Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24."

Transkript

1 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar med dette inn til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF fredag 24. februar 2012, kl Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall meldes til Helse Møre og Romsdal HF, telefon Vi ønskjer alle vel møtt. Vennleg helsing Astrid Eidsvik adm. direktør Gunn Elin Nygård konsulent Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E post: Postboks Ålesund mr.no Internett: mr.no Org.nr.:

2 BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SAKLISTE Fredag 24. februar 2012, kl Molde sjukehus, Sagbakken, Hus 2 Utvalssaksnr. BU 2012/09 BU 2012/10 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste Underskrift av protokoll nr. 01/12 frå møte (utan saksframlegg) Referatsaker BU 2012/11 Orientering om saker til styremøte BU 2012/12 BU 2012/13 BU 2012/14 BU 2012/15 BU 2012/16 BU 2012/17 BU 2012/18 BU 2012/19 Utviklingsplan for sjukehusa i Møre og Romsdal HF orientering om status Oppnemning av brukerutvalsmedlemer til Kvalitetsutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF framtidig organisering - høyring frå brukarutvalet (utsett høyringsfrist) Overordna samhandlingsutval Oppnemning av brukarrepresentant Samarbeidsavtalene med kommunane fase 2 Oppnemning av brukarrepresentant Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Samhandling på Søre Sunnmøre spørsmål vedrørande forprosjekt om samhandlingsreforma Eventuelt BU 2012/20 Godkjenning av protokoll nr. 02/12 frå møte

3 BU 2012/10 Referatsaker Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2012/24 Saksutgreiing: 1. Regionalt brukervalg - Protokoll frå møte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek referatsaken til orientering. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

4 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF MØTEREFERAT Møtested: Kl 09:00 15:00 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Strandveien 1, Stjørdal Arkivsaksnummer: 2012/05 Møtende medlemmer: Snorre Ness Brit Haugdal Arthur Mandal Laila Langerud Roy Aleksander Farstad Bjørn Stian Hojem Bjørn Bratvik Eilin Reinaas Mona Sundnes Jakob Strand Steinar Waksvik vara Tor Blåsmo vara Atle Tangen vara Fra administrasjonen møtte: Ingerid Gunnerød (sak 04/12 og 05/12) Bård Helge Hofstad (sak 05/12) Linn Hanssen (referent) 1

5 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 01/12 Godkjenning av innkalling og referat Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte Forslag til vedtak Referat og innkalling godkjennes. PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Referat og innkalling godkjennes. 3 saker meldt til eventuelt. 2

6 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 02/12 Deltakelse på styremøter Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte Forslag til vedtak: Følgende møteplan for 2012 vedtas: Møteplan Regionalt Brukerutvalg 2012 RBU møte Styremøte 04.jan Fra RBU Snorre Brit 06.feb feb Snorre Arthur 19.mar mars Snorre Roy A 23.apr Fellesmøte med brukerutvalgene 07.mai 10.mai Snorre Mona 18.jun juni Snorre Bjørn H 27.aug august Snorre Bjørn B 01.okt oktober Snorre Laila 15.okt Fellesmøte med brukerutvalgene 05.nov november Snorre Eilin PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Møteplan og representasjon vedtas. Dato for fellesmøter i 2012 bes gjort kjent til helseforetakenes brukerutvalg. 3

7 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 3 Oppnevning av brukerrepresentant Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for møte Forslag til vedtak: RBU oppnevner brukerrepresentanter til; 1. Kontaktperson med vara for helseforetakenes brukerutvalg: 2. Forprosjekt Pasientforløp for pasienter med sammensatte behov (rus, psykiatri og somatikk). 3. Forprosjekt Regionale fellesfunksjoner. 4. Forprosjekt avtalespesialister og små fag. 5. Habilitering/rehabilitering. SAKSUTREDNING: Alle medlemmer i regionale brukerutvalg skal være kontaktperson/vara for helseforetakenes brukerutvalg. Medlemmene i regionalt brukerutvalg skal møte på helseforetakets brukerutvalgsmøte, en til to ganger i løpet av et år og eventuelle konferanser. Det skal oppnevnes representanter til følgende foretak:. - Helse Møre og Romsdal - St. Olavs Hospital - Nord-Trøndelag - Sykehusapotekene - Rusforetaket - Ambulanse 4

8 Det er meldt behov for brukerrepresentanter til følgende prosjekter: 1. Forprosjekt Pasientforløp for pasienter med sammensatte behov (rus, psykiatri og somatikk) 2. Forprosjekt Regionale fellesfunksjoner 3. Forprosjekt avtalespesialister og små fag 4. Habilitering/rehabilitering PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Kontaktperson/vara for helseforetakenes brukerutvalg: - Bjørn Bratvik er kontaktperson til Helse Møre og Romsdal HFs brukerutvalg. Brit Haugdahl er vara - Eilin Reinaas er kontaktperson til St. Olavs Hospital HFs brukerutvalg. Snorre Ness er vara - Jakob Strand er kontaktperson til Helse Nord-Trøndelag HFs brukerutvalg. Roy Aleksander Farstad er vara - Mona Sundnes er kontaktperson til Sykehusapotekenes brukerutvalg. Roy Aleksander Farstad er vara. - Laila Langerud er kontaktperson til Rusbehandling Midt-Norge HFs brukerutvalg. Arthur Mandal er vara. - Bjørn Hojem er kontaktperson er kontaktperson mot Ambulanseforetaket Forprosjekt Pasientforløp for pasienter med sammensatte behov (rus, psykiatri og somatikk) - Arthur Mandal og Laila Langerud oppnevnes som brukerrepresentanter Forprosjekt Regionale fellesfunksjoner - Tor Blåsmo oppnevnes som brukerrepresentant Forprosjekt avtalespesialister og små fag - Roy Alexander Farstad og Mona Sundnes oppnevnes som brukerrepresentanter Habilitering/rehabilitering - Arthur Mandal og Eilin Reinaas oppnevnes som brukerrepresentanter 5

9 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 04/12 Organisering av Regionalt brukerutvalg Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig Ingerid Gunnerød direktør Saksmappe 2012/5 Dato for møte Forslag til vedtak: Regionalt Brukerutvalg foreslår følgende organisering: Regionalt Brukerutvalg oppretter arbeidsutvalg på 3 medlemmer. 6

10 SAKSUTREDNING: Sak 04/12 Organisering av regionalt brukerutvalg BAKGRUNN Sikre involveringen av Regionalt brukerutvalg i pågående prosesser hvor brukermedvirkning er aktuelt FAKTISKE OPPLYSNINGER Brukerutvalget består av 10 faste medlemmer med 3 vararepresentanter Møtevirksomhet Det arrangeres møte mandager i samme uke hvor det er styremøtemøte i HMN. I tillegg arrangeres 2 møter i året hvor ledere i brukerutvalgene i HFene innkalles. Det kan i tillegg innkalles til møter utenom møteplanen til styret i HMN. 1. vararepresentant til RBU innkalles til alle møtene Brukerutvalget oppnevner arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og et medlem av brukerutvalget. RHF deltar på møtene som rådgiver og sekretær for arbeidsutvalget.. Arbeidsutvalgets arbeidsoppgaver er: - Forberede saker til møter i brukerutvalget - Oppfølging av saker behandlet i brukerutvalget - Foreslå fordeling av arbeidsoppgaver i brukerutvalget - Forberede fellessamlinger og konferanser i brukerutvalgets regi - Utarbeide forslag til årsplan og saker som skal behandles årlig Saksforberedelser Saker som legges fram for brukerutvalget skal saksforberedes. Hver sak skal ha en saksframstilling som beskriver: - Utgangspunkt - Kort sammendrag av hva saken gjelder - Målsetting - Kontaktperson i HMN RHF - Brukerutvalgets rolle/utfordring - Frister og framdrift 7

11 - Behov for oppfølging - Innstilling til behandling/vedtak Helse Midt-Norge RHFs rolle i brukerutvalget. Jamfør dagens Håndbok for medlemmer i RBU - Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner utvalget og velger leder og nestleder. - HMN RHF stiller saksbehandling og sekretær til disposisjon for brukerutvalget og arbeidsutvalget. - Administrerende direktør skal være representert i brukerutvalget når saker til styret i RHFet behandles i brukerutvalget - Administrerende direktør skal bidra til at saker som er under saksforberedelse og behandling i RHFet blir lagt fram for brukerutvalget slik at brukermedvirkning kan vurderes. Jamfør Handlingsplan for brukermedvirkning ØKONOMISKE KONSEKVENSER Til arbeidet i RBU er det i 2012 satt av kr ,-. Arbeidsutvalget honoreres etter gjeldene satser for honorering av brukerrepresentasjon i Helse Midt Norge RHF. PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak RBU vedtar å oppnevne et AU med 3 medlemmer; Snorre Ness Brit Haugdal Bjørn Bratvik 8

12 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 05/12 Gjennomgang av styresaker Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Styresak 05/11 Oppfølging av Oppdragsdokument 2012 og foretaksprotokoll Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at brukermedvirkning er et av satsningsområdene i Oppdragsdokument Regionalt Brukerutvalg viser til verdiene i Strategi 2020 og ber om at disse blir ivaretatt i arbeidet med styringsdokumentene i helseforetakene. Øvrige styresaker tas til orientering 9

13 REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 06/12 Orienteringssaker Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning. Saksutredning 1. Forskningsprisen Regionalt Brukerutvalg er gitt i oppgave å dele ut Forskningsprisen. Forskningsprisen deles ut på den årlige Forskningskonferansen. Det er sendt ut formelt brev av til helseforetakene med frist for innsending av kandidater 1. mars. Regionalt Brukerutvalg har fastsatt en årlig frist for innsending av kandidater og denne gjort kjent til helseforetakene. 2. Retningslinjer for midler til brukerorganisasjonene Regionalt Brukerutvalg gir årlig innspill til retningslinjer for midler til brukerorganisasjonene og blir forelagt liste over tildelingene til orientering. 3. Årsrapport fra Pasient og brukerombudene Regionalt Brukerutvalg får årlig tilsendt årsrapporter fra Pasient og brukerombudene i regionen 4. Helse Midt-Norge RHFs hjemmeside 5. Brukerutvalget på RHFets hjemmeside 6. Praktiske informasjon om medlemmene og varamedlemmene 10

14 PROTOKOLL Regionalt Brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Roy A Farstad er RBU sin kontaktperson mht rydding av RBU sin del av hjemmesiden. Steinar Waksvik går igjennom årsrapportene til neste møte. Praktisk informasjon om medlemmene og varamedlemmene ble gitt. Øvrige orienteringssaker tas til etterretning REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE MIDT-NORGE RHF SAK 07/12 Eventuelt Saksbehandler Merete Folmoe Rønningen/Linn Hanssen Ansvarlig Ingerid Gunnerød direktør Saksmappe 2012/5 Dato for styremøte 3 saker meldt 1. Egenandeler ved poliklinisk behandling, av Jakob Strand 2. Introseminar for pasienter som venter på utredning / behandling ved poliklinikker i DPS 3. Fra møte i Familieambulatorier 23. januar 2012, av Brit Haugdal PROTOKOLL Regionalt brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Introseminar for pasienter som venter på utredning / behandling ved poliklinikker i DPS tas opp på neste møte i Regionalt Brukerutvalg. Øvrige saker tas til orientering. 11

15 SAK 08/12 Godkjenning og signering av protokoll Regionalt brukerutvalg gjorde slikt vedtak: Protokoll ble godkjent og signeres ved neste møte i Regionalt Brukerutvalg. Snorre Ness Brit Haugdal Roy A Farstad Arthur Mandal Laila Langerud Bjørn Stian Hojem Bjørn Bratvik Eilin Reinaas Mona Sundnes Jakob Strand Steinar Waksvik (Vara) Tor Blåsmo (Vara) Atle Tangen (Vara) 12

16 BU 2012/11 Orientering om saker til styremøte Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2012/25 Saksutgreiing: Adm. direktør vil i møtet gje ei munnleg orientering om styresakene som blir lagt fram for behandling for styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte Styresakene vil bli lagt ut på styreadministrasjon så snart saksframlegga er ferdig utarbeidd. Adm. direktørs innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek styresakene som blir lagt fram for behandling i styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte til orientering. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

17 BU 2012/12 Utviklingsplan for sjukehusa i Møre og Romsdal HF orientering om status Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Espen Remme Arkivreferanse: 2012/231 Saksutgreiing: Viser til spørsmålet om utsetjing av frist for levering av samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF som var sett til Følgjande protokolltilførsel vart gjort i føretaksmøte : Ein viser til formuleringa: Ein ber om at samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF er klar innan 1. juni Med bakgrunn i nye krav til sjukehusplanlegging gitt i Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, jamfør punkt 4.3, la føretaksmøtet til grunn at Helse Møre og Romsdal HF legg fram ein delleveranse innan 1. juni Det er også sendt ut ei pressemelding frå Helse Midt-Norge der det heiter følgjande: Høring av utviklingsplan for Møre og Romsdal høsten 2012 Utviklingsplanen som Helse Møre og Romsdal HF skal legge fram i juni vil bli sendt på høring høsten Bygningsmessige konsekvenser og valg mellom ulike alternativer vil konkluderes innen utgangen av året etter den framdriften som nå er lagt. Nærmere detaljer rundt prosessene framover skal utformes i dialog mellom Helse Møre og Romsdal HF og det regionale helseforetaket. Helse Midt-Norge har vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om arbeidet som nå pågår i Helse Møre og Romsdal HF. Det legges opp til å ta stilling til bygningsmessige alternativer og sykehusstruktur for Møre og Romsdal i Ekstern kvalitetssikring av framtidige investering i et eventuelt nytt sykehusbygg, er ikke aktuelt før det foreligger en utbyggingsplan. Tidspunktet for når en slik utbyggingsplan kan legges fram, er nært knyttet til regionens og helseforetakets økonomiske bæreevne. Det er ikke plass for en så stor ny investering på kort sikt, det viser gjeldende langtidsbudsjett for perioden , sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge RHF. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om status for arbeidet med Utviklingsplan for sjukehusa i Møre og Romsdal HF til vitande. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

18 BU 2012/13 Oppnemning av brukerutvalsmedlemer til Kvalitetsutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2011/152 Saksutgreiing: Som du ser under ble dette sendt til kommunane i går. Det skal oppnemnast eit kvalitetsutval for Helse Møre og Romsdal HF. Til dette kvalitetsutvalet skal det oppnemnast 2 medlemer og 2 varamedlemer frå brukarutvalet. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande 2 medlemer og 2 varamedlemer til kvalitetsutvalet for Helse Møre og Romsdal HF: Medlem:.. Medlem:.. Varamedlem:. Varamedlem:. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

19 BU 2012/14 Helse Møre og Romsdal HF - framtidig organisering - høyring frå brukarutvalet Utval.: Møtedato: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Astrid J. Eidsvik Arkivreferanse: 2011/722 Saksutgreiing: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF fikk i møte orientering om status for arbeidet med framtidig organisering av Helse Møre og Romsdal HF. I same møte fekk brukarutvalet utsett høyringsfrist til 27. februar Høyringsutkastet blir lagt fram på nytt til drøfting i brukarutvalsmøtet utan forslag til innstilling. Astrid J. Eidsvik adm. direktør

20 Helse Møre og Romsdal Framtidig organisering Høyringsutkast frå arbeidsgruppe oppnemnt av administrerande direktør september

21 1. Innleiing prosess Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som fekk i oppgåve å kome med forslag til ny organisasjonsmodell for Helse Møre og Romsdal. Arbeidsgruppa fekk slik samansetting: Astrid J. Eidsvik, adm. direktør (leiar) Olav Finnøy, personaldirektør Anny Sønderland, seniorrådgivar (sekretær) Robert Giske, spesialrådgivar, stab Astrid Johanne Brandshaug, avdelingssjef, Medisinsk avdeling, Kristiansund Merete Hagbø, avdelingssjef, Molde og Kristiansund Erik Gudbrandsen, klinikksjef for vaksenpsykiatri, Nordmøre og Romsdal (slutta ) Lars Kjetil Aas, overlege, Ortopedisk avdeling, Ålesund Oda Vederhus, avdelingssjef, Psykisk helsevern for barn og unge, Sunnmøre Odd Frode Aasen, overlege, Medisinsk avdeling, Volda Knut Nautvik, klinikksjef, Kirurgisk klinikk, Volda Vibeke Storvik, Norsk Sykepleierforbund Marit Halonen Christiansen, Den norske legeforening Knut Ivar Egset, Fagforbundet Bjarte Jensen, hovudverneombod Arbeidsgruppa har hatt møte: 13. september, 2. november, 1. desember, 15. desember 2011 og 17. januar Det var eit mål at arbeidsgruppa skulle ha eit utkast til organisasjonsmodell klar innan nyttår og at det deretter skulle sendast ut på høyring. Arbeidsgruppa hadde behov for eit ekstra møte. Arbeidsgruppa skal møtast ein gong etter høyringsrunden og gjere si tilråding. Deretter vil saka bli lagt fram for styret i marsmøtet eller aprilmøtet Målet er at ny organisasjonsmodell skal på plass etter ferien. Det betyr at dei nye leiarane må vere på plass før ferien. Arbeidsgruppa har to gongar bedt om innspel frå klinikkane/avdelingane. Det vart sendt ut spørsmål til utvalte avdelingar/einingar (ØNH, auge, medisin, kirurgi/ortopedi, anestesi) om desse ønska å slå saman avdelingar/einingar på tvers av sjukehusa. Det vart seinare bedt om innspel på ulike modellar for framtidig organisering av dei kirurgiske faga og akuttmedisin/anestesi. Innspela er så langt råd er, innarbeidd i høyringsutkastet. Avgrensing av arbeidet Arbeidsgruppa har vurdert den overordna strukturen og ikkje den interne organiseringa i klinikkane/avdelingane, med nokre unntak. Arbeidsgruppa har utarbeidd nokre føringar for arbeidet med vidare organisering. Det har vore eigen prosess for framtidig organisering av sentral stab. 2

22 2. Sentrale mål og problemstillingar Organisering er eit av fleire verkemidlar for å sikre god oppgåveløysing og nå sentrale mål i samsvar med ulike lover, vedtektene, styrande dokument m.m. Det er vanskeleg å finne den gode modellen for organisering av helseføretak som har fleire sjukehus lokalisert ulike stader. Helseføretak har valt ulike modellar, og det er ulike erfaringar som kan ha mange årsaker. Ulike modellar har også sine fordelar og ulemper. Kva ønskjer vi å leggje vekt ved utforming av ny organisasjonsmodell? Heilskap og likeverdig behandlingstilbod i fylket er sentralt. Organisasjonsmodellen må underbygge og ta omsyn til etableringa av Helse Møre og Romsdal. Det er viktig at vi hentar ut dei synergieffektar som etablering av Helse Møre og Romsdal kan gi. Vidare må verdiane våre kvalitet, respekt og tryggleik stå sentralt. Arbeidsgruppa meiner det må leggjast særleg vekt på følgjande mål for samanslåinga: God og likeverdig pasientbehandling innanfor fylket. Samarbeid og utvikling på tvers av sjukehusa. Arbeidsgruppa har sett på ulike forhold som det bør takast omsyn til når ein vurderer framtidig organisasjonsmodell: Sentrale forhold ved vurdering av framtidig organisering. Leiing/styring/ utvikling Fag, kvalitet God ressursutnytting (økonomi/ personell, logistikk) Kultur, miljø, medarbeidar, HMS Pasientservice gode pasientforløp Samhandling internt Eksternt Tal tilsette pr leiar. Kontrollspenn. Storleiken på klinikkane/avdelingane. Geografisk avstand. Nærleik til leiar. Nok leiing. Praktisk muleg å utøve leiing. Kapasitet til planlegging, involvering etc Fagleg samarbeid, koordinering, fagutvikling, kunnskapsbygging og felles prosedyrar på tvers av sjukehusa. Robuste fagmiljø som verkar rekrutterande. Kople saman små fagmiljø og fagstillingar. (kan vere lokalisert fleire stader) Tverrfagleg samarbeid. Bindingar, om ein er avhengig av kvarandre, og synergiar mellom ulike fagområde. Koordinering på tvers av sjukehusa, til dømes ventelister. Behovet for eller ønske om bruk av ressursar (økonomi/personell) på tvers av sjukehusa. Ta ut dei synergiar som fusjonen kan gi. Lokal koordinering ved kvart av sjukehusa. Effektive produksjonseiningar Fokus på kjerneprosessane våre. Fagmiljø og kollegar. Felles møteplassar. Dialog/kommunikasjon og medverknad. Tilrettelegging for at tilsette skal få gjort ein god og effektiv jobb (unngå flaskehalsar etc) og nå sentrale mål for organisasjonen. Tilgang til leiar. Ei organisering som er rekrutteringsfremjande, gir inspirasjon og løft i fagmiljøet for dei tilsette. Heile mennesket. God kvalitet og likeverdige tilbod. Gode pasientforløp på tvers av profesjon, fag og nivå. "Ei dør inn." Brukarperspektivet. Samhandling med kommune. Samhandling mellom somatikk, psykisk helsevern, rustenester m v. 3

23 Arbeidsgruppa har særleg diskutert følgjande: Fagleg samordning og styring innanfor dei ulike fagområda/spesialitetane på tvers av sjukehusa. Behovet for god koordinering og samarbeid for å kunne gi likeverdige tilbod, samt sikre god kvalitet og ressursutnytting. Samarbeid på tvers av ulike fagområde og intern koordinering og styring internt i dei ulike sjukehusa. Behovet for god koordinering og samarbeid for å sikre god dagleg drift, god kvalitet og ressursutnytting. Det er behov for og ønske om å sikre begge delar. Fleire avdelingar/einingar har signalisert at ein ønskjer ein klinikkstruktur på tvers av sjukehusa, medan andre har lagt vekt på behovet for sjukehusintern koordinering. Aktuelle samarbeidsområde på tvers av sjukehusa er felles ventelister, felles prosedyrar, felles kompetanseutvikling og utveksling av personell. Til fleire aktuelle samarbeidsområde og til større behov for koordinering, til meir aktuelt er samanslåing på tvers av sjukehusa. Nokre fagområde er meir avhengig av kvarandre enn andre (til dømes kirurgi og anestesi). For nokre fagområde kan det derfor vere viktigare å sette saman ulike avdelingar, enn å ha ei organisering på tvers innanfor kvart av fagområda. Det kan vere ulike behov og løysingar innanfor ulike fagområde. Det er også eit spørsmål kva som vil vere best i denne fasen. Argument for organisering på tvers av sjukehusa: - kan lettare sikre meir likeverdige tenester - kan lettare få til samarbeid på tvers av sjukehusa, til dømes felles pasientforløp på tvers av sjukehusa - kan styrke faget og sikre meir robuste fagmiljø innanfor ulike fagområde - kan lettare ta ut synergiar på tvers av sjukehusa som fusjonen legg til rette for - vil ha meir fokus på heilskapen og det samla tilbodet til befolkninga i fylket - klinikksjef kan tenke meir visjonært på vegne av fagområdet i klinikken. - budsjettet følgjer fagaksen på tvers av sjukehusa. - samordninga internt på sjukehusa kan også ivaretakast innanfor ein slik modell Argument i mot organisering på tvers av sjukehusa - det er stor geografisk avstand mellom sjukehusa - det er størst behov for samarbeid internt i sjukehuset - det kan bli fagfokus framfor fokus på tverrfagleg samarbeid og pasientforløp/behandlingskjeden - sjukehusa er funksjonelle einingar der dei fleste pasientane i nærområdet får tilbodet sitt, samhandling rundt den enkelte pasient skjer i stor grad på kvart sjukehus. - det kan bli lengre avstand til sentral leiing for lokalt tilsette og lokale samarbeidspartar - i ein stor organisasjons på tvers av sjukehusa kan klinikksjefen få manglande oversikt og får ikkje tatt ut heile potensialet - leiingsoppgåva på klinikksjefnivå kan bli for omfattande og dermed risikabel i forhold til arbeidsforhold som sikrar kontinuitet på leiarnivå - samarbeidet på tvers av sjukehusa kan ivaretakast på andre måtar (td nettverk, fagråd). 4

24 Det er ulik erfaringar med organisering på tvers av sjukehusa. Omorganisering eller samanslåing er i seg sjølv ikkje tilstrekkeleg for å lykkast for å nå vedtekne mål. M.a. leiinga, kultur og ressursar er også avgjerande. 3. Nokre innleiande avklaringar Direktør, plass sjef eller sentrale leiarfunksjonar på kvart sjukehus? Behovet for intern leiing, koordinering m.m. på kvart av sjukehusa kan til dømes ivaretakast av ein eigen direktør på kvart av sjukehusa. Andre modellar som arbeidsgruppa har diskutert er m.a.: Lokal leiing med driftsansvar og faglege nettverk/fagleiing på tvers av sjukehusa der begge har ei linje til adm direktør Fire ass direktørar ein lokalisert til kvart av sjukehusa. Koordinatorar på kvart av sjukehusa. Formaliserte møte mellom leiarar som er lokalisert ved sjukehuset. Fagråd der dei medisinsk faglege ansvarlege ved sjukehusa møter fagdirektøren på regelmessig basis. Det har kome fram ulike syn i arbeidsgruppa. Nokre legg vekt på behovet for lokal leiing, styring og koordinering og andre legg vekt på leiing, styring og koordinering på tvers av sjukehus. God leiing inneber mellom anna å vere til stades, vere tilgjengeleg og synleg. Dette vil det uansett vere viktig å få til. Arbeidsgruppa har konkludert med at det ikkje er ønskeleg med eigne direktørar på kvart av sjukehusa, fordi det blir eit ekstra nivå og ein "topptung" modell. Det er ønskeleg med så flat struktur som muleg, og kort veg til direktørnivå. Arbeidsgruppa understrekar likevel at ein må sikre lokal leiing og koordinering. (td for bruk av sengeressursen og felles tenester som anestesi og operasjon, og aktivitetsplanlegging.) Arbeidsgruppa foreslår at dette skal skje på følgjande måte: Alle tilsette utan leiaransvar skal primært ha sin næraste leiar "lokalt", til dømes ved det sjukehuset der ein arbeider. Etablering av ein felles arena for lokale avdelingssjefar/klinikksjefar ved behov ved kvart av sjukehusa. Den overordna leiinga må elles "spegle" alle sjukehusa eller heilskapen. Leiarrådet bør derfor ha medlemmer frå alle fire sjukehus. 5

25 4. Forslag til framtidig organisasjonsmodell Arbeidsgruppa har ikkje tatt stilling til namn på klinikkar og underliggjande einingar. Arbeidsgruppa foreslår ei eiga gruppe nedsett for å sjå på dette på tvers. (Når det gjeld tal tilsette, er dette omtrentlege tal for å få ei viss oversikt over storleiken.) Klinikkar på tvers av sjukehusa med felles leiar Vaksenpsykiatri og vaksenhabilitering Ca 710 stillingar Kvinne, barn og ungdom Gyn/føde Pediatri Psykisk helsevern for barn og unge Barnehabilitering Ca 520 stillingar Rehabilitering, nevrologi, revmatologi, hud Ca 250 stillingar Laboratoriefaga patologi Ca 200 stillingar Radiologi, Nukleærmedisin Ca 150 stillingar Medisin og kreft Indremedisin og kreftavdelinga inklusiv kreftpoliklinikkane, prestane Ca 690 stillingar ØNH auge tann/kjeve Ca 100 stillingar Felles serviceavdeling lagt til stab Ca 330 stillingar Fire klinikkar for kirurgi og akuttmedisin med ein leiar på kvart av sjukehusa Førebels har arbeidsgruppa konkludert med at det bør vere fire klinikkar innanfor kirurgi og akuttmedisin. Det er dette arbeidsgruppa har brukt mest tid på å diskutere. Arbeidsgruppa har landa på dette alternativet med stor uvisse. Kristiansund Molde Ålesund Volda Kirurgiske fag Kirurgiske fag Kirurgiske fag Kirurgiske fag - ortopedi - ortopedi - ortopedi - ortopedi - kirurgi - kirurgi - kirurgi - kirurgi - anestesi - anestesi - anestesi - anestesi ca 190 stillingar ca 270 stillingar ca 390 stillingar ca 120 stillingar Inklusiv operasjon/steril, intensiv, akuttmottak, AMK, prehospitale tenester. Arbeidsgruppa har diskutert alternativt å slå saman på tvers av sjukehusa: Kirurgi/ortopedi med eller utan akuttmedisin/anestesi. 6

26 5. Kommentarar og argument for forslaget Prestane (lokalisert til kvart av sjukehusa) har tidlegare m.a. vore lagt til stab (fagavdelinga) Prestane blir foreslått lagt til medisinsk klinikk og då fortrinnsvis til kreftavdelinga som vil kunne få funksjonar (kreftpoliklinikkane) ved alle sjukehusa. Smittevern/hygienesjukepleiarane blir forslått organisert i fagavdelinga. Fagdirektør har eit overordna ansvar for smittevern og smittevernoverlegane (for funksjonen smittevern). Vaksenhabilitering har i dag ulik organisering, kompetanse og målgruppe. Ved Molde sjukehus har ein definert si målgruppe i tråd med rettleiar for vaksenhabilitering. Ved Ålesund sjukehus definerer ei målgruppe til berre å gjelde menneske med psykisk utviklingshemming. I Nordmøre og Romsdal er tenesta organisert saman med vaksenpsykiatri, medan den på Sunnmøre er organisert saman med barnehabiliteringa som ligg i barne og ungdomsavdelinga. Vi foreslår at tenesta blir organisert saman for å sikre ei meir likeverdig teneste, og at tenesta blir lagt i ein klinikk saman med vaksenpsykiatri. Det vil i høyringsrunden vere viktig å få innspel i forhold til evt alternativ klinikk jf rettleiaren som anbefaler organisering i somatisk medisin. Serviceavdelingane er ulikt organisert. Serviceavdelinga på Sunnmøre er lagt til stab, medan serviceavdelinga i Nordmøre og Romsdal er organisert i linje på same måten som dei kliniske avdelingane. Arbeidsgruppa foreslår at klinikkorganisering skal omfatte dei kliniske avdelingane, og at serviseavdelinga blir lagt til stab sidan avdelinga på mange måtar er ein støttefunksjon ut mot alle avdelingane på linje med andre støttefunksjonar og fellesfunksjonar. Arbeidsgruppa har vore usikker og har diskutert mykje framtidig organisering av dei kirurgiske faga og akuttmedisin/anestesi. Dagens organisering er ei organisering som er forholdsvis ny ved alle sjukehusa. Dette talar for å vidareføre denne organiseringa for å sikre at ein får tatt ut gevinstane ved denne modellen med fokus på intern koordinering. Ved å skilje ut gyn/føde og øre/nase/hals/tann/kjeve/auge, får ein vidareført samarbeidet mellom kirurgi og akuttmedisin som blir opplevd som positivt for fagmiljøa innanfor dei kirurgiske fagområda, samtidig med at klinikkane blir meir handterlege både med tanke på kompleksitet og størrelse. Den økonomiske situasjonen er eit argument for ikkje å vidareføre dagens modell. Klinikkane kan også bli seg sjølv nok internt på sjukehuset og det kan føre til at vi ikkje får optimalt samarbeid om forløpet for alle pasientane. Andre fagområde har også behov for tenestene frå akuttmedisin/anestesi. Etablering av ein felles arena for lokale avdelingssjefar/klinikksjefar ved kvart av sjukehusa kan kompensere for desse ulempene og sikre nødvendig intern koordinering på tvers av alle fagområda ved sjukehuset. Prehospitale tenester er nyleg omorganisert i Helse Midt Norge gjennom etablering av eige føretak for prehospitale tenester fram til Det vil vere naturleg å vurdere organiseringa på nytt når denne fasen er over. Det vil då vere meir aktuelt å etablere ein klinikk for akuttmedisin/anestesi på tvers av sjukehusa inklusiv felles organisering av 7

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/14 Møtedato: 25.02.14 Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010 Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Innhald 1 Innleiing 1 2 Formelle krav til regionalt brukarutval 1 3 Brukarmedverknad i drift,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksframlegg Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/82 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 18.12.2013 Saksbehandlar: Espen Remme

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal STYRET Sak 2013/11 Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Espen Remme 12. - 13.02.2013 Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13

Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13 Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/14 Møte 06.06.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Tema Status: Tomteval (mandat for idéfase) Oppgåve og funksjonsdeling Økonomisk berekraft Vegen vidare Molde

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Vaag

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Vaag Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: 102, Fylkeshuset i Molde Dato: 27.02.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei FRP Målfrid Mogstad

Detaljer

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.03.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Styresak 14/15 O Administrerande direktør si

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande

II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande Vedlikehald av ventelister er ein del av dei daglege administrative rutinane HFa skal ha på

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer