v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson"

Transkript

1 Notat: Seiltinget 2013 Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 9. mars 2013 Notat nr 2; Oppsummering og konklusjoner / Tilråding til Seiltinget og det nye Styret Vårt første notat ble avlevert 19. september Dette avsluttende notatet inneholder vår oppsummering med konklusjoner og tilråding. Det er først og fremst basert på en omfattende spørreundersøkelse til Seilforeninger, klubber og kretser i Norge foretatt fra medio oktober til ultimo desember I tillegg har Utvalget hatt samtaler med andre relevante organisasjoner som Norges Svømmeforbund, Royal Yachting Association (RYA) og Volvo Ocean Race. Hensikten har vært å belyse utfordringer og hente inspirasjon og forslag til forbedringsområder. Vi har følgende mandat: "Utvalget skal i perioden utarbeide en GAP analyse og en konsekvensutredning av de overordnede mål i del 1 av strategiplanen. I dette ligger det å vurdere aktivitetene, organisasjon og nødvendige rammebetingelser for å nå målene. Herunder se på relevante forhold, så som for eksempel komitéstruktur, styrets sammensetning, størrelse og funksjonstid. Resultatet skal danne grunnlag for styrets innstilling til handlingsplan for perioden for votering på seiltinget 2013" I perioden oktober desember 2012 gjennomførte Utvalget en større spørreundersøkelse til samtlige seilforeninger, seilkretser og klasseklubber. Totalt fikk vi svar fra 47 Seilforeninger, 10 Klasseklubber og 4 Seilkretser (samt 7 personer som har svart på individ-nivå). Hensikten med undersøkelsen var å forstå gap ift strategiplanen, hvilke prioriteringer som NSF gjør, innspill for prioritering av mål og satsingsområder, samt hvilke forbedringsbehov som oppleves ift NSF. Svarene fra spørreundersøkelsen anonymisert er vedlagt dette notatet. NSF Tingnedsatte Utvalg for Strategi og Organisasjon Notat nr 2 side 1

2 Oppsummering og tilrådinger 1 Gap mellom strategiplaner og konkrete handlinger Strategiplanen (NSF Strategidokument m handlingsplan ) beskriver en rekke satsingsområder og målsetninger. Den første utfordringen er at Strategi og mål i svært liten grad er forankret og kommunisert (jfr resultater fra spørreundersøkelsen). Det er dernest liten tro blant foreninger, kretser og klubber på at NSF vil nå de mål man har satt seg i nåværende strategiplaner. NSF har også et meget stort forbedringspotensial på en lange rekke områder ( se side 58 i vedlagte notat m resultater fra spørreundersøkelsen). Vi mener NSF sin strategi, mål og aktiviteter ikke er prioritert. Vi finner ikke en diagnose hvor dagens situasjon og historiske utvikling settes i perspektiv. Hvilke utfordringer har vi (hvor alvorlig er egentlig situasjonen?), hvilke ideer og potensial ser vi for seilsporten i Norge? Hvilke reelle valg står vi overfor? De tidligere strategiplaner, samt det forslag som nå fremsettes på Seiltinget, jfr vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner til Seiltinget 2013 inneholder ikke slike betraktninger. I nåværende strategiplan har man ikke foretatt reelle valg - og man har endt opp med strategi og målsetninger hvor NSF ikke har forutsetninger for å lykkes på noe område. Det er svært få konkrete handlingsplaner og en ressursbase som ikke står i forhold til de mål og strategier man har satt seg. Tilråding: NSF må utvikle Strategi og målsetninger som er godt forankret og tydelig prioritert. For eksempel gjennom følgende steg: i) NSF strategi- og planprosesser må etableres må en måte hvor det først sikres en felles forståelse for at "slik er situasjonen" i seil-norge. ii) Dernest bør det være en felles større ide-generering / hvilke muligheter har vi? / hvilke mulighetsrom har vi gitt de ressurser vi råder over? iii) Ulike konkrete veivalg og ambisjoner med tilhørende reelle tidsplaner og ressursbehov og skisser til handlingsplaner bør belyses og diskuteres før endelig strategi og mål besluttes. NSF Tingnedsatte Utvalg for Strategi og Organisasjon Notat nr 2 side 2

3 2 NSF sine roller og oppgaver Spørreundersøkelsen indikerer bl.a. at seilforeningene i større grad ønsker en bredde- og rekrutteringssatsing. Vi ser også indikasjoner på at mange foreninger ønsker at NSF skal levere på "kjerneoppgaver" slik som opplæring og "infrastruktur" / felles tjenester. Utvalget gjorde våren 2012 også intervjuer med personer i NSF administrasjon. Vi gjennomgikk ansettelseskontrakter med fokus på å få oversikt over hvilke ressurser man har innenfor administrasjon og sport /trenervirksomheten. I store trekk har vi fått en forståelse for at man de siste 2-3 årene har ryddet opp og fått en bedre oppfølging av økonomien, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å profesjonalisere ledelse, roller og oppgaver. Vi mener at NSF i sin organisasjon og ledelse bør skille klart mellom oppgaver som kan defineres som i) Service / fellesfunksjoner for foreninger og klubber, ii) kjerneoppgaver som opplæring og utvikling, samt iii) spesifikke satsingsområder (for eksempel bredde, elite, handicap, storbåt, etc). Etter samtaler med RYA og andre særforbund er det for oss en tydelig konklusjon at den sportslige satsingen må ledes og drives separat fra andre aktiviteter. Det blir svært viktig å tydeliggjøre NSF sine roller og oppgaver vs seilforeningene og klasseklubbene ("Det er i klubbene det skjer"), samt overfor Styret og Komiteer / Utvalg. For øvrig henvises også til vårt første notat, hvor vi foreslår en sterk forenkling og reduksjon i antall utvalg og komiteer. Her viser vi også til at Styrets rolle må avklares for eksempel ift om man også skal fortsette å ta et "operasjonelt" rolle på en rekke områder, slik vi mener har vært tilfelle i siste Tingperiode. Tilråding: NSF sin rolle og oppgaver bør gjennomgås, presiseres og forankres. NSF Fellestjenester -Hva er rene service og admin oppgaver og hvordan kan disse gjøres mest mulig effektivt? NSF kjerneoppgaver for eksempel Opplæring / utvikling -På hvilken måte kan NSF bidra til å opplæring og utvikling av seilforeninger og kretser? (for eksempel i å tilrettelegge og dele beste praksis på områder som drift, rekruttering / barnearbeid, utvikling av regattasjefer, dommere, etc) NSF Strategiske satsningsprogram -hva er de strategiske satsingsprogram som skal prioriteres og bidra til å løfte og utvikle seilsporten videre (rekruttering, bredde, etc) og hvilken rolle og oppgaver skal NSF ha vs andre interessenter her, som f. eks. seilforeningene, klasseklubbene NSF sport / elite -På hvilken måte bør NSF elitesatsing organiseres, hvilken rolle tar NSF og hvordan organiseres dette? Vi mener at Elitesatsingen til NSF tydelig bør skilles fra andre oppgaver. Samtidig må ansvar, rolle / oppgaver avklares ytterligere, spesielt ift Olympiatoppen, enkelte ressurssterke seilforeninger samt eventuelle særskilte elitelag. NSF Tingnedsatte Utvalg for Strategi og Organisasjon Notat nr 2 side 3

4 3 Kommunikasjon og medieprofilering Generelt er det lav kunnskap om NSF sine strategiplaner, samt NSF sine prioriteringer og aktiviteter. Det er en stor gruppe som svarer "vet ikke" på spørsmål som direkte berører strategiplanen eller NSF sine prioriteringer. Vi mener også det er overraskende mange som ikke er kjent med NSF sine aktiviteter, hva NSF gjør / eller ikke gjør ift de mange satsingsområder og hvilke forventninger man skal ha til NSF. Vi har også mange andre observasjoner som tyder på at NSF har en passiv og i for stor grad reaktiv måte å kommunisere på. Når vi sammenligner NSF med andre særforbund nasjonalt eller internasjonalt - mener vi NSF har et meget stort forbedringsbehov innenfor kommunikasjon, til alle utøvere, til - og mellom foreninger og klasseklubber og ikke minst for å ta en langt større plass og skape interesse for sporten i mediebildet. I samtaler med f eks Royal Yachting Association og Volvo Ocean Race er ledelsen her tydelige på at intern og ekstern kommunikasjon og en fokusert mediesatsing er den viktigste suksessfaktor for å lykkes i å utvikle seilsporten videre. En slik strategi bygger på en klar bevisstgjøring rundt utvikling og posisjonering av nåværende og kommende eliteutøvere i all kommunikasjon og i viktigste mediekanaler. Tilråding: i) Vi mener NSF bør utvikle en helhetlig handlings- og ressursplan som målsetter en sterk forbedring av kommunikasjon til / fra alle medlemmer og seilinteresserte i Norge. ii) Vi tror også det bør vurderes om det er hensiktsmessig at NSF tar en rolle i å anbefale og utvikle bruk av sosiale kommunikasjonsplattformer (facebook, etc) som kan benyttes av den enkelte forening, klasseklubb og utøver. iii) Vi mener NSF bør øke sin ressursinnsats samt knytte til seg profesjonelle aktører for å utvikle og ta en posisjon for seilsporten i mediebildet. 4 Andre forhold Spørreundersøkelsen indikerer noen andre forhold; i) Norsteam har i nåværende form og organisering liten betydning for mange foreninger ii) Lisensen er svært omstridt og har bidratt til å skape et negativt inntrykk / tillit til NSF vi finner ikke uttalelser eller andre indikasjoner på at denne har støtte blant foreninger og på "grasrot-nivå" NSF Tingnedsatte Utvalg for Strategi og Organisasjon Notat nr 2 side 4

5 5 Måle hvordan NSF leverer og skaper verdi Vi mener den omtalte spørreundersøkelsen har gitt verdifulle innspill og føringer. Vi håper at NSF regelmessig vil bruke denne type undersøkelse til å måle seg selv, i hvilken grad NSF utvikler seg, "leverer" og skaper verdi for Seilforeninger og seil-norge. NSF Tingnedsatte Utvalg for Strategi og Organisasjon Notat nr 2 side 5

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer