Vold i nære relasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vold i nære relasjoner"

Transkript

1 Vold i nære relasjoner - for deg i kontakt med barn og unge «Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen.» (Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt 2007)

2 Utgave Et verktøy som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og skape gode rutiner for håndtering av vold i nære relasjoner hvor barn og unge er involvert. Takk til Drammen (pilot) kommune for nyttig informasjon og kunnskap. Tromsø kommune forplikter seg til å styrke hjelpen til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep (Redd Barnas Ordførerdugnad , sak 09/3178) Om lag 350 barn i Tromsø utsettes for vold og overgrep ser du noen av dem? lllustrasjonene er fra filmen «Sinna Mann» av Anita Killi, Trollfilm AS, og er basert på boken «Sinna Mann» av Gro Dahle og Svein Nyhus. Noen av illustrasjonene er også basert på andre illustrasjoner av Svein Nyhus, da prosessen med filmen started før boken kom ut. Mer om filmen og boken: 2 Med vold i nære relasjoner menes vold eller trusler om vold mellom familiemedlemmer, eller personer som står hverandre nær, der volden er begått i hjemmet eller annet sted. Volden kan være av både fysisk, psykisk, seksuell eller materiell karakter Mistanke om vold og overgrep mot barn og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier. Eksempler på dette er helsestasjoner, barnehager og skoler. Andre tjenester og virksomheter som NAV, deler av pleie og omsorg, andre deler av helse tjen esten og deler av kultur tjenesten representerer imidler tid også fag om råder som gjennom møteplasser med sine brukere kan få en rolle som «opp dager». Målgruppe: All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Denne veilederen være til hjelp i å ivareta barn og unge som utsettes for vold og overgrep. Denne veilederen er laget for alle ansatte som møter barn i sin arbeidshverdag. Den gjelder ansatte i helsestasjoner, skoler, barnehager, PPT, kultur- og idrett, deler av pleie- og omsorgstjenesten, rus- og psykiatritjenesten, fastleger, legevakt og sosialtjenesten i NAV Tromsø. Mål: Alle ansatte i kommunale tjenester skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne avdekke og følge opp de som er utsatt for vold. (Handlingsplan mot vold i nære relasjoner , Tromsø kommune). Omfang: Dersom man går ut ifra anslaget på landsnivå om at 2 prosent blir krenket ved å bli slått regelmessig av sine foreldre, så vil dette kunne utgjøre ca 350 barn i Tromsø. En vet at vold i nære relasjoner ofte underrapporteres, og mørketallene er dermed store. Studier fra Norge og våre naboland viser langt høyere tall. Forskning viser at det er vanskelig å gi eksakte tall på spørsmål av sensitiv og tabuisert karakter der en persons definisjon av en opplevelse kan skille seg markant fra en annen persons opplevelse av lignende hendelse (NKVTS 2010). Konsekvens: Barn som utsettes for vold og overgrep får ofte problemer på flere områder. Og det er dokumentert at det å leve med vedvarende frykt for vold og overgrep kan føre til varige endringer i hjernen. Også det å være vitne til vold er dokumentert som skadelig for barn. Barn som lever med vold kan få plager av mange slag. De kan få søvnvansker, følelse av skyld og skam, konsentra sjonsvansker, psykiske problemer, dårlig selvtillit, problemer med relasjoner til andre mennesker, spiseforstyrrelser, problemer med selvskading og andre vansker.

3 3

4 4

5 Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handling skader, smerter, skremmer, krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe som den ønsker. (Per Isdal, ATV) Vold i nære relasjoner Barnevernet og politiet har en spesiell rolle i forhold til slike saker. Om det oppstår mistanke om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt skal barnevernstjenesten kobles inn og styre den videre hånd tering. Barnevernet bringer saken videre til politiet for eventuell etterforskning. Med vold i nære relasjoner menes vold eller trusler om vold mellom familiemedlemmer, eller personer som står hverandre nær, der volden er begått i hjemmet eller annet sted. Volden kan være av både fysisk, psykisk, seksuell eller materiell karakter. Lovregulering FN barnekonvensjonen pålegger statene å sikre barn vern mot overgrep. Barnekonvensjonen ble i 2003 inkorporert i norsk rett og går dermed foran bestemmelser i annen norsk lov hvis de skulle komme i strid med hverandre. Meldeplikt Offentlig ansatte har etter bestemmelsene i barnevernloven meldeplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at barnet blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Denne bestemmelsen er også spesielt angitt i andre særlover, for eksempel i opplæringsloven, barnehageloven, Arbeids-og velferdsloven, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, Helse personelloven, Krisesenterloven og straffe prosessloven. Kommunens ansatte har som alle andre også plikt til å anmelde eller avverge visse alvorlige forbrytelser, jfr. straffeloven. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep, grov legemsbeskadigelse, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Anonyme konsultasjoner Meldepliktansvaret kan i situasjoner oppleves utfordrende. Nøl derfor Ikke med å bruke de mulighetene du for anonyme konsultasjoner med barneverntjenesten, politiet, eventuelt andre. Faser Offentlige instanser har forskjellige roller og dermed forskjellige oppgaver i forhold til barn som kan være utsatt for eller vitne til vold i familien. Rollene kan variere ut i fra hvilken fase saken er i: Oppdagelsesfasen: Instansen får mistanke eller visshet om at barn er utsatt for, eller vitne til, vold i familien. I denne fasen kan det være behov for å drøfte saken anonymt med andre instanser (for eksempel Konsultasjonsteamet ved Barnehuset eller Barneverntjenesten, se kontaktinformasjon side 12). Målet med diskusjonen er å avklare om det foreligger opplysningsplikt til barneverntjenesten, eller for å drøfte om det er grunnlag for å videreformidle opplysninger til politiet. Utredningsfasen: I denne fasen kan det være aktuelt for barnevernstjenesten å innhente informasjon om saken fra andre instanser. Det kan også være behov for nærmere samarbeid for å finne tjenester eller tiltak som vil gi barnet og familien nødvendig støtte. Tiltaksfasen: Barnet og familien følges opp ved at tiltak velges og iverksettes. I denne fasen kan det være behov for å: - Informere andre instanser om de tiltak som iverksettes. - Innlede tverrfaglig samarbeid overfor barnet 5

6 Formelle bestemmelser av betydning for samarbeid Opplysningsplikt Meldeplikt/opplysningsplikt er en plikt til å gi opplysninger. Alle offentlige instanser har plikt til å melde til barneverntjenesten om barn som utsettes for, eller er vitne til vold. Opplysningsplikten til barneverntjenesten omfatter både en plikt til å melde fra på eget initiativ og til å gi opplysninger ved pålegg fra barneverntjenesten. Opplysningsrett Opplysningsrett betyr at den som sitter med opplysninger har adgang, men ikke plikt til å videreformidle opplysninger. Anonymitet 6 Den som gir opplysninger til barneverntjenesten er ikke sikret anonymitet. Om barnet er utsatt for hendelser som kan utløse opplysningsplikten, f. eks. vold i hjemmet, skal melder gi seg til kjenne. Opplysningsplikten er ikke oppfylt ved anonymitet. Med andre ord kan en offentlig ansatt aldri være anonym melder og bekymringsmeldingen til barneverntjenesten må være skriftlig for å unngå misforståelser. Samtykke til oppheving Taushetsplikten skal i utgangspunktet ivareta den enkeltes krav på taushet om sin kontakt med hjelpeapparatet eller andre personlige forhold. Om denne personen gir sitt samtykke, kan likevel taushetsplikten oppheves og virksomheter kan utveksle relevante opplysninger. Avvergelsesplikt Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep, grov legemsbeskadigelse, kjønnslemlestelse og tvang s ekteskap. Denne plikten går foran lovbestemt taushetsplikt Anmeldelse Vold i nære relasjoner er undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størst mulig grad ta ansvaret for at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig for en fornærmet å anmelde det straffbare forholdet selv. Politiet kan på selvstendig grunnlag iverksette etterforskning. Det er viktig at det på forhånd foreligger nødvendig informasjon/dokumentasjon som danner grunnlag for videre straffesaksbehandling. NÅR INFORMERE OM MELDING: I saker der det foreligger en mistanke om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold i familien, er det barneverntjenesten eller eventuelt politiet som vurderer om og når omsorgspersoner skal informeres.

7 7

8 8

9 Plikt til å avverge kjønnslemlestelse og tvangsekteskap BRUK AV TOLK Informasjon om helsehjelp og annen hjelp fra kommunen må være tilpasset mottakerens individuelle forut setninger som alder, modenhet, erfaring og kultur-og språkbakgrunn (Pasientrettighetsloven m. flere?). Kommunen må ved behov sørge for kvalifisert tolkehjelp. Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse (KL) er et inngrep som kan medføre alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser. Opplysningsplikten vedrørende kjønnslemlestelse gjelder tre situasjoner: 1) bekymring for at kjønnslemlestelse skal skje 2) bekymring for at kjønnslemlestelse har skjedd 3) når kjønnslemlestelse er påvist Ved bekymring for at kjønnslemlestelse skal skje Opplysningsplikten inntrer når det er grunn til å tro at kjønnslemlestelse kan skje. Man må han en begrunnet bekymring. Det er ikke et krav at man positivt vet at kjønnslemlestelse er planlagt, og heller ikke at kjønnslemlestelse framstår som mest sannsynlig. Det må likevel foreligge mer enn en vag mistanke Helsepersonell og andre yrkesutøvere og ansatte i barnehager, helse-og sosialtjenesten, skoler, flyktningetjenesten, asylmottak og skolefritidsordninger vil være omfattet både av opplysningsplikt til barneverntjenesten og avergrelsesplikt. Ved bekymring vil det i de fleste tilfellene være tilstrekkelig å melde fra til barneverntjenesten. Dersom det er fare for at kjønnslemlestelsen vil skje i umiddelbarn framtid slik at bekymringsmelding til barnevernet vurderes å ta for lang tid, følger det imidlertid av avergrelsesplikten at saken bør anmeldes rett til politiet. Ved bekymring for at kjønnslemlestelse har skjedd Pliktmessig melding til barneverntjenesten utløses ikke automatisk når kjønnslemlestelse allerede har skjedd, men er aktuelt når: - det er uklart om jentas behov er tilstrekkelig ivaretatt og/eller hun har plager som kan tyde på at hun er kjønnslemlestet og foreldrene motsetter seg at jenta henvises til adekvat instans for avklaring av forholdet - jenta har yngre søsken som man også tror står i fare for å bli kjønnslemlestet Både opplysningsplikt og avvergelsesplikt For de yrkesutøvere som omfattes av både opplysningsplikten og avvergelsesplikten (helsepersonell og andre yrkesutøvere og ansatte i barnehager, helse-og sosialtjenesten, skoler, flyktningetjenesten, asylmottak, skolefritidsordninger) vil det å melde fra til barneverntjenesten i de fleste tilfeller være tilstrekkelig for å oppfylle avvergelsesplikten. Dersom det er fare for at kjønnslemlestelsen vil skje i umiddelbar fremtid slik at bekymringsmelding til barnevernet vurderes å ta for lang tid, følger det imidlertid av avvergelsesplikten at saken bør anmeldes til politiet. Tvangsekteskap Tvangsekteskap, altså det å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter, FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs barnekonvensjon. Trusler om eller gjennomført ekteskap som inkluderer mindreårige er en alvorlig form for omsorgssvikt og utløser derfor en plikt til å opplyse barnevernet om forholdet. Ved mistanke kan det være avgjørende for undersøkelsen til barnevernet og/eller politi at disse blir varslet før familien blir informert. Barnevernet og politi avgjør da når familien skal informeres. Bistand fra norsk Utenriksstasjon Hvis et barn befinner seg i utlandet og står i fare for å bli giftet bort, kan barnet be om bistand fra norsk Utenriksstasjon. Dersom det er bekymring for at barneeller tvangsekteskap kan bli gjennomført under et opphold i utlandet, er det derfor viktig at barnevernet, politiet eller andre aktuelle instanser kontaktes før utreise fra Norge finner sted. 9

10 Dette sier også lovverket Lov om barn og foreldre (barneloven) har nå fått en bestemmelse som tydeliggjør at barn ikke skal utsettes for noen form for vold, heller ikke for eksempel lette klaps, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen. I tillegg presiseres det at barn heller ikke skal utsettes for skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs opptreden. Dette kan for eksempel omhandle innelåsing av barnet i et rom, bruk av trusler om straff eller trusler om at barnet skal bli forlatt eller skadet, latterliggjøre barnet mens andre hører på eller følelsesmessig avvise barnet. Bestemmelsen har trådt i kraft 9. april Barneloven 30 tredje ledd er nå endret og lyder slik: «Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld óg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode». Formelle bestemmelser om samarbeid: Straffelovens bestemmelser om vold i nære relasjoner 219 fikk i 2010 en skjerping av strafferammen og har slik ordlyd; Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve volde mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedadstigende linje c) sin slektning i rett oppstigende linje d) noen i sin omsorg straffes med fengsel inntil 4 år Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i 232. Medvirkning straffes på samme måte. 10

