Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf."

Transkript

1

2 Innhold 01 BAKGRUNN KONKURRANSEGRUNNLAG BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET TEKNISKE FORHOLD OG KRAV MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER FOR BEDØMMELSE KRAV TIL INNLEVERT MATERIALE KONKURRANSETEKNISKE BESTEMMELSER VEDLEGG Forsidebilder: Øverste bilde til høyre og nederste bilde til venstre er tatt av Ullensaker kommune ved Toril Tonhaugen og fotogruppa ved Calypso ungdomshus. Øvrige bilder er tatt av Ullensaker kommune. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE

3 Innledning Ullensaker kommune inviterer i samarbeid med Jernbaneverket, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen og ROM Eiendom til en begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av en ny tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon. Ullensaker kommune har innbyggere og er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Ullensaker er vertskommune for Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn (OSL) og er sentralt plassert i forhold til nasjonal veg- og jernbaneinfrastruktur. Hovedtyngden av kommunens befolkningsvekst er lagt til kommunesenteret i Jessheim, som fikk bystatus i I byutviklingen i Jessheim legges det vekt på fortetting og utvikling av et tydelig bysentrum med mange funksjoner og kvalitative møteplasser rundt et fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Hovedbanen og stasjonen har alltid hatt en viktig rolle i Jessheims utvikling. Den nye tverrforbindelsen på Jessheim stasjon skal være mer enn bare en måte å komme seg til stasjonen eller krysse jernbanen på. Den skal være en møteplass for byens befolkning, en forlengelse av byens sentrum på tvers av sporene og en attraksjon for besøkende. Vi utfordrer dere å ivareta alle disse kvalitetene når dere utreder både undergang og overgang på en likeverdig måte. Deres team ble valgt ut fordi oppgaveforståelsen vekket vår nysgjerrighet og viste en spennende tilnærming til problemstillingen. I tillegg er vi betrygget av at kompetansen og erfaringen dere bringer med i denne konkurransen kommer til å gi kvalitative og konkrete bidrag til styrking av kollektivknutepunktet og fremtidig utvikling av Jessheim bysentrum. Vi har store forventinger og ser fram til deres bidrag! PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 1

4 Jessheim Storgata. Foto: Toril Tonhaugen. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 2

5 01 BAKGRUNN Ullensaker Ullensaker kommune er på 250 km 2 og ligger i hovedstadsregionen, 2,5 mil nord for Oslo. Kommunen har om lag arbeidsplasser, innbyggere og vokser med i underkant av nye innbyggere årlig. Ullensaker er vertskommune for Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn. Flyplassen er et nasjonalt og regionalt trafikk-knutepunkt og svært viktig for veksten og utviklingen i kommunen og regionen. Fortetting av eksisterende tettsteder og et sterkt jordvern er sentralt i kommunens arealstrategi (Kommuneplanen ). Befolkningsveksten styres i hovedsak til Jessheim, noe til Kløfta og en mindre del til de øvrige tettstedene. Tettstedene skal utvikles med tydelige sentra med nødvendige funksjoner og møteplasser samt et godt kollektivtilbud. Jessheim Jessheim ligger cirka 35 km nordøst for Oslo, i overgangen mellom ravinelandskap i vest, dødislandskap i nord/nordvest, kuperte skogsområder i sør, og et flatt skogbevokst landskap i øst. Jessheim, med sine ca innbyggere, er kommunesenter i Ullensaker og regionsenter på Øvre Romerike. Jessheim fikk bystatus i Jessheim er i dag et kompakt tettsted med kort avstand mellom funksjonene. Stasjon, bussterminal, kulturhus og kjøpesenter ligger sentralt plassert i sentrum. Det er et sterkt kulturog handelstilbud som skaper mye aktivitet i sentrum, spesielt på dagtid. Byen har bevart sitt gamle arkitektoniske preg, spesielt langs Storgata. Nærhet og tilgjengelighet til attraktive friluftsområder er en viktig kvalitet ved byen. Jessheim preges av rask utvikling både med boligutbygging og handel. Historie 1 Etableringen av Kongevegen på 1600-tallet var trolig en viktig forutsetning for etablering av Jessheim. Stedet begynte å få preg av tettsted i perioden mellom årene. Byggingen av Hovedbanen førte med seg endringer. Trøgstad stasjon (nå Jessheim stasjon) ble etablert i området rundt Antallet reisende som la vegen om tettstedet økte, og det ble etablert flere industriforetak og forretninger som baserte seg på at varene ble sendt med toget. Pakkhuset på Jessheim stasjon er trolig bygget rett før 1854, som en del av den første stasjonsbebyggelsen. Området ble ombygget etter at den gamle stasjonsbygningen brant ned i Pakkhuset ble da flyttet til andre siden av sporet, til dagens plassering. I 1891 ble Ullensaker dampsag og høvleri etablert øst for jernbanen, som i drøyt 110 år drev sin virksomhet i dette området. Administrasjonsbygningen for denne virksomheten, er sammen med Pakkhuset i dag viktige identitetselementer som forteller Dampsagas industrielle fortid. 1 Utdrag fra «Kulturhistorisk stedsanalyse», Ullensaker kommune, 2012 PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 3

6 Tettstedet ble framover mot 1990 i stadig større grad dominert av handel- og service. De plasskrevende næringene fikk sitt eget område øst for sentrum, inntil jernbanen. Utover på 1960-tallet ekspanderte Jessheim raskt, og endret igjen karakter. Områder som tidligere var jordbruksområder eller skog ble bebygd med boliger. I 1969 ble Fakkelsenteret, nordøstre del av dagens Jessheim storsenter, bygd. En ny stor endring inntraff for Jessheim i 1992, da vedtaket om å bygge hovedflyplassen på Gardermoen ble fattet. Tettstedet vokste raskt i de to etterfølgende tiårene, med nye boligfelter og med mer bypregede områder med leilighetsbygg. I sentrum ble storsenteret utvidet. Rådhuset ble påbygd med blant annet kulturhus. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 4

7 Bildene er tatt fra «Kulturhistorisk stedsanalyse Jessheim», PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 5

8 Bylivet i Jessheim. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 6

9 Visjon for Jessheim sentrum «Jessheim skal være et attraktivt, levende og trygt bysentrum med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon» (Byutviklingsstrategien for Jessheim) 1 Jessheim har mål om å bli et tilgjengelig og levende regionsenter, med utvikling preget av innovasjon, åpenhet, mangfold, toleranse, demokrati og med den menneskelige dimensjon i fokus (Byutviklingsstrategien, 2012). Denne visjonen viser til byens sentrale beliggenhet i forhold til nasjonal infrastruktur og hovedstaden, og peker samtidig på kommunens ambisjoner om universelt utformede og tilgjengelige omgivelser og et inkluderende samfunn. Jessheim er sykkelby og Ullensaker var pilot- og ressurskommune for Miljøverndepartementets satsning på universell utforming. Prosjektperioden ble avsluttet i Selve oppgradering av stasjonsområdet til et fremtidsrettet kollektivknutepunkt som er godt integrert med tilgrensende byrom er et viktig element mot dette målet. Utforming av tverrforbindelse for myke trafikanter over jernbanelinja er en viktig oppgave med stort potensiale for å tilføre kvalitet til fremtidig utvikling av byens sentrum. Foto: Trond Isaksen Den forventede høye befolkningsveksten krever at det legges særlig vekt på å sikre utvikling av gode byrom og parker. Jessheims bysentrum skal være trygt med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Rådhusplassen er ansett som Jessheims viktigste møteplass. Det er mål om helhetlig utvikling av byrommene på tvers av sporene: fra Rådhusplassen gjennom stasjonsområdet til Dampsagparken. Hovedtverrforbindelser mellom vest og øst i Jessheim sentrum. Tverrforbindelsen på Jessheim stasjon skal primært være for gående og ikke transportsyklister. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 7

10 Foreløpig avgrensing av planområdet for stasjonsområdet og Rådhusplassen, jf. planprogram for reguleringsplanarbeidet (vedtatt den ). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 8

11 02 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransen er tilknyttet reguleringsplanarbeid for stasjonsområdet og Rådhusplassen i Jessheim (planprogram vedtatt av Hovedutvalget for overordnet planlegging den ). Dette planarbeidet gjennomføres på bakgrunn av føringer i gjeldende Byplan (kommunedelplan for sentrum vedtatt i 2006) og i rulleringen av Byplan Jessheim (høringsforslag datert ) for utvikling av stasjonsområdet til et fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Reguleringsplanarbeidet for stasjonsområdet og Rådhusplassen skal sikre og styrke Jessheim som et levende, moderne, trygt og tilrettelagt kommune- og regionsenter. Sentrumsutvidelse, torg- og møteplasser og grønnstruktur samt en generell styrking av handel og kultur er andre sentrale elementer i planarbeidet. Styrking av kollektivknutepunktet forutsetter oppgradering av stasjonsområdet med bussholdeplass og sikring av gode og trygge forbindelser på tvers av jernbanesporene for reisende, gående og syklende. I det pågående reguleringsplanarbeidet vil det vurderes flere ulike løsninger for stasjonsområdet, og dermed er det viktig at både mulighetene for undergang og overgang utredes likeverdig. utarbeidet på oppdrag fra Ullensaker Kommune i samarbeid med Statens Vegvesen, Jernbaneverket, ROM Eiendom, Ruter, Akershus Fylkeskommune og Akershus kollektivterminaler Et av alternativene fra «Midt i Jessheim»-rapporten (2010). («Midt i Jessheim»-rapporten, 2010). Prosjektet analyserte forskjellige utviklingsmuligheter innenfor området og ga forslag til løsning for krysning av jernbanen på bakgrunn av prioriteringer i Byplanen fra 2006 for en krysning i form av undergang. Rapporten brukes som en «verktøykasse» i den videre utviklingen av området. Diagram Terminal Jessheim («Midt i Jessheim»- rapporten, 2010). Etter vedtak av Byplanen i 2006, startet arbeidet med «Midt i Jessheim» opp i samarbeid mellom kommunen og eksterne aktører. Målsetningen var å se utviklingen av stasjonsområdet sammen med Rådhusplassen, og koblingen mot Dampsagområdet og øvrige bydeler øst for Jessheim. I 2010 utarbeidet Asplan Viak forprosjektet «Midt i Jessheim». Rapporten ble Etter dette gjennomførte kommunen en mulighetsstudie for krysning av jernbanen i Alternative løsninger for tverrforbindelsen, både i form av undergang og overgang, er vurdert etter en rekke funksjonelle og estetiske krav. I tillegg vurderer studien hvordan tverrforbindelsen påvirker byrommene på hver side av sporene og funksjonaliteten for kollektivknutepunktet/adkomst til plattformene («Mulighetsstudie Jernbanekrysning», 2012). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 9

12 Oversiktskart av stasjonsområdet og tilgrensende områder. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 10

13 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET Dagens situasjon Jernbanen (Hovedbanen) passerer gjennom Jessheim sentrum, og ved utvikling av byområdet øst for sentrum vil jernbanen danne en barriere. I dag kan jernbanen krysses via Algarheimsvegen og ved Nordby stasjon (ca. 500 meter nord for Jessheim stasjon). Den nye tverrvegen, som er under bygging nord for Jessheim stasjon (ferdigstilles i 2015), vil forbedre adkomsten til sentrum fra Jessheim Næringspark og eksisterende og fremtidige boligområder øst for jernbanelinjen. Vegen skal ha dobbeltsidig fortau og sykkelfelt. Dagens kollektivknutepunkt med stasjonsbygningen i bakgrunnen. Jessheim stasjon har i dag en sideplattform og en midtplattform, og det er 3 spor i drift. Stasjonen skal oppgraderes med tosidig plattform, det er planlagt tre spor: to spor til plattformene og ett gjennomgående spor i midten. Stasjonsområdet sett fra sørøst ved Jessheimsbrua. Stasjonsområdet i Jessheim er et viktig kollektivknutepunkt for hele kommunen og regionen. Stasjonen har to togavganger i timen i hver retning og er viktig for jobbpendlere. Stasjonsområdet består i dag av plattform og stasjonsbygning, parkeringsområder (sykkel og bil), bussterminal, taxiholdeplass, og stasjonsparken. På vestsiden av stasjonen ligger Jessheim sentrum med kulturhus, kino, rådhus, storsenter og øvrige sentrumsfunksjoner. Mellom dette området og stasjonsområdet går Ringvegen parallelt med jernbanesporet som en to-felts veg med langsgående gang- og sykkelveg på deler av strekningen. På østsiden ligger Dampsagaområdet med et nybygd bolig- og næringskompleks i sør. Området planlegges videreutviklet med kombinert bolig- og næringsformål, og en ny bydelspark. Illustrasjon: Mulig framtidig løsning på Jessheim stasjon («Midt i Jessheim»-rapporten, 2010). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 11

14 Oversikt over vegnett i sentrum. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 12

15 Oversikt over typer hovedforbindelser mellom vest og øst i Jessheim sentrum og konkurranseområdet. Tverrforbindelsen på Jessheim stasjon skal primært være for gående og ikke transportsyklister. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 13

16 Konkurranseområdet med tilgrensende influensområder. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 14

17 Konkurranseområdet Konkurranseområdet ligger midt i stasjonsområdet og strekker seg på begge sider av Hovedbanen som vist på kart. Området har en størrelse på ca. 7 dekar (7000 m2). Vest for Hovedbanen avgrenses konkurranseområdet av stasjonsbygningen, stasjonsparken, Ringvegen og innfartsparkeringen. Stasjonsbygningen er fredet, og i stasjonsparken skal det ikke foretas bygging som virker skjemmende for stasjonsbygningen. Øst for jernbanen omfatter konkurranseområdet den fremtidige Dampsagparken og avgrenses av bolig/forretningskomplekset Saga Senter og fremtidig Saga Terrasse. Pakkhuset og Administrasjonsbygget er bevaringsverdige bygninger og er inkludert i konkurranseområdet. Konkurranseområdet har en mer diffus avgrensing enn den er vist på kartet. Dette betyr at det kan være mulig å løse oppgaven innenfor de tilgrensende områdene, men at dette vil kreve særskilte krav til løsningen og begrunnelse som følge av mulige konflikter med annen arealbruk. Det vises også til de enkelte reguleringsplaner for Saga Terrasse, Saga Atrium (ute i offentlig høring) og Saga Senter. Influensområder Byplanen Jessheim setter som mål etablering av et helhetlig bysentrum som strekker seg også øst for jernbanesporene. Sentrumet skal vise stedets historisk utvikling rundt stasjonen og dens betydning for byens identitet, samtidig som det tilrettelegges for framtidsrettet utvikling med stor vekt på blant annet gode byrom og trygge møteplasser. I denne sammenheng er tverrforbindelsen for myke trafikanter i Jessheim stasjon et viktig element i sammenkoblingen av byen funksjonelt og visuelt. Tverrforbindelsen skal være godt integrert med tilgrensende områder/influensområder og forholde seg til disse både i volum og utforming. Ettersom området vest for jernbanen (dagens bussholdeplass og innfartsparkering) trolig skal transformeres, er det viktig at løsningen er fleksibel i forhold til fremtidig utvikling. Vedrørende fremtidig utvikling i området øst for jernbanen vises det til reguleringsplaner som er vedtatt eller under behandling. Sentrale influensområder for tverrforbindelsen er Rådhuset/kulturhuset Rådhusplassen, Jessheim storsenter, Herreds-huset og «Gamlebyen», samt Dampsagaområdet. Det er viktig at forslagene til krysning belyser også løsningens konsekvenser for tilgrensende områder, ettersom tverrforbindelsen er et viktig element i etablering av en helhetlig og sammenhengende byromstruktur på tvers av sporene. Rådhusplassen Rådhusplassen er byens viktigste gategulv og urbane allmenning. Det er et mål å utforme Rådhusplassen til et bymessig torg av høy kvalitet. Det vurderes å stenge Rådhusplassen helt eller delvis for biltrafikk («shared space»- løsning). Rådhusplassen og rådhuset. Foto: Toril Tonhaugen.. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 15

18 Stasjonsområdet/Stasjonspark I tillegg rommer det to bevaringsverdige bygninger Pakkhuset og Administrasjonsbygget som skal bevares og integreres i området. Dampsagparken skal bli den nye bydelsparken øst for jernbanelinja med gangforbindelse til Stasjonsområdet og sentrumskjernen. Gjennom Dampsagparken er det planlagt adkomst for gående og syklende (reisende) til/fra fremtidig plattform for tilgrensende bolig/ forretningskompleksene. Området skal bli et tyngdepunkt som kan trekke bylivet over jernbanen og en viktig grønn møteplass. Stasjonsparken med stasjonsbygningen i bakgrunn til venstre. Dagens sideplattform langs stasjonsbygningen utgjør avslutningen av byrommene på hver side av jernbanen i dag. I en fremtidig situasjon vil det i tillegg komme plattform på østsiden av sporene. Stasjonsbygningen fra 1908 er fredet og i dag rommer stasjonens venterom og en restaurant. Stasjonsbygningens fremtidig bruk vil vurderes i forbindelse med utviklingen av kollektivknutepunktet. Stasjonsparken er en viktig identitetsskapende historisk park som i fremtiden vurderes reetablert som park med moderne uttrykk. Stasjonsbygningens og parkens kulturelle elementer og historisk lesbarhet ønskes bevart ved denne utviklingen. Dampsagaområdet/Dampsagparken Herredshuset Herredshuset i «Gamlebyen». Foto: Toril Tonhaugen. Både Herredshuset med parkanlegg og Gamlebyen/Bevaringstrianglet, er oppfattet som en del av influensområde til konkurranseområdet. Det er viktig at siktlinjen mellom den fredete stasjonsbygningen og Herredshuset bevares da begge er viktige kulturhistoriske bygninger i Jessheim. Dampsaga området sett fra busstasjonen. Pakkhuset er til venstre, administrasjonsbygget er til høyre. Dampsagaområdet er under utvikling og omfatter det ferdigstilte bolig/forretning Saga Senter og planlagte Saga Terrasse og Dampsagparken. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 16

19 Referansebilder: Utforming av tverrforbindelse som undergang og overgang. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 17

20 Logistikkplan for mulig fremtidig kollektivknutepunkt fra «Midt i Jessheim»-rapporten, Løsningen på kollektivknutepunktet er bare et forslag og ikke bindende. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 18

21 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV Grunnforhold Tidligere undersøkelser i området viser at grunnen består av finsand, silt og leire ned til fast grunn (morene/fjell) i varierende dybder. Dybder til fjell er opptil 32 meter. Grunnvannet i Jessheim står på 1-2 meter under terreng. Terrenget i Jessheim sentrum er forholdvis flat. Jernbanesporet ligger på kote Funksjonelle krav og forutsetninger Tverrforbindelsen inngår som en del av jernbanestasjonen. Løsningene både i form av undergang og overgang, må tilpasses de funksjonelle og tekniske kravene som stilles til et jernbaneanlegg. Atkomstsoner må etableres i nær tilknytning til, men utenfor selve plattformene. Det må sikres tilstrekkelig arealer i bakkant av plattformene til eventuelle heiser, ramper og trapper. Samtidig må det det tas hensyn til tilstrekkelig sikt, både for togfremføring og for de reisende. Jernbaneverkets tekniske regelverk og stasjonshåndbok skal ligge til grunn for løsningene. Noen aktuelle kapitler i regelverket: Overbygning, prosjektering av overgangsbruer, prosjektering av plattformer og spor på stasjoner, 10 ballast Jernbaneverkets stasjonshåndbok gir supplerende føringer for utforming av stasjonen og omfatter også underganger og overgangsbruer Noen aktuelle kapitler fra stasjonshåndboka: kap. 7,8,9 og 10. Jernbanen er et høyspenningsanlegg. Sikkerhetsavstander som løsningen må forholde seg til er 5 meter under jernbanen og er ca 7,5 m fra over skinnetopp til underkant konstruksjoner. Forslagene skal i utgangspunktet ta høyde for eksisterende infrastruktur knyttet til jernbane. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 19

22 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN Konkurransen har som mål å finne kreative, helhetlige og nye løsninger for en tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon. For å kunne gi et godt beslutnings- og styringsverktøy tidligst mulig, er det viktig at både løsninger i form av undergang og overgang utredes på en likestilt og likeverdig måte. Konseptene som utarbeides i forbindelse med denne arkitektkonkurransen vil også danne grunnlag for medvirkning i den pågående reguleringsprosessen ettersom den pga. sin konkrete form, vil kunne engasjere et bredt publikum. Attraktiv og trygg forbindelse på tvers av jernbanesporene Den nye tverrforbindelsen skal ha et tydelig arkitektonisk utrykk og kvalitet. Tverrforbindelsen har en viktig funksjon som planskilt adkomst til jernbanestasjonen. Den skal sikre en attraktiv og direkte forbindelse mellom begge sider av stasjonen. I tillegg skal den tilføre kvalitet i tilgrensende byrommene og bidra til at områdene på begge sider av sporene utformes som en helhetlig enhet. Tverrforbindelsen skal oppleves som trygg å ferdes på og oppholde seg i. særlig for myke trafikanter. Denne barriereeffekten må reduseres både visuelt og opplevelsesmessig slik at aksen mellom Rådhusplassen og Dampsagparken oppleves som en helhet. Trygg, levende og tilgjengelig møteplass Sentrum utgjør en viktig funksjon som møteplass, både for innbyggere og de besøkende. Kommunen har som mål å sikre tilstrekkelige og varierte møteplasser med varierte og kvalitative funksjoner. Sentrum er stille etter butikkenes stengetid, og stasjonsområdet oppleves som utrygt om kveldene. Det er ønskelig at tverrforbindelsen bidrar til at området utvikles til en trygg, innbydende og levende møteplass som kan benyttes hele døgnet rundt. Prinsippene for universell utforming legges til grunn for utvikling av stasjonsområdet, herved også tverrforbindelsen av jernbanen for myke trafikanter. Redusere barriereeffekten av jernbanen og bidra til et helhetlig bysentrum Jessheim stasjon sett fra Jessheimsbrua. Jernbanesporene utgjør i dag en barriere mellom eksisterende sentrum og planlagt byutvikling øst for sporene. Som følge av dette er tilgjengeligheten til Jessheim sentrum fra områdene øst for jernbanen i dag begrenset for PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 20

23 Tilpasset fremtidige trafikkløsninger i stasjonsområdet Jernbaneverket planlegger oppgradering av Jessheim stasjon i fremtiden. Oppgraderingen innebærer at det etableres en ny sideplattform øst for sporene. Sideplattformen vil knyttes til tverrvegen i nord, i sør til Algarheimsvegen og den nye tverrforbindelsen. Tverrforbindelsen skal sikre planskilt adkomst til stasjonen og ta hensyn til de mulige fremtidige trafikkløsninger for blant annet buss, adkomst til stasjonsområdet, parkering for bil og sykkel. Løsningen for over- og undergang skal kunne etableres i dagens situasjon, men likevel kunne tilpasses en fremtidig utvikling av stasjonsområdet. Jessheim stasjonsbygning sett fra stasjonsparken. Hensyn til bevaringssoner og kulturminner Hensynet til den verneverdige bebyggelsen, viktige siktlinjer og forbindelser, og nyere bebyggelse (rådhuset/kulturhuset), er viktige premissgivere for utvikling i stasjonsområdet. Siktlinjen mellom den fredede stasjonsbygningen og Herredshuset i «Gamlebyen» ønskes opprettholdt og videreutviklet. Stasjonsparken og stasjonsbygningen skal bevares og integreres som grøntareal/møteplass på en måte som forsterker den historiske betydningen i bysentrum. Samtidig skal løsningen ta hensyn til de to bevaringsverdige bygninger som omfattes av konkurranseområdet. Analyse av trafikken i sentrum («Trafikkanalyse Jessheim», COWI, 2012). PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 21

24 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER FOR BEDØMMELSE Ullensaker kommune ønsker forslag til løsning og utforming for en krysning på tvers av jernbanesporene for myke trafikanter med adkomst til plattformene på Jessheim stasjon. Oppgaven er å formgi en ny tverrforbindelse for fotgjengere og syklister (ikke transportsyklister). Teamene skal utrede og vise to alternative løsninger: en i form av undergang og en i form av overgang på en likeverdig måte. Den nye forbindelsen skal både være en god og attraktiv forbindelse mellom sentrum og bydelene øst for jernbanesporene, men også betjene plattformene på Jessheim stasjon på en funksjonell og effektiv måte. I tillegg til å være en forbindelse for reisende og gående på tvers av sporene, skal tverrforbindelsen bidra til å etablere en visuell kobling mellom byens sentrum og den nye bydelen i Dampsagaområdet. Landingspunktet på sentrumssiden og forbindelsen videre mot Rådhusplassen, samt forholdet til bevaringsverdig bebyggelse på østsiden, vil bli vektlagt spesielt. Forslagene skal kunne gi innovative og kvalitative løsninger som er fleksible i forhold til den fremtidige utviklingen av stasjonsområdet, (inkludert plassering av bussholdeplass) til et attraktivt og funksjonelt kollektivknutepunkt. Integrering med tilgrensede områder og bevaring av kulturhistoriske spor i området, som sentrale elementer som sikrer kvalitet og identitet i dette byrommet, ønskes også belyst. Løsninger må imidlertid ta hensyn til grunnforholdene og tilgjengeligheten til jernbanestasjonen. I bedømmelsen av besvarelsene skal juryen legge vekt på følgende tema: Arkitektonisk språk og uttrykk Universell utforming Arealutnyttelse og tilgjengelighet til jernbanestasjonen Hensyn til fremtidige trafikkløsninger og sikkerhet i trafikk og byrom Integrering med tilgrensende områder og visuell effekt på landskapsrommet Grov kostnadsvurdering av løsningens gjennomførbarhet (bygge-, drift- og vedlikeholdskostnader). Arkitektonisk språk og uttrykk Jessheim skal være et attraktivt, levende og trygt bysentrum med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Byens langsiktige behov for offentlige byrom og funksjoner skal ivaretas. Jessheim skal ha gode møteplasser, attraktive boområder tilknyttet et urbant fungerende regionsenter med gode grønne forbindelser fra sentrum og ut til skogene og kulturlandskapet. Utviklingen skal ha et bevisst fokus på byens uttrykk gjennom bevaring, arkitektur, estetikk, utsmykning, m.m. Samtidig skal aksen mellom Rådhusplassen og Dampsagparken oppleves som en helhet. Forslag skal kunne: Illustrere hvordan den nye tverrforbindelsen tilfører kvalitet i sentrale byrom Vise kvalitet gjennom arkitektonisk utforming Vise en helhetlig utvikling av byrom på begge sider av sporene. Universell utforming Jessheim skal utvikles slik at hele befolkningen er invitert til å delta i samfunnet. For at det skal være mulig må det være rom for mennesker i alle aldre, med varierende grad av funksjonsnedsettelser, med ulik kulturbakgrunn og forskjellige interesser. Dette vil si at tverrforbindelsen skal utformes etter prinsippene om universell utforming som inkluderer krav om universell utforming av gangadkomst til uteoppholdsarealer og kollektivknyttepunkter iht. TEK 10 og NS 11005:2011. Dette utelukker bruk av trapper (uten heis) som hovedløsning, mens eventuelle ramper skal ha en stigningsgrad på 1:20. Forslag skal kunne: Vise hvordan universell utforming er ivaretatt PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 22

25 Redegjøre for, hvis aktuelt, ulike tilgangsalternativer. Vise hvordan løsningene ivaretar sosial kontroll og opplevd trygghet. Arealutnyttelse og tilgjengelighet til jernbanestasjonen Tverrforbindelsen skal ikke benytte mer areal enn nødvendig for å sikre en funksjonell forbindelse mellom øst og vest. Den skal utformes og dimensjoneres slik at det sikres tilgjengelighet til jernbanestasjonen, og at det skal kunne drives ordinært vintervedlikehold. Tverrforbindelsen skal forholde seg til konkurranseområdet og være vel integrert med tilgrensende områder. Den skal inngå som en del av Jessheim sentrum og være en tverrakse fra Rådhusplassen mot Dampsagaparken. Forslag skal kunne: Vise hvordan tverrforbindelsen gir en tilfredsstillende og arealeffektiv løsning på begge sider av jernbanen Redegjøre for valg av løsning på landingspunktene, og tilknytning til stasjonen. Hensyn til fremtidige trafikkløsninger og sikkerhet i trafikk og byrom Forslag skal kunne: Integrering med tilgrensende områder og visuell effekt på landskapsrommet Den nye tverrforbindelsen har kort avstand til det verneverdige stasjonsbygget, rådhuset og kulturhuset, storsenteret, og ny bebyggelse i Dampsagaområdet. Med dette utgangspunkt, er det viktig å være bevisst på hvordan den foreslåtte løsningen kommer til å påvirke den visuelle oppfatningen av området. Det er ønskelig at tverrforbindelsen oppleves helhetlig som en utvidelse av eksisterende og fremtidige byrom. Forslag skal kunne: Vise hvordan løsningen tar hensyn til bevaringsaspekter i området Vise hvordan løsningen kan integreres med tilgrensende områder Vise hvordan løsningen påvirker bysentrumet visuelt. Kostnadsvurdering I tillegg til å gi innovative og kvalitative løsninger, forslagene skal kunne være gjennomførbare. Besvarelsen skal bedømmes på en grov kostnadsvurdering av forventede bygge-, drift- og vedlikeholdskostnader. Illustrere hvordan løsningen etablerer gode og trafikksikre forbindelser på tvers av sporene og ned til plattformene, og ikke hindrer forbindelser mellom viktige funksjoner i kollektivknutepunktet Vise hvordan myke trafikanter blir ledet fra stasjonsområdet til den tungt belastet Ringvegen og rundkjøringen Vise løsningens fleksibilitet i forhold til mulige fremtidige løsninger i forbindelse med utvikling av kollektivknutepunktet og stasjonsfunksjoner, dvs. opprettholde gode forbindelser mellom funksjonene internt i kollektivknutepunktet og tilgrensende område. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 23

26 07 KRAV TIL INNLEVERT MATERIALE Det skal leveres følgende: Tegninger Situasjonsplan i 1:1000 (orientert med nordpil) som viser tverrforbindelsen og hvordan den integreres med omgivelsene. Situasjonsplanen skal legges inn i kartet. Plan i 1:200 (orientert med nordpil) som viser hele tverrforbindelsen, ankomster og tilslutninger til bakkenivå. Planen skal også vise løsningen på adkomst til plattformene for gående og personer med nedsatt funksjonsevne. Plass til skilt og utstyr/informasjonsanlegg skal også vises. Målsatte karakteriske snitt og snitt ved ramper, trapp og heis på plattformene. Oppriss for hele tverrforbindelsen. Perspektiver/visualisering av området, skisser og detaljer som belyser arkitektonisk uttrykk, integrering med omgivelsene, materialbruk, universell utforming og konstruksjon- og tekniske løsninger. Det er ønsket at forslagene illustreres særlig fra følgende perspektiver: Rådhusplassen, Dampsagparken/Dampsagaområdet, Jessheimbrua og Herredshuset. I tillegg skal plansjene inneholde all nødvendig beskrivelse av forslagene, inkludert illustrasjoner og prinsipptegninger. Eventuelle øvrige illustrasjoner som anses viktig for å forstå utkastet kan også inkluderes innenfor det maksimale plansjeantall. Deltakerne står fritt til å disponere plansjene og deres innhold for å kunne svare best på konkurranseoppgaven, så lenge kravet for likeverdig utredning og beskrivelse/illustrasjon av både undergang og overgang er tilfredsstilt. Beskrivelse av forslagene Beskrivelse av arkitektonisk hovedidé, inspirasjon og motiv og forhold til byrommet i Jessheim sentrum. Beskrivelse av funksjonelle løsninger (hvordan sikkerhet, trafikksikkerhet, adkomst til plattformene, integrering med bussholdeplass, behov for vedlikehold og drift ivaretas i utkastet). Beskrivelse av byggkonstruksjon, bærendekonstruksjon og materialbruk. Eventuelle spesielle tekniske løsninger beskrives. Sannsynliggjøring av riktig dimensjonering må fremgå. Det skal ikke leveres fysisk modell. Materiale utover det som her er beskrevet vil ikke bli tatt opp til bedømmelse. Format av innlevert materiale Et komplett konkurranseutkast skal inneholde følgende materiale: Tegninger i liggende A1 format, montert på stive, lette skumplater eller lignende. Det skal leveres maks. 1 sett av 6 plansjer. 3 sett i A3 format av nedfotografert tegningsplansjer. 3 sett i A4 format med beskrivelser. CD/minnepinne med alt innlevert materiale (og intet annet) i pdf format. Maks størrelse 20 MB. NB. Husk å fjerne digitale spor som kan avsløre identitet! Lukket konvolutt med motto og navneseddel på alle i teamet. Det oppfordres at materiale utformes med tanke på lesbarhet og tilgjengelighet for andre enn arkitekter i det leverte materialet (kontrast, skriftstørrelse, m.m.). Materialet skal leveres godt emballert og tydelig merket med «Arkitektkonkurranse for tverrforbindelse på Jessheim stasjon». Alle plansjer og annet materiale skal være anonymisert og være påført et selvvalgt, kortfattet motto. PROGRAM FOR BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE 24

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger UTBYGGERKONKURRANSE Tomteområde til salgs - med flott utsikt søker utbygger konsentrert småhusbebyggelse i felt B2 b - Skytterhusfjellet Kirkenes juni 2011 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal

Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal 1 Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal Åpen plan- og designkonkurranse Konkurranseprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer