Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /"

Transkript

1 Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ 3, Langhull nr 1 + nr 2 ++ Rønvikfjellet Løp Alternativ 4 Fire langhull inkl. hele vegutvidelsen Langhull nr Langhull nr Langhull nr Langhull nr Sum prosjektkost hovedparsell Sum prosjektkost overføringsledning Skaug basseng Sum prosjektkostnad Vedlegg 6 soverslag underparseller

2 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 01.1 Går fra påkopling i eksisterende ventilkammer Rønvikfjellet, ca halvveis ned Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum lia mot bebyggelsen i Skivika (Joveien). Det meste av Vegetasjonsrydding 150 meter i 8 meter strekningen er bratt skogs bredde. Inkl. bortkjøring og deponering m /fjellterreng. Regner med ren Overflaterensk. Legges til side for senere fjellgrøft hele vegen. Særlige tilbakefylling. 150 meter i 4 meter bredde m tiltak for opprettholde forsyning i eksisterende ledning Fjellgrøft, sprenging, utlasting og uttransport. Bunnbredde 0,65 m, dybde 2,27 m. Faktor 1,5 pga bratt terreng lm Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 2,85 m3 fast pr meter grøft. Faktor 2 pga bratt terreng m Fundament 0,11 m3/m pukk 816. Faktor 2 pga bratt terreng lm Omfylling 0,47 m3/m pull 816. Faktor 2 pga bratt terreng lm Gjenfylling sprengstein ref. Komm.tek. Norm. 2,19 m3/m. Faktor 2 pga bratt terreng lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 (Pris regnet med utgangspunkt i anbudspris på D=280 20,4 kg/m). Faktor 1,5 pga bratt terreng lm Bærelag og dekke på parkeringsplass Rønvikfjellet m Tilkopling Rønvikfjellet RS Luftekum i høgbrekk parkeringsplass stk Overflatejustering. Regner at det i snitt er nødvendig med justering opp 30 cm i bredde 4 meter. Gjelder ikke parkeringsplassen m Matjord og tilsåing. Lengde 150 m, bredde 6 m m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter Vedlegg 6 soverslag underparseller

3 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 01.2 Går fra påkopling ca halvveis ned lia fra Rønvikfjellet ned til Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av Joveien. Det meste av sum strekningen er bratt (brattere Vegetasjonsrydding 139 meter i 8 meter enn 1:3) skogs/fjellterreng. bredde. Inkl. bortkjøring og deponering m Regner med ren fjellgrøft hele Overflaterensk. Legges til side for senere vegen. Særlige tiltak for tilbakefylling. 139 meter i 4 meter bredde m opprettholde forsyning i eksisterende ledning Fjellgrøft, sprenging, utlasting og uttransport. Bunnbredde 0,65 m, dybde 2,27 m. Faktor 1,5 pga bratt terreng lm Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 2,85 m3 fast pr meter grøft. Faktor 2 pga bratt terreng m Fundament 0,11 m3/m pukk 416. Faktor 2 pga bratt terreng lm Omfylling 0,47 m3/m pull 416. Faktor 2 pga bratt terreng lm Gjennfylling sprengstein ref. Komm.tek. Norm. 2,19 m3/m. Faktor 2 pga bratt terreng lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280. Faktor 1,5 pga bratt terreng lm Klamring av ledning pga av fall brattere enn 1:3 m Ventilkum i Joveien: Tilkopling til forsyningsledning. Inkl. ventilkryss og trykkreduksjon RS Overflatejustering. Regner at det i snitt er nødvendig med justering opp 30 cm i bredde 4 meter. m Matjord og tilsåing. Lengde 139 m, bredde 6 m m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 11122

4 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 01.3 Går i Joveien vestover til Langbakkdalen, og videre ned Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av til kryss Skivikveien. På hele sum strekningen ligger det andre Skjæring og fjærning av asfalt. Bredde 4 meter i ledninger i vegen: VL150, hele lengden m SP150/SP160 og OV200 > OV600. Regner med at det på halve strekningen er aktuelt å legge ny ledning i samme grøft (utvidet) som de eksisterende. Regner da at VL150, SP150 og OV300 må skiftes ut. Regner der tillegg RS 2000 kr/m for Graving og sprenging grøft: På halve strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell, hvor sprengingsdelen kun vil være en breddeutvidelse av eksisterende sprengt grøft. pris grøftesprengingen regnes likevel som full kombinertgrøft med bunnbredde 2,5 meter. Pris kr 840 x justeringsfaktor 2,5 for bredde. utskifting. På andre halvdel av lm parsellen regnes RS 1000 kr/m Halve strekningen: Uttransport av jordmasser til som anleggsulempe ved lokalt depot for gjenbruk. m nærføring Halve strekningen: Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 2,85 m3 fast pr meter grøft. Faktor 1,3 pga bratt terreng m Halve strekningen: Fundament pukk 416 > 0,38 m3/m lm Halve strekningen: Omfylling 1,60 m3/m pukk 4 16 lm Halve strekningen: Gjennfylling med masser lagret i depot. 3,50 m3/m lm Graving og sprenging grøft: På andre halve strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell, hvor sprengingsdelen kun vil være i full grøftebredde med bunnbredde 0,65 meter. Pris på grøftesprengingen regnes som full kombinertgrøft med bunnbredde < 1,0 meter. lm Andre halvstrekningen: Uttransport av jordmasser til lokalt depot for gjenbruk. 1,6 m3/m m Andre halvstrekningen: Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Andre halvstrekningen: Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Andre halvstrekningen: Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Andre halvstrekningen: Gjennfylling med masser lagret i depot. 2,19 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Kummer RS pr 500 meter RS Utskifting eks. ledninger på halve parsellen lm Anleggsulempe for nærføring til andre ledninger halve parsellen. lm Forsterkningslag av pukk 22/120. Tykkelse 40 cm. m Bærelag veg. Knust fjell Tykkelse 15 cm. Bredde 4 meter m Asfaltdekke. Agb 16 Tykkelse 40 m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 14708

5 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell 01.4 selement Enhet Mengde Enhetskostnad Prissetting som samme meterpris som parsell 01.3 lm Går i Skivikveien fra kryss Langbakkdalen, og videre ned til gangvegen langs Rv834. På så godt som hele strekningen ligger det andre ledninger i vegen, i hovedtrekk som på parsell Forskjellene i forhold til parsell 01.3 er små, og på det grunnlag benyttes samme meterpris som parsell Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 14708

6 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 01.5 Ledning legges i GSveg langs Rv 834. Det innebærer at GSvegen Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av må bygges opp igjen sum over ledningsgrøfta. Legger til Skjæring og fjærning av asfalt. Bredde 3 meter i grunn at det på hele hele lengden m strekningen blir kombinertgrøft: 1 meter løsmasse over 1,5 meter fjell. GSvegen bygges Graving og sprenging grøft: På hele strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter opp igjen med asfaltert bredde lm meter Uttransport av jordmasser til lokalt depot for gjenbruk. m Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Kummer RS pr 500 meter RS Bærelag GSveg. Knust fjell Tykkelse 25 cm. Bredde 3,5 meter m Asfaltdekke. Agb 16 Tykkelse 40 m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 7376

7 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 01.6 Ledning legges de første 70 meter i GSveg langs Rv Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av På den strekningen brukes sum samme enhetspris som for parsell Deretter legges ledningen langs Rv 834 i trase Graving og sprenging grøft: På 175meter av strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 for fremtidig GSveg de meter lm resterende 350 meter. Bygging Uttransport av jordmasser til lokalt depot for av GSveg tas ikke med i gjenbruk. m kostnadsoverslaget her hvor Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 det nu ikke er gsveg. Over m3 fast pr meter grøft. m grøft avsluttes det med et forsterkningslag kult Graving av grøft: På 178meter av strekningen antas det at det blir løsmassegrøft dybde < 2,5 tykkelse 35 cm i bredde 4 meter. Bunnbredde < 1 meter lm meter. Det innebærer at GSvegen Uttransport av jordmasser til lokalt depot for må bygges opp igjen gjenbruk. m over ledningsgrøfta. Legger til Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm grunn at det på halve Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm strekningen blir løsmassegrøft i deponerte Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m lm løsmasser/opprinnelige Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm løsmasser, og at halve Kummer RS pr 500 meter RS strekningen blir kombinertgrøft: 1 meter løsmasse over 1, Forsterkningslag for GSveg. Tykkelse 35 cm, bredde 4 meter. Kult m meter fjell Usikkerhet 25% De første 70 meter. Meterpris som parsell 01.5 m Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 6018

8 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell selement Enhet Mengde Enhetskostnad Vegutvidelse Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum Slik Rv 834 ligger nu, er det ikke plass til å komme frem med GSveg på sørøstsiden av vegen. Bygging av GSveg her betinger at Rv 834 flyttes nærmere sjøen. Det er gjort en vurdering av løsning hvor vannledningen legges på nordvestsiden av Rv 834, dvs at en krysser under vegen to steder for parsell. Tilsvarende vil være nødvendig for parsell, men der ligger det dårligere til rette for slik løsning. Løsning med legging av ledning på nordvestsiden er derfor lagt til side. Løsningen er uhensiktsmessig. Bak denne konklusjonen ligger at det vil være ønskelig at GSveg bygges på denne strekningen, helt frem til nordenden av parsell. Nytt vegareal inkl. skulder og rekkverksrom Rv 834 er ca 1630 m2 for forskyvning/utvidels av vegen over en strekning på 490 meter. Det gjøres separat kostnadsoverslag for flytting av vegen, og for bygging av vannledningen på de tre parsellene Bygging av GSvegen kostnadsberegnes ikke her. 2 Riving eks rekkverk. 3 Riving eksisterende asfaltdekke 4 Rensk og trauing for fylling og forsterkningslag. Regner gjennomsnitt 24 meter per 8 timer. Sum 405 meter. Gir 2500 kr/time i 50 timer 5 Fylling. Ikke beregnet. Anslår 2000 m3, dvs ca 5 m3 per løpemeter 6 Forsterkningslag. Tykkelse 35 cm. Areal 1630 m2. Kult Bærelag av asfaltert grus Ag11. Tykkelse 11 cm. 8 Bindelag Agb16. Tykkelse 4 cm 9 Slitelag Ab16. Tykkelse 4 cm. lm m time m m m m m Nytt rekkverk samme strekning som eksisterende. Inkl. merkostnad endeavslutninger. lm Sluttarbeider med rydding, rensk, tilsåing, oppmerking, skilting mv. 12 Usikkerhet 25 % 13 Entreprisekostnad RS Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad 16 Tomt 17 Merverdiavgift 25% av byggekostnad 18 Prosjektkostnad vegutvidelse for og m Prosjektkostnad per m Prosjektkostnad per lm veg 7203

9 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen legges på hele parsellen langs Rv 834 i trase Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av for fremtidig GSveg. Lengde sum meter. Bygging av GSveg tas ikke med i kostnadsoverslaget her. Over 2 Graving og sprenging grøft: På hele strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter grøft avsluttes det med et lm forsterkningslag kult Uttransport av jordmasser til lokalt depot for tykkelse 35 cm i bredde 4 gjenbruk. 1,6 m3 fast pr meter grøft m meter. 4 Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Kummer RS pr 500 meter RS Forsterkningslag for GSveg. Tykkelse 35 cm, bredde 4 meter. Kult m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 6760

10 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 01.8 Ledningen legges på hele parsellen langs Rv 834 i trase Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av for fremtidig GSveg. Lengde sum meter. Bygging av GSveg tas ikke med i Graving grøft: På hele strekningen antas det at det blir løsmassegrøft 1,5 meter dybde. kostnadsoverslaget her. Over Bunnbredde < 1 meter lm grøft avsluttes det med et Uttransport av jordmasser til lokalt depot. 1,6 forsterkningslag kult m3 fast pr meter grøft m tykkelse 35 cm i bredde 4 meter. Det inneb Fylling over ledningstraseen opp til forsterkningslag gsveg. 2,8 m3 fast pr lengdemeter. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Kummer RS pr 500 meter RS Forsterkningslag for GSveg. Tykkelse 35 cm, bredde 4 meter. Kult m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 5486 Entreprisekostnad pr meter 4064

11 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen legges på hele Bruker samme pris per meter som parsell lm parsellen langs Rv 834 i trase for fremtidig GSveg. Lengde Prosjektkostnad parsell meter. Bygging av GSveg tas ikke med i kostnadsoverslaget her. Over grøft avsluttes det med et forsterkningslag kult tykkelse 35 cm i bredde 4 meter Prosjektkostnad per meter 6760

12 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen ligger på hele Bruker enhetspris per meter fra parsell 01.2 lm strekningen i svært krevende multiplisert med (bratt) skogsterreng. Hovedtrekkene er mye likt Prosjektkostnad parsell parsell 01.1 og 01.2, men terrenget vurderes å være enda mer krevende, samtidig som det på del av strekningen er kort avstand til bebyggelse. Terrenget er også der svært bratt. Det er grunn til å reise spørsmål ved om løsningen er hensiktsmessig gjennomførbar. Med bakgrunn i det må en også se at det er stor usikkerhet i kostnadsoverslaget. Velger ut fra det å brukke dobbelte enhetspris per meter av det som er beregnet for parsell Prosjektkostnad per meter 22245

13 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen ligger på hele Bruker samme pris per meter som parsell 01.3 lm strekningen i boligveg, hvor det fra tidligere ligger noe Fradrag for mindre komplisert pga færre lm ledningsanlegg. Regnes å være ledninger noe enklere enn parsell Tar utgangspunkt i Prosjektkostnad parsell meterkostnad i parsell 01.3, og Prosjektkostnad per meter gjør et fradrag på 1000 kr/m fordi det ikke regnes nødvendig å skifte ut noen ledninger

14 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen ligger på hele Bruker samme pris per meter som parsell lm strekningen i boligveg, hvor det fra tidligere ligger noe ledningsanlegg. Regnes å være Prosjektkostnad parsell så lik 01.11, at det ikke er Prosjektkostnad per meter grunnlag for å ansøå forskjell i pris. Regner samme meterpris som

15 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen legges på hele strekningen i gsveg mellom Skivik og Løpsmark Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum Eksisterende Ø150 mm hovedvannledning ligger i Riving og levering av eks asfalt i depot. Bredde samme trase. Regner at 3 meter i hele lengden m eksisterende ledning skal rives, grøfta utviders og det legges Graving eksisterende grøft. Graves opp i sin helget for legging av nye ledninger. Regner Ø280 mm + Ø160 mm. GSvegen dybde 2,5 meter. lm bygges opp igjen med Sprenging for utvidelse av eksisterende grøft. Regner utvidelse i bunn 0,6 meter, dybde 2 meter. lm Uttransport av jordmasser til lokalt depot for gjenbruk. 3 m3 pr meter grøft. m Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,13 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,20 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,90 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,33 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Ny ledning PE 100 SDR 11 D = 160 til erstatning for eksisterende, inkl midlertidig ledning i anleggsperioden. lm Kummer RS pr 500 meter RS Bærelag GSveg. Knust fjell Tykkelse 25 cm. Bredde 3,5 meter m Asfaltdekke. Agb 16 Tykkelse 40 m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 9070

16 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen legges på så godt som hele strekningen under areal opparbeidet til veg, gsveg, Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum skolegård mv.. For forenklings skyld regnes det Riving og levering av eks asfalt i depot. Bredde som om hele strekningen skal 4 meter i halve lengden m opparbeides til vegstandard tilsvarende asfaltert boligveg, bredde 4 meter Graving og sprenging grøft: På hele strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter lm Uttransport av jordmasser til lokalt depot for gjenbruk. 1,6 m3 pr meter grøft. m Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 1,18 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Kummer RS pr 500 meter RS Forsterkningslag av pukk 22/120. Tykkelse 40 cm. m Bærelag veg. Knust fjell Tykkelse 15 cm. Bredde 4 meter m Asfaltdekke. Agb 16 Tykkelse 40 m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 8261

17 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen legges på hele strekningen i opparbeidet veg. Det er behov for forsterkning av Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum vesentlig lengde av vegen Eksisterende ledningsanlegg Riving og levering av eks asfalt i depot. Bredde antas med grunnlag i 4 meter i hele lengden m ledningskartverk å ligge i fortau. Det nye ledningsanlegget kan dermed Graving og sprenging grøft: På hele strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter legges uten at eksi lm Uttransport av jordmasser til lokalt depot for gjenbruk. 1,6 m3 pr meter grøft. m Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 1,18 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Kummer RS pr 500 meter RS Forsterkningslag av pukk 22/120. Tykkelse 40 cm. Bredde 4 meter m Bærelag veg. Knust fjell Tykkelse 15 cm. Bredde 4 meter m Asfaltdekke. Agb 16 Tykkelse 40 mm. Bredde 5,5 meter m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 8701

18 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets Ledningen legges på hele strekningen i/langs det som i gjeldende reguleringsplan er Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum regulert til felles gangareal Gangarealet er pr nu ikke opparbeidet, men det er nylig langt ledningsanlegg (Ø Graving og sprenging grøft: På hele strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter mm vannledning + Ø110 mm lm spillvann pumpeledning) i Uttransport av jordmasser til lokalt depot for traseen. Det forutsettes at ny gjenbruk. 1,6 m3 pr meter grøft. m vannledning kan legges langs Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 de nylig lagte, og det regnes et m3 fast pr meter grøft. m tillegg 1000 kr. pr meter i Fundament 0,11 m3/m pukk 416 forhold til situasjon uten lm eksisterende anlegg. Det antas Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 på hele strekningen kombigrøft lm meter løsmasse/1,5 meter Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 fjell. m3/m lm Tillegg for nærføring til andre ledningsanlegg lm Kummer RS pr 500 meter RS Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 6682

19 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell Beskrivelse Ledningen koples til eksisterende ledning ved Bremnesodden. Legges et kort stykke på nordsiden av Rv834, krysser vegen i varerør, og legges derfra på sørsiden av Rv834. Langs sørsiden av Rv 834 må det tas ut fjellskjæring i størrelsesorden 3400 m3 for å gi plass til ny vannledning Lengd Nr selement Enhet Mengde Enhetskostnad e Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum lm Sprenging av fjellskjæring (inkl. rensk og tfm sikring) på sørsiden av Rv834, inkl transport av fjellmassene til fylling for omlegging av vegen nord for Løp hovedgård. Tipparbeider/utlegging av fylling inngår ikke Graving og sprenging grøftpå nordsiden av Rv834: På hele strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter lm Uttransport av jordmasser til fylling for omlegging veg. 1,6 m3 fast pr meter grøft m Uttransport av fjellmasser fra grøft til fylling for omlegging av veg. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Graving og sprenging grøftfor kryssing av Rv834: Antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter. Ulemper for arbeid i veg inkludert med faktor 2 lm Uttransport av jordmasser til fylling for omlegging veg. 1,6 m3 fast pr meter grøft m Uttransport av fjellmasser fra grøft til fylling for omlegging av veg. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 inkl. varerør lm Reetablering av veg og sideanlegg. m Sprenging grøft for ledning langs sørsiden av Rv834: Fjellgrøft dybde 2,5 meter. Bunnbredde < 1 meter. Ulemper for arbeid langs veg inkludert med faktor 1,3 lm Uttransport av fjellmasser fra grøft til fylling for omlegging av veg. 2,85 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid langs veg inkl. med faktor 1,3 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid langs veg inkl. med faktor 1,3 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m. Ulemper for arbeid langs veg inkl. med faktor 1,3 lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 280 lm Kummer RS pr 500 meter RS Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 9366 MENGDEBEREGNING AV FJELLSKJÆRING Profilnr Areal Lengde Mellomliggende volum (m3) ,71 13, ,09 24, ,32 32, ,27 48, ,4 Sum 143,9 Profilnr Areal Lengde Mellomliggende volum (m3)

20 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller , , , ,26 135,3 Sum 299,9 Profilnr Lengde Mellomliggende volum (m3) , ,85 272, ,66 445, ,39 340, ,72 251, ,84 375, ,10 409, ,71 278, ,85 315, ,70 225,5 Sum 2913,4 Sum totalt 3357,2

21 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 02.1 Grensesnitt mot parsell Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, lm alternativt mot langhull nr 4. entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av Krysser Rv 834 i varerør til sum nordsiden av vegen, og legges på nordsiden av RV 834 i trase for fremtidig gsveg til nord for Løp hovedgård. Bygging av GSveg Graving og sprenging grøftfor kryssing av Rv834: Antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter. Ulemper for arbeid i veg inkludert med tas ikke med i faktor 2 lm kostnadsoverslaget her Uttransport av jordmasser til fylling for omlegging veg. 1,6 m3 fast pr meter grøft m Uttransport av fjellmasser fra grøft til fylling for omlegging av veg. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 225 inkl. varerør lm Reetablering av veg og sideanlegg. m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad vegkryssing Entreprisekostnad øvrig som parsell 01.8 med fradrag for mindre dim ledning Sum entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt bredde 6 m lengde 1185 meter m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 5448

22 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell selement Enhet Mengde Enhetskostnad 02.2 Grensesnitt mot parsell Fyllingskostnader. Omfatter massekostnader, m opplasting, transport, arbeid på tipp og avslutning av fyllingen. Inkl felleskostnader og usikkerhet. Skilles ut som egen parsell pga at det er nødvendig med utfylling som legger til rette for omlegging av RV 834 og bygging av gsveg. Utfylling og bygging av vannledning kan utføres uten at Rv 834 legges om og gsveg bygges Omlegging av høgspent luftspenn. RS anslås Entreprisekostnad fylling og høgspent Entreprisekostnad øvrig som parsell 01.8 med fradrag for mindre dim ledning Sum entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt Overslag fra tegning m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 12780

23 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell selement Enhet Mengde Enhetskostnad 02.3 Grensesnitt mot parsell Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum Ledningsgrøft legges under trase for fremtidig gsveg. Ved Geitvågen er det på våre tegninger skissert en omlegging av Rv 834 inkl. gsveg på nordsiden. I kostnadsoverslaget her tas ikke omleggingen av vegen med. For det tilfelle at omlegging av veg ikke gjøres, vil det være aktuelt å gjøre en liten forskyvning av vannledningen i forhold til nu tegnet. Regner med 50/50 løsmassegrøft/kombigrøft Graving og sprenging grøft: På halve strekningen antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter lm Uttransport av jordmasser til lokalt depot for gjenbruk. 1,6 m3/m m Uttransport av fjellmasser fra grøft 5 km. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Graving av grøft: På halve strekningen antas det at det blir løsmassegrøft dybde < 2,5 meter. Bunnbredde < 1 meter lm Uttransport av jordmasser til lokalt depot for gjenbruk. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 225 lm Kummer RS pr 500 meter RS Forsterkningslag for GSveg. Tykkelse 35 cm, bredde 4 meter. Kult m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 6048

24 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell selement Enhet Mengde Enhetskostnad 02.4 Grensesnitt mot parsell Felleskostnader: Rigging, drift av byggeplass, lm entrepriseadm., andre felleskostnader 15% av sum Ledningsgrøft legges under trase for fremtidig gsveg. er for gsveg tas ikke med her. Separat kostnadsberegning for vegkryssing, øvrig meterkostnad som parsell Graving og sprenging grøftfor kryssing av Rv834: Antas det at det blir kombigrøft 1 meter løsmasse/1,5 meter fjell. Bunnbredde < 1 meter. Ulemper for arbeid i veg inkludert med faktor 2 lm Uttransport av jordmasser til fylling for omlegging veg. 1,6 m3 fast pr meter grøft m Uttransport av fjellmasser fra grøft til fylling for omlegging av veg. 1,26 m3 fast pr meter grøft. m Fundament 0,11 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Omfylling 0,47 m3/m pukk 416. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Gjenfylling med masser lagret i depot. 2,18 m3/m. Ulemper for arbeid i veg inkl. med faktor 1,5 lm Ledning PE 100 SDR 11 D = 225 inkl. varerør lm Reetablering av veg og sideanlegg. m Usikkerhet 25% Entreprisekostnad vegkryssing Entreprisekostnad øvrig som parsell 02.3 minus fradrag for mindre dim. ledning Sum entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt bredde 6 m lengde 408 meter m Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 8122

25 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 02.5 Grensesnitt mot parsell Prosjektkostnad pr løpemeter som parsell 01.5 lm Ledningsgrøft legges under trase for eksisterende gsveg. minus fradrag for mindre dim ledning. GSveg må reetableres Prosjektkostnad parsell Prosjektkostnad per meter 7076

26 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller selement Enhet Mengde Enhets 02.6 Grensesnitt mot parsell Prosjektkostnad pr løpemeter som parsell 01.1 lm Går frem til nytt bassebg, som plasseres ved eksisterende vanninntak. Ledningstraseen går i hovedsak gjennom minus fradrag for mindre dim ledning. Prosjektkostnad parsell utmark, men på vesentlig del av strekningen følges skogsveg/kjerreveg. Ikke stor feil å benytte samme prosjektkostna Prosjektkostnad per meter 10669

27 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell Lang hull 1 selement Enhet Mengde Enhetskostnad 385 LH1 1 Felleskostnader eks rigg og drift på boring og trekking 15% av sum LH 1.3 LH 1.9 LH1 2 Boring av hull inkl. rigg og drift lm LH1 3 Ledning inkl. inntrekking lm LH1 4 Tilkopling Rønvikfjellet RS LH1 5 Luftekum i høgbrekk parkeringsplass stk LH1 6 Ventilkum ved utslag for tilkopling mot Joveien RS LH1 7 Ventilkum i Joveien: Tilkopling til forsyningsledning. Inkl. ventilkryss og trykkreduksjon RS LH1 8 Ledning bort til Joveien lm LH1 9 Usikkerhet 15% LH1 10 Sum entreprisekostnad Fra Rønvikfjellet til Skivika øst for Joveien. Enhetskostnad boring inkl. rigg, og inntrekking av PEledning: se Rapport fra Rambøll, kostnader gitt fra Norhard. LH1 11 Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad LH1 12 Byggekostnad LH1 13 Tomt LH1 14 Merverdiavgift 25% av byggekostnad LH1 15 Prosjektkostnad parsell LH LH1 16 Prosjektkostnad per meter 21860

28 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell Lang hull 2 selement Enhet Mengde Enhetskostnad 853 LH2 1 Felleskostnader eks rigg og drift på boring og trekking 15% av sum LH 2.3 LH 25 LH2 2 Boring av hull inkl. rigg og drift lm LH2 3 Ledning inkl. inntrekking lm LH2 4 Ventilkum ved utslag nordre ende RS LH2 5 Usikkerhet 15% LH2 6 Sum entreprisekostnad Grensesnitt mot langhull 1, videre ned til Rv Enhetskostnad boring inkl. rigg, og inntrekking av PEledning: se Rapport fra Rambøll, kostnader gitt fra Norhard. LH2 7 Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad LH2 8 Byggekostnad LH2 9 Tomt LH2 10 Merverdiavgift 25% av byggekostnad LH2 11 Prosjektkostnad parsell LH LH2 12 Prosjektkostnad per meter 18401

29 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell Lang hull 3 selement Enhet Mengde Enhetskostnad 134 LH3 1 Felleskostnader eks rigg og drift på boring og trekking 15% av sum LH 3.3 LH 3.5 LH3 2 Boring av hull inkl. rigg og drift lm LH3 3 Ledning inkl. inntrekking lm LH3 4 Ventilkum ved utslag i begge ender RS LH3 5 Usikkerhet 15% LH3 6 Sum entreprisekostnad Langs Rv 834 gjennom fjellpart ved Løpsmark. Enhetskostnad boring inkl. rigg, og inntrekking av PEledning: se Rapport fra Rambøll, kostnader gitt fra Norhard. LH3 7 Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad LH3 8 Byggekostnad LH3 9 Tomt LH3 10 Merverdiavgift 25% av byggekostnad LH3 11 Prosjektkostnad parsell LH LH3 12 Prosjektkostnad per meter 21347

30 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell Lang hull 4 selement Enhet Mengde Enhetskostnad 950 LH4 1 Felleskostnader eks rigg og drift på boring og trekking 15% av sum LH 4.3 LH 4.5 LH4 2 Boring av hull inkl. rigg og drift lm LH4 3 Ledning inkl. inntrekking lm LH4 4 Ventilkum ved utslag i begge ender RS LH4 5 Usikkerhet 15% LH4 6 Sum entreprisekostnad Fra Rv 834 ved Løpsmark under Oksebakken til Rv 834 ved Løpsvika. Enhetskostnad boring inkl. rigg, og inntrekking av PEledning: se Rapport fra Rambøll, kostnader gitt fra Norhard. LH4 7 Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad LH4 8 Byggekostnad LH4 9 Tomt LH4 10 Merverdiavgift 25% av byggekostnad LH4 11 Prosjektkostnad parsell LH LH4 12 Prosjektkostnad per meter 18601

31 N:\Teknisk\Komtek\PROSJEKT\099608_Hovedvannverk Nordsida\Planlegging\Skisseprosjekt\Sluttrapport\Vedlegg 6 soverslag underparseller Parsell Skaug basseng selement Enhet Mengde Enhetskostnad Betong basseng 700 m3 fordelt på to kammer á 350 m3. Grunnflate 100 m2, vanndybde 7 m. m Basseng plassert ca ved eksisterende inntak Skaug vannverk Usikkerhet 25% Sum entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosjektering, forsikringer 8 % av entreprisekostnad Byggekostnad Tomt Merverdiavgift 25% av byggekostnad Prosjektkostnad parsell LH Prosjektkostnad per m3 6392

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg OPPDRAGSGIVER : TEGNING NR. : Trondheim kommune OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : 26.01.10 Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning 2230053 SIGN : vg UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET ENHETSPRISER VA- ANLEGG

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN Trondheim, 14.06.2010 v/grete Ludvigsen Revidert 14.06.2010 Kostnadsoverslag for infrastruktur Levanger Havn Oversender som avtalt et kostnadsoverslag

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS. Borg Næring og Eiendom AS med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Løvenvoldgata. Rehabilitering av gate og fortauene

Løvenvoldgata. Rehabilitering av gate og fortauene Løvenvoldgata Rehabilitering av gate og fortauene FAKTA -Eierskap: Fylkesveg -Prosjektsår: Siste gang rehabilitert i 1997 -Størrelse: Lengde ca. 215 lm, areal ca. 2000 m 2 -Prosjekteier: Ålesund kommune,

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum Linje for rampe med kostnadsoverslag E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 10.september 2010 Forord Prosjektet omhandler opptegning av rampe for

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi.

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi. a plan viak Opr Ål Kommune Opp 520289 Forprosjekt - ledningsanlegg Sangelia Del: Vurdering kostnader kommunal overføringsledning Dato: 2011-06-17 Magnus Skrindo Kvalit c ntroli: Jan Hå ård KOMMUNAL LEDNING

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015

C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015 C.2 Teknisk beskrivelse for utførelse av : Asfaltarbeider Vestvågøy kommune 2015 (Tilbudsvedlegg 2.2) Side 1 Post Beskrivelse Mengde Enhet EnhetsPris Sum 01 Etablering, drift og avvikling av arbeidene

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag.

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag. COOP ÅSANE EIENDOM AS OG ÅSENE SENTER DA Reguleringsplan for Åsane sentrum. Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. ADRESSE COWI AS Postboks Solheimsviken 5 Bergen

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Fv 107 Jondal ferjekai

Fv 107 Jondal ferjekai Statens vegvesen Prosjektfase Tekniske tegninger Fv 107 Jondal ferjekai Jondal kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag: Hp 01 km 0,030 350 Region

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro Januar 2014 E18 Retvet-Vinterbro Forprosjekt - E18 Nygård-Vinterbro Statens vegvesen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Oppdrag: 532554 E18 Retvet - Vinterbro

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS Sandum AS Haakon Magnussen Ingeniør 32 77 85 53 haakon@sandum.no Sandum AS Dagens ordtak Man lærer aldri noe av sine feil. Det er først

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA

STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA KOMMUNALTEKNIKK STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA Andreas Ellingsson og Lars Erik Hårberg, Kommunalteknikk KOMMUNALTEKNIKK STYRT BORING HEIMDAL OG ØYA Kort om prosjektene Anbefalinger/erfaringer MeTroVann spillvann

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Senking / heving /utskifting av gategods:

Senking / heving /utskifting av gategods: Kap. 4 Priser Priser I nedenforstående poster er det kun anslåtte mengder. Kostnader som administrasjon, arbeidsledelse og møtedeltagelse inngår i enhetsprisene. Reelle mengder måles opp ved anvisning

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

NSB Bane HOVEDPLANNOTAT FAUSKE CONTAINERTERMINAL TILTAK PA KORT SIKT. Jern ba neverket Biblioteket. Teknisk avdeling. -, -.. " ', ".

NSB Bane HOVEDPLANNOTAT FAUSKE CONTAINERTERMINAL TILTAK PA KORT SIKT. Jern ba neverket Biblioteket. Teknisk avdeling. -, -..  ', . q656. 212. 9: 656.1/.2.07324 NSB Hov HOVEDPLANNOTAT FAUSKE CONTAINERTERMINAL o TILTAK PA KORT SIKT NSB Bane Region Nord Jern ba neverket Biblioteket Teknisk avdeling. -, -.. " 26.04.96 ', ". ~, Forord

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VA-ETATEN UTVIDELSE AV SÆLENKANALEN MULIGE TILTAK, KONSEKVENSER OG KOSTNADER RAPPORT

BERGEN KOMMUNE VA-ETATEN UTVIDELSE AV SÆLENKANALEN MULIGE TILTAK, KONSEKVENSER OG KOSTNADER RAPPORT BERGEN KOMMUNE VA-ETATEN UTVIDELSE AV SÆLENKANALEN MULIGE TILTAK, KONSEKVENSER OG KOSTNADER RAPPORT Rev.02 8.juni 2011 Tittel: RAPPORT Utvidelse av Sælenkanalen Oppdragsgiver: Rådgiver: Bergen kommune

Detaljer

Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring

Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring - 2014026044 Jeg mottok i går mail om endringer i vedlagte kunngjøring. I kunngjøringen ser det ut for at de aller fleste dokumentene i konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden.

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Utredning Statens vegvesen Rv. 999 Sletta - Plassen Eksempel 1: - Lite prosjekt - Elementbasert - Hurtigkalkyle Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 31. desember 2010

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJONSPLAN Prosjekt: Parsell: Bjarkøyforbindelsene Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy Bjarkøy kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 05.03.2012 TEGNINGSLISTE Reguleringsplan Bjarkøyforbindelsene

Detaljer

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1 Kapittel: A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK Bygningsdel: 01 RIGG OG DRIFT A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK A1.01 RIGG OG DRIFT A1.01.01 A1.01.01.1 FORSIKRINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag LEIKANGER KOMMUNE. Teikningshefte. Berlehagen bustadfelt. Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER. Arkiv nr.

Konkurransegrunnlag LEIKANGER KOMMUNE. Teikningshefte. Berlehagen bustadfelt. Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER. Arkiv nr. Konkurransegrunnlag Teikningshefte Berlehagen bustadfelt Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER Arkiv nr.: 528304 Dato: 30.08.2012 LEIKANGER KOMMUNE Teiknings nummer Framside Teikningsliste TEIKNINGSLISTE

Detaljer

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m -

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m - Tilbudsforespørsel Vedlegg_4Prisblader_med_beskrivelse_v_1 0 Summering Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum Side 1 av 1 ARigg og drift Rigg og drift fasiliteter for alle arbeider bygg og anlegg

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand Frostsikring av VA-anlegg Stein-Tore Sørland Norconsult VA-seksjonen Bergen 14 april 2011 Balestrand 1 Frostsikring av VA-anlegg Etablere ledningsanlegg frostfritt kan få kuldebro i kummer Etablere ledningsanlegg

Detaljer

Eksisterende bunn kum/rør ved fylkesveien ligger på ca. 3,0 m under terreng. Gravedybde på grøft vil i snitt ligge på ca.

Eksisterende bunn kum/rør ved fylkesveien ligger på ca. 3,0 m under terreng. Gravedybde på grøft vil i snitt ligge på ca. Fremføring av kloakkledning til Karl Johan Haugerø Stadsbygd Rissa kommune ber om pristilbud på fremføring av kloakkledning, stikkledning, fra hovedkloakkledning ved fylkesveien til eiendomsgrense Mittland,

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

STRAND KOMMUNE AVLASTNINGSVEGER JØRPELAND SENTRUM SLUTTRAPPORT

STRAND KOMMUNE AVLASTNINGSVEGER JØRPELAND SENTRUM SLUTTRAPPORT STRAND KOMMUNE AVLASTNINGSVEGER JØRPELAND SENTRUM SLUTTRAPPORT 1 AVLASTNINGSVEGER JØRPELAND SENTRUM STRAND KOMMUNE SLUTTRAPPORT Emne: Kommentar: Forfatter Kristoffer Dørheim/Martin.mitchell Nøkkelord Prosjektnr

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland 2013-01-07 Fase 1 Generelt: Nattarbeid mellom kl 22 06. Manuell dirigering 4 stk. Et kjørefelt er stengt. Fjerne rabatt og fylle opp med forsterkningslag/bærelag

Detaljer

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv NOTAT Oppdrag Vannforsyning Transfarelv Kunde Alta kommune Notat nr. 001 Til Alta kommune v/tom Jøran Olsen Fra Kopi Rambøll v/jørn Gunnar Thomassen Alta kommune v/tommy Johansen Dato 2016-04-11 Kostnadsoverslag,

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

1 Bakgrunn. 2 Beskrivelse tiltak

1 Bakgrunn. 2 Beskrivelse tiltak MEMO TITEL Utbygging Øya, Brutorget, Arnemannsveien 3 DATO 03. juni 2015, rev. 23.06.2015 TIL Tronrud Eiendom AS KOPI Ringerike kommune, Vardar Varme AS FRA Dordi Skjevling PROJEKTNR A042643 ADRESSE COWI

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier INNHOLD 0. Forord 1. Bakgrunn og hensikt 2. Eksisterende forhold 3. Dimensjoneringskriterier 3.1 Planforutsetninger med beskrivelse av skisseforslaget 4. Anleggsgjennomføring 4.1 Utfylling for bane i sjøen

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Trykkavløp Lyseren. Informasjonsmøte LSU 19. juni 2013

Trykkavløp Lyseren. Informasjonsmøte LSU 19. juni 2013 Trykkavløp Lyseren Informasjonsmøte LSU 19. juni 2013 Presentasjon Veidekke Simen Engebretsen - Anleggsleder Trond Karlsøen Prosjekteringsleder Distriktskontor på Grålum i Sarpsborg Distriktet omsetter

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 10.01.2016 Forslag til planprogram Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 1 Innhold 1. Prosess og planarbeid... 4 1.1 Beliggenhet... 4 1.2 Bakgrunnen for planarbeidet... 4 1.3 Formålet med planarbeidet...

Detaljer

NOTAT Tittel S2 VEGRAMS Vegtunnel veg i dagen Fokusområde 2

NOTAT Tittel S2 VEGRAMS Vegtunnel veg i dagen Fokusområde 2 NOTAT Tittel S2 VEGRAMS Vegtunnel veg i dagen Fokusområde 2 Oppdragsgiver: Jernbaneverket Oppdrag: 5164152 Dato: 2016-10-18 Dokumentkontroll: Johnny M Johansen Fagkontroll: Åsmund Holen Notatnummer: N-NAA-041

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

ADKOMST TIL KVALVIKODDEN

ADKOMST TIL KVALVIKODDEN Oppdragsgiver Bodø kommune Rapporttype Kostnadsoverslag 20120911 ADKOMST TIL KVALVIKODDEN ALTERNATIVE LØSNINGER TEMA: KOSTNADSOVERSLAG 2 (18) Oppdragsnr.: 6090236 Oppdragsnavn: Bodø Ytre havn Dokument

Detaljer

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Midt A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidets art og omfang...1 2 Entrepriseform og kontraktstype... 2 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister... 2 4 Avvik i kontraktens

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1 Bru 4 3 +.5 TEGNFORKLARING: Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong Rekkverk Tilpass til eksisterende gs-veg Tørrmur i byggefasen se snitt på tegn. J Støyskjerm

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Bogafjell felt G3 Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Mai 2012 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-1 D BESKRIVENDE DEL D.1 DETALJBESKRIVELSE D.1.1 RIGG OG DRIFT Dette kapitlet er beskrevet etter digital

Detaljer