PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om"

Transkript

1 PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e

2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er rett nord for Gystadmarka skole Foto: Oskar Larsson 2

3 3

4

5 01 BAKGRUNN side 6 02 KONKURRANSEOMRÅDET side MÅLSETTINGER side OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER FOR BEDØMMELSE side KONKURRANSETEKNISKE BESTEMMELSER side KRAV TIL INNLEVERT MATERIALE side VEDLEGGSLISTE side 28 5

6 01 BAKGRUNN Ullensaker Ullensaker kommune er på 250 km 2 og ligger i hovedstadsregionen, 4 mil nord for Oslo. Kommunen har om lag arbeidsplasser, innbyggere og vokser med ca nye innbyggere årlig. Ullensaker er vertskommune for Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn, Gardermoen. Flyplassen er et nasjonalt og regionalt trafikk-knutepunkt og svært viktig for utviklingen i kommunen og regionen. Fortetting av eksisterende tettsteder og et sterkt jordvern er sentralt i kommunens arealstrategi (Kommuneplanen ). Befolkningsveksten styres i hovedsak til Jessheim, noe til Kløfta og en mindre del til de øvrige tettstedene. Tettstedene skal utvikles med tydelige sentra med nødvendige funksjoner og møteplasser samt et godt kollektivtilbud. Ullensaker kommune er ressurskommune i Miljøverndepartementets satsning på universell utforming. Kommunens visjon er attraktiv, tilgjengelig og handlekraftig. I dette ligger det også en gjestfrihet og et ønske om å være tilgjengelig for alle som ønsker å flytte til kommunen. Jessheim Jessheim ligger i overgangen mellom ravinelandskap i vest, dødislandskap i nord/nordvest, kuperte skogsområder i sør, og et flatt skogbevokst landskap i øst. Storgata på Jessheim ligger på ca. 206 meter over havet og Gystadmarka skole, midt i konkurranseområdet, ligger på ca. 204 meter. Jessheim, med sine ca innbyggere, er kommunesenter i Ullensaker og regionsenter på Øvre Romerike. Jessheim har et bredt handels-, service- og kulturtilbud og flere offentlige tjenester. Tettstedet er i kraftig vekst og på vei til å bli en by. Det er ønskelig at det etableres flere kontorarbeidsplasser, hotell og utdanningsinstitusjoner her. Stasjonsområdet må utvikles til et framtidsrettet kollektivknutepunkt. I henhold til kommunens utbyggingsstruktur skal Jessheim ha hovedtyngden av boligveksten i kommunen (70 %), dels gjennom fortetting og dels ved utvikling av nye områder. Jessheim er utpekt til sykkelby av Statens vegvesen. Jessheim har direkte forbindelse til resten av landet og verden gjennom: - hovedflyplassen - E6 mot Oslo og Trondheim - rv 35 mot Hønefoss og Bergen - rv 2 mot Kongsvinger og videre mot Sverige - jernbanen (Hovedbanen) Visjon for Jessheim Følgende er foreslått som visjon for utviklingen av Jessheim i Byutviklingsstrategien som er under utarbeidelse: Flyplassbyen Jessheim - tilgjengelig og levende regionsenter. Utviklingen av Jessheim skal preges av innovasjon, åpenhet, mangfold, toleranse, demokrati og med den menneskelige dimensjon i fokus. Tettstedene i Ullensaker, med Gardermoen Næringspark og Oslo Lufthavn Gardermoen 6 Visjonen gjenspeiler karaktertrekk ved dagens Jessheim og hvilken retning vi ønsker at Jessheim skal utvikle seg. Visjonen utrykker at Jessheim er et levende sted i stor utvikling. Begrepet tilgjengelig henviser til nærheten til hovedflyplassen, hovedveg og jernbane. Videre også til kommunens ambisjoner om universelt utformede og tilgjengelige omgivelser og et inkluderende samfunn. Utearealer, parker, møteplasser og friområder må utformes slik at alle kan delta ut fra egne forutsetninger.

7 Forskjellige miljøer i Ullensaker. Rad 1: Allé, E6 og flytoget. Rad 2: Jordbrukslandskap, Rad 3: Rådhuset, Rad 4: Jessheim storsenter, Ljøgodttjernet og OSL. Foto: Trond Isaksen 7

8 Jessheims kjennetegn, styrker og potensialer Jessheim er idag et kompakt tettsted med kort avstand mellom funksjonene. Stasjon, bussterminal, kulturhus og kjøpesenter ligger sentralt plassert i sentrum. Det er et sterkt kultur- og handelstilbud som skaper mye aktivitet i sentrum, spesielt på dagtid. Det gamle tettstedets kulturminner er godt ivaretatt, spesielt den gamle bebyggelsen i Storgata. Nærhet og tilgjengelighet til attraktive friluftsområder er en viktig kvalitet ved Jessheim. Dette er en av grunnene til at mange velger å flytte hit. Den forventede befolkningsveksten krever at det legges særlig vekt på å sikre utvikling av gode møteplasser i form av byrom, parker og friluftsområder, samt grønne korridorer ut til friluftsområdene. Historie På Romerike har tradisjonelt jord- og skogbruksdrift vært viktige næringer. Ullensaker har dessuten siden 1600-tallet hatt betydelige områder hvor Forsvaret har drevet sin virksomhet. Gardermoen ekserserplass var i bruk fra Samferdsel har alltid vært viktig i bygda. De gamle ferdselsårene gjennom bygda ga blant annet grunnlag for hjulmakervirksomhet på Jessheim. Dagens infrastruktur med motorveger, jernbane (Hovedbanen og Gardermobanen) og hovedflyplassen gir grunnlag for videre vekst. Konkurranseområdet på Gystadmarka ligger øst for Jessheim og er opprinnelig et myrlendt skogsområde som ble benyttet som beitemark. Jessheim - tettstedsdannelse Etableringen av Kongevegen på 1600-tallet var trolig en viktig forutsetning for tettstedet Jessheim. Med Hovedbanen ble Trøgstad stasjon (nå Jessheim stasjon) etablert i området rundt Etter hvert vokste det fram industriforetak og forretninger som baserte seg på varetransport per tog. Bebyggelse ble etablert på begge sider av jernbanen. Fram mot 1900 begynte Storgata å ta form av et sentrum i tettstedet. Herredshuset fra 1901 som ble tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen, og den nye stasjonsbygningen, markerte seg som store satsninger. Villabebyggelsen begynte samtidig å innta tettstedet. Etter krigen kom den første rekkehusbebyggelsen. Kommunen ekspanderte med skoler og gamlehjem. Biltrafikken og servicevirksomhet som var knyttet til den begynte å prege Jessheim. I området der Jessheim ligger har det i århundrer vært drevet jordbruk. Vest for Jessheim, ved Hovin- gårdene, er det gjort funn av langhustufter som er år gamle. Her ligger også Raknehaugen Nord-Europas største gravhaug. Dette tyder på at det lå et maktsentrum på vestsiden av Jessheim på denne tiden 1. De gamle ferdselsårene gjennom kommunen, som Hovedvegen mellom Viken (Oslo) og Nidaros (Trondheim) og den Trondhjemske Kongeveg (fra ca 1700), har også gjort området attraktivt for reisende. 1 Utdrag fra Fysisk- og kulturhistorisk stedsanalyse, Ullensaker kommune

9 Utover på 1960-tallet ekspanderte Jessheim raskt, og endret igjen karakter. Boligbyggelagenes rekkehus satte preg på områder som tidligere var jordbruksjord eller skog. Kjøpesentrene gjorde sitt inntog i 1969, og samfunnsbyggingen fortsatte med bygging av skoler, idrettsanlegg og nytt rådhus. I 1979 åpnet nye E6 forbi Jessheim, og biltrafikken ble igjen ledet utenom sentrum. Tettstedet ble framover mot 1990 i med nye boligfelter og med mer bypregede områder med leilighetsbygg. I sentrum har kjøpesenteret vokst i omfang til å bli dominerende bygningsmassen i tettstedet. Rådhuset er utvidet med kulturhus. De nye boligområdene har fått et noe annerledes preg enn de eldre, med høyere plassutnyttelse og mer ensartet bebyggelse. fv 174 stadig større grad dominert av handel og service. De plasskrevende næringene fikk sitt eget område øst for sentrum og jernbanen (Jessheim næringspark). Jessheim har etter den tid vokst gradvis. Siste vekstimpuls er åpningen av hovedflyplassen på Gardermoen i Tettstedet er de siste to tiårene blitt utviklet Rådhus Storsenteret 9

10 Forskjellige miljøer på Jessheim. Rad 1: Rådhuset, Jessheim storsenter. Rad 2: Jessheim stasjon og Storgata Foto: Silje Wiger, Kai Remi Brygge, Caroline Hansen, Haakon Leithe, Caroline Hansen og Guro Risebrobakken fra fotogruppa ved Calypso ungdomshus 10

11 Boligstrukturen i Ullensaker Halvparten av boligene i kommunen er eneboliger. En fjerdedel er tomannsboliger eller rekke-/kjedede hus. I overkant av 20 % er blokkbebyggelse. Det er viktig å kunne tilby gode boområder og differensiert boligtilbud. Videre må tjenestetilbudet og tilbudet innen kultur, handel, kommunikasjon, fritidsaktiviteter og rekreasjon være velfungerende og av god kvalitet. En betydelig andel av befolkningsveksten på Jessheim de siste årene, er gjennomført som fortetting og transformasjonsprosjekter i sentrum. I den senere tiden er det bygd en større andel tettere boligformer. I perioden ble det bygd 53% blokker, 11% tomannsboliger, 10% rekkehus og 26% eneboliger (statistikk fra perioden ). Utviklingen av den nye bydelen på Jessheim, Gystadmarka, gir muligheter for å utvikle boligområder i samsvar med kommunens overordnede målsettinger. Rekkefølgen i utviklingen av områder og utviklingstakten styres gjennom kommunens boligbyggeprogram, og sees også i sammenheng med kommunens kapasitet innen skole og annen tjenesteproduksjon. Ferdigstilte boliger på Gystadmarka. Arkitekt: Nuno Arkitektur AS Foto: Ullensaker kommune 11

12 Vekst og næring/arbeidsplasser Befolkningen på Øvre Romerike har et lavere utdanningsnivå enn øvrige deler av Akershus. Dette har trolig sammenheng med typen arbeidsplasser som er å finne i regionen. Kommunen ønsker å legge til rette for etablering av mer differensierte arbeidsplasser, spesielt kompetansekrevende næringer. Dette for å gjøre det attraktivt også for mennesker med høyere utdannelse å bosette seg i kommunen. Mer differensiert næring vil i framtida også bidra til at regionen blir mer robust i forhold til konjunkturer. Romerike er i ferd med å utvikles til et felles bolig- og arbeidsmarked. Det er om lag arbeidsplasser i Ullensaker kommune og nær arbeidstakere. Halvparten av disse har arbeidsplass utenfor kommunen og om lag tilsvarende antall pendler inn til kommunen. Ullensaker kommune har med dette forholdet den prosentvis høyeste nettoinnpendlingen i landet. Oslo Lufthavn Gardermoen er drivkraften i utviklingen på Øvre Romerike. Gardermoen er med sine 21 millioner reisende nå nest største flyplass i Norden etter Kastrup. I følge prognosene vil det rundt 2030 være millioner reisende i året. Det er i dag arbeidsplasser ved hovedflyplassen. Den videre passasjerveksten ved hovedflyplassen vil kunne gi en fortsatt stor vekst i arbeidsplasser. Ullensaker kommune har de siste årene fått toppplassering i Nærings-NM. Dette er NHO s kåring av landets beste næringslivskommune hvor kriterier for næringsliv og attraktivitet som bostedskommune kombineres. Gardermoen Næringspark (GNP) Gardermoen Næringspark er på dekar og dens utvikling er strategisk viktig for kommunen. I næringsparken er det de siste tiårene etablert virksomheter som kontorer, hoteller, service, handel, barnehage, trafikkstasjon og lager. COOP har nå valgt å etablere sitt hovedlager for østlandsområdet her. Næringsparken skal huse en viktig del av arbeidsplassene på Øvre Romerike de neste tiårene; det vil kunne etableres opp mot arbeidsplasser. Området er tenkt videreutviklet med høy kvalitet, også når det gjelder infrastruktur og grønnstruktur. Det skal legges til rette for differensierte og kompetansekrevende arbeidsplasser. Utviklingen av næringsparken skal også sikre en funksjonell sammenbinding av Jessheim og hovedflyplassen. Den høye konsentrasjonen av arbeidsplasser langs kollektivtraseene vil bygge opp under og sikre et attraktivt kollektivtilbud med høy frekvens mellom Jessheim og OSL. Det planlegges på sikt to kollektivtraseer gjennom området. Jessheim skal i første omgang bindes sammen med hovedflyplassen via buss i sør med et høyfrekvent tilbud 2. Lenger nord ligger det til rette for en mulig sammenbinding av hovedbanen med Gardermobanen på hovedflyplassen. Gjeldende planer og pågående planarbeid for Jessheim Kommuneplanen Byplan Jessheim 2006 (rulleres) Kommunedelplan Jessheim sørøst - under arbeid Kommunedelplan Gystadmarka (planarbeidet vil bli utført i etterkant av arkitektkonkurransen) Boligbyggeprogrammet (vedtatt ) Næringsplan (vedtatt ) Byutviklingsstrategi på høring Et sentralt strategisk grep i gjeldende kommuneplan (samfunnsdelen vedtatt 2008, arealdelen 2009) er sammenbinding av regionsenteret Jessheim med kollektivknutepunktet på Oslo lufthavn Gardermoen og arbeidsplassene i Gardermoen næringspark Definert som forstadsområde i Ruters strategidokument K2010.

13 Utsnitt av gjeldende kommuneplan PLANLAGT TVERRFORBINDELSE KOLLEKTIVTRASEER PLANLAGT OMKJØRINGSVEG 13

14 02 KONKURRANSEOMRÅDET Beskrivelse av konkurranseområdet Gystadmarka er betegnelse for et større område som ligger øst og nord for fv 174. De midtre delene ligger 2 km øst for Jessheim sentrum. Området på totalt ca daa, er flatt og myrlendt. Gystadmarka har siden år 2000 vært avsatt til byggeformål, annet byggeområde, i kommuneplanen. Konkurranseområdet avgrenses av fv 174 i vest. Adkomst til området er fra denne veien via en rundkjøring i sør og en rundkjøring i midtre del av området. Fra fv 174 er det også bussforbindelse. I øst grenser konkurranseområdet mot dyrket mark, med et lite boligområde i sørøst. Mot nord er det nærhet til gode rekreasjonsarealer - Holmsmarka og Brennifjellet. Området grenser til eksisterende byggeområder med bolig og næring i sør og vest. Sørlige deler av Gystadmarka er den senere tiden blitt bebygd med næring og bolig, samt funksjoner som Jessheim Distriktspsykiatriske senter (avdeling under Akershus universitetssykehus) og Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Sør i området finnes det i dag plasskrevende varehandel som møbel- og bilforretninger. I de midtre områdene av Gystadmarka ble det åpnet en ny barneskole i Rett sør for skolen er ny idrettspark under bygging. Ishall og flerbrukshall er også under oppføring. På sikt vil det komme svømmehall. Området bærer per i dag preg av å være under utbygging og fremstår derfor som uferdig og sammensatt. I nord er skogen hogd, men noen større og mindre skogsholt står tilbake. For å skape variasjon i det ellers flate landskapet er det viktig at noe av vegetasjonen tas vare på. Området har god eksponering ut mot fv 174 i vest og i sør. Fv 174 og jernbanen ligger som en barriere mellom Gystadmarka-området og Jessheim sentrum. Det er derfor viktig at det opprettes gode forbindelser til sentrum. Ved utviklingen av Gystadmarka-området vil det være behov for et nærsenter for å skape en lokal møteplass, redusere transportbehov og legge til rette for gående og syklende ved daglige innkjøp. Et nærsenter kan også være en identitetsskapende faktor i etableringen av bydelen, med et torg eller park i tilknytning. Det skal også legges til rette for en ny kirke innenfor konkurranseområdet. Fremtidig behov for skoler og barnehager må også vurderes. Behovet for- og plasseringen av et nærsenter innenfor konkurranseområdet må avklares og vurderes med hensyn til de regulerte områdene i sør. Det må drøftes om nærsenteret skal henvende seg mot fv 174, inn mot en lokalveg gjennom området, ligge i nærheten av skole og idrettsstadion eller om det er hensiktsmessig å kun utvikle dette i Gystad næringsområde i sør. Ved valg av lokalisering må det tas stilling til om det også skal fungere som nærsenter for boligbebyggelsen øst for jernbanen. Avgrensning av konkurranseområdet Området som omfattes av konkurransen er vist på oversiktskartet. Innenfor konkurranseområdet defineres kjerneområdet som de ubebygde og uregulerte områdene, det vil si nord og øst for Gystadmarka skole, samt de ubebygde og uregulerte områdene sør for idrettsanlegget. En god sammenheng i området, herunder forbindelse mot skole, idrettsanlegg og bo- og aktivitetssenteret, anses som avgjørende. Det må dokumenteres i forslagene hvordan konkurranseområdet er knyttet til tilgrensende områder og funksjoner. Avgrensningen av konkurranseområdet skal ikke være til hinder for å vise elementer som sikrer helhetlige løsninger mot øvrige deler av den eksisterende byggesonen og sentrum. Anslag for arealene på Gystadmarka der det foreligger vedtatt reguleringsplan, viser ca boenheter og m 2 næring/kontor/forretning. Det er tidligere anslått at området som ikke er regulert har kapasitet til om lag boenheter og drøyt m 2 næring, men dette er på ingen måte bindende for løsningsforslaget. 14

15 Travbanen boligområde Nordbymoen Konkurranseområdet med Jessheim og Nordby stasjon og de nærmeste bussholdeplassene i dagens situasjon. Holdeplassene som i dag ligger inne i Jessheim næringspark er tenkt flyttet til fv Gystadmarka skole 2. Idrettsanlegg 3. Gystadmyr bo- og aktivitetssenter 4. Boligkompleks 5. Ahus-Jessheim distriktspsykiatriske senter 6. Gystad næringsområde 7. Jessheim næringspark 8. Sentrum Gystadmarka skole. Arkitekt: Aursand og Spangen AS Foto: Arkitekten 15

16 03 MÅLSETTINGER Grønnstruktur og uterom I arbeidet med å legge til rette for en levende by er det viktig å legge opp til kvalitet og aktivitet i de offentlige uterommene. En sammenhengende og god grønnstruktur kan bidra til at flere går, sykler og er aktive. Attraktive og levende byrom gir identitet til stedet og er en viktig del av grunnlaget for enkeltmenneskets oppvekstvilkår og livskvalitet. God kvalitet på de fysiske omgivelsene kan være et virkemiddel til å øke kommunens næringsmessige konkurranseevne. Jessheims særpreg som et grønt tettsted med nærhet og tilgjengelighet til omkringliggende friluftsområder skal styrkes. Det skal sikres et sammenhengende og tilstrekkelig overordnet nettverk av grønnstruktur. Kartet under viser både eksisterende og mulige fremtidige forbindelser for grønnstruktur på Jessheim. Funksjonelle grønne korridorer skal sikres fra skolene og ut til tilgrensende friluftsområder. Dette gir tilgjengelighet til naturen for skolebarna og legger til rette for gode gang- og sykkelforbindelser mellom boligområdene og skolene. Fra Gystadmarka skole skal det etableres en grønn forbindelseslinje mot Brennifjellet og skogsområdene i nordøst. Illustrasjon av eksisterende og planlagt overordnet grønnstruktur på Jessheim 16

17 Grønt sentrumsnært boligområde på Jessheim med innslag av vann - Romsaas. Arkitekt: WDW arkitekter AS og Felix arkitekter AS 17

18 Blåstruktur, grunnvann og overvannshåndtering Blåstrukturen er en del av grønnstrukturen. Dette er naturgitte elementer som bekker, grunnvann, myrområder, elver og sjøer, men kan også være menneskeskapte elementer som renner, kanaler og vannspeil. Vann og vannveier er landskapselementer som gir ferdselsårer for dyr og fugler, livsgrunnlag for biologisk mangfold og opplevelseskvaliteter for mennesker. Vann- og avløpsnormen for Ullensaker kommune sier at der forholdene ligger til rette for det, skal overflatevann behandles etter prinsippet om lokal overvannshåndtering med infiltrasjon, eventuell fordrøyning og bruk av naturlige vannveier. Det forutsettes at overvannshåndteringen skjer på egen eiendom. Ved dimensjonering av overvannsanlegg må det tas hensyn til klimaendringer og fortetting av bebyggelse, og i tilstrekkelig grad tilrettelegges for flomveier. I deler av konkurranseområdet på Gystadmarka står grunnvannet svært høyt. Det er en forutsetning at grunnvannet ikke skal senkes. Det er viktig at utbyggingen ikke gir økning i vannføringen i vassdragene og erosjonsproblemer i områdene nedstrøms. Avrenningen fra flate skogs- og myrområder er normalt svært beskjeden. Den samlede avrenningen fra området skal ikke økes i forhold til i dag. På grunn av den høye grunnvannstanden er muligheten for infiltrasjon begrenset på Gystadmarka. Overvannssystemet i området må derfor etableres etter et prinsipp der vann som ikke kan infiltreres fordrøyes eller magasineres. Overvann skal benyttes som et positivt landskapselement i bomiljøer, som en ressurs i forbindelse med rekreasjonsformål og tettstedsutvikling, og for å fremme biologisk mangfold. For å oppnå en god helhetlig løsning for overvannshåndtering bør det utarbeides en overordnet plan for dette for konkurranseområdet som helhet. Overvannsløsninger i Nansenparken på Fornebulandet. Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim AS Foto: Landskapsarkitekten 18

19 Overvannsløsninger i Bjølsen studentby, Oslo. Overvannskanal og permable grusflater. Landskapsarkitekt: Snøhetta AS. Foto: NAL 19

20 Samferdsel Jessheim ligger fire mil fra Oslo med bil. Det overordnede vegnettet i Jessheim-området består av Trondheimsvegen (nord-sør), Algarheimsvegen (fv 174 mot øst, med lenke mot nord) og Gardermovegen (fv 178 mot vest). Det er forbindelse til E6 i sørvest og nordvest. To nye rundkjøringer er etablert på fv 174, henholdsvis ved Myrveien og ved Markaveien. Per i dag er det kapasitetsproblemer på vegnettet i deler av Jessheim i rushtidene. To avlastningsveger er under planlegging for å bedre situasjonen. Disse er vist på kommuneplankartet på side 13. Den øst-vestgående tverrveien som er planlagt sør for Jessheim næringspark vil gi bedre forbindelse mellom Gystadmarkaområdet og Jessheim sentrum. Det er likevel viktig å ta grep for å begrense veksten i den motoriserte trafikken. Jessheim er som nevnt utpekt til sykkelby av Statens vegvesen. Sykkel har et stort potensial på Jessheim da nesten alle målpunkt ligger innenfor en radius på 5 km. Det skal etableres et sammenhengende gang- og sykkelvegnett og legges vekt på gode forbindelser fra sentrum til boligområder og omland. På vestsiden av fv 174 er det per i dag etablert en ensidig gang- og sykkelveg. Jessheim har to stoppesteder på Hovedbanen Jessheim stasjon og Nordby stasjon. Togreisen fra Jessheim til Oslo S tar 39 minutter. Gystadmarka skole ligger i overkant av 2 km fra Jessheim stasjon og 900 meter fra Nordby stasjon. Busstraseen i fv 174 passerer Gystadmarka-området på vei fra Jessheim til Gardermoen. Ruter, som er ansvarlig for planlegging og samordning av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, ser for seg at Gystadmarka betjenes fra fv 174. Nye holdeplasser er under etablering langs denne veien. I rapporten Trafikkanalyse Jessheim har man sett på muligheten for å etablere en sentral kollektivakse gjennom området, se vedlegg. I den samme rapporten er det påpekt en rekke virkemidler for god byutvikling i forhold til samferdsel. Det er foreslått et prinsipp om flerbruksgate der det ikke er ønskelig å fjerne bilen fra gatebildet, men der det tilrettelegges for begrenset bilisme som et bidrag til bybildet, basert på de myke trafikantenes premisser. Bussterminalen og Jessheim stasjon. Foto: Ullensaker kommune 20

21 Det er anbefalt i rapporten at det etableres en logisk og effektiv gatestruktur som det er lett å orientere seg i, småskala kvartalsstruktur, effektive og grønne sykkelruter og gode forbindelser ut og inn av området for sykkel og eventuelle kollektivkjøretøy. I tillegg er det anbefalt at parkering i hovedsak legges til ytterområdene. Klima, energi og miljø Gystadmarka er et tilnærmet flatt område der spredte, gjenstående skogholt danner vertikale elementer i landskapet. Dette stiller krav til en plassering og utforming av bebyggelse og utearealer som skjermer for vind og gir gode lokalklimatiske forhold i uterommene. Riktig arrondering av grønnstruktur vil også bidra til å skape lune uterom og redusert oppvarmingsbehov i bygg. I kommunedelplan for klima og energi er det fastslått at energi og klima skal være sentrale premisser i planleggingen. Kommunen skal bidra til at de lokale utslippene av klimagasser reduseres i tråd med de nasjonale målsettingene. Kommunen skal bidra til at naturens potensial/evne til karbonbinding nyttes. Framtidig utbyggingsmønster skal bygge opp under mulighetene for kollektivtrafikk og klimanøytrale energiløsninger. Energibruken i byggene vil ha avgjørende betydning for klimagassutslipp fra Gystadmarka. Konkurranseområdet ligger innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme på Jessheim og slik er det lagt til rette for klimavennlig oppvarming mv. av bebyggelsen. Klimagassutslipp fra transport utgjør en betydelig del av utslippene i en kommune som Ullensaker. Bilisme og transport er kilder til forurensning og støyplager lokalt. Reduksjon i reiselengder og endret reisemiddelfordeling til mer miljøvennlige transportformer kan bidra til lavere klimagassutslipp enn i dag. Avstander, tilgjengelighet og utforming har betydning for om gang- og sykkelveger velges som alternativ til bilbruk. Konkurranseområdet har nærhet til gode kollektivforbindelser i form av buss og tog, men samtidig er det kort vei til et omfattende nettverk av godt utbygde veier, herunder E6. Dette er et dilemma som gjør miljøprofilen noe usikker, men nærheten til sentrum og gode kollektivtilbud tilsier at det bør være mulig å oppnå en god miljøprofil i de fleste delene av konkurranseområdet. Akershus universitetssykehus - Jessheim distriktspsykiatriske senter. Arkitekt: Ottar arkitekter AS. Foto: Ullensaker kommune 21

22 04 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER FOR BEDØMMELSE Gjennom konkurransen ønskes belyst hvordan konkurranseområdet som helhet kan utvikles. Det legges vekt på følgende tema: Arealbruk Godt bolig- og bydelsmiljø Uteområder og overvannshåndtering Energibruk Transport Arealbruk Ulik arealutnyttelse mht. tetthet, funksjoner og trafikk har avgjørende betydning for klimagassutslippene. Signifikante forskjeller i utnyttelsesgrad vil sannsynligvis kreve utvikling av forskjellige hovedgrep for området. Det er i dag både eksisterende og planlagt næring og boligbebyggelse på Gystadmarka. Etablerte funksjoner er Gystadmarka skole, Gystadmarka idrettsanlegg og Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. En viktig oppgave er å vise hvordan disse funksjonene kan integreres i løsningsforslagene. Med konkurransen ønskes også belyst hvordan området kan utvikles med gode forbindelser til sentrum og boligområdene vest for konkurranseområdet. Forslag skal gi innspill som bidrar til å: Illustrere hvilken utnyttelsesgrad som kan sikre et godt bolig- og bydelsmiljø, og samtidig gir lavest mulig klimagassutslipp Vise en lokalisering av funksjonene i området som minimaliserer behovet for transport Godt bolig- og bydelsmiljø Å skape et godt bolig- og bydelsmiljø er et overordnet mål for planleggingen av Gystadmarka. Tilgang til attraktivt utformede boliger, uteområder, møteplasser, nærservice og kulturtilbud er forutsetninger for en vellykket byutvikling for en mangfoldig befolkning. Innslag av kunst og kultur anses som viktig for å bidra til å skape en levende og mangfoldig bydel, og samtidig ha positiv betydning for befolkningen i områdene rundt Gystadmarka. Grønnstruktur og overvannshåndtering kan utnyttes som ressurser for å bidra til attraktive uterom og utvikling av sosiale relasjoner og det biologiske mangfoldet. Forslag skal gi innspill som bidrar til å: Klargjøre et særpreget hovedgrep Ivareta ulike boligtypologier som er attraktive for en mangfoldig befolkning i alle faser av livet Vise måter å bo på som imøtekommer ønsket om godt bomiljø kombinert med lave klimagassutslipp Sannsynliggjøre etablering av møteplasser for beboerne både ute og inne Vise hvordan kulturaktiviteter og kulturarenaer kan bidra til å gjøre Gystadmarka til en sosialt bærekraftig bydel Vise hvilke elementer som kan tas i bruk for å gi stedsidentitet til den nye bydelen Vise hvordan funksjoner som barnehage, skole og kirke kan integreres i området Uteområder og overvannshåndtering Forslag skal gi innspill og bidra til å: Vise lokalisering og utvikling av en sammenhengende grønnstruktur i og utenfor området Gi gode ideer til håndtering og bruk av overvannet i området slik at dette kan bli en ressurs som bidrar positivt til bolig- og bydelsmiljøet Utforme friområder som er så attraktive at de oppleves som reelle alternativ til andre arenaer og områder utenfor Gystadmarka Legge til rette for gode, solfylte uteområder skjermet mot støy, støv og andre forurensende kilder Vurdere løsninger for uteområder som kan skape et mangfoldig område som gir god anledning til opplevelse, aktiviteter og sanseinntrykk Tilrettelegge for at uterom, gang- og sykkelvegforbindelser og bussholdeplasser blir tilgjengelig for alle 22

23 Transport Forslag skal gi innspill og bidra til å: Foreslå en organisering av området og en boligtypologi som bygger opp under eksisterende kollektivtilbud Tilrettelegge for gode forbindelser fra bydelen til Jessheim sentrum for gående/syklende og bilister Tilrettelegge for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett som gjør gange og bruk av sykkel mer attraktivt enn bil Energibruk Energibruk i bygg er avgjørende for klimagassutslipp fra et boligområde. Konkurranseområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme på Jessheim. Det ligger dermed krav om klimavennlige oppvarmingsløsninger. Det er også et mål at boligene skal ha lavt energiforbruk passivhusstandard eller tilsvarende. Forslag skal gi innspill som bidrar til å: Vise ulike typer bebyggelsesstruktur som ivaretar muligheten for minimal energibruk Illustrere nye bygninger i området ut fra at de som minimum skal ha passivhusstandard eller andre løsninger som gir minimale klimagassutslipp Skissere mulige overordnede materialvalg, gjerne med lokal forankring Vurdere fleksibilitet og endringsdyktighet for foreslått bebyggelsesstruktur og bygningstypologi med tanke på både robusthet og utbygging over tid 23 Fra Romsaas. Sentrumsnært boligområde på Jessheim. Arkitekt: WDW arkitekter AS. Foto: Ullensaker kommune

24 05 KONKURRANSETEKNISKE BESTEMMELSER 5.01 Generelt Konkurransen gjennomføres som en åpen Plan- og designkonkurranse i henhold til bestemmelsene i Lov og Forskrift om offentlige Anskaffelser, FOA del IV, kapittel 23. Herunder gjelder særskilt bestemmelsene om anonymiserte utkast og kvalifisert, uhildet bedømmelse. Konkurransen kunngjøres gjennom Doffin-databasen og NALs nettsted Arrangør/innbyder Konkurransen arrangeres av: Ullensaker kommune v/ Elisabet Frøyland Plan- og næringssjef Furusethgt. 12, 2051 Jessheim 5.03 Deltakerrett Konkurransen er åpen for arkitekter med eksamen som sivilarkitekt/master i arkitektur eller tilsvarende, i henhold til EUs Arkitektdirektiv. Konkurranseoppgaven er omfattende og byr på tverrfaglige utfordringer. Det oppfordres derfor til å etablere deltakerteam med bred, sammensatt kompetanse, men dette er ikke noe krav. Personer eller firmaer som har et nært familiært eller forretningsmessig forhold til ett av juryens medlemmer, kan ikke delta i konkurransen. Ved usikkerhet om dette, plikter man å ta forholdet opp med NAL som Konkurransefunksjonær Påmelding / registrering Det er ingen påmelding, registrering eller deltakergebyr i denne konkurransen. Programmet med vedlegg kan lastes ned fra NALs nettsted og Ullensaker kommunes nettsted kommune.no 5.05 Jury / Bedømmelseskomite De innleverte utkast vil bli evaluert av en bedømmelseskomite med følgende sammensetning: Ordfører Harald Espelund, Ullensaker kommune Varaordfører Eli Stensby, Ullensaker kommune Kommunaldirektør siv. ark. Siri Gauthun Kielland, Ullensaker kommune Plan og næringssjef Elisabet Frøyland, Ullensaker kommune NN, Ullensaker kommunes Arkitekturråd Sivilarkitekt NN (oppnevnt av NAL) Sivilarkitekt NN (oppnevnt av NAL) Juryens endelige sammensetning er ikke klar ved tidspunktet for ferdigstillelse av programmet, men vil bli bekjentgjort på NALs nettsted så snart som mulig. Juryens sekretær er sivilarkitekt Per Rygh fra NALs Konkurransesekretariat. Juryens mandat er å kåre konkurransens vinner og rangere/premiere ett eller flere av de øvrige utkastene, samt beslutte innkjøp og/eller hedrende omtale. Det vil bli utarbeidet en rapport som inneholder komiteens evalueringer og konklusjoner Premiebeløp Juryen har til disposisjon et samlet premiebeløp på NOK Juryen vil fordele beløpet blant de premierte og innkjøpte utkast etter eget skjønn Konkurranseteknisk funksjonær Funksjonen som konkurranseteknisk funksjonær ivaretas av NAL Konkurransesekretariatet v/gisle Nataas Josefines gate 34, 0351 Oslo Tlf , 24

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR JESSHEIM

BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR JESSHEIM ULLENSAKER KOMMUNE BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR JESSHEIM Vedtatt av kommunestyret den 11.6.2012 (sak 65/12) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Mål med byutviklingsstrategien... 3 1.2 Hvordan strategien

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune Sandnes tomteselskap KF Tlf: 51 33 50 00 Org. nr.: 993 360 198 www.sandnes-tomteselskap.no Besøksadresse: Havnegata 15, 4306 Sandnes Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes INVITASJON TIL PREKVALIFISERING:

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Ullensaker kommune. Ullensaker - vertskommunen for Oslo lufthavn

Ullensaker kommune. Ullensaker - vertskommunen for Oslo lufthavn Ullensaker kommune Ullensaker - vertskommunen for Oslo lufthavn Miljøverndepartementets seminar for planleggere, Gardermoen 26.10.09 v/elisabet Frøyland, plan- og næringssjef, Ullensaker kommune Ullensaker:

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Fem ulike oppgaver én konkurranse

Fem ulike oppgaver én konkurranse Fem ulike oppgaver én konkurranse Bicycle Open Pimp my bike Drammen Bike n ride Asker Cycle freeway Bærum Cycling city centre Oslo Ellen Haug, Civitas Tenk utenfor boksen! Kan levere forslag til deler

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle Tegning: Carolin Grotle Ski sentrum Eidsvoll sentrum Store arealer i byområder brukes til parkering i dag I utenlandsk litteratur er det beregnet

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune ATTRAKTIVE VIKERSUND Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune 1. Hva er gjort siden sist? Tema i dag Informasjon om planprosessen Fagrapporter Det arbeides med reguleringsplan 2. Hvilke muligheter ser vi

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune

FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune Kommunestyret i Ås vedtok i møte 13.oktober 2010 å legge utkast til Kommuneplan for Ås (2011 2023) ut til offentlig ettersyn. Utkastet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Invitasjon til prekvalifisering Foto: Wikimedia Commons Begrenset plan- og designkonkurranse NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Den aktive menigheten på Flekkerøy utenfor Kristiansand, har vokst

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Agenda

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET 11.12.17 Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT HVORDAN BIDRAR KPA TIL KVALITET I BERGEN? Mette Svanes Direktør plan- og bygningsetaten

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Bærekraftig byplanlegging

Bærekraftig byplanlegging Bærekraftig byplanlegging Plan og bygningsloven 1 1 Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Bærekraft og miljø Et miljøprosjekt

Detaljer

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE NEDSTIGNINGSTÅRN Innbydelse Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum. Konkurransen

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 160/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.06.2012 65/12 Kommunestyret 11.06.2012 BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR JESSHEIM, VEDTAK

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig byutvikling Bærekraftig byutvikling Folkevalgtsamling, Røros 26 og 27 oktober 2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Sykkel 1 Trondheim er attraktiv! Denne kvaliteten må vi ta vare på

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Overordnede føringer for byomforming

Overordnede føringer for byomforming Overordnede føringer for byomforming Per Erik Fonkalsrud Arkitekt i Regionalenheten Odysseen: Odyssevs møter Sirenene som vil lokke ham ut i grunnstøting og død, og han velger å la seg binde seg til masten,

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Nettverksamling for kommunal planlegging 27.05.13 Birgitte Kahrs, Byplankontoret Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtatt i Bystyret 21.03.13 www.trondheim.kommune.no/arealdel

Detaljer

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN v/ Kjersti Granum, PBE 21. august 2008 Følgende arealpolitikk anbefales i NTPs byanalyse for Oslo og Akershus: En konsentrert arealutvikling

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Gudbrandsdalsvegen En av gangvegene Randi Sira - Statens vegvesen Industrigata Område Trans Nord Lillehammer Områdets utstrekning.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan.

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Plassering i regionen Madla-Revheim Sentrum Jåttåvågen Forus Øst Planområdet Varslet planområde - 1418 daa Kommuneplan 2010-2025

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer