luf. ~ Stiftskapellan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "luf. ~ Stiftskapellan -----------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Dato: Deres ref: Vår ref: / BISKOPEN I AGDER Saksbehandler: Oluf E. Teinum ( ) Gyldenløvesgt Kristiansand Tlf. (042) Jl Filnavn: dokument3 Prosten i Bamble prosti 3770 KRAGERØ Soknepresten i Bamble 3960 STATHELLE Menighetsrådene i Bamble prestegjeld Bamble kommune vi ordfører 3970 LANGESUND Kirkedepartementet 0030 Oslo l PROTOKOLL FRA VISITAS I BAMBLE PRESTEGJELD september 1996 Sender med dette kopi av protokollen for bispevisitasen i Bamble. En gjør oppmerksom på at menighetsrådet avgjør om referatet skal sendes til andre i menighetene, feks. de ansatte, utvalg, m.v. AGDER BISKOP luf. ~ Stiftskapellan Vedlegg: Protokoll fra visitasen Adresse GYldcnlovesgt Kristirulsand Telefon Telefax Postgiro Bankgiro

2 PROTOKOLL FRA VISITAS I BAMBL E PRESTEGJELD september 1996 vi biskop dr. theol. Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i februar 1987 ved biskop Halvor Bergan. l. PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for visitasen i Bamble prestegjeld: Q,nsdag 11. september KI : Samtaler med kirkelig ansatte, Stathelle " 11.00: Skolegudstjeneste i Stathelle kapell. Preken vi res.kap. Arne Lund. Biskopen samtaler med barna. " : Besøk i Stathelle menighetsbarnehage. " : Bed riftsbesøk på Borealis. " : Samtaler med kirkelig ansatte. Bamble menighetskontor. " "Sammen om kapellet". Stathelle kapell. IQrsdag 12. september: Kl.08.30: Skolegudstjeneste i Herre kirke. Res.kap.Arne Lund preker.biskopen samtaler med barna. " : Skolegudstjeneste i Bamble kirke. Sokneprest Kjell Storaker preker. Biskopen samtaler med barna. " : Ko ntorvisitas, Bamble prestekontor. " : Møte med lærerne i grunnskolen. Bamble menighetshus. " : Besøk på Vest-Bamble aldershjem. Andakt vi soknepresten. Hilsen vi biskopen. " : Drøftingsmøte vedr kirkehus og kirkegård. Bamble menighetshus. " : Samrådingsmøte med menighetsråd og kirkelig ansatte. Bamble menighetshus. Åpning vi menighetsrådsformann Lars Hals. fu..dag 13. september: Kl.09.15: Besøk - ungdomsskolene i Bamble, Grasmyrhallen. " 10.30: Møte med politisk og administrativ ledelse i Bamble kommune. " : Møte med sosialetat og arbeidskontor vedr. arbeidsledighet. «17.00 : Samtaler med kirkelig ansatte, Herre kirke. " : Aftensang med nattverd i Herre kirke. Tekstmeditasjon vi prost LeifWestermoen. " : amrådingsmøte med menighetsråd, kirkelig an atte og ledere i det frivillige kristelige arbeid. Herre bedehus. Sønda 15. se tember: Kl.I 1.00 : Visitasgudstjeneste i Bamble kirke. Pro ten intimerer. Bi kopen preker og holder et kort visitasforedarg. Kirkekaffe på menighet huset etter gudstjene ten.

