MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/05 05/00162 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0012/05 05/00160 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0013/05 05/00161 REFERATSAKER 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST 0016/05 04/00281 METKE AS SØKNAD OM OMDISPONERING AV INNVILGET TILSKUDD 0017/05 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV 0018/05 05/00178 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

2 0019/05 05/00168 ØKONOMIPLAN /05 05/00150 KS-PROSJEKT "FRAMTIDAS KOMMUNESTRUKTUR" 0021/05 05/00214 LOKALT UTVIKLINGSVERKSTED I GAMVIK KOMME - SAMARBEID MED HIF Mehamn, Roger Hansen Ordfører

3 Sak 0011/05 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet Møteinnkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges. Side 3 av 15

4 Sak 0012/05 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet Saken tas til orientering Dårlig mobildekning i Langfjorden Rådmannen vil orientere Statlig bidrag på 75 mill. kr til Finnmark uttalelse fra NUU Side 4 av 15

5 Sak 0013/05 REFERATSAKER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet Saken tas til orientering Side 5 av 15

6 Sak 0014/05 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet På grunn av kommunens dårlige økonomi kan søknaden dessverre ikke innvilges. Det foreligger 3 søknader om støtte: Hermetikken Næringshage kr ,- Støtte til konferanse om kompetanse i Øst-Finnmark for å belyse fremtidige behov. Konferansen er fase 1 av 3 i et prosjekt. Amathea Rådgivningstjeneste for gravide kr ,- Støtte til drift. Jusshjelpa i Nord Norge kr ,- Støtte til drift Side 6 av 15

7 Sak 0015/05 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 255 &55 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet Gamvik kommune aksepterer tilbudet fra Polarbase AS og selger vår aksjepost i Sørøysund Eiendom AS for totalt kr ,-. Antall aksjer: 2 Pålydende: kr. 1500,- Bokført verdi hos oss: kr ,-. Polarbase AS, Rypefjord ønsker å kjøpe våre 2 aksjer i Sørøysund Eiendomsselskap AS for kr ,- per stk. Total kjøpesum for 2 aksjer kr ,-. Polarbase har inngått avtale med Statoil ASA og Norsk Hydro Produksjon AS om kjøp av deres 2800 aksjer. Kjøpesum per aksje: mellom kr ,- og kr ,- avhengig av endelige regnskapstall. Vurdering: Vår aksjebeholdning i selskapet utgjør under 1 % av aksjebeholdningen. Kommunen har ingen innflytelse i dette selskapet. Rådmannen anbefaler salget Side 7 av 15

8 Sak 0016/05 METEK AS SØKNAD OM OMDISPONERING AV INNVILGET TILSKUDD Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Nærings- og utviklingsutvalget /05 Formannskapet Søknaden om omdisponering av innvilget tilskudd kr ,- godkjennes. Jfr. fsk sak 62/04 Metek AS søker om omdisponering av innvilget tilskudd. De opplyser at de skal kjøpe bankbygget (tidligere Nordea). Innvilget tilskudd skal brukes til bygningsmessige tilpassniger verksted, montering av en lagerport. Metek ble i møte den under sak 62/04 innvilget kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Formålet med tilskuddet var utbygging av verksted/ny inngang. Rådmannens vurdering. Formålet med tilskuddet er ikke endret. Det skal fortsatt brukes i forbindelse med ombygging av verksted. Rådmannen vil derfor anbefale søknaden Side 8 av 15

9 Sak 0017/05 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Nærings- og utviklingsutvalget /05 Formannskapet Saken legges fram uten innstilling. Gjeldende avtale ble vedtatt av formannskapet den Formål med avtalen: Arctic Active skal i samarbeid med Gamvik kommune legge til rette for: At Gamvik utvikles til å bli sterkere del av reiselivsopplevelser i Finnmark gjennom samarbeid innen produktpakking og profilering. Samt tilby disse attraktive opplevelser/aktiviteter som skal øke turistenes oppholdstid i kommunen. Avtalens varighet: Kostnad. Årlig kostnad kr ,-. I budsjett for 2005 er det avsatt kr ,- til turisme. Hvis avtalen med Arctic Active videreføres så vil budsjettposten turisme være brukt opp. Rådmannen legger saken fram for NUU og formannskapet for vurdering av hvorvidt avtalen skal forlenges videre for år Utskrift sendt: Arctic Active, Boks 18, 9711 Lakselv Side 9 av 15

10 Sak 0018/05 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet /05 Nærings- og utviklingsutvalget Saken legges fram uten innstilling. NUU innstiller til formannskapet. Saken forelegges NUU til behandling for innstilling til formannskapet Saken med innstilling fra NNU forelegges formannskapet til avgjørelse. Utlysning av midler til utdeling fra næringsfondet er gjort med søknadsfrist I følge utlysningen vil følgende prosjekter bli prioritert: Kystturisme Kjøp av fiskebåter/kvoter fortrinnsvis over 40 fot Det er kommet inn til sammen søknader på 23 prosjekt (20 søkere), totalt søknadsbeløp kr ,- Som vedlegg følger oversikt over inkomne prosjekt.. Side 10 av 15

11 Sak 0019/05 ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet Kommunestyret vedtar vedlagte økonomiplan for perioden Det foretas rullering av planen på siste kommunestyremøte før ferien. Samtidig legges rammene for årsbudsjett Fylkesmannen i Finnmark har ikke godkjent Gamvik kommunes årsbudsjett for 2005 grunnet at kommunen ikke har rullert og justert en forpliktende økonomiplan for de kommende år. Kommunen hadde i utgangspunktet frist på seg til med å utarbeide og få politisk godkjenning for denne. Av hensyn til nødvendig prioritering av arbeidet med regnskapsavslutningen for 2004 samt møteplan for våren kommer saken først opp til endelig behandling i kommunestyret i møtet I tillegg vil det være nødvendig å rullere denne planen i løpet av året og denne rulleringen vil da samtidig utgjøre rammen for årsbudsjettet for Denne behandlingsmåten vil gjøre arbeidet med årsbudsjettet langt mer forutsigbart og de største utfordringene vil da bli å justere rammene som følge av statsbudsjettet som blir framlagt i oktober. Plandokumentet er vedlagt som eget dokument. Side 11 av 15

12 Sak 0020/05 KS-PROSJEKT "FRAMTIDAS KOMMUNESTRUKTUR" Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet / Kommunestyret Gamvik kommune har gjort følgende vedtak som uttalelse til prosjekt Framtidens kommunestruktur : Osv.osv. Som kjent har KS sentralt og KRD inngått en avtale om å gjennomføre et prosjekt angående framtidas kommunestruktur. Prosjektet startet i 2004 og det har vært flere regionale samlinger i Finnmark der politikere og representanter fra administrasjonen i Gamvik kommune også har vært til stede. Dette prosjektet går på siden av og uavhengig av det samarbeidsprosjektet som vi har gående lokalt på Nordkyn mellom Lebesby og Gamvik. Nedenfor foreligger et skriv fra Prosjektleder Thorbjørn Johnsen som er prosjektleder for KS- Finnmark. Her er det tatt ei oppsummmering, og formulert noen spørsmål som kommunestyrene skal forsøke å finne svar på. Det er fra administrasjonens side ikke laget innstilling til saken, da saken bør gjennom politiske drøftinger som grunnlag for vedtak. I tillegg til foreliggende skriv, er det ei utredning som skal komme til kommunene, og denne kan være nyttig for helheten i vurderingene. I nedenfornevnte skriv sises det at utredningen skal være ferdig 21.februar, og vil bli sendt kommunene umiddelbart. 16. februar kom det melding om at utredningen ikke er ferdig før 25.februar. Utredningen vil bli utsendt til politikerene så snart den foreligger For å få en bred behandling av saken må det et lokalt arbeid til både fra administrasjoens side og fra politikernes side. I og med at det meste av bakgrunnsstoffet ble sendt ut i slutten av februar skulle det være god tid for politiske diskusjoner frem til kommunestyrets møte 17.mars. Den endelige KS utredningen for Finnmark er vedlagt saken Det lages ikke innstilling på nåværende tidspunkt. Side 12 av 15

13 Sak 0020/05 Brev fra KS: OPPFØLGING AV PROSJEKTET FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR KOMMUNER MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING Det vises til tidligere informasjon og prosessamlinger som er gjennomført i alle regionene i fylket. Hensikten med disse samlingene har vært å gi formannskapene anledning/mulighet til i regionalt fellesskap å drøfte framtiden for kommunene og regionen. Dette arbeidet sammen med den enkelte kommunes oppfølging og eksterne utredninger skal danne grunnlag for behandling av saken i det enkelte kommunestyre i løpet av mars måned i år. Kommunestrukturprosjektet er et landsomfattende prosjekt initiert av KS i samarbeid med KRD. Det enkelte kommunestyre i fylket oppfordres til å vurdere egne framtidsutsikter i lys av utviklingstrekk, trender og drivkrefter som vil prege samfunnsutviklingen i årene som kommer. Prosjektet går inn i sluttfasen og kommunestyret skal trekke konklusjonene fra prosessen og debatten som har vært ført i kommunen og i regionen. Prosjektgruppene har bestilt en utredning om kommunestruktur i Troms og Finnmark. Utredningen baserer seg delvis på innspill fra prosessen i regionene og fra enkeltkommuner. I tillegg har prosjektgruppa på eget initiativ reist problemstillinger som anses viktig for en god vurdering av spørsmålet om ny struktur i fylket. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 21. februar og vil bli utsendt til kommunene umiddelbart, slik ar utredningen kan bli en del av grunnlaget for saksbehandlingen og behandlingen i kommunestyret.det er derfor viktig at ordfører og rådmann legger opp til en behandling i kommunestyret som også fanger opp denne utredningen, som for øvrig utarbeides av Asplan Viak AS for Troms og Norut Nibr Finnmark når det gjelder Finnmark. Nedenfor er det listet opp aktuelle dokumenter som kan brukes i forberedelsen av saken til politisk behandling: Introduksjonsskriv, mars/april 2004 Referat fra prosessamlingene Rådmannsutvalgets utredning Utredning bestilt av prosjektgruppa (ferdigstilles ). Formannskapene har deltatt i prosesser i det regionale fellesskapet og drøftet framtidige utfordringer i den enkelte kommune og region. Det er viktig at disse drøftingene føres inn i kommunestyret. Og at fordeler og ulemper med ulike inndelingsalternativer forankres i aktuelle drivkrefter og utviklingstrekk som påvirker kommunens framtidig organisering, handlekraft og behov for tjenesteproduksjon. Det er kommunestyret som er høringsinstans og prosjektledelsen oppfordrer ordføreren å legge til rette for en grundig og god behandling. Utfordringen blir å få kommunestyret til å diskutere og vurdere sammenhengen mellom organisering og indikatorer som tjenesteproduksjon, regional slagkraft, rammebetingelser, demokrati, kultur og identitet. Nedenfor er det listet opp noen spørsmål/problemstillinger som kan brukes i debatten i kommunestyret; Hva kjennetegner en robust kommune? Hva bør være de viktigste oppgavene for kommunene i framtiden? Side 13 av 15

14 Sak 0020/05 Hvilke følger bør det få for kommunestrukturen om fylkeskommunen blir nedlagt og eventuelt erstatta av et regionalt organ? Hvordan vurderer du framtiden i egen kommune? Hva vil være flaskehalser får å nå ønsket utvikling? Er samarbeid om oppgaveløsning et alternativ til sammenslåing? Hvilke oppgaver vil det i så fall være mest aktuelt å samarbeide om? Stortingets vedtak fra 1995 om frivillighet ligger fortsatt fast. Det er fra KRD`s side lagt inn insitamenter for frivillig sammenslutninger. Det dreier seg om infrastruktur- og utredningsmidler. Kommunalministeren har fastsatt frist for søknad om disse midlene. Innen første juli må kommunen har gjort et forpliktene vedtak i forhold til utredning av konkrete inndelingsalternativer og tilsvarende søknad om infrastrukturmidler. Det innebærer at det er fullt mulig å gå videre etter avslutningen av hovedprosjektet med disse spørsmålene dersom viljen er tilstede i kommunene for å utrede konkrete inndelingsalternativer. Den sentrale prosjektledelsen har utarbeidet fem punkter som bør være med i behandlingen i kommunestyret og som selve vedtaket bør knyttes opp til; 1. Hvilke inndelingsalternativer/alternative organisasjonsformer er aktuelle? 2. Satt opp i prioritert rekkefølge hvilke alternativer vil være best for kommunen i forhold til å kunne oppnå større handlingsrom?. 3. Hva er begrunnelsen for denne prioritering? De fleste kommunene i fylket har gitt uttrykk for opprettholdelse av dagens inndeling med et utvidet og mer forpliktende samarbeid som sitt fremste alternativ. Prosjektgruppen ber om at kommunestyret vurderer det interkommunale samarbeidet ift. hvilke områder/oppgaver som er aktuelle og hvilken myndighet som kan tillegges samarbeidet. 4.Hvilke endringer er nødvendig i nasjonale og lokale rammebetingelser for at det valgte hovedalternativ skal bli realistisk? Hva er til hinder for det i dag og hvilke krav må være oppfylt? 5. Beskriv det videre arbeidet i kommunen for iverksetting av valgte alternativ Vedtaket i kommunestyret skal danne grunnlaget for en felles rapport som behandles i prosjektgruppa og i fylkesstyret i KS, før det videresendes sentral prosjektgruppe og behandling i sentrale organer i KS. Det er viktig at spørsmålet om kommunestruktur følges opp av den enkelte kommune slik at vi får en tydelig tilbakemelding til sentrale myndigheter. Kommunestrukturprosjektet handler for oss i nord om hvordan vi skal kunne opprettholde en robust kommunesektor som er i stand til å utvikle gode og attraktive arbeids- og boområder, og legge grunnlaget for at våre innbyggere fortsatt tilbys kvalitativt gode kommunale tjenester. Det betyr at dagens kommunepolitikere har muligheten til å legge føringer og langt på veg bestemme om hvordan samfunnsutbyggingen skal organiseres i mange år framover. Lykke til med et viktig arbeid.! Leder i prosjektgruppa/ prosjektleder Side 14 av 15

15 Sak 0021/05 LOKALT UTVIKLINGSVERKSTED I GAMVIK KOMME - SAMARBEID MED HIF Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet Formannskapet vedtar å gjennomføre et lokalt utviklingsverksted i samarbeid med Høgskolen i Finnmark (HiF). Verkstedet avholdes i juni, enten i uke 23 eller uke Det settes ned ei styringsgruppe med følgende 7 representanter: Per Carstens leder Svein Tønnessen Siv Anita Steel Oddvar Jenssen Kåre Karlstad Oddbjørg Vatndal Gunn Marie Fermann Gruppa får i mandat og forberede og planlegge gjennomføring av det lokale utviklingsverkstedet i tett samarbeid med HiF. Det vises til møte i formannskapet der representanter fra Høgskolen i Finnmark presenterte tanker og ideer rundt et samarbeid om et lokalt utviklingsverksted i Gamvik kommune. Formannskapet fant tanken interessant og vedtok at det skulle settes ned ei styringsgruppe bestående av politisk og administrativ ledelse i kommune samt representanter for næringslivet. Ut fra ovennevnte er det naturlig at ordfører eller varaordfører og rådmann er med i denne gruppa. I tillegg foreslås at leder i næringsutvalget er med. Ut fra de signaler som ble gitt fra HiF i formannskapsmøtet og den interessen som var fra de fremmøtte, velger rådmannen å komme med forslag på navn på de øvrige medlemmer av styringsgruppa. Side 15 av 15

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer