Organisering av Oslo Pride AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av Oslo Pride AS"

Transkript

1 Organisering av Oslo Pride AS OPAS-utvalget 2013 Rapport fra utvalget som ble nedsatt av LLH Oslo og Akershus årsmøte I 2013 for å utrede organiseringen av Oslo Pride AS LLH Oslo og Akershus Vedlegg: Forslag til nye vedtekter for Oslo Pride AS Forslag til oppdragsbeskrivelse for styret

2 Innhold 1. Innledning Sammendrag Utvalgets arbeid Konklusjoner Nærmere om Brukerrådet: Delt eierskap Styreinstruks Endringsforslag til LLH OA:s vedtekter Forslag til vedtak Innledning Årsmøtet i LLH OA 2013 valgte å nedsette et utvalg for å vurdere styringsformen og eierstrukturen i Oslo Pride AS. Utvalget fikk følgende mandat: «LLH OA skal i samarbeid med Oslo Pride AS oppnevne et utvalg med mandat å utrede videreutvikling og eventuell omorganisering med konsekvensutredning av Skeive Dager. Utredningen skal legges fram i rimelig tid slik at forslag legges fram for årsmøtet Utvalget skal være bredt sammensatt og representere mangfoldet i Skeive Dagers målgrupper og politiske oppfatninger. Utredningen skal klargjøre alternative måter å organisere Oslo Pride AS, foreslå alternative strategier for videreutvikling og konsekvensutredning på alle punkter.» Årsmøtet valgte Pål Hauge som leder og Susanne Demou Øvergaard som nestleder for utvalget. Videre ble følgende oppnevnt av LLH OA og Oslo Pride AS til å delta i utvalget: Ranveig Igraine Stava Roger Haakon Torvund Skar Bjørgulv Borgundvåg Christian Antoni Møllerop Lise Lindalen Kristine Bue Mia Katrine Winaas Ranveig Igraine Stava trakk seg fra utvalget i løpet av høsten. Utvalget har hatt 6 møter. 2. Sammendrag Utvalget har vurdert hvordan Skeive dager kan bli enda bedre forankret i hele LHBT-miljøet både i Oslo og resten av landet. Utvalget har kommet frem til to anbefalinger OPAS-utvalgets rapport Page 1

3 1) Det opprettes et brukerråd bestående av andre LHBT-organisasjoner i Norge for å støtte styret i planleggingsarbeidet 2) For å etablere Oslo Pride som nasjonal pride anbefales det at LLHs sentralledd Inviteres til et mer forpliktende samarbeid strategisk, økonomisk og politisk. 3) Utvalget oversender utkast til ny oppdragsbeskrivelse til Skeive dagers styre som er i tråd med øvrige endringer som utvalget foreslår. Utvalget foreslår at styret i Oslo Pride AS utarbeider ny styreinstruks i ht vedlagte utkast og aksjelovens bestemmelser. 4) Utvalget foreslår endringer i 10 i LLH Oslo og Akershus vedtekter om eiers rolle. 3. Utvalgets arbeid Utvalget har i sine møter fått presentert hvordan Stockholm Pride er organisert som en medlemsbasert (medlemsorganisasjoner og individuelle medlemmer) forening og hvordan Oslo Queer som praktiserer flat struktur er organisert. Videre har arbeidet vært lagt opp i diskusjoner om fordeler og ulemper ved forskjellige organisasjonsmodeller. De to modellene som i hovedsak har vært diskutert er: Invitere andre LHBT-organisasjoner til eierskap og/ eller styreplasser Opprette et brukerråd som støtte for selskapets styre I tillegg har utvalget diskutert hvorvidt det er riktig at et selskap eid av et av LLHs lokallag kan søke økonomisk støtte fra departementene. 4. Konklusjoner Utvalget har kommet fram til at det vil styrke Oslo Prides stilling i LHBT-miljøet dersom andre organisasjoner kan være med i større grad enn tidligere i planlegging av Skeive Dager. Utvalget har fått innsikt i, og sett at dette arbeidet har hatt en positiv utvikling over flere år og finner det naturlig at dette kommer til uttrykk i festivalens vedtekter i styrets instruksjon/oppdragsbeskrivelse og gjennom endringer i LLH OAs vedtekter 1) En viktig konklusjon som utvalget har gjort er at inkludering av andre organisasjoner gjøres enklest gjennom å opprette et brukerråd som styret skal kalle inn minst tre ganger i året til: Oppsummering av avholdt festival møte gjennomføres like etter sommeren og skal evaluere partenes erfaringer med årets festival. Møtet skal konkludere med forbedringstiltak til neste års festival Planleggingsmøte på vinteren for å legge frem idéer og forslag til neste festival. Her skal styret lytte til organisasjonenes innspill og ønsker for festivalen og tilstrebe å bygge ønskede tiltak inn i program og budsjetter Fremleggelse av programforslag. Dette møtet gjennomføres i forkant av offisiell programfremleggelse for å sikre aksept og felles forståelse for kommende festival Se forøvrig vedlagte «årshjul» for brukerrådet. 2) Utvalget ser det som en organisatorisk utfordring at et av LLHs lokallag søker midler av nasjonale bidragsytere. Slike ordninger vil lett kunne falle tilbake på sentralleddet når de i neste instans søker midler til nasjonale tiltak. Utvalget anbefaler derfor at LLH OA går i dialog med LLH sentralt for å OPAS-utvalgets rapport Page 2

4 sikre en bred og stabil finansiering av Skeive Dager og sørge for et velfungerende politisk og strategisk samarbeid rundt festivalen. Om LLH sentralt skulle ønske å gå inn som deleier anser utvalget at dette vil både gi en bredere generalforsamling i selskapet samtidig som det sikrer Skeive dager som en nasjonal pride i større grad enn tidligere og skaper en ryddighet i spørsmål om økonomisk og politisk samarbeid (se også punkt 6). 3) Utvalget har diskutert andre organisasjonsformer enn aksjeselskap, dvs. en medlemsforening. Utvalget har konkludert med at en løsning der man går tilbake til en foreningsløsning som man hadde innen Europride i Oslo 2005 ikke er ønskelig. Festivalen bestod da av ulike medlemsorganisasjoner som også hadde styreplasser i foreningen. Når festivalen gikk i underskudd førte dette til at festivalens styre ble handlingslammet da medlemmene i foreningen hadde egne, og store økonomiske interesser i festivalen. En frivillig forening mener utvalget også vil kunne føre til større økonomisk usikkerhet da en forening ikke har de samme lovregulerte økonomiske forpliktelser som et aksjeselskap har. Figur 1 Årshjul for brukerråd 5. Nærmere om Brukerrådet: Som det fremgår av forslag til ny 6, i vedtektene foreslås det å opprette et brukerråd: fra 6 Brukerråd: For å sikre at festivalen representerer bredde, mangfold og aktualitet innkaller styret minimum to ganger i året til møte i brukerrådet, som er festivalens referansegruppe. [...] OPAS-utvalgets rapport Page 3

5 Hensikten med dette er å sikre at de ulike delene av LHBT-miljøet opplever Skeive dager som et relevant og aktuelt arrangement som de ønsker å bidra til, og som de opplever eierskap til. For å sikre dette skal brukerrådet sørge for at deltagende aktører opplever reell påvirkningsmulighet gjennom direkte deltagelse og at de har en vedtektsfestet rett til å kunne påvirke. Utvalget har ikke lagt til grunn at samarbeidet med andre aktører i LHBT-miljøet tidligere nødvendigvis har fungert dårlig, men vi har sett at det finnes forbedringsmuligheter da den har fungert ulikt fra år til år. Se nedenfor for nærmere om møtehyppighet. Brukerrådets sammensetning: fra 6 Brukerråd: Til brukerrådet skal styret invitere etablerte ideelle organisasjoner i LHBT-miljøet, som stiller seg bak festivalens formål og har, eller ønsker å ha, aktiviteter knyttet til festivalen. Styret kan også be om innspill fra andre brukergrupper eller aktører det er naturlig å samarbeide med for å oppfylle selskapets formål. For å klargjøre hvem som vil være naturlige relevante deltagere, foreslås det en avgrensning ved at aktørene a) har, eller ønsker å ha aktiviteter knyttet til festivalen og b) stiller seg bak selskapets formål, som defineres: 3 Selskapet skal arrangere festivalen Skeive dager (Oslo Pride) i Norges hovedstad. Skeive dager skal skape en trygg og inkluderende møteplass for LHBT-personer fra hele landet, synliggjøre bredden i norsk og internasjonal LHBT-kultur og bidra til økt LHBT-forståelse og toleranse i det norske samfunnet. Skeive dager skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av LHBT-personer, nasjonalt og internasjonalt. Formuleringen om å gi mulighet for innspill fra "andre brukergrupper eller aktører" er for at aktører som for eksempel Amnesty eller Blikk, også kan bidra, uten at disse er ideelle LHBT-organisasjoner. Brukerrådets funksjon Brukerrådet skal rådgi styret for å oppfylle selskapets formål, og bidra til at ulike brukergrupper og perspektiver på LHBT-arbeidet synliggjøres og inkluderes i festivalen. Formålet med brukerrådet er å sikre at Skeive dager oppleves som relevante og attraktive for flest mulig av LHBT-feltets aktører. For å legge til rette for en god prosess foreslås følgende syklus i samarbeidet 1. Styret innkaller til startmøte i brukerrådet i januar. På møtet kommer deltagerne med innspill, ønsker og forventninger til årets arrangement, og klargjør samtidig i hvilket omfang og på hvilken måte de konkret ser for seg å kunne bidra 2. I etterkant av dette møtet sender styret ut et referat/sammendrag som oppsummerer innspillene man har fått og hvilket oppdrag styrer mener å kunne gjennomføre ut fra dette og styrets øvrige rammebetingelser 3. Brukerrådets aktører kan respondere på usendt referat om de ser behov for å korrigere eller justere referatet. 4. Før programmet for årets festival presenteres inviteres brukerrådet til forhåndsvisning og responsrunde. OPAS-utvalgets rapport Page 4

6 5. I etterkant av festivalen (august) arrangeres et evalueringsmøte hvor aktørene gir en grundig tilbakemelding på hva som fungerte bra og mindre bra. Også etter evalueringsmøtet sender styret ut et referat/sammendrag som oppsummerer tilbakemeldingene og hvordan styret vil følge opp disse. Dette blir samtidig utgangspunktet for styrets interne evalueringsprosess 6. Delt eierskap Utvalget mener at Skeive Dager, i tillegg til å være den regionale priden i østlandsområdet, har en nasjonal funksjon. Dette manifesterer seg gjennom oppmerksomhet fra media, andre organisasjoner på sentralt nivå og det politiske Norge. I de senere år har «homoministeren» vært invitert og har deltatt i paraden, i tillegg har mange sentrale politikere besøkt pride park. Pride House har gjennomført debatter og innlegg med både nasjonale og internasjonale organisasjoner på talerlisten. Oslo Pride har i flere år arbeidet for å sikre stabil finansiering av arrangementet. Festivalen har de senere år fått støtte gjennom vekslende finansieringsposter. Organisatorisk er det vanskelig for et lokallag å søke sentral støtte da dette vanligvis er forbeholdt organisasjoner av nasjonal karakter. Når et arrangement som oppfattes som nasjonalt eies av et lokallag kan dette medføre misforståelser hos myndighetene som tildeler støtte. For å gjøre det enklere å få statlig finansiering uten å miste støtten man i dag får fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, mener utvalget at LLH OA bør gå i dialog med LLH sentralt om et tettere samarbeid og eventuelt delt eierskap-. Dersom LLH sentralt ikke skulle ønske å gå inn i Skeive Dager som deleier, eller ønsker å inneha en posisjon i styret anser utvalget at det burde skrives en avtale mellom LLH OA, Oslo Pride og LLH sentralt om felles strategi og retningslinjer for søknader og politisk lobbyarbeid som rettes mot nasjonale instanser. LLHs søsterorganisasjon, RFSL praktiserer en løsning der det finns nasjonale retningslinjer for hvordan et lokallag skal gå fram om de ønsker å søke om for eksempel prosjektstøtte fra nasjonale myndigheter. Målet med dette er ikke å gjøre det vanskeligere for en lokal organisasjon å søke om penger, men å ha en ryddighet ovenfor myndigheter, departement og nasjonale bidragsytere. Utvalget anser også at dersom et delt eierskap ikke lar seg gjennomføre vil det være naturlig at LLH sentralt i vesentlig større grad bidrar økonomisk gjennom de tilskudd som gis LLH sentralt og inkludere Skeive Dager i den kontakt de tar med sentrale myndigheter. 7. Styreinstruks Utvalget har, som følge av sine andre forslag utarbeidet utkast til ny styreinstruks for Oslo Pride AS. Utvalget vil påpeke at det er styret selv som utarbeider styreinstruks (jfr. aksjelovens??) og anbefaler derfor at vedlagte utkast oversendes Oslo Pride AS styre for videre bearbeidelse og beslutning. Utvalget mener også at flere av instruksjonene i sin nåværende form ikke er i samsvar med utvalgets forslag til formålsparagraf. I forslaget til vedtekter presiserer utvalget følgende: 3 - Formålsparagrafen er tilpasset til at festivalen ikke i seg selv skal representere en politikk, men legge til rette for «innholdsleverandørenes» LHBT-politikk/. OPAS-utvalgets rapport Page 5

7 Da utvalget foreslår å tydeliggjøre at festivalen ikke skal representere en egen politikk, men legge til rette for innholdsleverandørenes politikk må også instruksen endres jfr. vedlagte utkast 8. Endringsforslag til LLH OAs vedtekter 10 Dagens 10 i LLH OAs vedtekter lyder: LLH Oslo og Akershus skal være en aktiv eier av festivalen Skeive Dager. Styret skal følge med på og bidra i arbeidet til Skeive Dager. Styret skal bistå Skeive Dager i den praktiske gjennomføringen av festivalen der dette er ønskelig. Organisasjonsform for festivalen avklares og bestemmes av styret. LLH Oslo og Akershus skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Homofrydprid og Homoærespris. I denne komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar. Utvalget foreslår at vedtektenes 10 endres til: LLH Oslo og Akershus er gjennom sitt eierskap i festivalen Skeive Dager (Oslo Pride) festivalens viktigste samarbeidspartner. LLH Oslo og Akershus skal gjennom festivalen bidra til å synligjøre bredden i LHBT-kulturen og arrangere aktiviteter som bidrar til å øke forståelsen for, oginkluderingen av LHBT-personer I det norske og internasjonalt. LLH Oslo og Akershus skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Homofryd og Homoærespris. I denne juryen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottager av æresprisen deltar. Kommentarer til endringsforslaget: 1) LLH OAs vedtekter må gi uttrykk for at intensjonen med LLH OAs engasjement er å fylle festivalen med fantastiske aktiviteter som viser fram bredden I LHBT-kulturen, men også synligjør politiske utfordringer nasjonal og internasjonalt. 2) I dagens vedtekter fastslår at styret bestemmer festivalens organisasjonsform. Utvalget foreslår å fjerne denne setningen fra vedtektene da LLH OA som eier, eller deleier avgjør unikt innsyn i selskapets arbeid, og vil gjennom sitt eierskap og vedtektsfestede rett gjennom selskapets vedtekter kunne påvirke selskapets arbeid. 9. Forslag til vedtak Utvalget anbefaler årsmøtet i LLH Oslo og Akershus å fatte følgende vedtak: 1) Årsmøtet ber styret i LLH OA i samarbeid med styret i Skeive Dager/ Oslo Pride om snarest å begynne arbeidet med opprettelse av et brukerråd i henhold til utvalgets rapport. 2) Årsmøtet ber styret i LLH OA vedta fremlagte vedtektsendringer i Oslo Pride AS i neste generalforsamling, evt. Innkalle til en ekstraordinær generalforsamling. OPAS-utvalgets rapport Page 6

8 3) Årsmøtet ber LLH OA gå i dialog med LLH sentralt om et tettere og mer forpliktende samarbeid og eventuelt delt eierskap for å sikre en bred og stabil finansiering av Skeive Dager som nasjonal pride og sørge for et forpliktende politisk og strategisk samarbeid rundt festivalen. 4) Dersom LLH sentralt ikke skulle ønske å gå inn i Skeive Dager som deleier, eller ønsker å inneha en posisjon i styret skal det sekundært tilstrebes en avtale mellom LLH OA, Oslo Pride og LLH sentralt om felles strategi og retningslinjer for søknader og politisk lobbyarbeid som rettes mot nasjonale instanser. 5) Årsmøtet vedtar utvalgets forslag til ny 10 i LLH OAs vedtekter i ht kap 8. OPAS-utvalgets rapport Page 7

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH

Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Navneutvalgets innstilling...3 Mandat...3 Organisasjonens verdigrunnlag og visjon...3 Sammensetning og arbeid...4 Arbeidsprosess...4 Ekstern kompetanse...5 Kort historikk...5 Navnehistorikk i organisasjonen...5

Detaljer