MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Vedteke i kommunestyret KS 070/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012"

Transkript

1 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/

2 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET Lovreglar Organisering av arbeidet og vedtak Organisatoriske verkemidlar og spelereglar Fordelingsfullmakter GENERELT OM KOMMUNEN SIN ØKONOMI, FØRESETNADER OG OVERORDNA MÅLSETTING Økonomi og generelle føresetnader Overordna visjon og målsetjingar ØKONOMISKE FØRESETNADER FOR BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Føresetnader for inntektssida Innleiing Skatteinntekt og eigedomsskatt Rammetilskot Kompensasjon for meirverdiavgift Føresetnader for utgiftssida Lønsvekst Godtgjering ordførar og varaordførar Pensjonspremie og arbeidsgjevaravgift Avdrag Lånerente BUDSJETTLØYVINGAR AVDELINGANE TALDEL - OVERSYN Merknader til budsjettet for Presentasjon einingane: Rådmannen/sentraladministrasjon: Sosial og barnevern: Skule Barnehage Pleie og omsorg Kommunelege Teknisk etat: Tabellar og oversyn: INVESTERINGAR Oversyn over investeringar Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 2

3 5.2. Hovudoversikt 2A Investering Ubundne fondsmidlar utvikling i planperioden Utfyllande kommentarar til framlagt investeringsbudsjett Utfyllande kommentarar til framlagt liste over prioriterte og uprioriterte småinvesteringar Småinvesteringar Rådmannen Småinvesteringar Bryggjeslottet Småinvesteringar Kultur Småinvesteringar Teknisk sjef Småinvesteringar Reinhald Småinvesteringar Pleie og omsorg Generelle rammer og føresetnader for budsjett- og økonomiplanarbeidet 1.1. Lovreglar Kommunelova set dei lovmessige rammene for kommunen sitt budsjett og økonomiplanarbeid. Kommunen si plikt til å utarbeide og vedta budsjett for det kommande året er nedfelt i kommunelova 45. Plikta til å utarbeide økonomiplan som minimum omfattar dei 4 neste rekneskapsåra, og foreta ei årleg rullering av økonomiplanen, er nedfelt i kommunelova 44. Føremålet med planane er å kartleggje kommunen sine økonomiske rammer i planperioden, og vise mål og oppgåver for kommunen i den same periode innanfor dei økonomiske rammene som kommunen har. Det er eit ufråvikeleg krav at inntektene og utgiftene for dei ulike åra i planperioden er i balanse Organisering av arbeidet og vedtak Budsjetteringa har teke utgangspunkt i vidareføring av eksisterande driftsnivå, justert for kjente/vedtekne endringar, og ei målsetjing om at årleg netto driftsresultat over tid vert tilpassa investeringsnivået til kommunen, slik at handlefridomen vert ivareteken og at kommunen har buffer til å handtera evt uføresette endringar med negative konsekvensar. I formannskapsmøte den var det ei innleiande drøfting av føresetnader for budsjettarbeidet. Fyrste budsjettskisse vart presentert for formannskapet til drøfting i møte , med sikte på signal å ta omsyn til i utarbeiding av budsjettframlegget. Etter avdelingsvis budsjettering og sentral samordning, vert det sendt ut eit balansert budsjett frå rådmannen til politisk handsaming. Formannskapet handsama budsjettsaka i møte Budsjettinnstillinga frå formannskapet låg til ålment ettersyn i 14 dagar i perioden før kommunestyremøtet Budsjettvedtaket er gjort i kommunestyret 6. desember Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 3

4 1.3. Organisatoriske verkemidlar og spelereglar. Modalen kommune har hatt, og har god økonomi til å yta tenester for innbyggarane i kommunen. Det er likevel viktig med god økonomisk styring og at ein fokuserer på å få mest mogleg tenester ut av dei pengane ein løyver, samt at ressursbruken er i tråd med dei løyvingane kommunestyret har gjeve Fordelingsfullmakter Kommunestyret gjev rammeløyving til følgjande område: Rådmannen/sentraladministrasjon Sosial og barnevern Skule Barnehage Pleie og omsorg Kommunelege Teknisk etat (Sjå budsjettskjema 1B i tabell 4.2.2). Desse rammene er absolutte, og endringar kan berre gjerast av kommunestyret. Den løpande oppfølginga av budsjettet på politisk nivå vert lagt til formannskapet. Likevel slik at det minimum to gonger i løpet av budsjettåret skal fremjast eigne saker til kommunestyret som omhandlar kommunen sin økonomiske situasjon (tertialrapportar). I utøving av fordelingsfullmakta kan formannskapet ikkje fatte vedtak som er i strid med budsjett/økonomiplan fatta i kommunestyret. 2. Generelt om kommunen sin økonomi, føresetnader og overordna målsetting Økonomi og generelle føresetnader Kommunen si inntekt kjem i hovudsak frå følgjande finansieringskjelder: Skatteinntekt inkl naturressursskatt Rammetilskot Skatt på eigedom Konsesjonsavgift Øyremerka tilskot Gebyr/avgifter/brukarbetaling Svært mykje av kommunen sin økonomi er knytt til inntekt frå kraftproduksjon. Naturressursskatt, konsesjonsavgift og eigedomsskatt utgjer samla over halvparten av driftsinntektene til kommunen og andelen har vore aukande. Tabellane i økonomiplanen er haldne i løpande, nominelle kroner. Dvs at summane er dei faktiske kronesummane som vil koma fram i rekneskapen i åra framover dersom budsjett og økonomiplan vert fylgt. Motsetnaden er faste (reelle) kroner. Det siste vil vera kroneverdien i høve til eit særskilt valt år. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 4

5 2.2. Overordna visjon og målsetjingar Kommunen sin overordna visjon og målsetjing er nedfelt i kommuneplanen. Visjon: Modalen kommune skal vera den beste kommunen å bu i Engasjerte og aktive innbyggarar i arbeid og fritid Hovudmålsetjing: Å leggja tilhøva til rette for eit aktivt og utviklande lokalsamfunn. I denne samanheng er det avgjerande at kommunen kontinuerleg arbeider aktivt for å leggje tilhøva til rette for å auka folketalet Vidare heiter det i kapittel 8.3 i kommuneplanen: Modalen kommune skal ha ein økonomisk handlefridom som gjer at ein kan løysa eksisterande og nye utfordringar til beste for innbyggarane i kommunen. Verkemedel: Alle ledd i organisasjonen må bidra til ei økonomistyring som gjer at det til ei kvar tid er tilgjengeleg og tilstrekkeleg økonomisk handlefridom. 3. Økonomiske føresetnader for budsjett 2013 og økonomiplan Føresetnader for inntektssida Innleiing Ved utrekning av rammeoverføringane har ein tatt utgangspunkt i dei statlege føresetnadene slik dei er vist i KS sin prognosemodell oppdatert etter framlegg til statsbudsjett frå regjeringa. Utviklinga på dei sentrale inntektspostane for dei siste åra i planperioden er sett til 3 % årleg vekst Skatteinntekt og eigedomsskatt Skatt og eigedomsskatt utgjer samla om lag 54 % av samla inntekt til kommunen. For 2013 legg ein til grunn ein samla skatteinngang på totalt kr 21,6 millionar, av dette utgjer naturressursskatt kr 14,4 millionar og personskatt kr 7,2 millionar. Det kommunale skatteøyret vert sett til maksimalsats ved kommunelikninga for I statsbudsjettet er det lagt opp til uendra skatteøyre på 11,6 %. Naturressursskatten er uansett ikkje påverka skatteøyret. Eigedomsskatt vert vidareført med 7 promille (lova sin maksimalsats) i Eigedomsskatten omfattar kun verk og bruk. Eigedomsskatten forfell til betaling i 2 terminar: og Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 5

6 Frå og med eigedomsskatteåret 2012 vart det endringar i reglane for utrekning av eigedomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg. Det er likningsverdiar som ligg til grunn for utrekning av eigedomsskattegrunnlaget. I samband statsbudsjettet for 2012, vart det gjort justeringar av maksimumsgrensa for eigedomsskattegrunnlaget med 5 % i 2012 og så 11 % i Denne endringa aukar eigedomsskatteinntekta. I eigedomsskatteåret 2013 (inntektsåret 2011) vert eigedomsskattegrunnlaget òg positivt påverka av ein justering av kapitaliseringsrenta som er nytta i utrekningsgrunnlaget. For 2013 er det lagt inn kr 23,3 millionar i inntekt mot kr 21,1 millionar i Oversyn frå Skatteetaten over eigedomsskattegrunnlag er motteke i slutten av oktober Diagram: Utvikling skatt og e-skatt samla 2006 til 2013 (årleg %-vis endring): 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% Skatt og e-skatt - endr i % Rekn Rekn Rekn Rekn Rekn Rekn Budsj Budsj Rammetilskot Inntektene er rekna med siste prognosemodell frå KS, der føresetnadene frå regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett er lagt inn. Rammetilskotet inkluderer både inntektsutjamninga og utgiftsutjamninga mellom kommunane. Utgiftsutjamninga tek høgde for ulike behov mellom kommunane, medan inntektsutjamninga tek høgde for ulik skatteinngang mellom kommunane. I statsbudsjettet for 2013 vil følgjande faktorar påverke rammetilskotet: Verknad av endringar i inntektssystemet Endring i fordeling av skjønstilskot Endra kriteriedata og befolkning Endring i veksttilskot Samla endring i høve til 2012 fører til redusert rammetilskot for Modalen. Prognose på endeleg rammetilskot er om lag kr 15,2 mill i Venta rammetilskot er kr 14,9 mill i Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 6

7 Det som gjev størst utslag for Modalen når det gjeld rammetilskotet er bortfall av skjønstilskot i I 2012 fekk Modalen kr i skjønstilskot. I tildeling av skjønsmidlar for 2013 har fylkesmannen valt å omfordele meir av desse midlane for tildeling til prosjekt etter søknad og redusert samla tildeling av ordinære skjønsmidlar. I samband med dette er Modalen kommune prioritert ned grunna høg samla inntekt. 120,00% Rammetilsk - endr i % 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% Reknesk Reknesk Reknesk Reknesk Reknesk Reknesk Budsj Budsj Oversynet viser årleg prosentvis endring i rammetilskotet frå 2006 og fram til i dag. I 2006 var rammetilskotet til Modalen berre om lag kr 4 millionar. I 2013 legg ein som nemnt til grunn kr 14,9 millionar. Den store veksten vi hadde i 2011 og 2012 hang i stor grad saman med 2 faktorar: Innlemming av barnehagetilskot i rammetilskotet i staden for øyremerka tilskot Endringar i kriteriedata for utgiftsutjamning Kompensasjon for meirverdiavgift I samband med store investeringar har kommunen fått stor mva-kompensasjon inntektsført i driftsrekneskapen. Slik inntekt er eingongsinntekt knytta til dei ulike investeringsprosjekta. Det har vore viktig å ikkje legga det løpande driftsnivået så høgt som slik inntekt kortsiktig kan gje rom for. Ordninga med mva-kompensasjon frå investeringsutgifter vart endra f.o.m Ordninga vert gradvis endra over 5 år frå I 2010 vart 20 % av inntekta overførast til investeringsrekneskapen. Dette aukast med 20 % årleg inntil ein i 2014 skal inntektsføra 100 % i investeringsrekneskapen. Ordninga vert gjennomført ved ein pliktig overføring frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen. I budsjettet for 2013 er det lagt inn kr som pliktig overføring til investeringsbudsjettet i samband med mva-kompensasjon frå investering. Mva-kompensasjon frå mva-utgift i driftsbudsjettet er lagt inn med kr 2,4 millionar. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 7

8 3.2. Føresetnader for utgiftssida Lønsvekst I lønsbudsjetteringa er det nytta lønspåslag på 3,8 % i høve aktuell løn pr september Godtgjering ordførar og varaordførar Godtgjering for ordførar og varaordførar vert fastsett i høve nytt reglement vedteke i Pensjonspremie og arbeidsgjevaravgift Modalen kommune har avtale med KLP om pensjonsforsikring for alle tilsette utanom lærarane, som er forsikra i Statens pensjonskasse. Budsjettføresetnadene er gjort med bakgrunn i prognosar gjeve av pensjonsleverandørane. Det er i budsjetteringa nytta følgjande premiesatsar: Pensjonspremie KLP 16,0 % Pensjonspremie SPK 11,3 % (Lærarar) Arbeidsgjevaravgifta er rekna med 13 % av alle lønspostar inkl. pensjonspremie Avdrag Modalen kommune legg ikkje opp til nye låneopptak i Budsjettert avdrag vert sett til kr 2,5 millionar, same nivå som Dette er godt over kravet til minimumsavdrag etter kommunelova, og utgjer om lag 9,3 % av lånegjeld pr Lånegjelda er pr om lag kr 26,9 millionar utanom formidlingslån Lånerente Størstedelen av lånegjelda, kr 21 mill, er fastrente til 3,55 % fram til oktober Flytande rente i Kommunalbanken er pr dato 2,25 %. 4 Budsjettløyvingar avdelingane taldel - oversyn Rådmannen la fram sak for Formannskapet om budsjett 2013 og økonomiplan til handsaming i møte Endeleg vedtak vart gjort i kommunestyret Det vedtekne budsjettet har ei bruttoramme på vel kr 82,3 millionar, med eit netto driftsresultat på kr 3,77 millionar før ein tek omsyn til småinvesteringar. Netto driftsresultat har vore under press dei siste åra, i høve til åra 2006 og 2007 med svært gode resultat. Utviklinga har samanheng med høg løns- og prisvekst, samt satsingar som har medført auka utgift; m.a. kapitalkostnader (rente og avdrag) til lånefinansieringa av Bryggjeslottet, samt vedtekne nye/auka stillingar på ulike tenesteområde. I tillegg har ein sett at inntektssida til kommunen har hatt svakare utvikling enn utgiftene. Modalen kommune har framleis ein solid økonomi og god handlefridom, men tendensen til svakare resultat har medført eit ekstra fokus på driftsresultatet dei seinare åra. Det er viktig å Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 8

9 halda netto driftsresultat på eit høgt nivå for å kunne ha buffer mot endringar i rammevilkåra for kommunen, samstundes som investeringsnivået over tid er tilpassa resultatet frå drifta, og ein opprettheld høvet til å eigenfinansiera investeringane i størst mogleg grad. Det er som nemnt viktig å bevara handlefridomen ved å ha positivt driftsresultat kvart år. Det er difor viktig å vera merksam på utviklinga i driftskostnadene slik at økonomien vert styrt til beste for kommunen og innbyggarane. Å ha tilstrekkeleg med midlar til eigenfinansiering av investeringar er nødvendig, slik at ein kan sikra at det er høve til å få på plass nødvendig infrastruktur mv som ofte vil ha høg kostnad i høve til talet på brukarar/innbyggarar. 4.0 Merknader til budsjettet for 2013 Budsjettframlegget tek utgangspunkt i å vidareføre driftsnivået som har vore i Der det er avvik/endringar går dette fram av kommentarane i budsjettframlegget. I formannskapsmøte den presenterte rådmannen eit utkast og utgangspunkt for driftsbudsjettet for neste år og økonomiplanperioden I etterkant av møtet har rådmannen gjennomført og sluttført den administrative prosessen. I arbeidet med budsjettet har rådmannen lagt opp til ein grundig gjennomgang frå dei budsjettansvarlege innan ulike ansvars og tenesteområde. Dette inkluderer eit auka fokus på å budsjettere inntektene innan ulike ansvars- og tenesteområde slik at dei samsvarar meir med tidlegare rekneskapstal og forventa inntekt neste år. Kommunestyret har gjort einskilde justeringar som er innarbeidd i dokumentet Presentasjon einingane: Rådmannen/sentraladministrasjon: Rådmannen Rådmannen har det overordna ansvaret for heile kommunen. Rådmannen skal syta for at sakene vert førebudd før politisk handsaming og for iverksetting av politiske vedtak. Modalen kommune har vore administrativt leia ut frå ein trenivåmodell med rådmann og to kommunalsjefar i leiargruppa. Etter ein gjennomgang av den administrative organiseringa i 2012 vil ein frå 1. januar 2013 fullt ut gå over til ein tonivåmodell. Leiarane for dei einskilde einingane får då direkte ansvar for økonomi, personal og fagområde, og skal rapportere rett til rådmannen. Rådmannen har det overordna og samla budsjettansvaret, medan det direkte og faglege ansvaret i første omgang vert ivareteke av økonomisjefen som kommunen deler med Osterøy kommune. Rådmannen har direkte ansvar for dei delar av budsjettet som er meir sektorovergripande med særleg vekt på dei politiske organa, IKT, kommunekasserarfunksjon samt kulturaktivitetane, bibliotek, Bryggjeslottet og næringsutvikling. Etter den administrative omorganiseringa er tenestene for sosial/nav og barnevern også lagt til rådmannen medan landbruk er overført til teknisk sjef. Dei tilsette i Modalen kommune utgjer den viktigaste ressursen kommunen rår over. Ei opplæringsnemnd der tillitsvalde er med, styrer opplæringsmidlane som skal nyttast til utvikling og kunnskapsheving blant dei tilsette. Rådmannen og leiarane har også det overordna ansvaret for arbeidsmiljøet og personalpolitikken som er viktig i alle organisasjonar. Omorganisering som er gjennomført, skal også vere med å både styrkje Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 9

10 personalarbeidet og tydeleggjere dette ansvaret, ved at ansvar og oppgåver er lagt til stillinga for assisterande rådmann. Tilskot til Mo sokn (kyrkja) inngår i ansvar 1000 rådmannen. For 2013 vert det etter korrigerte lønskostnader søkt om kr i tilskot til drift og kr i tilskot til investeringar. Investeringane gjeld opprusting av sakristiet med ein budsjettert total kostnad på kr der Mo fellesråd delfinansierer dette med kr av eigne fondsmidlar. Tilskotet til Mo sokn har auka vesentleg dei siste åra, frå kr i 2010 til kr i Dette i tillegg til at teknisk etat har overteke ein del av arbeidet med drifting og stell av kyrkjegarden. Rådmannen har derfor i sitt framlegg rådd til at omsøkt tilskot vert redusert med ein generell sum (kr ). Tilskotet til er derfor sett til kr for Auken frå 2012 er likevel på 11 % og over det som kommunale einingar får. Kommunestyret har i tillegg vedteke at kostnad til isolering av sakristiet vert teke med på liste over småinvesteringar for 2013 med kr Godtgjering til ordføraren og varaordførar samt godtgjerdsle til folkevalde vert belasta ansvar 1000 Rådmannen. Budsjettet er auka grunna dei meirkostnad som er registrert etter innføring av nytt reglement i Dette gjeld også kostnader til frikjøp og refusjon av tapt arbeidsforteneste for folkevalde. Stillingsressurs: Rådmannen: 100 %. Assisterande rådmann/rådgjevar: 100 % Administrasjon /arkiv/ kundetorg: 191 %. Kultursjefen Etter omorganiseringa er kultursjefstillinga kombinert med bibliotekartenesta. Kultursjefen har også fått eit overordna ansvar for å koordinere drifta ved Bryggjeslottet. Ansvar for plan og miljø vert overført til teknisk etat. Dette medfører ein reduksjon av 64% stillingsressurs som tidlegare var budsjettert på dette området. Ressursen er overført til teknisk etat ved oppretting av ny ingeniørstilling. Oppgåvene innanfor kultur omfattar m.a. generell turistinformasjon, tilskot til lag og organisasjonar, tilskot til kulturminnevern, samordning av kulturaktivitetar og kulturarrangement. Viltarbeid vert ivareteke innan landbruk. Det er også for 2013 sett av betydelege beløp innafor kulturdelen av budsjettet. Pengane skal m.a. brukast som tilskot til arrangement og kulturtiltak i Modalen. Det er trong for auka vedlikehald av kommunale kulturanlegg som skulemuseet på Sunnarhaugen og Blien. Museet er nærmare kommentert under framlegg til småinvesteringar. Under kultursjefen er det også sett av noko pengar til utbetring av stiar/turvegar samt opptrykking av kart og turbøker. Målet er å leggje til rette for naturopplevingar for bygdefolk og turistar. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 10

11 Biblioteket Biblioteket er ope tre dagar for veka og annakvar laurdag. Mo skule har ikkje skulebibliotek men brukar folkebiblioteket sine tenester. I høve til skulen tilpassar biblioteket opningstidene etter lærarane sine ynskje. Det gjeld og Eksingedalen skule, som brukar biblioteket i samband med bading. Biblioteket samarbeider med barnehagen, skulen og kulturkontoret om Den kulturelle skulesekken, forfattarvitjingar, barneteater, utstillingar, konsertar og kulturkveldar. Til stillinga ligg og ansvar for fjernarkivet. Stillingsressurs: Kultursjef / bibliotek: 100 % Prosjektstilling som leiar for ungdomsklubb 20% Driftsleiar Bryggjeslottet Drifta av Bryggjeslottet er føreslege vidareført som i I budsjettet er det teke omsyn til fastlønn til delstillingar med helgevakter / symjebasseng. Aktiviteten er stor og mange nytter seg av tilboda. Inntektene er basert på erfaringstal og framlegg til auke i billett-/utleigeprisar som framgår av eiga budsjettsak. Bryggjeslottet er om lag fem år gamalt og det er trong for midlar til auka vedlikehald. Det er lagt inn utgifter til vedlikehald av utstyr, anlegg og materiell til vedlikehaldet. Stillingsressurs: Driftsleiar 100 % samt 4 delstillingar til helgevakt/badevakt 30% Kommunekasserar Oppgåvene til avdelinga omfattar rekneskapsføring og årsavslutning, remittering/rekningsbetaling, fakturering og oppfølging, løn og fråvær, budsjett og budsjettoppfølging, eigedomsskatt, samt støtte og rådgjeving for avdelingane. Stillingsressurs: Økonomikonsulent: 100 % Modalen kommune har avtale om kommunekasserarfunksjonar med Osterøy kommune. Avtalen er oppseieleg med 6 månaders varsel før nytt årsskifte. Skatteoppkrevjarfunksjonen, som også omfattar kontroll, vart frå 2010 overført til avtale med Nordhordland Kemnerkontor som ei fellesløysing for kommunane i Nordhordland. Rådgjevar IKT og økonomi Til stillinga ligg det eit koordineringsansvar for kommunen sitt ansvar i høve felles IKT-drift i Nordhordland. Det vil framleis vere eit lokalt behov for IKT-kompetanse som vert ivareteke ved denne stillinga. Arbeidsoppgåvene har vorte endra til også å omfemne ansvar for planlegging/ gjennomføring av interne prosjekt, koordinering av opplæring samt oppgåver med innkjøp og HMS arbeid. Det interkommunale IKT samarbeidet i Nordhordland med Osterøy som vertskommune, går inn i sitt andre heile driftsår i Samarbeidet har styrka tenestene for alle kommunane og ein ser god nytte av dette samarbeidet både for utføring av tenester, innkjøp og driftsikkerhet. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 11

12 Til vår del av IKT Nordhordland sine driftskostnader for 2013 er det sett av kr samt kr til del av felles investeringar. Alle kommunane som deltek i samarbeidet må føre desse investeringane som ein driftskostnad. Innan IKT budsjettet har vi no forsøkt å samla føringar av alle kostnader relatert til IKT (drift, investeringar, serviceavtalar og lisensar) for alle einingar og sentraladministrasjon samt kostnader til kopimaskiner og telefoni. Innan dette budsjettområdet vert også alle inntekter og kostnader til drift og vedlikehald av fibernettet ført. Dette gjev ei god styring og kontroll. Budsjettet tek omsyn til å vidareføre tilbod og kvalitetsnivå som vi har i dag, men framlegg til nokre særskilte tiltak er kommentert nærmare under småinvesteringar. Det er også teke omsyn til krav som helsereforma medfører. Næringsutvikling Det er ikkje budsjettert med eiga delstilling. Rådmann og teknisk sjef vil samarbeide om å ivareta denne funksjonen i organisasjonen. Ved behov vil rådmannen kjøpe inn konsulenttenester til å ivareta særskilte prosjektoppgåver, men midlar i driftsbudsjettet til kjøp av konsulenttenester vart vesentleg redusert i Ved behov utover avsette midlar vil rådmannnen føreslå prosjektfinansiering av aktuelle tiltak med løyvingar frå næringsfondet. Det er sett av noko midlar i budsjett/økonomiplan til næringsutvikling og informasjon om Modalen. Dette er viktige tiltak for å bevare det som er og for å utvikle kommunen som ein god stad å bu og arbeide i Sosial og barnevern: Tenestene sosial og barnevern femner om desse fagområda og er no organisatorisk lagt direkte under rådmann/sentraladministrasjonen. Fellesfunksjonar: Lærlingeordning: Me har til ei kvar tid 1 læreplass som inngår i den kommunale tenesteproduksjonen. Pr i dag har me ingen lærlingar i kommunen, men ny læreplass er under vurdering (barne og ungdomsarbeidarfaget eller kokkefaget). Budsjettmessig er kr (Utgift kr tilskot kr ) flytta frå budsjettområdet Sosial og barnevern til Rådmannen. PPT: Pedagogisk psykologisk teneste vert kjøpt frå Vaksdal kommune. Avtalen vart reforhandla og godkjendt av kommunestyret i Nye satsar er lagt til grunn for Budsjettmessig er dette lagt inn under Mo skule 2013, og kr er flytta frå rammeområdet Sosial og barnevern til Mo skule. Barnevern: Me har for tida ein avtale med Vaksdal kommune om at dei skal ivareta vårt barnevern. Også denne avtalen vart reforhandla og godkjent av kommunestyret i Ny avtale lagt til grunn for budsjettet. Edruskapsvern: Sosialavdelinga skal i medhald av sosialtenestelova rettleia og iverksetja hjelpetiltak overfor den enkelte til å koma bort frå misbruk av rusmiddel. Det har dei siste åra vore lite Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 12

13 etterspurnad etter slik hjelp. Sosialtenesta skal også sjå til at sals og skjenkestadene i kommunen utøver sitt løyve ansvarleg. Me har i dag 2 butikkar og 1 skjenkestad som sel alkoholhaldig drikke. Sals og skjenkeløyva vart fornya av kommunestyret i Me har avtale med privat skjenkekontrollør for tilsyn og kontroll av sals og skjenkestadene for alkohol i kommunen. Det er eit mål å utarbeida rusmiddelpolitisk handlingsplan for Modalen kommune i Denne planen vil ta for seg både førebyggjande tiltak og tiltak for menneske med rusbelasting. Sosial/NAV: Økonomisk sosialhjelp inngår som ein del av tenestetilbodet på NAV kontoret. Saksmengda har halde seg stabil siste åra men det er ein auke i etterspurnad etter hjelp frå menneske som har gjeld som dei slit med å handtera. Stillingsressurs: 60 % (40 % statleg, 20 % kommunal). Endra organisering og inndeling av budsjett innan tidlegare oppvekst og omsorg Ved omorganiseringa er kommunalsjefstillinga for Oppvekst og omsorg avvikla. Frå vil ein i budsjett og rekneskap leggje om ramme- og ansvarsområda i samsvar med den nye organiseringa. Tidlegare omfatta Oppvekst og omsorg: skule, barnehage, pleie og omsorg, sosial/nav, barnevern og helsetenesta. Kommunalsjefen for oppvekst og omsorg hadde budsjettansvaret for begge budsjettområda. I tillegg til å ha eit overordna administrativt ansvar for alle ansvarsområda innan oppvekst og omsorg, hadde kommunalsjefen også direkte fagansvar for sosial, rusomsorg og barnevern. Stillinga som kommunalsjef er endra til stilling som assisterande rådmann. Til stillinga føl det ansvar for rådgjeving og fagansvar for ulike tenester, mellom anna vidare oppfølging av sosial, rusomsorg og barnevern. Budsjettet vil vere delt inn i desse rammeområda: Grp.Ansvar 21 Sosial og barnevern. Grp.Ansvar 23 Skule Grp.Ansvar 24 Barnehage Grp.Ansvar 25 Pleie og omsorg Grp.Ansvar 26 Kommunelege Leiarane for kvart rammeområde vil heretter ha direkte økonomiansvar for si eining i tillegg til det faglege ansvaret som har lagt hjå leiarane på kvar avdeling frå før. Løn til ass rådmann (tidl komm.sjef) er flytta til rådmannen sitt rammeområde frå sosial og barnevern Medfinansiering somatiske tenester er flytta til rådmannen sitt rammeområde frå sosial og barnevern Lærlingeordninga er flytta til rådmannen frå sosial og barnevern. Kostnad til PPT er lagt inn under Mo skule Samla er om lag kr 1,4 millionar flytta frå Sosial og barnevern til Rådmannen/sentraladm. Kr er flytta frå Sosial og barnevern til Mo skule. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 13

14 4.1.3 Skule Rektor ved Mo skule er ansvarleg for dette rammeområdet. Ansvarsområdet omfattar grunnskulen, skulefritidsordninga, vaksenopplæring på grunnskulenivå og kulturskulen. I tillegg har rektor det kommunale skuleansvaret som ein del av stillinga. Grunnskulen Alle elevar frå Eidslandet i Vaksdal kommune går no på Mo skule. Dette er ein avtale med Vaksdal kommune som gjeld til , men med forlenging med eit år om gongen til den vert sagt opp av den eine parten. Frå 2012 betaler Vaksdal kommune ca kr ,- pr elevplass pr. år. Rådmannen legg opp til å reforhandle avtalevilkåra i Elevtalet ved Mo skule har vore stigande, men flater no ut. Det ser ut til at tilveksten av elevar både frå Modalen og frå Eidslandet minkar litt dei komande åra. Elevtal: (19) 71 (16) 74 (17) 74 (17) (Tala i parantes viser elevtalet frå Eidslandet som inngår i det samla elevtalet.) Kulturskulen: Kulturskulen har frå hausten 2010 hatt ein markert auke i elevtal. Største auken er i musikk, der det no er ca 50 elevar på song og instrumentopplæring. SFO har mest born onsdagane når det er skulefri for 1.-4.klasse. Det er auke i elevtal også denne hausten. Det er forventa auke også hausten Barn i SFO: I budsjettframlegget er det ein auke i undervisningsstilling på vel 0.5 årsverk. Dette grunna auka trong til spesialundervisning. Det er allereie lagt inn i driftsbudsjettet kr i ekstra kostnader for skuletur til Polen, som har vore gjennomført kvart 3. år. Stillingsressurs: 17,25 årsverk Barnehage Modalen barnehage er ein 3-avdelingsbarnehage, med avdelingane 0-2 år, 3-4 år og 5-6 år. Styrar er ansvarleg for rammeområdet. Staten sine tilskot til drift av barnehagen inngår i rammetilskotet ut frå talet born i alderen 0-6 år busett i Modalen kommune. Det er føresett at born busett i andre kommunar kan nytta plass i barnehagen, så lenge det er avtale med bustadkommunen om finansiering av plassen. Våren 2013 vil det vere 9 born frå andre kommunar som nyttar plass i barnehagen, men talet ser ut til å gå ned til 6 til hausten. Tilflytting og nye born frå Vaksdal har oppretthalde barnetalet på eit høgare nivå enn tidlegare forventa. Bemanninga vert justert i høve barnetal og bemanningsnorm. Det er budsjettert med 3 avdelingar som no. Budsjettet er korrigert for kjende faktorar i høve avvik til tidlegare rekneskap. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 14

15 Bemanningsnorma i Modalen barnehage er sett til 1 vaksen pr. 5 born. Barnetal: (7) 32 (6) 34 (9) 30 (16) (Tala i parantes viser barn frå andre kommunar som inngår i det samla barnetalet.) Stillingsressurs: 11 årsverk Pleie og omsorg Modalstunet har totalt 16 sjukeheimsplassar, og Vaksdal kommune eig 4 av desse. Ledige plassar vert tilbydd andre kommunar, og Lindås kommune har i 2012 leigd 1-2 plassar. I perioden var det sjeldan over 12 plassar i bruk ved Modalstunet, og Modalen kommune sine innbyggjarar nytta 5-7 av desse. Frå siste halvår 2011 er etterspurnaden etter plassar frå eigne innbyggjarar auka, og hausten 2012 har ein hatt behov for plassar til eigne innbyggjarar. Statistikken viser at talet på eldre over 80 er stigande fram mot Innføring av samhandlingsreforma gjer at vi får pasientar tidlegare tilbakeført frå sjukehus enn før. Dette er og med å påverka kostnadane til drift av pleie og omsorgstenesta i tida framover. Samhandlingsreforma medfører m.a 20 % finansieringsplikt for kommunane for medisinske opphald og konsultasjonar i spesialisthelsetenesta for alle somatiske pasientar frå Ferdigbehandla pasientar skal kosta kr pr døgn dersom kommunen ikkje har eit tilbod til desse. Avtalen med Vaksdal kommune om betalingssatsar vart reforhandla og godkjent av kommunestyret i Inntekter er justert i høve dette. Basert på eigne behov og planlagt oppgradering av rom til bebuarar, er budsjettert sal av plassar til Lindås redusert til 1.5 plass på årsbasis i Ein reknar med at budsjettet no vil vere meir i samsvar med faktiske kostnader basert på dei erfaringar vi har hatt siste to åra. Stillingsressurs: 18,6 årsverk Kommunelege Kommuneoverlegen har ansvaret for helsetenestene i kommunen. Dette omfattar legetenesta, helsesøstertenesta, fysioterapitenesta og psykisk helseteneste med dagtilbod. Legetenesta Kommuneoverlegen har i 2011 gått i 80 % stilling på grunn av bistilling som forskar ved allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen. Frå november 2011 og inntil vidare vil det vere tilsett annan lege i deltidsstilling i Modalen, samstundes som kommuneoverlegen reduserer si stilling til 60 %. Samla lønsutgifter vil bli dekka gjennom budsjettert løn på 100 % for kommuneoverlegen. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 15

16 Psykisk helseteneste Psykisk helseteneste har i tillegg til ansvar for å yte tenester for menneske med psykiske problem og lidingar også ansvar for tenester til menneske med diagnosen psykisk utviklingshemming. Som ein del av rammetilskotet til kommunen mottek kommunen eit tilskot pr utviklingshemma innbyggjar. Det har over mange år blitt drive dagsenter med tilbod til personar med psykiske lidingar i Modalen. Frå siste del av 2011 er talet på personar som nyttar dette tilbodet redusert og ein har utifrå dette endra tilbodet for attverande. Det kan vere aktuelt å nytte lokala ved dagsenteret til eit kombinert tilbod retta mot førebygging av demens. Stillingsressurs: 5,2 årsverk Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 16

17 4.1.7 Teknisk etat: Ansvar: Teknisk sjef - tekniske tenester Stillinga som kommunalsjef for tekniske tenester er gjort om til teknisk sjef. Ansvarsområdet omfattar kommunale bygg (nybygg, drift, vedlikehald), vedlikehald av anlegg og område, planarbeid, kart og oppmåling, byggjesaker, vatn, avlaup, vegar, brannberedskap, feiing og landbruk/skogbruk. Ansvar for landbruk vert overført til dette området då ein del sakshandsaming på området heng saman med sakshandsaming etter plan og bygningslova og derfor krev eit samarbeid. Det er i budsjettet lagt inn ei ny ingeniørstilling (100%), men budsjettert med verknad for 9 mnd i Teke omsyn til reduksjon av stillingsressurs innan kultur, så utgjer dette totalt sett ein mindre stillingsauke i administrasjonen. Modalen kommune tilbyr all skuleungdom mellom 16 og 23 år sommarjobb. Dette vert i hovudsak handtert av uteseksjonen ved teknisk etat. Teknisk etat utfører også plenklipping og snørydding for pensjonistar og uføre som sjølv ikkje er i stand til eller har pårørande som kan utføre slikt arbeid. Etterspurnad etter hjelp til snørydding har auka mykje dei siste 2 åra. Modalen kommune har ein stor bygningsmasse og mange utomhusanlegg. Desse anlegga vil med åra som kjem ha trong for vedlikehald. For å hindre forfall er det naudsynt med eit kontinuerleg vedlikehald. Dette vil i tillegg til bruk av eigne ressursar også krevje innleie av eksterne firma. I budsjettframlegget er det teke omsyn til auka fokus på vedlikehald. Innan teknisk sektor har det dei siste par åra vore store endringar innan plan og bygningslova, lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), adresseregister og tekniske forskrifter. Modalen kommune har det siste året hatt fokus på teoretisk og praktisk opplæring innan dette området. Teknisk etat etablerte i 2011 ei vaktordning som vert utført av 4 personar med vakt kvar fjerde veke. Vaktordninga er samordna med brøyteberedskapen om vinteren. Det er etablert vakttelefon der den som har vakt på kort varsel kan rykkje ut ved feil på tekniske anlegg i kommunen. Stillingsressurs 2013: 710 % inkludert ny ingeniørstilling og 50 % overført frå reinhald Ansvar: Avdelingsingeniør Det er starta opp ein prosess for å gjennomgå brannordninga og eventuelt inngå eit samarbeid med nabokommunar om organisering og drift. I budsjettet for 2013 er det ikkje teke høgde for vesentlege endringar. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 17

18 Ansvar: Reinhaldstenesta Stillingsressursar har tidlegare vorte auka i høve til registrert behov grunna auka aktivitet ved Modalstunet og Mo skule. Stillingsressurs 2013: 510 % Landbruk Frå 1. august 2010 har det vore etablert ein avtale for kjøp av tenester frå landbrukskontoret i Meland kommune. Rådgjeving og forvaltningsoppgåver innan landbruket vert ivareteke gjennom denne avtalen. I løpet av 2011 tok Meland også over ansvaret for viltforvaltninga. Avtalen med Meland har fungert godt og vil verte vidareført i I 2011 og delvis 2012 vart det gjennomført eit omfemnande arbeid med oppdatering av gardskart og landbrukskart. Dei oppdaterte karta vil lette arbeidet med oppfølging av ulike tilskotsordningar og medverka til betre service/informasjon til dei som driv landbruk. Modalen kommune vil halde fram med landbruksvikar i 51 % stilling gjennom avtale med Landbrukstenester i Hordaland. Stillingsressurs: Landbruksvikar 51 % 4.2. Tabellar og oversyn: Tabell Små investeringar og tiltak som vert ført i driftsbudsjettet Beløpsgrensa for kva som kan førast i investeringsbudsjettet medfører behov for å ha driftsmidlar tilgjengelege. Investeringar på under kr kan ikkje førast i investeringsbudsjettet, men må førast i driftsbudsjettet/-rekneskapen. Oversynet inneheld òg driftsprosjekt med kostnad over kr Tiltaka i oversynet vert ikkje innarbeida i dei ordinære driftsrammene til einingane og vert såleis ikkje vidareført i løyvingane for seinare år i økonomiplanperioden. NB: Desse utgiftene er enno ikkje innarbeidd i oversyna i budsjettdokumentet, og vil såleis auka dei samla driftsutgiftene og redusere driftsresultatet. Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 18

19 PRIORITERTE FRAMLEGG AV SMÅINVESTERINGAR Småinvesteringar Rådmannen Til rådvelde for formannskapet Isolering sakristi Mo kyrkje Ny telefonsentral Nettbrett Sikkerhetsløsning fiber Småinvesteringar Teknisk etat Opplæring brannmannskap Snøfres Utarbeiding av arealplan inkl ros analyse og KU Yrkesbevis for lastebilsjåfører 0 Ny komfyr samfunnshuset på Mo Kantklipping Småinvesteringar Reinhald Dampstøvsugar Moppemaskin 0 Småinvesteringar Pleie og omsorg i institusjon Pasientheis / ståheis 0 Pariapparat 0 Medisintralle 0 Diverse møblar/innventar/utstyr Prosjekt for etablering av demenstilbod Småinvesteringar Kultur. Brosjyrer Scenetelt 6x6 m Opprusting turvegar stiar Småinvesteringar Bryggjeslottet. Lift Bryggjeslottet Nye filtertankar Bryggjeslottet Sum småinvesteringar Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 19

20 ØNSKA SMÅINVESTERINGAR UTOVER PRIORITERING Småinvesteringar Teknisk etat Nye takrenner på Aldersheimen Småinvesteringar Mo skule Ekstra utstyr til naturfag Ekstra innkjøputstyr av PC-ar Småinvesteringar Pleie og omsorg i institusjon Senger 2 stk Ventilasjon/ kjøling, kjøkken Ryggekamera Buss Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak 20

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET...

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 15/685 15/18387 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 01.12.2015 002/15 Formannskapet

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer