luf. ~ Stiftskapellan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "luf. ~ Stiftskapellan -----------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Dato: Deres ref: Vår ref: / BISKOPEN I AGDER Saksbehandler: Oluf E. Teinum ( ) Gyldenløvesgt Kristiansand Tlf. (042) Jl Filnavn: dokument3 Prosten i Bamble prosti 3770 KRAGERØ Soknepresten i Bamble 3960 STATHELLE Menighetsrådene i Bamble prestegjeld Bamble kommune vi ordfører 3970 LANGESUND Kirkedepartementet 0030 Oslo l PROTOKOLL FRA VISITAS I BAMBLE PRESTEGJELD september 1996 Sender med dette kopi av protokollen for bispevisitasen i Bamble. En gjør oppmerksom på at menighetsrådet avgjør om referatet skal sendes til andre i menighetene, feks. de ansatte, utvalg, m.v. AGDER BISKOP luf. ~ Stiftskapellan Vedlegg: Protokoll fra visitasen Adresse GYldcnlovesgt Kristirulsand Telefon Telefax Postgiro Bankgiro

2 PROTOKOLL FRA VISITAS I BAMBL E PRESTEGJELD september 1996 vi biskop dr. theol. Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i februar 1987 ved biskop Halvor Bergan. l. PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for visitasen i Bamble prestegjeld: Q,nsdag 11. september KI : Samtaler med kirkelig ansatte, Stathelle " 11.00: Skolegudstjeneste i Stathelle kapell. Preken vi res.kap. Arne Lund. Biskopen samtaler med barna. " : Besøk i Stathelle menighetsbarnehage. " : Bed riftsbesøk på Borealis. " : Samtaler med kirkelig ansatte. Bamble menighetskontor. " "Sammen om kapellet". Stathelle kapell. IQrsdag 12. september: Kl.08.30: Skolegudstjeneste i Herre kirke. Res.kap.Arne Lund preker.biskopen samtaler med barna. " : Skolegudstjeneste i Bamble kirke. Sokneprest Kjell Storaker preker. Biskopen samtaler med barna. " : Ko ntorvisitas, Bamble prestekontor. " : Møte med lærerne i grunnskolen. Bamble menighetshus. " : Besøk på Vest-Bamble aldershjem. Andakt vi soknepresten. Hilsen vi biskopen. " : Drøftingsmøte vedr kirkehus og kirkegård. Bamble menighetshus. " : Samrådingsmøte med menighetsråd og kirkelig ansatte. Bamble menighetshus. Åpning vi menighetsrådsformann Lars Hals. fu..dag 13. september: Kl.09.15: Besøk - ungdomsskolene i Bamble, Grasmyrhallen. " 10.30: Møte med politisk og administrativ ledelse i Bamble kommune. " : Møte med sosialetat og arbeidskontor vedr. arbeidsledighet. «17.00 : Samtaler med kirkelig ansatte, Herre kirke. " : Aftensang med nattverd i Herre kirke. Tekstmeditasjon vi prost LeifWestermoen. " : amrådingsmøte med menighetsråd, kirkelig an atte og ledere i det frivillige kristelige arbeid. Herre bedehus. Sønda 15. se tember: Kl.I 1.00 : Visitasgudstjeneste i Bamble kirke. Pro ten intimerer. Bi kopen preker og holder et kort visitasforedarg. Kirkekaffe på menighet huset etter gudstjene ten.

3 2. REFERAT FRA BESØK, M.V. UNDER VISITASEN Visitasen tok til med samtaler med kirkelig ansatte, Stathelle, der den enkelte ansatte fikk drøfte sin arbeidssituasjon med biskopen.. Deretter fulgte skolegudstjeneste i Stathelle kapell. Skolebarn deltok aktivt i gudstjenesten med ulike tjenesteoppgaver. Res.kap. Arne Lund holdt preken. Biskopen samtalte med barna. Etter gudstjenesten besøkte biskopen Stathelle menighets korttidsbarnehage, der han fikk hilse på barna og barnehagens ansatte. Deretter fulgte bedriftsbesøk på Borealis, som befinner seg på 2. plass i Europa som polymerprodusent mht kapasitet/andel. Under besøket hadde biskopen en samtale med representanter for ledelsen og for arbeiderne bl.a. om temaene bedriftskultur og katastrofeberedskap. Bedriften samarbeider med LRS Porsgrunn, hvor også kirken er involvert. Ettermiddagen var avsatt til nye samtaler med kirkelig ansatte. Kvelden ble avsluttet med en samling isathelie kapell- under mottoet Sammen om kapellet. Biskopen talte over tematikken folkekirke - kirke for folket, og utfordret bl.a. på følgende satsingsområder: - fornyelse av gudstjenetstelivet - utnytte mulighetene ved kasualia - åndelig opprustning av hjemmene - ta dåpsopplæringen på alvor - arbeidet for og med bibelen må prioriteres - fornyelse av misjonsengasjementet - arbeidet med de diakonale oppgaver/utfordringer - lekfolket må i allrninnelighet trekkes mere med i arbeidet Organist Fredrik Knoblock deltok med vakker sang. Kvelden ble ledet av menighetsrådsleder Irene Sandvik. Programmet torsdag tok til med skolegudstjeneste i Herre kirke, der res. kap. Lund holdt preken og biskopen samtalte med barna, etterfulgt av ~egudstjeneste i Bamble kirke med sokneprest Storaker som predikant. Begge gudstjenestene var gode eksempler på samarbeid kirke-skole om gudstjenesten. Under kontorvisitasen på Bamble prestekontor signerte biskopen de fremlagte bøker, som på forhånd var gjennomgått av prosten, og funnet i god orden. Det bør imidlertid anskaffes ny og oppdatert kallsbok for prestegjeldet. Mmet med lærerne i grunnskolen ble holdt i Bamble menighetshus. Skolesjef Jan Furumo ønsket velkommen. Undervisningskonsulent Jan G. Nilsen innledet over temaet: Identitet og dialog - holdninger, samarbeid og vektlegging. Til temaet ' identitet' betonte han viktigheten av å være bevisst på vår kulturarv, og siterte fra en av målsettingene for det nye faget: "gi innsikt i og forståelse for kristen tro og tradisjon og 2

4 kulturarv" Idag registreres en helt annen åpenhet mht livssyn og kristendommen som en nasjonal arv. Et hovedmål med den nye planen er at alle skal få den samme basiskunnskap. Når det gjelder dialog-siden, så utelukker ikke den identiteten, men forutsetter denne. Nilsen sa seg glad for at kristendom og religion kommer på dagsorden for alle, og at kristendom og andre religioner skal presenteres ut fra sin egenart. Forutsetningen for dialog er trygghet på egen identitet. Det nye faget legges opp som et inkluderende fag, der respekt for andres syn står sentralt. Hvordan tenke samarbeid kirke-skole? Kirkens ansatte vil være resurspersoner inn i dette. Nilsen nevnte flg. utfordringer ut fra læreplanen: * Gudstjenesten: vil fortsette samarbeidet her. * Prosjektarbeid tilknyttet elevenes nærmiljø. * Besøk til kirke, moske, bedehus, m.v. * V ære til stede ved gudstjeneste eller møte. * Bilder fra kristendommen historie. * Høytider, ritualer, skikker og symboler. Mht fritaksmuligheter er dette spørsmål som det fortsatt arbeides med. Den norske kirke må kunne stå frem som en hovedsamarbeidspartner, da hovedvekten i faget ligger på kristendomsundervisningen, som er konfesjonelt forankret. Begrunnelsen for dette pedagogisk: Det dreier seg om det som er kjent for de fleste. Faget er imidlertid skolens og elevenes, og skal ikke benyttes til misjonering/forkynnelse, men skal heller ikke i befinne seg i et ideologisk tomrom. Læreren skal forløse og levendegjøre fagets innhold. Nilsen antydet flg. vektlegging på: - hovedinnholdet i bibelhistorien, kirkehistorien og den evangelisk lutherske lære. - hva krd. kan bety for den enkelte og for samfunnet - å gi positive opplevelser - at kristendommen behandles som en levende kulturtradisjon og levende religion. Etter en kort responsrunde, innledet biskopen over temaet en del aktuelle etiske problestillinger. Han refererte til "Future Youth"-undersøkelsen, der ca.3000 unge ble intervjuet. Resultatet viser at de unge opplever samfunnet radikalt annerledes enn unge i samme situasjon tidligere, eksemplifisert i et økende press, behov for trygghet, frykt for ensomhet, bruk av ytre stimuli og at den unge generasjon benevnes en mystisk generasjon. Det er et paradoks at det i dag skjer en vekst i økonomi/forbruk mens livskvaliteten går ned. Samtidig snakkes det om behovet for verdier/etikk. Mediene setter mye av dagsordenen. Folkedomstolen blir ofte det bestemmende. Biskopen nevnte følgende viktige utfordringer for kirke/skole: * FOrbrukersamfunnet/konsumkultur. Jfr. Bispemøteutredning. Konsumkulturen rammer øklologien, den fattige del av verden og oss selv. Her må det skapes nye holdninger. * Rett og galt * Økende voldsmentalitet * Flyktninger! asylsøkere/fremmede 3

5 * Ekteskap/familieliv Momenter fra samtalen etter innledningen: - Vanskelig å være verdinøytral. Vanskelig /forvirrende at flere trosretninger trekkes inn. - Faget heter kristendomskunnskap fortsatt, men tar hensyn til det flerkulturelle samfunn. - Skolesjef: sa at en tenker ut fra at faget skal tilrettelegges så godt at fritak blir unødvendig. - Er glad for at alle elever skal være med. Kan hjelpe hverandre til gjensidig forståelse - Unge oppfatter virkeligheten som vanskelig, og har derav vanskelig for å tro på en kjærlig Gud - Vi må finne knaggene vi skal styre etter, våge å snakke om ting som er vanskelig for oss selv. - Det går an å snakke holdninger/verdier med ungdom. - Spørsmålene fra ungdomsskoleelevene - viktig å arbeide videre med i timene. Fra menigheten ble det invitert til ALPHA- kurs, som berører flere av disse spørsmålene. Torsdag ettermiddag besøkte biskopen Vest-Bamble Aldershjem. Soknepresten holdt andakt. I sin hilsen takket biskopen pensjonærene for den innsats de har gjort i kirke og samfunn, og betjeningen for det fine omsorgsarbeid de utfører. lli.øftingsmøtet vedr kirkehus og kirkegårder ble holdt på Bamble menighetshus.. Til grunn for drøftelsene forelå prostens rapport av 29. august 1996 fra besøk i prestegjeldet. Møtet endte opp med å sette opp saksliste til møtet med kommunen, fredag. ~mrådingsmøtet med menighetsråd og kirkelig ansatte ble holdt på Bamble menighetshus. Menighetsrådsformann Lars Hals åpnet møtet med Guds ord og bønn. Sokneprestens visitasmelding, som gir en god beskrivelse av prestegjeldets nå-situasjon, var grunnlagsmateriale for møtet. Meldingen bør publiseres til flere enn MR-formenn og kommune. Følgende feiter ble drøftet GUdstj enestelivet Biskopen ba om respons på gudstjenesteordningen, som er en prøveordning. Signalene fra møtet var i prinsppet status quo. Det ble ikke registert sterke ønsker om endringer, med unntak av at en vil vurdere å slå sammen noen gudstjenester på sommeren. fu:m og nattverd. bet er åpnet for dette nå. - ned til 4 års alder. A delta i nattverden går ikke på forstanden, men på å åpne seg for mysteriet. Menighetene ønsker å inkludere barna som fullverdige gudstjenestedeltakere og nattverddeltakere. Barne- og ungdomsarbeidet Stathelle: Ikke helt fornøyd mht de over 10 år. Står på ledere. lierre: Har barnekor som fungerer veldig bra. Men så stopper det. Mannskapsmangelen er stor. ~amble : Har et ungdomsarbeid igang. Ønsker ny ungdomsarbeider i samarbeid med Indremisjonen for hele prestegjeldet. l tillegg dreives det noe arbeid rundt på bedehusene. 4

6 Biskopen ga råd om å kurse aktuelle lederemner, og nevnte alternativene: 1. LIV-kurs. 2. HaId: kurs for ungdom 3. Bibelskolen i Grimstad: tilsvarende lederkurs. Diakoni Soknediakonen har arbeidet fram en arbeidsplan. SIMEN-klubb er under oppstarting, en klubb for voksne psykisk utviklingshemmede over 20 år for Bamble/Langesund er påmeldt. Diakoni skal synes og kjennes i menighetene. Det er imidlertid mye frivillig omsorgsarbeid på gang i menighetene. Biskop: Se om diakonen noen ganger mer kan synliggjøres i gudstjenesten, f. eks vi forbønnlnattverdutdeling. Kirkekor Organisten ytret ønske om å få til et lite liturgisk kor. Det vil løfter gudstjenesten sterkt, og har sin store betydning. Programmet fredag begynte med besøk - ungdomsskolene i Bamble, Grasmyrhallen. Elevene hadde på forhånd utarbeidet spørsmål til biskopen, engasjerende spørsmål av personlig, etisk og trosmessig art, som biskopen ga de unge klare svar på. Møtet med politisk og administrativ ledelse i Bamble kommune ble holdt på rådhuset, Langesund. Fra kommunen møtte: Ordfører Jan Erik Gyldensten Rådmann Tom Hafredal Plan- og næringssjef Per Kristian Nilsen Driftssjef Rolf Dehli Varaordfører Odin Barfodt Fra kirken: Biskop Halvor Bergan Sokneprest Kjell Storaker Prost Leif Westermoen Stiftskapellan Oluf T einum Res. kap. Arne Lund Menighetsrådsformann Lars Hals Soknediakon Signe Aschjem I<.irkeverge Finn Arild Arntzen ~ 1. Menighetsgrensene mellom Bamble og Stathelle. Vedtak er fattet i menighetsråd/menighetmøter. aken avgjøres i Agder bispedømmeråd. Saken sendes kommunen til informasjon/uttalelse. Uoknekirke for tathelle og Herre. (Jfr paragraf 15 og 21 i Kirkeloven) Loven forutsetter visse krav til kommunen, men det vil ventelig ikke bli store forandringer her, da kirkene i praksis fungerer som soknekirker. Bi kopen oppfordret til at plan for utbygging a Stathelle kapell sendes gjennom fellesråd til kommune med kostnadsoverslag. Uamble kirke. - Maling innvendig og utvendig Bygning avdelingen er orientert om at stein raser ut fra pipa. Driftssjefen tar eg av dette. 5

7 - Orgelet Biskopen takket for millionbeløpet som kommunen har innvilget. Menigheten vil besørge de resterende kr ,-. - Inngang for rullestolbrukere Det foreligger tegninger godkjent av Riksantikvaren og Stiftsdireksjonen. i Utvidelse av Stathelle kapell Jfr. sak 2. i. Nytt taktekke - Herre kirke Taket begynner å bli svært dårlig. Reparasjonene er kostnadsberegnet til ca kr. Rådmannen ba om å få frem statusrapporten, og sa at lekkasjene som nå er, må tettes, om mulig i to omganger..q." Kirkegårdene - Planfri kryssing til Lønruygg kirkegård og inn- og utkjøring ved Bamble kirke Dette er veimyndighetenes sak. Kommunen sa seg imidlertid villig til å ta opp problemene med veimyndighetene, og ba om et brev fra kirken med begrunnelser. L.. Konsekvensene av ny kirkelov Kommunen uttrykte stor velvilje mht å finne funksjonelle overgangsordninger mht administrativ hjelp. Konkret ble nevnt: organisasjonsgjennomgang, støttefunksjon, arkivsystem. Fra begge parter ble det ytret ønske om fortsatt god kontakt/samarbeid. Deretter fulgte møte med sosialetat og arbeidskontor vedr. arbeidsledighet. Klientorganisasjonen i Grenland var representert vi Anita Kallevik og Brit Vestby, Arbeidskontoret vi konsulent Øyvind Holm Johnsen og Enhet for sosiale tjenester vi avdelingsleder Lars Bøhmer. Fra arbeidskontoret ble det gitt oversiktlige statistiske opplysninger om arbeidsledighetssituasjonen i kommunen og om de tilbud arbeidskontoret yter. 363 personer i kommunen er p.t.helt ledige. Bøhmer fra sosialetaten viste til kirkens lange erfaring med å hjelpe, og utfordret til hjelp med å bedre sosiale nettverk og stimulere til sosial kontakt. Kallevik og Vestby orienterte om klientorganisasjonen, som er et frivillighetsforetak som yter arbeidsledige gratis rådgivning. I et samfunn som har blitt mye kaldere appellerte de til kirken til å bry seg om mennesker. Møtet konkluderte med at soknediakonen følger opp det videre samarbeid. Ettermiddagen var reservert samtaler med kirkelig ansatte. Under aftensangen i Herre kirke holdt prost Westerrnoen tekstmeditasjon. ~rådingsmøtet med menighetsråd. kirkelig ansatte og ledere i det frivillige kristelige arbeid ble holdt i Herre bedehus. Menighetsrådsleder Rigmor Ek Pedersen ønsket velkommen. De to innlederne, Hanna Lise Stensholdt og Kjell Storaker, ga gode innspill til en nyttig Samdrøfting om visjoner og utfordringer vedr. det kristelige arbeid i prestegjeldet i tiden ferrnover. 6

8 3. FOLKETALL, BOSETTINGSMØNSTER OG UTVIKLING SIDEN FORRIGE VISITAS Prestegjeldet består av Bamble menighet, Stathelle menighet og Herre menighet. Det arbeides med en grenseregulering mellom Bamble og Stathelle menigheter i pakt med de nye skolekretsgrensene. Menighetsråd og menighetsmøter har vedtatt et forslag som innebærer at Bamble vil halvere sitt medlemstall, mens Stathelle vil fordoble sitt. I prestegjeldet bor det pr. 1996: dette er en økning på vel 400 siden siste visitas. Av disse bor S.500 i Bamble, i Stathelle og 1420 i Herre menighet. Det ventes ikke store endringer i folketallet i årene som kommer. 4. MENIGHETENES BEMANNING Prestegjeldet blir idag betjent av sokneprest, res.kap. og soknediakon. Prestegjeldet har kontorfullmektig i lh stilling. Det er hovedorganist i hel stilling, samt organist i 30 % stilling. Ved Bamble kirke og Stathelle kapell er det kirketjenerlkirkegårdsarbeider i hel stilling, ved Berre kirkeæik kirkegård: til samme en hel stilling. I tillegg har prestegjeldet kirkegårdsarbeider i 2/3 stilling. Fem personer fungerer som klokkere i prestegjeldet, og lønnes etter antall utførte tjenester. Ved Stathelle menighets korttidsbarnehage er det tilsatt styrer og assistent i deltidsstillinger. I et prestegjeld med så stort antall barn og unge er det betydelig behov for å satsing på dåpsopplæring og barne-og ungdomsarbeid. Det er kirkeverge i full stilling for hele kommunen. KOnfirmantkullene er betydelige, og er arbeidskrevende for de to prestene, som har mange menighetslemmer å betjene. Bamble prestegjeld ligger nå på 3. plass i Agder bispedømme for tildeling av offentlig kateketstilling. Men behovet for kateket ble sterkt understreket allerede under forrige visitas. Det er absolutt tid for å øke bemanningen. 5. KIRKEHUS OG KIRKEGARDER Det må generelt sies at kirkehus og kirkegårder i prestegjeldet er i god stand. Dette fortjener kommunens folk og de kirkelig ansatte stor ros for. ~ble kirke feiret ISO-års jubileum i fjor. Kirken er et imponerende byggverk og har et gudstjenesterom Som stemmer sinnet til høytid. I<!rkens tårn fikk i 1988 kopperbelegg, og det er montert brann- og innbruddsalarm med direkte tilknytning til brannvesenet i Skien. Bakerste del av kirkerommet er innredet med lysglobe, salmebokhylle, et lite alter samt små bord og nye stoler. ~åpsventerommet er innredet som et lite museum med mange gamle og interessante g)enstander. 7

9 Planene er klare for bygging av handicap-inngang. Kirken trenger imidlertid både innvendig og utvendig vedlikehold. Orgelet er i behov aven omfattende utbedring og ombygging. De nødvendige midler er innvilget til dette. Mariakapellet i kirkeruinen ble vigslet til kirkelig bruk i 1988, og brukes både til andakter, bønn og til vigsler. Kapellet står alltid åpent. Jiårehuset like ved kirken er godt vedlikeholdt.!i,mble menighetshus ble innviet i 1992, og inneholder tjenlige lokaliteter til menighetens mange aktiviteter. ~mble sokneprest- og menighetskontor leier lokaler i menighetshuset som både er tiltalende og moderne. &rre kirke er et vakkert kirkebygg, bygget i Også her er det nødvengig med noe vedlikehold. Særlig trenger taket utbedring.!grehuset er satt i meget god stand etter brannen i Rullestolrampe og handicaptoilett er nytt., kontor likeså. fumhelle kapell er bygget i 1964 og fungerer som soknekirke for Stathelle. Menigheten har kostet nye stoler i kirkerommet samt piano. Allerede i 1978 forelå det planer om utbygging. En utvidelse i adskillig mer beskjedent omfang enn den opprinnelig planlagte ser ut til å få en snarlig realisering, med nytt rom til bame- og Ungdomsarbeidet og nødvendige rom for kirketjener. En eventuell sokneregulering med dobling av antallet mennesker som sokner til kapellet, som da rar status av soknekirke, vil ytterligere øke behovet for utbygging. Kirkegårdene i prestegjeldet er velstelte. ~stre kirkegård har imidlertid et nettinggjerde som ikke harmonerer med det tiltalende LDntrykket forøvrig. Stakittgjerdet på Vestre kirkegård trenger maling. Eik kirkegård, som er Bamble kommunes nye felles kirkegård, ble vigslet høsten 1995 og er et ~åde funksjonelt og vakkert anlegg. Driftsbygning og klokketårn vil. være ferdig i siste halvår i ar. Dette er store økonomiske løft for kommunen. 6. MENIGHETSFORHOLDENE Det er et omfattende arbeid på gang i menighetene. Prestene, soknediakonen og de andre kirkelig ansatte utfører et solid og godt arbeid. Det samme må sies om menighetsrådenes arbeid. En stor stab med frivillige utfører en imponerende innsats i de mangeartede aktivitetene som er på gang. 8

10 Kirkesøkningen har holdt seg ganske stabil de siste årene, nattverdsøkningen likeså. Tallene for ofringer/kollekter og givertjeneste vitner om stor giverglede. Qudstjenestelivet ble drøftet under visitasen. Det er viktig av gudstjenesteordningene blir oppdatert og får biskopens godkjenning, og at disse blir realistiske, at de lar seg gjennomføre ut fra dagens bemanningssituasjon. En oppnåelig oppgave må være å få til et lite liturgisk kor tilknyttet gudstjenestenete. Dette vil kunne løfte menighetssangen og gi hjelp til at våre gudstjenestebøkers mangfold rar utfoldelsesmuligheter - med bruk av bibelske salmer, nye salmer, liturgi, m. v. Til dette har Bamble en vel kvalifisert organist som kan gi et slikt arbeid en ønsket standard. llittverden er en av de rikeste kilder til glede, kraft, kjærlighet og håp. Vi må forsøke å bryte ned holdninger som hindrer mennesker i å søke til Herrens bord. Det påhviler prestene å holde frem nattverdens betydning i undervisning og forkynnelse. Alle må vi være med å oppmuntre barna og de unge til å bli trofaste nattverdgjester, og gi dem kjennskap til rikdommen i nattverden. De er fullverdige gudstjenestedeltakere! Som ledd i dåpsopplæringen er det besøk i hjemmene etter fødsel, dåpssamtaler i hjemmene og utdeling av 4-års bok. Det er høstet gode erfaringer med julevandring for barnehager i Bamble. Det er planer for bibelutdeling til 4-klassingene i hele prestegjeldet. Norsk Gideon deler ut Ny-testamenter til alle 7. klassingene. Menighetene mangler imidlertid dåpsopplæringsplaner. K!r..ke-Ibarnehage-/skolesamarbeidet er i god gjenge med besøk på skolene på alle klassetrinn.. Menighetsbarnehagen på Stathelle er et godt tiltak i nærmiljøet. ~friviuige barne- og ungdomsarbeidet står relativt sterkt for gruppene opp til lo-års alder. Søndagsskoler, speiderarbeid, barnekor, barnegospel og barneforeninger samler mange barn og er av stor betydning for menighetens liv. ~nfirmantarbeidet er fordelt mellom prestene, men også soknediakonen, organisten og frivillige ungdomsledere trekkes inn i spesielle oppgaver. Det er menighetsskoler i Bamble og på Stathelle. På Herre har det vært holdt bibeltimer med Påfølgende samtaler. Dette er en type voksenundervisning som det kan bygges videre på. Denne høsten startes ALPHA-kurs, et kursopplegg som særlig er beregnet på mennesker i troens periferi. Det er felles diakoniutvalg for hele prestegjeldet. På Stathelle er det en besøkstjeneste ledet av soknediakonen. SIME -klubb for psykisk utviklingshemmede er under oppstarting. Det drives åpne lekesterder i hver menighet i samarbeid med kommunen. I samme forbindelse må nevnes kirkekaffe, kirkeskyss og pensjonistfester. Soknediakonen er en viktig koordinator og inspirator for diakonien i menighetene. 9

11 I møte med representanter for arbeidskontor, sosialkontor og Klientorganisasjonen i Grenland er det under visitasen lagt grunnlag for et samarbeid med kirken for å kunne komme arbeidsledige i møte. s..ang- og musikkvirksomheten, er omfattende når det gjelder korvirksomhet.bamegospelkorene og ungdomskoret sammen med Bamble blandede kor og Bamble musikk-korps bidrar til et variert sang-og musikkliv i menighetene. Ved mange anledninger deltar også andre kor, korps og solister. Organistene er musikalske ressurspersoner som er av stor viktighet for gudstjenestelivet. Arbeidet for ytre misjon har lange og sterke røtter i prestegjeldet. Menighetene har misjon som prioritert oppgave på menighetenes offerlister og menighetens misjonærer blir tatt med i forbønn. Flere misjonsforeninger er i arbeid og støtter misjonsarbeidet med betydelige Summer. Det er flere foreninger som arbeider for indremisjon i prestegjeldet, og de setter preg på kristenlivet i menighetene. Det gjøres et viktig arbeid i forbindelse med menighetsbladet. Det er en viktig informasjonskanal og en strategisk prekestol i menighetene. Bildet er ikke fullstendig. Men alt i alt er det et mangfoldig og bredt menighetsarbeid i prestegjeldet. Ved siden av de ansatte i kirken, er det en stor flokk medarbeidere av frivillige, som år etter år utfører et trofast og godt arbeid som ledere for menighetens mange aktiviteter. Men oppgavene er også mange og store! 7. KONKLUSJONER I visitasforedraget under visitasgudstjenesten i Bamble kirke søndag 15. september nevnte biskopen følgende som det trengs å arbeide videre med og styrkes i tiden som kommer: LArbeidet for og med Bibelen. lielt konkret oppfordret biskopen hver enkelt og menighetene til *økt bibelbruk - særskilt blant unge. * Bibelfortellingene må igjen komme mere i bruk i arbeidet i kirken og i skolen. * Det er utarbeidet godt materiell om Bibelen til bruk i menighetene. Bibelsekretær Konstanse Raen kommer gjerne og holder kurs i menighetene. * Det er viktig at en i menighetene holder levende og fornyer det personlige engasjement for bibelmisjonen. Det er en viktig oppgave for oss å gi Bibelen videre til folk i Sentral-Afrika, Ukraina og andre sterder der mange folk enda ikke har anledning til å lese i den. Det er spennende og interessant å være med i denne formen for misjon. Urbeidet for misjonen. Dersom vi skal holde oppe og føre videre misjonsengasjementet knyttet til misjonsbefalingen, trenger vi å oppfordre og oppmuntre hver enkelt og menighetene til: * sterkere å fokusere på misjonen i forkynnelse, i bønn og bibelarbeid, i alle lag og foreninger i menighetene. * aktivt støtte misjonsarbeidet ved offer og givertjeneste og ved deltakelse i misjonsprosjekter og misjonærstøtte. Omslutte misjonsarbeidet og misjonærene med forbønn. 10

12 3. Arbeidet med de diakonale oppgavene. Kirken har lange og gode tradisjoner for å ta seg av og hjelpe mennesker i nød. I dag er utfordringene mange og store på dette rnrådet: * syke og eldre som trenger besøk * rusmisbrukere og deres familie som trenger omsorg * mange steder trengs det i dag en ungdomsdiakoni og tiltak spesielt rettet mot risikoutsatt ungdom * psykisk utviklingshemmede som trenger varme - og at noen bryr seg om dem * asylsøkere og flyktninger som trenger medmennesker som kan gi dem støtte og vennskap * arbeidsledige som sliter med ensomhet og føler seg utstøtt Diakoni er evangeliet i praksis! Og en ting til slutt: Vi må ikke glemme hjemmene. De er viktige nå som før! Vi trenger i dag å Oppmuntre hverandre til enkel andakt og bønn i hejmmene våre, i familiene, sammen med barna. I dette ligger det en stor velsignelse og styrke og kraft for store og små til dagens strid! stiftskapellan

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE BISKOPE I AGDER Gyldenløve gt. 9, 4611 Kri tiansand Tlf. (042) 22 733 22 152/23 711 Dato: Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Filnavn: 15.04.1997 1158-96/426.21 Oluf E. Teinum (38 02 08 08 + 16) c:\oluft\protcnd2.doc

Detaljer

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan.

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. PROTOKOLLL FRA VISITAS I 15.-18. SEPTEMBER 1994 SILJAN PRESTEGJELD vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. Forrige visitas var i november 1985 vi biskop Halvor Bergan. 1. PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

1. PROGRAM FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for biskopens visitas i Skien prestegjeld:

1. PROGRAM FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for biskopens visitas i Skien prestegjeld: PROTO KOLL FRA VISITAS I SKIEN PRESTEGJELD 9.-13. april 1997 vi biskop dr. theol. Halvor Bergan --------------------- - ----- ---- - Siste visitas i prestegjeldet var i november 1987 ved biskop Halvor

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem.

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. PROTOKOLL FRA VISITAS I 1.-4. FEBRUAR 1990 PORSGRUNN PRESTEGJELD vi biskop dr. theol. Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. 1. PROGRAM FOR VISITASEN

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole.

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole. ,. t PROTOKOLL for ld 15 18 september 1988 Bispevisitas i Heddal prestegje.-._ ved biskop Halvor Bergan. - L - Kontorvisitasen på Heddal sokneprestkontor. Biskopen så over de fremlagte bøker og undertegnet

Detaljer

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet.

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet. DEN NORSKE KIRKE Webmaster ( 12.03.2002 ) I denne stilen skriver jeg om den norske kirke. Karakter: 5 Målform: Bokmål DEN NORSKE KIRKE 1 Hva ligger i begrepet statskirke? I begrepet staskirke mener man

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje Hinna

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Vedlegg til høring om kirkebygg, kap 9 Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirkerommet med sitt inventar og utstyr skal tjene til Guds ære og menighetens

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN 1 VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN KIRKER, KIRKEGÅRDER OG KONTOR Kirker, kirkegårder og gravplasser ble besøkt 9. mars, kontor 30. mars 2015. Før besøkene hadde kirkeverge og fellesråd fremlagt sin rapport.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Stor er du, Herre, min Gud! Du har kledd deg i høgd og herlegdom.

Stor er du, Herre, min Gud! Du har kledd deg i høgd og herlegdom. Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Riska og Høle Sandnes prosti 22. 27. april 2014 Det har vært inspirerende dager i Høle og Riska. Jeg har blitt kjent med to menigheter preget av

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

En varm takk til råd, frivillige og ansatte for den inspirasjonen dere sammen har gitt oss denne uken.

En varm takk til råd, frivillige og ansatte for den inspirasjonen dere sammen har gitt oss denne uken. Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas Sola og Sørnes 12. 17. november 2013 Innledning Det har vært travle og spennende visitasdager i Sola og Sørnes menigheter. Overskriften i Solabladet

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Tananger og Ræge Tungenes prosti 21. 26. oktober 2014

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Tananger og Ræge Tungenes prosti 21. 26. oktober 2014 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Tananger og Ræge Tungenes prosti 21. 26. oktober 2014 Innledning Da vi gikk vår bønnevandring for Tananger og Ræge sokn torsdag morgen, i stritt

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter POST TLF. 8387 Fredvang 760 93 145 MOBIL E-POST Anne-Britt Hagen Lunde 98017630 Kirkeverge kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop SOKNEPRESTEN I SAUHERAD Dato 18.04.02 Vår ref. 02/30-5 OT 32>1 Deres ref. Deres dato OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA VISITAS I SAUHERAD PRESTEGJELD 19_-24. MARS 2002 Oversender

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Høyland Sandnes prosti 20. 25. januar 2015

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Høyland Sandnes prosti 20. 25. januar 2015 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Høyland Sandnes prosti 20. 25. januar 2015 Innledning Det har vært spennende og lærerikt å bli bedre kjent med Høyland sokn denne uken. De tre ulike

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste J Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna menighetsråd Dato Sid Journat 4 rki Saksbehandler 23.09.2015 15/620-15 2305/15 012.1 Katrine Pedersen, 5! 905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 6, ÅR 2012 Onsdag, Tilstede: Forfall: Tom Erik Skaarnes Tonheim (stedfortredende leder), Anne Markegård Øya, Nils Inge Haus, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Hege Norset Blichfeldt,

Detaljer

" 14.00: " 16.30 : " 10.30: " 12.30: " 14.45: " 19.00: " 09.40: " 11.30: " 17.30: " 19.00 : 3. Evangelisering. - 10 - 1. Undervisningssektoren.

 14.00:  16.30 :  10.30:  12.30:  14.45:  19.00:  09.40:  11.30:  17.30:  19.00 : 3. Evangelisering. - 10 - 1. Undervisningssektoren. r,. '1 1. Undervisningssektoren. - 10 - Vi må ta på alvor det ansvar som påhviler oss som kristen kirke og menighet: å gi de barna som blir døpt, en kristen opplæring. "Døp dem og lær dem og holde," -

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 Hvem er vi? Østre Aker og Haugerud menighet strekker seg fra Ulven i sør til Trosterud i nord, og dekker områdene

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

ÅRSMELDING BARDU MENIGHET

ÅRSMELDING BARDU MENIGHET ÅRSMELDING BARDU MENIGHET 2011 NHST/Bardu, den 20. mars 2012 1. Rådets sammensetning og virksomhet Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i menigheten. Alle stillinger er besatt. Ansatt av

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer