Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner"

Transkript

1 Boligsosiale Faktaark Bydel Alna Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Alle skal bo godt og trygt

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer Folkemengde og fremskrevet Innbyggertall for bydelen og de tre sammenligningsbydelene Befolkningen etter kjønn og alder per Prosent 6 2. Utviklingsprgroammer og mål knyttet til det boligsosiale feltet i bydelen Områdeløftene 7 Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo 8 Utdrag av strategisk plan for bydelen 9 3. Boliger og boligmarked Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser (P-ROM) Prosentvis fordeling av bygningstype/boliger Bostedsløse i bydelen Antall husstander i midlertidig botilbud, i alt Bosetting av flyktninger Bosettingstatistikk for bydelen totalt bosatt første gang, inkl. familiegjenforente Bosetting av flyktninger ( inkl. familegjenforente) Bosetting av flyktninger, snitt per år per innbyggere Kommunalt disponerte boliger Antall kommunalt disponerte boliger i bydelen 15 Tilskudd utbetalt fra Husbanken til kommunalt disponerte boliger Antall kommunalt disponerte boliger per innbyggere Antall nye husstander på venteliste for kommunalt bolig Disposisjonsform kommunalt disponerte boliger Nyinnflyttede husstander i kommunale utleieboliger fordelt på brukergrupper Andel kommunalt disponerte boliger tilrettelagt for rullestolbrukere Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger Kommunalt disponerte boliger. Gjennomstrømming/turnover

3 Tildelinger av bolig i forhold til totalt antall kommunalt disponerte boliger Kommunal bistand til leie av bolig Antall garantier og lån Tilskudd til etablering i bolig (til husstander) Bruk av tilskudd til etablering i bydelen. Antall boliger Totalt antall boliger og antall boliger med tilskudd per innbyggere Tilskudd til etablering fra bydelene. Type tiltak Prosentvis fordeling av type tiltak i kommunen Tilpasning av boliger for enkeltpersoner Bruk av prosjekteringstilskudd og tilskudd til tilpasning Bruken av startlån Antall husstander/boliger som har fått startlån i kommunen Antall startlån Antall startlån per innbyggere Andel saker startlån fordelt på brukergrupper Startlån andel saker fordelt på type tiltak Bruk av startlån. Prosentvis fordeling i aldersgrupper «Finansieringspakker» knyttet til startlån i kommunen Opparbeidet tapsfond for startlån Bostøtte Antall bostøttemottakere per hustander og bostøtte per husstand i Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte 30 Utbetalt statlig bostøtte og sosialhjelp Sosialhjelp og statlig bostøtte Prosentvis fordeling av sosialhjelp og statlig bostøtte Statlig bostøtte fordelt på husstandsgrupper. 12.termin Statlig bostøtte. Prosentvis og antall mottakere fordelt på alder. 12.termin Statlig bostøtte. Mottakere prosentvis og antall fordelt på eieform. 12.termin Bydelsbarometeret per Bydelsbarometeret per Alle skal bo godt og trygt 3

4 4 Innledning Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å ha god oversikt over utfordringene en står overfor, relevante utviklingstrekk i befolkningen og den boligsosiale virkemiddelbruken. Vi presenterer i dette heftet en del utvalgt statistikk som belyser disse temaene. Dokumentasjonen i «boligsosiale faktaark» for Bydel Alna vil forhåpentligvis kunne gi nyttig informasjon til alle som arbeider med boligsosial planlegging og virkemiddelbruk i bydelen og kommunen, uansett arbeidssted. I fremstillingen trekkes andre bydeler inn som sammenligningsgrunnlag. Det kan ofte være nyttig å reflektere over bydelsvise forskjeller, både i utfordringer og virkemiddelbruk. Kanskje gir det også en inngang til å reise relevante spørsmål og søke nye løsninger? Innledningsvis presenteres også bydelenes mål i sine områdeløft, Boligsosialt utviklingsprogram og lokale mål forankret i lokale planer knyttet til det boligsosiale arbeidet i bydelen. Mesteparten av informasjonen er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Husbanken, førstnevnte for det meste basert på kommunenes egne rapporteringer gjennom KOSTRA. Kildehenvisning oppgis i tilknytning til hver figur og tabell. Husbanken Region øst, desember

5 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer Oslo kommune Innbyggerere : Folkemengde og framskrevet * Kilde: SSB *Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) Innbyggertall i bydelen og de tre sammenligningsbydelene. 2012* Alna Stovner Grorud Bjerke Kilde: SSB *Innbyggere per brukes i statstikkberegninger senere i faktaarket. Alle skal bo godt og trygt 5

6 6 Befolkningen etter kjønn og alder Prosent Bydel Alna Kilde: SSB

7 2. Utviklingsprogrammer og mål knyttet til det boligsosiale feltet i Bydel Alna Områdeløftene Strategier Furuset 1. Gode møtesteder og sentra på Furuset 2. Attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljø 3. Lokal ledelse og engasjement Mål og strategier Lindeberg HOVEDMÅL Områdeløftet skal forbedre det fysiske og sosiale miljøet på Lindberg. Arbeidet skal føre til større opplevelse av trygghet, trivsel og livskvalitet blant de som bor i område. Oppvekstmiljøet og lokale kulturaktiviteter skal styrkes. Satsingen skal bygge systematisk på kvalitetene og mulighetene som finnes i området og gjennomføres i samarbeid med borettslag, frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlige tjenester. 1. Gode oppvekstvillkår 2. Bomiljøtiltak i utsatte områder 3. Attraktive møteplasser 4. Norskopplæring Alle skal bo godt og trygt 7

8 8 Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo Visjon Satsningsområder Alle har et trygt og godt sted å bo 1. Egnede boliger for vanskeligstilte 2. Tilgjengelige boligvirkemidler (også økonomiske) 3. Individuell oppfølging i bomiljø 4. Bomiljøarbeid i utsatte områder Hovedmål 5. Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet A. Få mer ut av de ulike ressursene i kommunen til boligsosialt arbeid B. Øke levekår og livskvalitet for vanskeligstilte på boligmarkedet i Groruddalen C. Flere boliger og mer variert boligmasse D. Flere godt fungerende bomiljø Delmål E. God kompetansedeling, kunnskaps- og metodeutvik ling på sentralt, regionalt og bydelsspesifikt nivå Målrettet økonomisk virkemiddelbruk, ift. de mest vanskeligstilte Utdanning/kompetanse for booppfølgere etablere booppfølging som eget fag Se tjenester i sammenheng, så beboerne ikke må forholde seg til så mange hjelpere, evt. effektiviseringsgevinst Etablere prosjekt på tvers av bydelene, foreløpig, rus/psykiatri, bostedsløse, og midlertidig bolig. Brukermedvirkning. Kommunale boliger, vurdere muligheter for økt gjennomstrømming. Synergieffekt av BOSO og Groruddalssatsningen. Flere har gode og stabile boforhold. Stratergier Boligvirkemidlene skal bidra til at enkeltpersoner og familier i størst mulig grad er selvhjulpen Oslo skal ha en sammenhengende kjede av boligtiltak til vanskeligstilte som er differensiert etter individuelle behov og problemer. Den kommunale ressursbruken skal være effektiv og tiltakene kvalitetssikres

9 Utdrag av strategisk plan for Bydel Alna Offentlig Strategisk plan ( ) for Bydel Alna kommer i januar Alle skal bo godt og trygt 9

10 10 3. Boliger og boligmarked Igangsatte boliger Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB gjennom Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (P-ROM) Alna Stovner Grorud Bjerke leilighet delt bolig enebolig Oslo Kilde: NEF, Boligprisstatistikk september 2012, Årstall hittil i år. Prisen er per kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis definisjon finnes i NS Prisen per m2 for eneboliger på ca 150 m2, delt bolig på ca 115 m2 og leilighet på ca 70 m2.

11 Prosentvis fordeling av bygningstype/boliger Bydel Alna % % % % % Enebolig Rekkehus/terassehus, vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller lignende Forretningsgård, bygg for felleshusholdning eller lignende Grorud Bjerke % % % % % % % % % % Stovner Oslo 34 0 % % % % % % % % % % Kilde: SSB gjennom Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune Alle skal bo godt og trygt 11

12 12 4. Bostedsløse i bydelen Definisjon bostedsløse: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativer, bor midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Antall husstander i midlertidig botilbud, i alt Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB Midlertidig botilbud omfatter botilbud der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits og campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid. Botilbud med korttids husleiekontrakt og korttidsopphold på institusjon regnes ikke som midlertidig botilbud. Bostedsløse i Norge gjennomsnittlig per innbyggere etter kommunegruppe Kommunegruppe Hvilke kommuner Gjennomsnitt per innbyggere i De 4 største byene 2,36 2 Kommmuner over innbyggere minus de 4 største byene 3 Kommuner med innbyggere 4 Kommuner med og færre innbyggere Kilde: NIBR-rapport : «Bostedsløse i Norge en kartlegging» 1,33 1,07 0,48

13 5. Bosetting av flyktninger Bosettingsstatistikk Alna - totalt bosatt første gang, inkl. familiegjenforente Kilde: IMDi Bosetting av flyktninger (inkl. familegjenforente) Alna Stovner Grorud Bjerke Kilde: IMDi Rapportering og oppdatering av tall skjer kontinuerlig hos IMDi. Dette gjelder spesielt for gruppen familiegjenforente. Tallmaterialet brukt i dette faktaarket er mottatt fra IMDi Alle skal bo godt og trygt 13

14 14 Bostetting av flyktninger. Snitt per år per innbyggere. Perioden ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,99 1,53 1,43 1,17 1,17 0,80 0,60 0,40 0,20 - Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: IMDi

15 6. Kommunalt disponerte boliger Kommunalt disponerte boliger er boliger kommunene har tildelingsrett til. Dette omfatter boliger kommunen selv eier, leier inn for framleie eller disponerer etter avtaler med stiftelser, borettslag eller andre. Boligene bebos i hovedsak av personer som av ulike årsaker er eller har vært vanskeligstilte på boligmarkedet, enten av økonomiske, sosiale, eller helsemessige årsaker. De fleste kommunene har politisk vedtatte tildelingskriterier til boligene. Boliger blir i noen tilfeller prioritert benyttet også til andre enn vanskeligstilte, for eksempel til ansatte i kommunen. Antall kommunalt disponerte boliger i Alna Totalt antall kommunalt disponerte boliger Kommunalt eide boliger Kommunalt innleide boliger Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett Kilde: SSB Tilskudd utbetalt fra Husbanken til nye kommunalt disponerte boliger i Oslo Antall utleieboliger med tilskudd utbetalt fra Husbanken Antall omsorgsboliger med oppstartingstilskudd/investeringstilskudd utbetalt fra Husbanken Kilde: Husbanken Tallene inkluderer bare fremskaffede boliger. Det vil si kjøp og større ombygging. Tilskudd til mindre utbedringer og tilpasninger er holdt utenfor Alle skal bo godt og trygt 15

16 16 Antall kommunalt disponerte boliger per innbygere Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig % 1 % % Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB

17 Søknader og avslag på kommunal bolig Antall nye Antall avslag på søknader mottatt nye søknader siste år Antall nye Antall avslag på søknader mottatt nye søknader siste år Antall nye Antall avslag på søknader mottatt nye søknader siste år Antall nye Antall avslag på søknader mottatt nye søknader siste år Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB «antall nye husstander» omfatter husstander som ikke bodde i kommunal bolig ved søknadstidspunktet. Disposisjonsform kommunalt disponerte boliger Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Kommunalt eide boliger Kommunalt innleide boliger Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett Alle skal bo godt og trygt 17

18 18 Nyinnflyttede husstander i utleieboliger fordelt på brukergrupper Alna 2 2 % Flyktninger % % % % % Behov for tilrettelagt bolig Psykiske lidelser Rusmiddelmisbrukere Rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse Andre problemer Andre Bjerke Grorud % 4 % 6 6 % 4 4 % 4 7 % 8 14 % % % % 7 13 % 4 7 % Stovner 8 16 % % 7 14 % % Kilde: SSB

19 Andel kommunalt disponerte boliger tilgjengelig for rullestolbrukere % 30 % 31 % 25 % 20 % 15 % 16 % 15 % 18 % 10 % 5 % 0 % 5 % Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger Beløp i Kr Oslo* Bjerke Grorud Stovner Alna -59 Kilde: SSB *Konsern nivå omfatter regnskapstall fra kommuneregnskapet og regnskpene fra kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper (IKS). Alle skal bo godt og trygt 19

20 20 Kommunalt disponerte boliger. Gjennomstrømming/turnover Oslo Tot antall komm disp bol Tildelt komm bolig* Bjerke Tot antall komm disp bol Tildelt komm bolig* Grorud Tot antall komm disp bol Tildelt komm bolig* Stovner Tot antall komm disp bol Tildelt komm bolig* Alna Tot antall komm disp bol Tildelt komm bolig* Kilde: SSB *Tildelte boliger inkluderer også husstander som tildeles samme bolig som de allerede bor i. Tildelinger av bolig i forhold til totalt antall kommunalt disponerte boliger. Snitt for årene % 18 % 19 % 15 % 14 % 14 % 13 % 10 % 5 % 0 % Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB

21 7. Kommunal bistand til leie av bolig Antall garantier og lån Lån til depositum, antall Bjerke Grorud Stovner Alna Garantier for depositum til leie av bolig, antall Lån til depositum, antall Garantier for depositum til leie av bolig, antall Lån til depositum, antall Garantier for depositum til leie av bolig, antall Lån til depositum, antall Garantier for depositum til leie av bolig, antall Kilde: SSB Alle skal bo godt og trygt 21

22 22 8.Tilskudd til etablering i bolig (til husstander) Tilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet kan hovedsakelig brukes til kjøp og refinansiering av boliger. Husbanken fordeler tilskudd til kommunene, som viderefordeler tilskudd til enkeltpersoner og husstander. Bruk av tilskudd til etablering i bydelen. Antall boliger Kilde: SSB Tilskudd til etablering. Totalt antall boliger og antall boliger med tilskudd per innbyggere ,76 0,63 0,80 0,70 0, ,46 0,47 0,50 0, , ,30 0,20 0,10 0 Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna - Antall Per 1000 innbyggere Kilde: SSB

23 Tilskudd til etablering fra bydelene. Type tiltak TYPE TILTAK BJERKE GRORUD STOVNER ALNA Kjøp/reetablering Tilpasning Refinansiering Kilde: Husbanken Prosentvis fordeling av type tiltak i Alna % 2 8 % Kjøp/reetablering Tilpasning Refinansiering % Bjerke Grorud 3 13 % % % Stovner % % Kilde: Husbanken Alle skal bo godt og trygt 23

24 24 9. Tilskudd til tilpasning av bolig for enkeltpersoner Tilskuddet til tilpasning gis for å bistå mottakerne til å bli boende i boligen sin. Bydelene/kommunen gir tilskudd til gjennomføring av tilpasningsarbeidet. Husbanken gir tilskudd til prosjektering og eventuell utredning i forkant. Tilskuddet kan gis til enkle undersøkelser og utredninger for å klargjøre behov for, og kostnader ved, utbedring av boligen. Husbanken har dessverre ikke lyktes i å finne tall for bydelsnivå for dette formålet. Bruk av prosjekteringstilskudd og tilskudd til tilpasning Antall boliger godkjent av Husbanken for prosjekteringstilskudd Antall boliger godkjent av kommunen for tilskudd til tilpasning Kilde: Husbanken

25 10. Bruk av startlån Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet er et finansieringstilbud for dem som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Kommunen låner inn midler fra Husbanken til videreutlån lokalt. Antall husstander/boliger som har fått startlån fra Bydel Alna Kilde: SSB Antall startlån Antall startlån per innbyggere Alna 78 Alna 1,7 Stovner 2,5 Stovner 76 Grorud 2,1 Grorud 55 Bjerke 2,2 Bjerke 63 Oslo 1, ,0 1,0 2,0 3,0 Kilde: SSB/Husbanken Alle skal bo godt og trygt 25

26 26 Andel saker startlån fordelt på brukergurpper Alna 6 8 % 5 6 % 1 1 % Flyktning Funksjonshemmet/barn Førstegangsetablerende Økonomisk vanskeligstilt Reetablering Bostedsløs % To brukergrupper Bjerke Grorud 6 9 % 7 11 % 1 2 % 2 4 % 3 5 % 1 2 % % % Stovner Oslo 8 10 % 6 8 % 89 8 % 69 7 % 2 0 % 7 1 % 14 1 % 4 0 % % % Kilde: Husbanken «Bostedsløs» og «To brukergrupper» er ikke tatt med i inndelingen av brukergrupper blant bydelene, bare fra Oslo kommune som heltet.

27 Startlån - andel saker fordelt på type tiltak Alna 1 1 % % Kjøp av brukt Utbedring Refinansiering % Bjerke Grorud 4 6 % 1 2 % % % Stovner 9 12 % 10 1 % Oslo 70 7 % % % Kilde: Husbanken Alle skal bo godt og trygt 27

28 28 Bruk av startlån. Prosentvis fordeling i aldersgrupper % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % > 60 år år < 35 år 20 % 10 % 0 % Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: Husbanken Antall låntakere per bydel og i hvilken bydel de kjøpte bolig i B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16* SUM LÅN I BYDEL X 1 Gamle Oslo Grunerløkka Sagene St Hanshaugen 5 Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Tot kjøpt i bydel x Kilde: Velferdsetaten Oslo kommune *B16 er etablering utenfor Oslo kommune.de turikise rutene vilser hvor mange som fikk lån og ble boende i den bydelen som innvilget lånet. Alle skal bo godt og trygt

29 «Finansieringspakker» knyttet til startlån i bydelen Antall saker totalt Har bostøtte Har banklån Har tilskudd Har bostøtte og tilskudd Full finansiering Bare startlån Kilde: Husbanken Antall startlån totalt totalt antall tildelte startlån 2011 Har bostøtte låntaker får bostøtte Toppfinansiering startlån er benyttet til å toppfinansiere. Grunnfinansiering gis av annen kredittinstitusjon. Fullfinansiering boligen er fullt ut finansiert med startlån eller med startlån kombinert med tilskudd Kombinasjon med bostøtte og tilskudd startlånssaker der låntaker også får bostøtte og tilskudd Bare startlån startlånssaker der det kun er brukt startlån Har tilskudd startlånssaker der låntaker også er gitt tilskudd Kommunene har enkelte år hatt anledning til å avsette en viss andel av tilskuddet til opparbeidelse av et tapsfond til å dekke eventuelle tap å startlån. Størrelsen på tapsfondet skal speile kommunens aktivitet. Opparbeidet tapsfond for startlån Oslo Drammen Stavanger Bergen Trondheim Kilde: Husbanken Alle skal bo godt og trygt 29

30 Bostøtte Antall bostøttemottakere per hustander og bostøtte per husstand i 2011 Statlige bostøtte. Andel mottakere.2011 Statlig bostøtte per innbygger Alna 3,5 % Alna Stovner 4,1 % Stovner Grorud 4,7 % Grorud Bjerke 4,7 % Bjerke Oslo 3,1 % Oslo % 2% 4% 6% Kilde: Husbanken Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte KOMMUNE OSLO BJERKE GRORUD STOVNER ALNA Kilde:SSB Utbetalt statlig bostøtte og sosialhjelp KOMMUNE BOSTØTTE SOSIALHJELP KOMMUNAL BOSTØTTE BKB+KBK OSLO BJERKE GRORUD STOVNER ALNA Kilde: SSB og Husbanken

31 Sosialhjelp og statlig bostøtte Sosialhjelp Kommunal og statlig bostøtte Bjerke Grorud Stovner Alna Kilde: SSB, Husbanken og Velferdsetaten/Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune Prosentvis fordeling av sosialhjelp og statlig bostøtte % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oslo Bjerke Grorud Stovner Alna Kommunal og statlig bostøtte Sosialhjelp Kilde: SSB, Husbanken og Velferdsetaten/Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune Alle skal bo godt og trygt 31

32 32 Statlig bostøtte fordelt på husstandsgrupper. 12.termin 2011 Alna % Enslige Flere voksne % 79 6 % % Eneforsørgere Barnefamilier m/flere voksne Bjerke Grorud % % % % % % 58 6 % 54 5 % Stovner Oslo % % % 64 6 % % % % % Kilde: Husbanken

33 Statlig bostøtte. Prosentvis og antall mottakere fordelt på alder. 12.termin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bjerke Grorud Stovner Alna Oslo > Kilde: Husbanken Statlig bostøtte. Mottakere prosentvis fordel på eieform. 12.termin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Privat leid Kommunalt leid Eid bolig 20 % 10 % 0 % Bjerke Grorud Stovner Alna Oslo Kilde: Husbanken Alle skal bo godt og trygt 33

34 34 Kommunebarometeret per Kommunebarometeret er utviklet etter et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå. Kommunebarometeret er et verktøy som hjelper kommunene til å få et raskt og enkelt overordnet bilde av folkehelseutfordringer i egen kommune. Det er plukket ut noen indikatorer som er presentert i et statistikkbilde. Barometeret viser hvordan kommunen avviker fra landssnittet og fylkessnittet innenfor et sett med ni indikatorer. Kilde: Helsedirektoratet/Kommunehelseprofiler.

35 Alle skal bo godt og trygt 35

36 For ditt nærmeste regionkontor, ring Fakta-ark Utgitt av Husbanken, desember 2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014

Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014 1 INNLEDNING I strategisk plan for Bydel Grünerløkka står det at bydelen skal være et trygt og attraktivt sted å bo og jobbe, med gode fysiske og sosiale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03 1 2 Boligsosial handlingsplan Øyer kommune, kst. sak 41/03 3 INNHOLD Side Forord 1.0. INNLEDNING... 5 1.1. BAKGRUNN... 5 1.2. BOLIGPOLITIKKEN I NORGE I DE SENERE ÅRA... 6 1.3. SAMMENDRAG - DAGENS SITUASJON....

Detaljer

TERTIALRAPPORTEN 2009/3

TERTIALRAPPORTEN 2009/3 TERTIALRAPPORTEN 2009/3 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering...3 1 Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Husbanken i et

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer