Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 87/10 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 32/10 Møteprotokoll Dyrøy menighet 2007/62 RS 33/10 Møtereferat fra konstituerende møte 2007/116 RS 34/10 Budsjett for kommunale eldreråd 2010/320 RS 35/10 Gatelys fra Korgedalen til Brøstadkirke krysset 2010/414 Saker til behandling PS 88/10 Dyrøyseminarsenteret - Budsjettregulering II /475 PS 89/10 Dyrøyseminarsenteret KF - Budsjett /436 PS 90/10 Dyrøyseminarsenteret KF - forslag om vedtektsendring 2010/422 PS 91/10 Dyrøyseminarsenteret KF - omgjøring av stilling til daglig leder PS 92/10 Godkjenning av forhandlingsprotokoller HTA kap. 3, 4 og 5 X 2010/422 X 2010/339 PS 93/10 Søknad om festetomt i Espenes Industriområde 2008/527 PS 94/10 Møteplan 2011 for kommunestyret og formannskapet + øvrige utvalg 2007/1103 PS 95/10 Søknad om byggetilskudd - Bodil Olsen 2007/364 Rolf Espenes ordfører

4

5 Saker til behandling

6 PS 87/10 Referatsaker

7 Menighetskontoret kl Til"'tcclc - F;^ tc ITlccll cmmc r: r,l\ XrcliclC - i-^ls re 17^ C'^l lct^1it1cr: l flstcdc' - varamedlemmer Geir Harald Skoglund, Anne Larsen, Trygve S' restrem, Randi Sætherskar, Ove Gamst, Marit Kastnes Sak 38/2010 : Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak/ enstemmig. Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste, med tillegg av sak: PC - kirkegårder Sak 39/2010 : Godkjenning av referat fra siste møte. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner møtebok fra 08. juni Sak 40/2010 : Referatsaker. A. Brøstad kirkeforening, ref fra årsmøte m/basar. B. KA, Rundskriv nr. 12/10, Endringer i arbeidsmiljøloven, om forskjellsbehandling, datert C. Prosten i Senja,'Tilsetting menighetspedagog-arbeidssted Sørreisa,datert svar fra kirkevergen,datert D. Sigurd Skollevoll, Ansv. redaktør for bladet ut 2009, Sluttoppgjør-menighetsblad for Dyrøy og Sørreisa, datert E. Caspari Center,' Nyheter, datert F. N-H. bispedømmeråd,v/line Skum, Dagskonferanse: Deltakelse og tilhørighet i Tromsø , datert G. Kirkerådet, Registeropprydding for døpte , datert H. Norges KFUM-KFUK Troms krets, Ref. fra planleggingmøte FinnsnesNATTA 2011, datert Kateketforeningen'v/Harald Skarsaune, Uttalelse vedr. kateketstilling, datert J. Dyrøy kommune, Støtte til menighetsbladet, datert K. Soknepresten i Dyrøy, Søknad til N-H. biskop om godkjenning av nye lesepulter til kirkene i Dyrøy sokn, datert L. N-H bispedømme, Fagdager ung i kirken 2010, oktober i Tromsø, datert M. Dyrøy menighet, Ref. fra AD-hoc AUmøte N. Dyrøy menighet, Re fra møte i gudstjeneste- og undervisningsutvalget Dyrøy menighet, Søknad til N-H. biskop om godkjenning av nye kontorlokaler for Dyrøy menighet, inkl. sokneprest, datert P. UNN, Fagdag: Arbeid i psykososiale team i kommunene, på Sjøvegan. Q. Kirkerådet/Kirkens nødhjelp, Klimaseminar på Sortland oktober R. Håndtrykk, meldingsblad for N-H.krets, nr. 2/2010.

8 Vedtak/enstemmig. Dyrøy menighetsråd tar referatsakene til orientering. Sak 41/2010: Vedlikehold bygg og anlegg Medtak/ enstemmig. 1. Dyrøy menighetsråd tar gjennomgang av vedlikeholdsoppgaver til etterretning og delegerer til AU å avklare hvilke oppgaver som kan gjennomføres når priser foreligger, om nødvendig brukes fondsmidler for gjennomføring. 2. Menighetsrådet vedtar at det ikke skal brukes salt på trappene ved kirkene. Hovedtrappa ved Dyrøy kirke skal på sikt få varmekabler, inntil videre brukes den til rømning og ved begravelser. Ellers styres inngang og utgang via sideinngangen inntil videre. Sak 42/ 2010: Orienteringer. Rapport fra kurs i Tromsø/årsmøte kirkeverge Personalmøter Godkjenningssaker Kontorlokalene Plan for høsten Oppfølging av brannsyn Kateketstillingen / oppgavefordeling fram til årsskiftet. Klipping av kirkegårdene sommeren Nye porter ved de øvrige kirkegårdene, egen sak. Medtak/ enstemmig. Dyrøy menighetsråd tar orienteringene til orientering, med vedtak om at kateketstillingen skal vurderes senere og at man inntil videre legger administrative kateketoppgaver på 20% til kontorfullmektig mens konfirmant- og fasearbeidet søkes utført av frivillige lønnet på timebasis. Kirkevergen inngår avtale med sekretæren Menighetsrådet er svært tilfreds med klippeoppgavene som er utført ved kirkegårdene sist sommer og vil rette en takk til ungdommene via menighetsbladet. Pausedrøfting: Menighetslivet, gudstjenestebesøk, utleie av kirkene, tro og tvil.... Sak 43/2010: Valg av leverandør for kirkegårdsprogram - kartverk og datavare. Medtak/ enstemmig. Dyrøy menighetsråd vedtar innkjøp av kirkegårdsprogramvare fra Ecclesia, med de årlige utgifter skissert i tilbudet. Utgiftene forelegges Dyrøy kommune, for fmasiering. For videre finansiering innarbeides utgiften i årsbudsjett for Dyrøy menighet. Sak 44/2010: Søknad om støtte til LS (lederskolen) Medtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd bevilger kr ,- til deltakelse på lederskolen for Ida Mari T.Espejord. Beløpet utbetales i hht. dokumentasjon av utgifter, evt. bekreftelse fra arrangør.

9 Sak 45/2010: Godkjenning av økonomirapport. Vedtak/ enstemmig. Dyrøy menighetsråd godkjenner økonomirapport pr Sak 46/2010: Søknad om å få ta av ekstra gravplass. Vedtak/ enstemmig. Dyrøy menighetsråd innvilger søknad fra Rune Sæbbe og Anita Sæbbe Haraldsvik om å ta av plasser oppå sine foreldres graver, Erling og Astrid Sæbbe. Astrid Sæbbe tildeles plass ved siden av sin mann og de to avtatte plassene gjelder over Astrid og Erling. Sak 47/2010: Gave til menigheten. Vedtak/enstemmig: Kirkevergen tilskriver giver og takker for gaven, samt forteller hva pengene er tenkt brukt til. Giver oppfordres til å komme med ide til bruk. Samtidig orienteres om menighetens aktiviteter og inviteres til disse. Dyrøy menighetsråd vedtar å sette pengene på fond for ungdomstiltak og menighetsfond. Sak 48/2010 : Merkostnader til port Brøstad kirkegård. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å dekke `merkostnader ved port til Brøstad kirkegård, kr ,40 ved driftsbudsjettet, post , med påfølgende budsjettregulering evt. dekning fra fond eller gaver, ved årets slutt. Medlem Geir Skoglund undersøker priser på lys til stolpene. Utgiftene til dette legges fram på et senere møte. Sak 49/ 2010 : Kommunal kirkegårdsarbeider - menighetsrelaterte oppgaver. Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å gi kommunal medarbeider for kirkegårdsarbeideroppgaver tilgang til kirkegårdsprotokoller, samt føring av disse og kartverkene. Sak 50/2010 Ringemaskin til kirkene Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd takker kirketjener for initiativet, og vedtar at det skal opprettes fond til innkjøp av ringemaskin til Brøstad kirke i første omgang. Utgiften anslås til kr ,-. Sak`51/2010 Søknad om plassering av naturstein på eldre graver. Vedtak/ enstemmig. Dyrøy menighetsråd godkjenner oppsett av natursteiner på de omsøkte gravene, med forbehold om at steinene kan godkjennes etter lovens beskrivelser og at søkerne er innforstått med at eventuelt gjenbruk av kirkegården i kommende år vil medføre at disse steinene vil bli fjernet.

10 0 Sak 52/2010: Kirkegårdsstillingen. Vedtak/ enstemmig. 1. Dyrøy menighetsråd vil på bakgrunn av drøftinger med Dyrøy kommune og i menighetsrådet imøtekomme Dyrøy kommunes ønske om å legge kirkegårdsoppgavene inn i tjenesteytingsavtalen for kommune- og kirkesamarbeidet. 2. Dyrøy menighetsråd vedtar på denne bakgrunn å legge sin 50% kirkegårdsarbeiderstilling inn i kommunens drift i en forsøkstid på to år, fra november 2010 til november Menighetsrådet ber om at det velges en medarbeider fra teknisk etat som tar kirkegårdskurs, og som skal oppdatere kartverk og protokoller, utarbeide vedlikeholdslister for bygg og anlegg på kirkesektoren, og evt. møte i møter. 4. Ordningen innarbeides i tjenesteytingsavtalen som skal godkjennes av begge parter. 5. På denne bakgrunn skal det heller ikke beregnes lønnsmidler i kirkebudsjettet for Det forutsettes at begravelser fastsettes av kirkeavdelingen. 7. Ordningen skal evalueres høsten 2012 Sak 53/2010 : Arbeidsgiveransvar for kirkevergen. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å beholde arbeidsgiveransvaret for 40% stillingen for kirkeverge ut prosjektperioden. Sak 54/ 2010 PC- kirkegårder Vedtak/ enstemmige: Dyrøy menighetsråd vedtar at PC for kirkegårdsarbeid, innkjøpt i 2004, tilfaller kirkegårdsarbeideren. Sak 55/2010 Kjøp av safe Vedtak/ enstemmig Dyrøy menighetsråd tar orientering fra kirkevergen ang. innkommet pris, som er over kr mer enn prisanslag antydet i juni, til etterretning og ber kirkevergen bestille safen beskrevet i tilbud fra Bruvoll. Utgiften belastes driftsbudsjettet inventar og utstyr på formål 042, med vedtak om å hente penger fra menighetsfondet dersom det foreligger underskudd. Sak 56/2010 Hovedporter ved kirkegårdene - søknad om godkjenning. Vedtak/enstemmig; Dyrøy menighetsråd tar til orientering at kirkegårdsnemdene ved kirkegårdene; Faksfjord, Holm /Dyrøy og Espenes kirkegårder ønsker nye hovedporter og ber Geir Skoglund tegne forslag til nye porter som sendes biskopen for godkjenning. Finansieringsansvar tillegges kirkegårdsnemndene. Møtet hevet kl Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge, ref.

11 Lenvik kommune KUNDETORGET Saksnr,l,J^i'I 11 Irl Dok.nr-,:-= ^ ^.^ DYRØY KOMMUNE Vår ref.: &17 Møtereferat fra konstituerende møte Organ: Fellesmøte for alle eldrerådene i Midt-Tromsregionen Tid/sted: Torsdag 23. sept kl på Lenvik rådhus, møterom 2. etg. Til stede: Bardu' eldreråd v/leder Kjell Hovde Dyrøy eldreråd v/leder Åse K. Kristiansen Tranøy eldreråd v/leder Kåre Kristiansen Berg eldreråd v/leder Solfrid Eriksen Torsken eldreråd v/leder Ingulf Frantzen Lenvik eldreråd v/leder Knut Melangen Forfall: Målselv eldreråd Møteleder: Knut Melangen Bakgrunn: Invitasjon til møte datert Sak nr. 01/10-Åpning og presentasjon. Knut Melangen åpnet møte og ønsket velkommen til det konstituerende møte. Deretter presenterte alle seg og møte ble satt.` Sak nr Valg av ordstyrer. Knut Melangen ble enstemmig valgt som ordstyrer. Sak nr Vedtak av sakliste. Den framlagte saklista ble' enstemmig vedtatt. Sak nr Valg av foreløpig styre. Det ble enstemmig valgt følgende styre: - leder Knut Melangen Lenvik kommune ` Telefon : rg: nr:: Postboks 602 Faks: Finnsnes Besøk: Rådhusveien 8 'A' NE I

12 nestleder Kjell Hovde` styremedlem/sekretær Åse K. Kristiansen Varamedlemmer: 1 varamedlem Solfrid Eriksen 2. varamedlem Kåre Kristiansen` Sak nr Drøfting av regelverk. Følgende regelverk for regionens' eldreråd ble foreslått` Styre: Styret består av 3 medlemmer: leder, nestleder og styremedlem/sekretær. Dessuten velges 3 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Møter: Det holdes 2 faste møter pr. år, mars og oktober, men flere ved behov. Møtene a mbulerer mellom eldrerådene i medlemskommunene. Vertskommunen stiller med nødvendig sekretærhjelp ved møteinnkalling, avvikling og etterarbeid. Styremøter, Styret holder det antall møter som er nødvendig for møteforberedelse og saksbehandling. Vaktperiode' Valgperioden følger `kommunevalgperioden, slik at styrevalget foretas innen utgangen av mars første året. Saksbehandling: Under saksbehandlingen følges det vanlige regelverket for kommunestyrer. Antall medlemmer til fellesmøtene: Eldrerådene møter med alle medlemmene. Møteutskrift: Møteutskrift sendes de enkelte eldreråd og til Midt-Troms regionråd. Sak nr Innkalling til stiftelsesmøte og sakliste for dette. Lenvik eldreråd innkaller til stiftelsesmøte. Møtedato ble satt til 21. oktober kl på Kulturhuset Finnsnes. Sakliste til stiftelsesmøte: 1. Apning 2. Valg av ordstyrer for fellesmøtene

13

14 Sak nr Eventuelt. 3. Vedtak av sakliste 4. Regelverk for fellesmøtene 5. Valg av styre 6. Aktuelle saker: - Geriatrisk avdeling på UNN - Utdeling av TT-kort - Helsestasjon for eldre Møtet tok opp sak om budsjett for eldrerådene. Følgende ble enstemmig vedtatt: Eldrerådet i Region Midt-Troms ber rådmennene i medlemskommunene påse at eldrerådene blir tildelt tilstrekkelig budsjettmidler. Marit Solvang Sekr.'Lenvik eldreråd Møtedeltakerne Eldrerådene i regionen' Midt-Troms regionråd

15

16 "1. Lenvik kommune ^ KUNDETORGET Kommuner i Midt-Tromsregionen V/Rådmannen Duk.nr.: S.heh.: Kopi: 1 1 OKT 2010 I Ret.: Deres ref.` Vår ref.: M 7 Dato: Budsjett for kommunale eldreråd Det vises til konstituerende møte den 23. sept på Lenvik rådhus, lederne i alle eldrerådene i Region Midt-Troms var møtt. Finnsnes, hvor I den forbindelse ble det tatt opp sak om budsjett foreldrerådene. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: Eldrerådet i Region Midt-Troms ber rådmennene i medlemskommunene påse at eldrerådene blir tildelt tilstrekkelig budsjettmidler. Møtereferatet fra konstituerende møte ligger ved. Med hilsen Kopi til: Lederne i eldrerådene Midt-Troms regionråd Lenvik kommune Telefon: Postboks 602 Faks: Finnsnes Besøk : Rådhusveien 8 Org. nr.: kommune.no

17 Lenvik kommune KUNDETORGET Til møtedeltakerne Deres ref.: Vår ref:: &17 Dato: Møtereferat fra konstituerende møte Organ: Fellesmøte for alle eldrerådene i Midt-Tromsregionen Tid/sted: Torsdag 23. sept kl på "Lenvik rådhus, møterom 2. etg. ;Til stede: Forfall Bardu eldreråd vlleder Kjell Hovde Dyrøy eldreråd v/leder Åse K. Kristiansen Tranøy eldreråd v/leder Kåre Kristiansen Berg eldreråd v/leder Solfrid Eriksen Torsken eldreråd v/leder Ingulf Frantzen Lenvik eldreråd v/leder Knut Melangen Målselv eldreråd Møteleder: Knut Melangen Bakgrunn : Invitasjon til møte datert Sak nr Åpning og presentasjon. Knut Melangen åpnet møte og ønsket velkommen til det konstituerende møte. Deretter presenterte alle seg og møte ble satt. Sak nr Valg av ordstyrer. Knut Melangen ble enstemmig valgt som ordstyrer. Sak nr Vedtak av sakliste: Den framlagte saklista ble enstemmig vedtatt. Sak nr Valg av foreløpig styre. Det ble enstemmig valgt følgende styre: - ` leder Knut Melangen Lenvik kommune Telefon : rg. nr.: Postboks 602 Faks: AVECii N d 9306 Finnsnes Besøk: " Rådhusveien 8

18 nestleder Kjell Hovde styremedlem/sekretær Åse K. Kristiansen" Sak nr Drøfting av regelverk. 1. varamedlem Solfrid Eriksen 2. varamedlem Kåre Kristiansen Følgende regelverk for regionens eldreråd ble foreslått: Styre: Styret består av 3 medlemmer: leder, nestleder og styremedlem/sekretær. Dessuten velges 3 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Møter: Det holdes 2 faste møter pr. år, mars og oktober, men flere ved behov. Møtene ambulerer mellom eldrerådene i medlemskommunene. Vertskommunen stiller med nødvendig sekretærhjelp ved møteinnkalling, avvikling og etterarbeid. Styremøter. Styret holder det antall møter som er nødvendig for møteforberedelse og saksbehandling. Valgperiode: Valgperioden følger kommunevalgperioden, slik at styrevalget foretas innen utgangen av mars første året. Saksbehandlinq:" Under saksbehandlingen følges det vanlige regelverket for kommunestyrer. Antall medlemmer til fellesmøtene: Eldrerådene møter med alle medlemmene. Møteutskrift: Møteutskrift sendes de enkelte eldreråd og til Midt-Troms regionråd. Sak nr Innkalling til stiftelsesmøte og sakliste for dette. Lenvik eldreråd innkaller til stiftelsesmøte. Møtedato ble satt til 21. oktober kl på Kulturhuset Finnsnes. Sakliste til stiftelsesmøte: Apning 2. Valg av ordstyrer for fellesmøtene Side 2 av 3

19 Sak nr Eventuelt. 3. Vedtak av sakliste 4. Regelverk for fellesmøtene 5. Valg av styre 6. Aktuelle saker: - Geriatrisk avdeling på UNN - Utdeling av TT-kort - Helsestasjon for eldre Møtet tokopp sak om budsjett for eldrerådene. Følgende ble enstemmig vedtatt: Eldrerådet i Region Midt-Troms ber rådmennene i medlemskommunene påse at eldrerådene blir tildelt tilstrekkelig budsjettmidler. Møtet slutt kl Referent: Marit Solvang Sekr. Lenvik eldreråd Gjenpart: Møtedeltakerne Eldrerådene i regionen - Midt-Troms regionråd Side 3 av 3

20 Hei, vi er tre jenter på Brøstadbakkan. Vi er noen sportyjenter som er ofte ute og går og ute og leker, vi står på ski, aker, fotball og volleyball. Vi 'elsker og ga tur rundt Bakkan, men vi hater og komme til det stedet der det ikke er gatelys, det er mange ganger vi har hadd lys til og snu. Vi ønsker gatelys fra Korgedalen og t Brøstadkirke krysset. Det er veldig skummelt og,gå/ sykle/ jogge/ springe / krype og gå på ski OSV... Det eneste vi ser er de hvite stripene langs veien. Vi går ofte i grøfta og går på tryne og slår oss. Det eneste vi ønsker er GATELYS!

21 Hei, vi er tre jenter på Brøstadbakka er noen sporty jenter som er ofte ute og ute og leker, vi står å ski akes. fot og volleyball. Vi elsker og gå tur rundt Baktrai, men vi hater og komme til det stedet der det ikke er gatelys, det er mange ganger vi har hald lys til og snu. Vi ønsker gatelys fra Korgedalen og til Brøstadkirke krysset. Det er veldig skummelt og gå/ sykle/ jogge/ springe / krype og gå på ski OSV... Det eneste vi ser er de hvite stripene langs veien. Vi g, år ofte i grøfta og gar på tryne og slår oss. Det eneste vi ønsker er GATELYS Fr^", tuer <r, 5^ 5 I e e Gib ne ^ie^enq ^. goll e Gal^;e(ser^

22

23

24 Saker til behandling

25 Saker til behandling

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2009/475 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Dyrøyseminarsenteret - Budsjettregulering II Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 88/ Saksopplysninger Saken legges fram for formannskapet i funksjon som styre for Dyrøyseminarsenteret KF. Styret for Dyrøyseminarsenteret KF behandlet budsjettregulering i møte Det ble i ettertid oppdaget at deler av tilskuddene allerede var inntektsført, og dette foreslås korrigert. Avsetning til disposisjonsfond forslås tilbakeført, og det resterende dekkes opp med bruk av disposisjonsfond. Rådmannens forslag til vedtak: Budsjett for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres slik: Art Ansv/funksj. Gjeldende budsj. Budsj.reg. Budsj. etter reg Avsetning til disp.fond 195/ Tilsk. fra fylkeskomm. 195/ Bruk av disp.fond 195/ Styreleders innstilling: Som rådmannens innstilling. Rolf Espenes styreleder Øystein Rørslett rådmann

27 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2010/436 Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Ragnvald Storvoll Dato: Saksframlegg Dyrøyseminarsenteret KF - Budsjett 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 89/ Kommunestyret Vedlegg 1 Dyrøyseminarsenteret KF - Budsjett 2011 Saksopplysninger Budsjettforslaget legges fram for styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Administrasjonens vurdering Vedlagt følger forslag til tallbudsjett for 2011 med regnskap for 2009 og regulert budsjett for 2010 som sammenlignbare kolonner. Etter vedtektene er Dyrøy formannskap styre for foretaket og ordfører er styrets leder. PR dato er rådmannen i Dyrøy daglig leder for Dyrøyseminarsenteret KF. Beskrivelse av planlagt virksomhet i 2011 Generelt Det viktigste arbeidet i 2011 er prosjekt-/programutvikling. Uten at Dyrøyseminarsenteret identifiserer NYE satsinger/prosjekt/program og videreutvikler eksisterende satsinger, vil senterets berettigelse være truet. De fleste satsingene i Dyrøyseminarsenteret er internt i Dyrøy kommune, mens noen har et regionalt fokus eller koblinger mot eksterne nettverk vil bygge på program, prosjekter og aktiviteter fra Flere store satsinger vil skje i 2011; Stedsuavhengige arbeidsplasser er ferdig som forprosjekt og vi går inn i første fase av hovedprosjektet, EKKO vil gå inn i 3. og siste driftsår av, Dyrøy 2017 går inn i 4. og siste driftsår. Dyrøyseminarsenteret skal være bidragsyter og forankret i intern utvikling i kommunen, bl.a. i medvirkning i folkehelse-arbeidet, frivillighetssentralen, ungdomsarbeid, skole/barnehage/tverrfaglig forum, lokal energisatsing og utviklingsarbeid i PLO-seksjonen. Profilering i media og gjennom trykksaker, materiell og nettsider er ei hovedsatsing eksternt og internt.

28 Prosjekt/program Prosjektutvikling - nye prosjekt Dyrøyseminaret 2010 Småsamfunnssatsingen Dyrøy 2017 EKKO Samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune Eksterne roller 2 årlig prosjekt Avsluttet 2.år Hovedprosjekt FOX 09 Midtsommerfestival Fårikålfestival 3 infofoldere Platinakortet - næringssatsing 1.år Hovedprosjekt Digitale Dyrøy Satsinger helse Søknad omstillingsmidler Framtidas kommunikasjon Digitale Dyrøy Satsinger helse Søknad omstillingsmidler Framtidas kommunikasjon Det 7. Dyrøyseminaret arr Oppstart Dyrøyseminaret år Hovedprosjekt FOX 10 Midtsommerfestival Fårikålfestival 3 infofoldere Platinakortet - næringssatsing Hovedprosjekt Stedsuavhengige Forprosjekt arbeidsplasser Forprosjekt avsluttes Prosjektutvikling hovedprosjekt Studentprosjektet Forprosjekt Forprosjekt Avsluttes- inget hovedprosjekt Opprettet avtale Samhandling og inspirasjon for kommuner og prosjekt i Troms Noen konkrete prosjekter / satsinger - Medlem Fagrådet til Distriktssenteret - Medlem referansegruppa til Småsamfunnssatsing til KRD 2.år - Medlem Fagrådet til Distriktssenteret - Medlem referansegruppa til Småsamfunnssatsing til KRD 4.år Hovedprosjekt FOX 11 Midtsommerfestival Fårikålfestival 3 infofoldere Platinakortet - næringssatsing 3.år Avslutning 1. år Hovedprosjekt Videreføre avtale Samhandling og inspirasjon for kommuner og prosjekt i Troms - Medlem Fagrådet til Distriktssenteret - Medlem referansegruppa til Småsamfunnssatsing til KRD Dyrøy 2017 skal i 2011 gjennomføre Fox 11, Midtsommerfestival, Fårikålfestivalen, videreutvikle sommervertfunksjonen i Nordavindshagen, gi ut tre infofoldere, og ha ei egen satsing mot næringsliv i tillegg til ei bevisst og strategisk satsing på rekruttering. Gjennom rekrutteringsteam skal en offensivt søke å nå nye potensielle innbyggere og næringsaktører for etablering i vår kommune. EKKO er ei 3-årig kultur- og næringssatsing knyttet mot videreutviklingen av Arvid Hanssens dokumentasjonssenter. Utgivelser av lyrikk, DVD, oversettelse av 2 barnebøker til tysk, arrangement i Arvid Hanssen-festivalen, andre kulturarrangement og det å etablere samarbeid med FOU-miljø / Universitetet i Tromsø er sentralt. Stedsuavhengige arbeidsplasser er et forprosjekt med egen finansiering fra Troms fylkeskommune og Kommunal- og regionaldepartementet. Forprosjektet ble avsluttet nov Formål i forprosjektet er å utvikle samhandling og læring mellom kommuner i Troms og å utvikle modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser. Videreutvikling av dette store programmet i hovedprosjektet blir avgjørende også med tanke på videre finansiering av ei større satsing etter Kommunikasjon/Profilering/ Dokumentasjon er et område som må profesjonaliseres, både i Dyrøyseminarsenteret og i Dyrøy kommune. Derfor samarbeider vi med kommunens ITavdeling om utvikling og etablering av for eksempel bildearkiv, fotorutiner, grafisk profil, intranett, utbygging av nettsted, strategisk bruk av sosiale medier, oppsporing og arkivering av presseklipp/nettartikler osv. Dyrøyseminarsenteret har som mål å høyne kvaliteten på både budskap og materiell/artikler som distribueres i forbindelser med satsinger som festivaler og prosjekt, i tillegg til annen info fra Dyrøy kommune. En tydelig og godt forvaltet profil er avgjørende for kommunens identitet og omdømme. Gjennom disse vil en direkte og indirekte nå

29 fram med kommunikasjon og budskap til aktører lokalt og internt, men også eksternt, både regionalt og nasjonalt. I tillegg er det ressursbesparende å sette dette arbeidet i system. Investeringer nå sparer kommunen for tid og penger senere, vi høster gevinstene med én gang.. Dyrøymiljøet generelt og Dyrøyseminarsenteret spesielt har mange eksterne nettverk. Ansatt i Dyrøyseminarsenteret er medlem i KRDs referansegruppe og i Fagrådet til Distriktssenteret. Samarbeidet med Universitetet i Tromsø er et annet eksempel der konkret arbeid gjennom for eksempel Dyrøyseminaret og Fox 11, knytter FOU-miljøet tettere opp mot vårt utviklingsmiljø. Hovedprosjektet for Stedsuavhengige arbeidsplasser jobber systematisk for å innta en nasjonal posisjon. I denne jobben har vi med aktører som Distriktssenteret, Avikom, Telemedisin og Breibåndsfylket Troms Dyrøyseminarsenteret har påtatt seg en rolle i kunnskapsdeling og gjensidig læring. I 2010 er det skrevet en avtale med Troms fylkeskommune der vi får en funksjon nesten på linje med næringshagene. Nordavindshagen vil også i 2011 være en base for kurs og kompetansebygging i forskjellig format, både internt og eksternt. Dyrøyseminarsenteret har flere forespørsler om foredrag og prosessledelse på kurs og skolering både i og utenfor Troms fylke også i Prosjektutvikling er et arbeid som krever mye tid og er avgjørende for at både utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid kan finne sted i både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Et faglig grundig arbeid er avgjørende for økonomisk støtte. Tallbudsjettet Følger vedlagt. Rådmannens forslag til vedtak: Framlagte budsjett for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. Styreleders innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes styreleder Øystein Rørslett rådmann

30

31 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2010/422 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Dyrøyseminarsenteret KF - forslag om vedtektsendring Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/ Kommunestyret Vedlegg 1 Dyrøyseminarsenteret KF - vedtekter revidert 2010 Saken legges fram for formannskapet i sin rolle som styre for Dyrøyseminarsenteret KF. Saksopplysninger Dyrøyseminarsenteret KF er et kommunalt foretak som ble etablert av Dyrøy kommunestyre , sak 19/03, i medhold av kommunelovens kapittel 11. Rådmannen legger her fram forslag om endring av vedtektenes 4. Organisasjon og første setning i vedtektenes 8. Daglig leder. Administrasjonens vurdering Forslaget om endring av vedtektenes 4 er i liten grad noen realitetsendring, men en klargjøring for å gjøre endringsmeldinger til Brønnøysundregistrene enklere. Etter rådmannens vurdering er et foretaksstyre på 5 medlemmer så stort at varamedlemmer bør være unødvendig. Forslaget om endring av første linje i vedtektenes 8. Daglig leder er en viktig og reell endring. De opprinnelige vedtekters bestemmelse av at rådmannen skal være selskapets daglige leder, er etter rådmannens vurdering, ulogisk i forhold til hensikten med et kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Kommunelovens 72 gir f eks bestemmelse om at foretakets ledelse på visse vilkår skal ha en fri stilling i forhold til rådmannen når det gjelder den daglige drift. Rådmannens myndighet overfor styre og daglig leder i det kommunale foretaket er begrenset til å instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. Rådmannen mener Dyrøyseminarsenteret KF bør ha egen daglige leder, ansatt av styret. Rådmannens forslag til vedtak: Framlagte forslag til endring av vedtektene for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. Ordførers innstilling:

32 Rolf Espenes styreleder Øystein Rørslett rådmann

33 Dyrøy kommune Den lærende kommune DYRØYSEMINARSENTERET KF Vedtekter 1. Navn og rettslig stilling Foretakets navn er Dyrøyseminarsenteret KF, et kommunalt foretak registrert av Dyrøy kommune. 2. Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor og adresse i Brøstadbotn i Dyrøy kommune. 3. Formål Foretaket har til formål å: - fremme, tilrettelegge og drive erfaringsformidling mellom distriktskommuner - gjennom samarbeid med interesserte forskningsmiljøer i landsdelen, arbeide for å styrke forskning som dokumenterer distriktskommuners situasjon og muligheter - på oppdragsbasis utføre erfaringsformidling, utviklingsarbeid, undersøkende og rådgivende arbeid for distriktsbasert næringsliv, offentlig myndighet, organisasjoner og andre. 4. Organisasjon Foretaket ledes av et styre bestående av fem medlemmer som velges for en periode på fire år som følger kommunestyrets valgperiode. Foretakets styre skal bestå av de til en hver tid faste medlemmer i formannskapet i Dyrøy kommune valgt av Dyrøy kommunestyre, med ordfører som styreleder og varaordfører som styrets nestleder. 5. Styrets oppgaver og myndighet Styret skal forestå de oppgaver som i hht lov eller forskrift tilligger styret, herunder: a. utarbeide regelmessige reviderte retningslinjer for foretakets virksomhet b. utarbeide strategiplan, handlingsprogram og budsjetter c. påse at foretakets organisasjonsform og ansatte er tilpasset de oppgaver foretaket skal gå inn for i framtiden d. kontrollere foretakets arbeid, herunder faglig virksomhet e. se til at regnskap og forvaltning er i samsvar med offentlige lover og forskrifter for et kommunalt foretak f. påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett foretaket skal være selvfinansierende og andre vedtak fattet av Dyrøy kommunestyre. g. være tilsettingsmyndighet for ansatte i foretaket

34 6. Representasjon Foretaket representeres utad av styrets leder og et medlem av styret i fellesskap. Styret kan meddele prokura til daglig leder. 7. Styrets møter Styrets møter skal holdes for åpne dører. Lukket skal likevel finne sted dersom styret beslutter dette og hvor styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt tausetsplikt. 8. Daglig leder Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder forestår daglig ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de pålegg og retningslinjer styret gir. Vedtektene for Dyrøyseminarsenteret KF er vedtatt ved etableringen av foretaket Dyrøy kommunestyre revidert/siste gang endret i Dyrøy kommunestyre Side 2 av 2

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 25.04.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Per Gunnar Cruickshank,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Per Gunnar Cruickshank,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 2 Dato: 14.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Asbjørg Jonsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6 Saksliste Utvalgssaksnr PS 33/09 RS 10/09 RS 11/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 30.05.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm Nergård

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer