Supplerende programnotat Loktra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Supplerende programnotat Loktra"

Transkript

1 Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det supplerer, men erstatter ikke, det opprinnelige programnotatet som ble lagt fram i september Bakgrunnen for at Programstyret har funnet det nødvendig å lage et supplerende programnotat er at forskningsrådet har ønsket å styrke forskningen rettet mot sammenhengene mellom transport, miljø og arealbruk. Vestlandsforskning ble engasjert til å lage en utredning om dette i november Etter en høringsrunde har forskningsrådet konkludert med at LOKTRAs mandat bør videreutvikles med større vekt på forskning om sammenhenger mellom transport og arealbruk. Dette forutsettes å skje gjennom økt økonomisk engasjement fra andre kilder enn Samferdselsdepartementet, som hittil har finansiert det meste av LOKTRAs aktivitet. Hensikten med notatet er å konkretisere hva denne utvidelsen av mandatet skal bety for LOKTRAs faglige profil og sammensetning av delprosjekter. Pr september 1996 har LOKTRAs programstyre følgende sammensetning: Administrerende direktør Christian Aubert, Transportbedriftenes Landsforening (leder) Professor Jan Owen Jansson, Linköpings universitet, Sverige Rådgiver Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Leder Gunn Inger Løvseth, Hovedutvalg for næring, samferdsel og kultur, Sør-Trøndelag fylkeskommune Avdelingsdirektør Tore Raasok, Samferdselsdepartementet Fagdirektør Eva Solvi, Vegdirektoratet Professor Arvid Strand, Norsk institutt for by- og regionforskning Kommuneplanlegger Henning Sunde, Tromsø kommune Professor Harald Sætren, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen Koordinator for LOKTRAs programstyre er rådgiver Halvdan Buflod, Norges forskningsråd. Sivilingeniør Gustav Nielsen, As Civitas er engasjert som forskningsleder på deltid. Instituttsjef Knut Østmoe er ansvarlig for å samordne den betydelige delen av LOKTRAs prosjektvirksomhet som foregår ved Transportøkonomisk institutt. Oslo, september Bakgrunn 1.1 Forskningsprogrammet LOKTRA startet i 1994 Norges forskningsråd startet i 1994 forskningsprogrammet LOKTRA - «Lokal transportpolitikk». I følge Programnotatet fra september 1994 er programmets mål «å utvikle en helhetlig forståelsesramme for utforming av lokal transportpolitikk, hvor transportsektoren sees i sammenheng med de øvrige sektorer i samfunnet. Programmet skal støtte og formidle forskning om organisering og virkemidler

2 som kan bidra til å realisere mål knyttet til effektivitet, miljøforhold, trafikksikkerhet, kollektiv-transport og opprettholdelse av et akseptabelt transporttilbud for grupper som ikke har tilgang til personbil.» Programstyret administrerer bevilgningene fra et spleiselag av interesserte aktører. For å få fram ny kunnskap og forbedrede innsikter formidles penger til kompetente forskere og forsknings-miljøer som har interessante og relevante problemstillinger. Fram til og med 1996 har Samferdselsdepartementet, Miljøvern-departementet og Norges forskningsråd bidratt økonomisk. Programmet har i 1996 en økonomisk ramme på 6,2 millioner kroner. LOKTRAs arbeide startet med utvikling av et programnotat og gjennomføring av fem kunnskapsoversikter, se prosjektoversikten. På grunnlag av disse forarbeidene er det hittil igangsatt 16 enkeltprosjekter (inklusive forprosjekter) som blir gjennomført i Programstyret har også som mål å knytte doktorgradsstipendiater til programmet, og har hatt en utlysning om dette. Det meldte seg ni interesserte, men programstyret fant ikke å ville tildele noen av disse stipend. Ny utlysning er foretatt i september Utredning om behov for forskning om transport, miljø og areal Etter initiativ fra Miljøverndepartementet engasjerte Norges forskningsråd i august 1995 Vestlandsforskning ved forskningsleder Karl Georg Høyer til å utrede kunnskapsstatus og forskningsbehov innenfor området transport, miljø og areal. Som støtte for arbeidet var det en egen referansegruppe med representanter for Landbruks-, Miljøvern- og Samferdselsdepartementet, og fra områdene Kultur og samfunn og Miljø og utvikling i Norges forskningsråd. I november 1995 forelå en sluttrapport, hvor det ble foreslått fire prioriterte temaområder: Miljøtilpasset transport og bærekraftig utvikling Persontransport, arealbruk og miljø Godstransport, arealbruk og miljø Transportinfrastruktur, arealbruk og miljø 1.3 Forskningsrådets og programstyrets oppfølging av utredningen Etter en høringsrunde i blant annet Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet og forskningsinstituttene TØI og NIBR, har forskningsrådet lagt opp til at LOKTRA skal utvides til å omfatte de tre siste av de fire foreslåtte temaene, dvs de problemstillinger som er knyttet til sammenhengene mellom transport, arealbruk og miljø. For å konkretisere hva en slik utvidelse bør innebære har Programstyret for LOKTRA utarbeidet dette supplerende programnotatet, som skal fungere som en rettesnor for programstyret og forskningsmiljøene i den videre utvikling av programmet. Det opprinnelige programnotatet fra september 1994 står fortsatt ved lag, mens deltemaet transport, arealbruk og miljø altså får en mer omfattende omtale gjennom denne suppleringen. Forsterkningen av temaet er også blitt synliggjort ved å endre programmets navn til «Lokal transportog arealpolitikk», dvs med økt vekt på arealpolitikk og sammenhengene mellom areal- og transportpolitikken. Forkortelsen LOKTRA opprettholdes. I forbindelse med den planlagte utvidelsen av programmets tema forventes det en økning i bevilgningene. I følge forskningsrådets planer skal programmet pågå til og med En antar at ca 20 millioner kroner vil være disponibelt utover de igangsatte prosjekter. 2. Igangsatte prosjekter hittil i programmet 2.1 Fem hovedområder Prosjektvirksomheten i LOKTRA som ble igangsatt før dette supplerende programnotatet ble utarbeidet, kan deles inn i fem hovedområder:

3 Sammenhenger mellom transport og arealbruk Analyser av markeder for arealbruk, person- og godstransport Optimal transport- og arealpolitikk og metoder for transport- og arealplanlegging Institusjonelle forhold og planprosesser Virkemidler for arealbruk og transport i bestemte byregioner Denne inndelingen virker også etter at utvidelsen av programmet er besluttet. 2.2 Sammenhenger mellom transport og arealbruk Samspillet mellom transport og arealbruk er et omfattende forskningsfelt. På dette temaområdet har LOKTRA latt TØI gjennomføre en kunnskapsoversikt om integrerte transport-, arealbruk- og miljømodeller, men en har hittil ikke valgt å gå videre med slik modellutvikling innenfor programmet. LOKTRA har i steden satset på å få fram ny empirisk kunnskap om virkninger av arealbruk og lokaliseringer på transport. To prosjekter - et ved NIBR og et ved TØI - følger opp virkninger av nye kjøpesenteretableringer i Osloregionens sydkorridor. Prosjektet som gjennomføres av NIBR er en videreføring av tidligere undersøkelser av hvordan eksterne kjøpesentra påvirker transportomfanget ved inn-kjøpsreiser. Ved før- og etterundersøkelser i tre boligområder i Follo-regionen kartlegges eventuelle endringer i reiseaktivitet og transport-omfang som følge av etableringene av Ski Storsenter og Vinterbro kjøpesenter. Det er spesielt interessant å finne ut om den ulike lokaliseringen av de to sentrene i forhold til veg, jernbane og eksisterende sentra har betydning for transportomfanget og reisemiddelfordelingen. NIBRs prosjekt er samordnet med TØIs undersøkelse blant kundene i Ski sentrums gamle og nye butikker før og etter etableringen av Ski Storsenter, men før Vinterbro ble åpnet. I 1997 er det også planlagt en undersøkelse etter at Vinterbrosenteret har vært i virksomhet i vel et år. Det siste prosjektet under dette tema utføres av NIBR, som undersøker hvilken virkning bystrukturen har for omfanget av trafikkulykker i en by. Datagrunnlaget vil delvis være en påbygning av data fra NIBRs tidligere studie av «Energi og bygde omgivelser», med opplysninger om 13 større norske byer og ca 40 tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Ulykkesdata innhentes fra Fjellanger-Widerøes «Blackspot-database». I tillegg vil en benytte forsikringsdata for ulykker med materielle skader. Det vil også bli foretatt grundigere studier i to av de 13 større byene. 2.3 Analyser av markeder for arealbruk, person- og godstransport Det er tidligere gjennomført nokså omfattende kartlegginger av transportmarkedet i norske byområder, som en forutsetning for å kunne utvikle en virkelighetsnær og effektiv transportpolitikk. LOKTRA ønsker å fylle ut bildet med studier av forhold som vi har for dårlig kunnskap om. Persontransport i arbeid er et slikt område, som ikke fanges opp av de vanlige reisevaneundersøkelsene fordi reiser i tjeneste ikke registreres like detaljert som private reiser. Bedre kunnskap om næringslivets persontransporter er viktig fordi disse reisene tillegges stor vekt i beskrivelser av byenes transportproblemer og i analyser av nye vegprosjekter. TØI er engasjert til å foreta en operasjonalisering av begrepet reiser i arbeid og kartlegge et utvalg yrkesaktive personers reisevirksomhet i arbeid ved opplysninger fra bedrifter og ansatte i ulike områder i Oslo og Akershus, samt detaljert registrering av reiser i arbeid foretatt av et utvalg av yrkesaktive personer ved telefonintervju. Blant annet i forbindelse med reiser i arbeid ønsker LOKTRA også å undersøke om dagens regler for firmabiler, person- og bedrifts-beskatning gir særlige insitamenter til bilbruk, slik det ofte hevdes i den politiske debatten. Et mindre forprosjekt som ECON utfører for programstyret skal bidra til å avklare problemstillinger som det kan være interessant å arbeide med innenfor dette problemfeltet. Godstransportene er en annen del av transportmarkedet i byene som LOKTRA ønsker å skaffe bedre kunnskap om. SINTEF er engasjert til å utvikle metode og datagrunnlag for å beskrive konsekvenser av lokalisering og utbygging av bedrifter for godstransportstrømmene i en by. Også i dette tilfellet er

4 arbeidet startet med å undersøke metode- og dataproblemene, som er en viktig grunn til at godstransport fortsatt behandles på en nokså overfladisk måte i lokale transportutredninger. Siktemålet er å finne fram til hvilke faktorer som skaper godstransport og hvordan kunnskap om disse kan brukes i byplanlegging. 2.4 Optimal transportpolitikk og metoder for transport- og arealplanlegging Analyser av hva som som er en «optimal transportpolitikk» står sentralt i programmet, og TØI er engasjert til å arbeide med to prosjekter innenfor dette temaet. Begrepet optimal transportpolitikk har to hovedelementer: 1. Riktig prising av transporttjenester, spesielt vegbruk og kollektivtransport. 2. Riktig dimensjonering og utforming av transporttilbudet, spesielt vegsystem og kollektivtilbud. Hva som er «riktig» prising og dimensjonering defineres ut fra tradisjonell velferdsøkonomisk teori der det tas hensyn til system-operatørens kostnader, trafikantkostnader og kostnader for omgivelsene. Utgangspunktet er at det idag eksisterer betydelige avvik fra «optimal» prising og tilbudsdimensjonering. TØI vil studere ulike virkemiddelpakker («policies») som innebærer en tilnærming til det som anses å være optimale løsninger. Disse analyseres ved hjelp av en transportmodell med forenklet soneinndeling og nettverk. Det empiriske grunnlaget for å beregne miljøkostnader vil blant annet være sammenhenger mellom omsetningsprisen på boliger og ulike karakteristika ved boligen, dens lokalisering og miljøbelastning fra vegtrafikk. Som en del av dette temaet deltar TØI i EUs fjerde rammeprogram med OPTIMA-prosjektet; «Optimisation of policies for transport integration in metropolitan areas». Målet med dette prosjektet er å finne optimale transport- og arealbruksstrategier i Oslo og Tromsø og sammenlikne disse med strategier i flere andre europeiske byområder. En skal også vurdere strategienes realisme i forhold til gjennomføring. Også dette prosjektet inneholder modellberegninger basert på eksisterende transportmodeller for byene. Asplan Viak Trondheim utprøver i et forprosjekt et beregningsverktøy som beskriver hvor tilgjengelig ulike bydeler er for fotgjengere, syklister, kollektiv- og biltrafikanter, slik at resultatene kan brukes ved utredning av arealbruksspørsmål og som grunnlag for forbedringer av transportsystemene. Denne kunnskapen inngår som et sentralt element i samordnet areal- og transportplanlegging med sikte på redusert transportbehov og større bruk av kollektive transportmidler. Arbeidet gjøres med utgangspunkt i et geografisk informasjonssystem (ArcInfo, ArcView) og en benytter data for Trondheim til å utprøve metodikken. 2.5 Institusjonelle forhold og plan-prosesser Rogalandsforskning sammenlikner forvaltningssystemet for transport-politikk i Norge med de institusjonelle løsningene i Sverige og Tyskland. Det søkes svar på spørsmålet om hvilken betydning organiseringen av samferdselsforvaltningen har for utformingen av lokal transportpolitikk. Hvilken ansvarsdeling finnes mellom ulike forvaltningsorganer og nivå? Hvilke virkemidler brukes? Hvordan blir transportpolitikken samordnet? Den sentrale antakelsen er at en forutsetning for å føre en helhetlig og miljøvennlig transportpolitikk er at det finnes hensiktsmessige mekanismer for samordning mellom ulike aktører og interesser. Studien fokuserer på det nasjonale forvaltnings-systemet, men inneholder også lokale case-studier for å studere hvordan nasjonal politikk slår ut lokalt. Ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) benyttes prinsipal-agent teori for å analysere hvordan institusjonell organisering påvirker transportpolitiske beslutninger. Hensikten er, ved hjelp av anvendt spillteori, å belyse insitamentproblemer som følge av strategiske spill mellom ulike offentlige aktører i transportsektoren. En ønsker å komme med forslag til endringer i insentivsystemer som kan gi en mer effektiv og helhetlig lokal transportpolitikk. Ved Institutt for samferdselsteknikk, NTNU undersøkes fire plan-og beslutningsprosesser med hensyn til hvordan rettferdighetsargumenter og fordelingspolitiske spørsmål har kommet til uttrykk. De fire eksemplene er beslutningen om innføring av bomring i Trondheim, lokal bensinavgift i Tromsø, bomstasjoner i Kristiansand og forslag om bomring eller bensinavgift i Stavanger.

5 2.6 Virkemidler for arealbruk og transport i bestemte byregioner Faktisk bruk av virkemidler og deres effekter i ulike byområder er en viktig innfallsvinkel for LOKTRA. As Civitas foretar en sammenlikning mellom et utvalg norske og utenlandske byers transportpolitikk for å belyse hvordan ulike sett av virkemidler synes å ha påvirket transport-utviklingen og dermed de transportrelaterte miljøproblemene. Som et ledd i dette sammenstilles og kvalitetsikres data om byenes arealbruk, transportsystem, reisevaner mm, såvidt mulig med tidsseriedata for en lengre periode opp til idag. Prosjektet gjennomføres som en kombinasjon av en breddestudie av et større antall byer som det allerede foreligger data for, og mer detaljerte studier av et begrenset antall byer. Som ledd i arbeidet bygges det opp en database om byene, som senere kan gjøres tilgjengelig for andre forskere og utredere. TØI er igang med en sammenliknende studie av kollektivtransportens utvikling i ulike norske byområder i perioden Hensikten er å belyse hva som kan være årsakene til den generelle utviklingen med redusert markedsandel for kollektivtransporten, og hvorfor det er betydelige forskjeller mellom ulike norske byområder. Er det spesielle tiltak eller organiseringen av kollektivtransporten i de enkelte byområdene som gjør at de har en høy andel kollektivtransport eller en gunstigere utvikling enn resten av landet? Eller er det ulike bystrukturer eller andre samfunnsmessige forhold som forklarer forskjellene mellom byene og utviklingen over tid? Parkeringspolitikk studeres også av TØI i et eget prosjekt. Det gjennomføres en sammenliknende studie av parkeringspolitikken i et utvalg byer i Norge og andre land, blant annet Sverige og Storbritannia. NIBR er i gang med et prosjekt som har til hensikt å belyse hvordan investeringer i veganlegg og kollektivtrafikk kan påvirke reisemønsteret i byer. Den empiriske delen av prosjektet tar for seg arbeidsreiser i to transportkorridorer i den vestlige delen av Stor-Oslo, som betjenes av henholdsvis NSB lokaltrafikk til Asker og Oslo Sporveiers T-bane-linje til Østerås. NIBR vil undersøke hvordan reisemiddelfordelingen varierer med konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtrafikk, spesielt reisetid dør-til-dør. For den ene korridoren vil en også undersøke effekter av endringer i kvaliteten på kollektivtilbudet. I prosjektets teoretiske del vil de to case-studiene bli sammenliknet med hverandre og med tidligere empiriske og teoretiske studier. 3. Tillegg til tidligere programnotat eksempler på problemstillinger 3.1 LOKTRAs mål I 1995/96 ble det, som nevnt foran, besluttet å utvide forsknings-programmet med økt vekt på problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom transport, arealbruk og miljø. LOKTRA skal legge større vekt på arealbruk og bystruktur enn hittil, og se dette i sammenheng med transportsektoren. Etter dette er det overordnede målet for programmet: «å utvikle en helhetlig forståelse for utforming av lokal transport- og arealpolitikk, sett i sammenheng med de øvrige sektorer i samfunnet. Programmet skal støtte og formidle forskning om organisering og virkemidler som kan bidra til å realisere mål knyttet til effektivitet, areal-bruk, miljøforhold, trafikksikkerhet, kollektivtransport og opprettholdelse av et akseptabelt transporttilbud for grupper som ikke har tilgang til personbil». Med dette utgangspunktet skal forskningen i programmet være rettet mot å undersøke og eventuelt å foreslå endringer i mulighetsrommet for den lokale politikkutformingen - herunder den institusjonelle ansvars-delingen - og å klargjøre sammenhenger mellom ulike virkemidler og måloppnåelse. I dette kapitlet skisserer vi en del eksempler på problemstillinger som det vil være nyttig og interessant å få belyst. Forutsetningen for å sette igang forskning på disse temaene vil selvfølgelig være god kvalitet på forslagene fra forskningsmiljøene, både teoretisk, tematisk og metodisk. En kan ikke regne med at programmet vil få ressurser til å ta opp alle problemstillingene som er nevnt. Prosjektenes relevans og kvalitet vil avgjøre prioriteringen.

6 3.2 Sammenhenger mellom arealbruk og transport Etterspørselen etter areal har sammenheng med tre viktige egenskaper ved arealene: Kvantitet Kvalitet, for eksempel miljøkvalitet, utbyggbarhet, status Beliggenhet (i forhold til mulige reisemål) Sammenhengen mellom arealbruk og transport går via alle disse tre egenskaper eller dimensjoner. Eksempelvis vil store byggetomter bidra til å øke transportavstander, reduksjon av forstyrrende eller farlig trafikk vil forbedre nærmiljøets kvalitet og mer effektive transportsystemer vil redusere tidsavstander. Utviklingen i transportsektoren er i stor grad avhengig av arealbruken. Dersom arealpolitikken utformes slik at bosettingen blir spredt og avstandene til arbeidsplasser og sosiale aktiviteter blir store, og folk velger seg reisemål lengre avgårde, blir den mest effektive virkemiddelbruken i transportsektoren en annen enn om det skjer en tett utbygging. Kunnskaper om hva som vil være en effektiv virkemiddelbruk gitt ulike utbyggingsmønstre vil derfor være viktig. Samtidig er arealbruken også påvirket av den transportpolitikken som blir valgt på ethvert tidspunkt, fordi transportmulighetene og kostnadene har betydning for (re)lokalisering av mange aktiviteter. Dagens transportpolitikk vil derfor legge føringer på hva som vil være en effektiv virkemiddelbruk i morgen. Målet må være å se sammen-hengene mellom areal- og transportpolitikk før viktige beslutninger fattes. Begrensning av transportbehovet Det er et politisk mål å begrense transportbehovet, jfr Stortingsmelding nr 31 ( ) om Regional planlegging og arealpolitikk og Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Dette sies blant annet å innebære: En arealpolitikk som tilstreber kortere transportavstander mellom daglige gjøremål og redusert arealforbruk i byområder, blant annet gjennom fortetting og bedre utnyttelse av allerede utbygde arealer En arealpolitikk som støtter opp under miljøvennlige transportformer, for eksempel ved konsentrasjon av ny utbygging nær stasjoner og holdeplasser for kollektiv transport En arealpolitikk der transportskapende virksomheter lokaliseres nær knutepunkter i transportsystemet Videre blir det i ulike sammenhenger antydet at økt utnyttelse av informasjonsteknologi også skal kunne bidra til å redusere behovet for transport av personer og gods. Hvor viktig er arealbruken og hvor stort er styrings-potensialet? Sammenhenger mellom transportpolitikk og arealutnyttelse er spesielt viktig i et langsiktig perspektiv. På kortere sikt kan transportpolitikken påvirke transportvolumet selv om arealbruken er uendret, fordi valg av reisemål og transportomfang påvirkes. Selv om endringer i bystrukturen først framtrer i et langsiktig perspektiv betyr ikke det at arealbruken er mindre viktig på kort sikt. For det første formes framtida hele tiden gjennom mange, løpende og ofte små beslutninger. En reise på tusen mil starter med det første skrittet, og en kommer bare nærmere målet hvis en går i riktig retning. Det kreves derfor langsiktighet i forhold til enkeltbeslutningene. Dessuten er byenes arealbruk dynamisk selv om det meste av bygningskapitalen ligger der allerede. Det foregår en kontinuerlig prosess der bruken av bygningene endres. Selv om tilveksten av ny bebyggelse kanskje er av størrelsesorden 1 prosent pr år, skifter prosent av befolkningen bosted i løpet av bare et år. Trolig skifter folk jobb enda oftere enn de skifter bolig. Også en stor del av bedriftene og organisasjonene flytter på seg i løpet av et år, eller de nedlegges eller nyopprettes. Samtidig skjer det, ikke minst i Norge, endringer i etablert transport-infrastruktur som endrer

7 tilgjengeligheten innenfor den eksisterende by- og tettstedsstrukturen. Til syvende og sist skapes transportbehovet av avstander mellom ulike funksjoner og hvordan folk innretter seg til disse. Den framtidige arealstrukturen vil påvirke mulighetsområdet for bruk av ulike transportpolitiske virkemidler. Det er viktig å etablere en areal-struktur som er robust i forhold til eventuelle nye rammebetingelser og mål, for eksempel mulige internasjonale avtaler om reduserte utslipp eller mindre energiforbruk, økt bruk av økonomiske virkemidler (avgifter, vegprising m v). Det vil også være et poeng å finne fram til effektive kombinasjoner av virkemidler innenfor både arealbruks-politikken og transportpolitikken. Samordning av areal- og transportplanleggingen vil trolig kunne gi økonomiske fordeler og effektiviseringsgevinster. Påvisning av slike gevinster av forsterket, «forebyggende» planlegging vil være nyttig for myndighetene. Sammenhengene mellom transport og arealutnyttelse reiser problem-stillinger i retning av hva slags by- og tettstedssamfunn vi ønsker på lang sikt, også om det gir mening å operere med eksplisitte mål om dette. Dynamikken i samspillet mellom arealbruk og transport Det vil være nyttig med kunnskapsoversikter som fokuserer sterkere enn tidligere arbeider på: Dynamikken i byenes arealbruk Sammenstillinger av hva vi vet om ulike lokaliseringers betydning for transport Hvilke konsekvenser har arealbruk for transport? Det er ønskelig å klargjøre sammenhenger mellom forskjellige arealbruksmønstre, deres transportkonsekvenser, miljøeffekter og samfunnsøkonomiske virkninger, blant annet ved studier av: Virkninger av ulike utbyggingsmønstre og strukturendringer Virkninger av ulike typer lokaliseringsbeslutninger for forskjellige funksjoner Omdisponeringer av bebyggelse og arealer som er utbygd Flyttinger av bedrifter og andre virksomheter Hushold/beboeres flytteatferd, jobbskifter og andre geografiske tilpasninger Hvordan påvirker transport arealbruk? Aktuelle temaer kan være: Klargjøre infrastrukturens betydning for arealbruk og miljø Få fram kunnskap om transportinfrastrukturens direkte og indirekte arealforbruk Vise hvordan endringer innenfor eksisterende transportinfrastruktur kan gi seg seg utslag i endret tilgjengelighetsnivå og miljøeffekter Belyse de langsiktige trafikkmessige, miljømessige og samfunnsøkonomiske perspektivene/virkningene av transporttiltak Belyse virkninger på arealbruk, næringsliv og miljø av restriksjoner og/eller avgifter på bilbruk i sentrale deler av byene Studere forutsetninger for og virkninger av arealbruksutvikling ved knutepunkter i det kollektive transportsystemet 3.3 Analyser av markeder for arealbruk, person- og godstransport Som omtalt foran er det allerede igangsatt prosjekter på dette feltet som også tar opp samspillet mellom transport og arealbruk. Programstyret ønsker likevel å fokusere mer på problemstillinger som ikke er fanget godt nok opp, spesielt knyttet til markedskrefter og styringsmuligheter for arealbruken og de transporter som den skaper.

8 Markedskrefter og styringsmuligheter i utviklingen av byregionenes arealbruk Som nevnt foran har arealene de tre viktige dimensjonene kvantitet, kvalitet og beliggenhet. For by- og trafikkplanleggingen er det ønskelig å studere alle tre dimensjoner og hvordan interaksjonen med transportsystemet påvirker disse, dvs: Husholdningers og bedrifters etterspørsel etter areal Husholdningers og bedrifters etterspørsel etter kvalitet på arealer og nærmiljøer Lokaliseringsspørsmål Priser på grunnareal gjenspeiler begge de to sistnevnte aspektene. Det er ønskelig å få en klarere forståelse av drivkrefter bak arealbruken i byer og tettsteder og lokaliseringen av byfunksjoner, med sikte på å finne fram til hvilke typer styringstiltak som kan være effektive og samfunnsøkonomisk fornuftige. Dette bør skje både ved teoretiske og empiriske undersøkelser. Undersøkelsene bør gi innsikt i hvordan de ulike aktører, private og offentlige, opererer i eiendomsmarkedet og hvilken betydning transportssystemets tilgjengelighet og miljøvirkninger har for aktørenes beslutninger. Denne innsikten bør så kunne benyttes til å beskrive effekter av ulike, mulige offentlige tiltak for å styre arealbruken, både gjennom restriktive tiltak og ved insentiver til samfunnsmessig ønskede løsninger. Priser, skatte- og avgiftspolitikk I denne forbindelse kan det være aktuelt å studere hvordan skatte- og avgiftspolitiske virkemidler og de ulike samfunnsektorenes mål og tiltak påvirker arealbruk og lokaliseringer, og dermed transportbehovet. På grunn av eksternaliteter må prisdannelsen på person- og gods-transportmarkedene påvirkes for å oppnå samfunnsøkonomisk optimale tilpasninger. Det samme gjelder trolig prisdannelsen på areal, som for eksempel kan påvirkes gjennom beskatningen. Kunnskap om samfunns-økonomiske virkninger av ulike løsninger for arealbruk er viktig når det offentlige skal planlegge arealbruken. Konkurranseflater i lokal persontransport Det vil trolig være nyttig med en oppfølging av problemstillinger vedrørende konkurranseflatene som ble reist i forskningsprogrammet om kollektivtransport, for eksempel: Begrepsavklaring, dvs hvilke ulike definisjoner av konkurranseflater kan det være tale om? Bedre og mer systematisert kunnskap om konkurranseflatene i lokal transport, der en særlig fokuserer på byområder Empiriske undersøkelser for å belyse endringer i konkurranseforhold som følge av tiltak i transportsystemet Nærmere analyser av bilbruk i by Som en del av temaet konkurranseflater kan en eventuelt videreføre tidligere analyser av potensialet for å redusere bilbruk i norske byområder, der også virkninger av arealbrukstiltak trekkes inn, for eksempel: Potensialet for gang- og sykkeltrafikk på korte avstander, med tettere arealbruk, fortetting mm som virkemidler sammen med transport-politiske tiltak Potensialet for dempet bilbruk i forbindelse med fritidsreiser, med lokaliseringspolitikk og utvikling av sterke lokalsamfunn som et av de mulige virkemidlene Potensialet for dempet bilbruk ved økt informasjon/bevissthet om reelt forbruk av tid og penger ved ulike reisemåter 3.4 Optimal transportpolitikk og metoder for transport- og arealplanlegging Målkonflikter i areal- og transportpolitikken I transport- og arealpolitikken må det ofte foretas avveininger mellom ulike hensyn og mål som er i konflikt med hverandre. I noen tilfeller kan motsetninger bero på mangelfull kunnskap om

9 konsekvenser av ulike handlingsalternativer. I andre situasjoner kan det være mulig å finne fram til mer helhetlige løsninger som gir bedre balanse av fordeler og ulemper for de ulike hensyn og interesser. Eksempler på problem-stillinger som bør kunne belyses gjennom forskning: Klargjøre hvilke målkonflikter som finnes innenfor areal- og transportpolitikken, både fiktive (men likevel framtredende i politisk debatt) og reelle. Vurdere om, og eventuelt hvordan, en gjennom samordnet areal- og transportplanlegging kan bidra til å forene ulike mål Mobilitetens betydning Mobilitetens betydning er nevnt i det opprinnelige programnotatet som et interessant problemfelt. Det er idag ofte vanskelig å bedømme konkret hva økte eller reduserte reisemuligheter betyr for ulike grupper i befolkningen, eller for næringslivet. Vi kan for eksempel spørre om folk med høy mobilitet og stor reisevirksomhet har høyere velferd eller et bedre liv enn de med liten reisevirksomhet, gitt samme tilgang på andre ressurser som helse, inntekt mm? Hva betyr det for husholdningene at de får anledning til å foreta storkjøp en gang i uken med bil framfor tre ganger i uken til fots eller med sykkel? Hva betyr det for nærmiljøene at bilen gir folk mobilitet til å tilbringe fritiden andre steder enn der de bor? Liknende spørsmål kan stilles i forhold til næringslivets utnyttelse av mobiliteten. Redusert reisetid er som oftest det viktigste kriteriet på nyttesiden når vi investerer i transportfremmende eller mobilitetsøkende tiltak, men kritikk mot bruken av dette i plan- og beslutningsprosesser blir ofte framsatt. Kan det gis konkret dokumentasjon av nytten av økt mobilitet og transport - eller dreier det seg først og fremst om individuelle eller samfunnsmessige valg mellom ulike livsformer som i og for seg kan være like nyttige for individer og samfunn? Bedre kunnskaper om mobilitetens betydning gjør det lettere å bedømme bilsamfunnets konsekvenser på godt og ondt, og det kan kanskje også gi grunnlag for å fastlegge politiske minstekrav til kollektivtransporten. Grunnlag for en mer differensiert lokaliserings- og transportpolitikk? Det vil være interessant å se på mulighetene for å utvikle en planleggingspraksis hvor det legges vekt på differensiering etter virksomheters transportbehov eller -profil og geografisk variasjon i tilgjengelighet med ulike transportmidler. Det nederlandske ABC-systemet er et aktuelt virkemiddel på dette området. Kan dette systemet tilpasses norske forhold, eller kan en tenke seg andre former for styringsverktøy? Metoder og verktøy for planlegging Når det er snakk om å utvikle bedre metoder og verktøy for planlegging dreier det seg om flere hovedproblemstillinger: Er metodene som brukes relevante for de beslutninger som skal fattes, og/eller bidrar metodene i seg selv til å styre innholdet i beslutningsgrunnlaget, slik at de også fungerer «ideologisk»? Blir metodene brukt på faglig forsvarlig vis? Kan metodene forbedres eller nye metoder utvikles slik at beslutningstakerne kan få bedre, eventuelt mer tilgjengelig beslutningsgrunnlag enn hittil? Mulige forsknings- og utviklingsoppgaver kan være: Kritisk gjennomgang av eksisterende, mye brukte verktøy, både hvordan verktøyene virker og hvordan de brukes, eventuelt misbrukes i praksis Utvikling av nye verktøy for lokal areal- og transportplanlegging, for eksempel metoder for tilgjengelighetsanalyser og beregning av transportkonsekvenser av lokaliserings- og arealbruksbeslutninger Veiledning om planmetoder/planprosesser

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen Rapport Styringsutfordringer i Osloregionen Styringsutfordringer i Osloregionen AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: 4881 Forord

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER FORORD

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Næring, finans og marked

Næring, finans og marked 2PUnGHW IRU NXOWXU RJ VDPIXQQ Næring, finans og marked 3URJUDPQRWDW Norges forskningsråd Innhold 1 Programmets overordnede mål... 1 2 Bakgrunn... 2 3 Sentrale forskningstema... 3 3.1 Kunnskap, innovasjon

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer