Hammerfest Arena. Forprosjekt Infrastrukturarbeider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest Arena. Forprosjekt Infrastrukturarbeider"

Transkript

1 Hammerfest rena Forprosjekt Infrastrukturarbeider

2

3 INNHOLDFOTGNL 1 Byggherre og engasjerte prosjekterende Orientering om prosjektet Bakgrunn Planstatus øknad om tiltak ituasjonsplan Forprosjektets avgrensning Tilkobling FV Busslommer Infrastruktur med grovplanering Veger og plasser tkomstveg Gang/sykkelveg tkomstveg strand Parkeringsareal lektro Føringsrør Kabling og tennpunktskap Belysning V-anlegg Vann pillvann Overvann Uteareal Universell utforming mfi Lekeplass Gangvei Uteplass/badeplass Fiskebrygge andvolley- og sandfotballbane Badstuebygg Kostnadskalkyle Ombygging Fv Tomteintern infrastruktur Tilrettelegging uteområde Totale kostnader Vedleggsliste

4 1 Byggherre og engasjerte prosjekterende BYGGH: Hammerfest kommune v/ prosjektleder Øyvind undquist Postboks Hammerfest POJINGLDL - PGL: ÅDGIV VG - IVG: ÅDGIV VNN, VLØP - IV: ÅDGIV LKTO - I: ÅDGIV LNDKP KITKTU - LK: weco Norge v/ Nils irik Toft / aimond Jakobsen kippertorget lta weco Norge v/ Odd Hammari kippertorget lta weco Norge v/ aimond Jakobsen kippertorget lta weco Norge v/ Tom verre Ingebrigtsen kippertorget lta Verte Landskap & rkitektur v/nita Veiseth Løkkeveien 53 Postboks lta 2

5 2 Orientering om prosjektet 2.1 Bakgrunn Hammerfest kommune ønsker å etablere en fotballhall med flerbruksmuligheter og tilrettelegge for bruk av området ved Drikkevannet i Hammerfest. Prosjektet startet med at det i Hammerfest er stort behov for fotballbaner i full størrelse, dvs. for lag med 11 spillere. Det ble derfor igangsatt et prosjektarbeid av Hammerfest eiendom KF. for utredningen av type hall og lokalisering. v kostnadsmessige årsaker ble hallen utredet som en overtrykkshall. Dette alternativet er senere skrinlagt på grunn av de senere års sammenbrudd av slike konstruksjoner i Norge. Prosjektet startet som en privat reguleringsplan med konsekvensutredning (KU). Det ble politisk vedtatt at det skulle utredes flere alternativer. I og med at prosjektet i denne fasen var i form av planarbeider ble det etterhvert overtatt av planavdelingen i Hammerfest kommune. v beboere og virksomheter i nærområdet har spesielt den lokale velforeningen vist stor vilje til samarbeid i forbindelse med planarbeidet. Opprinnelig reguleringsplan fikk innsigelse fra tatens Vegvesen (VV). entralt i innsigelsen var at hallen og dens bruk ville medføre økt trafikk på Fv391. VV ville derfor ha en mer detaljert utredning på trafikale konsekvenser for kjøretøyer og myke trafikanter. I etterkant har denne innsigelsen blitt trukke [se vedlegg 14]. Forprosjektet er utarbeidet av weco Norge, region Finnmark med bistand fra Verte Landskap & rkitektur på landskapsarkitektur. 2.2 Planstatus Området er i dag ikke regulert, og delplan for Hammerfest er gjeldende. eguleringsplan for området har vært ute til høring. VV kom da med innsigelse til planen. Bakgrunnen for dette var at plandokumentene ikke var detaljerte nok til at VV kunne ta stilling til den trafikale sikkerheten i området. Det ble da besluttet å utarbeide en situasjonsplan som et vedlegg til reguleringsplanen hvor disponeringen av området ble synliggjort. På bakgrunn av denne situasjonsplanen har VV siden trukket sin innsigelse [se vedlegg 14] og planen foreligger i form av plankart, planbeskrivelse med KU, bestemmelser, situasjonsplan og forprosjekt. Område 5x5m til trafo må innreguleres. vinor har høyderestriksjon på KT 125 for hallen. DCCO ligaen krever 22m fri høyde i hallen.. I alle prosjekter må offentlige retningslinjer, spesielt kommunale planer og krav, gjennomgås og kontrolleres mhp. relevans mot arbeidene som skal gjøres i prosjektet. 2.3 øknad om tiltak Prosjektet eller tiltaket vurderes å være søknadspliktig iht. plan- og bygningslovens ituasjonsplan Oversiktsbilde på figur 1 viser området som er berørt av prosjektet. Tomtens beliggehet er Nordøst for Drikkevannet. Vannet har tidligere blitt brukt som drikkevann. I dag finnes det en eksisterende grusveg i nordenden av vannet, og vannet brukes til bading. I sørenden av vannet ligger Isbjørnhiet barnehage, som benytter uteområdet. 3

6 Figur 1 Oversiktsbilde 2.5 Forprosjektets avgrensning Forprosjektets avgrensning er at arbeider med selve hallen ikke er medtatt. Grensesnitt er lagt ved at det for hallområdet er sprengt ut masser til grunnivå. Disse er videre fylt opp til planum for hallen. lle uteområder er medtatt komplett ferdigstilt inntil 1 m. fra hallområdet inkl. installasjoner for elektro, vann og avløp. Forprosjektet er inndelt i følgende faser: 1. Ombygging Fv Tomteintern infrastruktur 3. Tilrettelegging uteområde 3 Tilkobling FV391 Det vises til vedlegg tegning C100. For å tilfredsstille tatens Vegvesen sine håndbøker må stigningen på FV391 endres. dkomstvegen til Hammerfest rena vil ligge i profil ca. 220, og stigningen på FV391 vil være 4,85%. Frem til profil ca. 120 vil vegen være uendret. Mellom profil ca. 120 til ca. 250 vil det bli fylling, og fra profil ca. 250 til 410 vil det være skjæring. 4

7 3.1 Busslommer Dagens to eksisterende busslommer flyttes. ksisterende busskur av betongelementer skal erstattes av nye busskur. 4 Infrastruktur med grovplanering Hammerfest kommune ønsker at området opparbeides i nødvendig grad for å kunne benyttes til andre formål frem til flerbrukshallen blir bygget. ndre formål som kan være aktuelle er utleie av området til brakkerigg, lagerplass, plass til sirkus/tivoli eller til andre ikke permanente installasjoner. ll infrastruktur på området ferdigstilles. real tiltenkt flerbrukshall graves/sprenges ut og grovplaneres til en kote som er lavere enn fundamenteringshøyden for fremtidig flerbrukshall. Overflaten på området må være plant nok, og av fine nok masser for å kunne utnyttes til egnede formål fram til flerbrukshallen bygges. 4.1 Veger og plasser Det vises til tegning lle veger og plasser skal asfalteres. Det skal være skille av granittkantstein og gress tkomstveg tkomstveg tilkobles FV391. Det etableres fotgjengerfelt hvor eksisterende GV krysser atkomstvegen Gang/sykkelveg Det skal være gang/sykkelveg fysisk atskilt fra atkomstvegen med grøft. kal tilkobles eksiterende gang/sykkelveg og føres fram til idrettshall tkomstveg strand tkomstveg til strand skal være gangveg som skal være dimensjonert for kjøretøy. I starten av vegen skal det være fysisk hindring/bom som hindre innkjøring av kjøretøy. Fysisk hindring/bom skal være utformet slik at det sikres enkel passering for gående/syklende. I enden av vegen skal det være snuplass (vendehammer) Parkeringsareal Parallellt med vestsiden av idrettshallen skal det være 5 bussholdeplasser. Det skal være parkering med 2 atkomster/utkjørsler for personbiler på vestsiden av idrettshall og det må etableres terrengmur av betong mot eksisterende gang og sykkelveg. Parkeringsplass på nordsiden skal ha gjennomgående veg som skal fungere som snuplass for buss. Denne parkeringsplassen skal også fungere som oppstillingsplass for sirkus/tivoli. 5

8 4.2 lektro Det vises til tegning og GH Føringsrør Det legges trekkerør fra trafo som avsluttes i trekkekum på utsiden av hallen Kabling og tennpunktskap. Ved trafo skal det etableres jordplateskap med sikring/fotocelle/kontaktor osv. Kabel til lys på parkering/innkjøring skal dimensjoneres for senere utvidelse av lys til parkering bak idrettshall. Det skal legges 1 stk. kabel for fast strømtilførsel fra trafo til badstu. Det skal også legges en egen kabel fra jordplateskap til gangsti/lys i amfi. Markeringsbånd skal legges over kabel i alle typer grøfter Belysning ksisterende lys på gang og sykkelvegen beholdes. ll utvendig belysning skal ha LD lamper med fargetemperatur K. Høyde på lysstolper skal være 3m på gangveg, og 8m på parkeringsplasser. Det skal benyttes fundamenter med justering. I beregninger er det brukt armaturer av typen: Bega 9491, Bega 9556 og Bega tkomstveg til sandstrand og gangveg til fiskebrygge skal ha belysning. Badstuebygg skal ha lys innvendig og utvendig. I amfiet skal det monteres LD striper i profil nedstøpt i betong i trappenese. Lys skal leveres med opal avdekning. Det skal være belysning på gangbru på stien og utkikkspunkt. Det er medtatt ekstrakostnader for omlegging av kabel tilknyttet eksisterende lysarmaturer. 4.3 V-anlegg Det vises til tegning GH100. Vannledning og spillvannsledning tilkobles kommunalt ledningsanlegg på vestsiden av F391. Det forutsettes at kommunalt nett har tilstrekkelig kapasitet Vann Det etableres vannkum med nødvendig armatur på utsiden av idrettshallen. Vannledning til kum legges frostfritt eller isoleres. Det legges 32mm preisolert vannledning med varmekabel til badstuebygg pillvann Det etableres spillvannkum på utsiden av idrettshallen, og spillvannsledning legges med selvfall frem til kommunalt nett. Badstuebygg skal tilkobles eget septikkanlegg på utsiden bygget. 6

9 4.3.3 Overvann Overvann bør tilstrebes i mest mulig grad å håndteres lokalt. I tillegg må det etableres overvannsanlegg med sluker i veg og parkeringsareal. lle sluker skal være tilkoblet sandfang. Overvannsledning legges med selvfall med utslipp i elv på vestsiden F Uteareal Det henvises til vedlegg 9: presentasjon av landskap, vedlegg 10: konsept for landskap samt tilhørende tegninger. 5.1 Universell utforming Uteområdet er tenkt brukt av blant annet nærliggende barnehage og skal også være tilgjengelig for bevegelseshemmede personer. Det skal derfor tilstrebes universell utforming på uteområdet i henhold til tatens vegvesen sin håndbok mfi Det skal være amfi mot sjøen. Bygges opp av 80cm trinn av gress med betongkant i forkant. Materialene skal være vedlikeholdsfrie. 5.3 Lekeplass Det skal være lekeplass nedenfor amfiet. Terrenget formes, og det monteres lekeapparat (Hags corpion og Lappset pin cup). 5.4 Gangvei Det etableres gangsti fra badstuebygg og til sørenden av vannet. Frem til og med gangbro over elven skal det være tredekke. esten av gangstien frem til endepunkt skal det være naturlig sti. I endepunkt og før gangbru skal det være utkikkspunkt. Fra gangveg til fiskebrygge og til hjørne sør/vest på idrettshallen skal det være helle/gruset sti som følger terrenget. Det skal være gangsti av tredekke frem til fiskebrygge. 5.5 Uteplass/badeplass andstrand opparbeides for bruk til bading, lek og utsetting av kano etc. Det skal være badebrygge i vannet. 5.6 Fiskebrygge Fiskebrygge av tre inkludert utsiktspunkt/sitteplasser bygges i nordenden av vannet. 5.7 andvolley- og sandfotballbane Nedenfor amfiet etableres det 2 sandvolleybaner som også kan slås sammen og benyttes som sandfotballbane 7

10 5.8 Badstuebygg Badstue skal være låsbar, og nøkkel skal lånes ut ved behov. Badstue skal ikke ha egen dusj. Dusjing er tenkt å foregå i garderobeanlegg i hallen. Det skal kun være innvendig tappekran for kaldtvann. Badstueovn skal være vedfyrt med oppvarmingsmulighet av vann på røykrør. Det skal være utvendig oppbevaringsplass for ved. 6 Kostnadskalkyle Det vises til vedlegg 11, 12 og 13. Kalkulasjonen av kostnadene er basert på erfaringstall fra tilsvarende arbeider og priser innhentet hos utstyrsleverandører. 6.1 Ombygging Fv391 Byggesumeks.mva450mx kr/m kr ,00 iggogdrift 15% kr ,00 Generellekostnader15%(Prosjekteringbyggeledelse) kr ,00 Totalsumeks.mva kr ,00 25%mva kr ,00 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,00 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,50 Totalsuminkl. mva kr , Tomteintern infrastruktur Vannogavløp kr ,00 lektro kr ,00 Grovplanerttomt hall kr ,00 Vegerogplasser kr ,00 Byggesumeks.mva kr ,00 iggogdrift 15% kr ,80 Generellekostnader10%(Prosjekteringbyggeledelse) kr ,20 Totalsumeks.mva kr ,00 25%mva kr ,50 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,50 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,13 Totalsuminkl. mva kr ,63 8

11 6.3 Tilrettelegging uteområde lektro kr ,00 Landskapsområde kr ,00 Byggesumeks.mva kr ,00 iggogdrift 15% kr ,00 Generellekostnader10%(Prosjekteringbyggeledelse) kr ,00 Totalsumeks.mva kr ,00 25%mva kr ,75 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,75 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,56 Totalsuminkl. mva kr , Totale kostnader Totalsumallefaser eks.mva kr ,00 25%mva kr ,25 Prosjektkostnadinkl.mva kr ,25 Marginerogreserver15%inkl. mva kr ,19 Totalsuminkl. mva kr ,44 Merknader til kalkulasjonen: igg og drift er satt til 15 %. I vanlige byggeprosjekter ligger denne prosentsatsen vanligvis mellom 10 og 15. For forprosjekter ligger vanligvis marginer og reserver i området %. annsynligheten for at det skal avdekkes uforutsette ting som vurderes som moderat. Marginer og reserver er derfor satt til 15 %. 9

12 7 Vedleggsliste Tegninger: Oversiktsplan Landskapsplan Landskapsplan Landskapsplan Terrengsnitt Terrengsnitt BB-CC-DD- 7. C100 Heving av FV391, G/-veg og adkomst H-fest rena 8. GH100 Forslag til V Presentasjoner: 9. Hammerfest rena landskap presentasjon 10. Konsept for landskap Kostnadsoverslag: 11. Kostnadsoverslag elektro 12. Kostnadsoverslag VV 13. Kostnadsoverslag LK Korrespondanse: 14. Brev fra tatens vegvesen 10

13

14

15

16

17

18

19

20

21 a n re a t s rfe e m m a H

22 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V registrering 2

23 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V analyse 3

24 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V inspirasjon 4

25 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V N Gangvei tredekke (uu) Utsiktspunkt Badebrygge Fiskebrygge (uu) Utsiktspunkt / sitteplass Naturområde Busslomme Uteplass med tak og badstue andstrand for bading, lek og utsetting av kano Hellelagt / gruset sti som følger terrenget Naturlek ved bekken Naturlig bukt Gangveg (kjørbar) Lekeplass Bom a n d v o le y m nuplass Fylkesvei 391 F o rta u a m p e V eg Gang og sykkelveg Parkering 5 bussholdeplasser skisserin Idrettshall P a rk e rin g g nuplass buss 5

26 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V presentasjon 6

27 / /2 p k d n l - n T F M M /H T V Uteplass med tak og badstue Lekeplass med lekeapparat presentasjon Uteplass med tak og badstue m 7

28 Hags corpion. Product number Lappset pin Cup. Product number presentasjon V T /H M M F T n - l n d k p / /

29 presentasjon Bom Lysmaster Badebrygge Fiskebrygge V T /H M M F T n - l n d k p / /

30 Hammerfestrena konseptfor landskap Hovedmålsetningenmedutformingener å reduserevirkningendennyearenaenvil hapålandskapet ognaturkvaliteteri området.renaensinnflytelsepå det omkringliggendelandskapønskes begrenset,og nyetiltak flettes sammenmed eksisterendeterreng. Forslagetsiktermot å styrkeogforbedrede naturligerekreasjonskvalitetenei områdenerundt Hammerfestrena. Detteoppnåsvedå endresålite sommuligavdet eksisterendenaturlige terrenget. Parkeringsplassen leggesvestognord for byggetpå sammenivåsombygget.høydeforskjellenopp til vegenbearbeidesmedbruk avstøttemurerogsåddegressbakker,der hvor det er nødvendig. Detanleggesfortau nærmestbyggetsomskillefra kjørearealermedkantsteinsomgir sikkerog tydeligeløsningfor gående. nny adkomstvegned til sandstrandengir tilgangfor vedlikeholdskjøretøyogtillater transportav kanoerogannetutstyr for vannaktiviteter,helt nedtil vannkanten. mfiområdetgir bådevoksneogbarnmulighetentil å sitte ogslappeavognyte utsiktenover torvannet.herkanen ogsåopplevedet unikeklimaetsomhammerfestharå by på. Mellom arenaenog torvannetskaldet tilretteleggesfor utendørsaktivereri samspillmed vannet. nutvidelseavsandstrandengir bedretilgangtil vannet.nny fiskebryggegir mulighetfor fiskeog avslappingnært på vannet,ogden kanogsåbrukestil bading.tienmedtre oggrusdekkeer forbindelsenmellomdisseaktivitetsområdene. Barnoppmuntrestil samspillmedvanneti form avfysiskaktivitet oglek.denaturligeområdenekan ogsåbrukesi pedagogisksammenheng. Universellutforming liggertil grunnved utformingavstier og rampervedamfiet. nsandvolleyban er ogsåen del avforslaget. Dennevil utvidemulighetenefor sport ogidrett utendørs.fraamfiet kanpublikumfølgemed på aktiviteten eller underholdningensomskjerpå volleyballbanen.mfiet beståravgressterrasserogrampersomogsåfungerersomadkomstfra arenaentil områdetvedvannet.gressterrasseneglir inn i landskapet,ogvirkningenavamfieti de naturligeomgivelsenereduseres. Detleggesopp til en forbedret tilgangtil barnehagenogviderelandskapsområdermot vest,ved hjelp aven ny opparbeidetsti somleggeslangstorvannet.tienlangstorvannetfra sørtil nord er utformet på en måte somgir brukerenoptimal utbytte avde naturligeomgivelsene.tienliggerca5 6 m fra vannkantenoggir en følelseavnærhettil vannetuten å forstyrre naturkvaliteteneved vannkanten.derdet er fuktigedrageller fjell leggesgangstiensomen gangvegavtredekkepå stolper.derdet er tørt ogeller egnetfor det anleggesturstien medgrusdekke.detbygges utsiktspunkterog hvileplassermed benkerpå utvalgtestederfor å heveopplevelsenavlandskapet. t utsiktspunktplasserthøyerei terrengetgir brukerenmulighettil å sepå dyrelivetog omgivelsene fra et annetperspektiv.

31 Tekst ntall Pris Påslag rbeid um Graving Gjenfylling Graving,gkabelgrøft Gjenfyllingkabelgrøft um Mast 8m 21 kr ,3 kr 460 kr kr 155 kr 52 kr Mast 3m 26 kr ,3 kr 460 kr kr Fundament 47 kr ,3 kr 280 kr kr Lysarmatur,26WK3 26 kr ,3 kr 340 kr kr Lysarmatur,52WK3 16 kr ,3 kr 340 kr kr Lysarmatur,2x52WK3 5 kr ,3 kr 340 kr kr kabeli mast,8m 168 kr 35 1,3 kr 25 kr kr 71 kabeli mast,3m 91 kr 30 1,3 kr 25 kr kr 64 Kabeltil lysparkering 504 kr 117 1,3 kr 17 kr kr 169 kr 206 kr 155 kr Kabeltil lysparkbelysning 206 kr 117 1,3 kr 17 kr kr 169 Fotocelle 1 kr ,3 kr 515 kr kr Kontaktorskap 1 kr ,3 kr 515 kr kr Jording 710 kr 45 1,3 kr 10 kr kr 69 øri grøft, 110mm 240 kr 100 1,3 kr 15 kr kr 145 LD lystil uteamfi 246,6 kr 676 1,3 kr 255 kr kr Totalsum: kr Totalsum: kr Totalsumfor prosjektet: kr

32 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide I-1 INNHOLDFOT GNL 7 UTNDØ Utendørs VV Veier og plasser P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

33 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-1 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um 7 UTNDØ 7.73 Utendørs VV FD2.1 Graving av grøft Kombinerte grøfter 1-3rør inkl opplasting m 170, , , FD2.1 Graving av grøft 1 rør preisolert inkl opplasting m 80,00 600, , F3.1 Utlegging i grøft Fundament, bærelag, omfylling og tilbakefylling lm 250,00 400, , FM2.2 Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser m 3 300,00 60, , FD8.52 Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg 20000, , FD3 Uttak av groper stk , , FB2 vtaking av vekstjord m 2 200,00 15, , UB1.1 Vannledninger 110P D1 7 m 80,00 250, , UB1.1 Vannledninger 32mm preisolert m 70,00 350, , UB2.1 vløpsledninger 160P VC N8 m 80,00 150, , UB2.3 Drensledninger 500 DVO m 170, , ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

34 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-2 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um UB2.3 Drensledninger 31 5DVO m 60,00 400, , UB2.3 Drensledninger 250 P VC m 40,00 300, , UB8 Prøving, kontroll og klargjøring av ledningsanlegg 30000, , UF1 Nedstigningskummer Vannkum stk , , UF1 Nedstigningskummer P VK1 stk , , UF3 andfangskummer andfangskum med rist stk , , UF3 andfangskummer Hjelpesluk stk , , UF5 Overløpskummer Utslipp i elv 30000, , UJ enseanlegg og utskillere 50000, ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

35 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-3 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um 7.76 Veier og plasser K Tilrigging av bygge- eller anleggsplass ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler a) Omfatter også rigg og drift 22% av anleggspostene , , FB2.21 VTKING V VKTJOD TIL DPOT - L real m ,00 20, ,00 Område som skal avdekkes: Gjennomsnittstykkelse: 25 cm ndre krav: Nei FD1.1 Graving til generelle gravenivåer ndre krav: Nei m 3 0,00 40,00 0, FD2.1 Graving av grøft ndre krav: Nei m 270,00 180, , FF5.1 ensk av bergoverflate etter graving ndre krav: Nei m ,00 50, , FH1.3 prengning i dagen m ,00 150, , FH1.5 prengning av grøft lm 500,00 250, , FM1.1 Opplasting av masser fra markrydding m ,00 20, , FM2.1 Transport av masser fra markrydding m ,00 20, ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291\ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

36 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-4 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um FM1.2 Opplasting av masser fra uttak av berg og løsmasser m ,00 30, , FM1.5 Opplasting av andre masser m ,00 20, , F1.1 Utlegging i fylling m ,00 30, , F2 Utlegging av løsmasser i lag ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler a) Omfatter også innkjøp,levering og planering b) Bærelag av Fk 0-32 mm, tykkelse 150 mm m ,00 220, ,00 um denne side: kkumulert Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

37 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide 7-5 Kapittel: 7 UTNDØ Postnr N-kode/Firmakode/pesifikasjon nh. Mengde Pris um F UTLGGING V LØM I LG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m ,00 180, ,00 Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein Type masse/ sortering: 0/63 Levering: ksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Veger og plasser Underlag: Fylling Tykkelse: 600 mm ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler a) Omfatter også levering og planering b) Fk 0-63 mm e) Prøving og kontroll skal tilfredsstille relevante krav i N3420-1, punkt 4, e) FM2.2 Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler x) lle volumer er i fm3. m ,00 35, , JK2 Permanent oppmerking av veger og plasser 40000, ,00 um denne side: um Kapittel 7 UTNDØ: , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

38 weco Norge Prosjekt: Veger og Plasser H-fest arena_01 ide -1 nbudsskjema 7.73 Utendørs VV , Veier og plasser ,00 7 UTNDØ , ,00 P:\291 \ Hammerfest rena rådgiverbistand\06 Beskrivelser\Veger og Plasser H-fest arena_01.ga1

39 HMMFT N KOTNDOVLG LNDKPOMÅD (område 1) MNGD NHT NHTPI UM 71 TNGBID 71.1 Grøntområde - Terrengarbeider 4,000 m , mfi - Terrengamfi, tilførsel av masser, terrengforming 1,000 m , KONTUKJON 72.1 Uteplass med tak og badstue - Bygg og Grusdekke 1 stk 250, , tøttemur (betong) + landskap - mfi 150 m2 3, , VG OG PL 76.1 Gangvei tredekke (uu) - dim. 45x145 med mer 255 m2 1, , andstrand arena for bading, lek og utsetting av kano, grunnarbeider, opparbeiding av terreng 95 m ,500 andstrand barnehage, grunnarbeider, opparbeiding av terreng 56 m , Gangveg (kjørbar) og snuplass 115 lm 3, , Lekeplass, tilførsel av masser, terrengforming 200 m , andvolley ballbane 280 m , Kantstein 12/ lm , Gruset sti - rundløype B=1m 180 m , Gruset sti rundt vannet B=1.5m 460 m , Utsiktspunkt ved vannet - Tredekke 45 x 145mm 40 m , Gangbro 25 m2 1,000 25, Uteplass med tak og badstue - Tredekke 70 m , GØNTNLGG 77.1 Grøntområde - tilsåing inkl. vekstmasser 4,000 m , mfi - Terrengamfi - tilsåing inkl. vekstmasser 950 m , UTTY 78.1 (Hags) corpion.inkl.transport og montering - eks mva 1 stk 170, , (Lappset) pin cup inkl.transport og montering - eks mva 1 stk 15,000 15, Fiskebrygge 1 stk 50,000 50, Benker - mfi 150 lm 1, , andvolley, utstyr 1 40,000 40, Badebrygge 1 stk 50,000 50, Bom 1 stk 10,000 10,000 UM LNDKPOMÅD (område 1) 3,776,000 06/08/2013 ide 1

40 PKINGOMÅD (område 2) MNGD NHT NHTPI UM 71 TNGBID 71.1 Grøntområde ved parkering - Terrengarbeider 4,500 m , KONTUKJON 72.1 Terrengmur (betong) H=1m - 3.5m 200 m2 3, , VG OG PL 76.1 Kantstein 12/30, Parkering 600 lm , Gjerde 110 lm , sfeltering av parkering/inngang gb II 90kg/m2 6,000 m , GØNTNLGG 77.1 Grøntområde - tilsåing inkl. vekstmasser 4,500 m ,000 UM PKING OMÅD (område 2) 1,881,000 HL POJKTT UM LNDKP OMÅD 3,776,000 UM PKING OMÅD 1,881,000 Byggesum 5,657,000 UMMING V NTPIKOTND MMNTILLING V KOTND Byggesum eks. mva 5,657,000 15% uforutsett 848,550 Totalsum ekskl. mva. 6,505,550 25% mva 1,626,388 Totalsum inkl. mva. 7,354,100 MMNTILLING V KOTND 0 MGIN OG V (10% av kap. 1-8) 707,125 1 IGG OG DIFT (20% av kap. 7) 1,131,400 7 UTOMHU 5,657,000 8 GNLL KOTND (prosjektering/byggel.)5% 282,850 9 MVDIVGIFT 1,944,594 UM INKL. MV 9,722,969 06/08/2013 ide 2

41 tatens vegvesen Hammerfestkommune Postboks HMMFT tt: Øyvind undquist tt: Øyvind undquist Behandlende enhet: aksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: egionnord Bjørn oarwalsøe / Trafikale forhold ved Hammerfest rena - utforming av adkomst, parkering og vegløsning. Viser til mail medvedleggav om Hammerfestrenaog skisserfor dennye utformingenav adkomst,parkeringog veg-og trafikkløsningi området. tatensvegvesenhartidligere,i brevav varsletinnsigelsemedutgangspunkti at Vegvesenetsinnspill om trafikaleforhold.det ble davist til avkjørselenfra fylkesveg391, parkeringsareal,kollektivløsningerog trafikkregulerendetiltak i området. Ut fra denyeog endredetegningeneog fremlagtegrunnlagtrekkertatensvegvesentidligere innsigelse. tatensvegvesenvil imidlertid pekepåat detfremlagtegrunnlaget ikke tilfredsstillerkravene til arealformåli reguleringsplaner i plan-og bygningslovens 12-5nr. 2 om angivelseav samferdselsanleggog tekniskinfrastruktur sombla.veg,gang-ogsykkelveg, kollektivholdeplass.detfremkommerheller ikke anlegg og riggområde. I C-tegningenbørbla.avhøy-og lavbrekkangis. tatensvegvesenviserfor øvrig til Håndbok017Veg- og gateutformingsomgir detaljkravtil utformingav vegerog gater. VegavdelingFinnmark Med hilsen Bjørn oarwalsøe Planprosessleder Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse tatens vegvesen Telefaks: Beton gveien 9 tatens vegvesen egion nord firma gvesen.no 9515 LT egnska p Postboks 1403 Båtsfjordveien Bodø Org.nr: VDØ Telefon: Telefaks:

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER September 2007 Felles kommunal vegnorm Side 2 av 73 0 Forord Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; 15.05.2008 Vedtatt; 17.06.2008 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn,

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer