ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE"

Transkript

1 Beregnet til Statsbygg Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Hensikt med oppdraget Metode Leserveiledning 6 2. Kort om tidligere bruk av tre i Norge Kort om bruk av tre i bebyggelse i Norge Funn fra tidligere gjennomførte undersøkelser Kort om skogbruksnæringen og trevirkeproduksjon Sysselsetting i skogbruk Tømmerpris og avvirking av trevirke Kort om aktører som arbeider med å fremme bruk av tre beslutninghierarki for materialvalg Faser i et byggeprosjekt Valg av materialer Bortvalg av tre et bevisst valg? Hvordan endre beslutninger for å øke bruk av tre? Hindringer for bruk av tre i offentlige bygg Økonomi Investeringskostnader Forvaltnings-, drift og vedlikeholdskostnader (FDV) Inntekter Kvalitet Bygningskropp Inneklima og interiør Miljøvurderinger Materialtilgang Tekniske krav Kompetanse Aktører med behov for økt kompetanse Kompetansebehov Hvor egner tre seg best? Mulige tiltak fra offentlige myndigheter for å understøtte mer bruk av tre Bidra til å skape et marked Miljømål må omsettes i praksis Kompetanseheving Utvikling av klynger og konsepter Innovasjon gjennom offentlige anskaffelsesprosesser Oppsummering og anbefalinger Skog- og trevarebransjen Beslutningshierarki for materialvalg Hindringer for bruk av tre 42 3

4 6.3.1 Økonomi Kvalitet Miljøvurderinger Materialtilgang Tekniske krav Kompetanse Offentlige støttetiltak Bidra til å skape et marked Miljømål må omsettes i praksis Kompetanseheving og utvikling av støtteverktøy Bidra til innovasjon gjennom offentlige anskaffelser 46 4

5 1. INNLEDNING Rambøll har, på oppdrag fra Statsbygg, gjennomført en analyse av bruk av tre i dagens offentlige bygg i Norge. I denne rapporten presenteres funn fra gjennomførte intervjuer, samt funn fra dokumentstudier. Videre gir vi våre analyser av funnene. Analysene vil spesielt fokusere på hvilke hindringer som faktisk foreligger for bruk av tre, sett fra de ulike aktørenes synspunkt, hvilke hindringer som oppgis, men som ikke er reelle, og hvilke tiltak offentlige myndigheter kan avhjelpe for å understøtte mer bruk av tre. 1.1 Bakgrunn Regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av tre. Landbruks -og matdepartementet har bedt Statsbygg om å utrede bruken av tre i offentlige bygg. Dette for å skaffe et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan det offentlige kan bidra til å øke bruken av tre. Oppdraget er forankret i Meld.St.9 ( ) 1 om landbruks -og matpolitikken, som ble behandlet av Stortinget 12.april I meldingen er oppdraget beskrevet slik:.staten, fylkeskommunen og kommunen som utbyggere kan bidra til mer klimavennlige bygg blant annet ved valg av materialer og energiløsninger. Departementet foreslår derfor at Statsbygg utreder bruken av tre i offentlige bygg. En slik utredning skal danne et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvorvidt og hvordan staten kan bidra til økt bruk av tre i egneutbyggingsprosjekter der det er kostnadseffektivt,. Analysen og resultatene av utredningsarbeidet vil være viktig for hvordan staten bør tenke miljøvennlige bygg generelt. Med denne bakgrunn ble det utlyst et tredelt utredningsoppdrag. Denne rapporten svarer på deloppdrag 2 Analyse av dagens offentlige bygg i Norge med fokus på materialvalg og når og hvorfor potensielle løsninger i tre blir prioritert lavere enn andre løsninger. De to øvrige deloppdragene skal se på Analyse av klima- og miljøeffekter av tre (levers av Norsk Treteknisk Institutt) Vurdering av bruk av tre i utvalgte andre land/ markeder, gjerne gjennom vurdering av konkrete case (leveres av Rambøll) Statsbygg skal videre samordne de tre rapportene og utarbeide en egen rapport til LMD som svar på oppdraget. 1.2 Hensikt med oppdraget Analysene som gis i dette oppdraget skal i særlig grad svare på hvilke valg som ligger til grunn for valg av annet materiale enn tre i offentlig bygg, når (fasetidspunkt i byggeprosess) tre fravelges eller nedprioriteres framfor andre løsninger og hvorfor potensielle løsninger i tre prioriteres lavere enn andre løsninger. Slik skal analysen beskrive sentrale hindringer for økt bruk av tre i Norge. De tre hovedspørsmålene som skal besvares er som følger: Gi en beskrivelse av dagens hindringer for mer bruk av tre i offentlig bygg Gi en beskrivelse av særlige utfordringer rundt utvikling av industrielle og kostnadseffektive produkter for urbane bygg og som konstruksjonsmateriale Utdype om det offentlige kan bidra til nye innovasjonssystemer rundt bruk av tre Videre vil analysen gi en beskrivelse av beslutningshierarkiet med tanke på når beslutning om materialvalg tas og hvilke aktør som tar denne beslutningen. I denne delen av analysen vil vi også belyse hvorvidt bortvalg av tre er et bevisst valg eller ikke. 1 Meld. St. 9 ( ), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords, 5

6 1.3 Metode For å besvare oppdraget, er det innledningsvis gjennomført dokumentstudier av tidligere gjennomførte undersøkelser på området, samt øvrig relevant bakgrunnsinformasjon. Datainnsamlingen er gjennomført ved intervjuer med representanter for ulike aktører involvert i utbygging av offentlige bygg, samt representanter for treleverandører. Intervjuene er gjennomført som semistrukturerte intervjuer. Det innebærer at en intervjuguide legges til grunn for intervjuene, slik at en sikrer at alle ønskelige tema dekkes underveis. Intervjuguiden er ikke en direkte mal for intervjueren, men skal heller fungere som en rettesnor. Informantene står derfor fritt til å utdype viktige tema og ta opp andre tema etter ønske og/ eller som følge av svar gitt av den som blir intervjuet. Representanter for følgende aktører er intervjuet: Statsbygg o Gruppeintervju der representanter fra arkitekter, bygg, tekniske fag og forvaltning, drift og vedlikehold var representert o To intervju på ledernivå Forsvarsbygg Trondheim kommune Bergen og Omegn boligbyggelag (BOB) Innovasjon Norge Ansvarlig for prosjektet Tre og Samferdsel Trefokus Tredriverne Treteknisk institutt Tresenteret ved NTNU NTNU UMB o Utdanningssiden o Deltaker i utbygging av Campus Ås der det bygges med tre Eidskog Stangeskovene Norsk trevare (bransjeforening for norske trevare- og innredningsprodusenter) Splitkon Treteknisk institutt Norsk Massivtre AS Moelven massivtre (nå nedlagt) Sweco Rambøll Generelt har intervjuobjektene stilt velvillig opp og bidradd med sin kunnskap. Samtidig har det vært tilfeller der kontaktede intervjuobjekter har ønsket betalt for bidrag og/ eller ikke ønsket å stille til intervju. Det understrekes at det kun er et fåtall tilfeller. Dette kan også ses i sammenheng med at miljøet er lite, og det er noen aktører som stadig blir kontaktet for å bidra på dette området, noe som kan føre til slitasje. 1.4 Leserveiledning I kapittel 2 beskriver vi funn fra dokumentstudier som er gjennomført. Dette er både funn fra relevante rapporter, men også innhentet statistikk. I kapittel 3, 4 og 5 gjengis funn fra de kvalitative intervjuene som er gjennomført i denne undersøkelsen. Hvert emne er oppsummert i egne tekstbokser der hovedfunnene gjengis. Funnene fra både dokumentstudien og de kvalitative intervjuene vil oppsummeres og analyseres i kapittel 6, der vi også vil gi våre anbefalinger til videre arbeid. 6

7 2. KORT OM TIDLIGERE BRUK AV TRE I NORGE I dette kapittelet vil vi beskrive funnene fra dokumentstudiene som er gjennomført i dette oppdraget. 2.1 Kort om bruk av tre i bebyggelse i Norge Tre har vært kanskje det viktigste byggemateriale historisk sett i Norge. Vi har lang tradisjon for å bruke tre til boliger, men også offentlige bygg. Tre har også vist seg som et bestandig material om det brukes på treets premisser og tilpasses natur og klima bygget reises i. Stavkirkene er et godt eksempel på dette. I en rapport Rambøll utarbeidet på vegne av Riksantikvaren 2, kommer det frem at både tilgang på trær og klima har virket inn på bygningsutforming. For eksempel var det god tilgang til trær i innlandsstrøkene i Oppland. Her ble derfor lafteteknikken tatt i bruk. Langs Mørekysten var det langt dårligere tilgang på trær, og man kunne derfor ikke bruke hele stokker og lafte hus. Klimaet her var også langt mer værhardt. Trærne brukt til ulike fasader ble derfor plukket ut for å tåle ulike forhold. For eksempel var det forskjell på kvaliteten brukt på nord- og sørsiden av bygget. Kunnskapen om tilpasning av materialer er bevart i mindre miljøer, men det er i stor grad en kunnskap som har gått tapt blant dagens håndverkere. Den bevisste utvelgelse av materialer og kvaliteter til ulike fasader og værforhold er også svært begrenset i dag. Overflatebehandling har i stor grad kompensert for mange av utfordringene som tidligere måtte håndteres gjennom valg av materialer, men vi ser samtidig at godt vedlikeholdte hus bygget etter gamle håndverkstradisjoner i mange tilfeller har mye lengre levetid og lavere vedlikeholdsbehov enn trehus bygget med mer moderne metoder. Både andre undersøkelser, samt tilbakemeldinger fra intervjuene vi har gjennomført i denne undersøkelsen, viser at tre i hovedsak har blitt brukt i småhusbebyggelse i Norge i moderne tid. Dette er også tilfellet i dag. Av større prosjekter med mye bruk av tre, har dette i stor grad vært foregangsbygg og pilotprosjekter med løsninger som i liten grad lar seg repetere. Om man skal generalisere har norske arkitekter som bruker tre en høy status både her og utenlands. Men i Norge har man ikke industrialisert treproduksjonen som går til byggeprosjekter. I Sverige har man motsatt situasjon. Der har man satset på industrialiserte modulbygg som øker volumet på antall bygg, men da med mindre vekt på arkitektoniske særpreg. 2.2 Funn fra tidligere gjennomførte undersøkelser Omfanget av dette oppdraget legger ikke opp til en omfattende dokumentstudie. Vi vil allikevel trekke frem noen funn vi ser som meget relevante for dette oppdraget. I 2007 gjennomførte SINTEF Byggforsk et forprosjekt kalt Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk?. 3 Innledningsvis i denne rapporten pekes det på at nesten all nybygging i dag skjer i byer og tettbygde strøk. I denne type bebyggelse har tre en relativt liten markedsandel i byggenæringen, da tre i hovedsak brukes i småhusbebyggelse. Det oppgis videre at trebransjen hadde et mål om å øke treforbruket fra 0,55 m 3 per innbygger til 0,75 m 3 per innbygger på 10 år, da målt fra For å nå målsetningen, anses det som nødvendig å øke bruk av tre i urban bebyggelse. Av hovedvekst- og utviklingsområder for økt trebruk trekkes fleretasjes bygg, både boliger og næringsbygg, bruk av tre og massivtre i samferdsel (infrastruktur o.l.), samt markedet for rehabilitering og vedlikehold frem. Med dette som bakgrunn, undersøkte man hvorfor tre i liten grad benyttes i urban bebyggelse, samt hva som kan gjøres for å øke denne bruken. For å finne ut dette, var et sentralt undersøkelsesspørsmål hvilket stadium i plan- og prosjekteringsfasen konsept-, system- og matrialvalg gjøres, hvilke regler og forskrifter som har betydning, hvilke aktører som foretar disse valgene og hvilke kriterier som er førende for valgene. 2 Rambøll (2012), Utredning om økonomisk verdiskaping basert på kulturminner og kulturmiljøer 3 Denizou, K., Hveem, S. og Time, B. (2007), Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk? KMBforprosjekt (NFR) Fellessatsing Tre 7

8 Av hovedfunn vil vi trekke frem følgende: Gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner kan man stille krav eller gi retningslinjer for materialvalg o Med tanke på tre kan man henvise direkte til at det skal brukes tre dette gjøres i hovedsak med tanke på å bevare antikvariske og arkitektoniske særtrekk o Miljømål og det at tre skal prioriteres og/ eller vurderes i fremtidige utbygginger kan også understøtte økt bruk av tre gjennom kommunalt planverk Det finnes ingen hindringer i eksisterende regelverk for bruk av tre o Det at tre ikke er preakseptert løsning mtp brann kan bidra til å øke usikkerheten hos de ulike aktørene og fungere som en mental barriere o Dokumentasjonskravene knyttet til brann, lyd og bæreevne er mer omfattende enn for preaksepterte løsninger, noe som grunnet manglende erfaring i bransjen vil kreve mer arbeid av rådgiverne det finnes ikke tilgjengelige kokebøker for denne type dimensjonering o Flere entreprenører oppga at årsaken til ikke å velge tre er spesielt at etasjeskillere i tre blir dyre sammenlignet med betongdekke grunnet krav til lyd og brann, men samtidig var det ingen av de intervjuede entreprenørene som i praksis hadde vurdert tre i større bygg grunnet oppfatningen om at dette var dyrere Hvilken aktør som har størst innvirkning på materialvalg avhenger av entrepriseform o I hovedentreprise og byggherrestyrt delentreprise har byggherre, gjerne med et innleid team av arkitekt og prosjekterende, den største påvirkningen på materialvalget da det er disse som utarbeider detaljprosjektet o I totalentrepriser, som er den vanligste entrepriseformen i Norge, er det entreprenøren som i hovedsak står for detaljprosjekteringen og dermed også har stor påvirkning på materialvalg I undersøkelsesperioden ble det vist til mangel på både fagkompetanse, preaksepterte løsninger, beregningsverktøy og materialer o Tilgang på fagarbeidere innen trekonstruksjon (tømrere) er begrenset o Tilgang på materialer var begrenset av tilgang på trelast kapasiteten i Norge var for liten og Norge var nettoimportør, noe som ble satt i sammenheng med stor byggeaktivitet på undersøkelsestidspunktet o Da tre ikke er preakseptert løsning, øker kravet til dokumentasjon ifm igangsettingstillatelser, noe som kan føre til forsinkelser o Mtp tilgang på kompetanse fantes det i svært liten grad godt dokumenterte fleksible og preaksepterte løsninger for større bygg i tre, samt at det er mangel på rådgivende ingeniører med speisalistkompetanse på tre for å utarbeide nødvendig dokumentasjon for løsninger som ikke er preaksepterte Det finnes ingen tradisjon/ byggeskikk for større bygg i tre hos de store entreprenørene o Akkorder/ avregningsmetoder/ beregningsverktøy/ systemer etc er utarbeidet for betong-/ stålbygg, ikke tre o Materialvalg gir seg selv, og alternativer blir ikke engang vurdert o Flere entreprenører oppga å ha policy om å satse på egne håndverkere, og disse har kompetanse på betong/ mur/ flislegging, og i liten grad tømrerfaget o Betong løser lyd, brann og bæreevne i én konstruksjon, mens man har mindre erfaring med bruk av trebygg og dermed større usikkerhet mtp reklamasjoner o Fordelen med redusert byggetid/ rigg for trebygg reduseres ved behov for fundamentering/ parkeringskjellere i betong - det ble i intervjuer hevdet at det anses som dårlig økonomi i et prosjekt å ha rigg for flere hovedmaterialer Arkitektene oppga å være langt mer positive til bruk av tre o Miljøaspekt og utformingsmessige forhold trekkes frem som positivt Større grad av industrialisering kan være en løsning på utfordringer knyttet til kvalitet, kostnader, byggetid, mangel på fagarbeidere (tømrere), med mer Rapporten beskrevet over, er del av et større forskningsprosjekt i regi av Treteknisk institutt i samarbeid med SINTEF Byggforsk (prosjektledelse). Øvrige samarbeidspartnere er også NTNU, Treindustrien, Skogeierforbundet og Treformidling Nord AS. Det overordnede prosjektet heter Materialvalg for større urbane byggverk finansiert av Norges Forskningsråd. Det er publisert flere artikler fra dette prosjektet, men det er også fremdeles artikler som er under arbeid og som ikke ferdigstilt. 8

9 Av interesse for dette prosjektet, vil vi trekke frem resultatene fra en undersøkelse gjort blant arkitekter (139 besvarelser), rådgivende ingeniør bygg (60 besvarelser) og fire andre. Det er Anders Q. Nyrud og Kristian Bysheim ved Treteknisk institutt som er ansvarlig for utarbeidelsen av rapporten. Denne er fremdeles under arbeid, men hovedkonklusjonene ble presentert på Sågverksdagarna 2012 i Värö. Følgende hovedfunn er gjengitt i denne presentasjonen: 4 I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å vurdere i hvilken grad følgende aktører påvirker valg av byggemateriale i bærende konstruksjoner (1=i liten grad; 7=i stor grad): Offentlige myndigheter 1,76 Eiendomsmeglere 1,21 Entreprenører 4,53 RIB 5,84 Arkitekt 4,98 Byggherre 3,65 Kilde: Presentasjon av Anders Q. Nyrud Basert på svarene i undersøkelsen, fremgår det at respondentene mener rådgivende ingeniør bygg (RIB), arkitekter og entreprenører er de tre aktørene som har størst innvirkning på materialvalg. Videre ble det undersøkt på hvilket stadium i byggeprosessen beslutningen(e) om materialvalg tas (1=i liten grad; 7=i stor grad): Byggefase 2,45 Detaljprosjektering 4,25 Forprosjekt 5,28 Skisseprosjekt 4,15 Definere behov 2, Kilde: Presentasjon av Anders Q. Nyrud 4 Nyrud, Anders Q., Norsk Treteknisk Institutt, Presentasjon Sågverksdagarna 2012, Värö, (2012): Hvem velger tre? Kunnskapsbehov ved bruk av tre i større urbane bygninger 9

10 Figuren over viser at det er i forprosjektet de sterkeste føringene for materialvalg legges. Samtidig ser vi at det også legges sterke føringer i skisseprosjektet, mens det gjøres endringer i detaljeringsprosjektet. Informasjonsbehovet blant respondentene ble også undersøkt, og de ble bedt om å svare på for hvilke tema de ønsker mer informasjon om trebruk (1=i liten grad; 7=i stor grad): Arkitektonisk uttrykk 4,81 Lydforhold 5,53 Fuktsikker byggeprosess 5,63 Overflatebehandling 5,55 Brannegenskaper 5,58 Bygningsfysikk og statikk 5,42 Kilde: Presentasjon av Anders Q. Nyrud Som vi ser av figuren over, er det gjennomgående et stort informasjonsbehov. Arkitektonisk uttrykk er det emnet det er minst behov for mer informasjon om. Til slutt ble respondentene bedt om å svare på hvilke kriterier som påvirker materialvalget for hhv bærende konstruksjoner og for trebruk i fasade. Følgende resultater ble vist for bærende konstruksjoner: Kilde: Presentasjon av Anders Q. Nyrud Tilsvarende ble følgende resultater ble vist for bruk av tre i fasader: Kilde: Presentasjon av Anders Q. Nyrud Tre i bærende konstruksjoner Kommentar 1 Visuelle egenskaper* *Arkitekter mest positiv 2 Risiko (økonomi, forsinkelser og feil på bygg) 3 Brannegenskaper 4 Miljøegenskaper 5 Erfaring med store tre bygg 6 Andres holdninger til trebruk (byggherre, RIB, utførende) 7 Egne kvalifikasjoner 8 Erfaring med tre i bærende konstruksjoner og utendørs 9 Vilje til å bruke tre* *Entreprenør minst positiv 10 Andres holdninger til trebruk (megler og myndigheter) 11 Prefabrikasjon og kalkyleverktøy Tre i fasader Kommentar 1 Visuelle egenskaper* *Arkitekter mest positiv 2 Brannegenskaper 3 Risiko (økonomi, forsinkelser og feil på bygg) 4 Miljøegenskaper 5 Andres holdninger til trebruk (byggherre, RIB, utførende) 6 Erfaring med store tre bygg 7 Holdninger til tre som fasademateriale 8 Vilje til å bruke tre* *Byggherre minst positiv 9 Andres holdninger til trebruk (megler og myndigheter) 10 Prefabrikasjon og kalkyleverktøy 10

11 Av aktuelle tiltak for å øke bruken av tre, ble det lagt vekt på: Formidling o Gjøre informasjon lettere tilgjengelig o Tydeligere fokus på temaer som brann, lyd og miljø o Bruka av pilot- og forbildeprosjekter til formidling o Mer fokus på trebruk i utdannelsen Holdningsendring o Dokumentasjon av miljøegenskaper o Mer fokus på trebruk i utdannelsen o Synlighet i offentligheten (for eksempel trepris) o Utfordre tradisjonell oppfatning: Tre er moderne! Treindustriens rolle: o Forbedret informasjonsformidling o Samarbeid mellom aktører o Åpenhet for innovative ideer og tilpasningsdyktighet o Fremme bruk av produkter gjennom å støtte tresatsinger (PR, forbildeprosjekter, FoU) 2.3 Kort om skogbruksnæringen og trevirkeproduksjon I denne undersøkelsen er det ikke gjort grundige undersøkelser av statistisk material når det gjelder skogbruksnæringen og produksjon av ulike treprodukter. I dette avsnittet vil vi derfor kun gi en kort oversikt over nøkkeltall knyttet til skog- og trevirkenæringene Sysselsetting i skogbruk I en rapport om verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet utarbeidet av NILF 5, vises utviklingen i sysselsetting og verdiskaping i skogbruksnæringen fra landbrukstellingen i 1999 til landbrukstellingen i Denne viser at samlet antall sysselsatte personer i skogbruket er redusert fra i 1999 til i Andel sysselsatt i skogbruket er i samme periode redusert fra 0,42% til 0,3% av total sysselsetting. Geografisk sett fremgår det at skogbruket i 2010 sysselsetter flest i fylkene Hedmark, Oppland og Buskerud. Hedmark ligger også høyest når det gjelder andel av total sysselsetting, der 1,5% (2010) av de sysselsatte i fylket obber i skogbruket, ned fra 2,1% i Videre fulgte Oppland med 0,9% av total sysselsetting i fylket i skogbruket, og tilsvarende 0,9% i Nord-Trøndelag Tømmerpris og avvirking av trevirke Fra SSB har vi hentet ulike tabeller som viser sammenheng mellom avvirking av skog og pris på tømmer. Den første figuren, hentet fra SSBs hjemmeside, viser Gjennomsnittlig tømmerpris og avvirket kvantum av industrivirke: Kilde: SSB 6 5 NILF (2012), Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark, NILF-rapport

12 Av figuren over, ser vi at avvirket kvantum industrivirke ser ut til å øke noe det siste året, til tross for en reduksjon i prisene. Som figuren under viser, har den største økningen kommet i Hedmark: Kilde: SSB 7 Den siste figuren under, viser den gjennomsnittlige prisen per m 3 industrivirke for salg for 3. kvartal 2011 og tilsvarende for 3. kvartal Som vi ser er prisene i 2012 gjennomgående lavere enn i Kilde: SSB 8 Analysene utført av SSB viser at den samlede bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 670 millioner kroner i 3. kvartal Dette var en økning på under 1% fra 3. kvartal Det vises videre til at de foreløpige beregningene viste at skogeierne fikk 43 kroner mindre per kubikkmeter enn året før. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer var 29 kroner lavere enn året før, mens gjennomsnittsprisen for massevirke var 49 kroner lavere. Videre ble det til sammen solgt m 3 mer tømmer i 3. kvartal i 2012 enn tilsvarende 3. kvartal Den største vo

13 lumøkningen kom som nevnt i Hedmark og Oppland. En betydelig del av salgsøkningen var massevirke av gran. Om vi skal se på prisutviklingen over tid, vil vi vise til figuren under som viser utviklingen i både løpende og kroner og priser målt i 1980-kroner. Kilde: SSB 9 Som tabellen viser, har prisen i 1980-kroner på m 3 industrivirke for salg blitt nærmest halvert fra 1980 og frem til Om man skal se på avvirking i samme periode, får man følgende resultat: Kilde: SSB 10 Som man ser, har avvirkingen holdt seg relativt stabilt siden midt på 90-tallet. Videre har vi satt opp en tabell som viser fordeling av salg (alle treslag) fordelt på kjøpergrupper:

14 Kjøpergruppe Kubikkmeter (2011) %-andel Alle grupper % Sagbruk og trevareindustri % Tremass- og celluloseindustri % Trefiber- og sponplateindustri % Andre norske kjøpere % Utenlandske kjøpere % Kilde: SSB 11 Den historiske utviklingen for antall kubikkmeter solgt til de ulike kjøpergruppene er som følger: Sagbruk og trevareindustri Tremasse- og celluloseindustri Trefiber- og sponplateindustri Andre norske kjøpere Utenlandske kjøpere Kilde: Tabell basert på statistikk fra SSB 12 Ifølge Treindustrien 13, så kjøper trelastindustrien om lag 50 prosent av den norske salgsavvirkningen av tømmer. Sagtømmeret utgjør da den kvalitativt beste og mest kostbare delen. Dette utgjør om lag 70 prosent av skogeiernes tømmerinntekter. For at skogbruket skal kunne drives lønnsomt, er man samtidig avhengig av å få avsetning også på tømmeret treindustrien ikke kan anvende. Treindustrien er på den andre siden avhengig av avsetning for alle produkter og biprodukter som følger av deres produksjon. Hovedproduktene er konstruksjonstre, annet byggtre og halvfabrikata til annen tremekanisk industri, og disse går i hovedsak til bygg og anlegg. Treforedlingsindustrien bruker om lag 55 prosent av biproduktene. Resterende 45 prosent er ikke egnet for papir- og masseproduksjon, og kan hovedsakelig benyttes i spon- og fiberplateindustrien, samt råvarer til pellets- og brikettproduksjon. Vi har også sett på hvor hogstmoden 14 skogen er, og utviklingen over tid har vi vist i figuren under der volumet er vist i produktivt skogareal (1000 hektar) og måleperioden er oppgitt i intervaller over ulike perioder: Tabell Hogstklasse I: snau skogsmark som skal forynges enten gjennom planting, såing eller naturlig forynging, Hogstklasse II: Ungskog, nyetablert skog med tilfredsstillende tetthet (minst 150 planter per daa), høyden er opp til meter, Hogstklasse III: Yngre produksjonsskog, skogen er blitt så stor at den gir nyttbare dimensjoner tilveksten er høy og økende, Hogstklasse IV: Eldre produksjonsskog tilveksten er høy og det er aktuelt med tynning, Hogstklasse V: Gammel hogstmoden skog lav tilvekst. 14

15 Hogstklasse I Hogstklasse II Hogstklasse III Hogstklasse IV Hogstklasse V Kilde: Beregninger basert på statistikk fra SSB 15 Det interessante med denne figuren, er at skogarealet klassifisert i hogstklasse V, det vil si gammel hogstmoden skog med lav tilvekst, har økt betydelig over tid. Potensialet for avvirkning øker med andre ord. Vi har derfor videre undersøkt avvirking av skog sammenlignet med årlig tilvekst, se figuren under Årlig tilvekst Avvirking for salg Kilde: Egne beregninger basert på statistikk fra SSB 16 Figuren viser årlig tilvekst, der den årlige tilveksten er målt i m 3 og i intervaller på 4-5 år. (Det var ikke oppgitt tall for 2001). Dette er sammenlignet med avvirkning for salg for alle treslag. Til slutt har vi sett på import og eksport av treprodukter (tresifret SITC) oppgitt i kroner, se figuren under Rundtømmer eller grovt tilhogd tømmer Import Eksport Skåret eller høvlet trelast og jernbanesviller av tre Import Eksport Kilde: Egne beregninger basert på statistikk fra SSB Tabell Tabell og tabell

16 Som vi ser av figurene over, er importen betydelig høyere enn eksporten for skåret eller høvlet trelast og jernbanesviller av tre. For rundtømmer eller grovt tilhogd tømmer ser vi at verdien av eksport og import beveger seg mot likt nivå. Av de siste tabellene, ser vi at Norge har stadig større ubrukt ressurs, da årlig tilvekst er langt større enn avvirkning. Dette resulterer i stadig større volum av hogstmoden skog. Samtidig ser vi at import av treprodukter er langt høyere enn eksporten. Uten at vi har gjort inngående analyser av årsakene, kan det antas at det at de reelle prisene for trevirke har om lag halvert seg siden 1980 har betydning for volumet som avvirkes. Dette stemmer også godt overens med informasjon hentet fra Treindustrien 18. Treindustrien beskrives som en sterkt konkurranseutsatt bransje. Tømmeret prises i norske kroner, og tømmertilgangen er mindre enn produksjonskapasiteten. Lønnskostnadene er i norske kroner, og konkurransen om arbeidskraft er hard. Markedet er på den andre siden internasjonalt der produktene prises i euro. Den norske industrien er liten, og må i stadig større grad også konkurrere med svenske storprodusenter med svensk kostnadsnivå. Norge er nettoimportør av trelast, der det meste av importen kommer fra Sverige. Den nedadgående avvirkingen og reduksjon i priser er også påpekt i et foredrag holdt av Damvad ifm seminaret Fremtiden bygges i tre. 19 I foredraget ble det trukket frem tre svar på hva som kan gjøres for å øke avvirkingen og verdiskapingen i skogbruket: Redusere avvirkingskostnadene o Bedre infrastruktur o Økt samarbeid og kompetanse Øke etterspørsel og priser o Innovasjon i produkter o Innovasjon i markeder Øke kunnskapen om verdiskapingsmulighetene Kort om aktører som arbeider med å fremme bruk av tre Det er en rekke aktører som arbeider for å fremme bruk av tre, både på forsknings- og utdanningssiden, informasjonssiden og på produsentsiden. Vi vil først trekke frem fem aktører som har et nært samarbeid, med felles nettside 20 og felles logo for også å synliggjøre samarbeidet visuelt. Disse er følgende: TreFokus o Nasjonalt informasjonsselskap som skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere o Skal bidra med faktakunnskap, brukseksempler og nøytral produktinformasjon o Eies av skogbruk og treindustri i Norge o Organisasjonen er nettverksbasert og samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner o Jobber for å øke bruken av tre i Norge på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ Norsk treteknisk institutt (Treteknisk) o Etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge o Frittstående forskningsforening som eies av ca 150 medlemsbedrifter o Virksomhetsideen er at de skal fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke, dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse gjennom målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon o Organisasjonsmessig er de inndelt i fem avdelinger med hver sine spesialområder, men de ansatte arbeider også på tvers i både oppdrag og forskningsprosjekt 17 Tabell Fremtiden bygges i tre, https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/klimafestivalen/9019/article

TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR ØKT BRUK AV TRE I OFFENTLIGE BYGG

TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR ØKT BRUK AV TRE I OFFENTLIGE BYGG STATSBYGGS RAPPORT TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR ØKT BRUK AV TRE I OFFENTLIGE BYGG JONAS VEVATNE KLIMAFORLIKET PÅ STORTINGET: TREBYGG SOM KLIMATILTAK Med økende ambisjoner om kutt i

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND Beregnet til Statsbygg Dokument type Kartlegging / FOU Dato Desember 2012 ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE,

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer