Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf."

Transkript

1

2 Innhold 01 BAKGRUNN KONKURRANSEGRUNNLAG BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET TEKNISKE FORHOLD OG KRAV MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER FOR BEDØMMELSE KRAV TIL INNLEVERT MATERIALE KONKURRANSETEKNISKE BESTEMMELSER VEDLEGG Forsidebilder: Øverste bilde til høyre og nederste bilde til venstre er tatt av Ullensaker kommune ved Toril Tonhaugen og fotogruppa ved Calypso ungdomshus. Øvrige bilder er tatt av Ullensaker kommune. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE

3 Innledning Ullensaker kommune inviterer i samarbeid med Jernbaneverket, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen og ROM Eiendom til en begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av en ny tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon. Ullensaker kommune har innbyggere og er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Ullensaker er vertskommune for Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn (OSL) og er sentralt plassert i forhold til nasjonal veg- og jernbaneinfrastruktur. Hovedtyngden av kommunens befolkningsvekst er lagt til kommunesenteret i Jessheim, som fikk bystatus i I byutviklingen i Jessheim legges det vekt på fortetting og utvikling av et tydelig bysentrum med mange funksjoner og kvalitative møteplasser rundt et fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Hovedbanen og stasjonen har alltid hatt en viktig rolle i Jessheims utvikling. Den nye tverrforbindelsen på Jessheim stasjon skal være mer enn bare en måte å komme seg til stasjonen eller krysse jernbanen på. Den skal være en møteplass for byens befolkning, en forlengelse av byens sentrum på tvers av sporene og en attraksjon for besøkende. Vi utfordrer dere å ivareta alle disse kvalitetene når dere utreder både undergang og overgang på en likeverdig måte. Deres team ble valgt ut fordi oppgaveforståelsen vekket vår nysgjerrighet og viste en spennende tilnærming til problemstillingen. I tillegg er vi betrygget av at kompetansen og erfaringen dere bringer med i denne konkurransen kommer til å gi kvalitative og konkrete bidrag til styrking av kollektivknutepunktet og fremtidig utvikling av Jessheim bysentrum. Vi har store forventinger og ser fram til deres bidrag! PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 1

4 Jessheim Storgata. Foto: Toril Tonhaugen. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 2

5 01 BAKGRUNN Ullensaker Ullensaker kommune er på 250 km 2 og ligger i hovedstadsregionen, 2,5 mil nord for Oslo. Kommunen har om lag arbeidsplasser, innbyggere og vokser med i underkant av nye innbyggere årlig. Ullensaker er vertskommune for Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn. Flyplassen er et nasjonalt og regionalt trafikk-knutepunkt og svært viktig for veksten og utviklingen i kommunen og regionen. Fortetting av eksisterende tettsteder og et sterkt jordvern er sentralt i kommunens arealstrategi (Kommuneplanen ). Befolkningsveksten styres i hovedsak til Jessheim, noe til Kløfta og en mindre del til de øvrige tettstedene. Tettstedene skal utvikles med tydelige sentra med nødvendige funksjoner og møteplasser samt et godt kollektivtilbud. Jessheim Jessheim ligger cirka 35 km nordøst for Oslo, i overgangen mellom ravinelandskap i vest, dødislandskap i nord/nordvest, kuperte skogsområder i sør, og et flatt skogbevokst landskap i øst. Jessheim, med sine ca innbyggere, er kommunesenter i Ullensaker og regionsenter på Øvre Romerike. Jessheim fikk bystatus i Jessheim er i dag et kompakt tettsted med kort avstand mellom funksjonene. Stasjon, bussterminal, kulturhus og kjøpesenter ligger sentralt plassert i sentrum. Det er et sterkt kulturog handelstilbud som skaper mye aktivitet i sentrum, spesielt på dagtid. Byen har bevart sitt gamle arkitektoniske preg, spesielt langs Storgata. Nærhet og tilgjengelighet til attraktive friluftsområder er en viktig kvalitet ved byen. Jessheim preges av rask utvikling både med boligutbygging og handel. Historie 1 Etableringen av Kongevegen på 1600-tallet var trolig en viktig forutsetning for etablering av Jessheim. Stedet begynte å få preg av tettsted i perioden mellom årene. Byggingen av Hovedbanen førte med seg endringer. Trøgstad stasjon (nå Jessheim stasjon) ble etablert i området rundt Antallet reisende som la vegen om tettstedet økte, og det ble etablert flere industriforetak og forretninger som baserte seg på at varene ble sendt med toget. Pakkhuset på Jessheim stasjon er trolig bygget rett før 1854, som en del av den første stasjonsbebyggelsen. Området ble ombygget etter at den gamle stasjonsbygningen brant ned i Pakkhuset ble da flyttet til andre siden av sporet, til dagens plassering. I 1891 ble Ullensaker dampsag og høvleri etablert øst for jernbanen, som i drøyt 110 år drev sin virksomhet i dette området. Administrasjonsbygningen for denne virksomheten, er sammen med Pakkhuset i dag viktige identitetselementer som forteller Dampsagas industrielle fortid. 1 Utdrag fra «Kulturhistorisk stedsanalyse», Ullensaker kommune, 2012 PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 3

6 Tettstedet ble framover mot 1990 i stadig større grad dominert av handel- og service. De plasskrevende næringene fikk sitt eget område øst for sentrum, inntil jernbanen. Utover på 1960-tallet ekspanderte Jessheim raskt, og endret igjen karakter. Områder som tidligere var jordbruksområder eller skog ble bebygd med boliger. I 1969 ble Fakkelsenteret, nordøstre del av dagens Jessheim storsenter, bygd. En ny stor endring inntraff for Jessheim i 1992, da vedtaket om å bygge hovedflyplassen på Gardermoen ble fattet. Tettstedet vokste raskt i de to etterfølgende tiårene, med nye boligfelter og med mer bypregede områder med leilighetsbygg. I sentrum ble storsenteret utvidet. Rådhuset ble påbygd med blant annet kulturhus. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 4

7 Bildene er tatt fra «Kulturhistorisk stedsanalyse Jessheim», PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 5

8 Bylivet i Jessheim. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 6

9 Visjon for Jessheim sentrum «Jessheim skal være et attraktivt, levende og trygt bysentrum med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon» (Byutviklingsstrategien for Jessheim) 1 Jessheim har mål om å bli et tilgjengelig og levende regionsenter, med utvikling preget av innovasjon, åpenhet, mangfold, toleranse, demokrati og med den menneskelige dimensjon i fokus (Byutviklingsstrategien, 2012). Denne visjonen viser til byens sentrale beliggenhet i forhold til nasjonal infrastruktur og hovedstaden, og peker samtidig på kommunens ambisjoner om universelt utformede og tilgjengelige omgivelser og et inkluderende samfunn. Jessheim er sykkelby og Ullensaker var pilot- og ressurskommune for Miljøverndepartementets satsning på universell utforming. Prosjektperioden ble avsluttet i Selve oppgradering av stasjonsområdet til et fremtidsrettet kollektivknutepunkt som er godt integrert med tilgrensende byrom er et viktig element mot dette målet. Utforming av tverrforbindelse for myke trafikanter over jernbanelinja er en viktig oppgave med stort potensiale for å tilføre kvalitet til fremtidig utvikling av byens sentrum. Foto: Trond Isaksen Den forventede høye befolkningsveksten krever at det legges særlig vekt på å sikre utvikling av gode byrom og parker. Jessheims bysentrum skal være trygt med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Rådhusplassen er ansett som Jessheims viktigste møteplass. Det er mål om helhetlig utvikling av byrommene på tvers av sporene: fra Rådhusplassen gjennom stasjonsområdet til Dampsagparken. Hovedtverrforbindelser mellom vest og øst i Jessheim sentrum. Tverrforbindelsen på Jessheim stasjon skal primært være for gående og ikke transportsyklister. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 7

10 Foreløpig avgrensing av planområdet for stasjonsområdet og Rådhusplassen, jf. planprogram for reguleringsplanarbeidet (vedtatt den ). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 8

11 02 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransen er tilknyttet reguleringsplanarbeid for stasjonsområdet og Rådhusplassen i Jessheim (planprogram vedtatt av Hovedutvalget for overordnet planlegging den ). Dette planarbeidet gjennomføres på bakgrunn av føringer i gjeldende Byplan (kommunedelplan for sentrum vedtatt i 2006) og i rulleringen av Byplan Jessheim (høringsforslag datert ) for utvikling av stasjonsområdet til et fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Reguleringsplanarbeidet for stasjonsområdet og Rådhusplassen skal sikre og styrke Jessheim som et levende, moderne, trygt og tilrettelagt kommune- og regionsenter. Sentrumsutvidelse, torg- og møteplasser og grønnstruktur samt en generell styrking av handel og kultur er andre sentrale elementer i planarbeidet. Styrking av kollektivknutepunktet forutsetter oppgradering av stasjonsområdet med bussholdeplass og sikring av gode og trygge forbindelser på tvers av jernbanesporene for reisende, gående og syklende. I det pågående reguleringsplanarbeidet vil det vurderes flere ulike løsninger for stasjonsområdet, og dermed er det viktig at både mulighetene for undergang og overgang utredes likeverdig. utarbeidet på oppdrag fra Ullensaker Kommune i samarbeid med Statens Vegvesen, Jernbaneverket, ROM Eiendom, Ruter, Akershus Fylkeskommune og Akershus kollektivterminaler Et av alternativene fra «Midt i Jessheim»-rapporten (2010). («Midt i Jessheim»-rapporten, 2010). Prosjektet analyserte forskjellige utviklingsmuligheter innenfor området og ga forslag til løsning for krysning av jernbanen på bakgrunn av prioriteringer i Byplanen fra 2006 for en krysning i form av undergang. Rapporten brukes som en «verktøykasse» i den videre utviklingen av området. Diagram Terminal Jessheim («Midt i Jessheim»- rapporten, 2010). Etter vedtak av Byplanen i 2006, startet arbeidet med «Midt i Jessheim» opp i samarbeid mellom kommunen og eksterne aktører. Målsetningen var å se utviklingen av stasjonsområdet sammen med Rådhusplassen, og koblingen mot Dampsagområdet og øvrige bydeler øst for Jessheim. I 2010 utarbeidet Asplan Viak forprosjektet «Midt i Jessheim». Rapporten ble Etter dette gjennomførte kommunen en mulighetsstudie for krysning av jernbanen i Alternative løsninger for tverrforbindelsen, både i form av undergang og overgang, er vurdert etter en rekke funksjonelle og estetiske krav. I tillegg vurderer studien hvordan tverrforbindelsen påvirker byrommene på hver side av sporene og funksjonaliteten for kollektivknutepunktet/adkomst til plattformene («Mulighetsstudie Jernbanekrysning», 2012). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 9

12 Oversiktskart av stasjonsområdet og tilgrensende områder. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 10

13 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET Dagens situasjon Jernbanen (Hovedbanen) passerer gjennom Jessheim sentrum, og ved utvikling av byområdet øst for sentrum vil jernbanen danne en barriere. I dag kan jernbanen krysses via Algarheimsvegen og ved Nordby stasjon (ca. 500 meter nord for Jessheim stasjon). Den nye tverrvegen, som er under bygging nord for Jessheim stasjon (ferdigstilles i 2015), vil forbedre adkomsten til sentrum fra Jessheim Næringspark og eksisterende og fremtidige boligområder øst for jernbanelinjen. Vegen skal ha dobbeltsidig fortau og sykkelfelt. Dagens kollektivknutepunkt med stasjonsbygningen i bakgrunnen. Jessheim stasjon har i dag en sideplattform og en midtplattform, og det er 3 spor i drift. Stasjonen skal oppgraderes med tosidig plattform, det er planlagt tre spor: to spor til plattformene og ett gjennomgående spor i midten. Stasjonsområdet sett fra sørøst ved Jessheimsbrua. Stasjonsområdet i Jessheim er et viktig kollektivknutepunkt for hele kommunen og regionen. Stasjonen har to togavganger i timen i hver retning og er viktig for jobbpendlere. Stasjonsområdet består i dag av plattform og stasjonsbygning, parkeringsområder (sykkel og bil), bussterminal, taxiholdeplass, og stasjonsparken. På vestsiden av stasjonen ligger Jessheim sentrum med kulturhus, kino, rådhus, storsenter og øvrige sentrumsfunksjoner. Mellom dette området og stasjonsområdet går Ringvegen parallelt med jernbanesporet som en to-felts veg med langsgående gang- og sykkelveg på deler av strekningen. På østsiden ligger Dampsagaområdet med et nybygd bolig- og næringskompleks i sør. Området planlegges videreutviklet med kombinert bolig- og næringsformål, og en ny bydelspark. Illustrasjon: Mulig framtidig løsning på Jessheim stasjon («Midt i Jessheim»-rapporten, 2010). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 11

14 Oversikt over vegnett i sentrum. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 12

15 Oversikt over typer hovedforbindelser mellom vest og øst i Jessheim sentrum og konkurranseområdet. Tverrforbindelsen på Jessheim stasjon skal primært være for gående og ikke transportsyklister. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 13

16 Konkurranseområdet med tilgrensende influensområder. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 14

17 Konkurranseområdet Konkurranseområdet ligger midt i stasjonsområdet og strekker seg på begge sider av Hovedbanen som vist på kart. Området har en størrelse på ca. 7 dekar (7000 m2). Vest for Hovedbanen avgrenses konkurranseområdet av stasjonsbygningen, stasjonsparken, Ringvegen og innfartsparkeringen. Stasjonsbygningen er fredet, og i stasjonsparken skal det ikke foretas bygging som virker skjemmende for stasjonsbygningen. Øst for jernbanen omfatter konkurranseområdet den fremtidige Dampsagparken og avgrenses av bolig/forretningskomplekset Saga Senter og fremtidig Saga Terrasse. Pakkhuset og Administrasjonsbygget er bevaringsverdige bygninger og er inkludert i konkurranseområdet. Konkurranseområdet har en mer diffus avgrensing enn den er vist på kartet. Dette betyr at det kan være mulig å løse oppgaven innenfor de tilgrensende områdene, men at dette vil kreve særskilte krav til løsningen og begrunnelse som følge av mulige konflikter med annen arealbruk. Det vises også til de enkelte reguleringsplaner for Saga Terrasse, Saga Atrium (ute i offentlig høring) og Saga Senter. Influensområder Byplanen Jessheim setter som mål etablering av et helhetlig bysentrum som strekker seg også øst for jernbanesporene. Sentrumet skal vise stedets historisk utvikling rundt stasjonen og dens betydning for byens identitet, samtidig som det tilrettelegges for framtidsrettet utvikling med stor vekt på blant annet gode byrom og trygge møteplasser. I denne sammenheng er tverrforbindelsen for myke trafikanter i Jessheim stasjon et viktig element i sammenkoblingen av byen funksjonelt og visuelt. Tverrforbindelsen skal være godt integrert med tilgrensende områder/influensområder og forholde seg til disse både i volum og utforming. Ettersom området vest for jernbanen (dagens bussholdeplass og innfartsparkering) trolig skal transformeres, er det viktig at løsningen er fleksibel i forhold til fremtidig utvikling. Vedrørende fremtidig utvikling i området øst for jernbanen vises det til reguleringsplaner som er vedtatt eller under behandling. Sentrale influensområder for tverrforbindelsen er Rådhuset/kulturhuset Rådhusplassen, Jessheim storsenter, Herreds-huset og «Gamlebyen», samt Dampsagaområdet. Det er viktig at forslagene til krysning belyser også løsningens konsekvenser for tilgrensende områder, ettersom tverrforbindelsen er et viktig element i etablering av en helhetlig og sammenhengende byromstruktur på tvers av sporene. Rådhusplassen Rådhusplassen er byens viktigste gategulv og urbane allmenning. Det er et mål å utforme Rådhusplassen til et bymessig torg av høy kvalitet. Det vurderes å stenge Rådhusplassen helt eller delvis for biltrafikk («shared space»- løsning). Rådhusplassen og rådhuset. Foto: Toril Tonhaugen.. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 15

18 Stasjonsområdet/Stasjonspark I tillegg rommer det to bevaringsverdige bygninger Pakkhuset og Administrasjonsbygget som skal bevares og integreres i området. Dampsagparken skal bli den nye bydelsparken øst for jernbanelinja med gangforbindelse til Stasjonsområdet og sentrumskjernen. Gjennom Dampsagparken er det planlagt adkomst for gående og syklende (reisende) til/fra fremtidig plattform for tilgrensende bolig/ forretningskompleksene. Området skal bli et tyngdepunkt som kan trekke bylivet over jernbanen og en viktig grønn møteplass. Stasjonsparken med stasjonsbygningen i bakgrunn til venstre. Dagens sideplattform langs stasjonsbygningen utgjør avslutningen av byrommene på hver side av jernbanen i dag. I en fremtidig situasjon vil det i tillegg komme plattform på østsiden av sporene. Stasjonsbygningen fra 1908 er fredet og i dag rommer stasjonens venterom og en restaurant. Stasjonsbygningens fremtidig bruk vil vurderes i forbindelse med utviklingen av kollektivknutepunktet. Stasjonsparken er en viktig identitetsskapende historisk park som i fremtiden vurderes reetablert som park med moderne uttrykk. Stasjonsbygningens og parkens kulturelle elementer og historisk lesbarhet ønskes bevart ved denne utviklingen. Dampsagaområdet/Dampsagparken Herredshuset Herredshuset i «Gamlebyen». Foto: Toril Tonhaugen. Både Herredshuset med parkanlegg og Gamlebyen/Bevaringstrianglet, er oppfattet som en del av influensområde til konkurranseområdet. Det er viktig at siktlinjen mellom den fredete stasjonsbygningen og Herredshuset bevares da begge er viktige kulturhistoriske bygninger i Jessheim. Dampsaga området sett fra busstasjonen. Pakkhuset er til venstre, administrasjonsbygget er til høyre. Dampsagaområdet er under utvikling og omfatter det ferdigstilte bolig/forretning Saga Senter og planlagte Saga Terrasse og Dampsagparken. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 16

19 Referansebilder: Utforming av tverrforbindelse som undergang og overgang. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 17

20 Logistikkplan for mulig fremtidig kollektivknutepunkt fra «Midt i Jessheim»-rapporten, Løsningen på kollektivknutepunktet er bare et forslag og ikke bindende. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 18

21 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV Grunnforhold Tidligere undersøkelser i området viser at grunnen består av finsand, silt og leire ned til fast grunn (morene/fjell) i varierende dybder. Dybder til fjell er opptil 32 meter. Grunnvannet i Jessheim står på 1-2 meter under terreng. Terrenget i Jessheim sentrum er forholdvis flat. Jernbanesporet ligger på kote Funksjonelle krav og forutsetninger Tverrforbindelsen inngår som en del av jernbanestasjonen. Løsningene både i form av undergang og overgang, må tilpasses de funksjonelle og tekniske kravene som stilles til et jernbaneanlegg. Atkomstsoner må etableres i nær tilknytning til, men utenfor selve plattformene. Det må sikres tilstrekkelig arealer i bakkant av plattformene til eventuelle heiser, ramper og trapper. Samtidig må det det tas hensyn til tilstrekkelig sikt, både for togfremføring og for de reisende. Jernbaneverkets tekniske regelverk og stasjonshåndbok skal ligge til grunn for løsningene. Noen aktuelle kapitler i regelverket: Overbygning, prosjektering av overgangsbruer, prosjektering av plattformer og spor på stasjoner, 10 ballast Jernbaneverkets stasjonshåndbok gir supplerende føringer for utforming av stasjonen og omfatter også underganger og overgangsbruer Noen aktuelle kapitler fra stasjonshåndboka: kap. 7,8,9 og 10. Jernbanen er et høyspenningsanlegg. Sikkerhetsavstander som løsningen må forholde seg til er 5 meter under jernbanen og er ca 7,5 m fra over skinnetopp til underkant konstruksjoner. Forslagene skal i utgangspunktet ta høyde for eksisterende infrastruktur knyttet til jernbane. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 19

22 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN Konkurransen har som mål å finne kreative, helhetlige og nye løsninger for en tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon. For å kunne gi et godt beslutnings- og styringsverktøy tidligst mulig, er det viktig at både løsninger i form av undergang og overgang utredes på en likestilt og likeverdig måte. Konseptene som utarbeides i forbindelse med denne arkitektkonkurransen vil også danne grunnlag for medvirkning i den pågående reguleringsprosessen ettersom den pga. sin konkrete form, vil kunne engasjere et bredt publikum. Attraktiv og trygg forbindelse på tvers av jernbanesporene Den nye tverrforbindelsen skal ha et tydelig arkitektonisk utrykk og kvalitet. Tverrforbindelsen har en viktig funksjon som planskilt adkomst til jernbanestasjonen. Den skal sikre en attraktiv og direkte forbindelse mellom begge sider av stasjonen. I tillegg skal den tilføre kvalitet i tilgrensende byrommene og bidra til at områdene på begge sider av sporene utformes som en helhetlig enhet. Tverrforbindelsen skal oppleves som trygg å ferdes på og oppholde seg i. særlig for myke trafikanter. Denne barriereeffekten må reduseres både visuelt og opplevelsesmessig slik at aksen mellom Rådhusplassen og Dampsagparken oppleves som en helhet. Trygg, levende og tilgjengelig møteplass Sentrum utgjør en viktig funksjon som møteplass, både for innbyggere og de besøkende. Kommunen har som mål å sikre tilstrekkelige og varierte møteplasser med varierte og kvalitative funksjoner. Sentrum er stille etter butikkenes stengetid, og stasjonsområdet oppleves som utrygt om kveldene. Det er ønskelig at tverrforbindelsen bidrar til at området utvikles til en trygg, innbydende og levende møteplass som kan benyttes hele døgnet rundt. Prinsippene for universell utforming legges til grunn for utvikling av stasjonsområdet, herved også tverrforbindelsen av jernbanen for myke trafikanter. Redusere barriereeffekten av jernbanen og bidra til et helhetlig bysentrum Jessheim stasjon sett fra Jessheimsbrua. Jernbanesporene utgjør i dag en barriere mellom eksisterende sentrum og planlagt byutvikling øst for sporene. Som følge av dette er tilgjengeligheten til Jessheim sentrum fra områdene øst for jernbanen i dag begrenset for PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 20

23 Tilpasset fremtidige trafikkløsninger i stasjonsområdet Jernbaneverket planlegger oppgradering av Jessheim stasjon i fremtiden. Oppgraderingen innebærer at det etableres en ny sideplattform øst for sporene. Sideplattformen vil knyttes til tverrvegen i nord, i sør til Algarheimsvegen og den nye tverrforbindelsen. Tverrforbindelsen skal sikre planskilt adkomst til stasjonen og ta hensyn til de mulige fremtidige trafikkløsninger for blant annet buss, adkomst til stasjonsområdet, parkering for bil og sykkel. Løsningen for over- og undergang skal kunne etableres i dagens situasjon, men likevel kunne tilpasses en fremtidig utvikling av stasjonsområdet. Jessheim stasjonsbygning sett fra stasjonsparken. Hensyn til bevaringssoner og kulturminner Hensynet til den verneverdige bebyggelsen, viktige siktlinjer og forbindelser, og nyere bebyggelse (rådhuset/kulturhuset), er viktige premissgivere for utvikling i stasjonsområdet. Siktlinjen mellom den fredede stasjonsbygningen og Herredshuset i «Gamlebyen» ønskes opprettholdt og videreutviklet. Stasjonsparken og stasjonsbygningen skal bevares og integreres som grøntareal/møteplass på en måte som forsterker den historiske betydningen i bysentrum. Samtidig skal løsningen ta hensyn til de to bevaringsverdige bygninger som omfattes av konkurranseområdet. Analyse av trafikken i sentrum («Trafikkanalyse Jessheim», COWI, 2012). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 21

24 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER FOR BEDØMMELSE Ullensaker kommune ønsker forslag til løsning og utforming for en krysning på tvers av jernbanesporene for myke trafikanter med adkomst til plattformene på Jessheim stasjon. Oppgaven er å formgi en ny tverrforbindelse for fotgjengere og syklister (ikke transportsyklister). Teamene skal utrede og vise to alternative løsninger: en i form av undergang og en i form av overgang på en likeverdig måte. Den nye forbindelsen skal både være en god og attraktiv forbindelse mellom sentrum og bydelene øst for jernbanesporene, men også betjene plattformene på Jessheim stasjon på en funksjonell og effektiv måte. I tillegg til å være en forbindelse for reisende og gående på tvers av sporene, skal tverrforbindelsen bidra til å etablere en visuell kobling mellom byens sentrum og den nye bydelen i Dampsagaområdet. Landingspunktet på sentrumssiden og forbindelsen videre mot Rådhusplassen, samt forholdet til bevaringsverdig bebyggelse på østsiden, vil bli vektlagt spesielt. Forslagene skal kunne gi innovative og kvalitative løsninger som er fleksible i forhold til den fremtidige utviklingen av stasjonsområdet, (inkludert plassering av bussholdeplass) til et attraktivt og funksjonelt kollektivknutepunkt. Integrering med tilgrensede områder og bevaring av kulturhistoriske spor i området, som sentrale elementer som sikrer kvalitet og identitet i dette byrommet, ønskes også belyst. Løsninger må imidlertid ta hensyn til grunnforholdene og tilgjengeligheten til jernbanestasjonen. I bedømmelsen av besvarelsene skal juryen legge vekt på følgende tema: Arkitektonisk språk og uttrykk Universell utforming Arealutnyttelse og tilgjengelighet til jernbanestasjonen Hensyn til fremtidige trafikkløsninger og sikkerhet i trafikk og byrom Integrering med tilgrensende områder og visuell effekt på landskapsrommet Grov kostnadsvurdering av løsningens gjennomførbarhet (bygge-, drift- og vedlikeholdskostnader). Arkitektonisk språk og uttrykk Jessheim skal være et attraktivt, levende og trygt bysentrum med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Byens langsiktige behov for offentlige byrom og funksjoner skal ivaretas. Jessheim skal ha gode møteplasser, attraktive boområder tilknyttet et urbant fungerende regionsenter med gode grønne forbindelser fra sentrum og ut til skogene og kulturlandskapet. Utviklingen skal ha et bevisst fokus på byens uttrykk gjennom bevaring, arkitektur, estetikk, utsmykning, m.m. Samtidig skal aksen mellom Rådhusplassen og Dampsagparken oppleves som en helhet. Forslag skal kunne: Illustrere hvordan den nye tverrforbindelsen tilfører kvalitet i sentrale byrom Vise kvalitet gjennom arkitektonisk utforming Vise en helhetlig utvikling av byrom på begge sider av sporene. Universell utforming Jessheim skal utvikles slik at hele befolkningen er invitert til å delta i samfunnet. For at det skal være mulig må det være rom for mennesker i alle aldre, med varierende grad av funksjonsnedsettelser, med ulik kulturbakgrunn og forskjellige interesser. Dette vil si at tverrforbindelsen skal utformes etter prinsippene om universell utforming som inkluderer krav om universell utforming av gangadkomst til uteoppholdsarealer og kollektivknyttepunkter iht. TEK 10 og NS 11005:2011. Dette utelukker bruk av trapper (uten heis) som hovedløsning, mens eventuelle ramper skal ha en stigningsgrad på 1:20. Forslag skal kunne: Vise hvordan universell utforming er ivaretatt PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 22

25 Redegjøre for, hvis aktuelt, ulike tilgangsalternativer. Vise hvordan løsningene ivaretar sosial kontroll og opplevd trygghet. Arealutnyttelse og tilgjengelighet til jernbanestasjonen Tverrforbindelsen skal ikke benytte mer areal enn nødvendig for å sikre en funksjonell forbindelse mellom øst og vest. Den skal utformes og dimensjoneres slik at det sikres tilgjengelighet til jernbanestasjonen, og at det skal kunne drives ordinært vintervedlikehold. Tverrforbindelsen skal forholde seg til konkurranseområdet og være vel integrert med tilgrensende områder. Den skal inngå som en del av Jessheim sentrum og være en tverrakse fra Rådhusplassen mot Dampsagaparken. Forslag skal kunne: Vise hvordan tverrforbindelsen gir en tilfredsstillende og arealeffektiv løsning på begge sider av jernbanen Redegjøre for valg av løsning på landingspunktene, og tilknytning til stasjonen. Hensyn til fremtidige trafikkløsninger og sikkerhet i trafikk og byrom Forslag skal kunne: Integrering med tilgrensende områder og visuell effekt på landskapsrommet Den nye tverrforbindelsen har kort avstand til det verneverdige stasjonsbygget, rådhuset og kulturhuset, storsenteret, og ny bebyggelse i Dampsagaområdet. Med dette utgangspunkt, er det viktig å være bevisst på hvordan den foreslåtte løsningen kommer til å påvirke den visuelle oppfatningen av området. Det er ønskelig at tverrforbindelsen oppleves helhetlig som en utvidelse av eksisterende og fremtidige byrom. Forslag skal kunne: Vise hvordan løsningen tar hensyn til bevaringsaspekter i området Vise hvordan løsningen kan integreres med tilgrensende områder Vise hvordan løsningen påvirker bysentrumet visuelt. Kostnadsvurdering I tillegg til å gi innovative og kvalitative løsninger, forslagene skal kunne være gjennomførbare. Besvarelsen skal bedømmes på en grov kostnadsvurdering av forventede bygge-, drift- og vedlikeholdskostnader. Illustrere hvordan løsningen etablerer gode og trafikksikre forbindelser på tvers av sporene og ned til plattformene, og ikke hindrer forbindelser mellom viktige funksjoner i kollektivknutepunktet Vise hvordan myke trafikanter blir ledet fra stasjonsområdet til den tungt belastet Ringvegen og rundkjøringen Vise løsningens fleksibilitet i forhold til mulige fremtidige løsninger i forbindelse med utvikling av kollektivknutepunktet og stasjonsfunksjoner, dvs. opprettholde gode forbindelser mellom funksjonene internt i kollektivknutepunktet og tilgrensende område. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 23

26 07 KRAV TIL INNLEVERT MATERIALE Det skal leveres følgende: Tegninger Situasjonsplan i 1:1000 (orientert med nordpil) som viser tverrforbindelsen og hvordan den integreres med omgivelsene. Situasjonsplanen skal legges inn i kartet. Plan i 1:200 (orientert med nordpil) som viser hele tverrforbindelsen, ankomster og tilslutninger til bakkenivå. Planen skal også vise løsningen på adkomst til plattformene for gående og personer med nedsatt funksjonsevne. Plass til skilt og utstyr/informasjonsanlegg skal også vises. Målsatte karakteriske snitt og snitt ved ramper, trapp og heis på plattformene. Oppriss for hele tverrforbindelsen. Perspektiver/visualisering av området, skisser og detaljer som belyser arkitektonisk uttrykk, integrering med omgivelsene, materialbruk, universell utforming og konstruksjon- og tekniske løsninger. Det er ønsket at forslagene illustreres særlig fra følgende perspektiver: Rådhusplassen, Dampsagparken/Dampsagaområdet, Jessheimbrua og Herredshuset. I tillegg skal plansjene inneholde all nødvendig beskrivelse av forslagene, inkludert illustrasjoner og prinsipptegninger. Eventuelle øvrige illustrasjoner som anses viktig for å forstå utkastet kan også inkluderes innenfor det maksimale plansjeantall. Deltakerne står fritt til å disponere plansjene og deres innhold for å kunne svare best på konkurranseoppgaven, så lenge kravet for likeverdig utredning og beskrivelse/illustrasjon av både undergang og overgang er tilfredsstilt. Beskrivelse av forslagene Beskrivelse av arkitektonisk hovedidé, inspirasjon og motiv og forhold til byrommet i Jessheim sentrum. Beskrivelse av funksjonelle løsninger (hvordan sikkerhet, trafikksikkerhet, adkomst til plattformene, integrering med bussholdeplass, behov for vedlikehold og drift ivaretas i utkastet). Beskrivelse av byggkonstruksjon, bærendekonstruksjon og materialbruk. Eventuelle spesielle tekniske løsninger beskrives. Sannsynliggjøring av riktig dimensjonering må fremgå. Det skal ikke leveres fysisk modell. Materiale utover det som her er beskrevet vil ikke bli tatt opp til bedømmelse. Format av innlevert materiale Et komplett konkurranseutkast skal inneholde følgende materiale: Tegninger i liggende A1 format, montert på stive, lette skumplater eller lignende. Det skal leveres maks. 1 sett av 6 plansjer. 3 sett i A3 format av nedfotografert tegningsplansjer. 3 sett i A4 format med beskrivelser. CD/minnepinne med alt innlevert materiale (og intet annet) i pdf format. Maks størrelse 20 MB. NB. Husk å fjerne digitale spor som kan avsløre identitet! Lukket konvolutt med motto og navneseddel på alle i teamet. Det oppfordres at materiale utformes med tanke på lesbarhet og tilgjengelighet for andre enn arkitekter i det leverte materialet (kontrast, skriftstørrelse, m.m.). Materialet skal leveres godt emballert og tydelig merket med «Arkitektkonkurranse for tverrforbindelse på Jessheim stasjon». Alle plansjer og annet materiale skal være anonymisert og være påført et selvvalgt, kortfattet motto. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 24

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.11.2013 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune Sandnes tomteselskap KF Tlf: 51 33 50 00 Org. nr.: 993 360 198 www.sandnes-tomteselskap.no Besøksadresse: Havnegata 15, 4306 Sandnes Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes INVITASJON TIL PREKVALIFISERING:

Detaljer

Innspill, anbefalinger og konklusjoner fra andre utredninger og rapporter

Innspill, anbefalinger og konklusjoner fra andre utredninger og rapporter Innspill, anbefalinger og konklusjoner fra andre utredninger og rapporter Trafikkanalyse Jessheim Rapport COWI, 2012 Lenke til PDF Følgende anbefalinger er relevante for planområdet: Vegsystem Det foreslås

Detaljer

TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON

TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON BEGRENSET ARKITEKTKONKURRANSE TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON JURYRAPPORT 26.05.2014 Prosjekt: Puls undergang av Pir II AS og Dr. tech Kristoffer Apeland AS 1 1. KONKURRANSENS GJENNOMFØRING Konkurransen

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

Fem ulike oppgaver én konkurranse

Fem ulike oppgaver én konkurranse Fem ulike oppgaver én konkurranse Bicycle Open Pimp my bike Drammen Bike n ride Asker Cycle freeway Bærum Cycling city centre Oslo Ellen Haug, Civitas Tenk utenfor boksen! Kan levere forslag til deler

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

KONTEKST. Problemstillinger: I aksen Rådhusplassen - ny bydel - betydningen av byrommene på hver side

KONTEKST. Problemstillinger: I aksen Rådhusplassen - ny bydel - betydningen av byrommene på hver side KONTEKST Problemstillinger: I aksen Rådhusplassen - ny bydel - betydningen av byrommene på hver side Funksjonalitet for kollektivknutepunktet - adkomst på tvers av sporene og ned på perrongene Rettferdig

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 160/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.06.2012 65/12 Kommunestyret 11.06.2012 BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR JESSHEIM, VEDTAK

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Stasjonsområdet og Rådhusplassen PlanID: 0235_368 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 27.03.2015 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt;

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt; NOTAT Oppdrag Fv32 Gimlevegen Augestadvegen Kunde Statens vegvesen Notat nr. - Dato 2013-03-13 Til Fra Kopi Porsgrunn kommune Rambøll Jernbanens planoverganger i Lilleelvgata og. Vurdering av uønskede

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG RÅDHUSPLASSEN JESSHEIM SENTRUM Ullensaker kommune Sist revidert 27.03.2015 Figur 1 Plankart, vinnerforslaget «PULS»,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Invitasjon til prekvalifisering Foto: Wikimedia Commons Begrenset plan- og designkonkurranse NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Den aktive menigheten på Flekkerøy utenfor Kristiansand, har vokst

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse.

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. STASJONSUTVIKLING skal bidra til å gjøre det stadig mer attraktivt å reise med tog. FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. Side

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru 23.09.2015 L12 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN ID 1846 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Tomta og husa 1 3. Kort om gjennomføring av konkurransen 1 3.1 Befaring,

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole Nittedal-eiendom KF Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole 14 Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets oppbygging...

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG RÅDHUSPLASSEN PÅ JESSHEIM - 1. GANGSBEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG RÅDHUSPLASSEN PÅ JESSHEIM - 1. GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 213/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.11.2016 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG RÅDHUSPLASSEN PÅ JESSHEIM - 1. GANGSBEHANDLING

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

PULS tverrforbindelse på jessheim BESKRIVELSE

PULS tverrforbindelse på jessheim BESKRIVELSE PULS tverrforbindelse på jessheim BESKRIVELSE JESSHEIM PULS Jessheim Puls er mer enn fysiske forbindelser. Det er elementer og funksjoner som beriker det offentlige rom og gir stedet Jessheim identitet,

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e 20 1 2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER KORE GANGLINJER FOR OMSIGNING NÆRHE IL HOVEDVEINE BYLIV PÅ BAKKEPLAN NORD FOR LYSAKERELVA Akseptert avstand

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Agenda

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Espern bru Program for parallelloppdrag

Espern bru Program for parallelloppdrag Espern bru Program for parallelloppdrag 01.06.07 1. Bakgrunn Espern bru er en forutsetning for utbyggingen av Strandsonen i henhold til kommunedelplanen for Strandsonen, vedtatt 26.06.2003. Som underlag

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

Prekvalifisering til parallelloppdrag

Prekvalifisering til parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Prekvalifisering til parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 PREKVALIFISERING TIL PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INVITASJON HENSIKTEN

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag Evenes kommune Midt i opplevelsen Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Evenes kommune Liland skole, flerbrukshall og svømmehall 23. MAI 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Definerer mål for utvikling og formulerer tiltak for gjennomføring Beskriver muligheter som kan realiseres i et lengre tidsperspektiv Legge

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY Runar Henanger, Norconsult AS Sykkelbynettverket Oslo 21.10 2016 PLAN URBAN AS By- og tettstedsutvikling Bærekraftig mobilitet Ny tid Nye løsninger Visjonær

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Utvikling av Otta som regionsenter 21 mai 2014 Prosjektleder Line Brånå FOTO: HARALD VALDERHAUG Bakgrunn Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012 Informasjonsmøte om nye Ski stasjon VELKOMMEN 7. februar 2012 Agenda 1. Kort om Follobanen nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski. 2. Reguleringsplanarbeidet Ski stasjon -hva omfatter reguleringen? - hva skjer

Detaljer