3 2. REFERAT FRA BESØK, M.V. UNDER VISITASEN Visitasen tok til med samtaler med kirkelig ansatte, Stathelle, der den enkelte ansatte fikk drøfte sin arbeidssituasjon med biskopen.. Deretter fulgte skolegudstjeneste i Stathelle kapell. Skolebarn deltok aktivt i gudstjenesten med ulike tjenesteoppgaver. Res.kap. Arne Lund holdt preken. Biskopen samtalte med barna. Etter gudstjenesten besøkte biskopen Stathelle menighets korttidsbarnehage, der han fikk hilse på barna og barnehagens ansatte. Deretter fulgte bedriftsbesøk på Borealis, som befinner seg på 2. plass i Europa som polymerprodusent mht kapasitet/andel. Under besøket hadde biskopen en samtale med representanter for ledelsen og for arbeiderne bl.a. om temaene bedriftskultur og katastrofeberedskap. Bedriften samarbeider med LRS Porsgrunn, hvor også kirken er involvert. Ettermiddagen var avsatt til nye samtaler med kirkelig ansatte. Kvelden ble avsluttet med en samling isathelie kapell- under mottoet Sammen om kapellet. Biskopen talte over tematikken folkekirke - kirke for folket, og utfordret bl.a. på følgende satsingsområder: - fornyelse av gudstjenetstelivet - utnytte mulighetene ved kasualia - åndelig opprustning av hjemmene - ta dåpsopplæringen på alvor - arbeidet for og med bibelen må prioriteres - fornyelse av misjonsengasjementet - arbeidet med de diakonale oppgaver/utfordringer - lekfolket må i allrninnelighet trekkes mere med i arbeidet Organist Fredrik Knoblock deltok med vakker sang. Kvelden ble ledet av menighetsrådsleder Irene Sandvik. Programmet torsdag tok til med skolegudstjeneste i Herre kirke, der res. kap. Lund holdt preken og biskopen samtalte med barna, etterfulgt av ~egudstjeneste i Bamble kirke med sokneprest Storaker som predikant. Begge gudstjenestene var gode eksempler på samarbeid kirke-skole om gudstjenesten. Under kontorvisitasen på Bamble prestekontor signerte biskopen de fremlagte bøker, som på forhånd var gjennomgått av prosten, og funnet i god orden. Det bør imidlertid anskaffes ny og oppdatert kallsbok for prestegjeldet. Mmet med lærerne i grunnskolen ble holdt i Bamble menighetshus. Skolesjef Jan Furumo ønsket velkommen. Undervisningskonsulent Jan G. Nilsen innledet over temaet: Identitet og dialog - holdninger, samarbeid og vektlegging. Til temaet ' identitet' betonte han viktigheten av å være bevisst på vår kulturarv, og siterte fra en av målsettingene for det nye faget: "gi innsikt i og forståelse for kristen tro og tradisjon og 2

4 kulturarv" Idag registreres en helt annen åpenhet mht livssyn og kristendommen som en nasjonal arv. Et hovedmål med den nye planen er at alle skal få den samme basiskunnskap. Når det gjelder dialog-siden, så utelukker ikke den identiteten, men forutsetter denne. Nilsen sa seg glad for at kristendom og religion kommer på dagsorden for alle, og at kristendom og andre religioner skal presenteres ut fra sin egenart. Forutsetningen for dialog er trygghet på egen identitet. Det nye faget legges opp som et inkluderende fag, der respekt for andres syn står sentralt. Hvordan tenke samarbeid kirke-skole? Kirkens ansatte vil være resurspersoner inn i dette. Nilsen nevnte flg. utfordringer ut fra læreplanen: * Gudstjenesten: vil fortsette samarbeidet her. * Prosjektarbeid tilknyttet elevenes nærmiljø. * Besøk til kirke, moske, bedehus, m.v. * V ære til stede ved gudstjeneste eller møte. * Bilder fra kristendommen historie. * Høytider, ritualer, skikker og symboler. Mht fritaksmuligheter er dette spørsmål som det fortsatt arbeides med. Den norske kirke må kunne stå frem som en hovedsamarbeidspartner, da hovedvekten i faget ligger på kristendomsundervisningen, som er konfesjonelt forankret. Begrunnelsen for dette pedagogisk: Det dreier seg om det som er kjent for de fleste. Faget er imidlertid skolens og elevenes, og skal ikke benyttes til misjonering/forkynnelse, men skal heller ikke i befinne seg i et ideologisk tomrom. Læreren skal forløse og levendegjøre fagets innhold. Nilsen antydet flg. vektlegging på: - hovedinnholdet i bibelhistorien, kirkehistorien og den evangelisk lutherske lære. - hva krd. kan bety for den enkelte og for samfunnet - å gi positive opplevelser - at kristendommen behandles som en levende kulturtradisjon og levende religion. Etter en kort responsrunde, innledet biskopen over temaet en del aktuelle etiske problestillinger. Han refererte til "Future Youth"-undersøkelsen, der ca.3000 unge ble intervjuet. Resultatet viser at de unge opplever samfunnet radikalt annerledes enn unge i samme situasjon tidligere, eksemplifisert i et økende press, behov for trygghet, frykt for ensomhet, bruk av ytre stimuli og at den unge generasjon benevnes en mystisk generasjon. Det er et paradoks at det i dag skjer en vekst i økonomi/forbruk mens livskvaliteten går ned. Samtidig snakkes det om behovet for verdier/etikk. Mediene setter mye av dagsordenen. Folkedomstolen blir ofte det bestemmende. Biskopen nevnte følgende viktige utfordringer for kirke/skole: * FOrbrukersamfunnet/konsumkultur. Jfr. Bispemøteutredning. Konsumkulturen rammer øklologien, den fattige del av verden og oss selv. Her må det skapes nye holdninger. * Rett og galt * Økende voldsmentalitet * Flyktninger! asylsøkere/fremmede 3

5 * Ekteskap/familieliv Momenter fra samtalen etter innledningen: - Vanskelig å være verdinøytral. Vanskelig /forvirrende at flere trosretninger trekkes inn. - Faget heter kristendomskunnskap fortsatt, men tar hensyn til det flerkulturelle samfunn. - Skolesjef: sa at en tenker ut fra at faget skal tilrettelegges så godt at fritak blir unødvendig. - Er glad for at alle elever skal være med. Kan hjelpe hverandre til gjensidig forståelse - Unge oppfatter virkeligheten som vanskelig, og har derav vanskelig for å tro på en kjærlig Gud - Vi må finne knaggene vi skal styre etter, våge å snakke om ting som er vanskelig for oss selv. - Det går an å snakke holdninger/verdier med ungdom. - Spørsmålene fra ungdomsskoleelevene - viktig å arbeide videre med i timene. Fra menigheten ble det invitert til ALPHA- kurs, som berører flere av disse spørsmålene. Torsdag ettermiddag besøkte biskopen Vest-Bamble Aldershjem. Soknepresten holdt andakt. I sin hilsen takket biskopen pensjonærene for den innsats de har gjort i kirke og samfunn, og betjeningen for det fine omsorgsarbeid de utfører. lli.øftingsmøtet vedr kirkehus og kirkegårder ble holdt på Bamble menighetshus.. Til grunn for drøftelsene forelå prostens rapport av 29. august 1996 fra besøk i prestegjeldet. Møtet endte opp med å sette opp saksliste til møtet med kommunen, fredag. ~mrådingsmøtet med menighetsråd og kirkelig ansatte ble holdt på Bamble menighetshus. Menighetsrådsformann Lars Hals åpnet møtet med Guds ord og bønn. Sokneprestens visitasmelding, som gir en god beskrivelse av prestegjeldets nå-situasjon, var grunnlagsmateriale for møtet. Meldingen bør publiseres til flere enn MR-formenn og kommune. Følgende feiter ble drøftet GUdstj enestelivet Biskopen ba om respons på gudstjenesteordningen, som er en prøveordning. Signalene fra møtet var i prinsppet status quo. Det ble ikke registert sterke ønsker om endringer, med unntak av at en vil vurdere å slå sammen noen gudstjenester på sommeren. fu:m og nattverd. bet er åpnet for dette nå. - ned til 4 års alder. A delta i nattverden går ikke på forstanden, men på å åpne seg for mysteriet. Menighetene ønsker å inkludere barna som fullverdige gudstjenestedeltakere og nattverddeltakere. Barne- og ungdomsarbeidet Stathelle: Ikke helt fornøyd mht de over 10 år. Står på ledere. lierre: Har barnekor som fungerer veldig bra. Men så stopper det. Mannskapsmangelen er stor. ~amble : Har et ungdomsarbeid igang. Ønsker ny ungdomsarbeider i samarbeid med Indremisjonen for hele prestegjeldet. l tillegg dreives det noe arbeid rundt på bedehusene. 4

6 Biskopen ga råd om å kurse aktuelle lederemner, og nevnte alternativene: 1. LIV-kurs. 2. HaId: kurs for ungdom 3. Bibelskolen i Grimstad: tilsvarende lederkurs. Diakoni Soknediakonen har arbeidet fram en arbeidsplan. SIMEN-klubb er under oppstarting, en klubb for voksne psykisk utviklingshemmede over 20 år for Bamble/Langesund er påmeldt. Diakoni skal synes og kjennes i menighetene. Det er imidlertid mye frivillig omsorgsarbeid på gang i menighetene. Biskop: Se om diakonen noen ganger mer kan synliggjøres i gudstjenesten, f. eks vi forbønnlnattverdutdeling. Kirkekor Organisten ytret ønske om å få til et lite liturgisk kor. Det vil løfter gudstjenesten sterkt, og har sin store betydning. Programmet fredag begynte med besøk - ungdomsskolene i Bamble, Grasmyrhallen. Elevene hadde på forhånd utarbeidet spørsmål til biskopen, engasjerende spørsmål av personlig, etisk og trosmessig art, som biskopen ga de unge klare svar på. Møtet med politisk og administrativ ledelse i Bamble kommune ble holdt på rådhuset, Langesund. Fra kommunen møtte: Ordfører Jan Erik Gyldensten Rådmann Tom Hafredal Plan- og næringssjef Per Kristian Nilsen Driftssjef Rolf Dehli Varaordfører Odin Barfodt Fra kirken: Biskop Halvor Bergan Sokneprest Kjell Storaker Prost Leif Westermoen Stiftskapellan Oluf T einum Res. kap. Arne Lund Menighetsrådsformann Lars Hals Soknediakon Signe Aschjem I<.irkeverge Finn Arild Arntzen ~ 1. Menighetsgrensene mellom Bamble og Stathelle. Vedtak er fattet i menighetsråd/menighetmøter. aken avgjøres i Agder bispedømmeråd. Saken sendes kommunen til informasjon/uttalelse. Uoknekirke for tathelle og Herre. (Jfr paragraf 15 og 21 i Kirkeloven) Loven forutsetter visse krav til kommunen, men det vil ventelig ikke bli store forandringer her, da kirkene i praksis fungerer som soknekirker. Bi kopen oppfordret til at plan for utbygging a Stathelle kapell sendes gjennom fellesråd til kommune med kostnadsoverslag. Uamble kirke. - Maling innvendig og utvendig Bygning avdelingen er orientert om at stein raser ut fra pipa. Driftssjefen tar eg av dette. 5

7 - Orgelet Biskopen takket for millionbeløpet som kommunen har innvilget. Menigheten vil besørge de resterende kr ,-. - Inngang for rullestolbrukere Det foreligger tegninger godkjent av Riksantikvaren og Stiftsdireksjonen. i Utvidelse av Stathelle kapell Jfr. sak 2. i. Nytt taktekke - Herre kirke Taket begynner å bli svært dårlig. Reparasjonene er kostnadsberegnet til ca kr. Rådmannen ba om å få frem statusrapporten, og sa at lekkasjene som nå er, må tettes, om mulig i to omganger..q." Kirkegårdene - Planfri kryssing til Lønruygg kirkegård og inn- og utkjøring ved Bamble kirke Dette er veimyndighetenes sak. Kommunen sa seg imidlertid villig til å ta opp problemene med veimyndighetene, og ba om et brev fra kirken med begrunnelser. L.. Konsekvensene av ny kirkelov Kommunen uttrykte stor velvilje mht å finne funksjonelle overgangsordninger mht administrativ hjelp. Konkret ble nevnt: organisasjonsgjennomgang, støttefunksjon, arkivsystem. Fra begge parter ble det ytret ønske om fortsatt god kontakt/samarbeid. Deretter fulgte møte med sosialetat og arbeidskontor vedr. arbeidsledighet. Klientorganisasjonen i Grenland var representert vi Anita Kallevik og Brit Vestby, Arbeidskontoret vi konsulent Øyvind Holm Johnsen og Enhet for sosiale tjenester vi avdelingsleder Lars Bøhmer. Fra arbeidskontoret ble det gitt oversiktlige statistiske opplysninger om arbeidsledighetssituasjonen i kommunen og om de tilbud arbeidskontoret yter. 363 personer i kommunen er p.t.helt ledige. Bøhmer fra sosialetaten viste til kirkens lange erfaring med å hjelpe, og utfordret til hjelp med å bedre sosiale nettverk og stimulere til sosial kontakt. Kallevik og Vestby orienterte om klientorganisasjonen, som er et frivillighetsforetak som yter arbeidsledige gratis rådgivning. I et samfunn som har blitt mye kaldere appellerte de til kirken til å bry seg om mennesker. Møtet konkluderte med at soknediakonen følger opp det videre samarbeid. Ettermiddagen var reservert samtaler med kirkelig ansatte. Under aftensangen i Herre kirke holdt prost Westerrnoen tekstmeditasjon. ~rådingsmøtet med menighetsråd. kirkelig ansatte og ledere i det frivillige kristelige arbeid ble holdt i Herre bedehus. Menighetsrådsleder Rigmor Ek Pedersen ønsket velkommen. De to innlederne, Hanna Lise Stensholdt og Kjell Storaker, ga gode innspill til en nyttig Samdrøfting om visjoner og utfordringer vedr. det kristelige arbeid i prestegjeldet i tiden ferrnover. 6

8 3. FOLKETALL, BOSETTINGSMØNSTER OG UTVIKLING SIDEN FORRIGE VISITAS Prestegjeldet består av Bamble menighet, Stathelle menighet og Herre menighet. Det arbeides med en grenseregulering mellom Bamble og Stathelle menigheter i pakt med de nye skolekretsgrensene. Menighetsråd og menighetsmøter har vedtatt et forslag som innebærer at Bamble vil halvere sitt medlemstall, mens Stathelle vil fordoble sitt. I prestegjeldet bor det pr. 1996: dette er en økning på vel 400 siden siste visitas. Av disse bor S.500 i Bamble, i Stathelle og 1420 i Herre menighet. Det ventes ikke store endringer i folketallet i årene som kommer. 4. MENIGHETENES BEMANNING Prestegjeldet blir idag betjent av sokneprest, res.kap. og soknediakon. Prestegjeldet har kontorfullmektig i lh stilling. Det er hovedorganist i hel stilling, samt organist i 30 % stilling. Ved Bamble kirke og Stathelle kapell er det kirketjenerlkirkegårdsarbeider i hel stilling, ved Berre kirkeæik kirkegård: til samme en hel stilling. I tillegg har prestegjeldet kirkegårdsarbeider i 2/3 stilling. Fem personer fungerer som klokkere i prestegjeldet, og lønnes etter antall utførte tjenester. Ved Stathelle menighets korttidsbarnehage er det tilsatt styrer og assistent i deltidsstillinger. I et prestegjeld med så stort antall barn og unge er det betydelig behov for å satsing på dåpsopplæring og barne-og ungdomsarbeid. Det er kirkeverge i full stilling for hele kommunen. KOnfirmantkullene er betydelige, og er arbeidskrevende for de to prestene, som har mange menighetslemmer å betjene. Bamble prestegjeld ligger nå på 3. plass i Agder bispedømme for tildeling av offentlig kateketstilling. Men behovet for kateket ble sterkt understreket allerede under forrige visitas. Det er absolutt tid for å øke bemanningen. 5. KIRKEHUS OG KIRKEGARDER Det må generelt sies at kirkehus og kirkegårder i prestegjeldet er i god stand. Dette fortjener kommunens folk og de kirkelig ansatte stor ros for. ~ble kirke feiret ISO-års jubileum i fjor. Kirken er et imponerende byggverk og har et gudstjenesterom Som stemmer sinnet til høytid. I<!rkens tårn fikk i 1988 kopperbelegg, og det er montert brann- og innbruddsalarm med direkte tilknytning til brannvesenet i Skien. Bakerste del av kirkerommet er innredet med lysglobe, salmebokhylle, et lite alter samt små bord og nye stoler. ~åpsventerommet er innredet som et lite museum med mange gamle og interessante g)enstander. 7

9 Planene er klare for bygging av handicap-inngang. Kirken trenger imidlertid både innvendig og utvendig vedlikehold. Orgelet er i behov aven omfattende utbedring og ombygging. De nødvendige midler er innvilget til dette. Mariakapellet i kirkeruinen ble vigslet til kirkelig bruk i 1988, og brukes både til andakter, bønn og til vigsler. Kapellet står alltid åpent. Jiårehuset like ved kirken er godt vedlikeholdt.!i,mble menighetshus ble innviet i 1992, og inneholder tjenlige lokaliteter til menighetens mange aktiviteter. ~mble sokneprest- og menighetskontor leier lokaler i menighetshuset som både er tiltalende og moderne. &rre kirke er et vakkert kirkebygg, bygget i Også her er det nødvengig med noe vedlikehold. Særlig trenger taket utbedring.!grehuset er satt i meget god stand etter brannen i Rullestolrampe og handicaptoilett er nytt., kontor likeså. fumhelle kapell er bygget i 1964 og fungerer som soknekirke for Stathelle. Menigheten har kostet nye stoler i kirkerommet samt piano. Allerede i 1978 forelå det planer om utbygging. En utvidelse i adskillig mer beskjedent omfang enn den opprinnelig planlagte ser ut til å få en snarlig realisering, med nytt rom til bame- og Ungdomsarbeidet og nødvendige rom for kirketjener. En eventuell sokneregulering med dobling av antallet mennesker som sokner til kapellet, som da rar status av soknekirke, vil ytterligere øke behovet for utbygging. Kirkegårdene i prestegjeldet er velstelte. ~stre kirkegård har imidlertid et nettinggjerde som ikke harmonerer med det tiltalende LDntrykket forøvrig. Stakittgjerdet på Vestre kirkegård trenger maling. Eik kirkegård, som er Bamble kommunes nye felles kirkegård, ble vigslet høsten 1995 og er et ~åde funksjonelt og vakkert anlegg. Driftsbygning og klokketårn vil. være ferdig i siste halvår i ar. Dette er store økonomiske løft for kommunen. 6. MENIGHETSFORHOLDENE Det er et omfattende arbeid på gang i menighetene. Prestene, soknediakonen og de andre kirkelig ansatte utfører et solid og godt arbeid. Det samme må sies om menighetsrådenes arbeid. En stor stab med frivillige utfører en imponerende innsats i de mangeartede aktivitetene som er på gang. 8

10 Kirkesøkningen har holdt seg ganske stabil de siste årene, nattverdsøkningen likeså. Tallene for ofringer/kollekter og givertjeneste vitner om stor giverglede. Qudstjenestelivet ble drøftet under visitasen. Det er viktig av gudstjenesteordningene blir oppdatert og får biskopens godkjenning, og at disse blir realistiske, at de lar seg gjennomføre ut fra dagens bemanningssituasjon. En oppnåelig oppgave må være å få til et lite liturgisk kor tilknyttet gudstjenestenete. Dette vil kunne løfte menighetssangen og gi hjelp til at våre gudstjenestebøkers mangfold rar utfoldelsesmuligheter - med bruk av bibelske salmer, nye salmer, liturgi, m. v. Til dette har Bamble en vel kvalifisert organist som kan gi et slikt arbeid en ønsket standard. llittverden er en av de rikeste kilder til glede, kraft, kjærlighet og håp. Vi må forsøke å bryte ned holdninger som hindrer mennesker i å søke til Herrens bord. Det påhviler prestene å holde frem nattverdens betydning i undervisning og forkynnelse. Alle må vi være med å oppmuntre barna og de unge til å bli trofaste nattverdgjester, og gi dem kjennskap til rikdommen i nattverden. De er fullverdige gudstjenestedeltakere! Som ledd i dåpsopplæringen er det besøk i hjemmene etter fødsel, dåpssamtaler i hjemmene og utdeling av 4-års bok. Det er høstet gode erfaringer med julevandring for barnehager i Bamble. Det er planer for bibelutdeling til 4-klassingene i hele prestegjeldet. Norsk Gideon deler ut Ny-testamenter til alle 7. klassingene. Menighetene mangler imidlertid dåpsopplæringsplaner. K!r..ke-Ibarnehage-/skolesamarbeidet er i god gjenge med besøk på skolene på alle klassetrinn.. Menighetsbarnehagen på Stathelle er et godt tiltak i nærmiljøet. ~friviuige barne- og ungdomsarbeidet står relativt sterkt for gruppene opp til lo-års alder. Søndagsskoler, speiderarbeid, barnekor, barnegospel og barneforeninger samler mange barn og er av stor betydning for menighetens liv. ~nfirmantarbeidet er fordelt mellom prestene, men også soknediakonen, organisten og frivillige ungdomsledere trekkes inn i spesielle oppgaver. Det er menighetsskoler i Bamble og på Stathelle. På Herre har det vært holdt bibeltimer med Påfølgende samtaler. Dette er en type voksenundervisning som det kan bygges videre på. Denne høsten startes ALPHA-kurs, et kursopplegg som særlig er beregnet på mennesker i troens periferi. Det er felles diakoniutvalg for hele prestegjeldet. På Stathelle er det en besøkstjeneste ledet av soknediakonen. SIME -klubb for psykisk utviklingshemmede er under oppstarting. Det drives åpne lekesterder i hver menighet i samarbeid med kommunen. I samme forbindelse må nevnes kirkekaffe, kirkeskyss og pensjonistfester. Soknediakonen er en viktig koordinator og inspirator for diakonien i menighetene. 9

11 I møte med representanter for arbeidskontor, sosialkontor og Klientorganisasjonen i Grenland er det under visitasen lagt grunnlag for et samarbeid med kirken for å kunne komme arbeidsledige i møte. s..ang- og musikkvirksomheten, er omfattende når det gjelder korvirksomhet.bamegospelkorene og ungdomskoret sammen med Bamble blandede kor og Bamble musikk-korps bidrar til et variert sang-og musikkliv i menighetene. Ved mange anledninger deltar også andre kor, korps og solister. Organistene er musikalske ressurspersoner som er av stor viktighet for gudstjenestelivet. Arbeidet for ytre misjon har lange og sterke røtter i prestegjeldet. Menighetene har misjon som prioritert oppgave på menighetenes offerlister og menighetens misjonærer blir tatt med i forbønn. Flere misjonsforeninger er i arbeid og støtter misjonsarbeidet med betydelige Summer. Det er flere foreninger som arbeider for indremisjon i prestegjeldet, og de setter preg på kristenlivet i menighetene. Det gjøres et viktig arbeid i forbindelse med menighetsbladet. Det er en viktig informasjonskanal og en strategisk prekestol i menighetene. Bildet er ikke fullstendig. Men alt i alt er det et mangfoldig og bredt menighetsarbeid i prestegjeldet. Ved siden av de ansatte i kirken, er det en stor flokk medarbeidere av frivillige, som år etter år utfører et trofast og godt arbeid som ledere for menighetens mange aktiviteter. Men oppgavene er også mange og store! 7. KONKLUSJONER I visitasforedraget under visitasgudstjenesten i Bamble kirke søndag 15. september nevnte biskopen følgende som det trengs å arbeide videre med og styrkes i tiden som kommer: LArbeidet for og med Bibelen. lielt konkret oppfordret biskopen hver enkelt og menighetene til *økt bibelbruk - særskilt blant unge. * Bibelfortellingene må igjen komme mere i bruk i arbeidet i kirken og i skolen. * Det er utarbeidet godt materiell om Bibelen til bruk i menighetene. Bibelsekretær Konstanse Raen kommer gjerne og holder kurs i menighetene. * Det er viktig at en i menighetene holder levende og fornyer det personlige engasjement for bibelmisjonen. Det er en viktig oppgave for oss å gi Bibelen videre til folk i Sentral-Afrika, Ukraina og andre sterder der mange folk enda ikke har anledning til å lese i den. Det er spennende og interessant å være med i denne formen for misjon. Urbeidet for misjonen. Dersom vi skal holde oppe og føre videre misjonsengasjementet knyttet til misjonsbefalingen, trenger vi å oppfordre og oppmuntre hver enkelt og menighetene til: * sterkere å fokusere på misjonen i forkynnelse, i bønn og bibelarbeid, i alle lag og foreninger i menighetene. * aktivt støtte misjonsarbeidet ved offer og givertjeneste og ved deltakelse i misjonsprosjekter og misjonærstøtte. Omslutte misjonsarbeidet og misjonærene med forbønn. 10

12 3. Arbeidet med de diakonale oppgavene. Kirken har lange og gode tradisjoner for å ta seg av og hjelpe mennesker i nød. I dag er utfordringene mange og store på dette rnrådet: * syke og eldre som trenger besøk * rusmisbrukere og deres familie som trenger omsorg * mange steder trengs det i dag en ungdomsdiakoni og tiltak spesielt rettet mot risikoutsatt ungdom * psykisk utviklingshemmede som trenger varme - og at noen bryr seg om dem * asylsøkere og flyktninger som trenger medmennesker som kan gi dem støtte og vennskap * arbeidsledige som sliter med ensomhet og føler seg utstøtt Diakoni er evangeliet i praksis! Og en ting til slutt: Vi må ikke glemme hjemmene. De er viktige nå som før! Vi trenger i dag å Oppmuntre hverandre til enkel andakt og bønn i hejmmene våre, i familiene, sammen med barna. I dette ligger det en stor velsignelse og styrke og kraft for store og små til dagens strid! stiftskapellan

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE BISKOPE I AGDER Gyldenløve gt. 9, 4611 Kri tiansand Tlf. (042) 22 733 22 152/23 711 Dato: Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Filnavn: 15.04.1997 1158-96/426.21 Oluf E. Teinum (38 02 08 08 + 16) c:\oluft\protcnd2.doc

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan.

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. PROTOKOLLL FRA VISITAS I 15.-18. SEPTEMBER 1994 SILJAN PRESTEGJELD vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. Forrige visitas var i november 1985 vi biskop Halvor Bergan. 1. PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn 1. 6. september 2015 INNLEDNING Kjære menigheter i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn!

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Flekkerøy og Voie 19-23 februar 2014 INNLEDNING Kjære Flekkerøy menighet og Voie menighet. Nåde være med dere og fred fra

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

1. PROGRAM FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for biskopens visitas i Skien prestegjeld:

1. PROGRAM FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for biskopens visitas i Skien prestegjeld: PROTO KOLL FRA VISITAS I SKIEN PRESTEGJELD 9.-13. april 1997 vi biskop dr. theol. Halvor Bergan --------------------- - ----- ---- - Siste visitas i prestegjeldet var i november 1987 ved biskop Halvor

Detaljer

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand.

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand. Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG Domkirken menighet Søndag 22. januar 2017 1 Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det har vært spennende og innholdsrike

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017 Visitasforedrag Båtsfjord 26. mars 2017. BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 22.-26. MARS 2017 Kjære Båtsfjord sokn! Visitasen i Båtsfjord har

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

INNLEDNING FORBEREDELSER

INNLEDNING FORBEREDELSER Visitasforedrag Skien- og Borgestad sokn 01.10.2017 INNLEDNING Kjære menigheter! Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus! Siste visitas i Skien var i 2008. I Brogstad var siste

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem.

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. PROTOKOLL FRA VISITAS I 1.-4. FEBRUAR 1990 PORSGRUNN PRESTEGJELD vi biskop dr. theol. Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. 1. PROGRAM FOR VISITASEN

Detaljer

VISITASFOREDRAG, LODDEFJORD MENIGHET,

VISITASFOREDRAG, LODDEFJORD MENIGHET, VISITASFOREDRAG, LODDEFJORD MENIGHET, 13.05.2012 Kjære Loddefjord menighet! Det har vært tre inspirerende dager sammen med dere. For det må sies med en gang: Det er utrolig mye å glede seg over i denne

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017 BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND 15.-19. FEBRUAR 2017 Kjære Skånland, Tovik og Astafjord menigheter! Visitasen her i deres tre sokn har vært

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

" 16.00: " 10.30: " 12.00: " :

 16.00:  10.30:  12.00:  : - 8 - og kommunen må snarest finne en løsning på dette problem, om en ikke skal komme i den situasjon at folk fra Dybvåg må gravlegges andre steder. Orgelet i Dybvåg kirke har i mange år vært ute av funksjon.

Detaljer

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY 2016 Vi takker biskopen for inspirerende dager i mai 2015! Her kommer ettervisitas-rapport som sier en del om hva vi har gjort og fulgt opp. Utgangspunktet er biskopens visitasrapport

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BÅTSFJORD MENIGHET Satsingsområde 1. Gudstjenester : MÅL: Økt gudstjenestedeltakelse TAKELSE

STRATEGIPLAN FOR BÅTSFJORD MENIGHET Satsingsområde 1. Gudstjenester : MÅL: Økt gudstjenestedeltakelse TAKELSE VÅR VISJON: Båtsfjord menighet skal være en levende folkekirke som utfordrer til tro og gir næring til tro og arbeider aktivt for å utvikle et trygt og godt lokalmiljø. STRATEGIPLAN FOR BÅTSFJORD MENIGHET

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 11/159-2/OLSVBJAN 25.02.2011 Møtedato: Torsdag 24.2.2011 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Atrå og Mæl-, Austbyde-, Hovin- og Rjukan sokn 19.-23.mars 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Atrå og Mæl, Austbygde-, Hovin-

Detaljer

Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember Kjære alle sammen,

Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember Kjære alle sammen, Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember 2007. Kjære alle sammen, Først vil jeg få takke for en fin gudstjeneste som vi har hatt sammen, og for spennende dager her i Skårer og Lørenskog

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole.

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole. ,. t PROTOKOLL for ld 15 18 september 1988 Bispevisitas i Heddal prestegje.-._ ved biskop Halvor Bergan. - L - Kontorvisitasen på Heddal sokneprestkontor. Biskopen så over de fremlagte bøker og undertegnet

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BJARKØY/SANDSØY, GRYTØY OG TRONDENES SOKN TRONDENES PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 30.OKT-6.

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BJARKØY/SANDSØY, GRYTØY OG TRONDENES SOKN TRONDENES PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 30.OKT-6. BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BJARKØY/SANDSØY, GRYTØY OG TRONDENES SOKN TRONDENES PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 30.OKT-6.NOV 2016 Kjære Bjarkøy/Sandsøy, Grytøy og Trondenes sokn! Visitasen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget?

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hva er behovet? Hva ønsker menigheten å endre og hvorfor? Hva er mulig? Hva er begrensningene? (selve bygget, konstruksjonen, aktuelle rom,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011-2013 GRATANGEN MENIGHET En gruppe bestående av 4 personer fra menighetsrådet har sammen med menighetsrådet utarbeidet en handlingsplan for Gratangen menighet. Planen er tenkt å være

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SANDVIKEN 30. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2011

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SANDVIKEN 30. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2011 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SANDVIKEN 30. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2011 Kjære menighet! Takk for flotte dager her i Sandviken. Det er spennende å møte en menighet som er midt i byen, men likevel har

Detaljer

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan.

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. PROTOKOLL FRA VISITAS I 24.-28. NOVEMBER 1993 GULSET PRESTEGJELD vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. Forrige visitas var i februar 1982 vi biskop Erling utnem i forbindelse med visitasen i Gjerpen prestegjeld.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 59/15 Oslo, 03.-05. desember 2015 Referanser: KM 09/11, KM 08/13, KM 07/15, UKM 08/11, BM 03/10, BM 32/14, BM 41/15, KR 14/14, KR 33/14,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

Den norske kirke Tunsberg biskop

Den norske kirke Tunsberg biskop Den norske kirke Tunsberg biskop Visitasforedrag i Fon, Vivestad, Våle, Ramnes og Undrumsdal sokn i Nord- Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme. Våle kirke, Maria budskapsdag, 17. mars 2013. Innledning

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A.

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. UKER INNHOLD KOMPETANSEMÅL KRITERIER Eleven skal uttrykke tanker om livet, tap Etikk og filosofi og sorg, godt og vondt og gi respons på Jeg kan sette ord på tanker om livet på

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer