Retningslinjer for behandling av kundetilknytning og anleggsbidrag fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for behandling av kundetilknytning og anleggsbidrag fra"

Transkript

1 Retningslinjer for behandling av kundetilknytning og anleggsbidrag fra oktober 2013 Side 1

2 JÆREN EVERK - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV KUNDETILKNYTNING OG ANLEGGSBIDRAG Innhold 1.0 Målsetning Bestilling og oppstart av arbeider Når kan anleggsbidrag kreves Anleggsbidragsgrunnlag Gravearbeider i utbyggingsområder/nye boligfelt m.m Definisjoner Definisjon av nettstruktur Definisjoner av kunder/kundegrupper m.m.: Anleggsbidrag ved kundenære anlegg Anleggsbidrag ved radielle fellesnett Anleggsbidrag ved maskete nett Flytting av anlegg Prosjektavtaler / Oppgjørsform Tilknytningsavtale for nye næringskunder Forutsetninger for bunnfradrag Retningslinjer for tilknytning og dimensjonering av lavspent forsyningsnett m.m Dimensjoneringskriterier som skal legges til grunn for beregninger Nye anlegg (nye boligfelt, nye hyttefelt, nye forsyningskabler.) Andre tilknytninger Næringsvirksomhet Forsterkning i etablerte boligfelt, hyttefelt, bygdenett (fortetting) Forsterkning næringsbygg/gardsbruk Generelt om tilknytning av nye kunder: Flermannsboliger (rekkehus, blokker og lignende) Kabelskap, sikringer m.m Større inntak Forsyning fra frittstående nettstasjon Forsyning fra nettstasjon i bygg Referanser oktober 2013 Side 2

3 1.0 Målsetning Dette dokumentet som skal være underlaget for likebehandling av kunder, beskrive når anleggsbidrag kan kreves og grunnlaget for dette. Retningslinjene gjelder også for innmating av effekt (lokal produksjon). Dokumentet beskriver også regler og forutsetninger for bunnfradrag. 2.0 Bestilling og oppstart av arbeider Alle som ønsker å knytte til nye anlegg eller å forsterke eksisterende anlegg (øke OV) i Jæren Everk sitt nett, må søke skriftlig om dette. For mindre anlegg (<125 A godtas Elsmart melding som søknad. For anlegg fra og med 125 A kreves egen søknad i tillegg). Jæren Everk skal gi tilbakemelding til søker hvor det gis opplysninger om nødvendige tiltak fra Everkets side for å etterkomme søknaden. Det skal gis opplysninger om tilknytningen/forsterkningen vil medføre anleggsbidrag og en foreløpig beregning av størrelsen på dette. Kunden/utbygger skal opplyses om at endelig størrelse på anleggsbidraget vil bli etter beregnet når anlegget er ferdig. Jæren Everk kan ikke påbegynne nødvendige arbeider før det foreligger skriftlig bestilling /bekreftelse på at kunde/utbygger godtar et foreløpig beregnet anleggsbidrag med innbetaling etter avtale. 2.1 Når kan anleggsbidrag kreves Anleggsbidrag er et engangsbeløp som Jæren Everk kan kreve inn fra en kunde/utbygger for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å tilknytte kunden, enten det er nytilknytning eller økt effektbehov (OV) som genererer behov for investeringer i nettet. Det skal ikke kreves anleggsbidrag for reinvesteringer i nettet når dette initieres av nettselskapet selv. Nytilknytninger eller effektøkning til bestående installasjoner skal skje på nett som tilfredsstiller forskriftenes krav ved den eksisterende belastningen (230 V+-10%). Hvis disse kravene ikke er oppfylt, skal Jæren Everk dekke kostnaden ved å oppgradere nettet. 2.2 Anleggsbidragsgrunnlag Anleggsbidrag skal dekke reelle kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Ledig kapasitet i eksisterende nett skal benyttes før det er aktuelt å forsterke eller etablere nytt nett. Kundens tillatte OV utgjør grunnlaget for beregninger og dimensjonering og det kan ikke inngås avtaler om begrensninger i effekt uttak utover dette. Om det er ledig kapasitet i nettet vurderes av Jæren Everk ut i fra lastsituasjonen og kriterier angitt i denne retningslinjen pkt I de tilfeller hvor Jæren Everk dimensjoner anlegg utover miste standard som kunne vært akseptabelt for kunden skal kunden betale sin prosentvise del av forsterkingen etter bestilt effekt (OV). Eks: Før forsterking er det 10kW ledig kapasitet i nettet. Kunden ønsker 40kW forsterking. 11. oktober 2013 Side 3

4 Forsterking blir da min 40kW 10kW ledig = 30kW. Jæren Everk velger å dimensjonere anlegget slik at forsterking blir 60kW. Kunden betaler da 50% av kostnadene for dette anlegget. Gjelder dimensjonering av kabler og trafo. Anleggsbidragsgrunnlaget for hver kunde består av kundenære kostnader, samt en forholdsmessig andel av kostnadene for felles anleggsdeler. Oppgitt effektbehov (OV) er dimensjonerende for etablering av nettanlegg. Kostnadene for felles anleggsdeler deles derfor mellom kundene i forhold til hvor stor andel av kapasiteten hver enkelt kunde forespør (OV). Dersom kunde/utbygger ønsker spesielle løsninger utover Jæren Everk sin standard løsninger med hensyn til materiell og utførelse, må kunden/utbyggeren dekke ekstrakostnadene med slike løsninger. Det samme gjelder dersom kunden/utbygger ønsker annet tilknytningspunkt enn nærmeste bygningsdel. De mest vanlige kostnadene som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag er: Materiell: Kabel, dekkbord m.m Fordelingsskap m/innhold Arbeid: Planlegging, prosjektledelse, oppfølging Montering kabelskap og nettstasjoner Idriftssettelse og kontroll Innmåling og dokumentasjon Graving: Alle gravearbeider i/ved/langs offentlige veier/gater. 2.3 Gravearbeider i utbyggingsområder/nye boligfelt m.m. For å oppnå en forutsigbar framdrift og tidlig oversikt over kostnader, er det ønskelig at utbygger tar med i sin anbudsforespørsel gravearbeider som skal utføres for Jæren Everk. 3.0 Definisjoner 3.1 Definisjon av nettstruktur 11. oktober 2013 Side 4

5 11. oktober 2013 Side 5

6 3.2 Definisjoner av kunder/kundegrupper m.m.: Kundenære anlegg: Anlegg etablert kun for en spesifikk kunde. Kundenære anlegg er normalt et radielt nett. Radielt fellesnett: Nettanlegg med en tilførselsmulighet som forsyner en avgrenset og identifiserbar kundegruppe. Masket nett: Anlegg som har flere tilførselsmuligheter o Maskenett med radiell drift: Anlegg som har flere tilførselsmuligheter, men driftes kun med en tilførsel. o Maskenett med maskedrift: Anlegg etablert for flere kunder der nettet er sammenkoblet Tilknytningspunkt: Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold. Stikkledning: Ledning luftledning eller kabel som fører fra nettselskapets fordelingsanlegg til tilknytningspunktet Inntakskabel: Kabel fra tilknytningspunkt til installasjonens overbelastningsvern Kabelskap: Nettselskapets fordeling med kortslutningsvern for stikkledning/inntakskabel Hovedtavle: Installasjonens fordeling med overbelastningsvern og kurssikringer Kapasitetskostnader: Forholdsmessig andel av kostnaden ved nyanlegg eller forsterkinger knyttet til kapasitetsøkningen. Fremskyndingskostnader: Merkostnad ved reinvestering før restlevetid tilsier at komponenten uansett måtte skiftes. 4.0 Anleggsbidrag ved kundenære anlegg Kostnader med kundenære anlegg inngår i sin helhet i grunnlaget for anleggsbidrag. Det forutsettes at nærmeste tilgjengelige standardstørrelse over kapasitetsbehov benyttes. Dersom det er sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes innen rimelig tid, slik at det kan bli en samordnet utbygging av nettet, kan anlegget behandles som et radielt fellesnett. 4.1 Anleggsbidrag ved radielle fellesnett I radielle fellesnett skal kostnadene fordeles forholdsmessig mellom kundene, basert på hvor stor andel av nettkapasiteten kunden beslaglegger. Anleggsbidrag i et radielt fellesnett kan fordeles mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunkt for ferdigstillelse og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt. Krav om fordeling kan gjøres gjeldende inntil 10 år fra spenningssetting av anlegget. Prosjektavtale skal ved slike forhold være etablert for å gi 11. oktober 2013 Side 6

7 rett til refusjon for seinere tilknytninger. Der sannsynligheten for utbygging i området innenfor en 10 års periode er stor, vil Jæren Everk vurdere å forskuttere merkostnaden ved å legge til rette for en senere utbygging. Gravekostnadene skal ikke integreres i de kostnadene Jæren Everk eventuelt forskutterer. 4.2 Anleggsbidrag ved maskete nett Investeringer i masket nett dekkes normalt av Jæren Everk. Dette gjelder både ved masket og radiell drift. Jæren Everk dekker gravekostnadene i et masket nett. Det kan i særlige tilfeller, som bør være avklart med NVE, stilles krav om at kunden skal betale anleggsbidrag for denne type anlegg. Unntaket er hvis det skal etableres masket nett som følge av et kundekrav/ønske. Da må kunden dekke kostnadene knyttet til etablering av nettet. Ved etableringer av nettstasjoner vil anleggsdeler som er direkte knyttet til masket nett bli bekostet av Jæren Everk. Kostnadene til de øvrige anleggsdelene inklusiv bygget skal fordeles som i pkt. 4.0 kundenære anlegg eller pkt.4.1 radielle fellesnett. 5.0 Flytting av anlegg Flyttekostnader og fjerning av eksisterende nett vil normalt måtte dekkes av utbygger. Spesielle forhold avklares i hvert tilfelle med prosjektavtale før igangsettelse. 6.0 Prosjektavtaler / Oppgjørsform Betaling for arbeider som skal gjennomføres skal skje før arbeidene igangsettes, med mindre annet er avtalt i en prosjektavtale. Enkeltstående kundeinitierte oppdrag som f eks. tilknytning av enkeltstående boliger (fortetting) eller forsterkninger på grunn av at krav til spenningskvalitet(220 Volt) ikke overholdes, får en individuell avklaring pr. jobb. Ved etablering av boligfelt, boligblokker og hyttefelt skal utbygger normalt dekke alle kostnader frem til installasjonene i enhetene er etablert med grunnlag i forhåndskalkyle. Bunnfradraget blir refundert utbygger i etterkant av spenningssetting. Refusjon ved større prosjekter, der det er mange enheter, skal skje på en rasjonell måte og skal være spesifisert i en prosjektavtale. Det kan inngås avtaler som avviker fra dette, der Jæren Everk integrerer aktuelle bunnfradrag i total utbyggingskostnad. For næring- og industribygg utformes det avtaler konkret for hvert prosjekt. Anleggsbidrag skal alltid etter beregnes opp mot faktisk medgåtte kostnader og gjøres opp mot kunde før prosjektet avsluttes. 7.0 Tilknytningsavtale for nye næringskunder Alle nye næringskunder må signere egen tilknytningsavtale før tilkopling. 8.0 Forutsetninger for bunnfradrag 11. oktober 2013 Side 7

8 Bunnfradrag er et fratrekk i anleggsbidraget pr. tilknytningspunkt/målepunkt ved endringer eller nyetablering av anlegg. Anleggsbidraget utbygger må betale blir anleggskostnad minus bunnfradrag. Bunnfradrag er f.t. kr ,-. Det gis et bunnfradrag pr. målepunkt. Forutsetningen for bunnfradrag er at installasjonen tilknyttet målepunktet forsyner bruksenhet med eget gnr/bnr eller er fraskilt som egen seksjon. Definisjon av tilknytningspunkt er i henhold til fig Jæren Everk sine retningslinjer vil til enhver tid være førende for beregning av bunnfradrag. Ved fjerning av bestående bygningsenhet ved eks. riving/brann, vil det ikke genereres bunnfradrag ved oppføring av ny enhet. Hvis det etableres flere nye boenheter vil det generere rett til bunnfradrag i henhold til fig. 1-4 med fratrekk for den opprinnelige enheten. 11. oktober 2013 Side 8

9 Fig.1 Enebolig Stikkledning Fig.2 Hytte/Fritidsbolig Stikkledning Utvendig skap med OV og elmåler. Skapet skal ha vindu, slik at elmåleren kan avleses uten å åpne skapet. Kabelskap Fig.3 Rekkehus/Flermannsbolig = antall bruksenheter Stikkledning 11. oktober 2013 Side 9

10 Fig.4 Blokk/Terrasseblokk/Næringsbygg = antall bruksenheter Stikkledning Hovedtavle Kabelskap 9.0 Retningslinjer for tilknytning og dimensjonering av lavspent forsyningsnett m.m. Ved beregning av anleggsbidragets størrelse, må det foretas beregninger for å undersøke om strømforsyningsnettet er tilstrekkelig dimensjonert (ledig kapasitet)for å kunne levere omsøkt kraftmengde. Dette gjelder spenningsfall, tap i kabler, kortslutningsstrøm m.m. Beregninger foretas på angjeldende lavspentkurs fra nettstasjon til siste forbruker på kursen Dimensjoneringskriterier som skal legges til grunn for beregninger 10.1 Nye anlegg (nye boligfelt, nye hyttefelt, nye forsyningskabler.) Minimum spenning hos siste forbruker skal ikke være mindre enn: 225 fasespenning, dvs. 390 V hovedspenning. Utgangsspenningen på trafoens lavspentside skal ved beregninger normalt settes til: 408 V hovedspenning, dvs. ca 236 V fasespenning. Samtidighetsfaktor settes normalt til 1,0. Ved tre eller flere kunder på samme kurs kan samtidighetsfaktoren for dimensjonering av hovedkabel settes til 0,7. Det forutsettes at grenser for økonomisk tverrsnitt og krav til spenningskvalitet overholdes. Normalt skal en belastning på max 0,8 A/mm 2 legges til grunn for belastning av Al kabler, 1,2 A/ mm2 for Cu kabler Ved beregning av spenningsfall og tap m.m. for nye anlegg skal følgende belastninger legges til grunn for beregningene: Eneboliger, rekkehus, blokkbebyggelse, hytter Normalt 10 KW for eneboliger/leiligheter større enn 80 m2. Normalt 7 KW for blokkleiligheter og lignende mindre enn 80 m2 Normalt 10 KW for hytter. Standard OV-vern i eneboliger: Max 4 x 40 A( ca 27 KW) Standard OV-vern mindre leiligheter(<80 m2): Max 2x40 A ( ca 9 KW) Standard OV-vern i hytter: Max 4x32 A (ca 22 KW) 11. oktober 2013 Side 10

11 10.2 Andre tilknytninger Næringsvirksomhet. OV-vernets størrelse legges til grunn for beregninger Forsterkning i etablerte boligfelt, hyttefelt, bygdenett (fortetting) Hva utløser behov for forsterkning? Ledig kapasitet i eks. nett? Minimum spenning hos siste forbruker skal ikke være mindre enn: 225 fasespenning, dvs. 390 V hovedspenning. Utgangsspenningen på trafoens lavspentside skal ved beregninger normalt settes til: 408 V hovedspenning, dvs. ca 236 V fasespenning. For fastsetting av belastning hos eksisterende(gamle) kunder på forsyningskabelen, kan beregninger i NIS basert på historisk forbruk benyttes. Samtidighetsfaktor skal i slike tilfeller settes til 1.0 Det forutsettes at krav til spenningskvalitet, min/max kortslutningsstrøm overholdes. Følgende skal legges til grunn for beregninger av nye belastningsobjekter eller økt OV til eks. nett: Eneboliger, rekkehus, blokkbebyggelse og lignende, hytter Normalt 10 KW for eneboliger/leiligheter større enn 80 m 2. Normalt 7 KW for blokkleiligheter og lignende mindre enn 80 m 2. Normalt 10 KW for hytter. Standard OV-vern i eneboliger: Max 4 x 40 A( ca 27 KW) Standard OV-vern mindre leiligheter(<80 m 2 ): Max 2x40 A ( ca 9 KW) Standard OV-vern i hytter: Max 4x32 A (ca 22 KW) 10.4 Forsterkning næringsbygg/gardsbruk OV-vernets størrelse legges til grunn for beregninger. (f.eks. 40 KW for 4x63 A, 85 KW for 4x125 A osv.). Det tillates 4x95 mm 2 stikkledning til OV 4x125 A for bygninger/last med lav brukstid (<2000 h) og korte stikkledninger(<40 m) Dersom beregningene viser at nettet ikke har ledig kapasitet til nytilknytninger eller forsterkninger med hensyn på spenningskvalitet m.m., må det legges ny forsyningskabel fra nettstasjon om nødvendig. Da gjelder kravene som angitt i pkt. 1og 2 for nytilknytninger for hele forsyningskabelen m/tilknyttede forsyningsobjekter Generelt om tilknytning av nye kunder: Stikkledning til bolig/rekkehus/leilighet/hytte Stikkledning legges fram til TP, normalt nærmeste bygningsdel for bolig/rekkehus/leilighet/hytte. Alle gravearbeider på egen tomt bekostes av anleggseier/utbygger og må utføres av godkjent maskinentreprenør. Kabler legges i henhold til gjeldende bransjestandard (REN blad 9000). Minimum tverrsnitt for stikkledning er 4x16 mm 2 Cu. Jæren Everk benytter normalt 4x50 mm 2 AL som standard stikkledning Flermannsboliger (rekkehus, blokker og lignende) Flermannsboliger har som oftest egne gårds- og bruksnummer eller i noen tilfeller kun egne seksjonsnummer. Det skal etableres en stikkledning pr enhet. Det settes opp et kabelskap ved tomtegrense eller grunnmur (det som er mest hensiktsmessig). Kabelskap inntil brennbar kledning i bolig skal normalt unngås av hensyn til mulig brannfare. Kabelskap inntil bod tillates dersom boden har en avstand til bolig med brennbar kledning på minst 2 m. Ved mer enn 10 stikkledninger fra samme boligblokk eller leilighetskompleks, skal det etableres felles hovedtavle i bygget. Målere plasseres i henhold til gjeldende bransjestandard (REN blad nr 4003). Ved forsyning til felles hovedtavle, etableres det en stikkledning fra nettstasjon eller kabelskap fram til TP som 11. oktober 2013 Side 11

12 normalt er nærmeste bygningsdel. Alle gravearbeider på egen tomt bekostes av anleggseier og må utføres av godkjent maskinentreprenør. Kabler legges i henhold til gjeldende bransjestandard (REN blad 9000) Kabelskap, sikringer m.m. Kabelskap dimensjoneres ut fra hvor mange kabler det skal monteres i skapet. Det skal være plass til å montere alle kablene ved siden av hverandre med separate kabelholdere. Det må i tilegg også tas høyde for mulige framtidige tilknytninger i henhold til reguleringsplan/bebyggelsesplan. Det skal også beregnes ekstra plass til eventuell nødtilkopling eller provisorisk forsyning. Ved forsyning av 1-fase anlegg, kan det brukes en sikringsmodul til å forsyne tre anlegg. Det skal brukes sikringsmoduler der fasene kan koples enkeltvis men det skal legges 3 separate stikkledninger Større inntak I utgangspunktet vurderes nettstasjon i bygg når belastningen overskrider ca 600 A. Nettstasjonen skal plasseres i bygg, eventuelt i tilknytning til bygg ved belastning fra 1000A. Nettstasjon skal plasseres vegg i vegg med byggets hovedtavle. Alternativt kan det bygges en frittstående nettstasjon med byggets hovedtavle i et tilbygg til nettstasjonen Forsyning fra frittstående nettstasjon. Stikkledninger legges fram til TP, normalt nærmeste bygningsdel. Ledningene kan leveres så lange at de rekker inn i byggets hovedtavle. Ledninger og forlegning av disse fra TP til hovedtavle bekostes og utføres av anleggseier/utbygger. Det tillates å parallellkople inntil 4 kabler i lavspenttavle i nettstasjon. Det benyttes da 1200 A sikringslist med tilhørende sammenkoplingssett for 4 kabler. Hvor det er hensiktsmessig skal effektbryter i stedet for sikringer vurderes Forsyning fra nettstasjon i bygg. Nettstasjonen (transformator og lavspenttavle) bør ha en minsteavstand på ca 5 m til rom for varig opphold (kontorlokaler, beboelsesrom og lignende). Tiltak som ekstra avskjerming av transformator eller kabler må bekostes av anleggseier/utbygger dersom avstanden blir < enn 5 m. Tilknytningspunkt(TP) defineres som transformatorens sekundærside. Normalt skal det legges kapslet skinnepakke fra transformatoren til hovedtavlen. Unntaksvis kan det tillates at det legges dobbeltisolert enleder koplingskabel ( mm2 Cu) på kabelstige. Det forutsettes at antall enledere ikke er mer enn 3 stk pr fase. Ved bruk av skinnepakke, leverer og monterer installatøren denne fram til over transformator. Jæren Everk utfører på regning tilkopling til skinnepakken med dobbeltisolert enleder koplingskabel fra trafoklemmer til tilkoplingsbolter på skinnepakken. Anleggseier er ansvarlig for branntetting mellom traforom og hovedtavle, brannklasse min A60. Ved effektbehov/belastninger over 1600 kva, skal belastningen deles i to eller flere installasjoner for å begrense kortslutningsstrømmen. 11. oktober 2013 Side 12

13 11.0 Referanser Disse aktuelle retningslinjene er etablert med bakgrunn i lover, forskrifter, retningslinjer og anbefalinger som bl.a. er utarbeidet av/i form av: 1. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (nr. 302) 1-4 og Energi Norges veileder for beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av uttakskunder. Publikasjon nr.: NVEs rundskriv EMP 1/ Rundskriv R-109/20053, beregning av kalkulasjonsrente 11. oktober 2013 Side 13

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3 KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Prosjekt Opprettet: 11.05.10 KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG Utgave april 2014 Dette notat er laget for at utbyggere skal få informasjon om hvordan vi praktiserer reglene våre for anleggsbidrag, og at disse samsvarer

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Ny anleggsbidragspraksis fra

Ny anleggsbidragspraksis fra Ny anleggsbidragspraksis fra 01.11.2008 Innhold: 1.Bakgrunnen for ny praksis 2.Formålet med anleggsbidrag 3.De viktigste endringene 4.Beregningseksempler Bakgrunn for ny anleggsbidragspraksis NVEs rundskriv

Detaljer

Fradrag i beregnet anleggsbidrag. Bunnfradraget i MIP Kraftnett er for tiden kr ,- for nyanlegg og reinvesteringer.

Fradrag i beregnet anleggsbidrag. Bunnfradraget i MIP Kraftnett er for tiden kr ,- for nyanlegg og reinvesteringer. 1 Prosedyre dokumentinfo Avdeling: Kraftnett Godkjent av: Odd Husnes Område: K.2 Drift Delområde: K.2.3 KS Godkjent dato: 19.01.2017 11:51:00 Versjon: 1.0 Gyldig fra: 19.01.2017 Doknr.: [Dok_nr] Prosedyre

Detaljer

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 10-01-04 LAVSPENNINGSNETT Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 NYANLEGG...

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

NR 8110 VER. Dalane energi 11 / 2015 Håndbok anleggsbidrag

NR 8110 VER. Dalane energi 11 / 2015 Håndbok anleggsbidrag NR 8110 VER. Dalane energi 11 / 2015 Håndbok anleggsbidrag Beskrivelse: Håndbok for behandling av anleggsbidrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling (ikke diskriminerende behandling)

Detaljer

Retningslinjer for anleggsbidrag og tjenestearbeid

Retningslinjer for anleggsbidrag og tjenestearbeid Retningslinjer for anleggsbidrag og tjenestearbeid Hensikt Sikre at alle kunder behandles likt og i henhold til regelverk gitt av NVE. Omfang For alle oppdrag som kommer inn under kategorien anleggsbidrag

Detaljer

Haugaland Kraft Nett - rutiner for anleggsbidrag

Haugaland Kraft Nett - rutiner for anleggsbidrag 22. januar 2019 Haugaland Kraft Nett - rutiner for anleggsbidrag 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt.

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt. Nesna, 10.04.13 Vår ref: tbo Arkivnr. : 615 Anleggsbidrag Deres ref.: Herøy kommune Rådhuset v/ Roy Nilsen 8850 Herøy 15ci 6/13 RNH 2. 0 Vedr. nytilknytning L /10 EIAT )e: TE Vedlagt oversendes to eksemplarer

Detaljer

Anleggsbidrag. EBL-Temadag: Anleggsbidrag. Hans George Dahl

Anleggsbidrag. EBL-Temadag: Anleggsbidrag. Hans George Dahl Anleggsbidrag målsetting og synspunkter fra NVE EBL-Temadag: Anleggsbidrag Hans George Dahl 12.3.2008 Anleggsbidrag Engangsbetaling for nettinvestering Skal fungere som: a) Prissignal Mht. lokalisering

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juli 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 10. juli 2018 27.06.2018 nr. 1092 Forskrift om endring

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 01-04-02 FORSTERKNING DN Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 FORSTERKNING...

Detaljer

Praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak

Praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 03.05.2018 Vår ref.: 201707036-10 Arkiv: 623 Deres dato: 07.03.18 Deres ref.: Saksbehandler: Andreas Bjelland Eriksen

Detaljer

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for forsterkning av stromnettet til Helgå Hytteforening - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for forsterkning av stromnettet til Helgå Hytteforening - vedtak Helgå Hyttegrend v/irene Helgesen Håhammarbrautene 112 4045 HAFRSFJORD Vår dato: 22 12. 2003 Vår ref.: NVE 200804652-5 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95

Detaljer

Anleggsbidrag ved nettilknytning Svantjønna/Trønnes Gammelsætra hytteområde i Stor-Elvdal kommune.

Anleggsbidrag ved nettilknytning Svantjønna/Trønnes Gammelsætra hytteområde i Stor-Elvdal kommune. Eidsiva Nett AS Markensvegen 1B, 2212 Kongsvinger Telefon: 61 28 66 50 NO 981963849 MVA Per Eivind Grosvold Vestbyveien 41 1914 Ytre Enebakk KUNDESERVICE Man-fre 08.00-16.00 Telefon: 61 28 66 50 kundeservice@eidsivanett.no

Detaljer

Håndbok anleggsbidrag

Håndbok anleggsbidrag NR 8110 VER. 1.3 - Dalane Nett AS Rev. 2 Godkjent og utgitt 11/ 2017 Håndbok anleggsbidrag Beskrivelse: Håndbok for behandling av anleggsbidrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 19.08.2014 Informasjon om: nytilknytning til strømnettet, endring av eksisterende tilknytning i nettet eller omlegging av bestående nettanlegg

Detaljer

Vedtak - Klage på anleggsbidrag ved installasjon av bergvarme

Vedtak - Klage på anleggsbidrag ved installasjon av bergvarme EIDSIVA NETT AS Postboks 4100 2307 HAMAR Vår dato: 18.04.2018 Vår ref.: 201708343-8 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Vedtak - Klage på anleggsbidrag ved installasjon av

Detaljer

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 17. mars 2009 Svein Sandbakken

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 17. mars 2009 Svein Sandbakken VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG 17. mars 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD FELLES: UTTAK/PRODUKSJON Veiledernes oppbygging: Struktur og innhold Forskriftsbestemmelser Anleggskostnad Beregning av anleggsbidrag UTTAK:

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2010 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Temadag: Anleggsbidrag Forslag til endring i NVEs forskrift 17. mars 2009

Norges vassdrags- og energidirektorat. Temadag: Anleggsbidrag Forslag til endring i NVEs forskrift 17. mars 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag: Anleggsbidrag Forslag til endring i NVEs forskrift 17. mars 2009 Tilknytningsplikt og nettselskapenes rettigheter Foreslåtte endringer i energiloven innebærer

Detaljer

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG 12. mars 2008 Torgeir Olsen 1 INNHOLD FELLES: UTTAK/PRODUKSJON Veiledernes oppbygging: Struktur og innhold Forskriftsbestemmelser Anleggskostnad Beregning av anleggsbidrag UTTAK:

Detaljer

1 Definisjoner STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 10.11.2014 Vår ref.: 201401985-7 Arkiv: 623

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Anleggsbidrag. Roar Johnsen og Rannveig Norfolk. Nr

Anleggsbidrag. Roar Johnsen og Rannveig Norfolk. Nr Anleggsbidrag Roar Johnsen og Rannveig Norfolk Nr 235118 Agenda Anleggsbidrag Hvorfor? Regelverk Beregning Prosessen i Lyse Elnett Nye maler Fakturering Roller iht. byggherreforskriften Navn Tittel Lyse

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Nordlandsnett AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Nordlandsnett AS Nordlandsnett AS Postboks 1410 8002 BODØ Vår dato: 12.10.2015 Vår ref.: 201503096-3 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel om

Detaljer

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra:

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra: Denne retningslinjen er ment som veiledning ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative løsninger eller hvor det er usikkerhet

Detaljer

Det vises til Lyse Elnett AS (heretter Lyse Elnett) sin klage på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 16. februar 2016.

Det vises til Lyse Elnett AS (heretter Lyse Elnett) sin klage på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 16. februar 2016. Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/2157-7.2.2017 Lyse Elnetts klage på NVEs vedtak av 16. februar 2016 om beregning av anleggsbidrag Det vises til Lyse Elnett AS (heretter

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Vår dato: 2 l JUL 2006 Vår ref.: NVE emp/vem

Vår dato: 2 l JUL 2006 Vår ref.: NVE emp/vem Norges vassdrags- og energidirektorat N V E A/L Uvdal Kraftforsyning 3632 UVDAL Vår dato: 2 l JUL 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.4 /Uvdal kraftforsyning Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug

Detaljer

Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Rutine

Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Rutine Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Nettselskapets presiseringer utover REN Rutine ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative

Detaljer

Revisjonsrapport Glitre Energi Nett AS

Revisjonsrapport Glitre Energi Nett AS GLITRE ENERGI NETT AS Postboks 7007 3007 DRAMMEN Vår dato: 25.01.2018 Vår ref.: 201704163-4 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Revisjonsrapport Glitre Energi Nett

Detaljer

Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører.

Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører. Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Gyldig fra 01.04.2019 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige justeringer.

Detaljer

Tilknytning av nye boliger/hytter

Tilknytning av nye boliger/hytter Tilknytning av nye boliger/hytter Lyse Elnett AS 190377_v1/joarb Godkjent dokument 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vern... 3 2.1 Overbelastningsvern... 3 2.2 Kortslutningsvern... 3 3 Stikkledning...

Detaljer

RENblad nummer: 8110 Versjon: 1.3 Tittel: Håndbok anleggsbidrag Selskap: GLITRE ENERGI NETT AS

RENblad nummer: 8110 Versjon: 1.3 Tittel: Håndbok anleggsbidrag Selskap: GLITRE ENERGI NETT AS RENblad nummer: 8110 Versjon: 1.3 Tittel: Håndbok anleggsbidrag Selskap: GLITRE ENERGI NETT AS GLITRE ENERGI NETT AS kommentar (oppdatert 24.11.2016): Glitre Energi Nett har følgende spesifiseringer til

Detaljer

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu Viken Nett AS Postboks 2468 Solli 0202 OSLO Vår dato: 27.05.2003 Vår ref.: NVE 200204644-6 emk/ave Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Klage på fastsettelse

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu A' DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Hafslund Nett AS 0247 Oslo Deres ref Odd Harald Knudsen Vår ref 03/02036-3 EV HGB Dato 18.11.2005 Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Retningslinjer for tilknytning og ombygging

Retningslinjer for tilknytning og ombygging Retningslinjer for tilknytning og ombygging Troms Kraft Nett AS Dette dokumentet omhandler grensesnittet mellom kunde og Troms Kraft Nett AS. Det tar i tillegg for seg eneboligprinsipper og blokkprinsippet

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008 Ringeriks \~ Ringeriks Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 26.06.2008 Rin g en ks j NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201506905-5 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat. - Tor Enok Larsen Bjarne Aaslidsvei 14 D 8690 HATTFJELLDAL Vår dato: 2 1. 05. 2010 Vår ref.: NVE 200904304 ep/vem Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie

Detaljer

Prosedyre Skagerak Nett

Prosedyre Skagerak Nett Prosedyre Skagerak Nett Retningslinje for anleggsbidrag og regningsarbeid, ekstern utgave Godkjent av Geir Kaasa Dokumenteier Geir Kristoffersen Dok. Id F-11867 Revisjonsansvarlig Eivind Gramme Sist endret

Detaljer

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nettnivå og konsesjon 420kV 300kV 145kV 24kV 12kV 400V 230 V De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) Overføring av strøm er et monopol

Detaljer

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND 15 07. 2011 Vår dato: Vår ref.: 201100866-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak vassd rags- og energidirektorat anorges N V E OTP-Fritid Pb 233 7601 LEVANGER Vår dato: 2 1 DES2011 Vår ref.: 201105255-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: Per

Detaljer

Anleggsbidrag i dag og videre framover

Anleggsbidrag i dag og videre framover Anleggsbidrag i dag og videre framover EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Næringspolitisk rådgiver,ebl Temadag småkraft og nett 22.01.09 Innhold Dagens regelverk Forslag

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Dalane energi IKS Revisjonsdato: 22. juni Sted: Egersund Medvirkende fra revidert enhet: Idar Sønstabø, administrerende direktør Håvard Tamburstuen, nettsjef Kurt

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Voss Energi AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Voss Energi AS Voss Energi AS Postboks 205 5702 VOSS Vår dato: 01.07.2016 Vår ref.: 201602577-4 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

Klage på anleggsbidrag fra Hafslund Nett - Nordliveien 27a GBnr 58/4 -vedtak

Klage på anleggsbidrag fra Hafslund Nett - Nordliveien 27a GBnr 58/4 -vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Ida Romstad Fetveien 1336 1903 GAN Vår dato: 2 7. 07. 2006 Vår ref.: NVE 200601926-5 emplvem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 18.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler: Velaug

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt nett Buskerud AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt nett Buskerud AS Midt Nett Buskerud AS Nedmarken 3370 VIKERSUND Vår dato: 30.09.2016 Vår ref.: 201603118-5 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om praksis for beregning av anleggsbidrag

Klage på NVEs vedtak om praksis for beregning av anleggsbidrag Deres ref Vår ref 18/1647- Dato 21. mars 2019 Klage på NVEs vedtak om praksis for beregning av anleggsbidrag Det vises til sin klage av 18. mai 2018 på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt

Detaljer

Nett og produksjon Utfordringer og løsninger sett fra NVE. Seniorrådgiver Asle Selfors

Nett og produksjon Utfordringer og løsninger sett fra NVE. Seniorrådgiver Asle Selfors Nett og produksjon Utfordringer og løsninger sett fra NVE Seniorrådgiver Asle Selfors Nettilknytning - utfordringer Mange potensielle produsenter og flere mulige nettløsninger Koordinering og tilrettelegging

Detaljer

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.02.2016 Vår ref.: 201504519-11 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS Vesterålskraft Nett AS Postboks 103 8401 SORTLAND Vår dato: 21.10.2015 Vår ref.: 201503263-7 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Istad Nett AS tariffering og beregning av anleggsbidrag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Istad Nett AS tariffering og beregning av anleggsbidrag Istad Nett AS Plutovegen 5 6419 MOLDE Vår dato: 02.05.2016 Vår ref.: 201600522-8 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Norwegian Sandstone Export AS Seljestokken 6723 SVELGEN Vår dato: 13.05.2014 Vår ref.: NVE 201306591-6 etn/bfl Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen NVEs vurdering i klage på

Detaljer

Anleggsbidrag i masket nett

Anleggsbidrag i masket nett Anleggsbidrag i masket nett Tariffer i distribusjonsnettet Energibedriftenes landsforening 14. mai 2008 Linn Renée Naper Anleggsbidrag Produsentens dekning av kostnader = produsentens betaling til nettselskap

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tiiknytningsviika r Gjeldende fra 14.02.2007 NYTILKNYTNING TIL STR0MNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTAENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for hyttekunder i Solheimsdalen - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for hyttekunder i Solheimsdalen - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Pl V Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Vår dato: 08. 2.012. Vår ref.: 201200906-6 ep/bfl Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 31069/10915 Saksbehandler:

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Joar Ellingsrud Helgøy 6900 FLORØ Vår dato: 1 8. 02. 2009 Vår ref.: ep/hgd Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans George Dahl Deres ref.: 22 95 92 62 Middelthuns

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Vesterålskraft Nett AS Postboks 103 8401 SORTLAND Vår dato: 03. 11. 2011 Vår ref.: NVE 201104699-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook

Detaljer