LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN"

Transkript

1 LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN

2 Trondheim, v/grete Ludvigsen Revidert Kostnadsoverslag for infrastruktur Levanger Havn Oversender som avtalt et kostnadsoverslag for Levanger Havn. Rapporter har vurderinger av følgende elementer: Interne veier fra Kirkegt. og helt ut til ytre havn, merket på skisse. Alt av vann og avløpsledninger, både flytting av eksisterende og nye anlegg. Utfylling av masse fra depot, samt plastring av denne Alle kostnader er basert på en kotehøyde på 3.6m. Det er gjort vurderinger av kaifasader (kai-front), men etter samråd med erfarne ingeniører hos Reinertsen har vi valgt å utelate konstruksjoner i kaifasader mot sjø. Grunnen til dette er at det vil være vanskelig å bygge en slik konstruksjon for så å sette bygninger på dem i etterkant. Det vil heller være riktig å ta med denne konstruksjoner sammen med selve bygningene som skal stå på deler av kaifasaden. Vi ser for oss problemer med fundamentering og dimensjoneringen av selve kaifasadekonstruksjonen. Kaipromenade må koordineres med framtidig bebyggelse som en del av rekkefølgebestemmelser. Vi har som alternativt forslag valgt å beregne kostnader på utfylling av angitt fasadefylling med nedsenket gang-sykkel sti (fiskesti). Vi baserer kostnadene på tilgang av stedlige (depot) masser. Ferdig utfyllte fasader plastres så i en bredde på ca 7m (4-5m under vann og opp til G/S veg). Det forutsettes av grunnforholdene i utfylling mot sjø er stabile. Det er beregnet nye vann og avløpsledninger i grunnen samt noe flytting av eksisterende ledninger. Det er ikke gjort noen overslag på eventuelle kostnader dersom forurensninger skulle avdekkes ved graving i grunnen etc. Kostnadene for vegene (Helga Den Fagres gt, Gunlaug Ormtunges gt, Havne gt) baserer seg på full rehabilitering, opparbeiding til vedlagt vegprofil. Beregningen av kostnadene er gjort på basis av de planene som foreligger pr Illustrasjonsplan Alt 1. fra aktitekt NSW. Samlet sum for beregnet infrastruktur for Levanger Havn er ,- eksl.mva Prisene er basert på 2010 nivå. Vennlig hilsen Reinertsen AS Knut Carlsen Prosjektingeniør

3 Vedlagt i denne rapporten er: 1. Oversikt eksisterende ledningsnett 2. Oversikt promenadekai og snitt 3. Normalprofil 4. Snitt av fylling med kaifasade (konstruksjon) 5. Alternativ promenadefasade, snitt 6. Kostnadsammendrag 7. Beregningsgrunnlag veger 8. Beregningsgrunnlag VA ledninger

4 OPPDRAG : OPPDRAGSNR.: Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca FASE: ENDRET Kostnadsoverslag Kostnadssammendrag DATO : Vei, fylling, vann og avløp SIGN : Post nr. Kostn.- POST NAVN ENHET MENGDE ENHETSPRIS PRIS modell Kr. Kr. 1 Havne gt. (Del 1) Pr m Havne gt. (Del 2) Pr m Havne gt. (Del 3) Pr m Helga Den Fagres gt Pr m Gunlaug Ormtunges gt Pr m Veg A Pr m Veg B Pr m Veg C Pr m Veg D Pr m Veg E Pr m Veg F Pr m Rundkjøringer (Stor) 2 stk rundkjøringer i Havne gt. RS Rundkjøringer (Små) 2 stk rundkjøringer i VEG E og VEG F RS Parkeringsplasser Parkeringsplasser langs Havne gt RS Busslommer Busslommer i hele området RS Kaipromenade Alternativ løsning med steinfylling RS VA - Ledninger 1 Havne gt. Pr RS Helga Den Fagres gt Pr RS Gunlaug Ormtunges gt Pr RS Veg A Pr RS Veg B Pr RS Veg C Pr RS Veg D Pr RS Veg E Pr RS Veg F Pr RS Uspesifisert skal være medtatt i elementkostnad (entreprisekostnad) 1 ENTREPRISEKOSTNAD: Sum: Generelle kostn.(prosj.,byggel., kontroll 15 % av 1 (ikke inkl.) ANLEGGSKOSTNAD (Byggekostn.): Sum: Spesielle kostnader: 4a - Avgifter (mva), finanskostn. etc.:? % av (ikke inkl.) 0 4b - Grunnerverv og erstatn.: (RS) (ikke inkl.) 0 5 PROSJEKTKOSTNAD: (3+4) Sum: 6 Reserver: (RS) (ikke inkl.) 0 7 TOTALKOSTNAD (Budsjettkostn.): (5+6) Sum: Avrundet mill kr. eks. MVA: HENVISNING: Tegn nr: Tittel Sist datert: Kostnad_Sammen_Levanger.xlsx

5 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Havne gt (Del 1) Profil DATO : Netto lengde = 130m SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil i Havne gt. Fra profil 20 til 150 økes oppbygging fra ca kote 3.0 til kote 3.60 Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil Havne gt (0.5m+2.5m+6m+2.5m+0.5m=12m) nr. 2 Borttransport (v/masseoverskudd) m Skjæring av eksist asfaltdekker (3-10cm) m Fjerning eksist. asfaltdekker (3-10cm) m Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE / UFORUTSETT 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

6 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Havne gt (Del 2) Profil DATO : Netto lengde = 340m SIGN : Full høyde på veg-profilet og utover Havne gt. Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil Havne gt (0.5m+2.5m+6m+2.5m+0.5m=12m) nr. 5 Skjæring av eksist asfaltdekker (3-10cm) m Fjerning eksist. asfaltdekker (3-10cm) m Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

7 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Havne gt (Del 3) Profil DATO : Netto lengde = 240m SIGN : Full høyde på veg-profilet Parkering og busslommer kommer på eget overslag Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider av veg (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil Havne gt (0.5m+2.5m+6m+2.5m+0.5m=12m) nr. 7 Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

8 Parsell KOSTNADSELEMENT : ENDRET Helgas Den Fagres gt Profil DATO : Netto lengde = 314m SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil, fra Kirkegt. Til ca pr.130 Oppfylling av gateprofilet til ca kote 3.6 Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil Helga Den Fagres gt (0.5m+2.5m+2m+6m+2m+2.5m+0.5m=16m) nr. 2 Borttransport (v/masseoverskudd) m Skjæring av eksist asfaltdekker (3-10cm) m Fjerning eksist. asfaltdekker (3-10cm) m Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

9 Parsell KOSTNADSELEMENT : ENDRET Gunlaug Ormtunges gt Profil DATO : Netto lengde = 210m SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil, fra Kirkegt. Til ca pr.130 Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil Gunlaug Ormtunges gt (0.5m+2.5m+2m+6m+2.5m+0.5m=14m) Parkering på høyre side (profilretning) nr. 2 Borttransport (v/masseoverskudd) m Skjæring av eksist asfaltdekker (3-10cm) m Fjerning eksist. asfaltdekker (3-10cm) m Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

10 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET VEG A Profil 5-92 DATO : Netto lengde = 82m SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil. Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil VEG A (0.5m+2.5m+6m+2.5m+0.5m=12m) nr. 2 Borttransport (v/masseoverskudd) m Skjæring av eksist asfaltdekker (3-10cm) m Fjerning eksist. asfaltdekker (3-10cm) m Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

11 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET VEG B Profil DATO : Nette lengde = 154m SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil. Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil VEG B (0.5m+2.5m+6m+2.5m+0.5m=12m) nr. 7 Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

12 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET VEG C Profil DATO : Netto lengde = 156m SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil. Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil VEG C (0.5m+2.5m+6m+2.5m+0.5m=12m) nr. 7 Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

13 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET VEG D Profil DATO : Netto lengde = 232m SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil fra rundkjøring v/parkeringshus (Havne gt) Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil VEG D (0.5m+2.5m+6m+2.5m+0.5m=12m) Tillegg ca 35m veg/snuplass nr. 6 Fjerning eksist. asfaltdekker (3-10cm) m Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

14 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET VEG E Profil DATO : Netto lengde = 114 SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil med langsgående parkering. Krysser Havne gt v/ytre havn Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil VEG E (0.5m+2.5m+6m+2m+2.5m+0.5m=14m) Parkering høyre side profilretning nr. 7 Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

15 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET VEG E Profil DATO : Netto lengde = 114 SIGN : Gjelder opparbeidelse av nytt gateprofil med langsgående parkering. Krysser Havne gt v/ytre havn Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Kantstein på begge sider (12.5 x 25cm m/2cm fas) Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Bredde på gateprofil VEG E (0.5m+2.5m+6m+2m+2.5m+0.5m=14m) Parkering høyre side profilretning nr. 7 Sluk m/sandfang (ø100cm, h=2,5-3,0m) stk Drensledn. inkl. grøft m Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m Belysning; Trolla-armatur h=4m; c/c30-35m, inkl. kabelgrøft m Skilting og oppmerking m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

16 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Havne gt 2 stk Rundkjøringer (Stor) DATO : Full høyde på veg-profilet Parkering og busslommer kommer på eget overslag Diameter på rundkjøringen = 27m Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Forutsatt langsgående drensgrøft m/avløp til eksist./nytt sandfang c/c=50m. Gatelys basert påtrolla-armatur og -stolper c/c =30-35m. Fortau på begge sider (B=2.50m + Skulder= 0.5m) Lengde med fortau, ca 52 lm SIGN : nr. 11 Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på Fortau; 4cm Agb 11 m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

17 FASE: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Veg E og F 2 stk Rundkjøringer i VEG E og F DATO : Full høyde på veg-profilet Rundkjøring/Snuplass i enden av VEG E og F Diameter på rundkjøringen = 17m Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Areal ca 227 m2 pr. rundkjøring SIGN : nr Levering av ny granittkantstein (12.5x25 m/2cm fas) m Setting av eksist eller ny kantstein inkl. settesand og bakstøp m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

18 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Parkeringplasser Parkeringplasser langs Havne gt. DATO : Full høyde på veg-profilet Parkeringsplasser langs Havne gt. Bredde = 2.0m, lengde = 5.0m Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Antall P-Plasser ca 56 Areal ca 560m2 SIGN : nr. 13 Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

19 FASE: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Busslommer Busslommer i hele området DATO : Full høyde på veg-profilet 6 stk Busslommer i heleområdet Bredde = 3.0m, lengde = m Total overbygningstykkelse (0,07+0,10+0,10m)=0,27m på undergrunn over eksisterende veg og Ca areal pr. busslomme = 114 m2 SIGN : nr. 13 Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på kjøreveg; ca 60cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m lagsdekke asfalt på kjøreveg; 3,5cm Agb+3,5cm Agb 16 m SUM: DIVERSE 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

20 Parsell: KOSTNADSELEMENT : ENDRET Kaipromenade Maritimt Senter - Ytre Havn DATO : Ca lengde 360m SIGN : Alternativt kaipromenade mot sjø med stein plastring og G/S veg (Fiskesti) Det fylles ut med sprenstein fra stedlig depot til planlagt grense mot sjø Utenpå denne fylling plastres kanten med 1 m tykkelse av egnet stein. Generellt legges plastringsstein i et belte på ca 7m, (fra G/S veg til 4m under havnivå) Bredde på G/S veg (fiskesti) er ca 2.5m Topp dekke på G/S veg (fiskesti) ca kote 2.0 nr. 1 Masseflytting i fylling (Stedlig depot med sprengstein) m Plastring av steinfylling (1m tykkelse og 7m høyde) m Justering av traubunn/ alt. bruk av fiberduk kl.3 m Forsterkn.lag på Fortau; 30cm sprengstein fra depot. m Avrettingslag i 10cm tykkelse på veg og fortaug m Bærelag 0-30 i 10cm tykkelse m SUM: DIVERSE / UFORUTSETT 20 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM pr. m: ELEMENTKOSTNAD lm (avrundet) Veg_kostmod_Levanger.xlsx

21 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Havne gt Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 3 ledninger Total lengde: 757 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 5000 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m m Omlegging av pumpeledninger, ø400 m Tilkobling eks. pumpeledn. stk m Vannledning, ø225 PVC SDR21 m Spillvannskum komplett, ø1000. stk Overvannskum komplett, ø1000. stk stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø150. stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø200. stk stk Forankring av vannledningsbend stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m Prøving og kontroll vannledninger m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving, rør og stoppekran stk SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

22 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Helga Den Fagres gt Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 3 ledninger Total lengde: 314 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 2900 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Vannledning, ø225 PVC SDR21 m Spillvannskum komplett, ø1000. stk Overvannskum komplett, ø1000. stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø200. stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m Prøving og kontroll vannledninger Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving, rør og stoppekran stk SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

23 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Gunlaug Ormtunges gt Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 1-3 ledninger Total lengde: 210 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 2300 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Spillvannskum komplett, ø1000. stk Overvannskum komplett, ø1000. stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø200. stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving, rør og stoppekran stk SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

24 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Veg A Profil 5-87 DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 1-3 ledninger Total lengde: 82 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 4500 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Vannledning, ø225 PVC SDR21 m Spillvannskum komplett, ø1000. stk Overvannskum komplett, ø1000. stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø200. stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Prøving og kontroll vannledninger m SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

25 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Veg B Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 3 ledninger Total lengde: 188 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 4000 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Vannledning, ø225 PVC SDR21 m Spillvannskum komplett, ø1000. stk Overvannskum komplett, ø1000. stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø200. stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving, rør og stoppekran stk Prøving og kontroll vannledninger m SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

26 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Veg C Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 3 ledninger Total lengde: 185 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 4300 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Vannledning, ø225 PVC SDR21 m Spillvannskum komplett, ø1000. stk Overvannskum komplett, ø1000. stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø200. stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving, rør og stoppekran stk Prøving og kontroll vannledninger m SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

27 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Veg D Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 1-3 ledninger Total lengde: 90 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 6800 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Vannledning, ø160 PVC SDR21 m Spillvannskum komplett, ø1000. stk Overvannskum komplett, ø1000. stk Vannkum komplett, ø1400. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø200. stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving, rør og stoppekran stk Prøving og kontroll vannledninger m SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

28 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca VA - Ledninger UTBYGGINGSETAPPE : Parsell: Veg E Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 1-3 ledninger Total lengde: 70 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 3000 ENDRET ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Vannledning, ø160 PVC SDR21 m Prøving og kontroll avløpsledninger. m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Prøving og kontroll vannledninger m SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

29 Levanger Næringsselskap Kostnadsoverslag Levanger Havn SIGN : Kca UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET Parsell: Veg F Profil DATO : VA - Ledninger SIGN : VA-grøft med 1-3 ledninger Total lengde: 70 Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: 3000 ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft i løsmasser bunnbredde = 1,2m m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning, ø200 PVC SN8 m Overvannsledning, ø315 PVC SN8 m Vannledning, ø160 PVC SDR21 m Prøving og kontroll avløpsledninger. m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledningsgrøfter m Prøving og kontroll vannledninger m SUM DIVERSE 15 % TILRIGGING 15 % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

KOSTNADSANSLAG for infrastruktur i områdereguleringsplan for Mindemyren, Bergen kommune

KOSTNADSANSLAG for infrastruktur i områdereguleringsplan for Mindemyren, Bergen kommune KOSTNADSANSLAG for infrastruktur i områdereguleringsplan for Mindemyren, Bergen kommune 2013-11-15 Innholdsfortegnelse Introduksjon Områdeoversikt Sammendrag totale kostnader Forutsetninger/skisser -Veg

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg OPPDRAGSGIVER : TEGNING NR. : Trondheim kommune OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : 26.01.10 Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning 2230053 SIGN : vg UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET ENHETSPRISER VA- ANLEGG

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

ADKOMST TIL KVALVIKODDEN

ADKOMST TIL KVALVIKODDEN Oppdragsgiver Bodø kommune Rapporttype Kostnadsoverslag 20120911 ADKOMST TIL KVALVIKODDEN ALTERNATIVE LØSNINGER TEMA: KOSTNADSOVERSLAG 2 (18) Oppdragsnr.: 6090236 Oppdragsnavn: Bodø Ytre havn Dokument

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag.

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag. COOP ÅSANE EIENDOM AS OG ÅSENE SENTER DA Reguleringsplan for Åsane sentrum. Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. ADRESSE COWI AS Postboks Solheimsviken 5 Bergen

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

SKISSEPROSJEKT SKOLEVEGEN

SKISSEPROSJEKT SKOLEVEGEN SKISSEPROSJEKT SKOLEVEGEN UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MAI 211 1. Bakgrunn for prosjektet. Skolevegen er i dag fremkommelig og i bruk, men bærer preg av slitasje og dårlig vedlikehold. Vann og

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Fv 107 Jondal ferjekai

Fv 107 Jondal ferjekai Statens vegvesen Prosjektfase Tekniske tegninger Fv 107 Jondal ferjekai Jondal kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag: Hp 01 km 0,030 350 Region

Detaljer

VecLLc33 KOSTNA D SOVERSLAG. Vegarbeider KOSTNADSOVERSLAG. Kostnadsoverslaget er delt ODP i 3 kostnadselementer.

VecLLc33 KOSTNA D SOVERSLAG. Vegarbeider KOSTNADSOVERSLAG. Kostnadsoverslaget er delt ODP i 3 kostnadselementer. VecLLc33 i Vegarbeider KOSTNADSOVERSLAG Rambøll Norge AS KOSTNA D SOVERSLAG Kostnadsoverslaget er delt ODP i 3 kostnadselementer. 1: Natursti 2: Fiskeplass/Rasteplass 3: Natursti (parsell 3) 1: Natursti

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt: Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging Tønsberg kommune Statens vegvesen Region sør Tønsberg kontorsted 05.03.202 Tegningsliste Statens vegvesen Prosjekt: Fv. 300

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

3-15. 81202 Rekkverksavslutning med feste i fjell. 81203 Ny plassering av skilt 512 3-12. Tegnforklaring: Nytt leskur av smal type.

3-15. 81202 Rekkverksavslutning med feste i fjell. 81203 Ny plassering av skilt 512 3-12. Tegnforklaring: Nytt leskur av smal type. 3-15 81500 Nytt leskur av smal type Fall Fall 2,5% Skilt 512 fjernes 10 2 15,5 2,6 20 9,4 10 20 20 81200 10 81201 20 Fall 2,5 %Fall 3,0% 2,7 3 0,25 0,5 Mast flyttes 81202 Rekkverksavslutning med feste

Detaljer

C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015

C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015 C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015 (Tilbudsvedlegg 2.2) Side 1 Post Beskrivelse Mengde Enhet EnhetsPris Sum 01 Etablering, drift og avvikling av arbeidene

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Detaljregulering for Rudsmoen, dagligvare 28. juni 2016

Detaljregulering for Rudsmoen, dagligvare 28. juni 2016 Detaljregulering for Rudsmoen, dagligvare 28. juni 2016 Plan id 481R Vedlegg 4 Illustrasjonsplan RMTransverse (_T("Novapoint_RoadMarking_Nor_Obj")) 2 3 2 T-820 Pet Can Isboks Paris 2102 Isboks Paris 1854

Detaljer

Det forutsettes at alle masser kan hentes fra deponier som ligger lett tilgjengelig på land like bak anlegget.

Det forutsettes at alle masser kan hentes fra deponier som ligger lett tilgjengelig på land like bak anlegget. NOTAT OPPDRAG Langstranda Bodø DOKUMENTKODE 712120-RIG-NOT-004 EMNE Scenarie 17 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Nordland Betong AS OPPDRAGSLEDER Dag I Roti KONTAKTPERSON Tore Mosand SAKSBEH dag inge

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJONSPLAN Prosjekt: Parsell: Bjarkøyforbindelsene Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy Bjarkøy kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 05.03.2012 TEGNINGSLISTE Reguleringsplan Bjarkøyforbindelsene

Detaljer

Byromskonsept for Møllendal, kostnadsoverslag Vedlegg til byromskonseptet

Byromskonsept for Møllendal, kostnadsoverslag Vedlegg til byromskonseptet Bergen kommune: Plan og geodata Oppsummering Vedlegg til byromskonseptet For øvrige forutsetninger, se byromskonsept s. 35 Oppdatert 3 juli 2009 BMFA Tabellen under oppsummerer kostnadene for delområdene

Detaljer

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS Tekniske tegninger Reguleringsplan Prosjekt Rundkjøring Fv17 x Granåsen / Tofsrudveien Parsell Fv17 Hp1 m - 8 Fet kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: - 17 Hp1 m - 8 Dimensjoneringsklasse : Fartsgrense

Detaljer

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA Skorpa Forprosjekt Vei og VA Juni 2008 220 0008 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 SAMMENDRAG... 3 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3.0 VEI... 4 3.1 Generelt...4 3.2 Dimensjoneringskriterier... 4 3.3 Alternativsvurderinger...

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Eksisterende bunn kum/rør ved fylkesveien ligger på ca. 3,0 m under terreng. Gravedybde på grøft vil i snitt ligge på ca.

Eksisterende bunn kum/rør ved fylkesveien ligger på ca. 3,0 m under terreng. Gravedybde på grøft vil i snitt ligge på ca. Fremføring av kloakkledning til Karl Johan Haugerø Stadsbygd Rissa kommune ber om pristilbud på fremføring av kloakkledning, stikkledning, fra hovedkloakkledning ved fylkesveien til eiendomsgrense Mittland,

Detaljer

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1 Bru 4 3 +.5 TEGNFORKLARING: Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong Rekkverk Tilpass til eksisterende gs-veg Tørrmur i byggefasen se snitt på tegn. J Støyskjerm

Detaljer

PRISSKJEMA - HOVEDOVERSIKT

PRISSKJEMA - HOVEDOVERSIKT PRISSKJEMA - HOVEDOVERSIKT Her prises komplette arbeider mht ytelse og mengder i samsvar med konkurransgrunnnlaget. Alle aktuelle arbeider skal medtas under delposter nevnt under selv om delarbeidere ikke

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

Senking / heving /utskifting av gategods:

Senking / heving /utskifting av gategods: Kap. 4 Priser Priser I nedenforstående poster er det kun anslåtte mengder. Kostnader som administrasjon, arbeidsledelse og møtedeltagelse inngår i enhetsprisene. Reelle mengder måles opp ved anvisning

Detaljer

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Foredrag B10 Novapoint KABEL Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Novapoint Electro Bakgrunn Mål og Fremdrift Status og demo Novapoint Electro Bakgrunn Innfor BIM/Samordningsmodel ligger Electro

Detaljer

Konkurransegrunnlag LEIKANGER KOMMUNE. Teikningshefte. Berlehagen bustadfelt. Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER. Arkiv nr.

Konkurransegrunnlag LEIKANGER KOMMUNE. Teikningshefte. Berlehagen bustadfelt. Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER. Arkiv nr. Konkurransegrunnlag Teikningshefte Berlehagen bustadfelt Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER Arkiv nr.: 528304 Dato: 30.08.2012 LEIKANGER KOMMUNE Teiknings nummer Framside Teikningsliste TEIKNINGSLISTE

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse Veirehabilitering Slottsberget, Dikemark Asker kommune Beskrivelse Innledning Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å rehabilitere Slottsberget veien som ligger i Dikemark, Asker

Detaljer

Forslag til endring av områderegulering Kvalvikodden - utlegging til offentlig ettersyn

Forslag til endring av områderegulering Kvalvikodden - utlegging til offentlig ettersyn Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.09.2012 53640/2012 2010/1373 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Forslag til endring av områderegulering

Detaljer

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM Beskrivelse for åpen anbudskonkurranse Anbudsfrist: 5. februar 2016 kl 12:00 Anbudsåpning: 5. februar 2016 kl 12:30 OPPDRAGSNAVN: OPPDRAGSGIVER: Anbudsdokumenter

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

Løvenvoldgata. Rehabilitering av gate og fortauene

Løvenvoldgata. Rehabilitering av gate og fortauene Løvenvoldgata Rehabilitering av gate og fortauene FAKTA -Eierskap: Fylkesveg -Prosjektsår: Siste gang rehabilitert i 1997 -Størrelse: Lengde ca. 215 lm, areal ca. 2000 m 2 -Prosjekteier: Ålesund kommune,

Detaljer

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum August 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. FORUTSETNINGER... 3 2.1. GEOMETRI... 3 2.2. GRUNNFORHOLD... 3 2.3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG... 3 3. KONSTRUKSJONER...

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland 2013-01-07 Fase 1 Generelt: Nattarbeid mellom kl 22 06. Manuell dirigering 4 stk. Et kjørefelt er stengt. Fjerne rabatt og fylle opp med forsterkningslag/bærelag

Detaljer

Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring

Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring - 2014026044 Jeg mottok i går mail om endringer i vedlagte kunngjøring. I kunngjøringen ser det ut for at de aller fleste dokumentene i konkurransegrunnlaget

Detaljer

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG Dokument type Forprosjekt VA Dato 2013-01-18 FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG MASKINSVINGEN 29/1/196 FORENKLET FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2013-01-18 Jørn G. Thomassen Utført av Kontrollert av - Godkjent

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring Ny fellsgrøft Eksist. mast flyttes Nytt skap lysstyring 2,5 3 ype I A ilførsel lys fra kommunens mast ype I A 10 10 Xref \\skien10\oppdrag\525073\07_egning_veg_prof\egning\09 Råbekken\_IN_08.dwg EGNFORKARING:

Detaljer

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Eksist. mur 4 3 3 6 1 2 10 2 10 1 2,6 3 3 A TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Bygning Lehus, se J-tegn Betongheller GS-veg justeres Vegetasjonsrydding

Detaljer

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv NOTAT Oppdrag Vannforsyning Transfarelv Kunde Alta kommune Notat nr. 001 Til Alta kommune v/tom Jøran Olsen Fra Kopi Rambøll v/jørn Gunnar Thomassen Alta kommune v/tommy Johansen Dato 2016-04-11 Kostnadsoverslag,

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 1 av 5 1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 2 av

Detaljer

Pöyry Prosjekt 01L

Pöyry Prosjekt 01L Pöyry Prosjekt 01L0535.005 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Målsetting...3 3. Utarbeidelse av notat...4 4. Konklusjon og anbefalinger...4 5. Avgjørende faktorer i Pöyrys vurdering...6 6. Vanntilknytning...6

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

TEGNINGSLISTE A001. Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 13, Dok.B000 m. vedlegg. Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato

TEGNINGSLISTE A001. Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 13, Dok.B000 m. vedlegg. Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato Prosjekt: Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 3, Dok.B000 m. vedlegg TEGNINGSLISTE A00 Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato Merknader A00 Tegningsliste 206-02-29 B-tegninger

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA 5337.XLSX 04.03.2015 Side 1 av 5 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01

Detaljer

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 29. mai 2015 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato:

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer