Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF"

Transkript

1 Ambulanse Midt-Norge HF Strandveien 1, 7502 Stjørdal Telefon Org.nr: NO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2013/415, Per Chr Juvkam /2013 Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF Bakgrunn Utgangspunktet for saken er alvorlig hendelse ved Steinkjer legevakt Ambulansepersonell var involvert i denne hendelsen. I forbindelse med hendelsen gjorde ambulansepersonell bruk av privat mobiltelefon til fotodokumentasjon. Dette er meldt som avvik av personell ved Steinkjer legevakt. Ambulanse Midt-Norge HF er i forbindelse med en tilsynsmessig oppfølging av foretaket knyttet til dette, bedt om å utføre en spørreundersøkelse om bruk av fotodokumentasjon i pasientbehandlingen. I brev mottatt 8. juli d.å. bes det om at det gjennomføres en anonymisert spørreundersøkelse blant helsepersonellet i foretaket for om mulig å avdekke omfanget av aktiviteten med fotografering i forbindelse med ambulanseoppdrag. Det bør også avklares hensikten med å fotografere, rutiner for overføring av bilder til andre, hvordan fotoene er benyttet, rutiner for sletting av bilder og sikkerhet for at sletting blir gjort. Om gjennomføring Spørreundersøkelsen er utarbeidet og gjennomført ved hjelp av verktøyet Questback. Undersøkelsen er bygd opp av 16 spørsmål fordelt på 6 bolker, og flere av spørsmålene er rutet avhengig av svarene som gis: Bolk 1 tar for seg respondentdata (kjønn, alder, avdelingstilhørighet, stillingstype og antall år i operativ tjeneste). Bolk 2 spør om holdning til bruk av fotodokumentasjon (positiv/negativ, eventuelt i hvilke situasjoner mener man det er hensiktsmessig). Bolk 3 spør om faktisk bruk av fotodokumentasjon (har man benyttet eller mottatt fotodokumentasjon) Bolk 4 er oppfølgingsspørsmål til dem som har benyttet fotodokumentasjon (bolk 3) om hvordan dette er håndtert mht samtykke, deling, lagring og sletting. Bolk 5 spør om kjennskap til lovverk, retningslinjer og rutiner.

2 Bolk 6 er åpent kommentarfelt hvor det bes om innspill til behovet for fotodokumentasjon, og eventuelt håndtering av dette, samt forslag til tiltak som man mener foretaket bør følge opp. Undersøkelsen er sendt ut 4. september med svarfrist 22. september, hvilket har gitt ansatte 18 dager til å svare på undersøkelsen. Tilgangen til spørreundersøkelsen og informasjonskanaler har av tekniske grunner vært begrenset til jobb-pc på stasjon (ikke sendt til private epostadresser). Dette kan være en medvirkende årsak til at svarprosenten er lav (se kapittel under), da ansatte går i turnus der det er lengre perioder uten frammøte på stasjon. I tillegg til informasjon gitt den enkelte ansatte i epost ved utsendelse av undersøkelsen, samt tre purringer på epost, er det også informert via aktuelt-saker på intranett, epost til stasjonsledere, områdeledere og avdelingsledelse, og i møter med tillitsvalgte. Respondenter og svarprosent Spørreundersøkelsen er sendt ut til 1042 respondenter. Det omfatter alle ansatte i Ambulanse Midt-Norge HF med en registrert IKT-bruker per 4. september 2013, inkludert administrativt ansatte, lærlinger og vikarer. 387 respondenter har svart på spørreundersøkelsen, hvilket utgjør en svarprosent på 37 %. Av respondentene er det ca 35 % kvinner og 65 % menn, som gjenspeiler kjønnsfordelingen i foretaket som er ca 40/60. Det er god geografisk og organisatorisk spredning blant respondentene antall respondenter per avdeling/enhet tilsvarer prosentvis fordeling av antall ansatte i foretaket. Når man ser på svarprosent fordelt på stillingstyper, så er det i hovedsak ambulansearbeidere med nivå 2, fagutviklere/rådgivere og stasjonsledere som har svart på spørreundersøkelsen - utgjør totalt 73 % av respondentene. 7 % av respondentene er administrativt ansatte i ledelse og stab. Disse har kun svart på spørsmål om holdning, kjennskap til lovverk og innspill/kommentarer. De resterende respondentene; lærlinger, vikarer, ambulansearbeidere nivå 1 og AMK-koordinatorer utgjør dermed 20 % av respondentene. Når man ser bort fra administrativt ansatte, så viser svarene at det i hovedsak er personell med lang erfaring fra tjenesten som har svart: 23 % av respondentene har 5-10 års operativ erfaring og 49 % som har mer enn 10 års erfaring. Vi mener vi har en relativt god svarprosent fra dem som best speiler holdninger og praksis i tjenesten. Holdning til bruk av fotodokumentasjon På spørsmålet om man mener det er hensiktsmessig å benytte fotodokumentasjon som en del av pasientbehandlingen i ambulansetjenesten svarer 55 % ja, 34 % nei og 11 % annet. Når man ser på kommentarene til de som har svart annet, så kan denne gruppen hovedsakelig deles i to: De som mener det er hensiktsmessig i gitte situasjoner, og de som ikke føler seg kvalifisert til å svare på spørsmålet/vet ikke. Side 2

3 De som har svart ja eller annet på spørsmålet over er deretter spurt om hvilke type situasjoner de mener det er hensiktsmessig med bruk av fotodokumentasjon. Svarene viser at dette i hovedsak vurderes å være hensiktsmessig når det gjelder foto av skadested, avvik på eget utstyr eller nærfoto av skade på pasient: Når man ser på kommentarer under de som har svart annet, så kan man trekke frem følgende eksempler på situasjoner hvor man mener det er hensiktmessig: Foto av pasient-id, helsekort o.l. som kan sendes til AMK (via MMS). Dokumentasjon av spesielle skadesteder som vanskelig lar seg forklare uten bilde. Både som beslutningsstøtte videre, men også til intern opplæring. Når det er til pasientens beste eksempelvis symptomatisk utvikling som er vanskelig å beskrive. Ved behov for konferering med legevakt som beslutningsstøtte. Skjermbilde av EKG når det er manglende dekning på Mobimed. Når det gjelder holdninger til bruk av fotodokumentasjon i tjenesten, er mer enn 55 % av respondentene positive til bruk av fotodokumentasjon i gitte situasjoner, og da i hovedsak knyttet til dokumentasjon av skadested, men også i noen tilfeller fotodokumentasjon av pasientens skade/symptomer/tilstand som beslutningstøtte i videre pasientbehandling. Faktisk bruk av fotodokumentasjon På spørsmål om man selv har benyttet foto til dokumentasjon i pasientbehandlingen, så er svarene: Side 3

4 Av de som har svart ja på spørsmålet ovenfor, så er man videre spurt om hvordan dette er håndtert mht samtykke, lagring, deling og sletting. På spørsmål om hvordan selve fotografering av pasient/skade ble håndtert, så viser svarene at det i 33 % av tilfelle er spurt om samtykke fra pasient/pårørende. Når man ser på svarene på andre spørsmål om hvilke situasjoner man mener det er hensiktsmessig å ta fotodokumentasjon av, samt kommentarene under annet på dette spørsmålet, så presiseres det at det i mange tilfeller ikke er aktuelt å be om samtykke da man i hovedsak tar bilde av skadested og ikke pasienter. På spørsmål om hvordan fotomaterialet er videreformidlet og delt, så er svarene at materialet i all hovedsak er vist frem til annet helsepersonell ved overlevering av pasient, videresendt på MMS eller brukt i debrief med kolleger og andre etater. I noen tilfeller har man også brukt dokumentasjon til intern opplæring og erfaringsdeling, samt avviksmelding. Men resultatene sier ikke noe om hvorvidt dette er bilder av pasienter og/eller skadested og utstyr. På spørsmål om hva slags utstyr som ble brukt til fotograferingen, så viser svarene at det i hovedsak er brukt privat mobiltelefon, men også arbeidsgivers mobiltelefon eller fotoutstyr der hvor det har vært tilgjengelig: Side 4

5 På spørsmål om hvordan fotomaterialet er lagret, så svarer de fleste at materialet er slettet umiddelbart etter overlevering av informasjon til andre, men det vises også til at en del materiale lagres på private mobiltelefoner eller arbeidsgivers fotoutstyr. Igjen, må det presiseres at det ikke sies noe om hvorvidt dette er bilder av pasienter og/eller skadested og utstyr. På spørsmål om man har mottatt fotodokumentasjon fra andre, så er svarene: Oppsummert viser dette at 114 av 387 respondenter har brukt fotodokumentasjon i tjenesten, hvilket utgjør 31,6 % av respondentene og 10,9 % av de ansatte i foretaket. Resultatene viser at det er en høy grad av bevissthet knyttet til håndtering av selve Side 5

6 fotograferingen og delingen av materialet, men at det dessverre i stor grad benyttes privat utstyr som ikke dekker kravene til informasjonssikkerhet. Kjennskap til lovverk På spørsmål om kjennskap til lovverk, rutiner og retningslinjer lister de fleste opp at de mest relevante mht fotodokumentasjon er Helsepersonelloven og taushetsplikten. Flere nevner også Helseregisterloven og Pasientrettighetsloven. Noen nevner også Journalforskrift og Informasjonssikkerhetsforskrift. Flere av kommentarene er utdypende og vitner om god kjennskap til lovverket. Det er likevel bare 2/3 av respondentene som oppgir god eller meget god kjennskap til lov, forskrift og retningslinjer. Det er også sannsynlig at personellet ikke alltid makter å overføre generelle bestemmelser til praktisk virkelighet. Innspill og kommentarer fra respondentene Av 387 respondenter er det kommet inn hele 200 innspill på hensiktsmessighet/behov for fotodokumentasjon, i hvilke situasjoner det er aktuelt og ikke, hvordan det bør håndteres og evt tiltak man ønsker at foretaket følger opp. Innspillene viser at: Ansatte er positive til at temaet tas opp og har en rekke innspill til hvordan dette bør håndteres best mulig. Fotodokumentasjon regnes som hensiktsmessig ut fra to behov: o Konsultering og beslutningsstøtte hos mottakende helsepersonell (legevakt, AMK, traumemottak). o Til debrief og i opplæringsøyemed. Det er stor enighet om at fotodokumentasjon bør begrenses til spesielle situasjoner og ikke inngå som normal aktivitet i behandling og utførelse av tjenesten. Følgende tre situasjoner utpeker seg som aktuelle: o Dokumentasjon av skadested hvor det er relevant å videreformidle til traumemottak (energinivå, plassering, etc) eller hvor dokumentasjon av skadested og skadestedsarbeidet er relevant i opplæringsøyemed eller debrief. o Dokumentasjon av pasienters skade/symptomer hvor det er behov for beslutningsstøtte i konsultasjon med lege, eller behov for å avklare Side 6

7 behandlingssted raskt. I noen tilfeller også aktuelt å dokumentere i opplæringsøyemed. o Dokumentasjon av pasient-id o.l. (eksempelvis utenlandske pasienter) for å sikre riktig identifikasjon mot AMK og journal. Det presiseres at ivaretakelse av personvern og taushetsplikten er viktig, og at det bør utarbeides tydeligere retningslinjer og systemer for innhenting og lagring av samtykke. Det etterspørres følgende tiltak fra Ambulanse Midt-Norge HF: o Utarbeide retningslinjer og prosedyrer tar for seg følgende elementer: Aktuelle situasjoner for fotodokumentasjon. Hvordan sikre at fotodokumentasjon ikke går ut over selve pasientbehandlingen. Hvordan ivareta pasientvern og taushetsplikt. Hvordan håndtere samtykke (muntlig, skriftlig, lagring). Overlevering av data til andre. Lagring og sletting av data. Bruk av fotodokumentasjon i debrief og opplæringsøyemed. o Anskaffer egnet utstyr i ambulansebilene for å unngå bruk av privat utstyr. Kreves mobilt fotoutstyr, samt sikre kommunikasjonsveier/ikt-systemer for overføring av data til andre enheter. o Jobbe med bevisstgjøring og opplæring knyttet til temaet, både opplæring i lovverk, retningslinjer og systemer. Hva spørreundersøkelsen ikke gir svar på Basert på graden av og lengden på innspill i form av kommentarer, synes de som har svart på undersøkelsen å ha en høy grad av bevissthet og interesse for temaet. Undersøkelsen gir ikke informasjon om i hvilket tidsintervall faktisk bruk av fotodokumentasjon har foregått. Siden de fleste respondentene har lang erfaring, så kan det være snakk om hendelser over flere år, men dette er det ikke spurt spesifikt om i undersøkelsen. Foruten om avviksmelding knyttet til denne tilsynssaken, så er det ikke registrert i foretaket at det har forekommet uønskede hendelser siden Ambulanse Midt- Norge HF overtok drift av tjenesten 1. januar Selv om ansatte i ambulansetjenesten oppgir beslutningsstøtte hos mottakende helsepersonell som hovedbegrunnelse for hvorfor man bør ta/tar bilder, så sier ikke spørreundersøkelsen noe om det reelle behovet hos mottakende enheter for ulike typer fotodokumentasjon (legevakt, AMK-sentraler, traumemottak, etc). Side 7

8 Oppsummering og kommentarer Undersøkelsen viser at 55% av respondentene mener det er behov for fotodokumentasjon i spesielle tilfeller, og at 1/3 av respondentene har benyttet foto som dokumentasjon Hensikten med dette er i hovedsak oversikt eller detaljer fra skadested, nærfoto av skade på pasient (som for eksempel omfattende ekstremitetsskade før pakking), dokumentasjon av skade på eget utstyr, og for læringsformål Informasjon er i hovedsak formidlet videre i behandlingskjeden, eventuelt brukt til debrief og læringsformål Privat utstyr er brukt i 2/3 av tilfellene der foto er tatt Det er uklart hvorvidt samtykke har vært innhentet i alle tilfeller der det har vært behov for det Sletting av foto på privat utstyr synes ikke å bli gjort konsekvent Deling på sosiale media har forekommet, men i svært begrenset omfang (0,9%), og det framkommer ikke at dette har vært sensitiv informasjon Blant respondentene synes det å være høy grad av bevissthet rundt aktuell problematikk, men det er usikkerhet knyttet til kompetanse og bevissthet blant mindre erfarent personell (eksempelvis lærlinger og vikarer). Det synes ikke å være tilstrekkelig kunnskap om relevant regelverk. Sykehusforetakenes behov for dokumentasjon er ikke kartlagt. Tiltak som iverksettes av Ambulanse Midt-Norge HF Foretaket har med virkning fra , inntil spesifikke retningslinjer er gitt, nedlagt forbud mot bruk av privat utstyr (mobiltelefon, kamera) ved oppdrag der personsensitiv informasjon kan tenkes å foreligge. Dett er meddelt via intranett (teksten gjengitt under) og i linje til avdelingene. For å avklare sykehusforetakenes behov for bildedokumentasjon fra prehospital tjeneste, tas dette opp som tema i regionalt fagdirektørmøte. Behov for fotoutstyr/ikt-samband i biler tas inn i pågående IKT-prosjekter Det utarbeides retningslinjer for bruk av bildedokumentasjon (taking, lagring, sletting, formidling og deling), og det tas sikte på at disse gjøres gjeldende innen Vennlig hilsen Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Side 8

9 Vedlegg: Spørsmålsformuleringene i spørreundersøkelsen Melding til ansatte om forbud inntil videre mot bruk av privat utstyr for fotodokumentasjon Side 9

10 Vedlegg Spørreundersøkelse om bruk av fotodokumentasjon i pasientbehandling AMN HF Helsetilsynet har det siste året hatt flere tilsynssaker rundt om i landet knyttet til bruk av fotodokumentasjon i pasientbehandling og problemstillinger knyttet til deling av slik informasjon. Ambulanse Midt-Norge HF er bedt om å utføre en spørreundersøkelse for å sjekke hvor utbredt fotodokumentasjon er, og hvordan man eventuelt håndterer dette. Vi ber om at alle ansatte svarer på denne spørreundersøkelsen for å sikre at vi har et godt grunnlag for å kunne vurdere behov for eventuelle tiltak; eksempelvis for å støtte opp om praksis eller innskjerpe rutiner på dette området. Svarfristen er satt til fredag 20. september. På forhånd takk! 1) Kjønn Kvinne Mann 2) Alder Velg alternativ Kryss av for hvilken avdeling/enhet i Ambulanse Midt-Norge HF du har ditt ansettelsesforhold. Kryss av for den avdelingen/enheten du har ditt hovedvirke hvis du jobber på tvers av enheter. 3) Avdelingstilhørighet Avd. Møre og Romsdal Avd. Sør-Trøndelag Avd. Nord-Trøndelag Foretaksledelsen med stab 4) Stillingstittel og kompetansenivå 1. års lærling 2. års lærling Vikar operativ tjeneste (nivå 1) Vikar operativ tjeneste (nivå 2) Ambulansearbeider nivå 1 (fast ansatt) Ambulansearbeider nivå 2 (fast ansatt) Stasjonsleder Side 10

11 AMK-koordinator Fagutvikler/rådgiver Administrativ ansatt (ledelse og stab) 5) Antall år i operativ tjeneste 0-1 år 2-4 år 5-10 år 10 år eller mer 6) Mener du det er hensiktsmessig å benytte fotodokumentasjon som en del av pasientbehandlingen i ambulansetjenesten? Ja Nei Annet 7) Hvilke typer situasjoner mener du er hensiktsmessig å fotodokumentere som en del av pasientbehandlingen? Oversiktsfoto fra skadested Nærfoto fra skadested (bil, etc). Foto av pasientens generelle tilstand Nærfoto av skade på pasient Foto av avvik på eget utstyr Foto av helsepersonell og involverte for å dokumentere utøvelsen av pasientbehandlingen (forløp, behandlingstidspunkt, avvik, etc). Annet Vet ikke 8) Har du selv benyttet foto til dokumentasjon i pasientbehandling? Ja, bruker konsekvent foto på de fleste oppdrag Ja, bruker ofte foto til å dokumentere skade/sykdomssituasjon Ja, i noen spesielle tilfeller Nei, aldri 9) Har du mottatt fotodokumentasjon fra pasientbehandling fra andre? Ja, fra kolleger i Ambulanse Midt-Norge HF Ja, fra annet helsepersonell Ja, fra involverte nødetater Side 11

12 Ja, fra pårørende Nei Annet 10) Hvordan ble selve fotograferingen av pasient/skade håndtert? Ba om muntlig samtykke fra pasient/pårørende Ba om skriftlig samtykke fra pasient/pårørende Ga informasjon om hensikt med fotografering Ga informasjon om håndtering av fotomateriale Samtykke ikke gitt fra pasient/pårørende Avklart med annet helsepersonell Annet 11) Hvordan ble fotomaterialet videreformidlet og delt? Vist frem for helsepersonell ved overlevering av pasient Videresendt på MMS til behandlende lege/helsepersonell Videresendt per epost til behandlende lege/helsepersonell Brukt i debrief med kolleger Brukt i debrief med andre involverte etater Brukt i videre opplæring internt i AMN Brukt til erfaringsdeling med annet helsepersonell (utenfor AMN) Brukt til innrapportering av avvik Delt på lukkede grupper på nettet (eksempelvis Facebook). Delt i sosiale medier/på nettet. Annet 12) Hvordan ble fotomaterialet lagret? Lagret som en del av ambulansejournalen Lagret på AMNs server/fildelingsområde Lagret på privat mobiltelefon Lagret på privat fotoutstyr Lagret på AMN fotoutstyr Slettet umiddelbart etter overlevering av informasjon til annet helsepersonell Annet Side 12

13 13) Hva slags type utstyr ble brukt til fotodokumentasjon? Privat mobiltelefon Arbeidsgivers mobiltelefon Privat fotoutstyr Arbeidsgivers fotoutstyr Fotoutstyr eid av annet helseforetak Fotoutstyr eid av andre involverte etater Annet 14) Hvilket lovverk, retningslinjer og rutiner mener du er relevante ifbm fotografering av pasienter? 15) Hvor god kunnskap har du om lovverk, rutiner og retningslinjer mtp pasientvern og taushetsplikt? Ingen kunnskap Noe kunnskap God kunnskap Meget god kunnskap Har du kommentarer eller innspill til behovet for og eventuelt håndteringen av fotografering i forbindelse med pasientbehandling? Kom gjerne med forslag til tiltak du mener at Ambulanse Midt-Norge kan eller bør iverksette for å øke bevissthet om og bedre praksis på dette området. 16) Kommentarer og innspill Side 13

14 Forbud inntil videre mot bruk av privat utstyr (intranett ) Vi innfører fra i dag forbud mot å bruke privat utstyr til taking, lagring, sending eller deling av fotodokumentasjon fra oppdrag der personsensitive opplysninger kan foreligge, uavhengig av om det foreligger samtykke eller ikke. Kommunikasjonssjef og fagdirektør har vært i møte hos Fylkeslegen for å gjøre rede for og drøfte spørreundersøkelse om bruk av fotodokumentasjon i ambulansetjenesten i Midt-Norge. Det skal sammenfattes en rapport til Fylkeslegen innen Vi vil utarbeide retningslinjer for oppdragsrelatert fotodokumentasjon i foretaket, som vil komme på høring før de gjøres gjeldende. Vi innfører fra i dag forbud mot å bruke privat utstyr til taking, lagring, sending eller deling av fotodokumentasjon fra oppdrag der personsensitive opplysninger kan foreligge, uavhengig av om det foreligger samtykke eller ikke. Vi minner også om at pasientrelatert bildedokumentasjon er journalopplysninger, og skal håndteres i henhold til journalforskrift. Helsepersonellovens paragraf 24 om taushetsplikt gjelder for all vår pasientrelaterte praksis. Det er avgjørende viktig at vi ivaretar dette for å bevare og styrke samfunnets tillit til oss. Side 14

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Agenda Kort om etablering av virksomheten Prioriterte områder i 2013 Utfordringsbildet

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Brev om virksomhetsoverdragelse og reservasjonsrett sendt ut til alle

Detaljer

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Styresak 02/13 Ambulanse Midt-Norge HF 24.01.2013 v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Bakgrunn: Master i Informatikk, NTNU Videreutdanning

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal. v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef

Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal. v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef HVOR FINNER JEG INFORMASJON? - ulike kommunikasjonsflater www.facebook.com/ambulansemidt

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Protokolltilførsel til sak 53/13 fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund ble lagt ut i styreadministrasjonen

Protokolltilførsel til sak 53/13 fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund ble lagt ut i styreadministrasjonen AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 27.11.2013 kl. 10:00 15:00 Møtested: Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr: 50/13 57/13 Arkivsaksnr.: 2013/565 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal,

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/14 Status bemanning og overtidsutvikling Saksbeh: Bente Sollie / Marit Sjølie Arkivkode: 2014/203 Dato: 13.06.14 Forslag til vedtak: Styret ber om at det fortsettes

Detaljer

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Velkommen til første ledersamling i Ambulanse Midt-Norge HF! Program for dagen 10.00 Velkommen Hvem er vi, mål og visjoner, gjensidige forventninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon?

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Mari Hersoug Nedberg, rådgiver Ålesund, 4. September 2009 Hva er person(opplysnings)vern?

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 04/12 Organisering av foretaket Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Lars Magnussen Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til at det jobbes

Detaljer

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Helge Grimnes Personvernrådgiver Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Helsepersonell,

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet OPPSLAG I OG BRUK AV PASIENTJOURNALEN Journalen er et viktig verktøy

Detaljer

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig.

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig. Les dette før du fyller ut skjemaet Vi ber deg fylle ut alle feltene i skjemaet nøye. Felt merket med stjerne * må fylles ut. Noen felt har en forklarende tekst. Denne bør du lese før du fyller ut feltet.

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Ingen formelle. Organisasjon Foretaksledelse og mellomledere tilnærmet

Detaljer

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005 Praktiske løsninger for utveksling av EPJ 21. oktober 2005 Hvem er DIPS ASA? En av de største EPJ/PAS leverandører i Norge Per tiden 58 ansatte Hovedkontor i Bodø, avdelingskontor i Trondheim og Oslo Bakgrunn

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Ledelse og personvern Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Personvern, taushetsplikt og sosiale medier

Personvern, taushetsplikt og sosiale medier Personvern, taushetsplikt og sosiale medier Kompetansesenter for personvern Oslo universitetssykehus HF Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern Hjemme. på jobb Ikke bruk samme

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. januar 2013 Orientering til styret 24. januar 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Ambulanse Midt-Norge HF tok formelt over all bil- og båtambulansetjeneste

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge Trondheim 2016-10-11 Paul Georg Skogen, Fagsjef Helse Nord-Trøndelag paulgeorg.skogen@helse-nordtrondelag.no / 41 10 25 10 Øyvind Hauge, Prosjektleder Helse

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Pasientinformasjon

FORPROSJEKTRAPPORT. Pasientinformasjon FORPROSJEKTRAPPORT Pasientinformasjon Gruppe: 29 Navn: Julie Angélique Widarsdatter Colle Klasse: 3AA Vår 2010 1.1 Presentasjon Prosjektoppgaven er en forskningsrettet oppgave med fokus på datasikkerhet,

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet?

Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet? Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet? Perinataldag Helse Sør-Øst 14. april 2016 Lars T Johansen Seniorrådgiver Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer Statens

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen

Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen - eforvaltningskonferansen 15. februar 2012 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet Tema - Kort om Datatilsynet - Automatiserte forvaltningsavgjørelser

Detaljer

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim,

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, 10.02.11 Leif Erik Nohr Seniorrådgiver, jurist leif.erik.nohr@telemed.no Noen utgangspunkter Helsetjenesten er informasjonsintensiv

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen 1 Oppslag i og bruk av pasientjournalen Journalen er et viktig verktøy for tilgang til og deling av informasjon mellom samhandlende helsepersonell.

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne.

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Mottakere i henhold

Detaljer

Drøftingsprotokoll fra drøftingsmøte mellom AMN HF og fagforeninger/hovedverneombud ble lagt ut som vedlegg til sak 22/13 den

Drøftingsprotokoll fra drøftingsmøte mellom AMN HF og fagforeninger/hovedverneombud ble lagt ut som vedlegg til sak 22/13 den AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 07.06.2013 kl. 10:00 15:00 Møtested: Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr: 21/13 29/13 Arkivsaksnr.: 2013/345 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal,

Detaljer

Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker Nordisk tilsynskonferanse Tromsø 26. mai 2011

Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker Nordisk tilsynskonferanse Tromsø 26. mai 2011 Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker Nordisk tilsynskonferanse Tromsø 26. mai 2011 Konstituert fylkeslege Ragnar Hermstad, Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 1 Helsetilsynets oppgave

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 44/13 Strategi og handlingsplan for Ambulanse Midt-Norge HF i perioden

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 44/13 Strategi og handlingsplan for Ambulanse Midt-Norge HF i perioden AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/13 Strategi og handlingsplan for Ambulanse Midt-Norge HF i perioden 2013-2014 Saksbeh: Håkon Gammelsæter Dato: 26.09.13 Saksmappe: 2013/462 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Personvern i helsetjenesten

Personvern i helsetjenesten Personvern i helsetjenesten Gro Snortheimsmoen Bergfjord Pasientombud i Rogaland og medlem i Personvernkommisjonen PVK ble utnevnt 25.mai 2007, bestod av 15 medlemmer med variert bakgrunn og avleverte

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Venke Reiten Saksmappe 2014/11 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2016/2001-3 13357/2016 25.04.2016 11.04.2016

Offentlig journal. Fylkesmannen - journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2016/2001-3 13357/2016 25.04.2016 11.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2016 Fylkesmannen - journalopplysninger - Fylkesmannen - journalopplysninger - 2016/2001-3 13357/2016 11.04.2016 A Fylkesmannen

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Fag- og foretaksutvikling Datatilsynet v/ Helge Veum Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE

Detaljer

Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF

Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF Innhold 1. Innledning, bakgrunn og forutsetninger... 2 1.1 Innledning og dokumentets funksjon... 2 1.2 Bakgrunn for fisjonen... 3 1.3 Prosess og organisering...

Detaljer

Kommentarer til bestemmelser og temaer i vernepliktsforskriften

Kommentarer til bestemmelser og temaer i vernepliktsforskriften Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2015/3350-7 16/01335-3/SDK 28.11.2016 Høringsuttalelse - Forslag til tre nye forskrifter til lov om verneplikt og tjeneste

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 56/13 Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Venke Reiten Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/561 Dato for styremøte 21.6.2013 Forslag til

Detaljer

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 1 Rapport for SunHF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på

Detaljer

Offentlig journal. Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF. Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF 2011/152-7 355/2011

Offentlig journal. Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF. Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF 2011/152-7 355/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet ved samhandling

Personvern og informasjonssikkerhet ved samhandling Personvern og informasjonssikkerhet ved samhandling Helge Veum, senioringeniør Dataforeningens frokostmøte om samhandlingsreformen Oslo 29. november 2011 Agenda 1. Innledning 2. Tilgangsstyring 3. Logging

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

Revisjon prehospital plan. Styremøte mai 2011, Stjørdal

Revisjon prehospital plan. Styremøte mai 2011, Stjørdal Revisjon prehospital plan Styremøte 4.-5. mai 2011, Stjørdal Dagens plan for prehospitale tjenester fra 2003 Denne omhandler Ambulansetjenesten i Midt-Norge Luftambulansetjenesten i Midt-Norge Nødmeldetjenesten(AMK

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten

Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten Utviklingsprosjekt: Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten Nasjonalt topplederprogram Inger Lise Hallgren Drammen den 20. mars 2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1316-3 6896/2012

Offentlig journal. NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1316-3 6896/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.08.2012 nnhold: NE-sak 2012/02311 - NE-sak 2012/02311-2012/1316-3 6896/2012 Norsk pasientskadeerstatning 28.06.2012

Detaljer

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter)

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) 1 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke,

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Avdeling styring og analyse, Seksjon standardisering Postboks

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL. Møtedato og tid: kl. 11:30 14:30. Saksnr: 60/14 66/14 Arkivsaksnr.

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL. Møtedato og tid: kl. 11:30 14:30. Saksnr: 60/14 66/14 Arkivsaksnr. AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 11.12.2014 kl. 11:30 14:30 Møtested: St.Olavs Hospital HF Saksnr: 60/14 66/14 Arkivsaksnr.: 2014/312 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal, styreleder

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

Erfaringer med RETTS prehospitalt

Erfaringer med RETTS prehospitalt 1 Erfaringer med RETTS prehospitalt Jon E Steen-Hansen klinikkoverlege Mål med innføring av RETTS i ambulansetjenesten Kvalitativt bedre pasientomsorg Mer systematikk i pasientundersøkelse og dokumentasjon

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av leiekontrakt Hauggt. 7. Leie - Utleie av lokaler - SAK 2008/167 2011/93-1 146/2011 01.07.2011 13.07.

Offentlig journal. Oppsigelse av leiekontrakt Hauggt. 7. Leie - Utleie av lokaler - SAK 2008/167 2011/93-1 146/2011 01.07.2011 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2011 Oppsigelse av leiekontrakt Hauggt. 7 Leie - tleie av lokaler - SAK 2008/167 2011/93-1 146/2011 01.07.2011

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2014 Arbeidsavtale - Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014

Detaljer