11 Unge (gutter) Unge (jenter) 5 12 år 1 5 år 0 1 år Emosjonelt Kognitivt Atferdsmessig - angst - manglende respons - gråt - spenning - forsinkelser i utviklingen - skader seg lett - hyperaktivering - forstyrrelser i søvnrytme - traumatisering - fordøyelsesproblemer Emosjonelt Kognitivt Atferdsmessig - frykt - lett distrahert - slår seg vrang - angst - vanskelig å fokusere - kopierer utøvers atferd - lett frustrert - lav impulskontroll - nattvæting/ufrivillige avføringslekasjer (1-5 år) - sint - forsinket utvikling - utagering - frykt for utøver - beskyttende overfor yngre søsken - tvilende - beskyttende overfor mor, vil være hjemme - føler seg splittet mellom foreldre - knuser leker - føler seg maktesløs - nervøse vaner - sårbar - manglende respekt for kvinner - lav selvtillit Emosjonelt Kognitivt Atferdsmessig - gråter lett - spesifikke lærevansker - prøver å være i kontroll - disorganiserte følelser - selvmordstanker - hærverk - problemer med tillit - manglende struktur og fokus - voldsommere - desperasjon - prøver å være mer voksen oftere - utageringer - håpløshet, hjelpeløshet - overdrevent ansvarlig - rømme hjemmefra - manglende empati - manglende ansvar - perfeksjonisme - sinne mot mor - mangler grenser - sinne mot selv - vold mot utøver - selvskading - slåss Emosjonelt Kognitivt Atferdsmessig - problemer med tillitt - problemer med oppmerksomhet - ikke i stand til å fungere hjemme - hater eller legger skylden på mor - dropper ut av skolen - ikke i stand til å fungere i relasjoner - sterkt ønske om å bli beskyttet - manglende selvforståelse - rømmer hjemmefra - føler spenninger og rastløshet - grenseløs - rusmisbruk - føler seg hjelpesløs og uten håp - personlighets problemer - tidlig graviditet - forvirret kjønnsroller - spiseproblemer - føler skyld og skam i forhold til volden - ser etter sterk beskytter blant menn - blir emosjonelt nummen - selvskading - deprimert Emosjonelt Kognitivt Atferdsmessig - følelse av hjelpeløshet og skyld - problemer med å holde fokus - bruker vold som mestring - tilbaketrekning - problemer med å flytte fokus - rusmisbruk - skamfull og flau - dropper ut av skolen - antisosial atferd - har ikke venner - tenker at vold er ok i parforhold - utagering - deprimert - tradisjonelle maskuline verdier - problemer med relasjoner - trenger kontroll - selvmordstanker - vold mot utøver - seksuelle problemer - selvskading SYMPTOMER PÅ AT BARN OG UNGE ER UTSATT FOR ELLER ER VITNE TIL VOLD Husk at barn kan være utsatt for vold eller vitne til vold uten at de har symptomer! 11

12 Kontaktinformasjon: Referanser: Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten, Barne-og likestillingsdepartementet rundskriv Q-24, mars Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivs undersøkelse. Veileder for helsestasjons-og skolehelsetjenesten. Helse direktoratet IS 1746 Formidling av opplysninger der barn utsettes for vold i familien, 16. juni 2005, Barne-og likestillingsdepartementet Handlingsplan mot kjønnslemlestelse, , Departementene, 2009, Q-1138 B Handlingsplan mot tvangsekteskap, , Barne-og likestillingsdepartementet, Q-1131 B Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: - mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet IS-17/2006, Rundskriv, Helsedirektoratet. Konvensjoner og lover om tvangsekteskap. Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2010, Q-1170 B Kjønnslemlestelse (KL): En veiviser, Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Plan mot vold i nære relasjoner, , Tromsø kommune Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. Barne-og likestillingsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet, 2008, Q-1145 B Barneverntjenesten i Tromsø Nye henvendelser/bekymringsmeldinger Telefon: Barnevernvakta: / Familievernkontoret i Tromsø Telefon: E-post: Landsdekkende Alarmsentral for barn og unge Telefon: E-post: Politihuset i Tromsø Telefon: E-post: https://www.politi.no/troms/kontakt Konsultasjonsteamet ved Barnehuset, Tromsø. Telefon: E-post: Kompetanseseteamet mot tvangsekteskap Telefon: E-post: Røde kors informasjonstelefon om tvangs ekteskap og kjønnslemlestelse Telefon: E-post: kors_telefonen_om_tvangsekteskap_forced_marriages Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Telefon: E-post: SMISO Troms. Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep Telefon: E-post: RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Telefon: E-post:

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017 Handlingsplan Vold i nære relasjoner Birkenes kommune 2014-2017 1.0 INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv.

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer