KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp"

Transkript

1 1 KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp Konferanse i regi av DIHVA og DISVA: Rammevilkår for VA-sektoren Mars 2015 Radisson Blu Royal Hotel, Bergen Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1

2 Dagens tema - innhold KOSTRA rapporteringen (+ litt MATS) Bruk av KOSTRA data Krav til kvalitet og revisjon av data Forenklet rapportering Oppfyllelse av rensekrav Tilbakeberegning av avløpsstatistikken Noen avsluttende tall 2

3 Avløps-Norge i et nøtteskall 3

4 2013: Kapasitet og avløpsanlegg 1260 anlegg 2,9 mill. pe 0,28 mill. pe 22 anlegg Små anlegg Store anlegg 4

5 KOSTRA (og MATS) Kort om innrapporteringen på VA-området 5

6 KOSTRA = KOmmune-STat-RApportering Årlig rapportering fra kommunene til staten Omfattende mange tema Pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, transport, skole, VAR etc. «Benchmarking» for kommunene 6

7 MATS og KOSTRA «to sider av nesten samme sak» KOSTRA Rapportering av avløpsanlegg Datainnsamling i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) Flere ulike skjema både på kommune- og anleggsnivå MATS Rapportering av vannverk på Altinn Datainnsamling i regi av Mattilsynet Et skjema per vannverk 7

8 MATS (vannverk) Hva skal rapporteres? Alle godkjenningspliktige vassforsyningssystem i drikkevassforskrifta ( 8) skal rapportere data årleg. Dette inkluderer alle vassforsyningssystem som forsyner minst 50 personar eller 20 husstandar/hytter (fritidsbustader), og vassforsyningssystem som forsyner helseinstitusjon eller skule/barnehage. 8

9 Begreper i KOSTRA sammenheng Tjenestedata =? Avløpsrensing Slambehandling Ledningsnett «26-skjemaene» Økonomidata =? Kommuneregnskapet Gebyrer Selvkost Skjema 22 og 23 + kommuneregnskapet 9

10 KOSTRA Normalt datainnhenting med utgangspunkt i en såkalt «totrinnshjemmel»: Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av [Navn på direktorat og/eller departement] i medhold av [Navn på lov eller forskrift]. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. Lov for datainnsamling Statistikk loven Kommunen Departement SSB KOSTRA rapportering 10

11 KOSTRA tjenesterapportering på avløp «26-skjemaene» Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Miljødirektoratet i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. samtidig, samler inn data til bruk både for Miljødirektoratet (inkl. Fylkesmannen) og SSB En felles datainnsamling gjennom KOSTRA! 11

12 KOSTRA rapporteringen tjenestedata Alle avløpsanlegg rapporteres - «smått og stort» Avløpsanlegg < 50 pe: aggregere opp på kommune Et skjema per kommune (skjema 26A) Avløpsanlegg 50 pe og slambehandlingsanlegg Et skjema per anlegg (skjema 26B1, 26B2 eller 26C) Kommunen rapporterer til KOSTRA uavhengig av eierskap/organisasjonsform / (forurensningsforskriften). Rapportering Den ansvarlige for private avløpsanlegg større enn 50 pe skal årlig rapportere nødvendige opplysninger til kommunen innen 1. februar Dataflyten går så videre inn til KOSTRA KOSTRA publiseringen er imidlertid «kommunal» 12

13 Statistikkloven og bruk av KOSTRA data SSB underlagt statistikkloven i forhold til bruk av innrapporterte data: 2-5.Bruk av opplysninger. (1) Opplysninger hentet inn etter fastsatt opplysningsplikt, eller som er gitt frivillig, kan bare nyttes ved utarbeiding av offisiell statistikk, eller til annen bruk som er godkjent av Datatilsynet og som ikke er til skade for rikets sikkerhet. Dersom opplysninger utleveres, skal taushetsplikt etter 2-4 også gjelde mottageren av opplysningene Utlevering av data relativt strengt, med mindre publisert på ssb.no Miljødirektoratet står imidlertid noe friere enn SSB i forhold til bruk og utlevering av data 13

14 Dataflyt KOSTRA vann og avløp RAPPORTERING MATS Vannverk (tjenestedata) Folkehelseinstituttet (revisjon, sammenstiller fil på kommunenivå) Eksterne data KOSTRA Avløpsanlegg (tjenestedata) Økonomi VAR (selvkost, gebyrer, kommuneregnskap) KOSTRA databasen KOSTRA publisering 14

15 Bruk av rapporterte data og publiseringer 15

16 Hva brukes KOSTRA-tallene til? SSB-statistikk Juni: KOSTRA-publisering Desember: Utslipp og rensing av kommunalt avløp Internasjonale rapporteringer (Eurostat/OECD/FN) Forurensningsdatabasen (Miljødirektoratet og Fylkesmannen) Reviderte data overleveres årlig av SSB til Mdir i midten av november Bruk: Overholdelse av rensekrav, utredninger og analyser Grunnlag for prioritering av tilsyn Rapportering til EU Miljøstatus BedreVA (VA-benchmarking i regi av Norsk Vann) Forskning Annet (media, studenter etc.) 16

17 Publiseringer på VA Dagens statistikk (DS) KOSTRA avløp endelige tall Foreløpige tall 15. mars; endelige tall 15. juni Publisering i juni hvert år (artikkel) Kommunenivå KOSTRA vann endelige tall (samme som KOSTRA avløp ovenfor) Utslipp og rensing av kommunale avløp Publisering i desember hvert år (artikkel) Fylkesnivå Datagrunnlag: KOSTRA Kommunale avløp Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering Gebyrer 2014 (Rapport) 17

18 Tilgang til tidligere artikler utgitt for aktuell statistikk Bakgrunn, metode, definisjoner, feilkilder etc. Tilgang til statistikk i Statistikkbanken, uttrekk Excel etc. Kontaktperson for statistikken ta kontakt! Relatert statistikk Ferdige figurer 18

19 «Avløpsrapporten» Årlig publikasjon (normalt desember måned) Fritt tilgjengelig på internett Datagrunnlag: KOSTRA 19

20 Krav til kvalitet og revisjon av data 20

21 KOSTRA: Alt henger sammen med alt KOSTRA en eneste stor tallkvern Ambisiøst prosjekt høyt antall krysskoblinger av data Nøkkeltall: Teller og nevner i brøk sammenlignbare? Avgrensning av teller og nevner bør være lik! Kvalitetssikring av input data viktig for KOSTRA systemet Heller ikke bestandig lett for kommunen å oppdage feil pga. de mange krysskoblinger av data F.eks. nøkkeltall bygd opp av tall fra ulike skjema Viktig for kommunen å sjekke foreløpige tall publisert 15. mars! 21

22 Kvalitet på rapporteringen og «godt nok» Begrenset med feilmeldinger i selve skjemaene Sjekk foretas normalt etter at skjema er mottatt av SSB To «nivåer» av feilsjekk fra SSB: 1. Rapportert skjema? Purring av skjema foretas sentralt i SSB Manglende skjema => purre e-post fra SSB 2. Tilstrekkelig kvalitet på rapporterte data? Prioritet av store feil normalt store anlegg Sammenligner mot fjorårsdata og mot nivå fra øvrige rapportører SSB setter grense på «godt nok» «et nivå hvor feil fremdeles kan forekomme, men tilstrekkelig for statistikkformål» Fokus på utslippsdata (TOT-P, TOT-N, KOF, BOF5, tungmetall etc.) og i tiden framover også rensekrav Store avvik => normalt e-post fra «meg» 22

23 Hva skjer dersom kommunen ikke rapporterer? Potensial for bedre datainngang til KOSTRA!!! Få sanksjonsmuligheter (antakelig heller ikke ønskelig) «Onkel Politi kommer ikke å banker på døren»! Viktig å ha kommunene med «på laget» og produsere noe kommunene kan ha nytte av Egen KOSTRA VAR gruppe hvor rapportering, databehov og publisert statistikk diskuteres Medlemmer: SSB, Miljødirektoratet, KS-representanter (utvalgte kommuner), Norsk Vann, Avfall Norge, Mattilsynet, FHI osv. Ta gjerne kontakt hvis forslag til forbedring eller kommentarer mulig å påvirke! 23

24 Forenkling eller forvansking i rapporteringen? Eksempler fra tjenesterapporteringen på avløp 24

25 Forenklet rapportering er målet Målet er å gjøre det enklere å rapportere SSB får antakelig bedre data Kommunene sparer tid på å rapportere Drømmen må være å «suge ut» alle data vi har behov for fra kommunenes systemer utenfor menneskehender og overføre det inn i SSBs KOSTRA base 25

26 Tiltak for forenklet rapportering (tjenestedata) Forhåndsutfylle skjema med «faste opplysninger» Vises ved åpning av skjema fjorårets tall Mulig å endre forhåndsutfyllingen hvis behov Type rensing, koordinater, tilknytning, rensekrav etc. Filuttrekk Delrapportering av skjema 26B1 og 26B2 (avløpsanlegg 50 pe) I hovedsak: utslipp og rensekrav Tradisjonelt kun utvalgte driftsassistanser på Øst-/Sørlandet og Trøndelag (Avløp2000) men muligheten er nå utvidet til også andre Krav til IT-fagsystem Programleverandør og software må være «klarert» av SSB Må kunne lage en KOSTRA rapport etter et gitt format (posisjonsseparert tekst-fil) som overleveres SSB Forurensing som kilde for rensekrav skjema 26B2 (kapittel 14 anlegg) Miljødirektoratets og Fylkesmannens database 26

27 27

28 Oversikt over forenklinger for tjenesterapp. på avløp Forhåndsutfylling (SSB) Data rapportert i fjor legges inn i årets skjema Forurensning (Miljødirektoratet) Rensekrav kapittel 14 anlegg (skjema 26B2) Opprette skjema SSB lager oppsett og genererer KOSTRA skjema Kommunen rapporterer Kommunen legger inn data i KOSTRA skjema Sammenstiller datakilder (SSB) KOSTRA publisering Kommunen legger inn data i skjema Filuttrekk (kommunen) Filuttrekk fra kommunens eget fagsystem 28

29 Oppfyllelse av rensekrav og tilbakeberegning av avløpsstatistikken 29

30 Nøkkeltall på oppfyllelse av rensekrav Relativt ny statistikk i KOSTRA-sammenheng Første publisering i 2014 (2013-data) Jobber fremdeles med statistikkgrunnlaget Mer og bedre data så relativt stor «ukjent kategori» grunnet manglende data 30

31 31

32 Nyhetsmelding Miljødirektoratet I 2014 kontrollerte forurensningsmyndighetene 76 avløpsanlegg i 67 kommuner. Resultatene viste at 40 prosent av disse anleggene ikke innfridde rensekravene fra fylkesmannen. Dette er en forverring fra tidligere kontroller. Kilde: 32

33 Tilbakeberegning av avløpsstatistikk Regnet på nytt statistikken publisert for perioden Bakgrunn: Manglende rapportering i KOSTRAs startfase Spesielt /06 Lappe «hull» i statistikken og bedre kvaliteten Justert metode for beregning av utslipp Teoretiske utslippsfaktorer 1,6 g TOT-P/pers.*døgn => 1,8 g TOT-P/pers.*døgn Resultat: 33

34 Effekt av tilbakeberegningen antall avløpsanlegg

35 Dette er avløps-norge 35

36 2013: Avløpsanlegg 50 pe 36

37 2013: Organisasjonsform 37

38 2013: Kommunalt avløpsnett 38

39 Takk for oppmerksomheten! Gisle Berge Tlf Mer info: 39

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Anne Britt Svinnset. Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift. 98/83 Notater I 1998

Anne Britt Svinnset. Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift. 98/83 Notater I 1998 98/83 Notater I 1998 Anne Britt Svinnset Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistik Innhold 1.

Detaljer

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk April 2007 Statistisk sentralbyrås håndbøker 89 Statistisk sentralbyrås formidlingspolitikk April 2007 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Karl Eirik Engebretsen, Per Erik Gjedtjernet, Sigrun Kristoffersen, Paul Gunnar Larssen og Jan Henrik Wang

Karl Eirik Engebretsen, Per Erik Gjedtjernet, Sigrun Kristoffersen, Paul Gunnar Larssen og Jan Henrik Wang 2002/34 Notater 2002 Karl Eirik Engebretsen, Per Erik Gjedtjernet, Notater Sigrun Kristoffersen, Paul Gunnar Larssen og Jan Henrik Wang Mottak og tilrettelegging av SLN-data Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden september - desember

Detaljer

Notater. Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og. Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie

Notater. Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og. Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie 2006/30 Notater 2006 Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og Notater Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie Seksjon for miljøstatistikk Innhold

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Offentlig forvaltning og avgrensning mot andre sektorer

Offentlig forvaltning og avgrensning mot andre sektorer Notater Documents 7/2012 Trude Nygård Evensen og Andreas Hedum Offentlig forvaltning og avgrensning mot andre sektorer Sektorinndeling på utvalgte næringsområder Notater 7/2012 Trude Nygård Evensen og

Detaljer

Notater. Ann Christin Bøeng. Rapport fra arbeidsgruppe for samordning av energi- og nasjonalregnskap Forslag til tiltak 2009/10.

Notater. Ann Christin Bøeng. Rapport fra arbeidsgruppe for samordning av energi- og nasjonalregnskap Forslag til tiltak 2009/10. 2009/10 Notater Ann Christin Bøeng Notater Rapport fra arbeidsgruppe for samordning av energi- og nasjonalregnskap Forslag til tiltak Avdeling for økonomi-, energi- og miljøstatistikk/seksjon for energistatistikk

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

Tilgang til offentlige data i offentlige virksomheter status på feltet i Norge i dag. Statusrapport

Tilgang til offentlige data i offentlige virksomheter status på feltet i Norge i dag. Statusrapport Tilgang til offentlige data i offentlige virksomheter status på feltet i Norge i dag Statusrapport Innhold SAMMENDRAG...3 1 INNLEDING...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Gjennomføring...5 1.3 Metode og framgangsmåte...5

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kari Solaas Paulsen KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Dokumentasjon

Kari Solaas Paulsen KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Dokumentasjon Kari Solaas Paulsen Dokumentasjon Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. Statistisk

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer