Diakoniplan for Tveit menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015."

Transkript

1 Diakoniplan for Tveit menighet

2 Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet" Diakoni er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. Målet vårt er at diakonien skal være en grunntone i alle forhold i menigheten. Med diakonidefinisjonen som utgangspunkt har diakoniutvalget sett på hvordan vi i Tveit menighet, med utgangspunkt i de 4 områdene: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet, kan lage tiltak hvor disse områdene blir konkretisert. Vi kan ha mange drømmer og ønsker, men vi tror det er viktig å være realistisk og se tiltakene i sammenheng ikke minst med hvilke ressurser vi har tilgjengelige. NESTEKJÆRLIGHET - Handler både om de små enkle handlingene og de store tiltak. 1. Tiltak Allehelgensdag, gudstjeneste i kirken Alle som kjenner savnet etter en av sine nære som er død skal bli møtt i ord, musikk og handling. Alle pårørende som har mistet noen siden sist det var allehelgensgudstjeneste får en egen invitasjon Allehelgensdag Første menighetsråd etter tiltak Brev til pårørende Menighetsråd, kirketjener, organist og soknediakon Tjenestegjørende prest 1

3 2. Tiltak Bokhilsen til alle pårørende Tjenestegjørende prest skal i sørgesamtalen gi boka til nærmeste pårørende. Boka skal ha klistrelapp med en kort informasjon og hilsen fra diakoniutvalg/menighetsråd I møte med etterlatte, helst sørgesamtalen Evalueres av prestene på kirkekontoret en gang i halvåret Penger til å kjøpe inn bok. (For tiden er det boka Alt har sin tid av Per Anders Nordengen som deles ut) Prestene og menighetsrådet Diakon 3. Tiltak Hilsen til 80 års jubilanter Alle 80 års jubilanter i menigheten skal får en personlig hilsen fra menigheten Så nært opptil dagen som mulig Fast punkt på menighetsrådet Penger til å kjøpe gave. Personer som kan kjøpe og levere Kirkekontoret tar ut lister 2

4 4. Tiltak (penger/lokaler/ mennesker) Følge opp enkeltpersoner Alle i menigheten som har behov for samtale/sjelesorg/forbønn skal få mulighet til dette Kontinuerlig Prester, diakon og enkeltpersoner i menigheten Alle 5. Tiltak Besøkstjeneste (penger/lokaler/ menneskerer) Gi enkeltpersoner som ønsker det mulighet for kontakt og felleskap Hele tiden Besøkere Besøkergruppe fra menighetene på Askøy Diakon 6. Tiltak Gruppe ved samlivsbrudd Gi mulighet til å skape nye nettverk og hjelp i en kritisk fase i livet Starte gruppe når vi har nok deltakere (7 10 personer ) 8-10 samlinger Siste gruppemøte + etter at gruppen er avsluttet Gruppeledere Diakonene i prostiet Soknediakonen 3

5 7. Tiltak Samlivskurs - PREP Par i menigheten skal få årlige tilbud om et 3 kvelders kurs som lærer dem å ta vare på ekteskapet Oktober/november hvert år Siste kurskveld pluss av kursleder/hjelpere i etterkant Støtte fra barne- og familie direktoratet Kursholdere og hjelpere Annonse i AV og a:men. På kirkens hjemmeside Diakonene i prostiet Soknediakonen 8. Tiltak Diakonikonfirmant på institusjonstjeneste (penger/lokaler/mennesk er) Lære opp konfirmanter til å få Det diakonale blikket Under konfirmasjonstiden Konfirmanter, voksne veiledere Konfirmantleder Soknediakonen 4

6 INKLUDERENDE FELLESSKAP Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke bånd og skape nye bånd er diakonale utfordringer 9. Tiltak Bibelgrupper i kirken og i private hjem Tilbud om åpne fellesskap der deltakerne selv kan sette agenda Hver gruppe bestemmer selv Dersom tiltaket ikke kommer i gang eller må avvikles Annonsering i a:men og i kunngjøringer i gudstjenesten og andre arrangement der det er naturlig Diakoniutvalget 10. Tiltak Søndagskole - kor Tilbud til menighetens barn om opplæring i bibelhistorien, kristne sanger. Barna skal bli vant med å bruke kirken de tilhører og føle seg hjemme der i et fellesskap med andre Annenhver mandag, følger skoleåret Etter avsluttet sommersemester Voksne ledere Ledere i kor og søndagsskole 5

7 11. Tiltak Småbarnstreff i kirkekjelleren Et tilbud om fellesskap for hjemmeværende mødre/fedre. Nettverksbygging Følger skoleåret, hver onsdag formiddag (kl ) Etter sommeravslutning Menighetssalen, utstyr Kirketjener, menighetsråd 12. Tiltak Formiddagstreff i menighetssalen En mandag i måneden Hvert halvår i menighetsrådet Frivillige, sjåfør Frivillige 13. Tiltak Kirkeforening Arbeide for kirken bl.a. ved å lage til basar. Fellesskap 1 gang hver måned Menighetssalen Frivillige i menigheten 6

8 14. Tiltak Pensjonistenes dag Skriftlig invitasjon til menighetens pensjonister om å komme til gudstjeneste og middag etterpå i menighetssalen. Ønske om at de som kommer skal finne en plass og et fellesskap i menigheten 1. gudstjeneste i juni Første menighetsråd etter tiltak Frivillige Kirketjener/forrettende prest/diakoniutvalg 15. Tiltak 50 års konfirmanter Alle som er konfirmert i Tveit kirke får invitasjon til gudstjeneste, middag og fellesskap Høsten etter tiltak Tilgang på navn og adresser Kirkekontoret 16. Tiltak Lederkurs Tilbud til fjorårskonfirmanter om å være med på lederkurs. Opplæring i kristen tro, lederskap, kristen moral og etikk, kristent fellesskap. Høst og vår Sammen med deltakerne ved kursets slutt. Lederne sammen etter kursslutt Voksenledere Økonomiske støtte fra Menighetsråd, Egnede lokaliteter Kateket, barne- og ungdomsarbeider Ungdomsprest 7

9 17. Tiltak 4 års gudstjeneste, vårsemesteret 6 års gudstjeneste, høstsemesteret Invitere til fellesskap, følge opp plan for dåpsopplæring, dele ut bok Våren Første menighetsråd etter gudstjenestene Anne Helene Gjengedal, penger til innkjøp av bøker Tjenestegjørende prest Sokneprest og menighetsråd 18. Tiltak Institusjonsgudstjenester på Tveit omsorgsbolig, Ravnanger Sykehjem og Ravnanger omsorgsbolig Gi eldre og syke tilbud om gudstjeneste felleskap, nattverd og sosialt samvær 2 ganger hver måned på Ravnanger omsorgsbolig, 1 gang hver måned på Tveit og Ravnanger sykehjem På kirkekontoret en gang i året Frivillige fra menigheten og personalet (på Tveit). Personalet på Ravnanger Sykehjem. Trenger flere frivillige Organist Jolanta Ravnanger, på begge omsorgsboligene Prestene Zimmermann og Forland, soknediakonen 19. Tiltak Tilrettelagte gudstjenester Invitere psykisk utviklingshemmede fra hele Askøy til gudstjeneste i det gamle kirkerommet i Erdal 2 ganger hvert semester Etter hver gudstjeneste Diakoniutvalg, frivillige Soknediakon og forrettende prest 8

10 20. Tiltak Sommertur sammen med Ask menighet Opplevelse, kristent fellesskap og vennskap Forsommer eller ettersommer Menighetsrådene står bak økonomisk Representanter fra diakoniutvalgene i Ask og Tveit Soknediakon 21. Tiltak Kirkekaffe Invitere til fellesskap Etter hver gudstjeneste Gudstjeneste team Kirketjener Menighetsråd 22. Tiltak Kveldsmat - dialog Vi inviterer innvandrere hjem. Fellesskap, vennskap, respekt 1-2 g i halvåret. Oppstart vinter/vår 2013 Åpne hjem Kia, Røde kors, Flyktningekontoret, Menighetsråd og diakoniutvalg på Askøy Diakoniutvalget 9

11 23. Tiltak Medarbeidersamling for frivillige i menigheten Bli bedre kjent med hverandre, inspirere, økt samarbeid, dele erfaringer En gang i året. November Første menighetsrådsmøte etter samlingen, prest og organist Gudstjenesteteam menighetsrådet VERN OM SKAPERVERKET Favner alt Gud har skapt. Gjelder også vårt forbruk og vår livsstil. 24. Tiltak Rettferdig handel Bruke rettferdig kaffe/te på alle arrangement Kirketjener M 10

12 25. Tiltak Kildesortering Gjenbruk, ansvarliggjøring, opplæring Kontinuerlig På menighetsrådsmøtene Tilrettelegging Kirketjener 26. Tiltak Grønn menighet Jobbe for dette i

13 KAMP FOR RETTFERDIGHET Som kirke må vi stå på solidaritetens og rettferdighetens side. Vi utfordres til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i både et globalt og et lokalt perspektiv. 27. Tiltak KN gudstjeneste i fastetiden, familiegudstjeneste Bruke ressursmateriell fra KN og informere menigheten om fasteaksjonens prosjekt. Skape ansvar og engasjement for rettferdighet og menneskeverdet. Søndag i fastetiden Første menighetsråd etter gudstjenesten KN sin ressursbank, konfirmanter, kor, søndagsskole Soknediakon og diakoniutvalg Forrettende prest 28. Tiltak Fasteaksjonen Samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Gi informasjon og skape engasjement for global rettferdighet og solidaritet hos konfirmantene I fastetiden. Dato fastsettes av Kirkens nødhjelp Første menighetsråd etter aksjonen Konfirmanter, konfirmantforeldre, frivillige Konfirmantlærere v/ KN kontakt 12

14 29. Tiltak Misjonsprosjekt på Madagaskar Informere om prosjektet, samle inn penger, skape engasjement for ytremisjon 2 gudstjenester i året 1. menighetsråd etter tiltak Informasjonsskriv fra regionskontoret Regionskontoret og forrettende prest 30. Tiltak Diakoniens dag Ta opp ulike diakonale tema, f. eks. fra de 4 punktene i diakoniplanen og lage temagudstjenester ut fra dette. Gjøre menigheten bevisste og lære opp til diakonal tenkning En gang hver høst Første menighetsråd etter tiltak Materiell utgitt av ulike organisasjoner. F.eks. Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nord/Sør arbeid m.m. Soknediakon Forrettende prest/menighetsråd Diakoniutvalget i Tveit menighet har følgende medlemmer: Berit Garmann Norma Nilsen Doris Stikholmen Jannicke Monstad Hana, soknediakon/sekretær. Diakoniplanen er foreslått av diakoniutvalgsmøte: 23. mai 2012 Vedtatt av menighetsrådet: 13. juni 2012 Oversendt kirkelig fellesråd: 13. juni

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2015/2016 Denne brosjyren er sendt til deg som er medlem eller tilhørende i Den Norske kirke, og bor i Eidsvåg menighet født i 2001. Dersom du kjenner

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer