VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg"

Transkript

1 VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

2 Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole utredning Prosjekterende: SG arkitektur AS Frydenlund og Høyer AS RAAD AS Foynconsult AS Sweco AS Dato: September 2012 Brandbu ungdomsskole utredning Innledning Tomt og bygningsmasse Reguleringsmessige forhold Program Bygningens livsløp - rehabilitering kontra nybygg Alternativ 0 - tilstandsrapport... 4 Bygning... 4 VVS... 4 Elektro... 5 Brann... 6 Alternativ 1 løsning innenfor bevilget ramme 50 mill Generell beskrivelse Bygning VVS Elektro og andre installasjoner Utomhus Alternativ 2 utgår Alternativ 3 - Oppgradering av fløy G og nybygg for administrasjon og undervisningsrom Generell beskrivelse Bygning VVS Elektro og andre installasjoner Utomhus Alternativ 3 oppdeling i flere byggetrinn Alternativ 3 delt i 2 byggetrinn Alternativ 3 delt i 3 byggetrinn Kalkyle hovedtall Side 1

3 1 Orientering 11 Innledning Oppdrag: Prosjektgruppen er på oppdrag fra Gran kommune eiendom bedt om å vurdere Brandbu ungdomsskole med mulig utbedring, evt utbygging på dagens tomt. Prosjektgruppen er bedt om å utrede 4 alternativer: Alt 0 Tilstandsrapport av eksisterende bygg Alt 1 Utbedring innen bevilget ramme på 50 mill. Alt 2 Sammenbygging av eksisterende paviljonger - Utgår Alt 3 Riving av paviljonger og fløy F, og oppføring av nybygg samt rehabilitering av fløy G Alternativ 0. Det er utført separate tilstandsrapporter av RIB som tar for seg bygningsmessige forhold, RIBr, RIV og RIE. Rapportene er vedlagt. Alternativ 1 forutsetter at paviljonger beholdes med minimal utbedring for å komme innenfor budsjettrammen. Fløy F (administrasjonsfløyen) totalrehabiliteres og tilbygges for å tilfredsstille forskriftskrav/behov til skolens administrasjon. Fløy G rehabiliteres i den grad det er igjen midler av budsjettrammen på 50 mill. Paviljongene får toalett og står ellers urørt. Alternativ 2 tar utgangspunkt i alternativ 1, men 3 paviljonger bygges sammen slik at det blir en sammenhengende bygningsmasse mens de to siste rives. Etter utført tilstandsrapporter ser man at paviljongene har så store behov for rehabilitering og usikre grunnforhold at tilbygg til disse ikke kan anbefales uten totalrehabilitering av paviljongene, herunder utbedring av grunnforhold. Kostnadene vil da ikke stå i forhold til resultatet, og det ble besluttet at alternativet ikke utredes videre. Alternativ 3 forutsetter at paviljong A, B, C, D og E og fløy F rives. Fløy G rehabiliteres og det bygges en ny avdeling med klasserom og administrasjon. 12 Tomt og bygningsmasse Ungdomsskolen planlegges på eksisterende ungdomsskoletomt. Skolen ble oppført i 1965, og dagens bygningsmasse er i all hovedsak fra dette tidspunktet. Det er underveis foretatt vedlikehold og til dels utskiftninger av tekniske anlegg, men bygningsmassen er jevnt over i dårlig forfatning og krever totalrehabilitering. For nærmere beskrivelse se vedlagte tilstandsrapporter for bygningsmessige forhold, brann, elektro og VVS. 13 Reguleringsmessige forhold Planlagte tiltak antas å kunne utføres innenfor gjeldende reguleringsplan. Avvik antas å kunne håndteres som dispensasjoner i forbindelse med byggemelding. 14 Program I forbindelse med tidligere utredninger av ungdomsskolen på tomten for videregående skole ble det utarbeidet romprogram. Skoledelen av dette programmet legges til grunn for utredningen. I alternativ 1 vil romprogrammet være veiledende. Administrasjon vil få tilfredsstilt romprogrammet, mens undervisningsarealene benytter eksisterende arealer, med enkelte justeringer. Eksisterende undervisningsarealer har store mangler i forhold til romprogram. I alternativ 3 er romprogram lagt til grunn for prosjekteringen. Side 2

4 15 Bygningens livsløp - rehabilitering kontra nybygg. Forfall av bygning pågår kontinuerlig og starter med en gang den tas i bruk. Dersom bygningen ikke vedlikeholdes og slitte/ødelagte deler skiftes kontinuerlig så vil den degraderes og kvalitet og funksjon forringes. Figuren under forsøker å illustrere dette forløpet. Kravene til funksjon og kvalitet endrer seg med tiden, slik at selv om skolen holdes på den kvalitet den hadde som ny, så vil det med årene oppstå et gap mellom forventet kvalitet og opplevd kvalitet. Neglisjeres vedlikeholdet kan gapet mellom nye krav og tilstand bli svært stort. I vårt tilfelle er dette meget relevant når man sammenligner rehabilitering av eksisterende bygg med et nybygg. Et nybygg vil uansett få kvaliteter og løsninger som vil ligge på et høyere nivå enn en rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det vil videre være slik at det ikke vil være regningssvarende å utføre alle ønskede oppgraderinger av eksisterende bygg for å oppnå tilnærmet samme kvalitet som et nybygg. Således vil et rehabilitert byggs restlevetid, eller tid før ny rehabilitering er nødvendig være noe kortere enn for et nybygg. Hvor mye er vanskelig å tallfeste, men det er i tilsvarende sammenhenger antydet ca 30% kortere restlevetid på et rehabilitert bygg. Drifts og vedlikeholdskostnader for et rehabilitert bygg vil også være noe høyere enn for nybygg siden man sjelden oppnår optimale løsninger teknisk og planmessig. Etasjehøyder, eksisterende konstruksjoner og bygningens hovedstruktur er forhold som legger betydelige føringer for løsningene ved rehabilitering. Side 3

5 Alternativ 0 - tilstandsrapport I tilstandsvurderingen er det laget rapporter som viser skolens tilstand. Rapportene er vedlagt. Av kostnader er det i alternativ 0 kun medtatt branntekniske helt nødvendige oppgraderinger. Av forskrfts- og bygningsmessige karakter er behovet også stort. Alternativ 1 omfatter minimumstiltak på dette området, og vi har ikke funnet det hensiktmessig å ta dette med i alternativ 0. Alternativ 0 er således ikke en varig løsning, men kostnader som bør tas i påvente av et prosjekt dersom dette ikke iverksettes innen overskuelig fremtid. Bygning Bygg A-B-C-D-E. Byggene er oppført i 1 etasje. Byggene har kryprom under betongdekke og er oppført med bindingsverk og takkonstruksjon i tre. Takene er tekket med takstein. Byggene fremstår nedslitt og med et betydelig og omfattende rehabiliteringsbehov. Telefarlig grunn med mangelfull frostisolering har gitt noe bevegelse i bygg om våren og noe setningsskader på teglforblendinger. Det må gjøres meget omfattende ombyggingsarbeider for å tilfredsstille dagens forskriftskrav med hensyn til utforming av gulv, vegger og tak, energikrav, innemiljø m.m. Kostnadene ved en omfattende rehabilitering av byggene må vurderes opp mot riving og nybygging. Bygg F og G. Bygg F har underetasje og 1. etasje, bygg G som er bygd sammen med F har kjeller, 1. og 2. etasje. Byggene har bærekonstruksjoner i betong, takkonstruksjon i tre og tak tekket med takstein. Ved en ev. hovedombygging / rehabilitering antas at takkonstruksjonen må forsterkes noe for å tilfredstille dagens krav til dimensjonerende snølast som er høyere enn da bygget ble oppført. Råbygget i betong er tilfredsstillende og det er ikke registrert spesielle feil eller mangler. Byggene har behov for en generell bygningsmessig oppgradering. Oppgradering / rehabilitering av byggene anses som en økonomisk forsvarlig løsning og det ligger til rette for å finne fleksible løsninger basert på eksisterende bærekonstruksjoner. VVS Oppsummering Byggene A, B, C og D. Sanitæranlegg: Enkle sanitæranlegg preget av lang tids bruk. Anlegget tilfredsstiller knapt dagens krav fra brukerne. Alt utstyr bør byttes til nytt. Varmeanlegg: Vannbåret varmeanlegg montert i Det bør monteres romregulering for hvert rom. Ellers er dette anlegget OK. Ventilasjonsanlegg: Anleggene tilfredsstiller så vidt det er dagens minimumskrav. Anleggenes kapasitet tilfredsstiller ikke dagens krav til inneklima hele dagen og i dobbelttimer ved fulle klasser. Bygg E : Bygge E ble renovert i De VVS tekniske anleggene tilfredsstiller dagens forskrifter og har kapasitet til å tilfredsstille dagens krav til inneklima. Bygg F: Sanitæranlegget: En god del gammelt utstyr kan med fordel utskiftes for å redusere vedlikeholdskostnader og arbeider. Utstyret i guttetoaletter bærer preg av destruktiv bruk, og setter store krav til vedlikeholdet. Varmtvannssystemet må oppgraderes. Side 4

6 Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegget ble montert i Anlegget tilfredsstiller gjeldene forskrifter basert på arealer. Problemet er at det er for mange mennesker samlet på et for lite areal. Derav vil ventilasjonsanlegget oppfattes som ikke tilfredsstillende da det blir et dårlig inneklima. Bygg G: Sanitæranlegg: Sanitærutstyret i forbindelse med undervisningsrom er delvis gammelt og delvis nytt, da det byttes ut etter hvert som utstyret ikke fungerer. Armaturer og dusjer i garderober er også delvis gammelt og nytt, men det fungerer greit med et godt vedlikehold. Avløpsrørene er delvis igjengrodd og må byttes. Ventilasjonsanlegg: Det er 2 ventilasjonssystemer som ble montert i Begge systemene har god kapasitet og tilfredsstiller dages forskrifter og gir et tilfredsstillende mengde frikluft som tilfredsstiller kravet til et godt inneklima. Utvendig VA - anlegg: Deler av det utvendige sanitæranlegget er spylt og kontrollert med videoutstyr. Rørsystemet består av semtrør og litt soilrør. Rørene er for det meste grei nok for dagens bruk, men kan ikke tilknyttes WC som medfører at de vil tettes på grunn av rørenes ruhet. Det ble registrert en del setninger i noen områder. Her må det graves opp, masseutskiftes å legges nye rør. Det ble også registrer områder hvor røtter fra trær var grodd inn in spillvannsrøret. Overvannssystemet ble ikke kontrollert. Men vi må anta at tilstanden er omtrent det samme som for spillvannet. Elektro I bygg A-D er det utført løpende oppgradering av installasjoner hvor bla. fordelinger i de fleste bygg er byttet til automatsikringer, dog uten at de fremstår som moderne og oppdaterte. Det må forutsettes økt vedlikehold i byggene. For installasjoner i bygg A-D anbefales at det utarbeides en plan for oppgradering. Installasjoner som forventes å kreve økt vedlikehold: - Belysningsarmaturer - Brannalarmanlegg - Fordelinger Bygg E er i sin helhet oppgradert innenfor de siste 10 år og fremstår som et nytt bygg i forhold til elektrotekniske anlegg. Bygget må forutsettes kun å ha behov for normal vedlikehold. Installasjonene i bygg F og G er i hovedsak fra oppførelsestidspunktet med varierende utført vedlikehold fra rom til rom. Installasjonene i bygg F og G fremstår som eldre med stort vedlikeholdsbehov og det anbefales å foreta en komplett elektroteknisk oppgradering av byggene. I bygg F er nettstasjon integrert i bygget og det anbefales at det ikke etableres permanente arbeidsplasser rundt i samme etasje og umiddelbart over nettstasjonen i etasjen over. For elektrotekniske anlegg er det få pålegg som er gitt med tilbakevirkende krav slik at en installasjon som ikke endres kan opprettholdes basert på gjeldende forskrifter på utførelsestidspunktet. Med en gang man går inn og gjør endringer i eksisterende installasjoner vil dagens krav bli utløst, enten lokalt på de installasjoner som endres, eller for hele installasjonen hvis endringen anses å være vesentlig i omfang. Elektriske installasjoner beregnes/prosjekteres for levetid på ca. 30 år. Det betyr at alle installasjoner som er eldre enn dette er gått over sin nominelle levetid og det må forventes et økt vedlikeholdsbehov. Spesielt eldre kabler kan ha sprø isolering som gjør at det enklere oppstår berøringsfare hvis isoleringen sprekker, det ble dog ikke på befaringen registrert sprukket isolering på kabler, men det er opplyst av lokal installatør at dette forfinnes typisk i lampepunkter som gjennom mange år er blitt påvirket av ytre varmeavgivelse. Eldre installasjoner har heller ikke dagens sikkerhetsnivå i forhold til bruk av jordfeilvarsling, jordfeilbrytere, kapslinger og lign. Videre er eldre ikke egnet til dagens bruk da det er kommet til nytt og mer utstyr som tilknyttes det elektriske anlegget som medfører økt belastning på anlegget. På befaringene ble følgende forhold avdekket som må utbedres: Installasjoner med krav til tiltak: 1) Manuelle meldere for brannalarm i bygg A D 2) Røykdeteksjon i fellesrom bygg E 3) Røykdetektorer for brannalarmanlegg bygg G. Side 5

7 4) Belysning lab.benker bygg E 5) Supplering av stikkontakter i rom hvor det benyttes skjøteledninger 6) Etablering av jording i rom bygg F og G hvor det er blandet ujordet og jordet anlegg 7) Supplerende eller ny belysning i musikkrom, trapp og korridorer bygg G 8) Supplerende lys på lab.benker i bygg E 9) Røykdetektorer i fellesrom i bygg E For anbefalte tiltak henvises til detaljert tilstandsrapport. Brann Sikkerhetsnivået for bygningsmassen skal, med bakgrunn i krav i brannvernlovgivningen, oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger, så langt dette kan gjennomføres innen en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Tiltak som berører personsikkerheten ligger alltid innenfor en økonomisk forsvarlig ramme. Fra kartlegging av bygningen fremstår bygningens bærende og skillende konstruksjoner som generelt tilfredsstillende. Feil/mangler utgjøres i hovedsak av tavleskap som ikke er atskilt som egne brannceller. Disse tavlene tilrådes sikret med slokkegassanlegg som et praktisk, sikkerhetsmessig og økonomisk fordelaktig tiltak. Av teknisk brannsikring fremstår hovedbygget som mangelfullt, særlig mht brannalarmanleggets dekningsgrad. Herunder må det påregnes supplering av minst 20 røykdetektorer for å løfte anlegget opp til forskriftsmessig nivå. I tillegg bør også undervisningsrommene i paviljongene detekteres. Paviljongene mangler for øvrig manuelle brannmeldere, hvilket må installeres for å ivareta forskriftskravet. Side 6

8 Alternativ 1 løsning innenfor bevilget ramme 50 mill. 1 Generell beskrivelse Alternativ 1 har en begrenset budsjettramme. Vi har valgt å prioritere administrasjonsfløyen slik at den oppgraderes til å tilfredsstille forskriftskravene. Fløy F blir totalrehabilitert og tilbygd for å oppfylle gjeldende romprogram for administrasjon. Paviljongene hvor klasseromsundervisningen og narutfagundervisning foregår i dag blir benyttet slik de står uten oppgraderinger med unntak av at det etableres ett HCWC i hver paviljong og oppgradering av inngangspartier for å tilfredsstille universell utforming. Videre vil et klasserom ombygges til mottaksklasse. Paviljongene vil med denne løsningen ikke tilfredsstille verken romprogram eller forskriftskrav, og må ses på som et utsatt prosjekt. I forhold til romprogram mangler ett stort og ett lite grupperom pr paviljong samt garderobe og toalett. I dag benyttes gangen som samtidig er rømningsvei som garderobe. Både brannteknisk og med tanke på innemiljø er dette en dårlig løsning. Paviljongene er heller ikke tilpasset skofri skole. Etter utført tilstandsvurdering av eksisterende bygningsmasse har prosjektgruppen kommet til at det ikke vil være økonomisk og løsningsmessig tilrådelig å anbefale tilbygg og totalrehabilitering av paviljongene. Dette vil ha en kostnadsmessig ramme tilsvarende nybygg, og en drifts- og funksjonsmessig mindre gunstig løsning enn om paviljongene rives og det oppføres nybygg. Dette begrunnes med dårlige grunnforhold som gjør at det i dag er setningsskader på bygninger og avløpsanlegg. Man må anta at bygningene vil fortsette å bevege seg. Ved etablering av tilbygg til eksisterende bygningsmasse på dårlig grunn vil man nødvendigvis få skader der byggene kobles sammen. Når paviljongene i tillegg er tilnærmet nedslitt og trenger totalrehabilitering blir vår klare anbefaling at paviljongene rives i stedet for å utvides. Foreslåtte tiltak med toaletter er derfor å anse som en midlertidig løsning i påvente av midler avsatt til nybygg. Paviljongene vil ha et netto udekket areal ihht romprogram på 140 m2 til undervisningsrom. Gangarealet er benyttet til garderober slik at det i praksis er et netto underareal på garderober og toaletter på ca 130 m2. Totalt netto 270 m2 eller ca 380 m3 BTA. Fløy G hvor det i dag er spesialrom, gymsal og svømmehall vil også bli ombygd med minimale midler. Det vil si at gymsal omdisponeres til bibliotek og kantine uten at det er avsatt midler til annet enn et enkelt kantinekjøkken. Svømmehall holdes utenfor dette prosjektet i sin helhet. Det etableres heis. Den nordvestre delen som inneholder spesialrom vil det ikke være midler til å oppgradere, og vil i stor grad benyttes som den er. Den vil med denne løsningen ikke tilfredsstille forskriftskrav, og må ses på som et utsatt prosjekt. Fløy G har et tilnærmet riktig totalareal for spesialrommene, men arealfordelingen på forskjellige rom har avvik på opptil 40 m2 pr rom. Uteområdene vil ved utbygging av fløy F bli betraktelig innskrenket og oppdelt i midtsonen. Uteområdet vil bli oppstykket, og det vil føles noe trangt mellom bygningene. Fordelen med denne løsningen er at man kan utføre et minimumstiltak innenfor bevilget budsjettramme, og at videre utbygging kan foregå som ett eller to senere byggetrinn. Ulempene med denne løsningen er mange. De totale kostnadene vil trolig bli større. Videre vil det måtte administreres byggeprosjekter i flere omganer med de belastninger dette medfører både for administrasjon og brukere. Det mest tungtveiende argumentet mot denne løsningen vil etter vår vurdering være at man ikke får en optimal løsning på den helhetlige bygningsmassen når byggeprosjektet er avsluttet. 2 Bygning Paviljong A Inneholder klasse 8 a og 8 b. Det etableres et HCWC i enden av korridor. Inngangsparti tilpasses universell utforming. Ingen bygningsmessige oppgraderinger. Paviljong B Inneholder klasse 8 c og mottaksklasse. Det etableres et HCWC i enden av korridor. Inngangsparti tilpasses universell utforming. Side 7

9 Ett klasserom innredes til mottaksklasse med klasserom, kjøkkenkrok og grupperom. Ingen bygningsmessige oppgraderinger. Paviljong C Inneholder klasse 10 a, 10 b, 10 c og 9 c. Det etableres et HCWC i enden av korridor i hver del to stk. Inngangsparti tilpasses universell utforming. Ingen bygningsmessige oppgraderinger. Paviljong D Inneholder klasse 9 a og 9 b. Det etableres et HCWC i enden av korridor. Inngangsparti tilpasses universell utforming. Ingen bygningsmessige oppgraderinger. Paviljong E Inneholder naturfag/realfag. Paviljongen er nylig oppgradert til formålet. Det etableres et HCWC i enden av korridor. Inngangsparti tilpasses universell utforming. Ingen bygningsmessige oppgraderinger. Fløy F Inneholder administrasjon, toaletter for elever og tekniske rom. Paviljongen utvides med ca 640 m2 for å romme de samme funksjonene ihht romprogram. Det etableres ny trapp/heis i tilbygget som fungerer som internkommunikasjon i administrasjonsfløyen. Eksisterende areal ca 680 m2 totalrehabiliteres og ominnredes til ny planløsning. Ombygningen vil defineres som en hovedombygging av denne fløyen, noe som i praksis medfører stripping av bygget og gjenoppbygging ihht dagens forskrifter. Fløy G Den følgende beskrivelse er hva man som et minimum burde gjøre med fløy G. Dersom man skal holde seg innenfor vedtatt budsjettramme vil det ikke være midler til å utføre noe av dette, men det vil være nødvendig å finne midler til å gjennomføre noen tiltak dersom prosjektet gjennomføres. Fløy G inneholder i dag spesialrom, gymsal og svømmehall. Svømmehallen holdes utenfor dette prosjektet i sin helhet. Spesialrommene forsøkes i størst mulig grad å holdes på samme lokalisering da det ikke er avsatt penger til ombygging av denne delen. Likevel må noen rom omdisponeres for å få inn noen manglende funksjoner. Tekstil flyttes fra 2. etg ned til formingsrom i 1. etg. Tegning og keramikk (tidligere formingsrom) flyttes inn i hobbyrom/smie/fotolab forutsatt uten ombygginger. Noe overflateoppgraderinger er likevel ikke til å unngå. Tre og metall beholder opprinnelig lokalisering. Musikk flyttes til tekstilrom uten at det er avsatt midler til oppgradering, men de får et musikkrom, og et øvingsrom ihht romprogram. Heimkunnskapsrom omdisponeres til institusjonsboende elever. Her må det foretas innredning til klasserom, kjøkkenkrok, grupperom og garderobe. Skolekjøkken beholder eksisterende lokalisering uten ombygginger eller modernisering. Datarom flyttes til musikkrom i 2. etg. Her må det påregnes noe elektroarbeider. Toalettkjerne i 1. etg. Består uten oppgradering. Gymsal omdisponeres til kantine m/kantinekjøkken og bibliotek. Gymsalen har i dag smale høytsittende vinduer. Det hadde vært ønskelig med et nytt stort vindusfelt for å gi lys og utsyn for kantine og bibliotek. Ifølge budsjettet er det ikke midler igjen til noen oppgraderinger av fløy G, men man må forsøke å omdisponere noen midler til noen helt nødvendige tiltak. 3 VVS Paviljong A Sanitæranlegg: Side 8

10 Det legges opp varmtvann til servanter. Varmtvannsbereder byttes til ny. Avløp tilpasses ny HCWC Varmeanlegg: Beholdes uendret. Men anlegget tilknyttes felles varmefordelingsrom i bygg F via nærvarmenett og varmevksler. Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegget gires opp for å øke luftmengdene. Tilluftskanaler rengjøres for å gi bedre inneklima. Paviljong B Sanitæranlegg: Det legges opp varmtvann til servanter. Varmtvannsbereder byttes til ny. Avløp tilpasses ny HCWC Varmeanlegg: Beholdes uendret. Men anlegget tilknyttes felles varmefordelingsrom i bygg F via nærvarmenett og varmevksler. Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegget gires opp for å øke luftmengdene. Tilluftskanaler rengjøres for å gi bedre inneklima. Paviljong C Sanitæranlegg: Det legges opp varmtvann til servanter. Varmtvannsbereder byttes til ny. Avløp tilpasses ny HCWC og servant Varmeanlegg: Beholdes uendret. Men anlegget tilknyttes felles varmefordelingsrom i bygg F via nærvarmenett og varmevksler. Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegget gires opp for å øke luftmengdene. Tilluftskanaler rengjøres for å gi bedre inneklima. Paviljong D Sanitæranlegg: Det legges opp varmtvann til servanter. Varmtvannsbereder byttes til ny. Avløp tilpasses ny HCWC og servant. Varmeanlegg: Beholdes uendret. Men anlegget tilknyttes felles varmefordelingsrom i bygg F via nærvarmenett og varmevksler. Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegget gires opp for å øke luftmengdene. Tilluftskanaler rengjøres for å gi bedre inneklima. Paviljong E Sanitæranlegg: Avløp tilpasses ny HCWC og servant. Varmeanlegg: Ingen arbeider. Ventilasjon: Aggregat gires opp for å gi større luftmengde. Spesialavtrekk og avtrekk via aggregat samkjøres for å unngå undertrykk i bygningen ved bruk av spesialavtrekket. Spesialavtrekket bør lyddempes for å redusere støyen til undervisningslokalene. (Byggeforskriftkrav er 32 db(a)). Om nødvendig må tilluftskanaler rengjøres. Fløy F VVS tekniske anlegg generelt: Alle VVS tekniske installasjoner rives. Nytt sanitærutstyr tas vare på og benyttes på nytt i forbindelse med rehabiliteringen. Sanitæranlegg: Nytt sanitæranlegg bygges opp i henhold til ny innredning. Varmeanlegg: Det lages nytt varmefordelingsrom for tilknytning til nytt fjernvarmeanlegg. Rehabilitert bygning varmes opp via radiatorer. Ventilasjonsanlegg: Nytt ventilasjonsanlegg med kapasitet tilpasset nye arealer og bruk (ca m 3 / time) monteres i nytt teknisk rom. Fløy G Følgende beskrivelse for fløy G i VVS-kapittelet er kalkulert e arbeider. Disse kommer ikke til utførelse dersom budsjettrammen på 50 mill skal holdes. Sanitæranlegg: Side 9

11 Avløpsrør i blindkjeller må byttes til nytt da eksisterende er delvis igjengrodd av lakk, maling, leire etc. Utslagsvask og vaskerenne med armatur i sløydsal byttes til ny. For øvrig byttes all gammel armatur i undervisningsfløyen til ny. Varmtvannsproduksjon bygges om til å varmes fra fjernvarmen. Varmeanlegg: Det legges en ny varmeledning fra nytt varmefordelingsrom i F til berederrom i bygg G. Det bygges ny varmefordeling i berederrom. Det montere radiatorer i bygningen. Ventilasjonsanlegg: I alle undervisningsrom bygges eksisterende fordelingskanaler ut fra sjakter om til å fungere som et anlegg med variabel kapasitet tilpasset bruk og belastning. Dette vil medføre reduserte driftskostnader. Eksisterende ventilasjonsaggregat for Gymnastikksal og dusj / garderober ligger i grenseområde for å ha tilstrekkelig kapasitet til å tilfredsstille kravet for ny kantine og kantinekjøkken. Det er derfor tatt med kostnader for ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg, samt kostnader for nytt ventilasjonsanlegg med kjøling for kantine, kantinekjøkken og bibliotek, samt trapperom. Utvendig VA - anlegg Spillvann: Alle spillvannsledniger som skal benyttes videre må spyles og kontrolleres med inspeksjon ved hjelp av video. Såfremt røren finnes å være i orden, må de rehabiliteres med ved å fores innvendig med strømpe. Hvis det finnes setninger må det legges nytt avløp. Spillvannsledninger mellom bygg A-B må byttes fra kum og ut til kommunal ledning på grunn av setninger. Spillvannsledninger i områder med stor bjørk må legges om på grunn av at det er grodd røtter inn i røret. Overvann: Eksisterende overvannsrør som skal benyttes vider må spyles og kontrolleres med inspeksjon ved hjelp av video. Såfremt røren finnes å være i orden, kan de benyttes videre. Det må etableres nytt overvann i forbindelse med nye taknedløp på bygg F. For øvrig må det legges overvann til berørte områder som rehabiliteres. 4 Elektro og andre installasjoner Paviljong A Det er medtatt installasjoner i forbindelse med nytt WC og nødvendig tilpasning av installasjoner rundt. Videre er det forutsatt oppgradering av fordelinger med innbygging av jordfeilbrytere, utvidelse av deteksjon på brannalarmanlegget til å gjelde alle rom, montasje av bevegelsesdetektorer for lysstyring på rom med kortvarig bruk, samt etablering av supplerende kurser/stikkontakter for å møte dagens økte behov til uttak slik at bruk av skjøteledninger kan unngås. Paviljong B Som paviljong A med følgende tillegg. - Eksisterende fordeling oppgraderes i sin helhet da den i dag inneholder skrusikringer - Oppgradering av defekte armaturer (antatt 2 stk.) - Oppgradering av defekte stikkontakter Paviljong C Som paviljong A. Paviljong D Som paviljong A. Paviljong E Det er medtatt installasjoner i forbindelse med nytt WC og nødvendig tilpasning av installasjoner rundt. Utover dette er det medtatt enkelte ekstra stikkontakter samt utvidelse av brannalarmanlegget til å dekke alle arealer. Fløy F og G (gjelder både nybygg og oppgradert areal) For hele bygget er det forutsatt nye installasjoner dog opprettholdes dagens nettstasjon. Føringsveier Side 10

12 Det tilrettelegges med kabelstiger for alle hovedføringer samt installasjonskanaler langs vegger for fremføring av kursopplegg for lys og stikk. Nytt jordingsanlegg medtas. Det er ikke forutsatt etablert lynvernanlegg. Forsyningsanlegg Ny hovedfordeling monteres i kjeller med distribusjon via stigekabler til lokale fordelinger montert i de enkelte etasjer. Fordelinger utføres for usakkyndig betjening. Til hver arbeidsplass leveres det 6 stk. stikkontakter fortrinnsvis montert i installasjonskanaler. Videre medtas det nødvendige stikkontakter for print/kopi, rengjøring, annet utstyr som kaffemaskiner/oppvask etc. Belysning Ny belysning etableres i alle arealer med energiriktige lyskilder som lysstoffrør T5 og/eller LED. I kontorer og klasserom leveres armaturer for dimming slik at man kan utnytte konstantlys samt at man har mulighet for å regulere belysningen i forhold til behov. All belysning styres i forhold til behov med bevegelsesdetektorer og konstantlysregulering, videre monteres det på de fleste rom en lokalbryter for overstyring. Generelt er det forutsatt at belysningsanlegget dimensjoneres iht. anbefalinger fra Lyskultur jnf. NS EN (publikasjon 1B fra lyskultur) og anbefaling for vedlikeholdsfaktorer. Forskriftsmessig nødlysanlegg med selvtest leveres. Kabling for IKT I alle rom leveres IKT-uttak cat. 6a UTP avsluttet i RJ45 kontakter. Det er forutsatt IKT-uttak til alle arbeidsplasser iht. møbleringsplan videre er det medtatt tilgang til IKT-uttak på alle undervisningsrom. Uttak monteres fortrinnsvis innfelt i installasjonskanaler. Alarm og signal Det leveres et fulldekkende interaktivt adresserbart brannalarmanlegg i kat. 2 iht. FG s regelseverk, melding HO2/98 og brannstrategirapporten. Brannsentral plasseres i svakstrømsteknisk rom med brannmannspanel, nøkkelboks og orienteringsplaner i angrepspunktet. Anlegget leveres med alarmtelefon for direkte varsling av 110-sentralen samt driftteknisk personell. I tillegg til detektorer, manuelle meldere forrigles anlegget mot sprinkler-, og ventilasjonsanlegg samt låste dører og branndører som holdes åpent på holdemagneter. Som varslingsanlegg benyttes talevarsling med høyttaler i alle rom som kombineres med mulighet for talebeskjeder. Det leveres et integrert adgangskontroll og innbruddsalarmanlegg hvor bruksdører i skallet bestykkes med kortlesere. Kortlesere leveres som berøringsfritt anlegg med kort og kode. Hovedsentral m/enkelt toppsystem plasseres i svakstrømsteknisk rom Innbruddsalarmanlegget omfatter: - Glassbruddsdetektorer på alle fasader med glass lavere enn 4m over bakken - Magnetkontakter på dører i fasader, dører med glass bestykkes også med glassbruddsdetektor. Innbruddsalarmanlegget vil være adresserbart og integreres med adgangskontrollanlegget og kan styres enten via kortleserne, tid eller separate tablåer. Dagens ringeanlegg opprettholdes og tilknyttes klokker i de enkelte bygg. Buss-system Det er forutsatt installeres et BUSS-anlegg for følgende systemer: - Regulering av romtemperatur, kjøling/varme/ventilasjon - Lysstyring - Energioppfølgning - Innsamling av feil, drift og alarmer fra alle tekniske systemer/anlegg som ikke er tilknyttet direkte til automatiseringsanlegget. På alle rom monteres temperaturføler, bevegelsesdetektor og noen rom CO2-følere. Bevegelsesdetektorer skal styre både belysning og sekvensstyring klima. 5 Utomhus Generelt Berørte områder reetableres, inngangsområdene tilpasses universell utforming. Dette gjelder i hovedsak områdene rundt fløy F og hovedinngang. Øvrige områder forutsettes uberørt. Side 11

13 Alternativ 2 utgår. Alternativet er basert på prinsippene i alternativ 1, men det forutsettes at to av paviljongene rives mens de tre andre sammenbygges og utvides til å romme en fullverdig undervisningsfløy. Tilstandsvurderingene avdekker dårlige grunnforhold, og bygningskonstruksjoner med så stort behov for oppgraderinger at å bygge videre på disse ikke anbefales. En sammenbygging av flere paviljonger vil forsterke problemet med setninger, og kostnadene ved oppgradering vil tilsvare nybygg. Det vil bli mange tilslutnignspunkter mellom gammelt og nytt som er kostbare og problematisk å skape fullgode løsninger ut av. I tillegg kan man anta at man vil få et fremtidig drift og vedlikeholdsbudsjett som langt overstiger det man får ved riving av paviljongene og nybygg. Side 12

14 Alternativ 3 - Oppgradering av fløy G og nybygg for administrasjon og undervisningsrom. 1 Generell beskrivelse Alternativ 3 omfatter en fullverdig løsning for ungdomsskolen. Løsningen forutsetter riving av undervisningspaviljongene A, B, C, D og E samt administrasjonsfløyen F. Fløy G med spesialrom forutsettes totalrehabilitert. Gymsal omdisponeres til kantine og samlingsrom for hele skolen. I tillegg oppføres det et nytt bygg i 3 etasjer og et nytt inngangsparti som binder eksisterende og nytt bygg sammen. I forbindelse med inngangspartiet legges også trapp og heis som betjener både gammelt og nytt bygg. Nybygget vil inneholde garderober og undervisningsrom for alle tre klassetrinn, noen spesialrom, mottaksklasse og institusjonsboende elever samt administrasjon. Løsningen vil omfatte totalrehabilitering av ca 1448 m2 BTA samt et nybygg på ca 3715 m2 BTA. Totalt ca 5163 m2 BTA. I tillegg vil bygningsmassen bestå av svømmehall som består urørt. Løsningen vil gi en fullgod situasjon for skolen med godt tilpassede løsninger og en sammenhengende bygningsmasse med god nærhet til de ulike funksjonene. 2 Bygning Paviljong A, B, C, D og E og fløy F Bygningene rives, og erstattes med nybygg Fløy G Inneholder i dag spesialrom, gymsal som omdisponeres til kantine samt svømmehall. Svømmehallen holdes utenfor dette prosjektet i sin helhet. Ved full utbygging som alternativ 3 forutsetter vil fløy G totalrehabiliteres. Spesialrommene vil i større grad omrokkeres for å få en best mulig plassering av funksjoner. Ombygningen vil defineres som en hovedombygging av denne fløyen, noe som i praksis medfører stripping av bygget og gjenoppbygging ihht dagens forskrifter. Fløy G vil i forhold til romprogram få et overareal til spesialrom på ca 110 m2. I tillegg har elevkantinen et overareal på ca 80 m2. Dette er gjort for å beholde eksisterende hovedstruktur samtidig som de enkelte funksjonene får en gunstig plassering. I forbindelse med detaljprosjektering og koordinering med brukergruppen kan det være mulig å spare inn noe areal her som resulterer i redusert nybyggareal. Totalrehabilitereingen vil omfatte: Utbedring av skader i fasade/tegl Rehabilitering av inngangspartier og vinduer (evt utskifting) Innvendig påforing/etterisolering av yttervegger Etterisolering av gulv Etterisolering av tak Mindre bygningsmessige ombygginger av romløsninger da eksisterende rominndeling i stor grad benyttes. Utskifting av innvendige dører Utskifting av gulvbelegg og himling Utskifting av fast innredning. Utskifting av inventar. Brannteknisk oppgradering. Lydteknisk oppgradering. Nybygg Nybygget blir plassert i skrånende terreng der dagens administrasjonsbygg ligger. Nybygget vil bestå av to fløyer med tre etasjer. Nybygget vil bli sammenknyttet med eksisterende bygg med ett nytt inngangsparti med trapp og heis som betjener både gammelt og nytt. Side 13

15 Underetasjen vil få langfasaden som vender mot eksisterende fløy G med underetasjen under terreng. Motstående langfasade vil i sin helhet være over terreng mens de to gavlfasadene vil få en skrå terrenglinje. Underetasjen vil i den ene fløyen romme ett klassetrinn med tre klasserom, tre store og tre små grupperom samt garderober og toaletter. Midtpartiet vil romme bibliotek mens den andre fløyen vil romme datarom, musikk, mottaksklasse, institusjonsboende elever samt utelager og teknisk rom. Oppholdsrom i underetasjen vil få gode lysforhold på linje med de øvrige etasjene samt planfri inngang direkte fra terreng. 1. etg vil få et nytt hovedinngangsparti. Det plasseres ett klassetrinn i hver sin fløy med sine klasserom, store og små grupperom samt garderober, toaletter og planfri inngang direkte fra terreng. I tillegg er det planlagt bibliotek mellom de to fløyene. 2. etg er i sin helhet planlagt for skolens administrasjon med kontorer, arbeidsrom, spiserom, støttepersonel, garderober og lager. Adkomst via trapp/heis i mellombygg. Det bygges adkomst fra 2. etg i nybygg over til 2. etg i fløy G med spesialrom. 3 VVS Paviljong A, B, C, D og E og fløy F Det er medtatt riving av VVS tekniske anlegg i paviljongene. Fløy G Sanitæranlegg: Avløpsrør i blindkjeller må byttes til nytt, da eksisterende er delvis igjengrodd av lakk, maling, leire etc. Alt gammelt sanitærutstyr i undervisningsfløyen byttes ut til nytt. Gamle stengeventiler byttes og rør renoveres. Varmtvannsproduksjon bygges om til å varmes fra fjernvarmen. Varmeanlegg: Det legges en ny varmeledning fra nytt varmefordelingsrom i F til berederrom i bygg G. Det bygges ny varmefordeling i berederrom. Det montere radiatorer i bygningen. Ventilasjonsanlegg: I alle undervisningsrom bygges eksisterende fordelingskanaler ut fra sjakter om til å fungere som et anlegg med variabel kapasitet tilpasset bruk og belastning. Dette vil medføre reduserte driftskostnader. Eksisterende ventilasjonsaggregat for Gymnastikksal og dusj / garderober ligger i grenseområde for å ha tilstrekkelig kapasitet til å tilfredsstille kravet for ny kantine og kantinekjøkken. Det er derfor tatt med kostnader for ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg, samt kostnader for nytt ventilasjonsanlegg med kjøling for kantine, kantinekjøkken og bibliotek, samt trapperom. Nybygg Sanitæranlegg: Nytt sanitæranlegg i henhold til arkitektens planer. I kostnadene er det medtatt servanter på alle klasserom og garderober utover nødvendig utstyr i forbindelse med toaletter, bøttekott og rengjøringsrom. Det er medtatt 2 stk utv. Tappekraner og 6 stk brannskap. Varmeanlegg: Varmefordeling i teknisk rom i underetasje. Det er medtatt gulvarme i plan underetasje og radiatorer i de øvrige etasjer. Vannbåren varme til ventilasjonsbatterier. Sprinkleranlegg: Det er medtatt fullsprinkling av hele bygningen Ventilasjon: Ventilasjonsanlegget er dimensjonert generelt for 13 m 3 /h m 2 som vil gi et godt inneklima sett i forhold til nødvendig friskluft.. Det er medtatt VAV regulering for alle rom med luftmengder over 400 m 3 /h og med varierende bruk. Dette gjelder alle klasserom, møterom, større oppholdsrom og større grupperom. Byggautomasjon: Alle VVS tekniske anlegg er forutsatt tilknyttet SD anlegg i tillegg til lokal automatikk Utvendig VA - anlegg Spillvann og vannledninger: Alle spillvannsledniger som ikke skal benyttes må settes ut av drift ved at de kobles fra kommunal ledning. Side 14

16 Vannledninger som settes ut av drift på kobles fra kommunal ledning og anboring plugges. Det må legges ny VL fra kommunal ledning og inn til nybygget for sprinkling. Samtidig settes eksisterende vannledning (forbruksvann) ut av drift og det legges ny VL. Det bør vurderes også å legge nye spillvannsledninger samtidig som det legges inn sprinklerledning og vannledning. Overvann: Eksisterende overvannsrør som skal benyttes vider må spyles og kontrolleres med inspeksjon ved hjelp av video. Såfremt røren finnes å være i orden, kan de benyttes videre. Det må etableres nytt overvann i forbindelse med nye taknedløp på nybygg. For øvrig må det legges overvann til berørte områder som rehabiliteres. 4 Elektro og andre installasjoner Fløy G og Nybygg For alle områder er det forutsatt nye installasjoner. Føringsveier Det tilrettelegges med kabelstiger for alle hovedføringer samt installasjonskanaler langs vegger for fremføring av kursopplegg for lys og stikk. Nytt jordingsanlegg medtas. Det er ikke forutsatt etablert lynvernanlegg. Forsyningsanlegg Det etableres ny nettstasjon i plan 1 integrert i bygget med tilkomst direkte fra terreng. Hovedfordeling monteres i tilknytning til nettstasjon med distribusjon via stigekabler til lokale fordelinger montert i de enkelte etasjer. Fordelinger utføres for usakkyndig betjening. Til hver arbeidsplass leveres det 6 stk. stikkontakter fortrinnsvis montert i installasjonskanaler. Videre medtas det nødvendige stikkontakter for print/kopi, rengjøring, annet utstyr som kaffemaskiner/oppvask etc. Belysning Generelt er det forutsatt at belysningsanlegget dimensjoneres iht. anbefalinger fra Lyskultur jnf. NS EN (publikasjon 1B fra lyskultur) og anbefaling for vedlikeholdsfaktorer. Ny belysning etableres i alle arealer med energiriktige lyskilder som lysstoffrør T5 og/eller LED. I kontorer og klasserom leveres armaturer for dimming slik at man kan utnytte konstantlys samt at man har mulighet for å regulere belysningen i forhold til behov. All belysning styres i forhold til behov med bevegelsesdetektorer og konstantlysregulering, videre monteres det på de fleste rom en lokalbryter for overstyring. Forskriftsmessig nødlysanlegg med selvtest leveres. Kabling for IKT I alle rom leveres IKT-uttak cat. 6a UTP avsluttet i RJ45 kontakter. Det er forutsatt IKT-uttak til alle arbeidsplasser iht. møbleringsplan videre er det medtatt tilgang til IKT-uttak i alle undervisningsrom. Uttak monteres fortrinnsvis innfelt i installasjonskanaler. Alarm og signal Det leveres et fulldekkende interaktivt adresserbart brannalarmanlegg i kat. 2 iht. FG s regelseverk, melding HO2/98 og brannstrategirapporten. Brannsentral plasseres i svakstrømsteknisk rom med brannmannspanel, nøkkelboks og orienteringsplaner i angrepspunktet. Anlegget leveres med alarmtelefon for direkte varsling av 110-sentralen samt driftteknisk personell. I tillegg til detektorer, manuelle meldere forrigles anlegget mot sprinkler-, og ventilasjonsanlegg samt låste dører og branndører som holdes åpent på holdemagneter. Som varslingsanlegg benyttes talevarsling med høyttaler i alle rom som kombineres med mulighet for talebeskjeder. Det leveres et integrert adgangskontroll og innbruddsalarmanlegg hvor bruksdører i skallet bestykkes med kortlesere. Kortlesere leveres som berøringsfritt anlegg med kort og kode. Hovedsentral m/enkelt toppsystem plasseres i svakstrømsteknisk rom Innbruddsalarmanlegget omfatter: - Glassbruddsdetektorer på alle fasader med glass lavere enn 4m over bakken - Magnetkontakter på dører i fasader, dører med glass bestykkes også med glassbruddsdetektor. Side 15

17 Innbruddsalarmanlegget vil være adresserbart og integreres med adgangskontrollanlegget og kan styres enten via kortleserne, tid eller separate tablåer. Buss-system Det er forutsatt installeres et BUSS-anlegg for følgende systemer: - Regulering av romtemperatur, kjøling/varme/ventilasjon - Lysstyring - Energioppfølgning - Innsamling av feil, drift og alarmer fra alle tekniske systemer/anlegg som ikke er tilknyttet direkte til automatiseringsanlegget. På alle rom monteres temperaturføler, bevegelsesdetektor og noen rom CO2-følere. Bevegelsesdetektorer skal styre både belysning og sekvensstyring klima. 5 Utomhus Generelt Det er medtatt full oppgradering av uteområder med ny parkering i nordøst og leke og oppholdsarealer for elevene. Alternativ 3 oppdeling i flere byggetrinn Som et alternativ til Alternativ 1 ser vi for oss muligheten for utbygging av alternativ 3 i flere trinn. Det vurderes som en bedre løsning enn Alternativ 1 da man etter endt utbygging ender opp med en mer helhetlig og egnet løsning med lavere driftskostnader. Alternativ 3 delt i 2 byggetrinn Byggetrinn 1: Paviljonger og administrasjonsfløy rives. Nybygg oppføres. Uteområder etableres. Byggetrinn 2: Fløy G rehabiliteres. Med denne løsningen vil byggetrinn 2 kunne utføres uten vesentlig inngripen i uteområder og nybygg. Størsteparten av kostnadene vil komme i byggetrinn 1. Alternativ 3 delt i 3 byggetrinn Byggetrinn 1: Paviljong A og administrasjonsfløy rives. Den ene fløyen i nybygg oppføres og benyttes til administrasjon og undervisning for ett klassetrinn. Uteområder etableres. Byggetrinn 2: Paviljong B, C, og D rives Den andre og siste fløyen av nybygg etableres. Nybygget rommer nå adminstrasjon og alle tre klassetrinn. Uteområder etableres Byggetrinn 3: Paviljong E rives. Fløy G rehabiliteres. Uteområder ferdigstilles. Side 16

18 Med denne løsningen vil man kunne fordele kostnadene i 3 byggetrinn. Ulempen er at man får flere skjæringspunkter mellom byggetrinnene, og en del arbeider må utføres som midlertidige tiltak. Dette medfører noe ekstrakostnader. Forhold som medfører ekstrakostnader med utbygging i flere ikke sammenhengende faser er bla.a.: Etablering av ny prosjektorganisasjon for hver utbygging. Høyst sannsynlig omprosjektering pga endrede behov for hver fase. Tilbudsutsendelse, evaluering og kontrahering i 3 omganger. Etablering av ny rigg for entreprenør for hver fase Etablering av midlertidig løsning for elevene i 3 faser. Bygningsmessige forhold/ekstraarbeider ved midlertidig vegg, oppdeling av ventilasjon, rør og elektroarbeider. Utomhusanlegg som etableres for midlertidige løsninger. Ved utbygging i 3 faser må paviljongene B-E oppgraderes midlertidig som i alternativ 1. A rives. Side 17

19 Kalkyle hovedtall Kalkylene er laget med utgangspunkt i vedlagte tegninger, og beskrivelse av alternativene over. Kalkylene er laget på overordnet nivå. Reserver (forventede tillegg) er satt til 30% på rehabilitering og 15% på nybygg. Dette er noe høyere enn normalt (20-30% på rehabilitering og 8% på nybygg). Dette er gjort på bakgrunn av samtale med Gran kommune eiendom og deres erfaringer med manglende fleksibilitet i utførelsesfasen. Videre har markedssituasjonen vært medvirkende til å øke reserveposten. Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) er satt til 5% som er normale marginer. Totalt er det avsatt ca 20 mill til reserver og marginer for alternativ 1, og ca 33 mill til reserver og marginer for alternativ 3. Kostnader til midlertidig løsning for elever er ikke medtatt. Kalkyler for kontinuerlig gjennomføring Alternativ Budsjett Merkand Alternativ Branntekniske tiltak. Bygningsmassen har på sikt behov for bygningsmessige tiltak ut over dette. Dette er utredet i alternativ 1 og 3 Alternativ 1 55 mill Fullverdig oppgradering av fløy F administrasjon. Midlertidige løsninger i paviljong A-E og fløy G for å dekke et absolutt minimumsbehov frem mot neste utbyggingstrinn er beregnet til 55 mill. Prosjekterte tiltak hvor paviljongene beholdes som undervisningsareal og F og G rehabiliteres er kalkulert til 89 mill. Paviljong A-E anses da som et utsatt prosjekt. Alternativ 2 Utgår Alternativ mill Kostnad fullverdig prosjekt. Alternativ 3 delt i 2 byggetrinn: Fase Budsjett Merkand Fase mill Utbygging av nybygget med mellomparti. Riving av en paviljong. Etablering av uteområder. Fase 2 35 mill Rehabilitering av fløy G Totalkostnad 172 mill Noe ekstrakostnader er medregnet for å dekke merkostnad for å administrere 2 faser. Alternativ 3 delt i 3 byggetrinn: Fase Budsjett Merknad Fase 1 77 mill Utbygging av den ene fløyen i nybygget samt mellompartiet. Riving av en paviljong Etablering av uteområder. Fase 2 67 mill Utbygging av den andre fløyen i nybygg Riving av paviljonger Etablering av resterende uteområde Fase 3 35 mill Rehabilitering av fløy G Totalkostnad 179 mill Noe ekstrakostnader er medregnet for å dekke midlertidige løsninger og merkostnad for å administrere 3 faser. Side 18

20 Notat Prosjekt: Brandbu ungdomsskole Sak: Utredning ny skole alternativ 3 redusert prosjekt Dato: Utarbeidet av Ole Alexander Heen Tlf Mail Primært til Kopi Gran kommune v/anne Grethe Hole-Stenerud Brandbu ungdomsskole - Alternativ 3 redusert prosjekt I møte fredag 2. november ble SG arkitektur AS bedt om å utrede en innspart versjon av alternativ 3 utbygd i 3 faser. På bakgrunn av innspill i møtet er følgende endringer gjort: Paviljong E beholdes med naturfagsrom og mottaksklasse. Paviljongen er nyoppusset innvendig, og forutsettes beholdt uten oppgraderinger. Har ikke kalkulert utvendig oppussing av denne, men det burde trolig vært lagt inn en sum for det. Fløy G forutsettes ombygd uten hensyn til eksisterende vegger for å få ned overskuddsarealer. Gymsal beholdes uendret, og kan evt benyttes til kantine/fellesrom uten oppgradering. Nybygget planlegges med administrasjonen i den ene fløyen sammen med musikkrom og garderober slik at denne kan gjennomføres som første byggetrinn og erstatte dagens fløy F. Det er fjernet ett grupperom på 30 m2 pr årskull og erstattet med ett nytt grupperom 12 m2 pr årskull. Vrimlearealer er komprimert. Klassetrinnene er lagt over hverandre med ett klassetrinn i hver etasje. Det lages elevtoaletter i underetasjen som da kan benyttes i perioden frem til paviljongene rives. Mottaksklasse er tatt ut av romprogrammet. Arealet for nybygg er redusert fra 3715 m2 til 2855 m2 Arealet som rehabiliteres i fløy G er redusert fra 1448 m2 til 1090 m2 Som tillegg beholdes paviljong E. Bygget er nå kalkulert til totalt 142 mill forutsatt utført i en fase. Kalkyle er vedlagt. Utgangspunktet for utbyggingen er at den kan foregå i 3 faser. Ved utbygging i flere faser vi det påløpe ekstrakostnader for arbeider som må gjøres som midlertidige tiltak, og ekstrakostnader til administrasjon, innhenting av anbud, kontrahering og rigg for entreprenører. Vi har anslått følgende kostnader pr fase: Firmanavn: SG Arkitektur AS Adresse: Hvervenmoveien Hønefoss Sentralbord: Nettadresse: Bankgiro: Foretaksregisteret:

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE LÆRDAL KOMMUNE Rehabilitering av Ljøsne Skule OPPDRAGSNUMMER 22028001 : REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE Sweco ved Trine Økland Småbrekke KONTR. AV

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg Østensjøveien 32 Et meget moderne kontorbygg oppført i år 2000. Bygget fremstår som representativt og har pent beplantet uteområde. Innvendige fellesarealer har høy standard med stor lysgård i adkomstarealet,

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme:

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: Bilag B Ytelser Ferdig konkurransegrunnlag / anbudsmateriale for entreprise E01 Teknisk tilbygg Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: - Ventilasjonsaggregater

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling: REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/19740 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å rehabilitere Utleira skole for 32,5 mill kr. Det rehabiliterte og tilbygde bruttoarealet vil

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 2485201 REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER 420020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...3

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014!

VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014! VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORTUTARBEIDETAVNAKUHELASKER SEM, ASKER 2014 NaKuHelAsker Innholdsfortegnelse: 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BAKGRUNN...5 4 ANVENDELSEAVBYGNINGEN...7 5 TILSTANDSBESKRIVELSE...10

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer