DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Agder Biskop SOKNEPRESTEN I SAUHERAD Dato Vår ref. 02/30-5 OT 32>1 Deres ref. Deres dato OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA VISITAS I SAUHERAD PRESTEGJELD 19_-24. MARS 2002 Oversender med dette protokoll fra visitasen i Sauherad prestegjeld. Kopi av rapporten bes videresendt til menighetsråd, fellesråd og kirkelig tilsatte. Vi takker for gode og utfordrende visitasdager og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre! dy. Teinum (e.f.).,stiftskapellan Kopi: Prosten i Nedre Telemark Sauherad kommune Gyldenløvesgt Kristiansand Telefon: Telefax: e-post: Bankgiro: Enhetsnr. :

2 " I " P"rotokoll Fra biskop Olav Skjeveslands visitas I Sauherad prestegjeld Nedre Telemark prosti mars 2002 INNHOLD Program for visitasen Referat fra møter, besøk, m.v. under visitasen Biskopens visitasforedrag

3 1. PROGRAM FOR VISITASEN Visitasen i Sauherad hadde følgende program: Tirsdag 19. mars: Kl : Completorium i Nes kyrkje vi Nes kantori Onsdag 20. mars: Kl : Møte med staben i Sauherad prestegjeld. " 11.00: Formiddagstreff på Nes menighetshus. " 13.00: Besøk på Sagavoll folkehøgskole. " 15.00: Besøk på Sauherad statlige mottak. " 16.30: Samtaler med kirkelig ansatte. Nes menighetshus. " 19.00: Møte med sokneråd og kirkelig ansatte. Torsdag 21. mars: Kl : Skolegudstjeneste i Nes kyrkje. Biskopen holder preken og samtaler med barna. " 10.30: Besøk i Gvarv barnehage. " 12.00: Møte med politisk og administrativ ledelse i Sauherad kommune. Norsjø hotell. " " " 14.00: Møte med rektorer og teamledere i grumlskoien. Tema: Skolens møte med det flerkulturelle samfunn.. Iill1ledning vi biskopen : Samtaler med kirkelig ansatte : Strategimøte med sokneråd, kirkelig ansatte og ledere i det frivillige kristelige arbeid. Nes menighetshus : Ungdomsgudstjeneste i Sauherad kirke. Preken vi biskopen. Fredag 22. mars: Kl : Skolegudstjeneste i Sauherad kirke. Biskopen holder preken og samtaler med barna. " " 10.45: Kontorvisitas på Sauherad prestekontor : Besøk på Sauherad ungdomsskole. Biskopen svarer på spørsmål fra elevene : Besøk på Furumoen bo- og omsorgssenter. Søndag 24., mars: Kl : Visitasgudstjeneste i Sauherad kirke. Prosten intimerer. Biskopen preker og og holder et kort visitasforedarg. Kirkekaffe etter gudstjenesten på Nes menighetshus.

4 . 2. REFERAT FRA MØTER, BESØK, M.V. UNDER VISITASEN Visitasen tok til med kveldsbønn. col17pletorium eller gregoriansk mønster i Nes kyrkie v/kantor Henrik Ødegård og Nes og Sauherad kantori og med biskopen som tekst leser. Onsdagens program startet opp med møte med staben i prestegjeldet. Biskopen nevnte bl.a. følgende spørsmålstilling/målsetting for visitasen: - Hvor er menighetene nå? Hva kan vi ta tak i for å vitme nye mellilesker? - A bekrefte oss som kirke. Progranmlet for visitasen ble gjennomgått og itmholdet i enkelte programposter ble nærmere drøftet. Under formiddagstreffet på Nes menighetshus ble biskopen intervjuet av soknediakon Ivar Sol bu, og svarte på spørsmål om biskopens oppgaver, personlige interesser utenom tj enesten og om stat-kirkeutredningen. Kantor Henrik Ødegård deltok med klassisk pianomusikk og akkompangnerte til fe llessangen. Biskopen holdt andakt over Lasarus-underet i Joh. evangeliet. Det var dessuten diktlesning ved Ivar Solbu. Deretter besøkte biskopen Sagavoll folkehøgskole. Gvarv. Besøket ble ilmledet med en spørretime for klassene Bibel og ryggsekk og KRIK med samlivsetiske spørsmål som tematikk. Biskopen veiledet om kirkens syn på ekteskap og samboerskap, sex før ekteskap og homofilt samboerskap, og oppfordret de unge til å danne en motkultur mot rådende trender i samfunnet. A vslutningsvis ble musikklassen besøkt. Fire ulike grupper demonstrerte hva de var god for s0111musikere og vokalister. Besøket på Sauherad statlige mottak, der biskopen møtte representanter for samarbeidsrådet, ledelsen og de ansatte, ga et informativt itmblikk i det arbeid som utføres ved asylmottaket og de utfordringer en står overfor mht integrering av asylanter i lokalsamfullilet. Det satses på å få folk ut i arbeidslivet i asylperioden, og Sauherad kommune har store muligheter for å tilby asylantene tidsavgrenset sesongarbeid. Frivillige organisasjoner som Redd barna og Bondekvinnelaget ble berømmet for innsatsen med å integrere. I menigheten har enkeltpersoner hatt en del kontakt med mottakets beboere. De S0 111 har bosatt seg permanent i kommunen, ble fremholdt som en særlig utfordring. Ettermiddagen var avsatt til samtaler med kirkelig ansatte der den enkelte ansatte fikk drøfte si n arbeidssituasjon med biskopen. Samrådingsmøtet med kirkelig ansatte og sokneråd ble holdt på Nes menighetshus, Gvarv. Gerd Astrid Blaasvær, leder av Nes sokneråd, åpnet møtet med bønn. GrUlmlagsmateriale for møtet var "Visitasmelding for Sauherad prestegjeld", utarbeidet av soknepresten, et dokument som gir et godt itmbl ikk i menighetens nå-situasjon. Fokus for møtet: Det som er menighetsrådenes primære ansvar: "å nære det kristelige li v..,,". Jfr. J(jrkelovens par. 9.

5 Biskopen stilte spørsmålene: Hva er det dere ser i deres menigheter som står sterkt, og hva må det tas tak i? Temaer som ble berørt i samtalen: SamlinIler felles for hele prestegjeldet Den årl ige familieleiren må kunne utvides til å gjelde hele prestegjeldet Bruke som utgangspunkt det gode vi har. En utfordring for oss innflyttere: å rive ned veggen mellom soknene. Det sitter langt ilme at hviledagen holder man annenhver søndag. Det oppleves slitsomt å gjøre samme ting to ganger, - i begge kirker. - Eksempler på det motsatte: Kveldsbølm i Nes kyrkje, alternerende milmegudstjenester, og Sauherad og Nes kantori. En dåpsopplæring for prestegjeldet Biskopen oppfordret til å utvikle en dåpsopplæringsplan som er realistisk og gjennomførbar. Undervisningskonsulenten stiller gjerne opp. - Se på det en har for å sette mer fokus på det. Det planlegges å få opp et skolelag på Gvarv for hele kommunen. - KRlK-arbeid er startet opp. Det drives av K-linja på Sagavoll folkehøgskole. Ad økonomi: NOU "Til et åpent liv i tro og tillit" har avdekket behov for 1200 stillinger i dåpsopplæringen. Nå skrives stortingsmeldingen på bakgrunn av NOU. En regner med at økonomien kommer sterkt inn i 2003, men håper på 2-3 mill. i revidert statsbudsjett inneværende år. Sett at det kommer penger etter hvert, da må menighetsrådene tenke hvordan disse kan brukes/ ha beredskap på hva som kan være realiserbart. Diakoni - Det er ansatt besøker med 22 t. pr. uke. - Når livet krasjer for mennesker, vet de hvor de skal henvende seg. - Det gjøres lite mht rus. Det jobbes litt på interkonilllunalt nivå og med beredskapsplaner på kommunalt plan. Alkoholproblemet er langt større eim stoffproblemet. Møteforalundervisning utenom gudstjenesten - En har temakvelder i samarbeid med Normisjon. - En guds~jenestepreken kan ikke bære hele bredden og fy lden i den kristne undervisning. - APLHA.. Stor ALPHA-satsing er under planlegging i 2003, med Alpha-middag landet rundt i januar. Et interessant arbeidsmiddel med enkelt konsept.. Konfirmantforeldregruppa er ei gruppe vi har mulighet til å nå. Stillinger/bemanningen Det er behov for utvidelse av kirkevergestillingen som nå er på i 80 prosent og kontorhjelpstillingen som kun er en 8 prosent-stilling. Det er meget positivt at kommunen lølmer heltids soknediakon. Diakonen kan gis fullmakt til å forrette begravelser etter at det er kommet opp ønske om dette lokalt. J situasjoner der diakonen har fulgt en person gjennom sykdomsforløpet, vil dette være naturlig. Rådsarbeidet

6 Noen utfordringer fra drøftingene: - Etablering av tilbud for yngre og for familier. - Samarbeid mellom rådene/bygdene om for eksempel felles kirkefester. En har komite for lokaløkumenisk felles pinsesamling. - Eldres dag. Problemer med å samle begge sider av bekken. - Bosatte fra asylmottaket. - Frivillighet. Et opplagt metodisk trekk: Spør: hva er du god på? Hva har lyst å jobbe med? Avtal omfang, varighet og oppføling. Agder jobber med et ressurshefte om dette. Konfirmanter Ca prosent av ungdomskullet blir kirkelig konfirmert. Speiderarbeid Viktig at vi tenker på dette som menighetsarbeid. De ønsker å se på seg selv som det. Forslag Etablering av "De gode krefters kveld". Jfr. Tomøy der menigheten tok initiativ til det. Et godt eksempel på alliansebygging og hjelp til å sette felles standarder. Første post på programmet torsdag var skolegudstjeneste!påskevandring i Nes kvrkje der en gjennom bibeltekster, fortellinger, meditasjoner v/biskopen, symboler, bølmer og salmer vandret gjennom påskens begivenheter palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og I. påskedag. Et fint eksempel på samarbeid skole-kirke. Biskopen besøkte så Gvarv barnehage og fikk hilse på og samtale med barna og de ansatte. Kantor Henrik Ødegård sto for en sangstund med barna. Møte med politisk og administrativ ledelse i Sauherad kommune på Norsjø hotell. Fra kommunen møtte: Ordfører Hans Sundsvalen, skole- og kultursjef Hans Olav Sauar, rådmajm Peder Rekkedal, fellesrådsleder Johannes Sand. Fra kirken: Biskop Olav Skjevesland, prost Sigurd Røiseland, stiftskapellan Oluf Teinum, sokneprest Svein Orstad, kirkeverge Ola V. Gustavsen. Biskopen ga ros for kontorlokalitetene som er stilt til disposisjon kor kirkens ajlsatte og for nytt orgel til Sauherad kirke og for soknediakonstillingen som lønnes av kommunen. I samtalen ble prestegjeldets to middelalderkirker viet størst oppmerksomhet. Med tanke på fremtidig profesjonelt vedlikehold opplyste ordføreren at det er under plajllegging restaureringsutda1111ing på Notodden. Behovet for utvidelse av kirkevergestillingen ble meldt, samt behov for kirkegårdsutvidelse om år. Rådma!men ba om å få en oversikt over hva som skal gjøres med kirkene og at behovet for gravplasser meldes kommunen med ta!1k:e på budsjettarbeidet fremover. Møtet med rektorer og teamledere i grunnskolen ble holdt på Nes skule. Barnekoret Korintene underholdt med frisk Sa!lg dirigert av Jorid Vale og med Henrik Ødegård ved pianoet.

7 Skole- og kultursjef Hans Olav Sauar ledet møtet. Biskopen innledet til samtale over temaet: "Skolens møte med det flerkulturelle samfunn". Han trakk linjene fra kirkeskoien av 1739 frem til dagens KRL-fag. Selv i dagens flerkulturelle virkelighet står vi i en kristen tradisjonsstrøm. For skolen innebærer dette en fin balansegang. Kirke og skole er felles om å være verdibærere/tradenter i samfunnet for å skape gode livsvilkår og gi barn og unge en god ballast i livet. Biskopen viste til det arbeid som er på gang for å styrke kirkens dåpsopplæring. Noen momenter fra samtalen: - behovet for en felles glo bal etikk - møtet med andre religioner er med på å bevisstgjøre hva vi selv står for - skolens undervisning skal være kululskapsformidlende, ikke forkynnende. Det er ulike oppfatninger om hvor grensen går - om salmesang: Vi kan ikke forlange at alle skal synge evt. delta i trosbekjennelse - har følelse av ikke å yte de andre religionene rett p.g.a. manglende kjelulskap til dem. Visitasprogrammet fortsatte med samtaler med kirkelig ansatte. Strategimøtet med sokneråd. kirkelig ansalie og ledere i det frivillige fa'istelige arbeid ble holdt på Nes menighetshus. Ca 20 til stede fra menighetsråd og frivillig kirkelig atbeid. Biskopen holdt innledningsforedrag, der han bl.a. berørte følgende spørsmål/momenter: - Hvordan nå flere? - Agder bispedømme er et sammensatt bispedømme. Ganske sterkt innslag av frikirker. Derfor er økumenikk viktig. I Vest-Telemark hat i mer kultur-kristendom. - Folkekirke er noe vi både er og må atbeide for å bli. - En kristen menighet skal bl. a. kjelules på at en tat seg av hverandre. "Kappes om å heder hverandre". "Ta dere av hverandre". - Alderstrinnet O - 18 år er viktig å satse på. Aret 2002 er gjort til "ungdommens år" i bispedømmet. Mange unge ønsker å være sammen med voksne. Det trengs noen som kan koordinere og holde trådene i sin hånd. Det er derfor viktig å få til ungdomslederstillinger. Men frivilligheten er der mange steder. - De( å bygge menighetsfellesskap betyr også at en er med og bygger gode samfululsmessige relasjoner. - Er kontakten med dåpsforeldre god nok? - Konfirmantarbeidet er et viktig Ullgdomsarbeid. - Viktig med god allianse mellom kommune og kirke. - Forholdet stat-kirke skal snart ut på høring. - Vi er på vei inn i et enda mer flerkulturelt samflllul og må belage oss på å ta mer ansvar for vår egen (ro og menighet, både økonomisk og ved bruk av lekfolk. Melodien framover må bli at folk må (a ansvat. Men det avgjørende til syvende og sist er kirkens åndskraft. Etter biskopens innledning VaT det samtale, der bl.a. følgende synspunkter kom fram : Lederen i Sauherad menighetsråd understreket at vi må tilstrebe en åpen og inkluderende kirke. Hvordan skal vi nå ut til nye grupper? - spurte han, og nevnte at han selv hadde lyst til å jobbe mer tverrkirkelig og at kirken kanskje i høyere grad burde inkludere innvandrerne. Lederen i Fellesrådet nevnte de forskjellige aktiviteter som menigheten har i gang for

8 aldersgruppa O - 18 år: Dåpsbesøkere, 2 speidergrupper, Normisjon, familiearbeid og barnekorvirksomhet. Ledere av søndagsskole og kvilu1eforening hadde ordet og understreket at viljen til tjeneste er avgjørende, men at problemet er å få tiden til å strekke til. Det er også avgjørende at sentrum i det hele er Jesus. Prosten understerket den åndelige dimensjon og velsignelsen som fulgte med tjenesten. Dagen ble avsluttet med ungdomsgudstjeneste i Sauherad kirke, - en godt forberedt og gjennomført gudstjeneste med aktiv ungsomsdeltakelse. Skolegudstjenesten i Sauherad kirke fredag morgen var lagt opp etter samme lest som skolegudstjenesten i Nes kyrlqe med påskevandring gjelidom påskedagenes begivenheter. Under besøket på Sauherad ungdomsskole svarte biskopen på spørsmål fra elevene, engasjerende spørsmål av personlig, trosmessig og etisk art. Biskopen signerte de framlagte bøker under kontorvisitasen på sokneprestkontoret. Bøkene var på forhånd gjelidomgått av prosten ved kontorvisitas , og han konkluderte med at "alle kyrkjebøkene blir ført på ein fin, tydeleg og korrekt måte og inneheld svært få manglar". Prostens rapport følges opp i etterkant av visitasen. Det offisielle visitasprogram ferdag ble avsluttet med besøk på Furumoen bo- og omsorgssenter, der det var stelt i stand til fest og hvor også ordføreren var til stede. Biskopen holdt andakt. Han fikk også anledning til å gå rundt å snakke med beboere og betjening, noe det ble satt stor pris på. ~n' Stiftskapellan/referent

9 3. VISITASFOREDRAG VED VISITAS I SAUHERAD PRESTEGJELD mars 2002 Det er 12 år siden siste bispevisitas i Sauherad prestegjeld. Bygdene her er preget av stabile forhold i befolkning, i folkeliv og kirkeliv. Slik sett er Sauherad et godt sted å bo, med sjelden vakker natur og solide levekår. Etter en knapp uke har jeg fått innblikk i mye av det byggende som skjer i lokalsamfunn, skole, kirke og frivillige organisasjoner. Jeg har merket meg et prestegjeld med dyktige ansatte, med et stort frivillig korps, vakre kirker og et tjenlig menighetshus. Verdt å nevne er også at orgelsaken i Sauherad nå er løst og at kontorsituasjonen er utmerket. Men viktigst er og blir de mennesker som fyller rammene med liv og innhold. Visitasens gjennomføring. Visitasen var godt forberedt med sokneprest og kirkeverge som de viktigste aktører her lokalt. Med under visitasen var også prost Sigurd Røiseland, som også hadde forberedt kontorvisitasen, og stiftskapellan Oluf Teinum. Viktige medspillere under gudstjenester og skolebesøk ha vært soknediakon Ivar Solbu og kantor Henrik Ødegaard. Visitasen startet tirsdag med kveldsbønn i Nes kirke, og så har arrangementene gått slag i slag med formiddagstreff i Nes menighetshus, besøk på Sagavoll, Statens mottak i Sauherad, samtaler med ansatte, skolegudstjenester og ungdomsgudstjeneste, besøk i barnehagen på Gvarv, møte med kommunens ledelse og med skolen (hvor "Korintene" slo til med en liten åpningskonsert), san1vær med fellesråd- og menighetsrådsmedlemmer og representanter for de frivillige organisasjoner og et besøk på Furumoen Bo- og Omsorgssenter. Menighetens situasjon nå Visitasen i Sauherad skjer i en viktig fase av menighetenes liv. For det første har nye menighetsråd tatt fatt på en fire-års periode. For det andre er det et presteskifte underveis fordi Svein Orstad - etter 10 års høyt respektert - tjeneste har fått utnevning til nytt prestegjeld. Dessuten har det relativt nylig skjedd endringer i religionsfaget, og det berører forholdet kirke-skole. Den nye kirkeloven har virket i få år, men har fått god innpassing i Sauherad. I tillegg skjer det viktige omstillinger ilulenfor det frivillige kristelige arbeid, så so m for eksempel fusjonen av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen til Normisjon. Alt i alt er vi inne i en viktig, nyfonnende fase av kirkelivet i Norge. Menighetslivet i nærbilde En visitas bør både fokusere på det gode som det skal takkes for - og rette søkelyset på det som kan styrkes. Det skjer gode ting innenfor barnearbeidet: Det er søndagsskoler i flere kretser, men noen er lagt ned de siste årene. Samtidig er det oppløftende å se at speiderbevegelsen rekrutterer bra. Dessuten har jeg fanget opp et nytt initiativ som kaller seg FamSam, en familiesamling som satser friskt. Selv om fine tiltak er i gang, og skolen formidler verdifull kristendomskullnskap, er den største utfordring for Sauherad - som for hele Den norske kirke - å forene lønnede og frivillige krefter for å bygge opp en så god dåpsopplæring som mulig. Det nye religionsfaget (KRL) har skapt en situasjon som gjør at menighetene selv i større grad må ta ansvar for

10 dåpsopplæringen. Her er det håp - ja, adskillig forventning - om at det offentlige snart gir nye bevilgninger til menighetenes undervisning. Kjernen i ungdomsarbeidet er konfirmasjonsarbeidet og gudstjenestelivet, og her arbeider Sauherad godt. Retningen mot internasjonal diakoni er viktig og riktig - både fordi den tydeliggjør tjenesteperspektivet ved troens liv og det faktum at kirken er verdensvid og mangfoldig i kultur og uttrykk. Det er en opplevelse å erfare kvaliteten på ungdomsgudstjenestene her. Ungdomsgudstjenesten i Sauherad kirke under visitasen viste til fulle at gudstjenesten, med sin klassiske struktur, fortsatt er livskraftig når man med energi og illj1levelse tar fatt i stoffet og kler det i tidens tonespråk. Når dette er sagt, så er det også for Sauherad en utfordring å skape andre arenaer for de unge både før og etter konfirmasjonstiden. Jeg håper således at de vil lykkes å starte et skolelag, slik det er signaler om. Visitasen bekreftet at de er et åpent og godt forhold mellom kirken og skolen. Møtet med skolesjefen og teamlederne i grunnskolen var nyttig. Og de påskevandringene som vi hadde i begge kirkene for skolene, er kirke-skole-samarbeid på det beste. På denne positive bakgrulujen er det verdt å spølte om ikke kirke-skole-samarbeidet bør forankres i en avtale som tydeliggjør fellesprosjektene gjennom et skoleår. Menighetslivet for øvrig er også preget aven sterk og kvalitetsbevisst satsing på gudstjenestelivet. På dette feltet har da prestegjeldet også medarbeidere som er sjeldent dyktige. Og om dette sier jeg bare: Fortsett å være gode på det dere er gode på! Sauherad har trygghet og omsorg for alle generasjoner som kvalitetsmerke. Den besøkstjenesten som er etablert og kvaliteten på tjenestene ved Furumoen Bo- og Omsorgssenter er bevis på dette. For øvrig har jeg merket meg høy standard på menighetenes informasjonsarbeid gjellj10m menighetsbladet o.a. kanaler. Sanlarbeidet mellom menigheten og Nornlisjon om forkynnelse og undervisning for voksne, er et fint initiativ. Og det gleder meg at de lokal-økumeni ske relasjonene er gode, noe som bl.a. får sitt uttrykk i en felles pinsesamiing. Imidlertid, menighetsliv handler ikke bare om hva øyne ser og ører hører, men også om forbønnens stille tjeneste. Jeg vet at dere tidligere har gitt denne tjenesten en særlig oppmerksomhet, og jeg vil understreke betydningen av at bønnens pulsslag er tilstede i våre menigheter. "Uten meg kan dere intet gjøre", sa Jesus. Det betyr at menighetsliv og -vekst til syvende og sist ikke ligger i våre hender, men avhenger innerst inne av Kirkens Herre. Sunt menighetsliv kan ikke unnvære misjonsdimensjonen. Og misjonsarbeidet har i norsk sammenheng ofte vært ivaretatt av misjonsorganisasjonene med sitt omfattende foreningsliv. Nå ser vi at foreningslivet i sin tradisjonelle form er i ferd med å skrumpe ilm, jevnt over. Den nye generasjon finner ofte at denne gamle formen ikke treffer i en ny tid. Men det anliggende foreningene har ivaretatt, må føres videre og kanaliseres inn i dagens tjenlige former. Jeg har merket meg at prestegjeldet en periode hadde et samarbeid med tidligere Santalmisjonen om Mali og en Telemark-misjonær..leg vil oppfordre til at et lignende prosjekt tas opp igjen, og det er ikke unaturlig at Normisjon tar den utfordringen. Men her kan selvsagt andre misjonsorganisasjoner være aktuelle samarbeidspartnere. Misjonen blir nærere og mer forpliktende når menighetene har en konkret avtale som knytter tette bånd mellom "hjemme og ute".

11 Det er landskjent at Sauherad prestegjeld har to sjeldent vakre kirker, og disse fortjener å bli pleiet med største årvåkenhet mot tidens talm. I denne forbindelse berørte møtet med kommunen behovet som snart melder seg for å utvide kirkegårdsarealet. Kirkevergen vil forfølge delme saken i dialog med kommunen. Når det gjelder administrativt personale, tilsier normene til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon at kirkevergestillingen bør opp i 100%, og helst støttes aven ytterligere 40% -stilling. Det er alment kjent at kommunenes økonomi for tiden er stram, men denne utfordring på stillingssiden bør i de minste bli nevnt. Samtidig skal Sauherad kommune ha allerkjennelse for at den har opprettholdt en diakon-stilling i en årrekke - men det tror jeg sant å si har vært en god investering! Oppsummering Så vil jeg takke for lærerike og interessailte dager. Vi kom vel ikke til bulms i alle saker og spørsmål, men jeg tror vi sammen har sett både takkeemner og utfordringer. Et tema for seg er det lille skille i landskapet som Holtall-bekken setter. Vi har i møte med menighetsrådene i humørfylte vendinger satt ord på at den fortsatt er en liten markør mellom to tradisjonsbevisste sokn. Symbolet Holtanbekken visste jeg ingenting om på forhånd, slikt må en tett inn på lokalsamfunnet for å fange opp. At vi kan omtale dette symbolske bekkeskille med latter og humør, viser at det ikke representerer noe stort problem. Jeg bruker et par setninger på dette fenomenet til slutt for å få frem det poeng at samarbeidet på tvers av soknegrensene bør utbygges. Soknene kal1 samvirke og supplere hverandre - til beste både for Sauherad og Nes. En visitas er ikke avsluttet med et visitasforedrag, det er viktig at fortsettelse følger - og da er bispedømmets konsulenter en ressurs for dere. Kall på dem og bruk dem! Utfordringer - oppsummering Hvis jeg skal sammenfatte de viktigste saker prestegjeldet nå står overfor, vil jeg blinke ut følgende syv områder: l. Å samordne og styrke bame- og ungdomsarbeidet så prestegjeldet kan få en realistisk og så god dåpsopplæring som mulig. 2. Å fortsette den gode og kvalitetsbevisste satsing på det liturgiske liv og gudstjenesten. 3. Å videreutvikle den diakonale profilen på menighetsrabeidet - både ilmad her hjemme og i ret.ning kirkene i sør. 4. A se ti l at misjonen fortsatt får sin integrerte plass i menighetenes liv, bl.a. gjennom et konkret misjonsprosjekt. 5. Å holde bømletjenestenlevende i guds~enesten og den enkeltes al1daktsliv. Konkret bølmenme nå: ny prest. 6. Å gjelmomtenke om samarbeidet kirke-skole bør formliseres i en konkret avtale. 7. A se til at kirkene og kirkegårdene er i god skikk.

12 Kjære menighet og gode medarbeidere! En varm takk igjen for dagene i vakre Sauherad! Dere har en rik arv å forvalte. Og rik av arv betyr samtidig stort ansvar. Jeg er takknemmelig for den tjenesten hver av dere gjør for å bygge Kristi kirke i disse bygdene. Den tjenesten er ikke forgjeves. Må Guds velsignelse hvile over hjem og menigheter!

luf. ~ Stiftskapellan -----------------------------------------------------------------------

luf. ~ Stiftskapellan ----------------------------------------------------------------------- Dato: 18.3.1997 Deres ref: Vår ref: 570-97/426.21 BISKOPEN I AGDER Saksbehandler: Oluf E. Teinum (38 02 08 08 + 16) Gyldenløvesgt. 9. 4611 Kristiansand Tlf. (042) 22 733122 152123 7Jl Filnavn: dokument3

Detaljer

" 14.00: " 16.30 : " 10.30: " 12.30: " 14.45: " 19.00: " 09.40: " 11.30: " 17.30: " 19.00 : 3. Evangelisering. - 10 - 1. Undervisningssektoren.

 14.00:  16.30 :  10.30:  12.30:  14.45:  19.00:  09.40:  11.30:  17.30:  19.00 : 3. Evangelisering. - 10 - 1. Undervisningssektoren. r,. '1 1. Undervisningssektoren. - 10 - Vi må ta på alvor det ansvar som påhviler oss som kristen kirke og menighet: å gi de barna som blir døpt, en kristen opplæring. "Døp dem og lær dem og holde," -

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Prosten i Skien Cappelensgt 2 3722 SKIEN Dato: 15.04.2008 Vår ref: 07/81-11 GRH Deres ref: Oversendelsesbrev visitas Skien Biskopen takker for flotte visitasdager

Detaljer

Biskop Ole Chr. Kvarme 25.04.04 VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET

Biskop Ole Chr. Kvarme 25.04.04 VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET Biskop Ole Chr. Kvarme 25.04.04 VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET Visitasen i Lørenskog har vært en fruktbar arbeidsøkt i samtale med stab og menighetsråd, med frivillige medarbeidere og det økumeniske

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Per Arne Dahl: Å bygge menighet i folkekirken.

Per Arne Dahl: Å bygge menighet i folkekirken. Per Arne Dahl: Å bygge menighet i folkekirken. Per Arne Dahl, menighetsprest i Åmot, innledet mandag kveld til samtale på Kirkemøtet om frivillighet i Den norske kirke. Hans tema var: "Å bygge menighet

Detaljer

Visitasforedrag Hobøl og Tomter sokn 8. juni 2014

Visitasforedrag Hobøl og Tomter sokn 8. juni 2014 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitasforedrag Hobøl og Tomter sokn 8. juni 2014 Lokalsamfunnets forankring Sognet hørte i sin tid til de mest avsidesliggende i denne del av landet, hvorfor en prest fra hine

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april VESTBY MENIGHETSBLAD Nr. 1 2011 65. Årgang Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Kirkekontoret i Vestby Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø...

Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø... Nr. 4/2007 62. årgang Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4 Det haster, det koster, det nytter!... side 13 Historisk vedtak om klima og miljø... side 14 Fest for Medby kapell... side 17 Fra kalenderen...

Detaljer

Visitasforedrag Gjerdrum og Heni 30.3.2014

Visitasforedrag Gjerdrum og Heni 30.3.2014 Biskop Atle Sommerfeldt Visitasforedrag Gjerdrum og Heni 30.3.2014 «Tenke helhet, se muligheter, handle sammen» Profeten Jeremia skrev til alle dem som var drevet i eksil fra Jerusalem til Babel: «Bygg

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer