Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF"

Transkript

1 Ambulanse Midt-Norge HF Strandveien 1, 7502 Stjørdal Telefon Org.nr: NO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2013/415, Per Chr Juvkam /2013 Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF Bakgrunn Utgangspunktet for saken er alvorlig hendelse ved Steinkjer legevakt Ambulansepersonell var involvert i denne hendelsen. I forbindelse med hendelsen gjorde ambulansepersonell bruk av privat mobiltelefon til fotodokumentasjon. Dette er meldt som avvik av personell ved Steinkjer legevakt. Ambulanse Midt-Norge HF er i forbindelse med en tilsynsmessig oppfølging av foretaket knyttet til dette, bedt om å utføre en spørreundersøkelse om bruk av fotodokumentasjon i pasientbehandlingen. I brev mottatt 8. juli d.å. bes det om at det gjennomføres en anonymisert spørreundersøkelse blant helsepersonellet i foretaket for om mulig å avdekke omfanget av aktiviteten med fotografering i forbindelse med ambulanseoppdrag. Det bør også avklares hensikten med å fotografere, rutiner for overføring av bilder til andre, hvordan fotoene er benyttet, rutiner for sletting av bilder og sikkerhet for at sletting blir gjort. Om gjennomføring Spørreundersøkelsen er utarbeidet og gjennomført ved hjelp av verktøyet Questback. Undersøkelsen er bygd opp av 16 spørsmål fordelt på 6 bolker, og flere av spørsmålene er rutet avhengig av svarene som gis: Bolk 1 tar for seg respondentdata (kjønn, alder, avdelingstilhørighet, stillingstype og antall år i operativ tjeneste). Bolk 2 spør om holdning til bruk av fotodokumentasjon (positiv/negativ, eventuelt i hvilke situasjoner mener man det er hensiktsmessig). Bolk 3 spør om faktisk bruk av fotodokumentasjon (har man benyttet eller mottatt fotodokumentasjon) Bolk 4 er oppfølgingsspørsmål til dem som har benyttet fotodokumentasjon (bolk 3) om hvordan dette er håndtert mht samtykke, deling, lagring og sletting. Bolk 5 spør om kjennskap til lovverk, retningslinjer og rutiner.

2 Bolk 6 er åpent kommentarfelt hvor det bes om innspill til behovet for fotodokumentasjon, og eventuelt håndtering av dette, samt forslag til tiltak som man mener foretaket bør følge opp. Undersøkelsen er sendt ut 4. september med svarfrist 22. september, hvilket har gitt ansatte 18 dager til å svare på undersøkelsen. Tilgangen til spørreundersøkelsen og informasjonskanaler har av tekniske grunner vært begrenset til jobb-pc på stasjon (ikke sendt til private epostadresser). Dette kan være en medvirkende årsak til at svarprosenten er lav (se kapittel under), da ansatte går i turnus der det er lengre perioder uten frammøte på stasjon. I tillegg til informasjon gitt den enkelte ansatte i epost ved utsendelse av undersøkelsen, samt tre purringer på epost, er det også informert via aktuelt-saker på intranett, epost til stasjonsledere, områdeledere og avdelingsledelse, og i møter med tillitsvalgte. Respondenter og svarprosent Spørreundersøkelsen er sendt ut til 1042 respondenter. Det omfatter alle ansatte i Ambulanse Midt-Norge HF med en registrert IKT-bruker per 4. september 2013, inkludert administrativt ansatte, lærlinger og vikarer. 387 respondenter har svart på spørreundersøkelsen, hvilket utgjør en svarprosent på 37 %. Av respondentene er det ca 35 % kvinner og 65 % menn, som gjenspeiler kjønnsfordelingen i foretaket som er ca 40/60. Det er god geografisk og organisatorisk spredning blant respondentene antall respondenter per avdeling/enhet tilsvarer prosentvis fordeling av antall ansatte i foretaket. Når man ser på svarprosent fordelt på stillingstyper, så er det i hovedsak ambulansearbeidere med nivå 2, fagutviklere/rådgivere og stasjonsledere som har svart på spørreundersøkelsen - utgjør totalt 73 % av respondentene. 7 % av respondentene er administrativt ansatte i ledelse og stab. Disse har kun svart på spørsmål om holdning, kjennskap til lovverk og innspill/kommentarer. De resterende respondentene; lærlinger, vikarer, ambulansearbeidere nivå 1 og AMK-koordinatorer utgjør dermed 20 % av respondentene. Når man ser bort fra administrativt ansatte, så viser svarene at det i hovedsak er personell med lang erfaring fra tjenesten som har svart: 23 % av respondentene har 5-10 års operativ erfaring og 49 % som har mer enn 10 års erfaring. Vi mener vi har en relativt god svarprosent fra dem som best speiler holdninger og praksis i tjenesten. Holdning til bruk av fotodokumentasjon På spørsmålet om man mener det er hensiktsmessig å benytte fotodokumentasjon som en del av pasientbehandlingen i ambulansetjenesten svarer 55 % ja, 34 % nei og 11 % annet. Når man ser på kommentarene til de som har svart annet, så kan denne gruppen hovedsakelig deles i to: De som mener det er hensiktsmessig i gitte situasjoner, og de som ikke føler seg kvalifisert til å svare på spørsmålet/vet ikke. Side 2

3 De som har svart ja eller annet på spørsmålet over er deretter spurt om hvilke type situasjoner de mener det er hensiktsmessig med bruk av fotodokumentasjon. Svarene viser at dette i hovedsak vurderes å være hensiktsmessig når det gjelder foto av skadested, avvik på eget utstyr eller nærfoto av skade på pasient: Når man ser på kommentarer under de som har svart annet, så kan man trekke frem følgende eksempler på situasjoner hvor man mener det er hensiktmessig: Foto av pasient-id, helsekort o.l. som kan sendes til AMK (via MMS). Dokumentasjon av spesielle skadesteder som vanskelig lar seg forklare uten bilde. Både som beslutningsstøtte videre, men også til intern opplæring. Når det er til pasientens beste eksempelvis symptomatisk utvikling som er vanskelig å beskrive. Ved behov for konferering med legevakt som beslutningsstøtte. Skjermbilde av EKG når det er manglende dekning på Mobimed. Når det gjelder holdninger til bruk av fotodokumentasjon i tjenesten, er mer enn 55 % av respondentene positive til bruk av fotodokumentasjon i gitte situasjoner, og da i hovedsak knyttet til dokumentasjon av skadested, men også i noen tilfeller fotodokumentasjon av pasientens skade/symptomer/tilstand som beslutningstøtte i videre pasientbehandling. Faktisk bruk av fotodokumentasjon På spørsmål om man selv har benyttet foto til dokumentasjon i pasientbehandlingen, så er svarene: Side 3

4 Av de som har svart ja på spørsmålet ovenfor, så er man videre spurt om hvordan dette er håndtert mht samtykke, lagring, deling og sletting. På spørsmål om hvordan selve fotografering av pasient/skade ble håndtert, så viser svarene at det i 33 % av tilfelle er spurt om samtykke fra pasient/pårørende. Når man ser på svarene på andre spørsmål om hvilke situasjoner man mener det er hensiktsmessig å ta fotodokumentasjon av, samt kommentarene under annet på dette spørsmålet, så presiseres det at det i mange tilfeller ikke er aktuelt å be om samtykke da man i hovedsak tar bilde av skadested og ikke pasienter. På spørsmål om hvordan fotomaterialet er videreformidlet og delt, så er svarene at materialet i all hovedsak er vist frem til annet helsepersonell ved overlevering av pasient, videresendt på MMS eller brukt i debrief med kolleger og andre etater. I noen tilfeller har man også brukt dokumentasjon til intern opplæring og erfaringsdeling, samt avviksmelding. Men resultatene sier ikke noe om hvorvidt dette er bilder av pasienter og/eller skadested og utstyr. På spørsmål om hva slags utstyr som ble brukt til fotograferingen, så viser svarene at det i hovedsak er brukt privat mobiltelefon, men også arbeidsgivers mobiltelefon eller fotoutstyr der hvor det har vært tilgjengelig: Side 4

5 På spørsmål om hvordan fotomaterialet er lagret, så svarer de fleste at materialet er slettet umiddelbart etter overlevering av informasjon til andre, men det vises også til at en del materiale lagres på private mobiltelefoner eller arbeidsgivers fotoutstyr. Igjen, må det presiseres at det ikke sies noe om hvorvidt dette er bilder av pasienter og/eller skadested og utstyr. På spørsmål om man har mottatt fotodokumentasjon fra andre, så er svarene: Oppsummert viser dette at 114 av 387 respondenter har brukt fotodokumentasjon i tjenesten, hvilket utgjør 31,6 % av respondentene og 10,9 % av de ansatte i foretaket. Resultatene viser at det er en høy grad av bevissthet knyttet til håndtering av selve Side 5

6 fotograferingen og delingen av materialet, men at det dessverre i stor grad benyttes privat utstyr som ikke dekker kravene til informasjonssikkerhet. Kjennskap til lovverk På spørsmål om kjennskap til lovverk, rutiner og retningslinjer lister de fleste opp at de mest relevante mht fotodokumentasjon er Helsepersonelloven og taushetsplikten. Flere nevner også Helseregisterloven og Pasientrettighetsloven. Noen nevner også Journalforskrift og Informasjonssikkerhetsforskrift. Flere av kommentarene er utdypende og vitner om god kjennskap til lovverket. Det er likevel bare 2/3 av respondentene som oppgir god eller meget god kjennskap til lov, forskrift og retningslinjer. Det er også sannsynlig at personellet ikke alltid makter å overføre generelle bestemmelser til praktisk virkelighet. Innspill og kommentarer fra respondentene Av 387 respondenter er det kommet inn hele 200 innspill på hensiktsmessighet/behov for fotodokumentasjon, i hvilke situasjoner det er aktuelt og ikke, hvordan det bør håndteres og evt tiltak man ønsker at foretaket følger opp. Innspillene viser at: Ansatte er positive til at temaet tas opp og har en rekke innspill til hvordan dette bør håndteres best mulig. Fotodokumentasjon regnes som hensiktsmessig ut fra to behov: o Konsultering og beslutningsstøtte hos mottakende helsepersonell (legevakt, AMK, traumemottak). o Til debrief og i opplæringsøyemed. Det er stor enighet om at fotodokumentasjon bør begrenses til spesielle situasjoner og ikke inngå som normal aktivitet i behandling og utførelse av tjenesten. Følgende tre situasjoner utpeker seg som aktuelle: o Dokumentasjon av skadested hvor det er relevant å videreformidle til traumemottak (energinivå, plassering, etc) eller hvor dokumentasjon av skadested og skadestedsarbeidet er relevant i opplæringsøyemed eller debrief. o Dokumentasjon av pasienters skade/symptomer hvor det er behov for beslutningsstøtte i konsultasjon med lege, eller behov for å avklare Side 6

7 behandlingssted raskt. I noen tilfeller også aktuelt å dokumentere i opplæringsøyemed. o Dokumentasjon av pasient-id o.l. (eksempelvis utenlandske pasienter) for å sikre riktig identifikasjon mot AMK og journal. Det presiseres at ivaretakelse av personvern og taushetsplikten er viktig, og at det bør utarbeides tydeligere retningslinjer og systemer for innhenting og lagring av samtykke. Det etterspørres følgende tiltak fra Ambulanse Midt-Norge HF: o Utarbeide retningslinjer og prosedyrer tar for seg følgende elementer: Aktuelle situasjoner for fotodokumentasjon. Hvordan sikre at fotodokumentasjon ikke går ut over selve pasientbehandlingen. Hvordan ivareta pasientvern og taushetsplikt. Hvordan håndtere samtykke (muntlig, skriftlig, lagring). Overlevering av data til andre. Lagring og sletting av data. Bruk av fotodokumentasjon i debrief og opplæringsøyemed. o Anskaffer egnet utstyr i ambulansebilene for å unngå bruk av privat utstyr. Kreves mobilt fotoutstyr, samt sikre kommunikasjonsveier/ikt-systemer for overføring av data til andre enheter. o Jobbe med bevisstgjøring og opplæring knyttet til temaet, både opplæring i lovverk, retningslinjer og systemer. Hva spørreundersøkelsen ikke gir svar på Basert på graden av og lengden på innspill i form av kommentarer, synes de som har svart på undersøkelsen å ha en høy grad av bevissthet og interesse for temaet. Undersøkelsen gir ikke informasjon om i hvilket tidsintervall faktisk bruk av fotodokumentasjon har foregått. Siden de fleste respondentene har lang erfaring, så kan det være snakk om hendelser over flere år, men dette er det ikke spurt spesifikt om i undersøkelsen. Foruten om avviksmelding knyttet til denne tilsynssaken, så er det ikke registrert i foretaket at det har forekommet uønskede hendelser siden Ambulanse Midt- Norge HF overtok drift av tjenesten 1. januar Selv om ansatte i ambulansetjenesten oppgir beslutningsstøtte hos mottakende helsepersonell som hovedbegrunnelse for hvorfor man bør ta/tar bilder, så sier ikke spørreundersøkelsen noe om det reelle behovet hos mottakende enheter for ulike typer fotodokumentasjon (legevakt, AMK-sentraler, traumemottak, etc). Side 7

8 Oppsummering og kommentarer Undersøkelsen viser at 55% av respondentene mener det er behov for fotodokumentasjon i spesielle tilfeller, og at 1/3 av respondentene har benyttet foto som dokumentasjon Hensikten med dette er i hovedsak oversikt eller detaljer fra skadested, nærfoto av skade på pasient (som for eksempel omfattende ekstremitetsskade før pakking), dokumentasjon av skade på eget utstyr, og for læringsformål Informasjon er i hovedsak formidlet videre i behandlingskjeden, eventuelt brukt til debrief og læringsformål Privat utstyr er brukt i 2/3 av tilfellene der foto er tatt Det er uklart hvorvidt samtykke har vært innhentet i alle tilfeller der det har vært behov for det Sletting av foto på privat utstyr synes ikke å bli gjort konsekvent Deling på sosiale media har forekommet, men i svært begrenset omfang (0,9%), og det framkommer ikke at dette har vært sensitiv informasjon Blant respondentene synes det å være høy grad av bevissthet rundt aktuell problematikk, men det er usikkerhet knyttet til kompetanse og bevissthet blant mindre erfarent personell (eksempelvis lærlinger og vikarer). Det synes ikke å være tilstrekkelig kunnskap om relevant regelverk. Sykehusforetakenes behov for dokumentasjon er ikke kartlagt. Tiltak som iverksettes av Ambulanse Midt-Norge HF Foretaket har med virkning fra , inntil spesifikke retningslinjer er gitt, nedlagt forbud mot bruk av privat utstyr (mobiltelefon, kamera) ved oppdrag der personsensitiv informasjon kan tenkes å foreligge. Dett er meddelt via intranett (teksten gjengitt under) og i linje til avdelingene. For å avklare sykehusforetakenes behov for bildedokumentasjon fra prehospital tjeneste, tas dette opp som tema i regionalt fagdirektørmøte. Behov for fotoutstyr/ikt-samband i biler tas inn i pågående IKT-prosjekter Det utarbeides retningslinjer for bruk av bildedokumentasjon (taking, lagring, sletting, formidling og deling), og det tas sikte på at disse gjøres gjeldende innen Vennlig hilsen Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Side 8

9 Vedlegg: Spørsmålsformuleringene i spørreundersøkelsen Melding til ansatte om forbud inntil videre mot bruk av privat utstyr for fotodokumentasjon Side 9

10 Vedlegg Spørreundersøkelse om bruk av fotodokumentasjon i pasientbehandling AMN HF Helsetilsynet har det siste året hatt flere tilsynssaker rundt om i landet knyttet til bruk av fotodokumentasjon i pasientbehandling og problemstillinger knyttet til deling av slik informasjon. Ambulanse Midt-Norge HF er bedt om å utføre en spørreundersøkelse for å sjekke hvor utbredt fotodokumentasjon er, og hvordan man eventuelt håndterer dette. Vi ber om at alle ansatte svarer på denne spørreundersøkelsen for å sikre at vi har et godt grunnlag for å kunne vurdere behov for eventuelle tiltak; eksempelvis for å støtte opp om praksis eller innskjerpe rutiner på dette området. Svarfristen er satt til fredag 20. september. På forhånd takk! 1) Kjønn Kvinne Mann 2) Alder Velg alternativ Kryss av for hvilken avdeling/enhet i Ambulanse Midt-Norge HF du har ditt ansettelsesforhold. Kryss av for den avdelingen/enheten du har ditt hovedvirke hvis du jobber på tvers av enheter. 3) Avdelingstilhørighet Avd. Møre og Romsdal Avd. Sør-Trøndelag Avd. Nord-Trøndelag Foretaksledelsen med stab 4) Stillingstittel og kompetansenivå 1. års lærling 2. års lærling Vikar operativ tjeneste (nivå 1) Vikar operativ tjeneste (nivå 2) Ambulansearbeider nivå 1 (fast ansatt) Ambulansearbeider nivå 2 (fast ansatt) Stasjonsleder Side 10

11 AMK-koordinator Fagutvikler/rådgiver Administrativ ansatt (ledelse og stab) 5) Antall år i operativ tjeneste 0-1 år 2-4 år 5-10 år 10 år eller mer 6) Mener du det er hensiktsmessig å benytte fotodokumentasjon som en del av pasientbehandlingen i ambulansetjenesten? Ja Nei Annet 7) Hvilke typer situasjoner mener du er hensiktsmessig å fotodokumentere som en del av pasientbehandlingen? Oversiktsfoto fra skadested Nærfoto fra skadested (bil, etc). Foto av pasientens generelle tilstand Nærfoto av skade på pasient Foto av avvik på eget utstyr Foto av helsepersonell og involverte for å dokumentere utøvelsen av pasientbehandlingen (forløp, behandlingstidspunkt, avvik, etc). Annet Vet ikke 8) Har du selv benyttet foto til dokumentasjon i pasientbehandling? Ja, bruker konsekvent foto på de fleste oppdrag Ja, bruker ofte foto til å dokumentere skade/sykdomssituasjon Ja, i noen spesielle tilfeller Nei, aldri 9) Har du mottatt fotodokumentasjon fra pasientbehandling fra andre? Ja, fra kolleger i Ambulanse Midt-Norge HF Ja, fra annet helsepersonell Ja, fra involverte nødetater Side 11

12 Ja, fra pårørende Nei Annet 10) Hvordan ble selve fotograferingen av pasient/skade håndtert? Ba om muntlig samtykke fra pasient/pårørende Ba om skriftlig samtykke fra pasient/pårørende Ga informasjon om hensikt med fotografering Ga informasjon om håndtering av fotomateriale Samtykke ikke gitt fra pasient/pårørende Avklart med annet helsepersonell Annet 11) Hvordan ble fotomaterialet videreformidlet og delt? Vist frem for helsepersonell ved overlevering av pasient Videresendt på MMS til behandlende lege/helsepersonell Videresendt per epost til behandlende lege/helsepersonell Brukt i debrief med kolleger Brukt i debrief med andre involverte etater Brukt i videre opplæring internt i AMN Brukt til erfaringsdeling med annet helsepersonell (utenfor AMN) Brukt til innrapportering av avvik Delt på lukkede grupper på nettet (eksempelvis Facebook). Delt i sosiale medier/på nettet. Annet 12) Hvordan ble fotomaterialet lagret? Lagret som en del av ambulansejournalen Lagret på AMNs server/fildelingsområde Lagret på privat mobiltelefon Lagret på privat fotoutstyr Lagret på AMN fotoutstyr Slettet umiddelbart etter overlevering av informasjon til annet helsepersonell Annet Side 12

13 13) Hva slags type utstyr ble brukt til fotodokumentasjon? Privat mobiltelefon Arbeidsgivers mobiltelefon Privat fotoutstyr Arbeidsgivers fotoutstyr Fotoutstyr eid av annet helseforetak Fotoutstyr eid av andre involverte etater Annet 14) Hvilket lovverk, retningslinjer og rutiner mener du er relevante ifbm fotografering av pasienter? 15) Hvor god kunnskap har du om lovverk, rutiner og retningslinjer mtp pasientvern og taushetsplikt? Ingen kunnskap Noe kunnskap God kunnskap Meget god kunnskap Har du kommentarer eller innspill til behovet for og eventuelt håndteringen av fotografering i forbindelse med pasientbehandling? Kom gjerne med forslag til tiltak du mener at Ambulanse Midt-Norge kan eller bør iverksette for å øke bevissthet om og bedre praksis på dette området. 16) Kommentarer og innspill Side 13

14 Forbud inntil videre mot bruk av privat utstyr (intranett ) Vi innfører fra i dag forbud mot å bruke privat utstyr til taking, lagring, sending eller deling av fotodokumentasjon fra oppdrag der personsensitive opplysninger kan foreligge, uavhengig av om det foreligger samtykke eller ikke. Kommunikasjonssjef og fagdirektør har vært i møte hos Fylkeslegen for å gjøre rede for og drøfte spørreundersøkelse om bruk av fotodokumentasjon i ambulansetjenesten i Midt-Norge. Det skal sammenfattes en rapport til Fylkeslegen innen Vi vil utarbeide retningslinjer for oppdragsrelatert fotodokumentasjon i foretaket, som vil komme på høring før de gjøres gjeldende. Vi innfører fra i dag forbud mot å bruke privat utstyr til taking, lagring, sending eller deling av fotodokumentasjon fra oppdrag der personsensitive opplysninger kan foreligge, uavhengig av om det foreligger samtykke eller ikke. Vi minner også om at pasientrelatert bildedokumentasjon er journalopplysninger, og skal håndteres i henhold til journalforskrift. Helsepersonellovens paragraf 24 om taushetsplikt gjelder for all vår pasientrelaterte praksis. Det er avgjørende viktig at vi ivaretar dette for å bevare og styrke samfunnets tillit til oss. Side 14

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Agenda Kort om etablering av virksomheten Prioriterte områder i 2013 Utfordringsbildet

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Brev om virksomhetsoverdragelse og reservasjonsrett sendt ut til alle

Detaljer

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Styresak 02/13 Ambulanse Midt-Norge HF 24.01.2013 v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Bakgrunn: Master i Informatikk, NTNU Videreutdanning

Detaljer

Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal. v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef

Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal. v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef HVOR FINNER JEG INFORMASJON? - ulike kommunikasjonsflater www.facebook.com/ambulansemidt

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet OPPSLAG I OG BRUK AV PASIENTJOURNALEN Journalen er et viktig verktøy

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/14 Status bemanning og overtidsutvikling Saksbeh: Bente Sollie / Marit Sjølie Arkivkode: 2014/203 Dato: 13.06.14 Forslag til vedtak: Styret ber om at det fortsettes

Detaljer

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Velkommen til første ledersamling i Ambulanse Midt-Norge HF! Program for dagen 10.00 Velkommen Hvem er vi, mål og visjoner, gjensidige forventninger

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Ingen formelle. Organisasjon Foretaksledelse og mellomledere tilnærmet

Detaljer

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Ledelse og personvern Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Helge Grimnes Personvernrådgiver Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Helsepersonell,

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. januar 2013 Orientering til styret 24. januar 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Ambulanse Midt-Norge HF tok formelt over all bil- og båtambulansetjeneste

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 04/12 Organisering av foretaket Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Lars Magnussen Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til at det jobbes

Detaljer

Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet?

Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet? Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet? Perinataldag Helse Sør-Øst 14. april 2016 Lars T Johansen Seniorrådgiver Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer Statens

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne.

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Mottakere i henhold

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen

Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen - eforvaltningskonferansen 15. februar 2012 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet Tema - Kort om Datatilsynet - Automatiserte forvaltningsavgjørelser

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten

Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten Utviklingsprosjekt: Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten Nasjonalt topplederprogram Inger Lise Hallgren Drammen den 20. mars 2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF

Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF Innhold 1. Innledning, bakgrunn og forutsetninger... 2 1.1 Innledning og dokumentets funksjon... 2 1.2 Bakgrunn for fisjonen... 3 1.3 Prosess og organisering...

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Avdeling styring og analyse, Seksjon standardisering Postboks

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2016/2001-3 13357/2016 25.04.2016 11.04.2016

Offentlig journal. Fylkesmannen - journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2016/2001-3 13357/2016 25.04.2016 11.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2016 Fylkesmannen - journalopplysninger - Fylkesmannen - journalopplysninger - 2016/2001-3 13357/2016 11.04.2016 A Fylkesmannen

Detaljer

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Side 1 av 5 Mental Helse Storgata 38 0182 Oslo 1. oktober 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV Generelt:

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Erfaringer med RETTS prehospitalt

Erfaringer med RETTS prehospitalt 1 Erfaringer med RETTS prehospitalt Jon E Steen-Hansen klinikkoverlege Mål med innføring av RETTS i ambulansetjenesten Kvalitativt bedre pasientomsorg Mer systematikk i pasientundersøkelse og dokumentasjon

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Fag- og foretaksutvikling Datatilsynet v/ Helge Veum Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne.

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne. Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne. Var ref. 2011/597-6583 2011 Deres ref. Saksbehandler Dato Erik Andreas

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern og sikkerhet Konsern IT Oslo universitetssykehus HF Helsepersonell, som ikke deltar i

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Undersøkelsesenheten - Erfaringer med varselordningen

Undersøkelsesenheten - Erfaringer med varselordningen Undersøkelsesenheten - Erfaringer med varselordningen Fagsjef Kristin Utseth Njerve, kun@helsetilsynet.no Undersøkelsesenheten, Statens helsetilsyn Erfaringskonferansen om varselordningen (spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1316-3 6896/2012

Offentlig journal. NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2012/02311 - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1316-3 6896/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.08.2012 nnhold: NE-sak 2012/02311 - NE-sak 2012/02311-2012/1316-3 6896/2012 Norsk pasientskadeerstatning 28.06.2012

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av leiekontrakt Hauggt. 7. Leie - Utleie av lokaler - SAK 2008/167 2011/93-1 146/2011 01.07.2011 13.07.

Offentlig journal. Oppsigelse av leiekontrakt Hauggt. 7. Leie - Utleie av lokaler - SAK 2008/167 2011/93-1 146/2011 01.07.2011 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2011 Oppsigelse av leiekontrakt Hauggt. 7 Leie - tleie av lokaler - SAK 2008/167 2011/93-1 146/2011 01.07.2011

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomi Stasjonsledermøte 19.11.2012 v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomirådgivere Avd Nord-Trøndelag: Fast ansatt Avd Møre og Romsdal: Fast ansatt Avd Sør-Trøndelag: Midlertidig ansettelse innleie

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2014 Arbeidsavtale - Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Byen langs Mesnaelva 26 000 innbyggere Hvordan forholder man seg til norm for informasjonssikkerhet? Erfaringer fra Lillehammer http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/norm_for_informasjon_11346a.pdf

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Postmottak HOD

DRAMMEN KOMMUNE. Postmottak HOD DRAMMEN KOMMUNE Postmottak HOD Vår referanse 08/15717/6/TORLOB Arkivkode G00 Deres referanse Dato 12.01.2009 SVAR - HØRING - TILGANG TIL BEHANDLINGSRETTEDE HELSEREGISTRE PÅ TVERS AV VIRKSOMHETSGRENSER

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer>

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling-dagkirurgisk seksjon-ålesund 2013/4373-2 15806/2013 30.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling-dagkirurgisk seksjon-ålesund 2013/4373-2 15806/2013 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2014 Arbeidsavtale Tilsetting ikke utlyst stilling-dagkirurgisk seksjon-ålesund 2013/4373-2 15806/2013 Arbeidsavtale

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25. august 2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Økonomistyring

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF c/o Sykehuset Buskerud 3004 Drammen Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01080-5/MEP 19. april 2013 Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken

Detaljer