Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Geminor på Storøy Kontrollnummer: I.FMRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Geminor på Storøy Kontrollnummer: I.FMRO"

Transkript

1 Fylkesmannen i Rogaland GEMINOR AS Stavanger, 20. oktober 2017 Helganesvegen Avaldsnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kristin Fossum (HMSK-leder) 2017/10426 Saksbehandler: Margareta Skog Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Geminor på Storøy Kontrollnummer: I.FMRO Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Kristin Fossum (HMSK-leder) Andre deltagere fra virksomheten: Petur Thor Haftorsson (driftsansvarlig) Leif Neverdal (prosjektansvarlig) Kjetil Hausken (fagansvar farlig avfall) Fra Fylkesmannen i Rogaland: Margareta Skog Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland: Mariann Størksen Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Geminor AS på Storøy den Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen i Rogaland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen. Avvik: Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen. Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. Fylkesmannen i Rogaland Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger Telefon: Org. nr.: E-post: Internett:

2 Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 20. oktober 2017 Margareta Skog Marit Sundsvik Bendixen dato kontrollør ass. fylkesmiljøvernsjef Fylkesmannen i Rogaland Kopi av rapporten sendes til: Karmøy kommune Inspeksjonsrapport I.FMRO Side 2 av 6

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: GEMINOR AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Engroshandel med avfall og skrap Kontrollert enhet Navn: Geminor på Storøy Anleggsnr.: Kommune: Karmøy Fylke: Rogaland Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring Tillatelse gitt: Sist endret: Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonstema Kravene i tillatelsen av , med senere endringer Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter inspeksjonen Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet. 4. Vedtak om gebyr Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. september Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med Inspeksjonsrapport I.FMRO Side 3 av 6

4 forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften 39-7 og På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Geminor på Storøy bli ilagt et gebyr på kr 7 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften 39-7 og Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. I brevet 27. september 2017 der vi varsler denne kontrollen skriver vi at vi vurderer å fatte vedtak om å benytte gebyrsats 3 tilsvarende kr Fordi bedriften får hverken avvik eller anmerkninger og saken kan avsluttes med denne korte rapporten, reduserer vi gebyret fra kr til kr Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. Klageadgang Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova). 6. Avvik Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen. 7. Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 8. Andre forhold Anlegget på Storøy ble først drevet av innleiet personell fra Nordic Waste Treatment AS. I dag er denne virksomheten oppkjøpt av Vikingstad AS, med Kjetil Vikingstad som styrets leder (og kontaktperson). Navnet på foretaket er endret til Geminor Waste Treatment AS. Geminor AS er klar på at tillatelsen av (med senere endringer) fremdeles skal stå på Geminor AS. Inspeksjonsrapport I.FMRO Side 4 av 6

5 Bedriften har foreløpig ikke tatt i bruk de deler av tillatelsen som gjelder klorparafinruter og ftalater. Bedriften oversendte oss et utkast til beregning av finansiell sikkerhet som også omfatter klorparafinruter og ftalater. Saksbehandlingen av utvidet beregningsgrunnlag, osv. for den finansielle sikkerheten er igangsatt. Geminor AS har utarbeidet en egen database kalt «Gemisoft» som sikrer reell sporbarhet for alt avfall, inkl. farlig avfall, som Geminor AS håndterer. Med alle de tillatelser Geminor AS har - ikke minst til eksport og alle de rapporter og oversikter bedriften er nødt til å generere, er en slik database nærmest et «must». Databasen er tilgjengelig og brukes også ved avfallsanlegget på Storøy. Under kontrollen verifiserte vi at de data bedriften må sammenstille og oversende oss som del av årsrapporteringen ligger i systemet og er lett tilgjengelig. Farlig avfall som bedriften mottar kommer sjelden direkte fra avfallsprodusenten, men fra annet avfallsmottak (avfallsaktør 1. ledd). Geminor på Storøy er i de fleste tilfeller avfallsaktør 2. ledd. Det er kun avfallsprodusenter og avfallsaktør 1. ledd som skal oppdatere Avfallsdeklarering.no. Det meste av det avfallet Geminor mottar er samdeklarert, dvs. deklarasjonen som følger avfallet består av en rekke underdeklarasjoner. Under kontrollen mottok vi kopi av bedriftens Prosedyre for mottak av impregnert trevirke Storøy, og Prosedyre for utlasting av impregnert trevirke fra Storøy. Lignende prosedyrer vil bedriften utarbeide for ftalater og klorparafinruter. I tillegg fikk vi kopi av bedriftens skjema for dokumentasjon på/verifisering av at sjåførene har nødvendig kompetanse om det farlige avfallet de transporterer, Kompetanse erklæring transport av farlig avfall. Fordi innlastingen av skip gjøres med en «spesialdesignet grabb/skuff og duk er lagt ut langs skipssiden» går innlastingen raskere enn tidligere, og uten at flis renner på sjøen. Varsel om gebyr for søknad om endring i eksisterende tillatelse: Geminor AS har søkt Fylkesmannen om endring i tillatelsen for blant annet å kunne losse trevirke utendørs. Fylkesmannen har denne endringssøknaden under behandling, og vurderer den til å være en mindre endring i en eksisterende tillatelse. Fylkesmannen tilstreber å få endret tillatelsen allerede nå i løpet av oktober/november. Under kontrollen varslet vi derfor (muntlig) at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om at Geminor AS skal betale gebyr etter sats 6 (tilsvarende kr ) for vår behandling av endringssøknaden, jf. forurensingsforskriften Geminor AS sin frist til å oversende merknader til gebyret på kr er 2 uker (regnet fra det tidspunkt at denne kontrollrapporten er mottatt). Vedtaket om gebyr vil inngå i følgebrevet til endret tillatelse. 9. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Inspeksjonsrapport I.FMRO Side 5 av 6

6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen - - Inspeksjonsrapport I.FMRO Side 6 av 6