Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24."

Transkript

1 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar med dette inn til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF fredag 24. februar 2012, kl Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall meldes til Helse Møre og Romsdal HF, telefon Vi ønskjer alle vel møtt. Vennleg helsing Astrid Eidsvik adm. direktør Gunn Elin Nygård konsulent Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E post: Postboks Ålesund mr.no Internett: mr.no Org.nr.:

2 BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SAKLISTE Fredag 24. februar 2012, kl Molde sjukehus, Sagbakken, Hus 2 Utvalssaksnr. BU 2012/09 BU 2012/10 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste Underskrift av protokoll nr. 01/12 frå møte (utan saksframlegg) Referatsaker BU 2012/11 Orientering om saker til styremøte BU 2012/12 BU 2012/13 BU 2012/14 BU 2012/15 BU 2012/16 BU 2012/17 BU 2012/18 BU 2012/19 Utviklingsplan for sjukehusa i Møre og Romsdal HF orientering om status Oppnemning av brukerutvalsmedlemer til Kvalitetsutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF framtidig organisering - høyring frå brukarutvalet (utsett høyringsfrist) Overordna samhandlingsutval Oppnemning av brukarrepresentant Samarbeidsavtalene med kommunane fase 2 Oppnemning av brukarrepresentant Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Samhandling på Søre Sunnmøre spørsmål vedrørande forprosjekt om samhandlingsreforma Eventuelt BU 2012/20 Godkjenning av protokoll nr. 02/12 frå møte

3 BU 2012/10 Referatsaker Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2012/24 Saksutgreiing: 1. Regionalt brukervalg - Protokoll frå møte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek referatsaken til orientering. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

4 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF MØTEREFERAT Møtested: Kl 09:00 15:00 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Strandveien 1, Stjørdal Arkivsaksnummer: 2012/05 Møtende medlemmer: Snorre Ness Brit Haugdal Arthur Mandal Laila Langerud Roy Aleksander Farstad Bjørn Stian Hojem Bjørn Bratvik Eilin Reinaas Mona Sundnes Jakob Strand Steinar Waksvik vara Tor Blåsmo vara Atle Tangen vara Fra administrasjonen møtte: Ingerid Gunnerød (sak 04/12 og 05/12) Bård Helge Hofstad (sak 05/12) Linn Hanssen (referent) 1

5 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 01/12 Godkjenning av innkalling og referat Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte Forslag til vedtak Referat og innkalling godkjennes. PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Referat og innkalling godkjennes. 3 saker meldt til eventuelt. 2

6 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 02/12 Deltakelse på styremøter Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte Forslag til vedtak: Følgende møteplan for 2012 vedtas: Møteplan Regionalt Brukerutvalg 2012 RBU møte Styremøte 04.jan Fra RBU Snorre Brit 06.feb feb Snorre Arthur 19.mar mars Snorre Roy A 23.apr Fellesmøte med brukerutvalgene 07.mai 10.mai Snorre Mona 18.jun juni Snorre Bjørn H 27.aug august Snorre Bjørn B 01.okt oktober Snorre Laila 15.okt Fellesmøte med brukerutvalgene 05.nov november Snorre Eilin PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Møteplan og representasjon vedtas. Dato for fellesmøter i 2012 bes gjort kjent til helseforetakenes brukerutvalg. 3

7 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 3 Oppnevning av brukerrepresentant Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for møte Forslag til vedtak: RBU oppnevner brukerrepresentanter til; 1. Kontaktperson med vara for helseforetakenes brukerutvalg: 2. Forprosjekt Pasientforløp for pasienter med sammensatte behov (rus, psykiatri og somatikk). 3. Forprosjekt Regionale fellesfunksjoner. 4. Forprosjekt avtalespesialister og små fag. 5. Habilitering/rehabilitering. SAKSUTREDNING: Alle medlemmer i regionale brukerutvalg skal være kontaktperson/vara for helseforetakenes brukerutvalg. Medlemmene i regionalt brukerutvalg skal møte på helseforetakets brukerutvalgsmøte, en til to ganger i løpet av et år og eventuelle konferanser. Det skal oppnevnes representanter til følgende foretak:. - Helse Møre og Romsdal - St. Olavs Hospital - Nord-Trøndelag - Sykehusapotekene - Rusforetaket - Ambulanse 4

8 Det er meldt behov for brukerrepresentanter til følgende prosjekter: 1. Forprosjekt Pasientforløp for pasienter med sammensatte behov (rus, psykiatri og somatikk) 2. Forprosjekt Regionale fellesfunksjoner 3. Forprosjekt avtalespesialister og små fag 4. Habilitering/rehabilitering PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Kontaktperson/vara for helseforetakenes brukerutvalg: - Bjørn Bratvik er kontaktperson til Helse Møre og Romsdal HFs brukerutvalg. Brit Haugdahl er vara - Eilin Reinaas er kontaktperson til St. Olavs Hospital HFs brukerutvalg. Snorre Ness er vara - Jakob Strand er kontaktperson til Helse Nord-Trøndelag HFs brukerutvalg. Roy Aleksander Farstad er vara - Mona Sundnes er kontaktperson til Sykehusapotekenes brukerutvalg. Roy Aleksander Farstad er vara. - Laila Langerud er kontaktperson til Rusbehandling Midt-Norge HFs brukerutvalg. Arthur Mandal er vara. - Bjørn Hojem er kontaktperson er kontaktperson mot Ambulanseforetaket Forprosjekt Pasientforløp for pasienter med sammensatte behov (rus, psykiatri og somatikk) - Arthur Mandal og Laila Langerud oppnevnes som brukerrepresentanter Forprosjekt Regionale fellesfunksjoner - Tor Blåsmo oppnevnes som brukerrepresentant Forprosjekt avtalespesialister og små fag - Roy Alexander Farstad og Mona Sundnes oppnevnes som brukerrepresentanter Habilitering/rehabilitering - Arthur Mandal og Eilin Reinaas oppnevnes som brukerrepresentanter 5

9 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 04/12 Organisering av Regionalt brukerutvalg Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig Ingerid Gunnerød direktør Saksmappe 2012/5 Dato for møte Forslag til vedtak: Regionalt Brukerutvalg foreslår følgende organisering: Regionalt Brukerutvalg oppretter arbeidsutvalg på 3 medlemmer. 6

10 SAKSUTREDNING: Sak 04/12 Organisering av regionalt brukerutvalg BAKGRUNN Sikre involveringen av Regionalt brukerutvalg i pågående prosesser hvor brukermedvirkning er aktuelt FAKTISKE OPPLYSNINGER Brukerutvalget består av 10 faste medlemmer med 3 vararepresentanter Møtevirksomhet Det arrangeres møte mandager i samme uke hvor det er styremøtemøte i HMN. I tillegg arrangeres 2 møter i året hvor ledere i brukerutvalgene i HFene innkalles. Det kan i tillegg innkalles til møter utenom møteplanen til styret i HMN. 1. vararepresentant til RBU innkalles til alle møtene Brukerutvalget oppnevner arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og et medlem av brukerutvalget. RHF deltar på møtene som rådgiver og sekretær for arbeidsutvalget.. Arbeidsutvalgets arbeidsoppgaver er: - Forberede saker til møter i brukerutvalget - Oppfølging av saker behandlet i brukerutvalget - Foreslå fordeling av arbeidsoppgaver i brukerutvalget - Forberede fellessamlinger og konferanser i brukerutvalgets regi - Utarbeide forslag til årsplan og saker som skal behandles årlig Saksforberedelser Saker som legges fram for brukerutvalget skal saksforberedes. Hver sak skal ha en saksframstilling som beskriver: - Utgangspunkt - Kort sammendrag av hva saken gjelder - Målsetting - Kontaktperson i HMN RHF - Brukerutvalgets rolle/utfordring - Frister og framdrift 7

11 - Behov for oppfølging - Innstilling til behandling/vedtak Helse Midt-Norge RHFs rolle i brukerutvalget. Jamfør dagens Håndbok for medlemmer i RBU - Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner utvalget og velger leder og nestleder. - HMN RHF stiller saksbehandling og sekretær til disposisjon for brukerutvalget og arbeidsutvalget. - Administrerende direktør skal være representert i brukerutvalget når saker til styret i RHFet behandles i brukerutvalget - Administrerende direktør skal bidra til at saker som er under saksforberedelse og behandling i RHFet blir lagt fram for brukerutvalget slik at brukermedvirkning kan vurderes. Jamfør Handlingsplan for brukermedvirkning ØKONOMISKE KONSEKVENSER Til arbeidet i RBU er det i 2012 satt av kr ,-. Arbeidsutvalget honoreres etter gjeldene satser for honorering av brukerrepresentasjon i Helse Midt Norge RHF. PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak RBU vedtar å oppnevne et AU med 3 medlemmer; Snorre Ness Brit Haugdal Bjørn Bratvik 8

12 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 05/12 Gjennomgang av styresaker Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Styresak 05/11 Oppfølging av Oppdragsdokument 2012 og foretaksprotokoll Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at brukermedvirkning er et av satsningsområdene i Oppdragsdokument Regionalt Brukerutvalg viser til verdiene i Strategi 2020 og ber om at disse blir ivaretatt i arbeidet med styringsdokumentene i helseforetakene. Øvrige styresaker tas til orientering 9

13 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 06/12 Orienteringssaker Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning. Saksutredning 1. Forskningsprisen Regionalt Brukerutvalg er gitt i oppgave å dele ut Forskningsprisen. Forskningsprisen deles ut på den årlige Forskningskonferansen. Det er sendt ut formelt brev av til helseforetakene med frist for innsending av kandidater 1. mars. Regionalt Brukerutvalg har fastsatt en årlig frist for innsending av kandidater og denne gjort kjent til helseforetakene. 2. Retningslinjer for midler til brukerorganisasjonene Regionalt Brukerutvalg gir årlig innspill til retningslinjer for midler til brukerorganisasjonene og blir forelagt liste over tildelingene til orientering. 3. Årsrapport fra Pasient og brukerombudene Regionalt Brukerutvalg får årlig tilsendt årsrapporter fra Pasient og brukerombudene i regionen 4. Helse Midt-Norge RHFs hjemmeside 5. Brukerutvalget på RHFets hjemmeside 6. Praktiske informasjon om medlemmene og varamedlemmene 10

14 PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Roy A Farstad er RBU sin kontaktperson mht rydding av RBU sin del av hjemmesiden. Steinar Waksvik går igjennom årsrapportene til neste møte. Praktisk informasjon om medlemmene og varamedlemmene ble gitt. Øvrige orienteringssaker tas til etterretning REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 07/12 Eventuelt Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig Ingerid Gunnerød direktør Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte 3 saker meldt 1. Egenandeler ved poliklinisk behandling, av Jakob Strand 2. Introseminar for pasienter som venter på utredning / behandling ved poliklinikker i DPS 3. Fra møte i Familieambulatorier 23. januar 2012, av Brit Haugdal PROTOKOLL Regionalt brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Introseminar for pasienter som venter på utredning / behandling ved poliklinikker i DPS tas opp på neste møte i Regionalt Brukerutvalg. Øvrige saker tas til orientering. 11

15 SAK 08/12 Godkjenning og signering av protokoll Regionalt brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Protokoll ble godkjent og signeres ved neste møte i Regionalt Brukerutvalg. Snorre Ness Brit Haugdal Roy A Farstad Arthur Mandal Laila Langerud Bjørn Stian Hojem Bjørn Bratvik Eilin Reinaas Mona Sundnes Jakob Strand Steinar Waksvik (Vara) Tor Blåsmo (Vara) Atle Tangen (Vara) 12

16 BU 2012/11 Orientering om saker til styremøte Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2012/25 Saksutgreiing: Adm. direktør vil i møtet gje ei munnleg orientering om styresakene som blir lagt fram for behandling for styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte Styresakene vil bli lagt ut på styreadministrasjon så snart saksframlegga er ferdig utarbeidd. Adm. direktørs innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek styresakene som blir lagt fram for behandling i styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte til orientering. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

17 BU 2012/12 Utviklingsplan for sjukehusa i Møre og Romsdal HF orientering om status Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Espen Remme Arkivreferanse: 2012/231 Saksutgreiing: Viser til spørsmålet om utsetjing av frist for levering av samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF som var sett til Følgjande protokolltilførsel vart gjort i føretaksmøte : Ein viser til formuleringa: Ein ber om at samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF er klar innan 1. juni Med bakgrunn i nye krav til sjukehusplanlegging gitt i Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, jamfør punkt 4.3, la føretaksmøtet til grunn at Helse Møre og Romsdal HF legg fram ein delleveranse innan 1. juni Det er også sendt ut ei pressemelding frå Helse Midt-Norge der det heiter følgjande: Høring av utviklingsplan for Møre og Romsdal høsten 2012 Utviklingsplanen som Helse Møre og Romsdal HF skal legge fram i juni vil bli sendt på høring høsten Bygningsmessige konsekvenser og valg mellom ulike alternativer vil konkluderes innen utgangen av året etter den framdriften som nå er lagt. Nærmere detaljer rundt prosessene framover skal utformes i dialog mellom Helse Møre og Romsdal HF og det regionale helseforetaket. Helse Midt-Norge har vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om arbeidet som nå pågår i Helse Møre og Romsdal HF. Det legges opp til å ta stilling til bygningsmessige alternativer og sykehusstruktur for Møre og Romsdal i Ekstern kvalitetssikring av framtidige investering i et eventuelt nytt sykehusbygg, er ikke aktuelt før det foreligger en utbyggingsplan. Tidspunktet for når en slik utbyggingsplan kan legges fram, er nært knyttet til regionens og helseforetakets økonomiske bæreevne. Det er ikke plass for en så stor ny investering på kort sikt, det viser gjeldende langtidsbudsjett for perioden , sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge RHF. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om status for arbeidet med Utviklingsplan for sjukehusa i Møre og Romsdal HF til vitande. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

18 BU 2012/13 Oppnemning av brukerutvalsmedlemer til Kvalitetsutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2011/152 Saksutgreiing: Som du ser under ble dette sendt til kommunane i går. Det skal oppnemnast eit kvalitetsutval for Helse Møre og Romsdal HF. Til dette kvalitetsutvalet skal det oppnemnast 2 medlemer og 2 varamedlemer frå brukarutvalet. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande 2 medlemer og 2 varamedlemer til kvalitetsutvalet for Helse Møre og Romsdal HF: Medlem:.. Medlem:.. Varamedlem:. Varamedlem:. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

19 BU 2012/14 Helse Møre og Romsdal HF - framtidig organisering - høyring frå brukarutvalet Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Astrid J. Eidsvik Arkivreferanse: 2011/722 Saksutgreiing: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF fikk i møte orientering om status for arbeidet med framtidig organisering av Helse Møre og Romsdal HF. I same møte fekk brukarutvalet utsett høyringsfrist til 27. februar Høyringsutkastet blir lagt fram på nytt til drøfting i brukarutvalsmøtet utan forslag til innstilling. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

20 Helse Møre og Romsdal Framtidig organisering Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september

21 1. Innleiing prosess Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som fekk i oppgåve å kome med forslag til ny organisasjonsmodell for Helse Møre og Romsdal. Arbeidsgruppa fekk slik samansetting: Astrid J. Eidsvik, adm. direktør (leiar) Olav Finnøy, personaldirektør Anny Sønderland, seniorrådgivar (sekretær) Robert Giske, spesialrådgivar, stab Astrid Johanne Brandshaug, avdelingssjef, Medisinsk avdeling, Kristiansund Merete Hagbø, avdelingssjef, Molde og Kristiansund Erik Gudbrandsen, klinikksjef for vaksenpsykiatri, Nordmøre og Romsdal (slutta ) Lars Kjetil Aas, overlege, Ortopedisk avdeling, Ålesund Oda Vederhus, avdelingssjef, Psykisk helsevern for barn og unge, Sunnmøre Odd Frode Aasen, overlege, Medisinsk avdeling, Volda Knut Nautvik, klinikksjef, Kirurgisk klinikk, Volda Vibeke Storvik, Norsk Sykepleierforbund Marit Halonen Christiansen, Den norske legeforening Knut Ivar Egset, Fagforbundet Bjarte Jensen, hovudverneombod Arbeidsgruppa har hatt møte: 13. september, 2. november, 1. desember, 15. desember 2011 og 17. januar Det var eit mål at arbeidsgruppa skulle ha eit utkast til organisasjonsmodell klar innan nyttår og at det deretter skulle sendast ut på høyring. Arbeidsgruppa hadde behov for eit ekstra møte. Arbeidsgruppa skal møtast ein gong etter høyringsrunden og gjere si tilråding. Deretter vil saka bli lagt fram for styret i marsmøtet eller aprilmøtet Målet er at ny organisasjonsmodell skal på plass etter ferien. Det betyr at dei nye leiarane må vere på plass før ferien. Arbeidsgruppa har to gongar bedt om innspel frå klinikkane/avdelingane. Det vart sendt ut spørsmål til utvalte avdelingar/einingar (ØNH, auge, medisin, kirurgi/ortopedi, anestesi) om desse ønska å slå saman avdelingar/einingar på tvers av sjukehusa. Det vart seinare bedt om innspel på ulike modellar for framtidig organisering av dei kirurgiske faga og akuttmedisin/anestesi. Innspela er så langt råd er, innarbeidd i høyringsutkastet. Avgrensing av arbeidet Arbeidsgruppa har vurdert den overordna strukturen og ikkje den interne organiseringa i klinikkane/avdelingane, med nokre unntak. Arbeidsgruppa har utarbeidd nokre føringar for arbeidet med vidare organisering. Det har vore eigen prosess for framtidig organisering av sentral stab. 2

22 2. Sentrale mål og problemstillingar Organisering er eit av fleire verkemidlar for å sikre god oppgåveløysing og nå sentrale mål i samsvar med ulike lover, vedtektene, styrande dokument m.m. Det er vanskeleg å finne den gode modellen for organisering av helseføretak som har fleire sjukehus lokalisert ulike stader. Helseføretak har valt ulike modellar, og det er ulike erfaringar som kan ha mange årsaker. Ulike modellar har også sine fordelar og ulemper. Kva ønskjer vi å leggje vekt ved utforming av ny organisasjonsmodell? Heilskap og likeverdig behandlingstilbod i fylket er sentralt. Organisasjonsmodellen må underbygge og ta omsyn til etableringa av Helse Møre og Romsdal. Det er viktig at vi hentar ut dei synergieffektar som etablering av Helse Møre og Romsdal kan gi. Vidare må verdiane våre kvalitet, respekt og tryggleik stå sentralt. Arbeidsgruppa meiner det må leggjast særleg vekt på følgjande mål for samanslåinga: God og likeverdig pasientbehandling innanfor fylket. Samarbeid og utvikling på tvers av sjukehusa. Arbeidsgruppa har sett på ulike forhold som det bør takast omsyn til når ein vurderer framtidig organisasjonsmodell: Sentrale forhold ved vurdering av framtidig organisering. Leiing/styring/ utvikling Fag, kvalitet God ressursutnytting (økonomi/ personell, logistikk) Kultur, miljø, medarbeidar, HMS Pasientservice gode pasientforløp Samhandling internt Eksternt Tal tilsette pr leiar. Kontrollspenn. Storleiken på klinikkane/avdelingane. Geografisk avstand. Nærleik til leiar. Nok leiing. Praktisk muleg å utøve leiing. Kapasitet til planlegging, involvering etc Fagleg samarbeid, koordinering, fagutvikling, kunnskapsbygging og felles prosedyrar på tvers av sjukehusa. Robuste fagmiljø som verkar rekrutterande. Kople saman små fagmiljø og fagstillingar. (kan vere lokalisert fleire stader) Tverrfagleg samarbeid. Bindingar, om ein er avhengig av kvarandre, og synergiar mellom ulike fagområde. Koordinering på tvers av sjukehusa, til dømes ventelister. Behovet for eller ønske om bruk av ressursar (økonomi/personell) på tvers av sjukehusa. Ta ut dei synergiar som fusjonen kan gi. Lokal koordinering ved kvart av sjukehusa. Effektive produksjonseiningar Fokus på kjerneprosessane våre. Fagmiljø og kollegar. Felles møteplassar. Dialog/kommunikasjon og medverknad. Tilrettelegging for at tilsette skal få gjort ein god og effektiv jobb (unngå flaskehalsar etc) og nå sentrale mål for organisasjonen. Tilgang til leiar. Ei organisering som er rekrutteringsfremjande, gir inspirasjon og løft i fagmiljøet for dei tilsette. Heile mennesket. God kvalitet og likeverdige tilbod. Gode pasientforløp på tvers av profesjon, fag og nivå. "Ei dør inn." Brukarperspektivet. Samhandling med kommune. Samhandling mellom somatikk, psykisk helsevern, rustenester m v. 3

23 Arbeidsgruppa har særleg diskutert følgjande: Fagleg samordning og styring innanfor dei ulike fagområda/spesialitetane på tvers av sjukehusa. Behovet for god koordinering og samarbeid for å kunne gi likeverdige tilbod, samt sikre god kvalitet og ressursutnytting. Samarbeid på tvers av ulike fagområde og intern koordinering og styring internt i dei ulike sjukehusa. Behovet for god koordinering og samarbeid for å sikre god dagleg drift, god kvalitet og ressursutnytting. Det er behov for og ønske om å sikre begge delar. Fleire avdelingar/einingar har signalisert at ein ønskjer ein klinikkstruktur på tvers av sjukehusa, medan andre har lagt vekt på behovet for sjukehusintern koordinering. Aktuelle samarbeidsområde på tvers av sjukehusa er felles ventelister, felles prosedyrar, felles kompetanseutvikling og utveksling av personell. Til fleire aktuelle samarbeidsområde og til større behov for koordinering, til meir aktuelt er samanslåing på tvers av sjukehusa. Nokre fagområde er meir avhengig av kvarandre enn andre (til dømes kirurgi og anestesi). For nokre fagområde kan det derfor vere viktigare å sette saman ulike avdelingar, enn å ha ei organisering på tvers innanfor kvart av fagområda. Det kan vere ulike behov og løysingar innanfor ulike fagområde. Det er også eit spørsmål kva som vil vere best i denne fasen. Argument for organisering på tvers av sjukehusa: - kan lettare sikre meir likeverdige tenester - kan lettare få til samarbeid på tvers av sjukehusa, til dømes felles pasientforløp på tvers av sjukehusa - kan styrke faget og sikre meir robuste fagmiljø innanfor ulike fagområde - kan lettare ta ut synergiar på tvers av sjukehusa som fusjonen legg til rette for - vil ha meir fokus på heilskapen og det samla tilbodet til befolkninga i fylket - klinikksjef kan tenke meir visjonært på vegne av fagområdet i klinikken. - budsjettet følgjer fagaksen på tvers av sjukehusa. - samordninga internt på sjukehusa kan også ivaretakast innanfor ein slik modell Argument i mot organisering på tvers av sjukehusa - det er stor geografisk avstand mellom sjukehusa - det er størst behov for samarbeid internt i sjukehuset - det kan bli fagfokus framfor fokus på tverrfagleg samarbeid og pasientforløp/behandlingskjeden - sjukehusa er funksjonelle einingar der dei fleste pasientane i nærområdet får tilbodet sitt, samhandling rundt den enkelte pasient skjer i stor grad på kvart sjukehus. - det kan bli lengre avstand til sentral leiing for lokalt tilsette og lokale samarbeidspartar - i ein stor organisasjons på tvers av sjukehusa kan klinikksjefen få manglande oversikt og får ikkje tatt ut heile potensialet - leiingsoppgåva på klinikksjefnivå kan bli for omfattande og dermed risikabel i forhold til arbeidsforhold som sikrar kontinuitet på leiarnivå - samarbeidet på tvers av sjukehusa kan ivaretakast på andre måtar (td nettverk, fagråd). 4

24 Det er ulik erfaringar med organisering på tvers av sjukehusa. Omorganisering eller samanslåing er i seg sjølv ikkje tilstrekkeleg for å lykkast for å nå vedtekne mål. M.a. leiinga, kultur og ressursar er også avgjerande. 3. Nokre innleiande avklaringar Direktør, plass sjef eller sentrale leiarfunksjonar på kvart sjukehus? Behovet for intern leiing, koordinering m.m. på kvart av sjukehusa kan til dømes ivaretakast av ein eigen direktør på kvart av sjukehusa. Andre modellar som arbeidsgruppa har diskutert er m.a.: Lokal leiing med driftsansvar og faglege nettverk/fagleiing på tvers av sjukehusa der begge har ei linje til adm direktør Fire ass direktørar ein lokalisert til kvart av sjukehusa. Koordinatorar på kvart av sjukehusa. Formaliserte møte mellom leiarar som er lokalisert ved sjukehuset. Fagråd der dei medisinsk faglege ansvarlege ved sjukehusa møter fagdirektøren på regelmessig basis. Det har kome fram ulike syn i arbeidsgruppa. Nokre legg vekt på behovet for lokal leiing, styring og koordinering og andre legg vekt på leiing, styring og koordinering på tvers av sjukehus. God leiing inneber mellom anna å vere til stades, vere tilgjengeleg og synleg. Dette vil det uansett vere viktig å få til. Arbeidsgruppa har konkludert med at det ikkje er ønskeleg med eigne direktørar på kvart av sjukehusa, fordi det blir eit ekstra nivå og ein "topptung" modell. Det er ønskeleg med så flat struktur som muleg, og kort veg til direktørnivå. Arbeidsgruppa understrekar likevel at ein må sikre lokal leiing og koordinering. (td for bruk av sengeressursen og felles tenester som anestesi og operasjon, og aktivitetsplanlegging.) Arbeidsgruppa foreslår at dette skal skje på følgjande måte: Alle tilsette utan leiaransvar skal primært ha sin næraste leiar "lokalt", til dømes ved det sjukehuset der ein arbeider. Etablering av ein felles arena for lokale avdelingssjefar/klinikksjefar ved behov ved kvart av sjukehusa. Den overordna leiinga må elles "spegle" alle sjukehusa eller heilskapen. Leiarrådet bør derfor ha medlemmer frå alle fire sjukehus. 5

25 4. Forslag til framtidig organisasjonsmodell Arbeidsgruppa har ikkje tatt stilling til namn på klinikkar og underliggjande einingar. Arbeidsgruppa foreslår ei eiga gruppe nedsett for å sjå på dette på tvers. (Når det gjeld tal tilsette, er dette omtrentlege tal for å få ei viss oversikt over storleiken.) Klinikkar på tvers av sjukehusa med felles leiar Vaksenpsykiatri og vaksenhabilitering Ca 710 stillingar Kvinne, barn og ungdom Gyn/føde Pediatri Psykisk helsevern for barn og unge Barnehabilitering Ca 520 stillingar Rehabilitering, nevrologi, revmatologi, hud Ca 250 stillingar Laboratoriefaga patologi Ca 200 stillingar Radiologi, Nukleærmedisin Ca 150 stillingar Medisin og kreft Indremedisin og kreftavdelinga inklusiv kreftpoliklinikkane, prestane Ca 690 stillingar ØNH auge tann/kjeve Ca 100 stillingar Felles serviceavdeling lagt til stab Ca 330 stillingar Fire klinikkar for kirurgi og akuttmedisin med ein leiar på kvart av sjukehusa Førebels har arbeidsgruppa konkludert med at det bør vere fire klinikkar innanfor kirurgi og akuttmedisin. Det er dette arbeidsgruppa har brukt mest tid på å diskutere. Arbeidsgruppa har landa på dette alternativet med stor uvisse. Kristiansund Molde Ålesund Volda Kirurgiske fag Kirurgiske fag Kirurgiske fag Kirurgiske fag - ortopedi - ortopedi - ortopedi - ortopedi - kirurgi - kirurgi - kirurgi - kirurgi - anestesi - anestesi - anestesi - anestesi ca 190 stillingar ca 270 stillingar ca 390 stillingar ca 120 stillingar Inklusiv operasjon/steril, intensiv, akuttmottak, AMK, prehospitale tenester. Arbeidsgruppa har diskutert alternativt å slå saman på tvers av sjukehusa: Kirurgi/ortopedi med eller utan akuttmedisin/anestesi. 6

26 5. Kommentarar og argument for forslaget Prestane (lokalisert til kvart av sjukehusa) har tidlegare m.a. vore lagt til stab (fagavdelinga) Prestane blir foreslått lagt til medisinsk klinikk og då fortrinnsvis til kreftavdelinga som vil kunne få funksjonar (kreftpoliklinikkane) ved alle sjukehusa. Smittevern/hygienesjukepleiarane blir forslått organisert i fagavdelinga. Fagdirektør har eit overordna ansvar for smittevern og smittevernoverlegane (for funksjonen smittevern). Vaksenhabilitering har i dag ulik organisering, kompetanse og målgruppe. Ved Molde sjukehus har ein definert si målgruppe i tråd med rettleiar for vaksenhabilitering. Ved Ålesund sjukehus definerer ei målgruppe til berre å gjelde menneske med psykisk utviklingshemming. I Nordmøre og Romsdal er tenesta organisert saman med vaksenpsykiatri, medan den på Sunnmøre er organisert saman med barnehabiliteringa som ligg i barne og ungdomsavdelinga. Vi foreslår at tenesta blir organisert saman for å sikre ei meir likeverdig teneste, og at tenesta blir lagt i ein klinikk saman med vaksenpsykiatri. Det vil i høyringsrunden vere viktig å få innspel i forhold til evt alternativ klinikk jf rettleiaren som anbefaler organisering i somatisk medisin. Serviceavdelingane er ulikt organisert. Serviceavdelinga på Sunnmøre er lagt til stab, medan serviceavdelinga i Nordmøre og Romsdal er organisert i linje på same måten som dei kliniske avdelingane. Arbeidsgruppa foreslår at klinikkorganisering skal omfatte dei kliniske avdelingane, og at serviseavdelinga blir lagt til stab sidan avdelinga på mange måtar er ein støttefunksjon ut mot alle avdelingane på linje med andre støttefunksjonar og fellesfunksjonar. Arbeidsgruppa har vore usikker og har diskutert mykje framtidig organisering av dei kirurgiske faga og akuttmedisin/anestesi. Dagens organisering er ei organisering som er forholdsvis ny ved alle sjukehusa. Dette talar for å vidareføre denne organiseringa for å sikre at ein får tatt ut gevinstane ved denne modellen med fokus på intern koordinering. Ved å skilje ut gyn/føde og øre/nase/hals/tann/kjeve/auge, får ein vidareført samarbeidet mellom kirurgi og akuttmedisin som blir opplevd som positivt for fagmiljøa innanfor dei kirurgiske fagområda, samtidig med at klinikkane blir meir handterlege både med tanke på kompleksitet og størrelse. Den økonomiske situasjonen er eit argument for ikkje å vidareføre dagens modell. Klinikkane kan også bli seg sjølv nok internt på sjukehuset og det kan føre til at vi ikkje får optimalt samarbeid om forløpet for alle pasientane. Andre fagområde har også behov for tenestene frå akuttmedisin/anestesi. Etablering av ein felles arena for lokale avdelingssjefar/klinikksjefar ved kvart av sjukehusa kan kompensere for desse ulempene og sikre nødvendig intern koordinering på tvers av alle fagområda ved sjukehuset. Prehospitale tenester er nyleg omorganisert i Helse Midt Norge gjennom etablering av eige føretak for prehospitale tenester fram til Det vil vere naturleg å vurdere organiseringa på nytt når denne fasen er over. Det vil då vere meir aktuelt å etablere ein klinikk for akuttmedisin/anestesi på tvers av sjukehusa inklusiv felles organisering av 7

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. Framtidig organisering. Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september 2011

Helse Møre og Romsdal. Framtidig organisering. Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september 2011 Helse Møre og Romsdal Framtidig organisering Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september 2011 18.01.2012 1 1. Innleiing prosess Det vart 26.08.2011 sett ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF STYRET Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Anny Sønderland 26. 27.03.2012 Arkivkode: 011 Saksmappe: 2011/722

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. Framtidig organisering. Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september 2011

Helse Møre og Romsdal. Framtidig organisering. Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september 2011 Helse Møre og Romsdal Framtidig organisering Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september 2011 18.01.2012 1 1. Innleiing prosess Det vart 26.08.2011 sett ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 20.01.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. JANUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/12 Møtedato 14.06.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 08.02.13 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL NORDMØRE OG ROMSDAL 14. FEBRUAR 2013 Vi kallar med dette

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/12 Møtedato 11.04.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X John Harry Kvalshaug, Styreleiar HMR X Britt Flem, Styremedlem HMR X Christian

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/12 Møte 26.03.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Protokoll nr. 02/12 Styremøte

Protokoll nr. 02/12 Styremøte Protokoll nr. 02/12 Styremøte 28.02.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik Charles

Detaljer

Protokoll nr. 01/12 Styremøte

Protokoll nr. 01/12 Styremøte Protokoll nr. 01/12 Styremøte 31.01.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG FELLESMØTE HELSE MIDT-NORGE RHF

REGIONALT BRUKERUTVALG FELLESMØTE HELSE MIDT-NORGE RHF REGIONALT BRUKERUTVALG FELLESMØTE HELSE MIDT-NORGE RHF MØTEREFERAT Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Strandveien 1, Stjørdal Møtetidspunkt: 07.05.2012 Kl 09:00 15:30 Arkivsaksnummer: 2012/05 Møtende medlemmer:

Detaljer

Vedtak: RBU tar øvrige styresaker til orientering. PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG

Vedtak: RBU tar øvrige styresaker til orientering. PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Møtetidspunkt: 15.12.2014 kl. 10.00 - kl.15.30 Møtende medlemmer: RBU Helse Midt-Norge RHF: Snorre Ness, leder, Arthur

Detaljer

Protokoll nr. 06/14 Styremøte

Protokoll nr. 06/14 Styremøte Protokoll nr. 06/14 Styremøte 22.09.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/14 Møtedato 24.04.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar X John Harry

Detaljer

Protokoll nr. 05/13 Styremøte

Protokoll nr. 05/13 Styremøte Protokoll nr. 05/13 Styremøte 17.06.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 10/16 Møte 21.11.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar X Ann Elida Solheim

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/14 Møte 23.10.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2011/3205 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 22.12.2011 Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/16 Møte 25.04.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar X Ann Elida Solheim

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innleiing SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Partane er etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester av 14. juni 2011 6-1 mflpålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne

Detaljer

Protokoll nr. 11/12 Styremøte

Protokoll nr. 11/12 Styremøte Protokoll nr. 11/12 Styremøte 19. 20.11.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik - tilstades 19.11.12 Yvonne

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/16 Møte 07.03.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/16 Møte 25.01.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Protokoll nr. 10/13 Styremøte

Protokoll nr. 10/13 Styremøte Protokoll nr. 10/13 Styremøte 18.12.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møtedato: 12.02.13 Representantar: Tilstades: x Vararepresentantar: For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør Helge Ristesund,

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/17 Møte 28.11.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, 10.10.11 Helse Møre og Romsdal HF Framtidig tilbud innen rehabilitering -uttalelse frå legegruppen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/17 Møte 28.08.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksframlegg Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/58 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 28.oktober 2015 Saksbehandlar: Espen Remme Arkivreferanse: 2014/5200

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/14 Møtedato 01.10.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemmer:

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.11.10 gen/-

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/17 Møte 13.06.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/15 Møte 07.12.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Protokoll nr. 06/16 Styremøte

Protokoll nr. 06/16 Styremøte Protokoll nr. 06/16 Styremøte 31.08.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 10/12 Styremøte

Protokoll nr. 10/12 Styremøte Protokoll nr. 10/12 Styremøte 23.10.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 07/16 Møte 29.08.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Protokoll nr. 07/16 Styremøte

Protokoll nr. 07/16 Styremøte Protokoll nr. 07/16 Styremøte 28.09.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/14 Møtedato 15.01.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar X John Harry

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/14 Møte 05.05.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Protokoll nr. 13/12 Styremøte

Protokoll nr. 13/12 Styremøte Protokoll nr. 13/12 Styremøte 13.12.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

Protokoll nr. 01/16 Styremøte

Protokoll nr. 01/16 Styremøte Protokoll nr. 01/16 Styremøte 27.01.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 06/11 Styremøte

Protokoll nr. 06/11 Styremøte Protokoll nr. 06/11 Styremøte 20.09.11 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 10/16 Møte 21.11.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Protokoll nr. 05/14 Styremøte

Protokoll nr. 05/14 Styremøte Protokoll nr. 05/14 Styremøte 11.06.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/16 Møtedato 09.02.16 Medlemar: Tilstades: Petter Bjørdal, nestleiar styret HMR, leiar Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemar: Kirsti

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Føretaksmøte 24. april 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/17 Møtedato 07.02.2017 Medlemar: Tilstades: Anders Riise, KS, Hareid, leiar Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund Ragnhild Velsvik Berge, KS,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/14 Møtedato: 25.02.14 Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/17 Møte 14.03.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Protokoll nr. 04/14 Styremøte

Protokoll nr. 04/14 Styremøte Protokoll nr. 04/14 Styremøte 07.05.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Styremøte HMR, 15.03.17 Klinikksjef Henrik Erdal KKBU HMR Innhald Dagens driftsmodell Kvifor evaluering? Involverte

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/17 Møte 24.01.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Protokoll nr. 08/16 Styremøte

Protokoll nr. 08/16 Styremøte Protokoll nr. 08/16 Styremøte 26.10.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/15 Møte 23.02.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik X Daniel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 06/16 Møte 17.06.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA UTVIKLINGSPLANEN DATO: STAD: Molde sjukehus, Festsalen

PROTOKOLL FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA UTVIKLINGSPLANEN DATO: STAD: Molde sjukehus, Festsalen PROTOKOLL FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA UTVIKLINGSPLANEN DATO: 02.05.2017 STAD: Molde sjukehus, Festsalen NAMN TILSTADE FORFALL Espen Remme Administrerande direktør x Helge Ristesund Assisterande direktør

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/17 Møtedato 12.09.2017 Medlemar: Tilstade: x X Anders Riise, KS, Hareid, leiar X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund X Ragnhild Velsvik Berge,

Detaljer

Protokoll nr. 02/16 Styremøte

Protokoll nr. 02/16 Styremøte Protokoll nr. 02/16 Styremøte 09.03.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 10/16 Styremøte

Protokoll nr. 10/16 Styremøte Protokoll nr. 10/16 Styremøte 07.12.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune Helse Fonna Fellestenester Informasjonsavdelinga Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Protokoll nr. 01/11 Styremøte

Protokoll nr. 01/11 Styremøte Protokoll nr. 01/11 Styremøte 22.03.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Saksframlegg Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder Saksnr Utvalsnamn Møtedato 03/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR 2. mai 2017 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppa

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/16 Møte 26.09.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/14 Møte 27.01.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver 2016-2017 1. Medlemmer: Snorre Ness, leder NFU Namsos Arthur Mandahl, nestleder ADHD Norge Malvik Steinar

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Protokoll nr. 09/11 Styremøte

Protokoll nr. 09/11 Styremøte Protokoll nr. 09/11 Styremøte 19. 20.12.11 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem

Detaljer

Protokoll nr. 09/17 Styremøte

Protokoll nr. 09/17 Styremøte Protokoll nr. 09/17 Styremøte 25.10.17 Tilstades: X Styremedlemmar: X Stein Kinserdal, styreleiar X Petter Bjørdal, nestleiar X Svein Anders Grimstad X Kirsti Slotsvik X Gunn Fredriksen X Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 01/17 Styremøte

Protokoll nr. 01/17 Styremøte Protokoll nr. 01/17 Styremøte 25.01.17 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/16 Møte 30.05.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 04/17 Møtedato 22.11.2017 Medlemar: Tilstade: x X Anders Riise, KS, Hareid, leiar X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund X Ragnhild Velsvik Berge,

Detaljer

Protokoll nr. 04/15 Styremøte

Protokoll nr. 04/15 Styremøte Protokoll nr. 04/15 Styremøte 06.05.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/14 Møte 24.03.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017

DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017 MOTTATT DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Helse Vest RHF Riksrevisjonen Dykkar ref Vår ref Dato 16/6822 21. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017 Vedlagt følgjer

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/14 Møte 24.03.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer