Delårsrapport 2. kvartal 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 2. kvartal 2003"

Transkript

1 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal Dette er den høyeste kvartalsomsetning noensinne med en omsetningsvekst på 28,2% fra samme periode i 2002, og en økning på 8,4% i forhold til foregående kvartal. Bruttomarginen er økt fra 49,1% i 1. kvartal 2003 til 49,9 % i 2. kvartal 2003 Resultat før skatt (PBT) på MNOK 0,5, en bedring på 89,8% fra 2. kvartal 2002, og 74,7% fra foregående periode. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 0,7, en bedring på 86,2% fra 2. kvartal 2002 og 73,9,% fra 1. kvartal Netto tilgang på 21 kunder i 2. kvartal 2003 Restrukturering av drift og finansiering av infrastruktur og teknisk plattform Nye bank- og finansieringsforbindelser; DnB og DnB Finans Utviklingstrekk nådde i juni 2003 en historisk milepæl med positivt resultat før skatt for første gang på konsernnivå. Resultatet før skatt (PBT) i juni var MNOK 0,6. Omsetningen for kvartalet ble MNOK 40,1, noe som er den høyeste kvartalsomsetningen i konsernets historie. Dette skyldes generelt høy aktivitet hos Consorte Norge AS i perioden. Resultat før skatt (PBT) for 2.kvartal 2003 ble MNOK 0,5, en forbedring på 89,8% fra 2. kvartal 2002, og 74,7% bedre enn foregående periode. I kroner er dette en bedring på MNOK 4,8 fra samme periode i fjor, og MNOK 1,6 fra 1. kvartal Konsernet oppnådde et driftsresultat (EBIT) for 2. kvartal 2003 på MNOK 0,7, noe som er en bedring på 86,2% fra 2. kvartal 2002 og 73,9% fra 1. kvartal I verdi er dette en forbedring på hhv MNOK 4,7 og MNOK 2,1. Sammensetningen av inntektene er relativt lik foregående kvartal. Trafikkandelen økte med 1,3 prosentpoeng, og står nå for 82,4% av Consortes totale inntekter. Etableringsinntektene holder et svært stabilt nivå i absolutte tall, mens abonnementsinntektene økte med 6,2% fra 1.kvartal. Konsernet har igangsatt et arbeid med omstrukturering av finansiering og oppbygging av den tekniske infrastruktur, noe som vil gi både lavere kostnader og en ytterligere forbedret kapasitetsutnyttelse. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Alcatel og IBM, og har allerede gitt utslag i lavere infrastrukturkostnader. Det er gjennomført investeringer i perioden som en del av dette arbeidet. I løpet av kvartalet har konsernet byttet samarbeidspartner mht banktjenester og løsninger for driftsfinansiering. DnB er valgt som felles bankforbindelse, mens DnB Finans leverer tjenester knyttet til leie av driftsutstyr. Marginbildet viser en positiv utvikling som følge av at veksten i høymargintrafikk fortsetter. Bruttomarginen økte fra 49,1% i 1. kvartal 2003 til 49,9% i 2. kvartal Consorte Norge AS oppnådde et positivt resultat før skatt på MNOK 6,9 i 2. kvartal. Dette er en økning på 43,0% i forhold til foregående kvartal. Omsetningen endte på MNOK 36,6, en økning på 8,9 % i forhold til 1. kvartal

2 Consorte Sverige AB fikk et resultat før skatt på MNOK 0,8, en bedring på 26,5 % i forhold til 1. kvartal Consorte Danmark A/S hadde i 2. kvartal en omsetning på MNOK 2,3 5,9% mer enn i foregående kvartal. Noe høyere driftskostnader, samt styrking av DKK vs NOK i perioden førte imidlertid til en resultatsvekkelse på MNOK 0,1. PBT ble etter dette på MNOK 0,9. Kostnadsnivået i Consorte Norge AS, Consorte Danmark A/S og Consorte Sverige AB vil bli postitivt påvirket av endringene i teknisk infrastruktur. Consorte UK Ltd fikk en omsetning på MNOK 0,2, mens resultat før skatt ble MNOK 1,0. Kunder og marked hadde netto kundetilgang på 21 i 2. kvartal Dette er på linje med konsernets historiske innsalg til nye kunder. Omsetningsveksten på MNOK 3,1 og forbedringen i resultat før skatt, skyldes et generelt godt aktivitetsnivå hos Consortes kunder, tross perioder med mange fridager i kvartalet. Mersalg til eksisterende kundebase, samt lansering av et nytt tjenesteområde rettet mot det interaktive underholdningsmarkedet på TV har også bidratt positivt. Driftsinntekter Konsernet hadde i 2. kvartal driftsinntekter på MNOK 40,1. Dette er en økning på 28,2% i forhold til samme periode i 2002, og 8,4% i forhold til forrige kvartal. Konsernets bruttofortjeneste viser en økning på 10,0% i forhold til 1.kvartal. Hittil i år er bruttofortjenesten 25,9% høyere enn i første halvår Ikke-trafikkavhengige inntekter utgjorde 17,6% i 2. kvartal, mot 18,9% i forrige kvartal. De faste inntektene økte med 6,2% ift forrige kvartal, mens inntekter fra nysalg og endringer var 13,8% lavere. Utslaget er imidlertid ikke større enn de svingninger man tidligere har sett fra kvartal til kvartal. Trafikkvolumet har vært varierende i perioden, først og fremst pga varierende antall arbeidsdager. April hadde et forventet lavt nivå, volumet tok seg opp i mai og nådde ny trafikkrekord i juni med mer enn 19 milioner trafikkminutter. 2

3 Millioner minutter pr. måned. Trafikkvolum i millioner minutter pr. mnd januar 99 til juli 03. Kilde: Consorte trafikkstatistikk Driftskostnader Konsernets bruttomargin (driftsinntekter etter fradrag for variable salgskostnader) utgjorde 49,9% i 2. kvartal, mot 49,1% i foregående kvartal. Endringen er direkte relatert til endring i tjenestesammensetning i perioden. Trafikkmarginen (inntekt etter trafikkostnad) viste mindre endring fra 91,5% til 91,3%. Infrastrukturkostnadene i kvartalet er redusert med 15,7% ift 1. kvartal, i hovedsak som følge av omlegging av finansiering av den tekniske platformen. Dette vil fortsette å gi positiv effekt fremover med lavere marginalkost ved kapasitetsutvidelse. Konsernets skaleringsfordeler ved volumvekst vil også bli ytterligere forbedret. Øvrige driftskostnader (ekskl. variable salgskostnader og kostnader infrastruktur) utgjorde MNOK 16,7 i perioden mot MNOK 16,3 i 1. kvartal I 2. kvartal 2002 utgjorde øvrige driftskostnader MNOK 16,3. Avskrivningene er redusert med 6,0% i forhold til forrige kvartal, og med 42,4% i forhold til 2. kvartal Netto finansresultat i kvartalet var MNOK 0,2, hovedsaklig som følge av agio. Endring i finansiering av teknisk platform vil gi høyere finanskostnader i kommende kvartaler som følge av forskjeller i regnskapsmessig behandling. Resultatutvikling Driftsresultatet er bedret med 73,9% fra 1. kvartal (fra MNOK 2,9 til MNOK 0,7). Resultat før skatt utgjorde MNOK 0,5, mot MNOK 2,1 i 1. kvartal, en bedring på 74,7%. Resultatutviklingen er positiv og fortsetter trenden fra 2002 og 1.kvartal Hittil i år er PBT bedret med 78,5%, tilsvarende MNOK 9,9. PBT er bedret med 89,8% (MNOK 5,1) i forhold til 2. kvartal Juni måned ble konsernets første måned med positiv PBT på MNOK 0,6. EBITDA for kvartalet var også positiv med MNOK 0,3. Konsernet forventer at den positive resultatutviklingen vil fortsette. Egenkapital og finansiering Egenkapitalen i konsernet var pr. 30. juni 2003 MNOK 50,8. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 53,7%. Konsernets balanse bærer preg av endringen 3

4 Consorte Consorte Consorte Consorte Consorte Konsern NOK Group ASA Norge AS Danmark A/S Sverige AB UK Ltd. Driftsinntekter Driftskostnader Nto finansposter Resultat før skatt EBIT Resultat pr. selskap Q i finansiering av den tekniske platform. Det er inngått en avtale med IBM som, blant annet, omfatter finansiell leasing av selskapets digitale telefonsvitsjer. Disse ble tidligere disponert gjennom en avtale om operasjonell leie med Alcatel. Endringen medfører at svitsjene nå er balanseført og med den kortsiktige delen av leasingforpliktelsene som kortsiktig gjeld. Kostnadene føres med hhv en avdragsdel og en finansdel. Tidligere ble tilsvarende leiekostnader ført som del av kostnader infrastruktur. Likviditetsbeholdningen utgjorde MNOK 16,7 mot MNOK 21,8 pr. 31. mars 2003 og MNOK 12,0 pr. 30. juni Driften hadde en positiv kontantstrøm i kvartalet på MNOK 0,4 mot MNOK -1,1 i 1. kvartal. Endring i arbeidskapital ga en kontantstrøm på NOK -4,0. Organisasjon Ved utgangen av 2. kvartal 2003 hadde konsernet 57 ansatte. Utsiktene fremover forventer fortsatt resultatforbedring i de resterende kvartaler i 2003 med mål om å oppnå positiv PBT på konsernnivå for Konsernet har tilstrekkelig likviditetsbeholdning for å sikre dette. Regnskapsprinsipper følger prinsippene for delårsrapportering i Norsk Regnskaps Standard. Forøvrig er de samme regnskaps- og vurderingsprinsipper lagt til grunn som ved avleggelse av årsregnskapet for Konsernets nye avtale om banktjenester med DnB omfatter avtale om trekkfasilitet knyttet til fordringsmassen, med en total ramme på MNOK 10. Netto effekt av investeringsaktiviteter utgjorde MNOK 1,5. 4

5 Delårsrapport 2003 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader 2. kv kv Pr Pr Salgsinntekt Sum driftsinntekter Variable varekostnader Kostnader infrastruktur Kostnader arbeidskraft Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat* Ordinært resultat Resultat Resultat pr. aksje Utvannet resultat pr. aksje * Beregnet skattekostnad pr blir avregnet mot tidligere avsetning til utsatt skattefordel, og vil ikke få noen likviditetsmessig konsekvens. 5

6 Delårsrapport 2003 Balanse Eiendeler Pr Pr Året 2002 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Delårsrapport 2003 Balanse Egenkapital og gjeld Pr Pr Året 2002 Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital ( aksjer á kr 0,50) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Leasing forpliktelse Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 13. August 2003 Styret for Jan E. Engebretsen Eva Lystad Morten Neeb Styreleder Bjørge Gretland Stein Holst Annexstad Guttorm Johansen Konsernsjef 7

8 Delårsrapport 2003 Kontantstrømoppstilling Pr Pr Året 2002 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Effekt av valutakursendringer Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i kundefordringer / andre fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd kontanter og lignende pr

9 Delårsrapport 2003 Tilleggsopplysninger Stortorvet 10 Postboks 170 Sentrum 0102 Oslo Telefon: Faks: e-post: Consorte Norge AS Stortorvet 10 Postboks 170 Sentrum 0102 Oslo Pr Pr Året 2002 Egenkapital Endring i egenkapital Periodens resultat Omregningsdifferanser Egenkapital Telefon: Faks: e-post: Consorte Danmark A/S Vesterbrogade 149 DK 1620 København V Telefon: Faks: e-post: Consorte Sverige AB Botkyrkavägen 4 SE Vårby Telefon: +46 (0) Faks: +46 (0) e-post: Consorte UK Ltd. East House New Pound Common Wisborough Green West Sussex RH14 OA2 Telefon: +44 (0) (0) e-post: For ytterligere informasjon kontakt: Informasjonssjef Lars Ivar Galtung Tlf.: Finansdirektør Ole Hartvik Nybø Tlf.:

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001 Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Marginal økning i omsetningen første halvår 2001 i forhold til samme periode i fjor

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer