Fakta morgana. presentert for Bruno Ingemanns eksperimentelle resepsjonsprosjekt Avisfotografiet og leseren. Gjennom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta morgana. presentert for Bruno Ingemanns eksperimentelle resepsjonsprosjekt Avisfotografiet og leseren. Gjennom"

Transkript

1 8bokan.fm Page 113 Friday, November 19, :59 PM 1\OLWWHUDWXU $10(/'(/6(5$91<(5(125',6.0(',(/,77(5$785 Fakta morgana Ingemann, Bruno (1998) Fatamorgana. Pressefotografiets virkelighed og læsernes, Københavns universitet, Museum Tusculanums forlag I forbindelse med en av flere fredsforhandlinger lagt til Oslo, ender en gatedemonstrasjon etter hvert med større opptøyer. Flere bål blir tent, og hakekors blir satt i flammer. Neste dag skriver en av de norske dagsavisene om begivenhetene under blikkfanget skapt av overskriften RASE- OPPTØYER og et slående foto av bål og hakekors. Oppslagets heftige visuelle uttrykk skyldes ikke minst at bildet er et resultat av to sammenføyde fotografier, der hakekorset er gjort betraktelig større. Med et konstruert nyhetsoppslag fulgt av utvalgte avisleseres syn på denne måten å bruke bilder på, blir vi innledningsvis i Fatamorgana. Pressefotografiets virkelighet og læsernes presentert for Bruno Ingemanns eksperimentelle resepsjonsprosjekt Avisfotografiet og leseren. Gjennom 16 informanters tanker om dagspressens billedbruk, er fokus satt på leseres forventninger i kontrast til avisredaksjoners holdninger til pressefotografiet, og i Fatamorgana blir prosjektet framstilt i en bearbeidet og strukturert form. Pressefotografi og bildemanipulering er et tema som ofte skaper interesse og engasjement langt inn i den allmenne offentlighet, og det er et spennende anslag til temaet Ingemann serverer. Når boken er lest til ende, sitter man imidlertid tilbake med en følelse av at han aldri riktig greide å følge opp sin lovende start. Innholdsmessig har forfatteren ønsket å favne bredt i sin presentasjon av studiet, og smetter til tider nokså elegant fram og tilbake mellom de ulike nivåene framstillingen består i. Boken har tre hovedområder: Et der informantenes forestillinger og utsagn blir framlagt og arbeides inn i en analyse, et område eller nivå der analysen kontekstualiseres teoretisk samt et nivå der vi som lesere nærmest blir satt i informantenes situasjon. Vi blir presentert for det samme billedmaterialet som det Ingemanns avislesere NORSK MEDIETIDSSKRIFT

2 8bokan.fm Page 114 Friday, November 19, :59 PM har forholdt seg til, og blir bedt om å gjøre våre prioriteringer for bedre å kunne relatere de verdiene som vi knytter til egne valg til dem vi leser at informantene har. Dette siste er både en underholdende og intelligent løsning på problemet et ukjent analysemateriale nødvendigvis skaper for en ivrig leser, som ellers kan mangle bakgrunn for å gjøre seg opp en mening om andres oppfatninger. Resepsjonsstudier gir generelt store mengder data å skulle hanskes med, og mangfold og nyanser i informantenes sitater må til enhver tid veies opp mot syntetisering og tolkning fra forskeren side, slik at det endelige studiet framstår som balansert og gjennomarbeidet innenfor rammene av en leselig presentasjon. Dette mestrer Ingemann oftest bra, og som leser er det sjelden problematisk å følge forfatteren på de mange tekstlige vandringer han foretar seg. Fatamorgana ble utgitt i 1998, men selve forskningsprosjektet som boken bygger på, strekker seg så langt tilbake som til Prosjektet om avisfotografier og lesere er utført som en resepsjonsanalyse bygget på det Ingemann har gitt betegnelsen den eksperimentelle metode. Dette er en metode som teoretisk er ment å kunne utvide en teksts semiotiske betydningspotensial samt å kunne presisere leserens verdier og preferanser, gjennom et mer komplekst og sammensatt resepsjonsmateriale. Utgangspunktet for Ingemanns studie er et konstruert materiale over fire forskjellige emner, knyttet til presentasjoner av forskningsresultat. Hvert av de fire emnene som informantene presenteres for, er på sin side visualisert med fire ulike bilder, både bilder som kan betegnes som tradisjonelle illustrasjoner og mer kreativt utførte fotomanipulasjoner. (For kuriositetens skyld kan det her skytes inn at materialet til studiet er utformet av en Gunnar Hansen, Ingemanns alter ego). Informantenes oppgave har vært å prioritere de forskjellige variantene i forhold til hverandre, for så å forsøke å gi uttrykk for hvorfor de har valgt som de har gjort, og hva slags oppfatning de har av de ulike bildene. Gjennom denne nokså utradisjonelle formen for resepsjonsstudie, har Ingemann etter eget sigende ønsket å få en empirisk fundert, og dermed konkret, forestilling om hvilke forventninger leserne har til avisens fotografier. Hans egen påstand er at avisenes bilder ikke passer med lesernes bilder, forstått dit hen at lesernes forestillinger knyttet til et pressefotografi er i uoverensstemmelse med avisenes konvensjoner for korrekt bruk av pressefotografi. Det som etter hvert blir vanskelig å forholde seg til, er at dette tydelig fungerer både som premiss og som konklusjon for studiet. Vanskelig blir det i første rekke fordi det ikke nødvendigvis virker å være samme type av pressefotografi de to gruppene forholder seg til. Ingemann beskriver avisenes konvensjoner i retning av at fotografiet skal være troverdig og autentisk. Fotografiet skal være av de riktige personene, det skal vise det riktige tidspunktet, være tatt på det riktige stedet og med den intensjonen å være objektivt registrerende. Det er med andre ord klare krav pressefoto- 2/99

3 8bokan.fm Page 115 Friday, November 19, :59 PM grafiet skal oppfylle. Ser vi avisredaksjonens krav til pressefotografiet slik de framstår i Ingemanns argument i lys av den faktiske situasjonen som vi omgir oss med både i Danmark og i Norge synes argumentet og virkeligheten å være fint i overensstemmelse med hverandre. Dette blir blant annet tydelig hvis man leser norske Henny Wales rapport Dokumentarfoto hva aksepteres av endringer? I motsetning til Ingemann, som tar avisredaksjonens oppfatning som en gitt størrelse, har Wale i sitt prosjekt Bildeetikk gjort en undersøkelse av hvilke holdninger ulike redaksjonelle grupper har til digital bildebehandling av pressefotografiet. Hennes utgangspunkt og metode ligner til en viss grad Ingemanns; 13 situasjoner, hver med to bildeversjoner, der den ene ble ansett som den opprinnelige, mens den andre i større eller mindre grad var endret på. Disse ble vurdert av et stort antall pressefolk, fordelt i ulike kategorier, som for eksempel fotograf, desk, journalist og redaktør. Resultatet synes å vise at mindre endringer, som utjevning av bakgrunnsfarge eller redusering av refleks blir akseptert av majoriteten av de spurte, mens det å fjerne eller legge til personer i et bilde ikke kan aksepteres så lenge fotografiet skal betraktes som et dokumentarfoto. Dette er et vesentlig poeng: Wale skiller i sin undersøkelse mellom pressefolks holdninger til dokumentarfoto på den ene siden, og holdninger knyttet til bilder brukt som illustrasjon på den andre. Brukt som illustrasjonsfoto, tolereres bildemanipulering i større grad, også blant de profesjonelle. Problemet for Bruno Ingemann synes å være at han har valgt et prosjekt som ikke svarer til forutsetningene han selv har satt. Det han kaller avisredaksjonenes konvensjonelle valg, et valg han i sin forrige bok, Fotografiet under Pres. Mellom realisme og konstruksjon, har kalt den naturalistiske posisjon, representerer et generelt redaksjonelt syn på hvilke kvaliteter man skal tillegge et dokumentar- eller reportasjefoto. Som grunnlag for sitt konstruerte resepsjonsmateriale har Ingemann imidlertid valgt ut emner og tema som ligger nærmere featureartikkelen enn nyhetsreportasjen. Et studie ut fra et slikt materiale vil kunne si svært mye om lesernes oppfatning og forståelse av pressefotografiet brukt i featuresammenheng, men er etter min mening langt fra noe godt grunnlag å sammenligne redaksjonens og lesernes ulike oppfatninger ut fra. Ingemann virker å være klar over at dette kan bli oppfattet som et problem, og gir mot slutten av Fatamorgana selv svaret på hvorfor han ikke brukte dokumentarfotografier i sitt studie. Han forklarer at han har utelukket reportasjeartikkelen i en egentlig forstand, i første rekke på grunn av at tiden mellom konstruksjonsperioden og undersøkelsesperioden måtte bli temmelig lang. For, som han sier; det er ikke noe som er så uaktuelt og kjedelig som gamle nyheter. Ingemann fortsetter deretter lett retorisk: Man kunne påstå at hvis det eksperimentelle materialet bestod af riktige reportasjer, ville informanterne have været mindre accepterende over for NORSK MEDIETIDSSKRIFT

4 8bokan.fm Page 116 Friday, November 19, :59 PM billeder der ikke var konventionelle. Jeg tror ikke det, men det kunne være grundlag for en ny undersøgelse. Men betyder det så egentlig noget? : (Ingemann 1998:174). Det er ved dette spørsmålet man kan begynne å skimte Ingemanns studie som et slags fakta morgana, der det som nettopp framstod som en resepsjonsstudie nærmest svinner hen, blir tappet for verdi av den som selv har stått bak og utført det. Når Ingemann mener å kunne si at det ikke vil finnes noen forskjell i informantenes lesestrategier, kan ikke dette ses uavhengig av hans oppfatning om at det er umulig å skille mellom nyheter og feature. Hvis man har et slikt standpunkt, er svaret gitt på forhånd, og det blir dermed vanskelig å motsi Ingemann ut fra hans egne premisser. På samme måte er det sjelden noen som er uenig i argumentet om at cup er cup. Problemet melder seg imidlertid for Ingemann (og for så vidt også for Arne Skeie) hvis man ønsker at ordene skal vise seg som noe håndfast, som noe mer enn en skjør speiling av seg selv. Ingemann, som bevisst har valgt å gjennomføre en resepsjonsstudie nettopp for å kunne si noe med empirisk belegg, gjør det på denne måten svært vanskelig for seg. Intensjonen bak prosjektet har trolig vært å skape et vel fundert argument for en videre, mer utstrakt bruk av det konseptuelt orienterte og intelligente pressefotografiet, noe som etter min mening er et svært prisverdig prosjekt. Hadde han brukt eksemplet med reportasjen fra gateopptøyene som innleder Fatamorgana, og satt det opp mot de eksemplene han faktisk bruker i undersøkelsen, kunne det ha blitt en interessant diskusjon på et grunnlag som allerede finnes i studien. Hvis man ser undersøkelsen isolert, er det tross alt en spennende metode han har tatt i bruk, og han har fått samlet en rekke interessante fakta om avisleseres visuelle preferanser. Slik argumentasjonen er blitt stående i Fatamorgana. Pressefotografiets virkelighed og læsernes, synes det imidlertid som om en postmoderne relativisme i for stor grad har fått prege Ingemanns syn på pressefotografiets status. Sett fra et ståsted lagt til 1999 får prosjektet form av en slags redningsaksjon basert på falsk alarm, eller på en hildring. Sara Brinch Dr.grads-stipendiat. Institutt for kunstog medievitenskap, NTNU Fra journalistikkens frigjøringsfront Odd Raaum (1999): Pressen er løs! Fronter i journalistenes faglige frigjøring, Oslo: Pax Det er et perspektivrikt bidrag til journalistikkens norske samtidshistorie Odd Raaum leverer med Pressen er løs! Fronter i journalistenes faglige frigjøring. Det er en både stoffrik og kritisk analyse som presenteres av rådende journalistisk selvforståelse og pågående profesjonsbygging. Boken fyller et hull. La det også være sagt at den føyer seg fint inn i et 2/99

5 8bokan.fm Page 117 Friday, November 19, :59 PM journalistikkfaglig forfatterskap av høy kvalitet. Med Pressen er løs! samles, oppdateres og perspektiveres det fra forfatterens tidligere bidrag gjennom bøker som Myten om pressefrihet og Pressens tøyelige etikk. Så gjennomarbeidet og gjennomtenkt er det Odd Raaum leverer fra seg, at det får mye annen journalistikklitteratur til å framstå som hastverkspreget venstrehåndsarbeid. Det er en frigjøringshistorie Raaum forteller i sin siste bok, en historie om de ideologiske og praktiske framstøt som gjøres for å skaffe større spillerom for journalistikken som fag, samfunnsinstitusjon og næring. Gjennom dette samlende grepet peker analysen langt utover forfatterens spesialinteresse for presseetikk. Den gis bærekraft for mer allmenne spørsmål knyttet til journalistikkens makt og avmakt, og til journalistikkens samfunnsmessige posisjon ved århundrets slutt. Yrkesetikken plasseres nettopp i en frigjøringskontekst og ses som ledd i en profesjonsbyggende strategi. Journalister kan ikke påberope seg noe kunnskapsmonopol eller en offentlig autorisasjon som kjennetegner de klassiske profesjonene. Raaums påstand er at journalister og redaktører kompenserer denne mangelen på eksklusivitet ved å satse desto sterkere på yrkesideologien. Etisk rensing er forfatterens betegnelse på innsatsen for å rydde opp i jungelen av journalisters gratisytelser og for å forvise informasjonsmedarbeidere fra det profesjonelle organisasjonsfellesskap. Journalistene fjernet PR-folkene som ledd i sin egen PR, lyder en av forfatterens dommer. Grenseoppgangen mellom partipolitikk og journalistikk, denne prosessen der uavhengighet var både et middel og et mål, står selvsagt også sentralt i den historien som fortelles om frigjøring og makt. Et underliggende spørsmål er hva frigjøringen fra partiene var en frigjøring til. Et annet dreier seg om hjemmelsgrunnlaget for journalistikkens samfunnsoppdrag, om begrunnelsen for rollen som tilsynsfører for offentlig myndighet og offentlige personer. Hva består dette mytiske oppdraget i, og hvor stammer forestillingen fra? spør Raaum. Han søker sitt svar i refleksjoner omkring det avsløringsoppdraget som kan spores tilbake til de første opposisjonsaviser etter Han viser hvordan journalister foregir å representere en veritabel sannhetspatrulje, med en aura av misjonsbefaling i sin forståelse av sitt oppdrag i allmennhetens tjeneste. Dette oppdraget utføres i samspill med en type ekspertkilder som betegnes som hjelpedommere, eller publikum kan aktiviseres som anonyme hjelpedommere gjennom meningsmålinger. En styrke ved Raaums analyse er at den ikke begrenser seg til det ideologiske og idealistiske, men at den i like stor grad tar høyde for strukturelle endringer og materielle forhold i norsk medievirkelighet. Det er forbindelser mellom det ideologiske og det materielle som er interessante, det er sammenhenger mellom det symboler og realiteter som analyseres. Som en utilsiktet virkning av 1970-årenes dragkamper om makten i mediebe- NORSK MEDIETIDSSKRIFT

6 8bokan.fm Page 118 Friday, November 19, :59 PM driftene, påpekes eksempelvis at den journalistiske arbeidsstyrken ble trimmet for et ekspansivt mediemarked i den nye mediepolitiske virkeligheten etter En annen sterk side ved Raaums bok er at den røper et skarpt blikk for utviklingstendenser og trender i norsk journalistikk, og at den derved også beveger seg utenfor de kanoniserte områdene for tenkning omkring journalistikkens samfunnsmessige rolle. Det handler altså ikke bare om journalistikk og politikk, men også om journalistikk og underholdning, om journalistikk og kjendiser. Det dreier seg ikke bare om den fjerde statsmakt, men også om den fjetrede statsmakt. I forlengelsen av dette lanseres noen forsøk på å forstå og begrepsfeste journalistikkens særegne makt. Forfatteren skriver om medienes bestrålingsmakt, reflekterer over betegnelser som forsterkermakt, og gir til beste betraktninger om en magnetisering av samfunnet. Disse forslagene får imidlertid mer preg av ansatser og språklig kreativitet enn av genuin analyse. Da framstår diskusjonen av journalistikkens merkantilisering som mer utviklet og gjennomført. Det er et hovedpoeng for Raaum å vise hvordan journalistikken blir en sentral del av hva han med støtte hos Andrew Wernick omtaler som en promosjonell kultur. Raaum diskuterer blant annet den slippjournalistikken platebransjen har så stor glede av, en sammensmelting av reklame og journalistikk, av Raaum betegnet som reklamistikk. Odd Raaums viktige bidrag til journalistikkens samtidshistorie preges ikke av vidløftig teorieksersis, men relevante teoretiske inspirasjonskilder får den kreditt de skal ha. Langt på vei kan hans bok betegnes som en anvendt diskursanalyse av journalistikkfaglig debatt og profesjonsmarkeringer. Men slike merkelapper står fjernt fra forfatteren av denne velskrevne, innsiktsfulle, eksempelrike og inspirerende analyse av aktiviteten på ulike frontavsnitt i en profesjonell frigjøringskamp. Martin Eide Professor. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen Bak TV-nyhetene Gunnar Sand og Knut Helland (1998) Bak TV-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV2. Bergen: Fagbokforlaget Fjernsynsnyheter har stått sentralt i flere nyere arbeid innen norsk medieforskning, og når nå Gunnar Sand og Knut Helland har kommet med en bok om nyhetspresentasjonen i NRK og TV2, kan det være grunn til å stille spørsmålet om denne har noe å bidra med som tidligere forskning ikke har dekket. Boka er innrettet mot et publikum bestående av studenter i mediefag, medieaktører, og andre som er opptatt av å forstå vår mediehverdag. Denne brede innretningen gjør at i hvert fall undertegnede i utgangspunktet stiller seg positiv til prosjektet, da publikasjoner fra denne 2/99

7 8bokan.fm Page 119 Friday, November 19, :59 PM forskningen stort sett har vært begrenset til doktoravhandlinger (for eksempel Hagen 1993, Østerud 1994, Helland 1995) og mer spesialiserte rapporter. Forfatterne skulle også være meget vel skikket for å takle en slik oppgave, med bakgrunn fra journalistikk (Sand) og medieforskning (Helland), der begge kan vise til tidligere arbeider på området. Bakgrunn og løpende referanse for boka er en undersøkelse som forfatterne gjorde i 1994, der de fulgte produksjonen av nyheter i NRK og TV på hverdager i tre uker gjennom tilstedeværelse og observasjon i redaksjonene. Videoopptakene fra disse sendingene ble så gjenstand for kvantitativ og kvalitativ analyse. I tillegg intervjuet forfatterne medarbeiderne i de to redaksjonene og laget en spørreundersøkelse basert på et skjema til besvarelse for medarbeiderne. Dette materialet har så forfatterne brukt til å lage en løpende komparativ framstilling av nyhetsdekningen i de to riksdekkende fjernsynskanalene. Denne framstillingen tematiseres gjennom åtte kapitler som tar for seg fjernsynsnyhetenes sjangermessige utvikling, en diskusjon av genrens egenart, seleksjon og vinkling, en diskusjon av konkrete forskjeller mellom NRK og TV2 i nyhetsdekning og intern kultur, ulike formaspekter og fortelleteknikker i fjernsynsnyheter. Kapitlene er gitt tematisk oppsummerende titler som Iscenesettelsen av nyhetene, Gode bilder er godt fjernsyn, Krim eller politikk (sammenligning NRK/TV2), Erfaring mot pionerånd, Hvordan en skikkelig nyhet skal se ut, og følger et journalistisk inspirert format med en observasjonell lead: Datoen var 3. november Mindre enn to måneder igjen til jul. Og tre timer til TV2s sending den dagen. Programlederen satt i kantina. Midt i kaffen kom det bud fra vaktsjefen om at programleder måtte få på seg jakke, skjorte og slips. Ekstrasending. Denne in media res-innledningen etterfølges av en beskrivelse av TV2- nyhetenes første store scoop i Om bord på flyet som var blitt kapret i Bodø, var ett av gislene i direkte mobiltelefonkontakt med TV2-redaksjonen. Dette utgjør opptakten til kapitlet som tar for seg kulturforskjellene mellom de to nyhetsredaksjonene, og fra denne tabloide åpningen sørger forfatterne for å utdype det med å gi en historisk oversikt over begivenhetene som førte fram til etableringen av TV2 og nyhetenes rolle i denne sammenhengen. Derfra tar så forfatterne grundigere opp holdningsforskjellene, som de utdyper som Erfaring mot pionerånd. Dette formgrepet et interessevekkende anslag, fulgt av utdypende kommentar er konsekvent gjennomført i boka, og det samme gjelder bruken av kvantitative og kvalitative data flettet inn i kapitlenes overordnede tematikk. En sammenligning mellom nyhetspresentasjonen i de to norske fjernsynskanalene hører med til de mest populære emnene for semesteroppgaver på grunn- og mellomfagsnivå, og er et hyppig tilbakevendende tema i pressens fjernsynskritikk. Gitt forfatternes bakgrunn og det NORSK MEDIETIDSSKRIFT

8 8bokan.fm Page 120 Friday, November 19, :59 PM foreliggende prosjektet, er det naturligvis knyttet stor spenning til hvordan dette forholdet blir behandlet i boka. Som ventet og håpet blir nettopp dette komparative aspektet stående sentralt, og det viser seg at forfatterne heller ikke er engstelige for å gå ut av den avventende forskerrollen. De to kapitteltitlene Krim eller politikk og Erfaring mot pionerånd viser da også at forfatterne ikke er redde for å presentere sine klare konklusjoner. Med utgangspunkt i det foreliggende empiriske materialet besvarer de flere av common sense-antakelsene rundt kampen mellom de to nyhetskanalene positivt. Med TV2s inntreden skjedde det en markant endring i nyhetsdekningen av kriminalsaker på fjernsyn i Norge, og samtidig ser de en klar tendens til det enkelte karakteriserer som en tabloidisering av nyhetene: I undersøkelsen fant vi flere eksempler på at redaksjonene valgte å dramatisere fjernsynsnyhetene. Alvorlige samfunnsproblem ble fremført som skuespill, kriminelle handlinger ble gjenstand for rekonstruksjoner, til en viss grad basert på gjetning. Manipulering av lyd og bilder var heller ikke uvanlig. Det er liten tvil om at TV2 fører an i denne utviklingen. Det var der vi fant de tydeligste eksemplene. Men det skjer også i Dagsrevyen. Av dette siste utsagnet går det fram at det ikke er forfatternes ærend å henge ut TV2 som svarteper i denne, etter deres mening, negative utviklingen. Med utgangspunkt i de to nyhetsredaksjonenes selvbilde, slik det framstår gjennom observasjon, intervjuer og spørreundersøkelse, framgår det at det i høyeste grad er tale om en gjensidig påvirkning, der TV2-medarbeiderne i langt større grad later til å være klar over gjensidigheten enn sine kolleger i NRK. Tyngden i argumentasjonen i denne boka er selvfølgelig avhengig av bruken av det empiriske materialet. Dette har altså forfatterne valgt å presentere innenfor rammen av en tematisk diskusjon av ulike aspekt ved nyhetspresentasjon i fjernsyn. Temaet for hvert kapittel blir belyst gjennom bruk av tabeller basert på analyser av utsendingene, der ulike variabler som innholds- og formkategorier bidrar til å gi tyngde til forfatternes argumentasjon. Dette blir ytterligere utdypet gjennom referanser til intervjuer med navngitte personer i redaksjonene, samt utsagn og situasjonsbeskrivelser fra forfatternes observasjoner. Når man først blir vant med denne formen, fungerer den utmerket. Det eneste forbehold undertegnede ønsker å ta, er bruken av data fra spørreundersøkelsen som ble foretatt blant de ansatte i de to redaksjonene. Som forfatterne selv peker på i innledningen, var responsen på denne undersøkelsen noe ulik (43 av 85 i TV2-redaksjonen besvarte skjemaet, mot bare 27 av 108 i Dagsrevy-redaksjonen), og forfatterne peker selv på faren for at inklusjon av disse skal kunne medføre systematiske feil. På denne bakgrunnen hadde det nok vært best å utelate disse tabellene, som nå på i beste fall fungerer som sidefyll, i verste fall som direkte feilkilder. 2/99

9 8bokan.fm Page 121 Friday, November 19, :59 PM For øvrig var dette en bok jeg leste med stigende interesse og som etter min mening faktisk klarer å oppfylle forfatternes målsetting om å presentere en bok som både skal kunne fungere som fullverdig fagbok for mediestudenter, samtidig som den er holdt i et format og et språk som gjør den tilgjengelig også utenfor Akademia. Bjørn Sørenssen Professor. Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, Trondheim Best på Fredrikstad Simensen, Jens O. (1999) Meningsbærer eller meningsløs? Om avisenes samfunnsrolle. Fredrikstad: Institutt for Journalistikk Forfattaren av denne boka, Jens O. Simensen, er utviklingsleiar ved Institutt for Journalistikk. Han har tidlegare arbeidd i ei rekkje år som journalist og redaktør, først og fremst i aviser knytt til A-pressa. Simensen si bok tar opp sentrale spørsmål omkring mediene, først og fremst avisene, si rolle i ei ny tid, med først og fremst kommersielle bindingar, og ikkje politiske. Samtidig er mange ideal og institusjonelle ordningar (ikkje minst pressestøtta) klart forankra i dei politiske bindingane si tid, i ein annan medierøyndom. Legitimitetsspørsmålet er ein overordna problematikk. Boka er lesverdig i varierande grad, ut frå den kjennskapen lesarane på førehand har til feltet generelt og til annan litteratur rundt forfattaren sine mange problemstillingar. Dei som har interesse for feltet, men ikkje svært mykje bakgrunnskunnskap, vil truleg finna boka både interessant og lærerik. Frå medieforskarhald er det all grunn til å peika på nokre overordna problematiske sider. Boka viser utan tvil at Simensen er svært innsiktsfull innanfor sentrale mediespørsmål. Som undertittelen fortel, er det avisene si samfunnsrolle som skal vera det sentrale spørsmålet, men alt tidleg formidlar Simensen eit vell av problemstillingar på ulike nivå. Hans måte å presentera stoffet sitt på gjer at det blir sendt eit blikk hit og eit blikk dit på ein måte som samla sett ikkje blir heilt tilfredsstillande. Simensen teiknar opp eit stort lerret. I samband med boka er det gjennomført ei undersøking mellom 65 avisredaktørar i norske dagsaviser, djupneintervju med ti norske og fem svenske politikarar/mediepersonar, analyse av leiarartiklar i 14 aviser i sju byar med aviskonkurranse, og ei undersøking av eit utval aviser sine leiarartiklar under stortingsvalet i Forfattaren går etter måten grundig historisk til verks for å fortelja om bakgrunnen til dei aktuelle problemstillingane: Norske aviser har tradisjonelt vært meningsbærende. Det har vært en konsekvens av avisenes rolle som partiorganer. Nå er ikke avisene lenger partiorganer. Men er avisene fortsatt meningsbærere? Ønsker redaktørene at avisene skal være meningsbærende? Hvilken betydning har egentlig formålsparagrafen for avisens profil? (s. 7) Dette er det innleiande utgangspunktet. I NORSK MEDIETIDSSKRIFT

10 8bokan.fm Page 122 Friday, November 19, :59 PM forfattaren si utlegning av bakgrunnen for arbeidet blir det dessutan fortalt at det stadig dukka opp nye vinklingar som igjen har kravd nye rundar med research. Ei hovudinnvending mot boka er at forfattaren for ein stor del forsvinn i si eiga framstilling. Som gammal avismann er det som om forfattaren vil kvila seg på eit objektivitetsideal, der dei andre sine stemmer skal vera dei viktigaste. Dette ser ein ikkje minst i ein lang passasje med sitat frå intervjuobjekta i prosjektet, sentrale personar i og rundt viktige medium i Norge og Sverige (Einar Førde, Alf Hildrum, Einar Olsen, Reiulf Steen, Rolf Alsing, Lennart Weibull, Halvor Stenstadvold, Steinar Hansson, Per Norvik, Finn Holmer Hoven, Ivan Kristoffersen, Thorbjörn Bergmark, Björn Elmbrant og Paul Ronge). Her blir det servert til dels lange sitat frå svar på nokre av dei aller viktigaste spørsmåla i boka, så godt som utan at Simensen aktivt nyttar desse svara. Rett nok er desse sitat-avdelingane følgt av eit kort Oppsummert -avsnitt, men dette blir i staden ei gjentaking i kortform av nokre av uttalane frå interjvuobjekta. (Eit døme er i Oppsummert på side 165. Der heiter det som eitt av hovudpoenga: Det er betydelige meningsforskjeller mellom de intervjuede i vurderingen av ideologiens plass, eit faktum det ikkje har vore svært vanskeleg å lesa seg til gjennom dei omfattande sitata på sidene framfor.) Ein annan måte å illustrera dette problemet på, er å peika på at Simensen er best på Fredrikstad. Det vil seia at i dei korte sekvensane, der Simensen lausriv seg frå faktapresentasjon og sitat, enten om det er frå litteratur på ulike nivå eller frå eigne intervjuobjekt, og framtrer med eigne døme først og fremst frå erfaringar frå den lokale avisverda i Fredrikstad så blir framstillinga spennande og levande på ein heilt annan måte enn i store delar av boka ellers. (Døme finst på side 44, og ) Simensen nyttar som ei grunngiving for å gå grundig til verks historisk, at det eksisterer ei historieløyse rundt dei tradisjonelle politiske grupperingane. Det kan han kanskje ha rett i. Samtidig bør grunnlaget for ein så omfattande oppslagsdel som det som framstår her, vera at ikkje annan litteratur kan by på minst like gode oppslagsalternativ. Det meiner eg den kan. Simensen kviler sjølv i stor grad på Svennik Høyer si pressehistorie frå 1995 i sin presentasjon. Framstillinga framstår klart med eit schizofrent forhold til den akademiske verda. Avslutningsvis i føreordet skriv forfattaren: Boken gjør ikke krav på å være et akademisk, vitenskapelig verk. Snarere er det forsøkt en journalistisk tilnærming og form, med den ambisjon at dette skal spore til debatt. Blir den ambisjonen innfridd, er forfatteren fornøyd (s. 8). Samtidig kviler forfattaren seg også i stor grad på medieforskarlitteratur om temaet sitt. Dessutan blir den store oppslagsdelen og ambisjonen om å vera grunnlag for vidare debatt problematisk når referansebruken ikkje held mål. Ei litteraturliste er for det første presentert hulter til bulter heilt bakerst i boka. Dessutan er lista svært ufullstendig. Ei rekkje titlar og forfatta- 2/99

11 8bokan.fm Page 123 Friday, November 19, :59 PM rar blir nemnt i boka utan at dei er å sjå på litteraturlista. Ofte blir også berre forfattarnamn og årstal i parentes brukt i teksten, utan at det direkte i boka let seg gjera å finna fram til kva for tittel det blir referert til. Også mangelen på stikkordsliste gjer at boka vanskeleg kan fungera godt som oppslagsbok. Det verkar som om Simensen har skrive for to publikum samtidig; medieforskarar og mediepraktikarar. Den journalistiske forma som blir proklamert, kan truleg gjera boka interessant for mediepraktikarar med interesse for problemstillingane. Slik sett kan ein seia at der historikk, faktapresentasjon og direkte sitat blir for overveldande for nokre, der kan det samme bli både nyttig og interessant for andre. Sagt på ein annan måte: Det som for forfattaren og for andre kan sjåast som ei journalistisk framstilling, kan i alle fall også sjåast som ei manglande integrering av stoffet og ei manglande analytisk behandling av relevant litteratur og datamateriale. I ei bok der faktapresentasjon og historikk utgjer ein viktig del, må det vera lov til å peika på følgjande minus, grunna i både korrektursvikt og anna: Kva var eigentleg den første lokalavisa i Norge? I si kviling på Høyer si pressehistorie fortel Simensen at Drammens Tidende i 1816 vart den første lokalavisa i Norge (s. 17). Like etter blir det fortalt at Norsk Landboeblad var ein pioner innan norsk lokalpresse, då den vart stifta på Ekset ved Volda i 1810 (s. 18). Her har både Høyer og Simensen slurva i presiseringsarbeidet. I sin omtale av gamle Verdens Gang ( ) nyttar forfattaren forkortinga VG, ei forkorting som ikkje kom i offisiell bruk av nye Verdens Gang (1945 ) før i Den gamle Morgenbladetredaktøren Nils Vogt er blitt til Nils Vogn (s. 25). Magnhild Meltveit Kleppa representerer Senterpartiet, ikkje Kristeleg Folkeparti (s. 86). Leiaren i Den Konservative Presses Forening i 1972 heitte Gunnar Johnsen, ikkje Johansen (s. 105). Den legendariske redaktøren i Morgenbladet mot slutten av 1800-talet heitte Friele, ikkje Frile (gjenteken variant på side 176). (Ein kuriøs konsekvens av korrektursvikt finst på side 204, der det står at statsbudsjettet for 1999 innebar eit kutt på 35 milliardar kroner i pressestøtta.) Når alt dette er sagt: Fordi den mest sentrale problemstillinga i boka om avisene si rolle i samfunnet i ei avpartifisert tid er svært viktig, er også boka, på sine vilkår og for visse kretsar av lesarar, ei viktig bok. Lars Arve Røssland Førsteamanuensis. Institutt for medievitskap, Universitetet i Bergen Blågule filmanalyser Erik Hedling (red.) (1998) Blågult flimmer Svenska filmanalyser. Lund: Studentlitteratur Denne antologien med analyser av tolv eksempler på den rikholdige svenske filmarven, er på mange måter et raust prosjekt. Den spenner over et stort spekter i tid og utvalg; fra blant annet Victor Sjöströms Träd- NORSK MEDIETIDSSKRIFT

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

All makt hos journalisten?

All makt hos journalisten? All makt hos journalisten? En casestudie av hva som påvirker journalisten i valg av nyheter Astrid Lund Engen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten.

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund September 2002 Den magiske brøken Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund f. 1954, cand. philol (litteraturvitenskap),

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Rapport 6/2011 Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis

Detaljer

Hva gjør fengselsleger?

Hva gjør fengselsleger? Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse Marte Rua Institutt for kriminologi og rettssosiologi Juridisk fakultet Universitetet i Oslo Bokserien nr. 1/2012 Hva gjør fengselsleger?

Detaljer

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her?

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Birgit Røe Mathisen, Universitet i Nordland Å forske i eget felt - Når forskningen møter journalistikken Innledning -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Ordene fra vaktsjefen falt på desken

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid ISSN nr. 1501-6064 ISBN-978-82-488-0037-8 FO 17/2010 FO 17/2010 Trine-Lise Offergaard løfter med denne boken frem sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Bærekraftig utvikling har

Detaljer

Synlige mål, synlige skritt

Synlige mål, synlige skritt Synlige mål, synlige skritt Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling Ny giv for bærekraftig utvikling i Norden! I Norden har vi sterke tradisjoner for å trekke borgerne med i den lokale samfunnsplanleggingen.

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Ingrid Holmli Brøske. Ungdomslitteratur? En undersøkelse av to romaner for ungdom med særlig vekt på tematikk og tolkningsrom.

Ingrid Holmli Brøske. Ungdomslitteratur? En undersøkelse av to romaner for ungdom med særlig vekt på tematikk og tolkningsrom. Ingrid Holmli Brøske Ungdomslitteratur? En undersøkelse av to romaner for ungdom med særlig vekt på tematikk og tolkningsrom. Masteravhandling i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Detaljer

God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer