" 14.00: " : " 10.30: " 12.30: " 14.45: " 19.00: " 09.40: " 11.30: " 17.30: " : 3. Evangelisering Undervisningssektoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "" 14.00: " 16.30 : " 10.30: " 12.30: " 14.45: " 19.00: " 09.40: " 11.30: " 17.30: " 19.00 : 3. Evangelisering. - 10 - 1. Undervisningssektoren."

Transkript

1 r,. '1 1. Undervisningssektoren Vi må ta på alvor det ansvar som påhviler oss som kristen kirke og menighet: å gi de barna som blir døpt, en kristen opplæring. "Døp dem og lær dem og holde," - sa Jesus. Ikke bare foreldre og faddere, men også menigheten har ansvar for dåpsopplæringen. Hva med de barna vi ikke når? Biskopen ga alle lederne i barnearbeidet innen vår kirke det o råd at de burde komme sammen for å snakke om dette, - og for a vurdere de resursene en har og fordelingen av arbeidsoppgavene. Det kan føre til mere slagkraft i arbeidet. Menigheten har også bruk for et undervisningsutvalg. 2. Diakoni. Det er sikkert behov for å bygge ut den besøkstjeneste som er godt etablert. Det er viktig å finne gode økonomiske ordninger for å holde dette arbeid igang i tiden farmover. Vi har nå fått en diakoniplan i vår kirke, og på grunnlag av den er det tanken at hver menighet skal forme ut sin egen plan for diakonalt arbeid. Et diakoniutvalg ville kunne ivareta de mange oppgavene i samarbeid med det arbeid som alt er igang. 3. Evangelisering. Kirken må ikke være en "ghetto-kirke", der de kristne holder seg for seg selv. Jesus har bedt oss om ao "o ga u t". De t er viktig å nå også dem som lever mer perifert i forhold til kirke og kristendom og som kanskje stiller segokritisk. Det trengs uten tvil samværsformer og fora som ogsa kan fange opp disse. Med solid forankring i korsets evangelium skal vi forsøke å være en Jesu Kristi kirke som går ut - til alle! skapelian PROTOKOLL FRA VISITAS I NOVEMBER 1989 v/ biskop dr. theol. Halvor Bergan SAUHERAD PRESTEGJELD Siste visitas i prestegjeldet var i september 1976 ved biskop Erling Utnem. 1. PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for visitasen i prestegjeld: Torsdag 16. november: Kl : " 10.30: " 12.30: " 14.45: " 19.00: Fredag 17. november: Kl : " 09.40: " 11.30: " 12.30: " 14.00: " : " 17.30: " : Sauherad Besøk på Sauherad ungdomsskole. Biskopen svarer på spørsmål fra elevene. Skolegudstjeneste for barneskolene i Nes. Nes kyrkje. Preken v/prost Erikstein. Biskopen samtaler med barna. Skolegudstjeneste for barneskolene i Sauherad. Preken v/ sokneprest Sagstad. Biskopen samtaler med barna. Møte med lærerne i grunnskolen. Nes menighetshus. Samrådingsmøte med menighetsråd, kirkelig ansatte og kirkeverge. Apning/andakt v/ menighetsrådsform. Fredrik Røste. Nes menighetshus. Møte med den politiske og administrative ledelse i Sauherad kommune. Kommunehuset, Akkerhaugen. Besøk på Sagavoll Folkehøgskole. Besøk i Gvarv barnehage. Samtale med kirkelige ansatte. Sokneprestkontoret. Kontorvisitas - sokneprestkontoret. Besøk på Bygdeheimen, Gvarv. Andakt v/ soknediakon Solbu. Besøk på Samtun. Samrådingsmøte med menighetsråd, kirkelig ansatte og ledere i det frivillige kristelige arbeid i prestegjeldet. Apning/andakt v/ Gunvald Torvik. Nes menighetshus. Søndag 19. november: Kl : Visitasgudstjeneste i Sauherad kirke. Biskopen preker og holder et kort visitasforedrag. Kirkekaffe i Nes menighetshus umiddelbart etter gudstjeesten.

2 REFER AT FRA MØTER, BESØK, M.V. UN DER VISIT ASEN Visitasen tok til med besøk på Sauherad ungdomsskole. Elevene hadde på forhånd utarbeidet spørsmål til biskopen, - engasjerende spørsmål av både personlig, etisk og trosmessig art, som biskopen ga klare svar på. Deretter fulgte skolegudstjeneste i for barneskolene i Nes sokn i es kyrkje, der prost Einar Erikstein prekte over temaet " J e s us og barna " og biskopen samtalte med barna. Ved skolegudst jenesten for barneskolene i Sauhera d s ok n, som ble holdt i Sauherad kirke, prekte soknepres ten. Han hadde som tema " Hvo r bor Jesus? ". Biskopen samta l te ogsao her med skoleelevene. Møtet med lærerne i g r un ns k o l e n ble holdt på Nes menighetshus. I sin innledning til samtale gikk b i s k o pe n in n på de man ge formelle tilknytningspunkter det er mellom k i r k e n og skolen, og nevnte eksempelvis skolens mønsterplan, skoleforskriftene, visitasreglementet og det at biskopene er høringsinstans ved godkjenning av nye læreverk i kristendomsfaget. Me n det viktigste er at det er foreld renes ønske at ba r na skal gis kristendomsundervisning i d e n form vi ha r det, og at skolen skal ha en kristen basis. Biskopen nevnte to møter som har vært holdt i inneværende år som har vært med på å styrke og inspirere til fortsatt samarbeid kirke-skol e, først møtet på Birkeland fol kehøgskole primo juni for skolesjefer, sokneprester og kateketer i Agder bispedømm~ og dernest møtet i Oslo i sommer mellom landets skoledirektører og biskoper. Møtene viste at kirken og skolen har mye felles, også felles utfordringer. I en tid preget av normforvirring, verdioppløsning, AIDS, narkotika-/ og alkoholmisbruk, våpenkappløp, nød og fattigdom stilles kirken og skolen overfor utfordringer som - behov for etisk veiledning, - behov for vern og hjelp mot utglidning og fall, - behov for trygghet, - behov for verdiforankring, - behov for innføring i og kjennskap til den kristne tro. Undervisningskonsulent Jan Nilsen viste til Agder b i s pe dømmeråds brosjyre " Sk o l e og kirke i samarbeid ", der det listes opp konkrete forslag på plansamarbeid. Ut fra religionspsykolog Glucks inndeling av folks religiøsitet i fem dimensjoner, gikk ilsen videre på det praktiske samarb id. l. den int Il ktu Ile dimensjon. D nn har vært særlig v ktlagt gj nnom l listorl. n ba d av kirk n og skolen. Det ville være galt å dv l utlukk nd ved denne. 2. opplevelsesdimensjonen. De t dreier seg her om å trekke inn impulser fra det virkelige livet. Jfr. M-87 's tale om at elevene " s k a l lære det levende kristenliv på hjemstedet å kjenne" og skal gis " k u nns ka p og opplevelse av kristenlivet i funksjon ". Dette forutsetter kontakt skole-kirke, både det at skolen kommer til kirken, og at kirken kommer til skolen. 3. trosdimensjonen. Skolen skal ikke bedrive omvendelsesforkynnelse eller appellere til tro. Det kristne budskap er imidlertid gjenstand for tro hos mange, og elevene skal bli kjent personer kristentroen betyr noe for. 4. d e n rituelle dimens jon. Kanskje noe av det aller viktigste her er å føre elevene inn i gudstjenestelivet. Det kan utvikles et fruktbart samarbeid om forberedelse, deltakelse og etterarbeid i forbindelse med skolegudstjenester, der elevene blir sterkt involvert. 5. ko nsek vensdime ns jomen. De t d r e i e r seg om sammenhengen mellom lære og liv, om det å leve livet, å gi utfordringer til å ta opp oppgaver som ligger der, i diakoni, miljøkamp, m.v., at den kristne lære får konsekvenser i livet. N~lse n understrekte viktigheten av et p l a nme s s i g samarbeid k I r ke-s k o l e. De t t e er viktig ikke minst for elevenes skyld, da de t kan yte alle elevene rettferdighet. Følgende forhold ble kom fram under samtalen : Vanskene med å skille mellom saklig kristendomsundervisning og forkynnelse. Flere tok til ordet for et fag treff om kristendomsundervisningen, der deltakere fra kirken er med sammen med lærerne. En henstilling fra sokneprest Sagstad om å bytte ut ordet " s t a t s k i r ke" med det korrekte " De n norske Kirke " Skoledirektør Omholt så pt.5 om konsekvensdimensjonen Som en sterk utfordring, og viste til eksempler fra historien der kirken har framstått som en revolusjonerende kraft. Biskopen hevdet at skolens kristendomsundervisning har hatt og har stor betydning for opplæringen av barna i kristendom, og han spurte : Hvor ville kirken ha vært uten skolens kristendomsundervisning? Han benyttet muligheten til å takke lærerne for den innsats de gjør. M nighetsrådsformann Fr ønsk t v lkomm n. Biskop nid t møt ansatte og drik Røste åpnet m d andakt og

3 3-4 - Undervisningskosulent Jan Nilsen innledet med å framholde viktigheten av undervisningsarbeid i menighetene, med henvisning til dåpsbefalingens ord om " å lære og holde". Når det gjalt det aktuelle arbeid som er igang i menighetene, kom han med følgende råd : Menighetsrådene må ta på alvor at de har arbeidsgiveransvar for de ansatte i menighetsbarnehagen. Ta vare på det dere har av undervisningsvirksomhet, og støtt de som står i arbeidet ~ Vær positiv til skolen, og ta gjerne initiativ overfor skolen : Det ligger veldige muligheter i å være medspiller for skolen slik den nye mønsterplanen legge opp til det. Voksenundervisningen er en mulighet til å nå nye grupper. Det er derfor viktig å få igang igjen menighetsskolen. Ta med i kirkebønnen behovet for flere søndagsskoleledere : Utnytt 4-årsfasen i forbindelse med utdelingen av Barnas Kirkebok, og forsøk å få til noen samvær i tilknytning til denne fasen : Biskopen ga råd om å koble inn undervisningskonsulenten i videre drøftinger på dette viktige felt sammen med menighetsråd og kirkelige ansatte. Biskopen så forøvrig de synkende deltakerantall på søndagsskolene som foruroligende, og ønsket en opprustning av søndagsskolearbeidet i prestegjeldet. Til spørsmålet om konfirmasjon av udøpte konfirmanter, som soknepresten reiser i sin visitasmelding, viste biskopen til gjeldende ordning i kirken, som nylig er bekreftet av bispemøtet. Ordningen gir ikke anledning til å konfirmere unge som ikke er døpt. En vil her ivareta den historiske og folkepedagogiske tilknytning som konfirmasjonen har til dåpen, selv om konfirmasjonen er en forbønnshandling. Prosten, som før visitasen hadde hatt befaring i kirkehus og på kirkegårdene, gikk igjennom sin rapport fra befaringen der han hadde beskrevet tilstanden for kirkehusene og kirkegårdene. Da det er planlagt jubileer for begge kirkene i 1991, spurte biskopen om hva som blir gjort med tanke på disse. Møtet listet deretter opp konkrete ting som bør gjøres, og satte disse opp som saker til fredagens møte med kommunen. Biskopen bemerket at han hadde registrert at det ikke er kirkeverge i Sauherad, og anbefalte sterkt at det ble arbeidet for å få en felles kirkeverge for hele prestegjeldet. Han viste til at kirkevergestillinger er det normale nå. Gudstjenestelivet ble også drøftet. I den forbindelse ble spørsmålet om økt nattverdfrekvens tatt opp. Biskopen anbefalte at en fulgte sokneprestens forslag i visitasmeldingen om å feire nattverd annenhver søndag, hvilket i praksis vil si n gang i måneden i den enkelt kirke. Han ba det nye menighetsrådet ta fram til drøfting saken om ØKT KIRKESØK I G, et sam aleoppi gg fra Agder bisp dømm råd, og samtidig s nærmer på kirkeskyssordningen Møte med den politiske og administrative ledelse i Sauherad kommune Møtet ble holdt i kommunestyresalen. Fra kommunen møtte : Ordfører Olav Stavdal, varaordfører Brita Raunehaug Haugen formannsakpsrepr. Hans Olav Sauar, rådmann Peder Rekkedal ' tekn.s~ef. Morten Bergan, helse- og sosialsjef Kjell Berl~nd, flyktnlngesekr. Kari Marki Bjorli og skolesjef Helge Støren Fra kirken :. Biskop Halvor Bergan, prost Einar Erikstein, sokneprest Herman Sagstad, stiftskapellan Oluf Teinum, soknediakon Ivar ~olbu, forma~n i Sauherad menighetsråd, Fredrik Røste og formann l Nes soknerad, Gunnvald Torvik. Følgende saksliste var satt opp for møtet: l. Nes kyrkje. a. Ny takbelysning b. Utvendig maling av treverk c. Veien gjennom kirkegården d. Fjerning av stolper (kraft/tele) på kirkegården 2 Sauherad kirke. a. Reparasjon av tårnet b Reparasjon av kirkegårdsmuren c. Oppretting av gravstøttene 3. Kirkeverge for Sauherad og Nes. 4. Dataregistrering av gravstedene. Ad sak l : a. Rådmannen opplyste at ikke var avsatt så mye penger på vedlikeholdsbudsjettet at det ville dekke kostnadene til ny takbelysning, og at dette eventuelt må tas opp som egen sak. b. Fra kommunen ble det opplyst at en snart ville foreta en inspisering av kirketårnene for å få et kostnadsoverslag over nødvendig vedlikeholds-/utbedringsarbeid. En så ikke bort fra å benytte sysselsettingstiltak for realisering av dette. c. F:a ki:ken ble omlegging av veien som nå går gjennom klrkegarden framsatt som et ønskemål. Biskopen anbefalte at dette ble tatt med i reguleringsplanene. d. Ordføreren, som sitter i det kommunale kraftverks styre lovt å le~ge saken fram for styret. ' Ad sak 2 : a. Jfr. Sak l.b. b. Det r b hov for å få fagfolk til å vurd re hva som må gjøres m d d l av kirk gårdsmur n, da både band og skikkelig fundam n ring mangl r. c. T kn.sj f m nt a d t n oppmålingsarb idet vil være til hj lp.når støtt ne skal r tt s opp på linje. Probleme t m d uryddig plass ring vil sannsynligvis bli liminert ved at d ny kirk gårdsv dt kt n pål gger d n som skal sette opp gravstø t, res tranvisning fra kirk v rg.

4 r I forbindelse med sakene om kirker og kirkegårder tok rådmannen opp forholdet med de høye o ppvarmingsutgiftene for kirkene, og opplyste at kommunen nå skal ha en gjennomga ng, bl. a. av kirkene som et ledd i energiøkonomisering. Biskopen viste til at riksantikvaren har ekspertise på dette. Rådmennen nevnte også Blomsløkken gravplass. Kirkegårdskonsulentten har anbefalt at de store støttene der blir lagt ~e d, og har gitt konkrete råd for dette. Kommunen har ansvar ogsa h e r. Iallfall må støttene sikres. Prosten kom med et forslag om å sette opp støttene mer saml:t i en halvsirkel, da han trodde at det ikke ville reageres sa mye på det som på e n en eventeuell nedleggelse av støttene. Ad sak 3 : Biskopen mente det var uholdbart at Sauh:rad manglerokirkeverge. Ordn i n g e n med kirkeverge slik me nighetsrade~e f~r eslar. de n, som et verven får godtgjøring for, er en rlmellg løsnl ng for kommunen men må sees på som en midlertidig løsning. I den nye, NOU om " De n lokale kirkes ordning " er k ilr k evergen sentral både m.h.t. tilsyn av kirker/kirkegårder/ansatte og i bu dsjettarbeidsammenheng. Ad sak 4 : Det er et ønskemål at en evt. ved hjelp av sysselsettingsmidler, får inn datakyndige folk, som s a mme n med kirketjen~rn~ k ~ n arbeide ut dataregistre over gravstedene. Dette vll l tllfelle være utgifter til inntekts ervervelse. Etter møtet med kommunen var det besøk på Sagavoll folkehøgskole. Først møtte biskopen skolens elever, som stilte ham aktuelle spørsmål, så som kirkens syn på abort, selvvalgt d~d,. homofili, forholdet kirke-stat, miljøtrusselen, kvlnnellge prester/biskoper osv. Etter timen orienterte rektor Leine biskopen med følge om situasjonen i folkehøyskolen i dag rent generelt og om forholdene på Sagavoll spesielt, før biskopen samtalte med skolens personale i lunsjpausen. Besøket på Sagavoll ble etterfulgt av besøk i Gvarv barnehage, der biskopen hilste på barna og de ansa~te. Barna underholdt med sang og fikk stille biskopen spørsmal. Under kontorvisitasen på prestekontoret undertegnet biskopen de framlagte protokoller, som prosten under prostebesøket hadde gått igjennom. Protokollene ble funnet i god orden. Tiden fram til middag var avsatt til samtaler med kirkelige ansatte, der den enkelte fikk anledning til å ta opp t ing som angikk deres arbeidsforhold, trivsel, m.v. angikk deres arbeidsforhold, trivsel, m.v. Deretter fulgte besøk på bygdeheimen, Gvarv. Soknediakon Ivar Solbu holdt andakt og biskopen kom med en hilsen til pensjonærer og ansatte, og takket spesielt de e l d r e for det arbeid de har utført i samfunn og menighet. B~søket på Samtun ga et godt innblikk i det gode arbeid som e r pa gang for å hjelpe stoffbelastet ungdom i regi av kommuner i Telemark og fylkeskommunen,- et arbeid som ser ut til å gi positive resultater. Samrådingsmøtet med menighetsråd, kirkelige ansatte og lede r e iodet frivillige kristelige arbeid i prestegjeldet ble holdt pa Nes menighetshus. Sokneprest Sagstad var møteleder. Gunvald Torvik åpnet møtet med andakt. Første innleder var Marianne Torvik, som ønsket å følgende satsingsområder i tiden framover: vektlegge 1. Barnearbeidet. Etter fylte 10 år har en opplevd at flere av barna faller u t av det bestående arbeid. Et stort ønske er å få igang et gospelkor, som kan få de til å fortsette. 2. Ungdomsarbeidet. En opplever det gledelige at ungdomsklubben på Nes menighetshus samler jevnt ungdommer, dessuten er det nylig kommet igang et ungdomskor. Det er derfor en stor utfordring å få noen til å gå inn som voksenledere i mil j ø e t, som støtter opp og hjelper i arbeidet, og Torvik stilte spørsmålet om en ordning med ettåring kunne være en løsning. Andre innleder, Ivar Solbu, uttrykte stor glede over det arb7id som er på gang i prestegjeldet, og nevnte bl. a. spelderarbeidet, konfirmantarbeidet, kontakt med kon!irmantenes hjem, m.v. Ogsa han målbar ønsket om en styrking av miljøet omkring ~ngd~msklubben og at det kunne ansettes en som primært kan gå lnn 1 ungdomsklubben og ha den som sin hovedoppgave. Han anbefalte opprettelse av sorggrupper, spesielt for foreldre Som har mistet barn og for ektefeller som er blitt alene, og tenkte da på faste, lukkede grupper, som samles f.eks. 6 ganger i løpet av et halvt år. Han nevnte til slutt flyktningene som er flyttet til kommun e n, at de blir inkludert både i menighet og i vennekrets. Diakonikonsulent Helge Bie Riber konstaterte, med utgangspu nk t i.visi~asmeldingen, at det er flere positive ting på gang på ~lakonlsektoren i prestegjeldet, og nevnte spesielt d en lnnsats som soknediakonen gjør. Han a~befalte de nye menighetsrådene å ta opp den n ye "Pl a n for dlakoni i Den norske Kirke" til drøftelse, og konk r e t tenke gjennom aktuelle behov i menighetene der det trengs diakonal satsing. Selv så han som viktig å bygge opp

5 r: hus fellesskap i menighetene. Han nevnte også den nye HVPU reformen som trer i kraft som en utfordring for menighetene. 3. FOLKETALL, VISITAS BOSETTINGSMØNSTER OG UTVIKLING SIDEN FORRIGE Biskopen oppfordret de frammøtte til å tenke høyt om arbeidet framover, og framhevet særlig to felter: 1. Barne- og ungdomsarbeidet. Han uttrykte stor glede over det nye menighetshuset og det gode arbeid som er kommet igang der på ungdomssektoren. Han så det derimot som nedslående at tallet på søndagsskolebarn er synkende, og støttet tanken om å få en voksenleder til barne- og ungdomsarbeidet. 2. Gudstjenestefellesskapet. Det blåser en vind og det jobbes over hele landet for fornyelse av gudstjenestefellesskapet. Han anbefalte at folderen som er sendt menighetene fra bispedømmerådet om økt kirkesøkning, blir drøftet, og at det settes av god tid til dette. Noen momenter fra samtalen som fulgte: Behovet for voksenleder for barne- og ungdomsarbeidet ble ytterligere understreket. Viktigheten av å inkludere barna i gudstjenesten. Oppfordring om å opprette bønneceller, gjerne med bønneoppdrag fra menighetsrådene. Takk til søndagsskolelærerne for trofast innsats. Ønske om at alle slutter opp om gudstjenesten, - arbeidslag og alle aldersgrupper. Oppfordring til å indremisjonen. få unge med på onsdagsmøtene vi alle De kommunale ungdomsklubbene - en utfordring til å gå inn å ta ansvar, også til kirkens folk. Behovet for flere ungdomsgudstjenester. Biskopen oppfordret til ikke å være mismodige over å se oppgavene, men takke Gud for dem. Han vil finne vei og fortsatt holde sin velsignende hånd over disse to bygdene. Biskopen avsluttet med å minne om ordet fra Joh. 1, - om Andreas som fant sin bror og førte han til Jesus. Den samme Andreas var det som fant fram til gutten med brødene og småfiskene, og som førte grekerne som gjerne ville se Jesus, til ham. Han ønsket for menighetene at det må bli mange Andreas-kr i s tne i Sauherad. Prestegjeldsgrensene er de samme som dengang. ~~~~~:e nye byggefelt er kommet til. Folketallet er nå ca. 4. MENIGHETSFORHOLDENE Sauherad og N ' o,,, et d ' e~ ma S1es a være pr1v111gerte menigheter. Her er er ~o t k1rkel1g og frivillig kristelig arbeid i gang, og her b a ng e resurspersoner som utfører er stort og betydelig ar eid. G~dstjenestelivet fungerer bedre enn det som er regnet som ~Je~nOmsnittet i området. Kirkestatistikken viser stabile b~~ ~ld= Talle~ forooffer og kollekter i kirkene har steget y ;11g de s1ste arene. Konfirmantarbeidet blir drevet pao en god både' mate. M" 1SJonsar b e1det ' som har lange og gode tradisjoner,1 Sauherad og Nes, er fremdeles godt Det diakonale arb e1d l,1n 'kl' US1ve e Id rearbe1det, ' fungerer. bra. Enkelte av de ~am e,bedehusene er i de senere år blitt nedlagt men trbe~1ngs~rbeidet og møtevirksomheten ellers går' støtt s a 11t v1dere. og ~ag~vol~ Folkehøgskole er av stor betydning for kristenlivet i ~f,a, 1kke minst fordi de ansatte ved skolen slutter så a 7vt opp om arbeidet i menigheten. ~en1ghetsbladet "Helsing" er en av de virkelig gledelige t ing 1 arbeidet. Det utføres et solid og godt arbeid av prest, soknediakon og de ~ndre kirkelige ansatte. Det samme må også sies om men1ghetsrådenes arbeid. 5. MENIGHETENS BEMANNING, M.V. Prest7gjeldet blir idag betjent av sokneprest soknediakon ~~;~~~~t,og to kirketjenere, alle i full stilling. ' S h tjenesten i Nes blir utført av soknediakonen i t~~s:~ad er klo~kertjenesten en liten deltidsstilli~g. Det e r K ' k t kontorhjelp ved sokneprestkontoret 3. t. i uka. det 1r p everge t ' sf' om :1V1 'Il 19 ' verver tilsatt i Nes. I Sauherad er besøk~ : 1ngen k1rkeverge. ~n besøker er engasjert i en felijene~te blant eldre 1 Sauherad. Det er et ønskemål å få den 17 s,k1rkeverge for hele kommunen. Dette ble drøftet me d ut po 1t1ske og administrative ledelse i kommunen og det ser detsom h om en snart V1' l f 1nne ' en løsn1ng ' pao denne saken ' s om ar arbeidet med i den senere tid. ' Det er stort behov for en ungdomsleder k tt t f til virksomh t ' 'h o ny e ortrinnsvis der lid e en 1 men1g etshuset pa Gvarv. Ungdomsarbeidet t er under at en ikke har en fast leder Med de nåværend e ~kkramme økonomiske forhold en har l' 1 e kommunen' ' kan en antake l i g regne med midler til lønn derfra, men er avhengig av å få

6 inn midlene til dette ved givertjeneste. Både kristelig og sosialt bør dette være en av de virkelig store satsingsområder i tiden som kommer. Betjeneingen i prestegjeldet: Hermann Sagstad, sokneprest, Ivar Solbu, soknediakon, Henrik Ødegaard, organist Astrid Roe, kontorhjelp Sauherad kirke: Klokker: Ingeborg Brenne Kirketjener: Eilev Kåsin Kirkeverge: Stillingen ledig Nes kyrkje: Klokker: Kirketjener: Kirkeverge: Ivar Solbu Dag Sverre Olsen Eilev Bergan 6. KIRKEHUS OG KIRKEGARDER - fra fra 1976 Sauherad kirke må sies å være i god stand. Det er kommet nytt alter, utført og malt ved dugnad. Ny alterduk er under arbeid. Likeså arbeider en med nye tekstiler i liturgiske farger. Tårnet må imidlertid repareres. Dette ble drøftet med kommunen. Kirken trenger nytt orgel. Dette er imidlertid et stort økonomisk løft, som det nok vil gå en tid før en kan anskaffe. Den gamle del av kirkegården er blitt drenert siste året, og det blir spennende å se hvor effektivt dette er. Kommunen fortjener i allefall takk for det store arbeid som er utført. Det er behov for at det blir foretatt en opplining av gravstøttene, og dette vil nå bli foretatt. Fastmerker er nå blitt lagt. Det er behov for nye karter for den gamle del av kirkegården. Kirkegårdsmuren fra sakrestiinngangen ned mot den nye kirkegården trenger reparasjon. Ordningen med festing av graver fungerer ikke. Det bør være e n oppgave for den nye kirkevergen å få den igang, slik den e r i Nes. Forholdene på den gamle kirkegården på "Bloms løkke" ble også drøftet under visitasen. Det bør gjøres noe nokså snart med d e store støttene. Enten må de sikres på en forsvarlig måte ved bolting, eller en må vurdere å legge dem ned, slik at en kan unngå ulykker og også lettere kan holde kirkegården i stand. Gravkapellet ved Sauherad kirke er i god stand, og gir ogs å kontor og vaskemuligheter for kirketjeneren. Nes kyrkje er i bra stand. D~n gamle tak~elysningen er koplet ut p.g.a. brannfare, og det v 71 derf~r b~1 lagt opp ny takbelysning i kirken. K1rken f1kk et nytt, prektig orgel. Det trengs utvendig maling av kirken. D~t erokommet u~elykter mellom kirken og parkeringsplassen. K1rke?arden er o1 g~d stand. Et ~nskemål er å få en omlegging av ve1en som gar gjennom kirkegarden. Likeledes å få fjernet stolper og kabler for kraft og telefon som går over kirkegårdsområdet. Gravkapellet i Nes er registrert å være i god stand. D~t er tatt ~ikte på å feire et jubileum for de to prektige m1ddelalderk1rkene, Sauherad og Nes, i Det vil selvsagt være,ønsk;lig at m;st mulig av det som her er nevnt om kirkene og,k1rkegar~ene, nar det gjelder reparasjoner og mangler, kan b11 utført 1nnen denne tid. Det n~e, prek~ige,meni?hetshusetpå Gvarv, som biskopen også har v1gslet t11 k1rke11g bruk, er et ualminnelig godt og ~elegnet arbeidsredskap i menighetsarabeidet. En imponerende 1nnsats, ved dugnad og på annen måte, ligger bak byggingen av dette hus. Barnehagen som holder til i underetasjen i menighetshuset, blir drevet av menigheten. Den blir drevet både som heldagsog korttidsbarnehage. 7. KONKLUSJONER I visitasforedraget under visitasgudstjenesten i Sauherad kirke, anbefalte biskopen at det ble satset på følgende områder i tiden farmover: 1 Styrking av søndagssskolen og barnearbeidet. 2. Styrking av samarbeidet med skolen. 3. Styrking av undervisningsarbeidet i menigheten. 4. Styrking av gudstjenesten. Det bør være et ønskemål at enda fl~re slutter opp om ~udstjenesten, at gudstjenesten kan b11 et samlingssted bade for unge og eldre. 5. Styrking av bønnetjenesten. Vi må ikke bli en "ghetto-kirke" som bare er opptatt av oss ~elv. ~Gå ut!", sa Jesus. Vi skal ha en helig uro for de v i ~kke ~ar. Skal dette lykkes, må alle i menigheten være med å r~ baten~, menighe~ens skip, framover, - så enda flere k an me ~pavei~e:ah:mmelveien.,<fl '~ rvv V ' Olu ~inum stif skapellan

" 16.00: " 10.30: " 12.00: " :

 16.00:  10.30:  12.00:  : - 8 - og kommunen må snarest finne en løsning på dette problem, om en ikke skal komme i den situasjon at folk fra Dybvåg må gravlegges andre steder. Orgelet i Dybvåg kirke har i mange år vært ute av funksjon.

Detaljer

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan.

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. PROTOKOLLL FRA VISITAS I 15.-18. SEPTEMBER 1994 SILJAN PRESTEGJELD vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. Forrige visitas var i november 1985 vi biskop Halvor Bergan. 1. PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem.

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. PROTOKOLL FRA VISITAS I 1.-4. FEBRUAR 1990 PORSGRUNN PRESTEGJELD vi biskop dr. theol. Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. 1. PROGRAM FOR VISITASEN

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole.

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole. ,. t PROTOKOLL for ld 15 18 september 1988 Bispevisitas i Heddal prestegje.-._ ved biskop Halvor Bergan. - L - Kontorvisitasen på Heddal sokneprestkontor. Biskopen så over de fremlagte bøker og undertegnet

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn 1. 6. september 2015 INNLEDNING Kjære menigheter i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn!

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN 1 VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN KIRKER, KIRKEGÅRDER OG KONTOR Kirker, kirkegårder og gravplasser ble besøkt 9. mars, kontor 30. mars 2015. Før besøkene hadde kirkeverge og fellesråd fremlagt sin rapport.

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop SOKNEPRESTEN I SAUHERAD Dato 18.04.02 Vår ref. 02/30-5 OT 32>1 Deres ref. Deres dato OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA VISITAS I SAUHERAD PRESTEGJELD 19_-24. MARS 2002 Oversender

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand.

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand. Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG Domkirken menighet Søndag 22. januar 2017 1 Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det har vært spennende og innholdsrike

Detaljer

INNLEDNING FORBEREDELSER

INNLEDNING FORBEREDELSER Visitasforedrag Skien- og Borgestad sokn 01.10.2017 INNLEDNING Kjære menigheter! Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus! Siste visitas i Skien var i 2008. I Brogstad var siste

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE BISKOPE I AGDER Gyldenløve gt. 9, 4611 Kri tiansand Tlf. (042) 22 733 22 152/23 711 Dato: Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Filnavn: 15.04.1997 1158-96/426.21 Oluf E. Teinum (38 02 08 08 + 16) c:\oluft\protcnd2.doc

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015.

Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015. Kjære Gjerstad og Vegårshei menigheter. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

luf. ~ Stiftskapellan -----------------------------------------------------------------------

luf. ~ Stiftskapellan ----------------------------------------------------------------------- Dato: 18.3.1997 Deres ref: Vår ref: 570-97/426.21 BISKOPEN I AGDER Saksbehandler: Oluf E. Teinum (38 02 08 08 + 16) Gyldenløvesgt. 9. 4611 Kristiansand Tlf. (042) 22 733122 152123 7Jl Filnavn: dokument3

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017 Visitasforedrag Båtsfjord 26. mars 2017. BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 22.-26. MARS 2017 Kjære Båtsfjord sokn! Visitasen i Båtsfjord har

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017 BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND 15.-19. FEBRUAR 2017 Kjære Skånland, Tovik og Astafjord menigheter! Visitasen her i deres tre sokn har vært

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet.

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet. DEN NORSKE KIRKE Webmaster ( 12.03.2002 ) I denne stilen skriver jeg om den norske kirke. Karakter: 5 Målform: Bokmål DEN NORSKE KIRKE 1 Hva ligger i begrepet statskirke? I begrepet staskirke mener man

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan.

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. PROTOKOLL FRA VISITAS I 24.-28. NOVEMBER 1993 GULSET PRESTEGJELD vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. Forrige visitas var i februar 1982 vi biskop Erling utnem i forbindelse med visitasen i Gjerpen prestegjeld.

Detaljer

~g 3. februar: ~g 1. vi biskop dr. theol. Halvor Bergan ----------------------------------- ~01gende program var satt opp for visitasen i Solum

~g 3. februar: ~g 1. vi biskop dr. theol. Halvor Bergan ----------------------------------- ~01gende program var satt opp for visitasen i Solum PROTOKOLL FRA VISITAS I SOLUM 30. JANUAR - 3. FEBRUAR 1 991 vi biskop dr. theol. Halvor Bergan ----------------------------------- Siste visitas i prestegjeldet var i oktober 1980 ved biskop Erling Utnem.

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SANDVIKEN 30. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2011

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SANDVIKEN 30. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2011 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SANDVIKEN 30. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2011 Kjære menighet! Takk for flotte dager her i Sandviken. Det er spennende å møte en menighet som er midt i byen, men likevel har

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Flekkerøy og Voie 19-23 februar 2014 INNLEDNING Kjære Flekkerøy menighet og Voie menighet. Nåde være med dere og fred fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY 2016 Vi takker biskopen for inspirerende dager i mai 2015! Her kommer ettervisitas-rapport som sier en del om hva vi har gjort og fulgt opp. Utgangspunktet er biskopens visitasrapport

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG BJELLAND-, LAUDAL-, ØYSLEBØ- OG ÅSERAL SOKN 7.-12. MAI 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Bjelland-, Laudal-, Øyslebø- og Åseral sokn. dere,

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 7. juni 2017 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 7. juni 2017 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 7. juni 2017 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Protokollen fra møtet 8. mars 2017 godkjennes

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

4. Soknerådsmøte april Referat

4. Soknerådsmøte april Referat 4. Soknerådsmøte 2016 5.april Referat Mat: Bjørg M. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

VISITASFOREDRAG, LANDÅS MENIGHET,

VISITASFOREDRAG, LANDÅS MENIGHET, VISITASFOREDRAG, LANDÅS MENIGHET, 12.02.2012 Kjære medvandrere i Landås menighet! Det vært tre intense dager her i Landås, på visitas der jeg selv bor, blant så mange mennesker som jeg kjenner og setter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet.

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. KONFIRMANT 2018 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. med invitert være firmant rer kir- DU er dette til å koni Skåke Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL MØTEBOK MØTTED DATO FRA KL TIL KL 05.04.2016 18.00 21.00 Møterom 4/ Det røde rommet v/ kommunestyresalen MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT TIL STEDE PÅ MØTET: Geir Ola Tveit, Svein Ove Nepstad,

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Vedlegg til høring om kirkebygg, kap 9 Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirkerommet med sitt inventar og utstyr skal tjene til Guds ære og menighetens

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer