DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop SOKNEPRESTEN I SAUHERAD Dato Vår ref. 02/30-5 OT 32>1 Deres ref. Deres dato OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA VISITAS I SAUHERAD PRESTEGJELD 19_-24. MARS 2002 Oversender med dette protokoll fra visitasen i Sauherad prestegjeld. Kopi av rapporten bes videresendt til menighetsråd, fellesråd og kirkelig tilsatte. Vi takker for gode og utfordrende visitasdager og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre! dy. Teinum (e.f.).,stiftskapellan Kopi: Prosten i Nedre Telemark Sauherad kommune Gyldenløvesgt Kristiansand Telefon: Telefax: e-post: Bankgiro: Enhetsnr. :

2 " I " P"rotokoll Fra biskop Olav Skjeveslands visitas I Sauherad prestegjeld Nedre Telemark prosti mars 2002 INNHOLD Program for visitasen Referat fra møter, besøk, m.v. under visitasen Biskopens visitasforedrag

3 1. PROGRAM FOR VISITASEN Visitasen i Sauherad hadde følgende program: Tirsdag 19. mars: Kl : Completorium i Nes kyrkje vi Nes kantori Onsdag 20. mars: Kl : Møte med staben i Sauherad prestegjeld. " 11.00: Formiddagstreff på Nes menighetshus. " 13.00: Besøk på Sagavoll folkehøgskole. " 15.00: Besøk på Sauherad statlige mottak. " 16.30: Samtaler med kirkelig ansatte. Nes menighetshus. " 19.00: Møte med sokneråd og kirkelig ansatte. Torsdag 21. mars: Kl : Skolegudstjeneste i Nes kyrkje. Biskopen holder preken og samtaler med barna. " 10.30: Besøk i Gvarv barnehage. " 12.00: Møte med politisk og administrativ ledelse i Sauherad kommune. Norsjø hotell. " " " 14.00: Møte med rektorer og teamledere i grumlskoien. Tema: Skolens møte med det flerkulturelle samfunn.. Iill1ledning vi biskopen : Samtaler med kirkelig ansatte : Strategimøte med sokneråd, kirkelig ansatte og ledere i det frivillige kristelige arbeid. Nes menighetshus : Ungdomsgudstjeneste i Sauherad kirke. Preken vi biskopen. Fredag 22. mars: Kl : Skolegudstjeneste i Sauherad kirke. Biskopen holder preken og samtaler med barna. " " 10.45: Kontorvisitas på Sauherad prestekontor : Besøk på Sauherad ungdomsskole. Biskopen svarer på spørsmål fra elevene : Besøk på Furumoen bo- og omsorgssenter. Søndag 24., mars: Kl : Visitasgudstjeneste i Sauherad kirke. Prosten intimerer. Biskopen preker og og holder et kort visitasforedarg. Kirkekaffe etter gudstjenesten på Nes menighetshus.

4 . 2. REFERAT FRA MØTER, BESØK, M.V. UNDER VISITASEN Visitasen tok til med kveldsbønn. col17pletorium eller gregoriansk mønster i Nes kyrkie v/kantor Henrik Ødegård og Nes og Sauherad kantori og med biskopen som tekst leser. Onsdagens program startet opp med møte med staben i prestegjeldet. Biskopen nevnte bl.a. følgende spørsmålstilling/målsetting for visitasen: - Hvor er menighetene nå? Hva kan vi ta tak i for å vitme nye mellilesker? - A bekrefte oss som kirke. Progranmlet for visitasen ble gjennomgått og itmholdet i enkelte programposter ble nærmere drøftet. Under formiddagstreffet på Nes menighetshus ble biskopen intervjuet av soknediakon Ivar Sol bu, og svarte på spørsmål om biskopens oppgaver, personlige interesser utenom tj enesten og om stat-kirkeutredningen. Kantor Henrik Ødegård deltok med klassisk pianomusikk og akkompangnerte til fe llessangen. Biskopen holdt andakt over Lasarus-underet i Joh. evangeliet. Det var dessuten diktlesning ved Ivar Solbu. Deretter besøkte biskopen Sagavoll folkehøgskole. Gvarv. Besøket ble ilmledet med en spørretime for klassene Bibel og ryggsekk og KRIK med samlivsetiske spørsmål som tematikk. Biskopen veiledet om kirkens syn på ekteskap og samboerskap, sex før ekteskap og homofilt samboerskap, og oppfordret de unge til å danne en motkultur mot rådende trender i samfunnet. A vslutningsvis ble musikklassen besøkt. Fire ulike grupper demonstrerte hva de var god for s0111musikere og vokalister. Besøket på Sauherad statlige mottak, der biskopen møtte representanter for samarbeidsrådet, ledelsen og de ansatte, ga et informativt itmblikk i det arbeid som utføres ved asylmottaket og de utfordringer en står overfor mht integrering av asylanter i lokalsamfullilet. Det satses på å få folk ut i arbeidslivet i asylperioden, og Sauherad kommune har store muligheter for å tilby asylantene tidsavgrenset sesongarbeid. Frivillige organisasjoner som Redd barna og Bondekvinnelaget ble berømmet for innsatsen med å integrere. I menigheten har enkeltpersoner hatt en del kontakt med mottakets beboere. De S0 111 har bosatt seg permanent i kommunen, ble fremholdt som en særlig utfordring. Ettermiddagen var avsatt til samtaler med kirkelig ansatte der den enkelte ansatte fikk drøfte si n arbeidssituasjon med biskopen. Samrådingsmøtet med kirkelig ansatte og sokneråd ble holdt på Nes menighetshus, Gvarv. Gerd Astrid Blaasvær, leder av Nes sokneråd, åpnet møtet med bønn. GrUlmlagsmateriale for møtet var "Visitasmelding for Sauherad prestegjeld", utarbeidet av soknepresten, et dokument som gir et godt itmbl ikk i menighetens nå-situasjon. Fokus for møtet: Det som er menighetsrådenes primære ansvar: "å nære det kristelige li v..,,". Jfr. J(jrkelovens par. 9.

5 Biskopen stilte spørsmålene: Hva er det dere ser i deres menigheter som står sterkt, og hva må det tas tak i? Temaer som ble berørt i samtalen: SamlinIler felles for hele prestegjeldet Den årl ige familieleiren må kunne utvides til å gjelde hele prestegjeldet Bruke som utgangspunkt det gode vi har. En utfordring for oss innflyttere: å rive ned veggen mellom soknene. Det sitter langt ilme at hviledagen holder man annenhver søndag. Det oppleves slitsomt å gjøre samme ting to ganger, - i begge kirker. - Eksempler på det motsatte: Kveldsbølm i Nes kyrkje, alternerende milmegudstjenester, og Sauherad og Nes kantori. En dåpsopplæring for prestegjeldet Biskopen oppfordret til å utvikle en dåpsopplæringsplan som er realistisk og gjennomførbar. Undervisningskonsulenten stiller gjerne opp. - Se på det en har for å sette mer fokus på det. Det planlegges å få opp et skolelag på Gvarv for hele kommunen. - KRlK-arbeid er startet opp. Det drives av K-linja på Sagavoll folkehøgskole. Ad økonomi: NOU "Til et åpent liv i tro og tillit" har avdekket behov for 1200 stillinger i dåpsopplæringen. Nå skrives stortingsmeldingen på bakgrunn av NOU. En regner med at økonomien kommer sterkt inn i 2003, men håper på 2-3 mill. i revidert statsbudsjett inneværende år. Sett at det kommer penger etter hvert, da må menighetsrådene tenke hvordan disse kan brukes/ ha beredskap på hva som kan være realiserbart. Diakoni - Det er ansatt besøker med 22 t. pr. uke. - Når livet krasjer for mennesker, vet de hvor de skal henvende seg. - Det gjøres lite mht rus. Det jobbes litt på interkonilllunalt nivå og med beredskapsplaner på kommunalt plan. Alkoholproblemet er langt større eim stoffproblemet. Møteforalundervisning utenom gudstjenesten - En har temakvelder i samarbeid med Normisjon. - En guds~jenestepreken kan ikke bære hele bredden og fy lden i den kristne undervisning. - APLHA.. Stor ALPHA-satsing er under planlegging i 2003, med Alpha-middag landet rundt i januar. Et interessant arbeidsmiddel med enkelt konsept.. Konfirmantforeldregruppa er ei gruppe vi har mulighet til å nå. Stillinger/bemanningen Det er behov for utvidelse av kirkevergestillingen som nå er på i 80 prosent og kontorhjelpstillingen som kun er en 8 prosent-stilling. Det er meget positivt at kommunen lølmer heltids soknediakon. Diakonen kan gis fullmakt til å forrette begravelser etter at det er kommet opp ønske om dette lokalt. J situasjoner der diakonen har fulgt en person gjennom sykdomsforløpet, vil dette være naturlig. Rådsarbeidet

6 Noen utfordringer fra drøftingene: - Etablering av tilbud for yngre og for familier. - Samarbeid mellom rådene/bygdene om for eksempel felles kirkefester. En har komite for lokaløkumenisk felles pinsesamling. - Eldres dag. Problemer med å samle begge sider av bekken. - Bosatte fra asylmottaket. - Frivillighet. Et opplagt metodisk trekk: Spør: hva er du god på? Hva har lyst å jobbe med? Avtal omfang, varighet og oppføling. Agder jobber med et ressurshefte om dette. Konfirmanter Ca prosent av ungdomskullet blir kirkelig konfirmert. Speiderarbeid Viktig at vi tenker på dette som menighetsarbeid. De ønsker å se på seg selv som det. Forslag Etablering av "De gode krefters kveld". Jfr. Tomøy der menigheten tok initiativ til det. Et godt eksempel på alliansebygging og hjelp til å sette felles standarder. Første post på programmet torsdag var skolegudstjeneste!påskevandring i Nes kvrkje der en gjennom bibeltekster, fortellinger, meditasjoner v/biskopen, symboler, bølmer og salmer vandret gjennom påskens begivenheter palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og I. påskedag. Et fint eksempel på samarbeid skole-kirke. Biskopen besøkte så Gvarv barnehage og fikk hilse på og samtale med barna og de ansatte. Kantor Henrik Ødegård sto for en sangstund med barna. Møte med politisk og administrativ ledelse i Sauherad kommune på Norsjø hotell. Fra kommunen møtte: Ordfører Hans Sundsvalen, skole- og kultursjef Hans Olav Sauar, rådmajm Peder Rekkedal, fellesrådsleder Johannes Sand. Fra kirken: Biskop Olav Skjevesland, prost Sigurd Røiseland, stiftskapellan Oluf Teinum, sokneprest Svein Orstad, kirkeverge Ola V. Gustavsen. Biskopen ga ros for kontorlokalitetene som er stilt til disposisjon kor kirkens ajlsatte og for nytt orgel til Sauherad kirke og for soknediakonstillingen som lønnes av kommunen. I samtalen ble prestegjeldets to middelalderkirker viet størst oppmerksomhet. Med tanke på fremtidig profesjonelt vedlikehold opplyste ordføreren at det er under plajllegging restaureringsutda1111ing på Notodden. Behovet for utvidelse av kirkevergestillingen ble meldt, samt behov for kirkegårdsutvidelse om år. Rådma!men ba om å få en oversikt over hva som skal gjøres med kirkene og at behovet for gravplasser meldes kommunen med ta!1k:e på budsjettarbeidet fremover. Møtet med rektorer og teamledere i grunnskolen ble holdt på Nes skule. Barnekoret Korintene underholdt med frisk Sa!lg dirigert av Jorid Vale og med Henrik Ødegård ved pianoet.

7 Skole- og kultursjef Hans Olav Sauar ledet møtet. Biskopen innledet til samtale over temaet: "Skolens møte med det flerkulturelle samfunn". Han trakk linjene fra kirkeskoien av 1739 frem til dagens KRL-fag. Selv i dagens flerkulturelle virkelighet står vi i en kristen tradisjonsstrøm. For skolen innebærer dette en fin balansegang. Kirke og skole er felles om å være verdibærere/tradenter i samfunnet for å skape gode livsvilkår og gi barn og unge en god ballast i livet. Biskopen viste til det arbeid som er på gang for å styrke kirkens dåpsopplæring. Noen momenter fra samtalen: - behovet for en felles glo bal etikk - møtet med andre religioner er med på å bevisstgjøre hva vi selv står for - skolens undervisning skal være kululskapsformidlende, ikke forkynnende. Det er ulike oppfatninger om hvor grensen går - om salmesang: Vi kan ikke forlange at alle skal synge evt. delta i trosbekjennelse - har følelse av ikke å yte de andre religionene rett p.g.a. manglende kjelulskap til dem. Visitasprogrammet fortsatte med samtaler med kirkelig ansatte. Strategimøtet med sokneråd. kirkelig ansalie og ledere i det frivillige fa'istelige arbeid ble holdt på Nes menighetshus. Ca 20 til stede fra menighetsråd og frivillig kirkelig atbeid. Biskopen holdt innledningsforedrag, der han bl.a. berørte følgende spørsmål/momenter: - Hvordan nå flere? - Agder bispedømme er et sammensatt bispedømme. Ganske sterkt innslag av frikirker. Derfor er økumenikk viktig. I Vest-Telemark hat i mer kultur-kristendom. - Folkekirke er noe vi både er og må atbeide for å bli. - En kristen menighet skal bl. a. kjelules på at en tat seg av hverandre. "Kappes om å heder hverandre". "Ta dere av hverandre". - Alderstrinnet O - 18 år er viktig å satse på. Aret 2002 er gjort til "ungdommens år" i bispedømmet. Mange unge ønsker å være sammen med voksne. Det trengs noen som kan koordinere og holde trådene i sin hånd. Det er derfor viktig å få til ungdomslederstillinger. Men frivilligheten er der mange steder. - De( å bygge menighetsfellesskap betyr også at en er med og bygger gode samfululsmessige relasjoner. - Er kontakten med dåpsforeldre god nok? - Konfirmantarbeidet er et viktig Ullgdomsarbeid. - Viktig med god allianse mellom kommune og kirke. - Forholdet stat-kirke skal snart ut på høring. - Vi er på vei inn i et enda mer flerkulturelt samflllul og må belage oss på å ta mer ansvar for vår egen (ro og menighet, både økonomisk og ved bruk av lekfolk. Melodien framover må bli at folk må (a ansvat. Men det avgjørende til syvende og sist er kirkens åndskraft. Etter biskopens innledning VaT det samtale, der bl.a. følgende synspunkter kom fram : Lederen i Sauherad menighetsråd understreket at vi må tilstrebe en åpen og inkluderende kirke. Hvordan skal vi nå ut til nye grupper? - spurte han, og nevnte at han selv hadde lyst til å jobbe mer tverrkirkelig og at kirken kanskje i høyere grad burde inkludere innvandrerne. Lederen i Fellesrådet nevnte de forskjellige aktiviteter som menigheten har i gang for

8 aldersgruppa O - 18 år: Dåpsbesøkere, 2 speidergrupper, Normisjon, familiearbeid og barnekorvirksomhet. Ledere av søndagsskole og kvilu1eforening hadde ordet og understreket at viljen til tjeneste er avgjørende, men at problemet er å få tiden til å strekke til. Det er også avgjørende at sentrum i det hele er Jesus. Prosten understerket den åndelige dimensjon og velsignelsen som fulgte med tjenesten. Dagen ble avsluttet med ungdomsgudstjeneste i Sauherad kirke, - en godt forberedt og gjennomført gudstjeneste med aktiv ungsomsdeltakelse. Skolegudstjenesten i Sauherad kirke fredag morgen var lagt opp etter samme lest som skolegudstjenesten i Nes kyrlqe med påskevandring gjelidom påskedagenes begivenheter. Under besøket på Sauherad ungdomsskole svarte biskopen på spørsmål fra elevene, engasjerende spørsmål av personlig, trosmessig og etisk art. Biskopen signerte de framlagte bøker under kontorvisitasen på sokneprestkontoret. Bøkene var på forhånd gjelidomgått av prosten ved kontorvisitas , og han konkluderte med at "alle kyrkjebøkene blir ført på ein fin, tydeleg og korrekt måte og inneheld svært få manglar". Prostens rapport følges opp i etterkant av visitasen. Det offisielle visitasprogram ferdag ble avsluttet med besøk på Furumoen bo- og omsorgssenter, der det var stelt i stand til fest og hvor også ordføreren var til stede. Biskopen holdt andakt. Han fikk også anledning til å gå rundt å snakke med beboere og betjening, noe det ble satt stor pris på. ~n' Stiftskapellan/referent

9 3. VISITASFOREDRAG VED VISITAS I SAUHERAD PRESTEGJELD mars 2002 Det er 12 år siden siste bispevisitas i Sauherad prestegjeld. Bygdene her er preget av stabile forhold i befolkning, i folkeliv og kirkeliv. Slik sett er Sauherad et godt sted å bo, med sjelden vakker natur og solide levekår. Etter en knapp uke har jeg fått innblikk i mye av det byggende som skjer i lokalsamfunn, skole, kirke og frivillige organisasjoner. Jeg har merket meg et prestegjeld med dyktige ansatte, med et stort frivillig korps, vakre kirker og et tjenlig menighetshus. Verdt å nevne er også at orgelsaken i Sauherad nå er løst og at kontorsituasjonen er utmerket. Men viktigst er og blir de mennesker som fyller rammene med liv og innhold. Visitasens gjennomføring. Visitasen var godt forberedt med sokneprest og kirkeverge som de viktigste aktører her lokalt. Med under visitasen var også prost Sigurd Røiseland, som også hadde forberedt kontorvisitasen, og stiftskapellan Oluf Teinum. Viktige medspillere under gudstjenester og skolebesøk ha vært soknediakon Ivar Solbu og kantor Henrik Ødegaard. Visitasen startet tirsdag med kveldsbønn i Nes kirke, og så har arrangementene gått slag i slag med formiddagstreff i Nes menighetshus, besøk på Sagavoll, Statens mottak i Sauherad, samtaler med ansatte, skolegudstjenester og ungdomsgudstjeneste, besøk i barnehagen på Gvarv, møte med kommunens ledelse og med skolen (hvor "Korintene" slo til med en liten åpningskonsert), san1vær med fellesråd- og menighetsrådsmedlemmer og representanter for de frivillige organisasjoner og et besøk på Furumoen Bo- og Omsorgssenter. Menighetens situasjon nå Visitasen i Sauherad skjer i en viktig fase av menighetenes liv. For det første har nye menighetsråd tatt fatt på en fire-års periode. For det andre er det et presteskifte underveis fordi Svein Orstad - etter 10 års høyt respektert - tjeneste har fått utnevning til nytt prestegjeld. Dessuten har det relativt nylig skjedd endringer i religionsfaget, og det berører forholdet kirke-skole. Den nye kirkeloven har virket i få år, men har fått god innpassing i Sauherad. I tillegg skjer det viktige omstillinger ilulenfor det frivillige kristelige arbeid, så so m for eksempel fusjonen av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen til Normisjon. Alt i alt er vi inne i en viktig, nyfonnende fase av kirkelivet i Norge. Menighetslivet i nærbilde En visitas bør både fokusere på det gode som det skal takkes for - og rette søkelyset på det som kan styrkes. Det skjer gode ting innenfor barnearbeidet: Det er søndagsskoler i flere kretser, men noen er lagt ned de siste årene. Samtidig er det oppløftende å se at speiderbevegelsen rekrutterer bra. Dessuten har jeg fanget opp et nytt initiativ som kaller seg FamSam, en familiesamling som satser friskt. Selv om fine tiltak er i gang, og skolen formidler verdifull kristendomskullnskap, er den største utfordring for Sauherad - som for hele Den norske kirke - å forene lønnede og frivillige krefter for å bygge opp en så god dåpsopplæring som mulig. Det nye religionsfaget (KRL) har skapt en situasjon som gjør at menighetene selv i større grad må ta ansvar for

10 dåpsopplæringen. Her er det håp - ja, adskillig forventning - om at det offentlige snart gir nye bevilgninger til menighetenes undervisning. Kjernen i ungdomsarbeidet er konfirmasjonsarbeidet og gudstjenestelivet, og her arbeider Sauherad godt. Retningen mot internasjonal diakoni er viktig og riktig - både fordi den tydeliggjør tjenesteperspektivet ved troens liv og det faktum at kirken er verdensvid og mangfoldig i kultur og uttrykk. Det er en opplevelse å erfare kvaliteten på ungdomsgudstjenestene her. Ungdomsgudstjenesten i Sauherad kirke under visitasen viste til fulle at gudstjenesten, med sin klassiske struktur, fortsatt er livskraftig når man med energi og illj1levelse tar fatt i stoffet og kler det i tidens tonespråk. Når dette er sagt, så er det også for Sauherad en utfordring å skape andre arenaer for de unge både før og etter konfirmasjonstiden. Jeg håper således at de vil lykkes å starte et skolelag, slik det er signaler om. Visitasen bekreftet at de er et åpent og godt forhold mellom kirken og skolen. Møtet med skolesjefen og teamlederne i grunnskolen var nyttig. Og de påskevandringene som vi hadde i begge kirkene for skolene, er kirke-skole-samarbeid på det beste. På denne positive bakgrulujen er det verdt å spølte om ikke kirke-skole-samarbeidet bør forankres i en avtale som tydeliggjør fellesprosjektene gjennom et skoleår. Menighetslivet for øvrig er også preget aven sterk og kvalitetsbevisst satsing på gudstjenestelivet. På dette feltet har da prestegjeldet også medarbeidere som er sjeldent dyktige. Og om dette sier jeg bare: Fortsett å være gode på det dere er gode på! Sauherad har trygghet og omsorg for alle generasjoner som kvalitetsmerke. Den besøkstjenesten som er etablert og kvaliteten på tjenestene ved Furumoen Bo- og Omsorgssenter er bevis på dette. For øvrig har jeg merket meg høy standard på menighetenes informasjonsarbeid gjellj10m menighetsbladet o.a. kanaler. Sanlarbeidet mellom menigheten og Nornlisjon om forkynnelse og undervisning for voksne, er et fint initiativ. Og det gleder meg at de lokal-økumeni ske relasjonene er gode, noe som bl.a. får sitt uttrykk i en felles pinsesamiing. Imidlertid, menighetsliv handler ikke bare om hva øyne ser og ører hører, men også om forbønnens stille tjeneste. Jeg vet at dere tidligere har gitt denne tjenesten en særlig oppmerksomhet, og jeg vil understreke betydningen av at bønnens pulsslag er tilstede i våre menigheter. "Uten meg kan dere intet gjøre", sa Jesus. Det betyr at menighetsliv og -vekst til syvende og sist ikke ligger i våre hender, men avhenger innerst inne av Kirkens Herre. Sunt menighetsliv kan ikke unnvære misjonsdimensjonen. Og misjonsarbeidet har i norsk sammenheng ofte vært ivaretatt av misjonsorganisasjonene med sitt omfattende foreningsliv. Nå ser vi at foreningslivet i sin tradisjonelle form er i ferd med å skrumpe ilm, jevnt over. Den nye generasjon finner ofte at denne gamle formen ikke treffer i en ny tid. Men det anliggende foreningene har ivaretatt, må føres videre og kanaliseres inn i dagens tjenlige former. Jeg har merket meg at prestegjeldet en periode hadde et samarbeid med tidligere Santalmisjonen om Mali og en Telemark-misjonær..leg vil oppfordre til at et lignende prosjekt tas opp igjen, og det er ikke unaturlig at Normisjon tar den utfordringen. Men her kan selvsagt andre misjonsorganisasjoner være aktuelle samarbeidspartnere. Misjonen blir nærere og mer forpliktende når menighetene har en konkret avtale som knytter tette bånd mellom "hjemme og ute".

11 Det er landskjent at Sauherad prestegjeld har to sjeldent vakre kirker, og disse fortjener å bli pleiet med største årvåkenhet mot tidens talm. I denne forbindelse berørte møtet med kommunen behovet som snart melder seg for å utvide kirkegårdsarealet. Kirkevergen vil forfølge delme saken i dialog med kommunen. Når det gjelder administrativt personale, tilsier normene til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon at kirkevergestillingen bør opp i 100%, og helst støttes aven ytterligere 40% -stilling. Det er alment kjent at kommunenes økonomi for tiden er stram, men denne utfordring på stillingssiden bør i de minste bli nevnt. Samtidig skal Sauherad kommune ha allerkjennelse for at den har opprettholdt en diakon-stilling i en årrekke - men det tror jeg sant å si har vært en god investering! Oppsummering Så vil jeg takke for lærerike og interessailte dager. Vi kom vel ikke til bulms i alle saker og spørsmål, men jeg tror vi sammen har sett både takkeemner og utfordringer. Et tema for seg er det lille skille i landskapet som Holtall-bekken setter. Vi har i møte med menighetsrådene i humørfylte vendinger satt ord på at den fortsatt er en liten markør mellom to tradisjonsbevisste sokn. Symbolet Holtanbekken visste jeg ingenting om på forhånd, slikt må en tett inn på lokalsamfunnet for å fange opp. At vi kan omtale dette symbolske bekkeskille med latter og humør, viser at det ikke representerer noe stort problem. Jeg bruker et par setninger på dette fenomenet til slutt for å få frem det poeng at samarbeidet på tvers av soknegrensene bør utbygges. Soknene kal1 samvirke og supplere hverandre - til beste både for Sauherad og Nes. En visitas er ikke avsluttet med et visitasforedrag, det er viktig at fortsettelse følger - og da er bispedømmets konsulenter en ressurs for dere. Kall på dem og bruk dem! Utfordringer - oppsummering Hvis jeg skal sammenfatte de viktigste saker prestegjeldet nå står overfor, vil jeg blinke ut følgende syv områder: l. Å samordne og styrke bame- og ungdomsarbeidet så prestegjeldet kan få en realistisk og så god dåpsopplæring som mulig. 2. Å fortsette den gode og kvalitetsbevisste satsing på det liturgiske liv og gudstjenesten. 3. Å videreutvikle den diakonale profilen på menighetsrabeidet - både ilmad her hjemme og i ret.ning kirkene i sør. 4. A se ti l at misjonen fortsatt får sin integrerte plass i menighetenes liv, bl.a. gjennom et konkret misjonsprosjekt. 5. Å holde bømletjenestenlevende i guds~enesten og den enkeltes al1daktsliv. Konkret bølmenme nå: ny prest. 6. Å gjelmomtenke om samarbeidet kirke-skole bør formliseres i en konkret avtale. 7. A se til at kirkene og kirkegårdene er i god skikk.

12 Kjære menighet og gode medarbeidere! En varm takk igjen for dagene i vakre Sauherad! Dere har en rik arv å forvalte. Og rik av arv betyr samtidig stort ansvar. Jeg er takknemmelig for den tjenesten hver av dere gjør for å bygge Kristi kirke i disse bygdene. Den tjenesten er ikke forgjeves. Må Guds velsignelse hvile over hjem og menigheter!

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn 1. 6. september 2015 INNLEDNING Kjære menigheter i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn!

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG BJELLAND-, LAUDAL-, ØYSLEBØ- OG ÅSERAL SOKN 7.-12. MAI 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Bjelland-, Laudal-, Øyslebø- og Åseral sokn. dere,

Detaljer

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke SkoleKirke Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke Skole-kirkesamarbeidet Skole og kirke er både like og forskjellige aktører

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017 BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND 15.-19. FEBRUAR 2017 Kjære Skånland, Tovik og Astafjord menigheter! Visitasen her i deres tre sokn har vært

Detaljer

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand.

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand. Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG Domkirken menighet Søndag 22. januar 2017 1 Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det har vært spennende og innholdsrike

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Flekkerøy og Voie 19-23 februar 2014 INNLEDNING Kjære Flekkerøy menighet og Voie menighet. Nåde være med dere og fred fra

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015.

Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015. Kjære Gjerstad og Vegårshei menigheter. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017 Visitasforedrag Båtsfjord 26. mars 2017. BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 22.-26. MARS 2017 Kjære Båtsfjord sokn! Visitasen i Båtsfjord har

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

INNLEDNING FORBEREDELSER

INNLEDNING FORBEREDELSER Visitasforedrag Skien- og Borgestad sokn 01.10.2017 INNLEDNING Kjære menigheter! Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus! Siste visitas i Skien var i 2008. I Brogstad var siste

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 59/15 Oslo, 03.-05. desember 2015 Referanser: KM 09/11, KM 08/13, KM 07/15, UKM 08/11, BM 03/10, BM 32/14, BM 41/15, KR 14/14, KR 33/14,

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet.

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet. DEN NORSKE KIRKE Webmaster ( 12.03.2002 ) I denne stilen skriver jeg om den norske kirke. Karakter: 5 Målform: Bokmål DEN NORSKE KIRKE 1 Hva ligger i begrepet statskirke? I begrepet staskirke mener man

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

VISITASFOREDRAG, LODDEFJORD MENIGHET,

VISITASFOREDRAG, LODDEFJORD MENIGHET, VISITASFOREDRAG, LODDEFJORD MENIGHET, 13.05.2012 Kjære Loddefjord menighet! Det har vært tre inspirerende dager sammen med dere. For det må sies med en gang: Det er utrolig mye å glede seg over i denne

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Atrå og Mæl-, Austbyde-, Hovin- og Rjukan sokn 19.-23.mars 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Atrå og Mæl, Austbygde-, Hovin-

Detaljer

Den norske kirke Tunsberg biskop

Den norske kirke Tunsberg biskop Den norske kirke Tunsberg biskop Visitasforedrag i Fon, Vivestad, Våle, Ramnes og Undrumsdal sokn i Nord- Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme. Våle kirke, Maria budskapsdag, 17. mars 2013. Innledning

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY 2016 Vi takker biskopen for inspirerende dager i mai 2015! Her kommer ettervisitas-rapport som sier en del om hva vi har gjort og fulgt opp. Utgangspunktet er biskopens visitasrapport

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning Lyngen kirkelige fellesråd har i møte den 15. april

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember Kjære alle sammen,

Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember Kjære alle sammen, Visitasforedrag Skårer og Lørenskog menigheter, 2. desember 2007. Kjære alle sammen, Først vil jeg få takke for en fin gudstjeneste som vi har hatt sammen, og for spennende dager her i Skårer og Lørenskog

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 18.30 STED: ÅPNING: Sakristiet i Tananger kirke Refleksjonsspørsmål: Fastetiden hvilken funksjon

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer