BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO"

Transkript

1

2

3 BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige saker for studentene, og når ofte ut til en bredere offentlighet. Universitas dekker nyheter, debatter og kultursaker som er relevant for studenter. Med sammenslåingen av SiO og OAS til nye SiO oppsto behovet for en felles studentoffentlighet i hele Oslo og Akershus, og medier som dekket hele den nye samskipnaden. Universitas ønsket å påta seg oppgaven, og høsten 2011 støttet Velferdstinget i Oslo og Akershus denne ambisjonen. VT innvilget Universitas kroner, hvorav var ekstraordinære utgifter til oppgradering av maskinpark og innkjøp av avisstativer. I hele inneværende år har vi jobbet for å oppfylle målene Velferdstinget påla oss idet søknaden ble innvilget. SiO gikk fra å ha 9 til å ha 26 medlemsinstitusjoner. Den klart største institusjonen var Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette innebar en dramatisk utvidelse av Universitas dekningsområde, og i flere år framover vil arbeidet med å lage en felles studentoffentlighet i hele Oslo og Akershus være det tyngste og viktigste arbeidet for avisledelsen. Hoveddelen av fjorårets løft gikk til utvidelse av distribusjonen, slik at avisen kommer ut på alle steder samtidig, og til økte trykkekostnader. Søknaden for 2013 er i all hovedsak en fortsettelse av dette løftet. Velferdstinget krever at medier som mottar direkte støtte skal «være av og for studenter ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus». Hoveddelen av søknaden kroner tilsvarer de økte kostnadene som utvidelsen i 2012 har medført, og er avgjørende for at Universitas skal oppfylle de kravene som Velferdstinget stiller. Søknaden om støtte for 2013 fortsetter det inneværende årets store satsing. Søknadens målsettinger er derfor todelt - vi ønsker å fortsette arbeidet fra i år, og søker samtidig støtte til to nye prosjekter som vil forbedre avisen på kritiske punkter. Nye prosjekter: 1. Utvikle og ferdigstille en ny nettavis og et nytt produksjonssystem 2. Forbedre det redaksjonelle stoffet på engelsk både i form av egne artikler og oversatte saker til nettutgaven. 1

4 Fortsettelse av 2012-utvidelsen: 3. Forbedre og utvide distribusjonen av papiravisa for å nå flere studenter og for å befeste posisjonen som en avis for hele SiO. 4. Øke den redaksjonelle bredden og kildetilfanget. 5. Fortsette arbeidet med bred rekruttering fra alle SiOs læresteder. Om budsjettforslaget Universitas søker om kroner i tilskudd fra semesteravgiften. Vi søker om kroner til to nye prosjekter som vil styrke avisen, og kroner til videreføring av utvidelsen i Under følger en beskrivelse av de to nye prosjektene: 1. Ny nettavis og nytt produksjonssystem Universitas har i gjennomsnitt litt over unike lesere på nett hver uke, med toppnotering i år på Vi ser et betydelig potensiale for økt trafikk på nettavisen, men har et svært gammelt produksjonssystem og en utdatert nettside. For å øke produksjonen av stoff til nettet, og for å utnytte papirstoffet bedre på nett, behøver vi ny software. Arbeidet med å få lagd ny nettside og nytt produksjonssystem ble påbegynt i 2012, men har blitt nedprioritert både økonomisk og personalmessig til fordel for arbeidet med utvidelsen av papiravisa. I 2013 ønsker vi å realisere potensialet til Universitas.no. Forbedret nettavis har også en økonomisk gevinst på sikt. I dag sender redaksjonen ut papiravisen til en rekke institusjoner og privatpersoner som vi mener bør lese våre saker. Dette er en del av vårt arbeid for å øke oppmerksomheten om viktige studentsaker. Utsendingen koster årlig omtrent kroner. Med en ny nettavis kan vi nå ut til kilder, institusjoner og politikere utenfor SiO uten å måtte sende papiravisen i posten. På sikt vil dermed en oppdatert og oppgradert nettavis gjøre det mulig å spare inn disse pengene. I tillegg vil en ny nettavis gi rom for langt mer annonsering på nett, og vil slik på sikt gi Universitas et nytt ben å stå på i annonsesalget. Utviklingen av denne programvaren vil være en svært stor jobb. Vi beregner at utviklingen av et nytt produksjonssystem og nettavis vil koste kroner. 2. Redaksjonelt stoff på engelsk Høstsemesteret 2012 er det over 4500 utenlandske studenter på BI, HiOA og UiO til sammen. Den store majoriteten av disse studentene behersker norsk dårlig. Dette er en lesergruppe Universitas sliter med å nå i dag. Derfor ønsker vi å bringe mer redaksjonelt stoff på engelsk hver uke, både på nett og i papiravisa. For å nå denne lesergruppen, må det produseres stoff regelmessig, og over et visst minimumsnivå. Fram til utgangen av 2010 mottok Universitas støtte fra Universitetet i Oslo for å engasjere en oversetter som hver uke sørget for at avisens viktigste saker ble gjort tilgjengelig for internasjonale 2

5 studenter. I 2011 falt denne støtten bort, og arbeidet med det engelskspråklige stoppet opp. I år har vi begynt å eksperimentere med forskjellige måter å bringe engelske saker på, både i papir og på nett. For å kunne produsere avisstoff på engelsk av høy nok kvalitet, behøver vi kompetente oversettere som kan sikre stoff hver uke. Et tilskudd til en slik satsing vil sette oss i stand til å levere stoff regelmessig, og i stor nok mengde til at vi kan nå de internasjonale studentene. En stabil produksjon av engelskspråklige artikler av akseptabel kvalitet, vil etter våre beregninger koste kroner i året. Med en slik honorering vil vi kunne engasjere en kompetent oversetter til å jobbe delvis frivillig, men med en kompensasjon for noe av tidsbruken. Veien mot Europas største studentavis Hoveddelen av søknadssummen kroner går til å dekke faste kostnader. Fra 2011 til 2012 økte våre faste kostnader med Dette går til å dekke distribusjon og trykk av avisen, og kommer som en konsekvens av utvidelsen. Arbeidet med å lage en felles studentoffentlighet i Oslo vil være overordnet for Universitas også i årene som kommer. 3. Distribusjon og trykk I 2012 fikk Universitas støtte til å utvide distribusjonen til alle SiOs læresteder. For å få til det la vi om hele distribusjonssystemet, og 1. februar i år tok Aftenposten over distribusjonen av avisen. Dette medfører at avisen nå når ut på alle steder på samme dag (onsdag), at vi får pålitelige returtall hver uke og at vi har fått et godt system for innhenting og destruering av gamle aviser. Med pålitelige returtall har vi justert fordelingen av aviser på de forskjellige droppunktene. Slik har overgangen til Aftenposten gjort avisdriften mer miljøvennlig, i tillegg til å gjøre det mulig å levere avisen til alle distribusjonsstedene på samme dag. Per 17. september 2012 er avisen ute på 22 av SiOs 26 læresteder, og vi forventer å være til stede på alle institusjonene innen utgangen av året. Trykkekostnadene øker som følge av økt distribusjon, og dermed opplag. Innen utgangen av 2012 forventer vi å distribuere i overkant av aviser. Dagens returtall på under 15 prosent, på UiO så lavt som under 10 prosent, forteller om et stort potensial for enda en økning. Erfaringene fra omleggingen av distribusjonssystemet i år, gjør at vi planlegger en gradvis opplagsøkning. Vi har som langsiktig mål å nå et opplag på , og regner det som sannsynlig at vi vil nå målet innen slutten av vårsemesteret Redaksjonell bredde Inneværende år har bydd på interessante utfordringer for redaksjonsledelsen. Avisen har påtatt seg oppgaven å dekke langt flere læresteder enn tidligere, noe som til en viss grad har krevd en revurdering av avisens redaksjonelle profil og strategi. Tidligere har Universitas i stor grad brakt lokale saker fra Universitetet i Oslo. Nå må avisen dekke alle utdanningsinstitusjoner under SiOparaplyen. Den største utfordringen er likevel å nå studentene på disse nye lærestedene. 3

6 Strategien har vært todelt. Like over jul ble featureseksjonen styrket. De ukentlige reportasjene har fått større plass, og det månedlige magasinet Mellom fag har fått langt flere avissider. Tilbakemeldingene både til reportasjene og magasinet har vært svært gode. Slik har vi gitt nye lesere grunn til å plukke opp avisen. Det andre og viktigste grepet, har vært å satse på utvalgte, store saker som vi har lagt store ressurser bak. Slik har vi forsøkt å produsere studentnyheter som engasjerer flere enn bare de det gjelder, og som når ut til en bredere offentlighet. I tillegg har vi styrket nyhetsteamet, blant annet ved å sette i gang researchere som hver uke tråler utdanningsinstitusjonenes og Kunnskapsdepartementet postjournaler. Dette gjør oss i stand til å grave opp saker som ellers ikke ville blitt belyst. 5. Rekruttering For å kunne bli en studentavis for hele SiO, må vi også rekruttere medarbeidere fra hele samskipnaden. Dette er et kontinuerlig arbeid, som vi i dag delvis har kommet langt med. Omtrent 5 prosent av avisens redaksjonelle medarbeidere har bakgrunn fra eller studerer på BI, 26 prosent på HiOA, 12 prosent fra de mindre høyskolene og 57 prosent fra UiO. Tallene viser at vi har en jobb å gjøre for å hente journalister fra BI. På tross av overvekt av redaksjonsmedlemmer fra UiO, er sammensetningen et steg i riktig retning. For få år siden hadde nær hundre prosent av Universitas medarbeidere bakgrunn fra Universitetet i Oslo. I lengre tid har redaksjonsledelsen og styret arbeidet for å bedre kvinneandelen i redaksjonsledelsen. Høsten 2012 er tre av de seks tyngste mellomlederstillingene nyhetsredaktør, kulturredaktør og reportasjeredaktør besatt av kvinner. Utover høsten vil styret jobbe for å få kvinnelige kandidater til å søke redaktørjobben for Gjennomslag I 2012 har vi satt dagsorden i nasjonale medier. Saker fra Universitas har vært grunnlag for debatt i NRKs debattprogram Dagsnytt Atten og nyhetsinnslag på NRK Dagsrevyen og i TV2s nyhetssendinger, i tillegg til saker i riksdekkende aviser. Slik ønsker vi å fortsette å bidra til at studentsakene løftes opp til nasjonal debatt. På sikt ser vi at Universitas har posisjonert seg som en av Norges mest siterte ukeaviser: 4

7 Siteringer per år, siste fem år. Kilde: Retriever. Drift Vi fikk for 2012 et tilskudd for en sårt tiltrengt oppgradering av maskinparken. Denne er nå oppdatert. Vi har anskaffet 4 nye PC-er, en ny A3-printer, fotoutstyr og software til desken. I tillegg har vi kjøpt nye avisstativer. Vi fikk kroner fra VT til oppgradering av utstyr i Til sammen har vi hittil i år gjort investeringer for kroner (eks. moms). Om Universitas Universitas kom ut første gang i Avisen gis ut 34 ganger i året. Universitas har som formål å drive avis av og for studenter. Avisa skal være et nyhets-, kultur og debattorgan for alle læresteder tilknyttet SiO. Universitas skal dekke alle sider av studentmiljøet og -hverdagen, gjennom å sette kritisk søkelys på makthavere i studentoffentligheten, engasjere til debatt om politikk og kultur, og informere om aktiviteter i studentlivet. Økonomisk og redaksjonell organisering Universitas er en frivillig forening som baserer seg delvis på lønnet og delvis på frivillig arbeid. Foreningen drives ved hjelp av den årlige overføringen fra semesteravgiften, og eget annonsesalg. Det årlige budsjettet ligger på rundt 4,8 millioner kroner. Universitas har fire faste ansatte: Daglig leder, ansvarlig redaktør, redaksjonsleder, som alle har lederoppgaver i avisen, samt en annonseselger delvis lønnet på provisjon. I tillegg tilfaller en del faste oppgaver avisens mellomledere, som får noe av arbeidet de utfører dekket av timelønn. Disse er nyhets-, kultur-, magasin-, reportasje-, debatt, anmelder- og nettredaktør, researcher, fotosjef, magasinfotosjef og desksjef. Universitas driver ideell virksomhet, og mye av arbeidet som legges ned er ulønnet. For at Universitas skal kunne drives med den høye kvaliteten vi har i dag, er det nødvendig med en beskjeden honorering for sakene som står på trykk. Høsten 2012 er litt i overkant av 50 5

8

9

10

11

12

13 Resultat/balansekolonner Kontonr Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 (rev) Regnskap Budsjett 2013 Driftsinntekter 5, Annonseinntekter, avg.plikt. høy sats , , , , Krediterte faktura , ,50 0, Annonseinntekter, avgiftsfritt ,00 0, , , Abonnementsinntekter avg.fritt ,00 0, ,00 0, Inntekter fra seminar ,00 0, , ,00 0 Sum salgsinntekter , , , , Tilskudd fra semesteravgiften , , , , Space Media , , , , Tilskudd fra UiO 0,00 0,00 0,00 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Avsetning kreditnota ,00 0, ,00 0,00 0 Sum andre salgsinntekter , , , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , ,00 DRIFTSKOSTNADER 4400 Trykkostnader/kopiering , , , , Innbindingskostnader(årbok) , , , , Produksjonskostnader 0, ,00 345, , Produksjonskostnader foto 800, , , , Fremmedytelse og underentreprise , ,00 0, ,00 0 Sum varekostnader , , , ,00 0 DEKNINGSBIDRAG , , , , Lønn red., red.leder, ann.ansv, dagl.led , , , , Reversert lønn ,00 0, ,00 0, Timelønn , , , , Honorarer lønn, journ, - og fotohonorare , , , , Annonseakvisisjon (prov.av ann.salg) , , , , Avsetning feriepenger , , , , Styrehonorarer 0,00 0,00 0,00 0, Annen oppg.pl. Godtgjørelse (se 5930) 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsg.avg. Av påløpne f.penger ,48 0, ,53 0, Avsetning arb.g.avg. 0, ,00 0, ,00 Sum lønnskostnader , , , , Gaver til ansatte 662, ,00 817, , Kantinekostnad (Kaffe) 2 528, , , , Overtidsmat (Mat til div.møter) ,82 0, , , Yrkesskadeforsikring 0, ,00 0, , Pensjonsforsikring (OTP) , , , , Personalfest 8 656, , , , Annen personalkostnad 1 192, , , ,00 Sum andre personalkostnader , , , ,00 Sum kostnader arbeidskraft , , , ,00

14 Kontonr Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap Budsjett Avskr. Maskiner 0, ,00 0,00 0,00 0 Sum av- og nedskrivninger 0, ,00 0,00 0, Frakt, transport, forsikring v/varefors , , , ,00 0 Sum fraktkostnader , , , , Renhold 140,40 110,00 226,62 0,00 0 Sum kostnader lokaler 140,40 110,00 226,62 0, Annen leiekostnad 1 944, , , ,00 0 Sum leie maskiner og utstyr 1 944, , , , Div. driftkostnader , , , , Programvareanskaffelser 8 585, , , ,00 0 Sum kostnadsførte anskaffelser , , , , Rep. og vedlikehold utstyr 0, , , ,00 0 Sum reparasjoner og vedlikehold 0, , , , Revisjonshonorar , , , , Regnskapshonorar , , , , Selvstendig næringsdrivende ,60 0, , , Konsulenttjenester (usit) , , , ,00 0 Sum eksterne honorarer , , , , Kontorrekvisita 5 511, , , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 7 036, , , , Møter, kurs, oppdatering o.l 0, , , , Telefon 7 474, , , , Porto , , , ,00 0 Sum kontorkostnader , , , , Passasjertillegg 0,00 200,00 0,00 200, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 500, ,50 500, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , , ,00 0 Sum reise, diett, bilgodtgj , , , , Markedsføring Reklame 6 832, , , , Reklameannonser 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 6 832, , , , Kontingent, fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 0, Gaver, fradragsberettiget 433,20 0,00 0,00 0,00 0 Gaver og kontingenter 433,20 0,00 0,00 0, Forsikringspremie 4 998, ,00 0, ,00 0 Sum forsikringer 4 998, ,00 0, , Styremøter 0,00 0,00 0, , Bank og kortgebyrer 2 622, , , , Øreavrunding -4,08 0,00-16,72 0, Andre kostnader (inkasso) 1 950, ,00 0, , Annen kostnad m/fradrag 365, , , , Annen kostnad u/fradrag 714,80 0, ,20 0, Endring i avsetninger på tap ,00 0,00 0,00 0,00 Sum andre kostnader , , , , Tap på fordringer fradragsberettiget 0, ,00 0, , Tapte fordringer u/mva (ann.som ikke bli 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum tap/gevinst o.l. 0, ,00 0, ,00 0 Sum andre driftskostnader , , , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , ,00 Renter og annen finansinntekt -910,00-400,00 319, ,00 Avskrivninger 4 642, ,00 0,00 0,00 DRIFTSRESULTAT , , , ,00 Overskudd - / Underskudd +

15 Noter til budsjett for 2012 og budsjettforslag for år 2013 Budsjettforslaget er utarbeidet etter reelle driftskostnader, stipulert ut fra foreløpig regnskap 2012 og tall fra Hovedstyrets budsjettpremisser for pris- og lønnsutvikling er lagt til grunn for post 3610 tilskudd fra semesteravgiften. Kommentarer (noter) til de enkelte postene (konto) Generell kommentar: Universitas har skiftet regnskapsfører opptil flere ganger de siste årene. Derav noe endringer i posters navn og tilhørenhet. Vi prøver her å forklare endringene. Siste skiftet er fra 1.januar 2012 dermed er ikke 2011 tall med i regnskapsrapporter for Vi viser derfor til egne regnskapsrapporter for Se også budsjett for for oversikt Abonnementsinntekter Abonnementspris er fastsatt til 500,- per år for bedrifter og 400,- for private. Styret ønsker å avvikle denne ordningen da portkostnadene overstiger inntektene Annonseinntekter plikt Annonseinntektene er Universitas viktigste inntektskilde i tillegg til overføringene fra semesteravgiften. Samtidig som vi tar grep for å øke inntjeningen, erfarer vi et stadig mer ustabilt annonsemarked. De fleste avishus har i 2012 opplevd et kraftig fall i annonseinntektene. Vi ser på en styrking av annonsearbeidet som nødvendig for å holde 2012-nivå. Det forventes at inntekten for 2012 legger seg tett mot budsjettet, men markedet er ustabilt dermed er det ikke økning i forventet salg fra 2012 til (Annonsesalget i norsk ukepresse har falt med 19 prosent fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012, ifølge tall fra Insititutet för Reklam- och mediestatistik) Annonseinntekter avgiftsfritt Kunder i andre land som annonserer hos oss. Disse faktureres uten mva. 1

16 3700 Space Media Annonseinntektene er Universitas viktigste inntektskilde. Space Media er et byrå som selger annonser for oss gjennom ulike pakkeløsninger der flere studentaviser er med. Disse går vi inn i nye forhandlinger med snart for å prøve å sikre en høyere inntekt Inntekter fra seminar Dette er en post for egenandelen som de ansatte betaler ved ulike seminar og kurs. Denne inntektsposten må og sees i sammenheng med utgiftspostene 5940 og 5990, samt 7140 (reisekostnad) hvor Universitas har lagt ut for større beløp ved kjøp av bl.a. flybilletter hvor de ansatte siden har betalt tilbake hele beløpet Tilskudd fra semesteravgiften Universitas har som målsetting at overføringen fra semesteravgiften skal gå til å dekke avisens kjernevirksomhet. Altså de utgiftene som er nødvendige for produksjonen av avisen Tilskudd fra UIO Tidligere år har vi fått tilskudd til oversetter fra UiO administrasjonen. Dette har vi fått beskjed om ikke lenger er aktuelt. Men posten blir liggende da vi har fått tildligere år. Vi søker i år om tilskudd for å kunne ansette en ny oversetter for å kunne dekke det engelskspråklige behovet hos våre internasjonale lesere Andre inntekter Overskudd fra evt lanseringsfest. Pluss evt andre inntekter som for eksempel leie av lokalene våre og 3950 Krediterte faktura og kreditnota Dette er nye poster som viser til en omfattende opprydding i utestående faktura fra 2010 og Det meste har vært feilføringer og feilregistreringer Trykking/kopiering Beregnet ut fra faktiske tall for 2011 og estimerte tall for Universitas forhandler hele tiden prisen hos Nr1 Trykk, og klarer å holde den ganske lav. Det er en viktig målsetning for oss å holde oss på samme nivå som i 2011 / 2012 når det gjelder sideantall. Vi ønsker å legge til rette for et solid redaksjonellt innhold samtidig som vi prøver å tjene på salg av annonser Innbinding Hver årgang innbindes på slutten av året, her ligger også noe vedlikehold av eldre utgaver Produksjonskostnader Kostnader ved produksjon som ikke er trykk, foto eller lønn. For eksempel informasjon fra Brønnøysundregistrene og annet som blir brukt i produksjon av redaksjonellt arbeid Produksjonskostnader foto Kostnader som minnekort, cd er, batterier og annet utstyr til fotografer og fotodesk. 2

17 4500 Fremmedytelse Eksterne konsulenter og firma som ikke er tilknyttet Universitas på fast basis. Her ligger også kostnader til Sentio undersøkelser. Merknad til lønnsposter 5000, 5010 og 5020 for Ved første halvår av 2011 ble lønn og honorar fordelt korrekt på disse ulike postene. Ved semesterstart høsten 2011 mistet vi vår faste regnskapsfører hos A-Å og lønn ble ført av ulike personer i firmaet. All lønn ble da ført på post 5000 i stedet for å bli fordelt på rette poster. Dette ble heller ikke rettet opp igjen. Differansen er også blitt notert hos revisor og vi har gått igjennom all lønn med BDO. Da vi selv har kjørt lønn korrekt har revisor godkjent regnskapet som det står med de forklaringer og dokumentasjon vi har gitt. Fordelingen skal da være rimelig lik det som var budsjettert for 2011 (og 2012) Lønn redaktør, redaksjonsleder, annonseselger og daglig leder. Denne posten dekker fast heltidslønn for daglig leder, redaktør og redaksjonsleder, og halv stilling annonseansvarlig. Posten dekker også lønnsutgifter ved overlapping mellom av- og påtroppende redaksjonsledelse og evt andre administrative stillinger. I 2008 plasserte styret den faste lønnen på lønnstrinn i den statlig lønnstabell A, tilsvarende deres eksisterende lønn Timelønn Mellomledere, fotografer på timevakt og sideuttegnere mottar timelønn med feriepenger. Samt sekretærstillingen Honorar Honorarer til journalister, fotografer, tegnere og andre Universitas benytter, som ikke mottar lønn eller annen godtgjørelse. Beløp estimert ut fra regnskap for 2011 og budsjett for Avsetning feriepenger Beregnes ut i fra faste lønninger og timelønn, dvs konto 5000 og Annonseakkvisisjon Provisjon til annonseselger. Kostnadene finansieres over post 3000 Annonseinntekter plikt og 3100 Annonseinntekter fri. Beregnet ut fra regnskap Styrehonorar Styret og styreleder får 1000 kroner i honorar pr. person pr. år. Styret har siden 2009 valgt å ikke ta ut styrehonorar men ønsker å gjøre dette når den økonomiske situasjonen tillater det og 5405/ 5410 Arbeidsgiveravgift og avsetning til arbeidsgiveravgift (av feriepenger) Alle kontoene i 54-serien er stipulert ut fra prognoser per august Hurd Økonomi (nåværende regnskapsfører) og A-Å har ført disse utgiftene på ulike poster derfor nevner vi både 5405 og Gaver ansatte Gaver når medarbeidere slutter, priser som deles ut to ganger i året, gaver til foredagsholdere og evt blomster hvis det skulle være behov for det alt settes på denne posten. 3

18 5910 Kantinekostnad (kaffe, te, vann m.m) Vi ønsker å dekke denne kostnaden for de som jobber hos oss, men siden 2010 har de ansatte betalt mye av kaffeutgiftene selv gjennom pantepenger samtidig som vi kjøper den billigste som finnes i butikkene. Derfor er kostnadene hittil i år på den posten mye lavere enn budsjettert Overtidsmat Dekker mat og drikke ved alle typer møter, nyhetsfrokost og overtidsmat ved nattejobbing Yrkesskadeforsikring Satt i gang høst Lovpålagt ansvar Pensjonsforsikring (Tidl OTP) Lovpålagt fra 1.juli Varierer noe. Gjelder alle ansatte som tjener tilsv 20 % av en heltidsstilling. Her er det et økning fra 2011 til 2012 pga at det i 2011 ikke ble meldt inn nye arbeidstakere. De som manglet i 2011 ble derfor meldt inn i Nå meldes alle inn som normalt Personalfest Stort sett det årlige julebordet. Noen regninger kommer i desember, noen i januar året etter. Her betaler også de ansatte en egenandel til ulike arrangementer (se post 3210 Inntekter fra seminar) Annen personalkostnad En samlepost for det som ikke er kurs, mat, gaver osv Avskrivning maskiner Avskrivning av datautstyr. Blir vanligvis foretatt på slutten av året. Investeringer som er gjort avskrives over tre år. Det står 20 tusen i årets budsjett estimert på bakgrunn av tall i 2011, men disse ble nullet ut da de var ferdig avskrevet Frakt, transport Utgifter til distribusjon av Universitas. Oppgaven utføres av eksternt firma. Sum stipulert ut fra budsjett beregnet 34 utkjøringer. Den store forskjellen mellom 2011 og 2012 er overgang til nytt distribusjonsfirma (Aftenposten) som garanterer levering samme dag på samtlige studiesteder og andre distribusjonssteder vi har. (Viser til søknad for 2012). Dette er en økt kostnad som vi har budsjettert med videre i Diverse driftskostnader Det dukker alltid opp behov for nye investeringer/erstatning av utstyr. Særlig gjelder dette pc- og mac-parken samt Xerox Programvareanskaffelse Gjelder innkjøp / oppgradering av programvare som CS, Adobe, Indesign, samt ny investering i regnskapsprogram og asp løsning grunnet bytte av regnskapsfører. Det er svært ønskelig fra USIT at slike tjenester har en asp løsning som ikke går innenfor UiO sin brannmur. Dette koster penger. 4

19 6620 Rep og vedlikehold maskinpark Service og reparasjoner på maskinparken. Deler av Usit ligger her samt nye investeringer som er gjort på bakgrunn av innvilget søknad til Selvstendig næringsdrivende (tidligere 6721) Fotografer og illustratører som fakturerer oss, men som er faste bidragsytere. Da større deler av staben tilknyttet foto og illustrasjon ønsket å fakturere i 2012, har denne posten økt uten at det har blitt satt av kostnad i budsjettet. Denne må sees i sammenheng med lavere kostnad på 5010 og Vi har for 2013 valgt å legge i budsjettet for 2013 etter hva vi forventer til neste år Revisjon og 6705 Regnskapshonorar Utgifter til Revisjon (utføres av BDO) belastes over denne posten. Regnskapsfører er Hurd Økonomi. Disse er nye i 2012 og vi har derfor måttet gjøre investeringer ifht nytt regnskapsprogram og serverleie. Dette for at vi skal kunne gjøre mest mulig regnskap selv (og få ned kostnader) Konsulentytelser Hovedsakelig driftkostnad fra USIT Kontorrekvisita Kontorutstyr som papir, penner, presseblokker, printerblekk, osv og 6860 Aviser og Tidsskrifter / Møter, kurs osv. Våre abonnement på diverse aviser og magasiner. Aviser stod tidligere på post Møter og kurs var tidligere ført på post Bedriftens telefonregning Denne posten dekker alle utgifter til telefon 6940 Porto Til utsendelse av post via UiOs budavd, samt fakturering av portokjøp fra Akademika i forbindelse med utsendelse av abonnement Personalopplæring Universitas seminar og andre opplæringstiltak og kurs belastes denne kontoen. Her har vi dessverre ikke mulighet til å sette av noe som innebærer en økt satsning Passasjertillegg Posten er beregnet ut fra estimert regnskap tidligere år Kilometergodtgjørelse Posten er beregnet ut fra estimert regnskap tidligere år Reisekostnader Reiseutgifter for journalister/fotografer på reportasjetur, samt hjemreise for sideuttegnere, redaksjonsleder og redaktør ved nattarbeid. Dekker også buss tur/retur det årlige seminaret. Vi ønsker også å kunne dekke store nasjonale studentkonferanser og annet som krever reise. 5

20 Her ligger også kostnader hvor Universitas kun har lagt ut for en større bestilling som de ansatte betaler selv. Men det føres som en kostnad for oss Markedsføring reklame Vi har valgt å legge til på denne posten for 2013 da vi har et behov for å fronte Universitas som en attraktiv annonsør for gamle og nye annonsekunder. Dette for å øke annonseinntektene Forsikringer Forsikring av datautstyr, annet kontorutstyr som kopimaskin og printer, kameraer m.m 7780 Kredittkortprovisjon (inkasso) Posten dekker utgifter til inkassobyrået Kredittgjenvinning. Hit sender vi krav til kunder som ikke betaler etter flere purringer Annen kostnad m/fradrag Dekker forsinkelsesgebyr og andre administrativt mindre saker og utgifter Tap på fordringer (tidligere 7835 Avskrivning tapte fordringer) Denne posten dekker tapte inntekter fra annonsører det ikke er mulig å inndrive utestående fordringer fra Renteinntekt Inntekter i forb med bankkonto bl.a. Også fra fordringer som er gått til inkasso får vi renteinntekter Bankgebyr og 8150 Rentekostnader Selvforklarende nok; gebyr og kostnader i forb m bankkontoen Med vennlig hilsen Monica Reigstad Daglig leder 6

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer