Hammerfest Arena. Forprosjekt Infrastrukturarbeider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest Arena. Forprosjekt Infrastrukturarbeider"

Transkript

1 Hammerfest rena Forprosjekt Infrastrukturarbeider

2

3 INNHOLDFOTGNL 1 Byggherre og engasjerte prosjekterende Orientering om prosjektet Bakgrunn Planstatus øknad om tiltak ituasjonsplan Forprosjektets avgrensning Tilkobling FV Busslommer Infrastruktur med grovplanering Veger og plasser tkomstveg Gang/sykkelveg tkomstveg strand Parkeringsareal lektro Føringsrør Kabling og tennpunktskap Belysning V-anlegg Vann pillvann Overvann Uteareal Universell utforming mfi Lekeplass Gangvei Uteplass/badeplass Fiskebrygge andvolley- og sandfotballbane Badstuebygg Kostnadskalkyle Ombygging Fv Tomteintern infrastruktur Tilrettelegging uteområde Totale kostnader Vedleggsliste

4 1 Byggherre og engasjerte prosjekterende BYGGH: Hammerfest kommune v/ prosjektleder Øyvind undquist Postboks Hammerfest POJINGLDL - PGL: ÅDGIV VG - IVG: ÅDGIV VNN, VLØP - IV: ÅDGIV LKTO - I: ÅDGIV LNDKP KITKTU - LK: weco Norge v/ Nils irik Toft / aimond Jakobsen kippertorget lta weco Norge v/ Odd Hammari kippertorget lta weco Norge v/ aimond Jakobsen kippertorget lta weco Norge v/ Tom verre Ingebrigtsen kippertorget lta Verte Landskap & rkitektur v/nita Veiseth Løkkeveien 53 Postboks lta 2

5 2 Orientering om prosjektet 2.1 Bakgrunn Hammerfest kommune ønsker å etablere en fotballhall med flerbruksmuligheter og tilrettelegge for bruk av området ved Drikkevannet i Hammerfest. Prosjektet startet med at det i Hammerfest er stort behov for fotballbaner i full størrelse, dvs. for lag med 11 spillere. Det ble derfor igangsatt et prosjektarbeid av Hammerfest eiendom KF. for utredningen av type hall og lokalisering. v kostnadsmessige årsaker ble hallen utredet som en overtrykkshall. Dette alternativet er senere skrinlagt på grunn av de senere års sammenbrudd av slike konstruksjoner i Norge. Prosjektet startet som en privat reguleringsplan med konsekvensutredning (KU). Det ble politisk vedtatt at det skulle utredes flere alternativer. I og med at prosjektet i denne fasen var i form av planarbeider ble det etterhvert overtatt av planavdelingen i Hammerfest kommune. v beboere og virksomheter i nærområdet har spesielt den lokale velforeningen vist stor vilje til samarbeid i forbindelse med planarbeidet. Opprinnelig reguleringsplan fikk innsigelse fra tatens Vegvesen (VV). entralt i innsigelsen var at hallen og dens bruk ville medføre økt trafikk på Fv391. VV ville derfor ha en mer detaljert utredning på trafikale konsekvenser for kjøretøyer og myke trafikanter. I etterkant har denne innsigelsen blitt trukke [se vedlegg 14]. Forprosjektet er utarbeidet av weco Norge, region Finnmark med bistand fra Verte Landskap & rkitektur på landskapsarkitektur. 2.2 Planstatus Området er i dag ikke regulert, og delplan for Hammerfest er gjeldende. eguleringsplan for området har vært ute til høring. VV kom da med innsigelse til planen. Bakgrunnen for dette var at plandokumentene ikke var detaljerte nok til at VV kunne ta stilling til den trafikale sikkerheten i området. Det ble da besluttet å utarbeide en situasjonsplan som et vedlegg til reguleringsplanen hvor disponeringen av området ble synliggjort. På bakgrunn av denne situasjonsplanen har VV siden trukket sin innsigelse [se vedlegg 14] og planen foreligger i form av plankart, planbeskrivelse med KU, bestemmelser, situasjonsplan og forprosjekt. Område 5x5m til trafo må innreguleres. vinor har høyderestriksjon på KT 125 for hallen. DCCO ligaen krever 22m fri høyde i hallen.. I alle prosjekter må offentlige retningslinjer, spesielt kommunale planer og krav, gjennomgås og kontrolleres mhp. relevans mot arbeidene som skal gjøres i prosjektet. 2.3 øknad om tiltak Prosjektet eller tiltaket vurderes å være søknadspliktig iht. plan- og bygningslovens ituasjonsplan Oversiktsbilde på figur 1 viser området som er berørt av prosjektet. Tomtens beliggehet er Nordøst for Drikkevannet. Vannet har tidligere blitt brukt som drikkevann. I dag finnes det en eksisterende grusveg i nordenden av vannet, og vannet brukes til bading. I sørenden av vannet ligger Isbjørnhiet barnehage, som benytter uteområdet. 3

6 Figur 1 Oversiktsbilde 2.5 Forprosjektets avgrensning Forprosjektets avgrensning er at arbeider med selve hallen ikke er medtatt. Grensesnitt er lagt ved at det for hallområdet er sprengt ut masser til grunnivå. Disse er videre fylt opp til planum for hallen. lle uteområder er medtatt komplett ferdigstilt inntil 1 m. fra hallområdet inkl. installasjoner for elektro, vann og avløp. Forprosjektet er inndelt i følgende faser: 1. Ombygging Fv Tomteintern infrastruktur 3. Tilrettelegging uteområde 3 Tilkobling FV391 Det vises til vedlegg tegning C100. For å tilfredsstille tatens Vegvesen sine håndbøker må stigningen på FV391 endres. dkomstvegen til Hammerfest rena vil ligge i profil ca. 220, og stigningen på FV391 vil være 4,85%. Frem til profil ca. 120 vil vegen være uendret. Mellom profil ca. 120 til ca. 250 vil det bli fylling, og fra profil ca. 250 til 410 vil det være skjæring. 4

7 3.1 Busslommer Dagens to eksisterende busslommer flyttes. ksisterende busskur av betongelementer skal erstattes av nye busskur. 4 Infrastruktur med grovplanering Hammerfest kommune ønsker at området opparbeides i nødvendig grad for å kunne benyttes til andre formål frem til flerbrukshallen blir bygget. ndre formål som kan være aktuelle er utleie av området til brakkerigg, lagerplass, plass til sirkus/tivoli eller til andre ikke permanente installasjoner. ll infrastruktur på området ferdigstilles. real tiltenkt flerbrukshall graves/sprenges ut og grovplaneres til en kote som er lavere enn fundamenteringshøyden for fremtidig flerbrukshall. Overflaten på området må være plant nok, og av fine nok masser for å kunne utnyttes til egnede formål fram til flerbrukshallen bygges. 4.1 Veger og plasser Det vises til tegning lle veger og plasser skal asfalteres. Det skal være skille av granittkantstein og gress tkomstveg tkomstveg tilkobles FV391. Det etableres fotgjengerfelt hvor eksisterende GV krysser atkomstvegen Gang/sykkelveg Det skal være gang/sykkelveg fysisk atskilt fra atkomstvegen med grøft. kal tilkobles eksiterende gang/sykkelveg og føres fram til idrettshall tkomstveg strand tkomstveg til strand skal være gangveg som skal være dimensjonert for kjøretøy. I starten av vegen skal det være fysisk hindring/bom som hindre innkjøring av kjøretøy. Fysisk hindring/bom skal være utformet slik at det sikres enkel passering for gående/syklende. I enden av vegen skal det være snuplass (vendehammer) Parkeringsareal Parallellt med vestsiden av idrettshallen skal det være 5 bussholdeplasser. Det skal være parkering med 2 atkomster/utkjørsler for personbiler på vestsiden av idrettshall og det må etableres terrengmur av betong mot eksisterende gang og sykkelveg. Parkeringsplass på nordsiden skal ha gjennomgående veg som skal fungere som snuplass for buss. Denne parkeringsplassen skal også fungere som oppstillingsplass for sirkus/tivoli. 5

8 4.2 lektro Det vises til tegning og GH Føringsrør Det legges trekkerør fra trafo som avsluttes i trekkekum på utsiden av hallen Kabling og tennpunktskap. Ved trafo skal det etableres jordplateskap med sikring/fotocelle/kontaktor osv. Kabel til lys på parkering/innkjøring skal dimensjoneres for senere utvidelse av lys til parkering bak idrettshall. Det skal legges 1 stk. kabel for fast strømtilførsel fra trafo til badstu. Det skal også legges en egen kabel fra jordplateskap til gangsti/lys i amfi. Markeringsbånd skal legges over kabel i alle typer grøfter Belysning ksisterende lys på gang og sykkelvegen beholdes. ll utvendig belysning skal ha LD lamper med fargetemperatur K. Høyde på lysstolper skal være 3m på gangveg, og 8m på parkeringsplasser. Det skal benyttes fundamenter med justering. I beregninger er det brukt armaturer av typen: Bega 9491, Bega 9556 og Bega tkomstveg til sandstrand og gangveg til fiskebrygge skal ha belysning. Badstuebygg skal ha lys innvendig og utvendig. I amfiet skal det monteres LD striper i profil nedstøpt i betong i trappenese. Lys skal leveres med opal avdekning. Det skal være belysning på gangbru på stien og utkikkspunkt. Det er medtatt ekstrakostnader for omlegging av kabel tilknyttet eksisterende lysarmaturer. 4.3 V-anlegg Det vises til tegning GH100. Vannledning og spillvannsledning tilkobles kommunalt ledningsanlegg på vestsiden av F391. Det forutsettes at kommunalt nett har tilstrekkelig kapasitet Vann Det etableres vannkum med nødvendig armatur på utsiden av idrettshallen. Vannledning til kum legges frostfritt eller isoleres. Det legges 32mm preisolert vannledning med varmekabel til badstuebygg pillvann Det etableres spillvannkum på utsiden av idrettshallen, og spillvannsledning legges med selvfall frem til kommunalt nett. Badstuebygg skal tilkobles eget septikkanlegg på utsiden bygget. 6

9 4.3.3 Overvann Overvann bør tilstrebes i mest mulig grad å håndteres lokalt. I tillegg må det etableres overvannsanlegg med sluker i veg og parkeringsareal. lle sluker skal være tilkoblet sandfang. Overvannsledning legges med selvfall med utslipp i elv på vestsiden F Uteareal Det henvises til vedlegg 9: presentasjon av landskap, vedlegg 10: konsept for landskap samt tilhørende tegninger. 5.1 Universell utforming Uteområdet er tenkt brukt av blant annet nærliggende barnehage og skal også være tilgjengelig for bevegelseshemmede personer. Det skal derfor tilstrebes universell utforming på uteområdet i henhold til tatens vegvesen sin håndbok mfi Det skal være amfi mot sjøen. Bygges opp av 80cm trinn av gress med betongkant i forkant. Materialene skal være vedlikeholdsfrie. 5.3 Lekeplass Det skal være lekeplass nedenfor amfiet. Terrenget formes, og det monteres lekeapparat (Hags corpion og Lappset pin cup). 5.4 Gangvei Det etableres gangsti fra badstuebygg og til sørenden av vannet. Frem til og med gangbro over elven skal det være tredekke. esten av gangstien frem til endepunkt skal det være naturlig sti. I endepunkt og før gangbru skal det være utkikkspunkt. Fra gangveg til fiskebrygge og til hjørne sør/vest på idrettshallen skal det være helle/gruset sti som følger terrenget. Det skal være gangsti av tredekke frem til fiskebrygge. 5.5 Uteplass/badeplass andstrand opparbeides for bruk til bading, lek og utsetting av kano etc. Det skal være badebrygge i vannet. 5.6 Fiskebrygge Fiskebrygge av tre inkludert utsiktspunkt/sitteplasser bygges i nordenden av vannet. 5.7 andvolley- og sandfotballbane Nedenfor amfiet etableres det 2 sandvolleybaner som også kan slås sammen og benyttes som sandfotballbane 7

10 5.8 Badstuebygg Badstue skal være låsbar, og nøkkel skal lånes ut ved behov. Badstue skal ikke ha egen dusj. Dusjing er tenkt å foregå i garderobeanlegg i hallen. Det skal kun være innvendig tappekran for kaldtvann. Badstueovn skal være vedfyrt med oppvarmingsmulighet av vann på røykrør. Det skal være utvendig oppbevaringsplass for ved. 6 Kostnadskalkyle Det vises til vedlegg 11, 12 og 13. Kalkulasjonen av kostnadene er basert på erfaringstall fra tilsvarende arbeider og priser innhentet hos utstyrsleverandører. 6.1 Ombygging Fv391 Byggesumeks.mva450mx kr/m kr ,00 iggogdrift 15% kr ,00 Generellekostnader15%(Prosjekteringbyggeledelse) kr ,00 Totalsumeks.mva kr ,00 25%mva kr ,00 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,00 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,50 Totalsuminkl. mva kr , Tomteintern infrastruktur Vannogavløp kr ,00 lektro kr ,00 Grovplanerttomt hall kr ,00 Vegerogplasser kr ,00 Byggesumeks.mva kr ,00 iggogdrift 15% kr ,80 Generellekostnader10%(Prosjekteringbyggeledelse) kr ,20 Totalsumeks.mva kr ,00 25%mva kr ,50 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,50 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,13 Totalsuminkl. mva kr ,63 8

11 6.3 Tilrettelegging uteområde lektro kr ,00 Landskapsområde kr ,00 Byggesumeks.mva kr ,00 iggogdrift 15% kr ,00 Generellekostnader10%(Prosjekteringbyggeledelse) kr ,00 Totalsumeks.mva kr ,00 25%mva kr ,75 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,75 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,56 Totalsuminkl. mva kr , Totale kostnader Totalsumallefaser eks.mva kr ,00 25%mva kr ,25 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,25 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,19 Totalsuminkl. mva kr ,44 Merknader til kalkulasjonen: igg og drift er satt til 15 %. I vanlige byggeprosjekter ligger denne prosentsatsen vanligvis mellom 10 og 15. For forprosjekter ligger vanligvis marginer og reserver i området %. annsynligheten for at det skal avdekkes uforutsette ting som vurderes som moderat. Marginer og reserver er derfor satt til 15 %. 9

12 7 Vedleggsliste Tegninger: Oversiktsplan Landskapsplan Landskapsplan Landskapsplan Terrengsnitt Terrengsnitt BB-CC-DD- 7. C100 Heving av FV391, G/-veg og adkomst H-fest rena 8. GH100 Forslag til V Presentasjoner: 9. Hammerfest rena landskap presentasjon 10. Konsept for landskap Kostnadsoverslag: 11. Kostnadsoverslag elektro 12. Kostnadsoverslag VV 13. Kostnadsoverslag LK Korrespondanse: 14. Brev fra tatens vegvesen 10

13

14

15

16

17

18

19

20

21 a n re a t s rfe e m m a H

22 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V registrering 2

23 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V analyse 3

24 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V inspirasjon 4

25 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V N Gangvei tredekke (uu) Utsiktspunkt Badebrygge Fiskebrygge (uu) Utsiktspunkt / sitteplass Naturområde Busslomme Uteplass med tak og badstue andstrand for bading, lek og utsetting av kano Hellelagt / gruset sti som følger terrenget Naturlek ved bekken Naturlig bukt Gangveg (kjørbar) Lekeplass Bom a n d v o le y m nuplass Fylkesvei 391 F o rta u a m p e V eg Gang og sykkelveg Parkering 5 bussholdeplasser skisserin Idrettshall P a rk e rin g g nuplass buss 5

26 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V presentasjon 6

27 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V Uteplass med tak og badstue Lekeplass med lekeapparat presentasjon Uteplass med tak og badstue m 7

28 Hags corpion. Product number Lappset pin Cup. Product number presentasjon V T /H M M F T n - l n d k p / /

29 presentasjon Bom Lysmaster Badebrygge Fiskebrygge V T /H M M F T n - l n d k p / /

30 Hammerfestrena konseptfor landskap Hovedmålsetningenmedutformingener å reduserevirkningendennyearenaenvil hapålandskapet ognaturkvaliteteri området.renaensinnflytelsepå det omkringliggendelandskapønskes begrenset,og nyetiltak flettes sammenmed eksisterendeterreng. Forslagetsiktermot å styrkeogforbedrede naturligerekreasjonskvalitetenei områdenerundt Hammerfestrena. Detteoppnåsvedå endresålite sommuligavdet eksisterendenaturlige terrenget. Parkeringsplassen leggesvestognord for byggetpå sammenivåsombygget.høydeforskjellenopp til vegenbearbeidesmedbruk avstøttemurerogsåddegressbakker,der hvor det er nødvendig. Detanleggesfortau nærmestbyggetsomskillefra kjørearealermedkantsteinsomgir sikkerog tydeligeløsningfor gående. nny adkomstvegned til sandstrandengir tilgangfor vedlikeholdskjøretøyogtillater transportav kanoerogannetutstyr for vannaktiviteter,helt nedtil vannkanten. mfiområdetgir bådevoksneogbarnmulighetentil å sitte ogslappeavognyte utsiktenover torvannet.herkanen ogsåopplevedet unikeklimaetsomhammerfestharå by på. Mellom arenaenog torvannetskaldet tilretteleggesfor utendørsaktivereri samspillmed vannet. nutvidelseavsandstrandengir bedretilgangtil vannet.nny fiskebryggegir mulighetfor fiskeog avslappingnært på vannet,ogden kanogsåbrukestil bading.tienmedtre oggrusdekkeer forbindelsenmellomdisseaktivitetsområdene. Barnoppmuntrestil samspillmedvanneti form avfysiskaktivitet oglek.denaturligeområdenekan ogsåbrukesi pedagogisksammenheng. Universellutforming liggertil grunnved utformingavstier og rampervedamfiet. nsandvolleyban er ogsåen del avforslaget. Dennevil utvidemulighetenefor sport ogidrett utendørs.fraamfiet kanpublikumfølgemed på aktiviteten eller underholdningensomskjerpå volleyballbanen.mfiet beståravgressterrasserogrampersomogsåfungerersomadkomstfra arenaentil områdetvedvannet.gressterrasseneglir inn i landskapet,ogvirkningenavamfieti de naturligeomgivelsenereduseres. Detleggesopp til en forbedret tilgangtil barnehagenogviderelandskapsområdermot vest,ved hjelp aven ny opparbeidetsti somleggeslangstorvannet.tienlangstorvannetfra sørtil nord er utformet på en måte somgir brukerenoptimal utbytte avde naturligeomgivelsene.tienliggerca5 6 m fra vannkantenoggir en følelseavnærhettil vannetuten å forstyrre naturkvaliteteneved vannkanten.derdet er fuktigedrageller fjell leggesgangstiensomen gangvegavtredekkepå stolper.derdet er tørt ogeller egnetfor det anleggesturstien medgrusdekke.detbygges utsiktspunkterog hvileplassermed benkerpå utvalgtestederfor å heveopplevelsenavlandskapet. t utsiktspunktplasserthøyerei terrengetgir brukerenmulighettil å sepå dyrelivetog omgivelsene fra et annetperspektiv.

31 Tekst ntall Pris Påslag rbeid um Graving Gjenfylling Graving,gkabelgrøft Gjenfyllingkabelgrøft um Mast 8m 21 kr ,3 kr 460 kr kr 155 kr 52 kr Mast 3m 26 kr ,3 kr 460 kr kr Fundament 47 kr ,3 kr 280 kr kr Lysarmatur,26WK3 26 kr ,3 kr 340 kr kr Lysarmatur,52WK3 16 kr ,3 kr 340 kr kr Lysarmatur,2x52WK3 5 kr ,3 kr 340 kr kr kabeli mast,8m 168 kr 35 1,3 kr 25 kr kr 71 kabeli mast,3m 91 kr 30 1,3 kr 25 kr kr 64 Kabeltil lysparkering 504 kr 117 1,3 kr 17 kr kr 169 kr 206 kr 155 kr Kabeltil lysparkbelysning 206 kr 117 1,3 kr 17 kr kr 169 Fotocelle 1 kr ,3 kr 515 kr kr Kontaktorskap 1 kr ,3 kr 515 kr kr Jording 710 kr 45 1,3 kr 10 kr kr 69 øri grøft, 110mm 240 kr 100 1,3 kr 15 kr kr 145 LD lystil uteamfi 246,6 kr 676 1,3 kr 255 kr kr Totalsum: kr Totalsum: kr Totalsumfor prosjektet: kr

32 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide I-1 INNHOLDFOT GNL 7 UTNDØ Utendørs VV Veier og plasser P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

33 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-1 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um 7 UTNDØ 7.73 Utendørs VV FD2.1 Graving av grøft Kombinerte grøfter 1-3rør inkl opplasting m 170, , , FD2.1 Graving av grøft 1 rør preisolert inkl opplasting m 80,00 600, , F3.1 Utlegging i grøft Fundament, bærelag, omfylling og tilbakefylling lm 250,00 400, , FM2.2 Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser m 3 300,00 60, , FD8.52 Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg 20000, , FD3 Uttak av groper stk , , FB2 vtaking av vekstjord m 2 200,00 15, , UB1.1 Vannledninger 110P D1 7 m 80,00 250, , UB1.1 Vannledninger 32mm preisolert m 70,00 350, , UB2.1 vløpsledninger 160P VC N8 m 80,00 150, , UB2.3 Drensledninger 500 DVO m 170, , ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

34 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-2 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um UB2.3 Drensledninger 31 5DVO m 60,00 400, , UB2.3 Drensledninger 250 P VC m 40,00 300, , UB8 Prøving, kontroll og klargjøring av ledningsanlegg 30000, , UF1 Nedstigningskummer Vannkum stk , , UF1 Nedstigningskummer P VK1 stk , , UF3 andfangskummer andfangskum med rist stk , , UF3 andfangskummer Hjelpesluk stk , , UF5 Overløpskummer Utslipp i elv 30000, , UJ enseanlegg og utskillere 50000, ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

35 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-3 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um 7.76 Veier og plasser K Tilrigging av bygge- eller anleggsplass ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler a) Omfatter også rigg og drift 22% av anleggspostene , , FB2.21 VTKING V VKTJOD TIL DPOT - L real m ,00 20, ,00 Område som skal avdekkes: Gjennomsnittstykkelse: 25 cm ndre krav: Nei FD1.1 Graving til generelle gravenivåer ndre krav: Nei m 3 0,00 40,00 0, FD2.1 Graving av grøft ndre krav: Nei m 270,00 180, , FF5.1 ensk av bergoverflate etter graving ndre krav: Nei m ,00 50, , FH1.3 prengning i dagen m ,00 150, , FH1.5 prengning av grøft lm 500,00 250, , FM1.1 Opplasting av masser fra markrydding m ,00 20, , FM2.1 Transport av masser fra markrydding m ,00 20, ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291\ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

36 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-4 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um FM1.2 Opplasting av masser fra uttak av berg og løsmasser m ,00 30, , FM1.5 Opplasting av andre masser m ,00 20, , F1.1 Utlegging i fylling m ,00 30, , F2 Utlegging av løsmasser i lag ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler a) Omfatter også innkjøp,levering og planering b) Bærelag av Fk 0-32 mm, tykkelse 150 mm m ,00 220, ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

37 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-5 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um F UTLGGING V LØM I LG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m ,00 180, ,00 Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein Type masse/ sortering: 0/63 Levering: ksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Veger og plasser Underlag: Fylling Tykkelse: 600 mm ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler a) Omfatter også levering og planering b) Fk 0-63 mm e) Prøving og kontroll skal tilfredsstille relevante krav i N3420-1, punkt 4, e) FM2.2 Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler x) lle volumer er i fm3. m ,00 35, , JK2 Permanent oppmerking av veger og plasser 40000, ,00 um denne side: um Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

38 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide -1 nbudsskjema 7.73 Utendørs VV , Veier og plasser ,00 7 UTNDØ , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

39 HMMFT N KOTNDOVLG LNDKPOMÅD (område 1) MNGD NHT NHTPI UM 71 TNGBID 71.1 Grøntområde - Terrengarbeider 4,000 m , mfi - Terrengamfi, tilførsel av masser, terrengforming 1,000 m , KONTUKJON 72.1 Uteplass med tak og badstue - Bygg og Grusdekke 1 stk 250, , tøttemur (betong) + landskap - mfi 150 m2 3, , VG OG PL 76.1 Gangvei tredekke (uu) - dim. 45x145 med mer 255 m2 1, , andstrand arena for bading, lek og utsetting av kano, grunnarbeider, opparbeiding av terreng 95 m ,500 andstrand barnehage, grunnarbeider, opparbeiding av terreng 56 m , Gangveg (kjørbar) og snuplass 115 lm 3, , Lekeplass, tilførsel av masser, terrengforming 200 m , andvolley ballbane 280 m , Kantstein 12/ lm , Gruset sti - rundløype B=1m 180 m , Gruset sti rundt vannet B=1.5m 460 m , Utsiktspunkt ved vannet - Tredekke 45 x 145mm 40 m , Gangbro 25 m2 1,000 25, Uteplass med tak og badstue - Tredekke 70 m , GØNTNLGG 77.1 Grøntområde - tilsåing inkl. vekstmasser 4,000 m , mfi - Terrengamfi - tilsåing inkl. vekstmasser 950 m , UTTY 78.1 (Hags) corpion.inkl.transport og montering - eks mva 1 stk 170, , (Lappset) pin cup inkl.transport og montering - eks mva 1 stk 15,000 15, Fiskebrygge 1 stk 50,000 50, Benker - mfi 150 lm 1, , andvolley, utstyr 1 40,000 40, Badebrygge 1 stk 50,000 50, Bom 1 stk 10,000 10,000 UM LNDKPOMÅD (område 1) 3,776,000 06/08/2013 ide 1

40 PKINGOMÅD (område 2) MNGD NHT NHTPI UM 71 TNGBID 71.1 Grøntområde ved parkering - Terrengarbeider 4,500 m , KONTUKJON 72.1 Terrengmur (betong) H=1m - 3.5m 200 m2 3, , VG OG PL 76.1 Kantstein 12/30, Parkering 600 lm , Gjerde 110 lm , sfeltering av parkering/inngang gb II 90kg/m2 6,000 m , GØNTNLGG 77.1 Grøntområde - tilsåing inkl. vekstmasser 4,500 m ,000 UM PKING OMÅD (område 2) 1,881,000 HL POJKTT UM LNDKP OMÅD 3,776,000 UM PKING OMÅD 1,881,000 Byggesum 5,657,000 UMMING V NTPIKOTND MMNTILLING V KOTND Byggesum eks. mva 5,657,000 15% uforutsett 848,550 Totalsum ekskl. mva. 6,505,550 25% mva 1,626,388 Totalsum inkl. mva. 7,354,100 MMNTILLING V KOTND 0 MGIN OG V (10% av kap. 1-8) 707,125 1 IGG OG DIFT (20% av kap. 7) 1,131,400 7 UTOMHU 5,657,000 8 GNLL KOTND (prosjektering/byggel.)5% 282,850 9 MVDIVGIFT 1,944,594 UM INKL. MV 9,722,969 06/08/2013 ide 2

41 tatens vegvesen Hammerfestkommune Postboks HMMFT tt: Øyvind undquist tt: Øyvind undquist Behandlende enhet: aksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: egionnord Bjørn oarwalsøe / Trafikale forhold ved Hammerfest rena - utforming av adkomst, parkering og vegløsning. Viser til mail medvedleggav om Hammerfestrenaog skisserfor dennye utformingenav adkomst,parkeringog veg-og trafikkløsningi området. tatensvegvesenhartidligere,i brevav varsletinnsigelsemedutgangspunkti at Vegvesenetsinnspill om trafikaleforhold.det ble davist til avkjørselenfra fylkesveg391, parkeringsareal,kollektivløsningerog trafikkregulerendetiltak i området. Ut fra denyeog endredetegningeneog fremlagtegrunnlagtrekkertatensvegvesentidligere innsigelse. tatensvegvesenvil imidlertid pekepåat detfremlagtegrunnlaget ikke tilfredsstillerkravene til arealformåli reguleringsplaner i plan-og bygningslovens 12-5nr. 2 om angivelseav samferdselsanleggog tekniskinfrastruktur sombla.veg,gang-ogsykkelveg, kollektivholdeplass.detfremkommerheller ikke anlegg og riggområde. I C-tegningenbørbla.avhøy-og lavbrekkangis. tatensvegvesenviserfor øvrig til Håndbok017Veg- og gateutformingsomgir detaljkravtil utformingav vegerog gater. VegavdelingFinnmark Med hilsen Bjørn oarwalsøe Planprosessleder Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse tatens vegvesen Telefaks: Beton gveien 9 tatens vegvesen egion nord firma gvesen.no 9515 LT egnska p Postboks 1403 Båtsfjordveien Bodø Org.nr: VDØ Telefon: Telefaks:

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Kravspesifikasjon Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Rammetillatelse/ ferdigattest... 2 1.3. Prosjektering... 2 1.4. Fremdrift...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu KOMMUNE: Sauherad REGULERINGSOMRÅDE: Svevalia på Nordagutu DATO PLANFORSLAG: 09.mai -2011 DATO KOMMUNESTYRETS VEDTAK: DATO FOR SISTE REVISJON: 1.0 INNLEDNING:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MELLOMVANNET BOLIGFELT, FUGLENESDALEN, HAMMERFEST KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MELLOMVANNET BOLIGFELT, FUGLENESDALEN, HAMMERFEST KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MELLOMVANNET BOLIGFELT, FUGLENESDALEN, HAMMERFEST KOMMUNE Dato: 2008-07-10 Reguleringsplanen består av planbestemmelser, planbeskrivelse, reguleringsplankart og designhåndbok.

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN Trondheim, 14.06.2010 v/grete Ludvigsen Revidert 14.06.2010 Kostnadsoverslag for infrastruktur Levanger Havn Oversender som avtalt et kostnadsoverslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40, I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

Detaljer

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum Linje for rampe med kostnadsoverslag E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 10.september 2010 Forord Prosjektet omhandler opptegning av rampe for

Detaljer

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG) Oppdragsgiver: Nesodden Kommune Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Dato: 2012-05-11 Skrevet av: Geir P. Pedersen Kvalitetskontroll: Gunnlaug Marie Bucher/Anne-Lise Sæther/Ine

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning.

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Generelt 1 Områdeavgrensning a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. 2 Formål med planen a. Uttak av steinmasser til

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 14.10.14 Revidert 10.03.15 REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 1.gangsbehandling i hovedkomiteen

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Lars Sundt Jensen, pers nr (Utbygger) knyttet til

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 834 VALVIKDALEN - FESTVÅG. Dato for siste behandling i PNM komiteen den

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 834 VALVIKDALEN - FESTVÅG. Dato for siste behandling i PNM komiteen den FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 834 VALVIKDALEN - FESTVÅG Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den. Under K. Sak nr.... formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE Vedtatt den: 11.02.2010 Sist revidert: 04.10.2012 GENERELT 1. Krav om bebyggelsesplan

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 10.09.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Hagafoss i Hol kommune gnr. 9/bnr 26, del av gnr 9/bnr 37 og gnr 9/bnr 8. Plan id: 06203034 Dato: 22. desember 2015 Sist revidert:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 01.09.11 Planid 2011004 Websaknr. 11/646 Offentlig ettersyn 01.07.11-15.08.11 Sluttbehandling Mindre endring, revisjon

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KRØGLEVIK HYTTEFELT, TROMØY Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 23.10.2015 Bestemmelsenes dato: 23.10.2015 Revidert: 17.12.2015 Revidert: 17.16.2015 Vedtatt:..2015

Detaljer

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Arkivsak: 12/5204 Arkivkode: PLANR 4048 Sakstittel: PLAN 4048 - DETALJREGULERING FOR LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN - 141/101 MFL.- Godkjent

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg Utarbeidet av Asplan viak 17.11.2014 Sist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SKOGHAVEN, TROMØY Side 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 06.08.2015 Bestemmelsenes dato: 19.10.2015 Rev dato: 04.12.2015 Rev dato: 04.12.2015 1 GENERELT 1.01 Formålet

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Dato:... 07.01.2014 Dato for siste revisjon:... 08.07.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal.

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal. 1 av 5 Kunde Type oppdrag Beskrivelse Firmaets roller Bergsåsen boligfelt V/ Sigmund Einarson Johan A Hernes Bjørn Viken Lars Skjevik Opparbeidelse av boligfelt med infrastruktur som veier, VA ledninger

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Løkenåsen II- felt B4

Løkenåsen II- felt B4 Forslag til bestemmelser til detaljreguleringsplan for Løkenåsen II- felt B4 Gnr.40/Bnr.80 og del av Gnr.40/Bnr.84 og Gnr.40/Bnr.76 Fet kommune Plan ID: 0203R1203 Dato: 27.05.15 Planbestemmelser sist revidert:

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer