NOU Norges offentlige utredninger 2011:7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2011:7"

Transkript

1 «féxfvm NOU Norges offentlige utredninger 2011:7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. mai Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10. mai I UNIVERSiTÅTSBiSLlOTHEKKlEL U - ZENTRALBlBiiOTHEK- Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2011

2 Innhold 1 Perspektiv og sammendrag Perspektiv Sammendrag 23 2 Utvalgets oppnevning, mandat, arbeid og tolkning av mandatet Utvalgets oppnevning og mandat Utvalgets sammensetning Utvalgets arbeid Møter og studieturer Eksterne utredninger Utvalgets fortolkning av mandatet Tolkning og avgrensning av mandatet Utvalgets operasjonalisering av begrepene mobilitet og migrasjon Begreper vedrørende inn- og utvandring i statistikken Begreper vedrørende den innvandrede befolkningen Utvalgets valg av landgrupperinger Begreper vedrørende utvandring og utvandrede personer Hvor mange tilflyttede personer bor det i Norge? 43 3 Den norske velferdsmodellen Innledning Modelltenkningen i velferdsstatsforskningen Den norske velferdsmodellen Finansiering av velferdsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Velferdsstaten i Norge Rettigheter og plikter: Aktiv arbeidsmarkedspolitikk og sosial investering Økonomiske insentiver og inntektssikring Migrasjon og den norske modellens framtid Globalisering, migrasjon og velferdsmodeller Migrasjon og velferdsmodeller Utfordringer for den norske modellen i lys av økende migrasjon Oppsummering 65 4 Innvandringspolitikk og utlendingslovgivning Innledning Tilbakeblikk på utviklingen siden Bakgrunn Fremmedarbeidere, «innvandringsstopp» og ny lovgivning Asylsøkere, masseflukt i Europa og tilbakevending Liberalisering av arbeidsen Høye asylsøkertall og innstrammingstiltak Familieinnvandring - i skjæringspunktet mellom ulike hensyn Internasjonale studenter - fra innvandringsproblem til ressurs Gjeldende innvandrings- og flyktningpolitikk Hovedmål Balansering av ulike hensyn Gjeldende utlendingslovgivning Hovedprinsipper ; Beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag...: Arbeidsmigrasjon Familieinnvandring og underholdskrav mv : Permanent oppholdstillatelse Internasjonale forpliktelser og handlingsrom Generelt Nordisk samarbeid Fri bevegelighet innenfor EØS/EFTA Grensekontroll og visum - Schengen-samarbeidet Asyl-og flyktningpolitikken Andre forpliktelser - innvandring fra land utenfor EØS Oppsummering 85 5 Integreringsog arbeidslivspolitikk Innledning Integreringspolitikken Innledning Bosetting Introduksjonsordningen 89

3 5.2.4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Endringer i introduksjonsloven Aktivitets- og rapporteringsplikt Arbeidsformidling, tiltak og andre ordninger. Bruken av arbeidsmarkedstiltak Innvandrernes deltakelse på Aktivisering innenfor Informasjon til utenlandske arbeidstakere og- arbeidsgivere Velferdsordninger ved inn- Hvilke. internasjonale avtaler regulerer Norges.handlingsrom?. Standardsettingsinstrumenter og trygdekoordineringsinstrumenter Bakgrunnen for opprettelse, av instrumenter for trygde ' ' Arbeidsavklaringspenger 134 Sykepenger 135 Dagpenger under arbeidsløshet Stønad ved barns og andre nære.pårørendes sykdom 139 Yrkesskadedekning..: 139 Grunn- og hjelpestønad 139 Hjelpemidler 139 Stønad ved gravferd 140 Foreldrepenger 140 Engangsstønad 141 Stønad til.enslig mor eller far 141 Ytelser til tidligere familiepleier Ytelser.til gjenlevende ektefelle Barnepensjon 142.Kontantytelser til familier utenom folketrygden.-. ; 143 Barnetrygd 143 Kontantstøtte 144 Bidragsforskott 144 Andre generelle ytelser 146. Sosiale tjenester 146 Bostøtte og andre økonomiske virkemidler i den sosiale boligpolitikken 147 Utdanningsstøtte 148 Stønad til livsopphold mv. til tiltaksdeltaker ; 149. Ytelser rettet spesielt mot innvandrere / personer med kort botid ' Introduksjonsstønad 149 Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge 150 Rett til helsetjenester ved migrasjon 150 Innvandrere 151 Utvandrere 152 Særlig om personer uten lovlig opphold i Norge Rett til utdanning ved migrasjon Barnehage' 154 Grunnopplæring i Norge 154 Grunnopplæring i utlandet 155 Høyere utdanning 156 Voksenopplæring..: 157 Administrasjon 158 Arbeids- og velferdsetaten og arbeids- og velferdsforvaltningen. 158 Helseøkonomiforvaltningen 159 Oppsummering 159 Migrasjon og demografiske hovedtrekk 161 Innledning 161

4 7.2 Det globale migrasjonsbildet Globale migrasjonsstrømmer Effekter på avsenderlandene? Migrasjon i nedgangskonjunkturen? Hovedtrekk i flytting til og fra Norge Generelle trekk Innvandringsgrunn Utvandring og gjenutvandring Utvandring blant personer i den øvrige befolkningen Gjenutvandring blant innvandrere Hvor mange med norsk bakgrunn bor i utlandet? Innvandrere og etterkommere - demografiske hovedtrekk Generelle trekk Bosettingsmønster Oppsummering' Arbeidsmarkedstilknytning Innledning Innvandrernes sysselsetting Variasjoner i sysselsetting Regionale forskjeller Sysselsettingen påvirkes av botid og innvandringsgrunn Næring og arbeidstid Sysselsetting blant etterkommere Sysselsatte på korttidsopphold Ledighet blant innvandrere Utdanning, norskkunnskaper og arbeidsdeltakelse Lønns- og arbeidsvilkår Studier av arbeidsforhold blant innvandrere Lønnsnivå og lønnsutvikling for arbeidstakere som ikke er registrert bosatt i Norge Konsekvenser av innvandring på sysselsetting, lønnsdannelse og priser Svart arbeid blant innvandrere Diskriminering i arbeidslivet Oppsummering Inntekt, velferd og levekår Innledning Inntektsforhold blant innvandrere Inntekt Inntekt og ulike inntektskomponenter Vedvarende lavinntekt Innvandreres bruk av velferdsytelser.../ Innvandrere og inntektssikringsordninge.r: Et oversiktsbilde Nærmere om innvandreres bruk av norske stønader Omsorgsarbeid i hjemmet og bruk av barnehage og kontantstøtte Deltakelse i utdanning i Norge Andre sentrale levekårsindikatorer Boforhold Helse 239' Sosial deltakelse Opplevelse av diskriminering og tilhørighet Kriminalitet Oppsummering Den norske velferdsstaten i utlandet Innledning Norske stønader i utlandet Utbetalinger til utlandet fra NAV Internasjonalt Frivillig medlemskap i folketrygden Utbetalinger fra NAV Internasjonalt Hvem er stønadsmottakerne i utlandet? Den norske velferdsstatens rekkevidde: Sentrale politikkområder Tilrettelegging for eksport av velferdsytelser Hélse, pleie og omsorg - utvandrede pensjonister til EØS-land Helsetjenester til utvandrede til land utenfor EØS Familiemedlemmer uten botid i Norge : Skattlegging i utlandet Kontrollnivå ved (økt) migrasjon Oppsummering Utviklingstrekk og reformer i andre land Innledning..> innvandrere på arbeidsmarkedet Velferdsytelser - sjenerøsitet og insentiwirkninger Danmark 271

5 Integreringspolitikk i Danmark Minstesikringsordninger i Danmark Hovedtrekkene i den danske Minstesikringsordninger i Sverige.; Nederland '. Integreringspolitikk i Nederland Minstesikringsordninger i Integreringspolitikk i Canada \ Minstesikringsordninger USA Minstesikringsordninger i USA Økonomisk bærekraft Offentlige finanser i et langsiktig Makroøkonomisk beregninger... Kort om den makroøkonomiske modellen Effekter av endret innvandring... Betydning av integrering Velferdsmodellens Velferdsstat, oppslutning og ' heterogenitet: Avgrensinger og hovedprinsipper...; Hovedtemaer og avgrensninger Globalisering som velferdsstatlig 273 legitimitetsproblem Politiske koalisjoner, etnisk 274 heterogenitet og velferd «Du ville gjort det samme for 275. meg»: Tillit og sosial kapital Studier av befolkningens holdninger Oppslutning om velferdsstaten En todelt velferdsstat? Norske holdninger til innvandrere Eksportabilitet og legitimitet Oppsummering Vurdering av tiltak Innledning Migrasjonspolitikk...:...' Velferdspolitikk Eksportabilitet Innstrammingsalternativet ' Tosporsalternativet Aktiviseringsalternativet Aktiviseringsalternativet i de helserelaterte ytelsene..' Aktivisering i de familiepolitiske 284 ordningené ; Aktivisering i 284 sosialhjelpssystemet Arbeidslivs- og 286 integreringspolitikk Arbeidstakerrettede tiltak Arbeidsgiverrettede tiltak Tiltak for å bevare norske lønns- 289 og arbeidsforhold Økonomiske og administrative 289. konsekvenser ved 290 utvalgets forslag Vedlegg Standardsettingsinstrumenter på 296 trygdeområdet The Canadian Model of 302 Immigration and Welfare " Immigration, Immigrant Integration and Welfare Policy 304 in the United States Innspill fra referansegruppen 383

NOU. Den norske modellens framtid. Norges offentlige utredninger 2011: 7. Velferd og migrasjon

NOU. Den norske modellens framtid. Norges offentlige utredninger 2011: 7. Velferd og migrasjon NOU Norges offentlige utredninger 2011: 7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1.

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 og 5705 Særskilte vedlegg:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

Regional integreringspolitikk og praksis

Regional integreringspolitikk og praksis Regional integreringspolitikk og praksis Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter Rogaland som case Brita Gjerstad Øystein Lund Johannessen Svein Ingve Nødland Geir Skeie Gunn Vedøy 1 2 Senter for Interkulturell

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Integrering i Danmark, Sverige og Norge Integrering i Danmark, Sverige og Norge Felles utfordringer like løsninger? Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli TemaNord 2007:575 Integrering i Danmark, Sverige og Norge TemaNord 2007:575 Felles utfordringer

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven).

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). DATO: LOV-1997-02-28-19 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE: 1997-05-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-18 fra 2011-07-01

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling NOU Norges offentlige utredninger 2012: 15 Politikk for likestilling Norges offentlige utredninger 2012 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Til barnas beste. Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål Referat Møte: Saksnr.: 15/3000 Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål Tilstede: Forfall: Utvalgsmedlemmer: Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo (leder) Seniorforsker

Detaljer

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter Nye velferdssignaler En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Detaljer

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2011

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

- en effektevaluering av NAV- reformen

- en effektevaluering av NAV- reformen Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV- reformen av Nicolai Løvvik Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer