Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker PS 64/08 RS 25/08 Melding om vedtak - Senjalegen 2007/172 RS 26/08 Innkalling til menighetsrådsmøte 2007/62 Saker til behandling PS 65/08 Søknad om midler til HMS-opplæring internt i Dyrøy 2008/673 kommune PS 66/08 Budsjett 2009/Økonomiplan konsekvensjustert budsjett 2008/536 Rolf Espenes ordfører

3 6 LENVIK KOMMUNE Helsetjenesten Saksbehandler, dir. tlf.: Deres ref.: Åse Holden, Vår dato: Vår ref.: / /08 Arkiv: G21 Prosjekt: Kommunene Dyrøy, Sørreisa, Tranøy, Berg og Torsken MELDING OM VEDTAK `^w` _ yl^y3^^:^? Kopi Lenvik kommunestyre behandlet i møte sak 108/08 - Senjalegen. Kommunestyrets vedtak: 1. Lenvik kommune vedtar å delta i utvidelse av legevaktordningen, og godkjenner endringene i eksisterende avtale, med den endring at sykepleierressursen økes til 2 sykepleierstillinger på vakt mellom kl og og at det vurderes å etablere bakvaktordning for lege. Dette innarbeides i avtalen mellom kommunene. 2. Lenvik kommune vedtar å inngå i et samarbeid med kommunene Berg, Torsken og Tranøy om Senjalegen, og vedtar samarbeidsavtalen. 3. Samarbeidsavtalene trer i kraft fra 1. januar Kommunestyret har forståelse for at den praktiske gjennomføringen vil kunne ta noe tid, men ber om at prosjektet har størst mulig trykk på en rask gjennomføring. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om gjennomføringen av prosjektet. 4. Prinsippene for samarbeidet, trukket opp i utredningen, vedtas. Det samme gjelder de økonomiske disposisjoner som styringsgruppa har foreslått. Med hilsen Grete Nybakk Vaeng sekretær Kopi til: Virksomhetsleder Ase Holden POSTADRESSE: BESØKSADR.: TELEFON: TELEFAX: BANKGIRO: POSTGIRO: Rådhusveien Skatt Finnsnes 9300 Finnsnes

4 DEN NORSKE KIRKE DyrØy menighetsråd ' Kor); Innkalling til menighetsrådsmøte Tid: Mandag 10.november 2008, kl Sted: Menighetskontoret Innkalling blir sendt varamedlemmene til orientering. Disse moter kun etter spesiell innkalling. Forfåll meldes til menighetskontoret (se adressefeltet nederst) eller menighetsrådets leder, finne Larsen, tlf Sak 49/2008: Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 50/2008 : Godkjenning av referat fra forrige møte, 04. september Sak 51/2008: Referatsaker. A. Sørreisa menighet, Ref. fra møte i menighetsrådet, B. Sørreisa menighet, Særutskrift fra møtebok , Sak 49/08 Utlysing av kateketstilling, datert C. Brev fra Dyrøy menighet til konfirmanter og foreldre, vedr. oppstart konfirmantåret , datert D. Dyrøy kommune, v/kulturskolerektor, Opphør av avtale organist fra , datert E. Kirkerådet, Informasjon om de kirkelige valg 2009, datert F. Tømmerneset Leirsted, info om "Nye Tømmerneset", datert Sak 52/2008: Budsjettforslag Dyrøy menighet. Saksdok.: Forslag til årsbudsjett 2009, trykkes Arkiv: 112 Saksbeh.: ss Budsjettforslaget for 2009 er satt opp med lønnsutgifter beregnet på alle menighetens stillinger, også de stillinger der det tidligere er budsjettert med refusjon for lønn og sosiale utgifter til Sørreisa menighet og Dyrøy kommune. Forslaget innebærer at Dyrøy menighet ber om kr i økning av kommunal bevilgning til drift på menighetsrådets ansvarsområde. Økningen er på drøye 15 %. Grunnene til økningen er følgende: kr generell lønns- og prisstigning på 5 %. Menighetens lønnsutgifter stiger hvert år med mer enn den generelle lønnstigningen. kr kompensasjon for bortfall av direkte statstilskudd til menighetsrådets drift. Helt siden menighetsrådet ble en egen juridisk enhet atskilt fra kommunens drift, har Staten ytt et direkte tilskudd til menighetens drift. Dette tilskudd er gradvis trappet ned og er i Statsbudsjettet for 2009 forelått strøket helt. Dette betyr at Staten nå velter ansvaret for menighetenes drift helt og holdent over på kommunene. Dyrøy menighet budsjetterte med kr i statstilskudd i 2008, men har fått atskillig mindre. kr er den økning som må til for å kunne budsjettere med 40 % organiststilling med 3-årig utdannelse som kompetansekrav. På art 010 under funksjon 42 - kirker, skal kr dekke lønn til 40 % organist, 20 % kirketjener og 20 % renholder. Adresse: Telefon/ Telefax: E -post.- Bankgironummer: Organisasjonsnummer: Postboks 23, 9316 Brøstadbotn /

5 Dyrøy menighetsråd - møteinnkalling side 2 kr menigheten sliter med å rekruttere folk til ledige stillinger. Rekrutteringsarbeid med annonser og tilsettingsprosess koster mye penger. kr vedlikeholdsposten for våre to kirker må i hvert fall opp fra kr til kr kr det beregnes kr for gjennomføring av menighetsrådsvalg i forbindelse med Stortingsvalget Valget innebærer også forsøk med direkte valg på noen av medlemmene til bispedømmerådet og Kirkemotet, jfr demokratireformen i Den norske kirke knyttet til forliket de politiske partier på Stortinget gjorde i stat/kirke-saken. Innstilling til vedtak: Dyrøy menighetsråd sender fremlagte forslag til menighetens driftsbudsjett 2009 til behandling i Dyrøy formannskap og kommunestyre. Budsjettforslaget baserer seg på en kommunal bevilgning til menighetens drift på kr Sak 53/2008 : ØP Dyrøy menighet. Saksdok.: Ingen Arkiv: 111 Saksbeh.:kso ØP Dyrøy menighet Tiltak Kostnad år år år år I.Tilbygg ved bårehuset Panikkbeslag kirkene Innstilling til vedtak: Dyrøy menighetsråd vedtar framlagte økonomiplan for Dyrøy menighet Sak 54/2008: Høring-KA's strategiplan Saksdok.:Svarskjema for medlemshøringen /Strategiplan ,trykkes Arkiv: 014 Saksbeh.:kso Bakgrunn: KAs strategiplan for fireårsperioden skal vedtas på KA's Landsråd i KA's strategiplan er rullerende og vedtas årlig av KA's Landsråd. Et sentralt ønske er at planen skal reflektere medlemmenes synspunkter og prioriteringer. Derfor ønsker styret at medlemmene skal ha mulighet til å komme med sin mening før det endelige forslaget legges fram for Landsrådet våren Svarfristen er 15. desember Innstilling til vedtak: Det legges ikke fram innstilling til vedtak. Sak 55/2008 : Bemanning. Saksdok.: Innkommet en søknad på kateketstillingen, trykkes ikke. Arkiv: 211 Saksbeh.:kso Bakgrunn: Det er lyst ut følgende stillinger med søknadsfrist 1. november 08: Organist/menighetsmusiker 40% Vikariat kirkeverge 40% Vikariat kateket/menighetspedagog 100% (Dyrøy 40 Sørreisa 60).

6 Dyrøy menighetsråd - moteinnkalling Det er kommet inn 1 søker på kateketstillingen. Søkeren har ikke formell kompetanse som tilfredsstiller tilsettingskravene. side 3 Innstilling til vedtak: Legges fram på møtet. Sak 56/2008: Orienteringer. -Salg av menighetens bil -Misjonsavtalen/Normisjon, trykkes -tjenesteytingsavtalen Dyrøy kommune/dyrøy kommune -sykemelding Sak 57/2008 : Møteplan Forslag til vedtak. Menighetsrådsmøte I6.desember 2008 kl.14.00/juleavslutning/-tallerken kl i Nordavindshagen Menighetsrådemøte 21.januar 2009 kl Ta med matpakke! Vel møtt! Vennlig hilsen Anne Larsen Leder/Kirkeverge Etter fullmakt Kirsti S. Ottesen sekretær

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2008/673 Saksbehandler: Aud Moan Kastnes Dato: Saksframlegg Søknad om midler til HMS-opplæring internt i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 65/ Saksopplysninger Kommunen er pålagt å ha et internkontrollsystem for HMS. Målsetting ble vedtatt i kommunestyret og det ble da opprettet fysiske permer på alle enhetene. Dette ble i 2004 erstattet av et elektronisk HMS program, À jour HMS fra Gyldendal. Opplæring og innlegging av faste opplysninger, beskrivelser og rutiner ble gjennomført men opplæringen den gang var for kort og den videre oppfølgingen har delvis uteblitt. De siste par årene har ingen ajourført systemet og nyere versjoner er heller ikke oppdatert. For perioden har vi hatt fritak fra lisensbetaling til Gyldendal. Arbeidstilsynet har ved kontroll påpekt at kommunen mangler oppdatert HMS internkontroll. Kostnadsoverslag og detaljert gjennomføringsplan som nedenfor: Opplæring Dag 1, 08, Dere har klar organisasjonsstrukturen slik at vi kan organisere programvaren og legge inn overordnede prosedyrene samt tilrettelegge avviksloggen. Deltakere, ansvarlige for Hms-arbeidet på overordnet nivå og undertegnede. Dag 2, En fra hver avdeling, helse, teknisk, skole, barnehage osv. deltar i opplæringen. Følgende gjennomgåes: gjennomgang av prosedyrer, hjelpeskjemaer, lover og forskrifter avviksloggen kontrolloggen og statistikker

8 Anbefaler at en fra hver avdeling deltar og at han/hun forestår opplæringen for de øvrige i de ulike avdelinger. Kostnader Opplæring 17 timer a.kr. 800,- = kr ,- Reisetid 7 timer a. kr. 350,- = kr ,- Kjøring 800km x 3,50 = kr ,- Kost 2 døgn a.kr. 450,- = kr. 900 Sum = kr ,- Administrasjonens vurdering Dersom vi skal kunne oppfylle kravet til HMS internkontroll, må det gjennomføres en oppdatering i systemet. På grunn av at det har gått lang tid og at noen av de med opplæring er sluttet i kommunen, vil det være nødvendig med en ny gjennomgang. Vi har hatt samtaler med leverandøren og er kommet fram til at vi trenger minimum 2 dager for å være i stand til å bruke systemet igjen. Leverandøren har tilbudt oss gjennomgang og opplæring den 4. og 5. november. Det er ikke avsatt midler på IT-budsjettet for 2008 og kostnaden på kr ,- søkes dekket over tilleggsbevillingsposten. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune tar arbeidstilsynets merknader til etterretning og går inn for at det elektroniske HMS programmet igjen blir oppdatert og at de ansvarlige arbeidstakere får den opplæring som er nødvendig. Kostnadene på kr ,- dekkes over formannskapets tilleggsbevillingspost. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2008/536 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Budsjett 2009/Økonomiplan konsekvensjustert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 56/ Formannskapet 60/ Formannskapet 66/ Saksopplysninger Saken legges fram i møtet. Saksprotokoll i Formannskapet Saken utsettes. Vedtak i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet Rådmann Hogne Eidissen orienterte. Framlagt forslag ble gjennomgått. Ut fra diskusjonen og de signalene som ble gitt av formannskapets medlemmer gis rådmannen en arbeidsordre om å trekke ned budsjettet med 1.5 mill kr. Saldert budsjett legges fram på neste formannskapsmøte. Enst. Vedtak i Formannskapet Rådmannen gis en arbeidsordre om å trekke ned budsjettet med 1.5 mill kr. Saldert budsjett legges fram på neste formannskapsmøte.

10 Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: 22.02.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer