Idé/tekst Torill Odden. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen. Design/layout Info/marketing. Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idé/tekst Torill Odden. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen. Design/layout Info/marketing. Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben"

Transkript

1 Balansert helhet

2 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: e-post: toodcowi.no COWI konsern er en ledende nord-europeisk rådgivervirksomhet med ca 5400 medarbeidere. Vi leverer tjenester over hele verden innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge er COWI AS et av de ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 700 medarbeidere i inn- og utland. Kjerneaktiviteten har hovedvekt på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og byggrådgiving, vann og avløpsteknikk. Vi satser spesielt på å videreutvikle vår sterke posisjon innen helsebygg. Idé/tekst Torill Odden Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen Design/layout Info/marketing Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben Trykkeri Spectra Offset AS Opplag Oslo, juni 2009.

3 Innhold Introduksjon 2-3 Oslo Lufthavn Gardermoen, ny terminal 4-5 Godstransporten fra veg til bane 6-7 Verdensledende innen brukonstruksjoner 8-9 På veg mot en miljøvennlig og attraktiv dal Fra Saudi Arabia til Lørenskog Energieffektivisering av norsk fiskeflåte SpareBank 1 Trondheim Helsebyggkompetanse Brannteknikk Vann forutsetningen for alt kjent liv Utviklingsplanlegging Resultatregnskap Omsetning og antall ansatte Organisasjon, regioner, kontorsteder 28 Markedsområder og kontaktpersoner 29

4 «Det som skiller oss fra mange rådgivere, er at vi i Norge er en integrert del av COWI konsern. Dette betyr at i underkant av medarbeidere samarbeider om å løse viktige samfunnsmessige oppgaver. De kan være volummessig krevende, banebrytende for teknologisk utvikling, eller en ny sammensetning av tradisjonelle og utradisjonelle fag.» Christian Nørgaard Madsen «Vi jobber knallhardt for å tilby en unik integrert rådgiving innen teknikk,» miljø og samfunnsplanlegging Terje Bygland Nikolaisen Direktør Forretningsutvikling COWI Norge «Det er mitt store ønske at denne brosjyren blir en appetittvekker for videre kontakt» og nært samarbeid med oss i COWI Christian Nørgaard Madsen Adm. direktør COWI Norge profil 09 2

5 «Våre kunder, andre samarbeidspartnere og medarbeidere skal oppleve COWI som attraktiv i forhold til kompetanse, tilgjengelighet og profesjonalitet. Vi tenker helhetlig, skaper langsiktige verdier og opptrer ansvarlig i forhold til miljø og samfunn.» Terje Bygland Nikolaisen Stor, nær, helhetsorientert COWI konserns kongstanke er å kombinere lokal tilstedeværelse med internasjonal styrke. De fem regionene Danmark, Norge, EU Øst, Afrika og Gulfen, utvikler kontinuerlig samarbeidet via fysiske og virtuelle nettverk. Dette sikrer god oversikt over kompetanse og kapasitet og gjør det mulig å sette sammen team tilpasset de ulike prosjekt. Ubeskjedent er det vårt mål å være best på nettopp dette. Stødig og strategisk I Norge er vi sterkt til stede i alle geografiske og markedsmessige tyngdepunkt. Vi har 21 store, mellomstore og små kontorsteder rundt om i vårt ganske land. Selv om det slett ikke skal bli færre, er det heller ikke et mål å bli stor natten over; vi orienterer oss hele tiden etter vår strategi. Den langsiktige veksten baserer vi på ansettelse av nye og motiverte medarbeidere. Vi er overbevist om at dette best sikrer forankring i vår firmakultur og en videreføring av våre verdier. I tillegg vil vi fortsette å kjøpe opp firmaer når det er riktig for å komplettere vår bredde og spisskompetanse. Dynamisk og nytenkende COWI skal være best i Norge på integrert rådgiving i skjæringspunktet mellom teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. Dette betyr ikke manglende fokusering på spisskompetanse og dybde, tvert imot. Nøkkelen er å levere flerfaglige tjenester basert på oppdatert og tilgjengelig kompetanse. Vi satser stort på å dyrke frem bunnsolid faglig kompetanse hos våre medarbeidere via prestisjefylte og nyskapende prosjekt, intern skolering og videreutdannelse. Balansert helhet Når vi definerer teknikk, miljøog samfunnsplanlegging som våre hovedleveranser, er det fordi disse tre bør være hjørnesteinene i alle prosjekt. Våre kunder er ikke kun opptatt av tekniske løsninger, hensynet til miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkninger får stor oppmerksomhet. Vi er bevisst på ivareta denne helheten i våre prosjektløsninger; et godt eksempel er Alnabruterminalen, se side 6-7. Gode interne prosesser og verktøy I en så flerfaglig og geografisk spredd organisasjon som COWI, er velfungerende elektroniske verktøy en forutsetning. Lang erfaring i 3Dmodellering har inspirert til enda smartere prosjektering ved hjelp av BIM og og buildingsmart. Dette bidrar til rasjonelle rutiner og prosesser, som igjen frigjør tid til internt og eksternt samarbeid om prosjektløsningene. Resultatet er merverdi for alle parter. Markedsområder/kontaktpersoner, se side 29. Å komme sammen COWI er bevisst på at teknologi alene ikke er nok. Å benytte tid sammen med kunder og andre samarbeidspartnere er viktig for å drive utviklingen fremover. Det er i møte og samspill mellom mennesker at de nye idéene skapes. COWI er bevisst på å arrangere og delta i ulike arenaer for informasjonsdeling, diskusjon og høyttenking. Alle snakker om klimaet COWI gjør noe med det Diskusjonene rundt klimaet er mange. Hvordan skal vi redusere vårt eget og samfunnets klimagassutslipp, hvordan skal vi best møte klimaendringene? Dette er utfordringer vi i COWI jobber målrettet med, på kort og langt sikt. I mikroog makroperspektiv. Energieffektivisering, miljøriktig bygging, kollektivtransport, risikovurderinger, utslippsberegninger, klima- og energihandlingsplaner, er noen av områdene. I denne type rådgiving er det en opplagt fordel å integrere teknikk, miljø- og samfunnsplanlegging. Nytteverdien er stor og lett identifiserbar; for våre kunder, for samfunnet, og våre egne ansatte. Christian N. Madsen - cnmcowi.no Terje B. Nikolaisen - tbncowi.no I tillegg til smakebiter fra prosjektløsninger i inn- og utland, viser denne brosjyren enkelte nøkkeltall fra vår drift. Er du interessert i regnskapstall, viser vi til vår elektroniske Årsberetning for 2008, presentert på profil 09 3

6 Forslaget gir et anlegg med fremragende arkitektonisk utforming, meget god funksjonalitet, stort økonomisk potensial og ivaretar nye miljø- og energikrav på en fremtidsrettet måte. Slik lød juryens begrunnelse for valget av Team_T til å prosjektere den nye terminalen på Gardermoen. Stort oppdrag for COWI Frode Fjeldstad, som koordinerte tilbudet for COWI, forteller med stolthet at COWI er ansvarlig for konseptforslaget for de nye energi- og miljøløsningene. COWI er inne med mange fagdisipliner, primært innen energi og miljø, VVS, prosjektadministrasjon, brann, akustikk, IKT og renovasjon. Prosjektet ledes av COWIs Alvin Wehn. Oslo Lufthavn Gardermoen ny terminal profil 09 4

7 Fantastisk samspill på vinnerlaget Det har vært en stor glede sammen med Narud-Stokke- Wiig og andre rådgivere å utvikle den nye terminalen, sier Fjeldstad. Så vidt jeg vet, er dette ett av de største landbaserte rådgiverprosjekt i Norge som er utlyst og utviklet på denne måten. Både terminalbygget, fly- og landsiden er løst av én gruppering. Etter planen skal den nye terminalen være ferdig bygget i løpet av 5-6 år. Stor flyplasskompetanse i COWI En flyplass er en kompleks enhet, hvor perfekt samspill mellom utallige systemer og prosesser er en forutsetning for at flyene skal gå i rute og transportere mennesker og gods trygt til ønskede destinasjoner. COWI konsern har en egen spesialistgruppe for flyplasser, i Norge ledet av Fjeldstad. Det er svært nyttig med direkte tilgang til den spesialkompetansen COWI konsern innehar, sier Fjeldstad. COWI er engasjert i flyplassutbygging i blant annet India, Oman, Latvia, Bulgaria og på Filippinene. I en flyplassutbygging er det tidvis nødvendig med spesialkompetanse som sjelden etterspørres. Våre internasjonale nettverk bidrar til å ivareta og utveksle ulik kompetanse på tvers av de internasjonale regionene, samt bevisstgjøre organisasjonen på potensielle opp- dragsmuligheter hvor regionene kan gå sammen om å løse oppgaven, sier Fjeldstad. Frode Fjeldstad - ffcowi.no Alvin Wehn - weacowi.no Narud Stokke Wiig arkitekter og planleggere

8 Godstransporten fra veg til bane viktig for norsk samfunnsvikling Godstransporten innen EU-området vil vokse med ca. 50 % fram til Hvis ikke jernbane tar over transporten, vil 1,5 millioner nye lastebiler innta det europeiske vegnettet. I dag fraktes 60 % av godset innen EU med bil, 10 % med tog. I Norge er det et uttalt mål å flytte godstrafikken fra veg til jernbane. Alnabru navnet for norsk godstrafikk Godsterminalen på Alnabru skal utvides til å bli Norges største. Det er politisk bestemt at den i år 2012 skal behandle TEU (20-fots containervolum), 1 million i 2020, og 1,5 millioner i En kartlegging foretatt av TØI, bekrefter at Alnabrus beliggenhet er ideell i forhold til de kundene terminalen betjener, med god nærhet mellom transportør og transportkjøper. Får vi i tillegg spredd trafikken over 20 av døgnets timer, unngår vi å skape trafikkaos, samt bedrer logistikken for omlasting fra lastebil til trailer, eller omvendt, påpeker COWIs prosjektleder Anders Breistøl. COWI dekker alle fag innen transport, samferdselsteknikk og transportøkonomiske analyser COWI er ansvarlig for underbyggingsarbeidene for den nye terminalen. Med unntak av geoteknikk, dekker vi alle profil 09 6 Alnabru Jan Edvardsen

9 fag innen regulering, arealplanlegging, landskapsarkitektur, miljø, veg og bane, transport- og risikoanalyser, byggtekniske fag og akustikk. Nytt for Alnabruprosjektet, er at vi selv har kompetanse innen transportanalyse og jernbaneteknikk, det siste ved hjelp av vårt tyske søsterselskap ETC. Med god assistanse fra danske kollegaer, utførte vi kapasitetsberegninger og simuleringer for trafikksystem og jernbanedrift for den plan- lagte virksomheten. Samfunnsøkonomiske analyser av ulike moderniseringsalternativ for terminalen hørte også med. Det er en stor fordel med kompetanse og kapasitet i eget konsern. Her er mye å holde styr på, grensesnittene mot tilstøtende fag er mange, sier Breistøl. Webhotell, videokonferanser og gode interne IT- systemer bidrar til rask informasjonsutveksling kollegaer imellom, uavhengig av hvor i COWIsystemet de befinner seg. Positive ringvirkninger Å innfri målsettingen for terminalen på Alnabru, er en forutsetning for norsk samfunnsutvikling og samfunnsøkonomi. Ikke uten grunn at Jernbaneverket Utbygging betegner prosjektet som det viktigste innen norsk jernbaneutvikling. Å fjerne store deler av godstrafikken fra vegene, resulterer i vesentlig mindre slitasje på vegnettet, økt trafikksikkerhet og reduserte miljøbelastninger. For den enkelte trafikant betyr dette høynet livskvalitet via økt trygghet og kjørekomfort. Å være med å legge til rette for dette, gir oppdraget en ekstra dimensjon, sier Breistøl. Anders Breistøl - anbrcowi.no

10 COWI er i det internasjonale tetskiktet innen brukonstruksjoner. Prosjektene spenner fra noen av verdens største og mest utfordrende stål- og betongkonstruksjoner, til naturtilpassede og estetisk lekre trebruer. Måsørbrua Jan Edvardsen Bernt Jakobsen, ansvarlig for fagområdet i Norge, deltar i COWI konserns markeds- og kompetanseforum for bruer. Han forteller at en viktig del av det internasjonale samarbeidet er å skaffe oversikt over COWIs samlede kompetanse og kapasitet, samt identifisere fagområder som må styrkes. Dette gjør det mulig å sette sammen team tilpasset det enkelte prosjekt. Moderne samferdselsprosjekt krever kompetanse innen eksempelvis veg- og jernbaneplanlegging, trafikk, landskap, miljø og forurensning, økonomi og klimatiske påvirkninger. COWI dekker alle fagfelt, oppdragene spenner fra konsept- og idéutvikling, planlegging, prosjektering og tilstandskontroll, til drifts- og vedlikeholdsplanlegging. I vårt hjemmemarked har vi stor glede av danske kollegaers erfaring og spesialkompetanse innen store og utfordrende prosjekt, slik som henge- og klaffebruer. Fra Norge bidrar vi med spesialkompetanse basert på våre erfaringer offshore, eksempelvis marine konstruksjoner for krysning av våre dype og vakre fjorder, sier Jakobsen. Vi illustrerer det norske markedet med to svært ulike prosjekteringsoppdrag, Måsørbrua og Hålogalandsbrua. Måsørbrua en estetisk perle i Trøndelag Måsørbrua på E6 ved Steinkjer er den eneste trebrua i det norske Europavegnettet, og den trebrua i verden med størst årsdøgntrafikk. De overliggende buene spenner over Figgaelva, mens de to sidespennene går over land. I Måsørbrua er det benyttet en svært interessant kombinasjon av tre, stål og betong, hvor de enkelte materialenes fortrinn er utnyttet. Tradisjonen med trebruer er dypt forankret i skogrike Hedmark. Med utspring i dette miljøet, er Norge ledende i verden innen denne profil 09 8

11 Verdensledende innen brukonstruksjoner Hålogalandsbrua Dissing+Weitling type bruer. Det er naturlig å nevne at det langs utvidelsen av E6 kommer flere trebruer på strekningen Gardermoen Minnesund, hvor vi prosjekterer fem. Dette er helt spesielle konstruksjoner, som også er ment å ha en positiv effekt på trafikksikkerheten, sier Jakobsen. Hålogalandsbrua kjølig eleganse ved Narvik Hengebrua over Rombakkfjorden ved Narvik, vil få Norges nest lengste frie spenn. Prosjekteringen foregår i tett samarbeid mellom danske og norske kollegaer. Arbeidet er lagt opp for å sikre størst mulig kompetanseoverføring over landegrensene. Landskapets dramatikk reflekteres i brua De konstruktive prinsippene for hengebruer gjør at de lett kan bli ensartede og uten egen identitet. Så er ikke tilfelle for Hålogalandsbrua. De dramatiske naturomgivelsene ble både en utfordring og en mulighet for brudesignet; det ble raskt enighet om å la fjellomgivelsene bli en signatur for brua. Slanke A-formede tårn er valgt for å gi en enkel og harmonisk tilpasning til naturlandskapet, samt være robuste og effektive konstruktive elementer. Bernt Jakobsen - bjakcowi.no profil 09 9

12 profil Samfoto/Mimsy Møller

13 På ve g m o t e n m i l j ø ve n n l i g og at traktiv dal Groruddalen er en av Oslos første drabantbyer. Bebyggelsen er i hovedsak lagt til ytterkantene av området, med en kjerne av småindustri og næringsbygg. Det er et typisk slitent område, behovet for en skikkelig ansiktsløfting er stort. En oppgradering av Groruddalen er blitt til en politisk skryte- og fanesak. COWI er på ulike måter engasjert i å legge grunnlaget for en innfrielse av politikernes løfter. Flere av tiltakene er basert på ikketradisjonelle ingeniørdisipliner, med vekt på landskapsarkitektur, areal- og trafikkplanlegging. Blå-grønne strukturer for rekreasjon og byutvikling Elven Alna renner gjennom Groruddalen. I lange strekninger er den ført i rør i bakken, slik tradisjonen var for noen ti-år siden. Pendelen er slått tilbake; det var ikke så smart å lede vannet vekk fra det naturlige kretsløpet. Nå har vann-i-dagen prosjekt, eller blå-grønne strukturer, fått status som funksjonelle og estetiske tiltak. COWIs vannfaglige rådgiver, Svein Ole Åstebøl, forteller at kommunens langsiktige mål er å anlegge en sammenhengende turvei fra Marka til Oslofjorden. Elveløp og småbekker skal gjenåpnes, slik at det blir blå-grønne strukturer på langs og på tvers av dalen. Temaparker skal ligge som perler på en snor og gi publikum varierte rekreasjonsmuligheter knyttet til miljø, natur og kulturhistorie. Vi snakker om urban byutvikling basert på de mulighetene som aktivt bruk av vann gir, sier Åstebøl. Vårt hovedansvar er å implementere EUs Vannrammedirektiv i forvaltningen av vassdraget, slik at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. Da må vi rådgivere finne fram til løsninger som sørger for det optimale møtet mellom vannteknikk, økologi, økonomi og estetikk. Svein Ole Åstebøl - svocowi.no I tillegg til trivelige omgivelser, er god tilgjengelighet viktig for et områdes attraktivitet Økt tilgjengelig og oppgradering av T-banestasjonene Vi holder oss i Groruddalen og et annet prosjekt i COWIregi. På vegne av Kollektiv Transportproduksjon, leder vi oppgraderingsarbeidet av T- banenettets stasjoner/stasjonsområder. Grorudbanen ble tatt i bruk i 1966, rehabiliteringsbehovet er stort og åpenbart. Utvikling av kollektivtilbudet, estetisk opprusting av stasjonene med universell utforming, samt bedret tilgjengelighet til holdeplassene, er utgangspunktet for prosjektet. Grunnlag for nye billett- og informasjonssystemer inngår i løsningene. COWIs Kjell Nykmark koordinerer forslagene fra sine kollegaer innen landskap, konstruksjon, veg, vann og avløp, elektroteknikk og kontrakts- rådgiving. Han poengterer det store miljø/klima-aspektet som ligger i prosjektet og den positive effekten det forventes å gi Groruddalen. Det satses stort på redusert biltrafikk via god tilgjengelighet til stasjoner og holdeplasser. Sammen med et trygt sykkelvegnett, skal det gi beboerne lett adkomst til bolig, arbeid, serviceog kulturtilbud. Kjell Nykmark - kjnycowi.no profil 09 11

14 Fra S a u d i A ra b i a til Lørenskog COWIs engasjement innen industri, energi, olje- og offshorerelatert virksomhet, fikk betydelig oppsving med kjøpet av OptiKon. Vår kompetanse innen Tekla og numeriske analyser gir store oppdrag innen blant annet internasjonal prosessindustri. Prosessanlegg for plastproduksjon Markedsansvarlig Henning Johansen gir noen smakebiter. For svenske Chematur Engineering har vi store oppdrag i Saudi Arabia, India og Kina. Det dreier seg om byggeteknisk prosjektering av prosessanlegg for produksjon av råstoff til plastproduksjon. Vi jobber tett mot kundens prosess- og maskiningeniører, oppgavene er i stor grad styrt mot totalløsninger for anleggene. Det betinger en meget dynamisk prosjekteringsprosess, hvor layout blir utarbeidet gjennom prosjektets gang. Bruk av lokale bygningsmaterialer og internasjonale standarder er stort sett et krav. Fabrikkanleggene består av ulike prosessbygg og anlegg. Det er utstrakt bruk av samvirkekonstruksjoner i stål/betong, samtlige anlegg er beregnet for jordskjelvbelastninger. For alle prosjektene er det levert 3D modeller bygget i Tekla Structures. Dynamisk responsberegning av krutteksplosjon For et annet svensk firma, Eurenco, konstruerte og dimensjonerte COWI en betongbunker for pressing av krutt. Den må motstå detonasjon av krutt, noe som gir en meget rask og høy belastning på konstruksjonen. For å løse oppgaven, bygget vi opp en numerisk modell basert på elementer som tar hensyn til armeringen og de ulike egenskapene på trykk og strekk som betongen har. Det er lett å forstå på Henning Johansen at her handler det om matte og fysikk for viderekommende. Posten effektivt fram over hele Norge Postens nye terminal på Lørenskog er ett av Norges største landbaserte prosjekt. Grunnflaten tilsvarer 6 fotballbaner Henning Johansen - hjohcowi.no Wilhelm Westhagen - wwecowi.no med internasjonale mål. Den store hallen er proppfull av avansert teknologi. Godtebutikk for store gutter Fagansvarlig elektro, Wilhelm Westhagen, virker å befinne seg i en godtebutikk for store gutter. Dette oppdraget er en tilnærmet våt drøm for teknikkfreaker som meg og mine kollegaer. Jeg nevner godbiter som fullautomatiserte sorteringsanlegg med høyt krav til oppetid for å overholde konsesjonskravene. Videre redundante strømforsynings- og dataløsninger og omfattende trådløse systemer. I tillegg til de generelle elektroinstallasjonene, har COWI ansvaret for å prosjektere alle elektrotekniske løsninger inn mot det post-tekniske produksjonsutstyret, samt en omfattende omlegging av kryssende høyspentlinjer. Postens nye terminal Jan Edvardsen profil 09 12

15 profil 09 13

16 Da Norges Fiskarlag i 2005 planla et FoU-prosjekt for å effektivisere energiforbruket i fiskeflåten, ble COWI bedt om å komme med løsningsforslag sammen med andre forskningsmiljøer i Norge. Vi leverte den beste løsningen, hvor metodikk og modell for prosjektgjennomføring bygget på våre erfaringer fra andre nettverksprosjekt for fiskeindustrien. Effektiviseringsprosjektet ledes fra COWIs kontor i Tromsø, holdt i tømme av Øystein Dale. Selv om det styres av oss i nord, samarbeider vi med kollegaer fra ulike kontorsteder i Norge. Vi bistår med råd innen mange ulike disipliner, eksempelvis kuldeteknikk, motorstyring, automatisering, ventilasjon og NOx-vurderinger. Økte priser og et ustabilt olje- og energimarked, samt nye avgifter (NOx), er en stor utfordring for fiskeflåtens lønnsomhet. Å arbeide i nettverk er effektivt og inspirerende, både når det gjelder identifisering og løsning av problemstillinger. Fram til 2010 vil medarbeidere fra COWI ha vært ombord i over 70 fiskefartøy fra hele Norge. Effekt, drift og utnyttelse av utstyr og prosesser blir kartlagt i samtlige fartøy, for deretter å danne grunnlag for vurdering og utarbeiding av nøkkeltall og verktøy for forbedringstiltak. Effekten av iverksatte tiltak blir fulgt opp med nye målinger. Slik avdekkes eventuelle behov for nye/ endrede tiltak. En kartlegging av 16 ringnotfartøy viste at oljeforbruket i gjennomsnitt var kuttet med 22,7 % etter tiltak initiert av COWI. NOx-utslippene var redusert med 13,5 tonn. Øystein Dale - odecowi.no Deltakelse i energinettverket ga oss et supplerende verktøy for å ta avgjørelser med hensyn til investeringer i nytt teknisk utstyr. Vi har spart store summer, ikke bare på redusert NOx-avgift, også på bunkersutgifter Teknisk inspektør Odd Fladmark, Aker Seafoods ASA Husmofoto/IBL Bildbyrå profil 09 14

17 E n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g norsk fiskeflåte profil 09 15

18 SpareBank 1 Trondheim vi bygger ikke, vi utvikler - til beste for byen, kundene og våre ansatte Slik omtaler SpareBank 1 SMN sitt omfattende prosjekt. Ved siden av å skape et attraktivt arbeidsmiljø, ønsker utbyggeren at det nye bygget skal revitalisere sentrumsområdet. COWI har prosjekteringsansvaret for de tekniske fagene, med hovedvekt på elektroteknikk, VVS, brann, akustikk, energiog miljørådgiving. Fagansvarlig for elektroteknikk hos COWI, Sverre Johan Gulstad, forteller at det er fire hovedknagger for utbyggingen; fleksibilitet, varighet/bestandighet, miljø/ energibruk og estetikk. Målsettingen er klar, det nye bygget til SpareBank 1 SMN skal knuse alle miljøstandarder og bli det mest energieffektive næringsbygget i Midt-Norge. Energiforbruket skal ligge på ca 50 % av dagens krav m 2 over fem etasjer, fordelt på fem blokker, skal gi arbeidsplass til ca 700 personer. Kaféer, restauranter, konferansefasiliteter, etc. hører med. Kulturhistorie og byutvikling La oss begynne fra bunnen av, bokstavelig talt. I kjelleren til det eksisterende bygget ligger en kirkeruin, sannsynligvis ble Olav den Helliges lik gjemt der natten etter at han ble drept på Stiklestad. Å ta vare på og gjøre ruinen mer tilgjengelig for publikum, samt etablere nye kunstutstillinger, ligger bak beslutningen om å bevare kjelleren. De fem nye blokkene skal ha glass-spalter mellom enhetene; for å slippe lyset inn i lokalene og sammen med ekstra passasje forene Nordre og Søndre gate. Spenstige løsninger utfordrer rådgivere og utbygger. Mye skal klaffe i fundamenteringen som står igjen etter de opprinnelige byggene. Milevis av tekniske kabler skal trekkes, og fungere. Første fysiske øvelse i regi av COWI var miljøriktig riving, hvor alt av verdi skal gjenbrukes. Med full trafikk i de tilstøtende gatene, og brannstasjonen som nabo, lager COWI profil 09 16

19 Illustrasjon Nina Holtan, Blekk Design «bygg ditt skip vakker t og godt mannskap vil følge deg» Håvamål/gjenbruk SpareBank 1 løpende reguleringsplaner for trafikken i samsvar med de ulike trinnene i byggeprosessen. Trivsel og fleksibilitet Å integrere avanserte tekniske og termiske løsninger med estetikk og funksjonalitet, krever bred flerfaglighet og erfaring, understreker Gulstad. Derfor vant COWI prosjekteringsoppdraget ut fra kompetanse, gjennomføringsevne, kapasitet og oppgaveforståelse, samt evne og holdning til samspill og gjennomføring av samspill. Alt skal på plass; sprinkler, brannalarm, belysning, akustikk, opplegg for sikkerhet og adgangskontroll, data og datasikkerhet, varme og ventilasjon. Gulstad får spalte- plass til å nevne én detalj: installasjonsgulvet. Varme og ventilasjon, samt all teknikk til arbeidsplassene føres via gulvet. Ikke kun til statiske arbeidsplasser i landskap, det skal også være mulig raskt å ommøblere, etablere cellekontor, stille rom etc. Sverre Johan Gulstad - sgcowi.no profil 09 17

20 Helsebyggkompetanse nummer én i Norge Planlegging og prosjektering av helsebygg, og sykehus spesielt, stiller store krav til rådgiverne og deres kompetanse. Kvalifisert rådgiving og prosjektering forutsetter innsikt i drift og særskilte forskrifts- og normkrav for ulike bruksområder, samt kompetanse og kapasitet til å se helheten i utfordringene. Nummer én i Norge COWI har en ledende rådgiverposisjon i det norske helsebyggmarkedet. I tillegg til mangeårige prosjekteringsoppdrag for store sykehus som Nye AHUS og St. Olavs Hospital, har vi de siste årene vunnet betydelige oppdrag ved Nye Molde Sykehus, Haukeland Sykehus, Ålesund Sykehus, Sykehuset i Buskerud, Universitetet i Tromsø, Øya Sykehjem og rammeavtale ved Radiumhospitalet. Tidlig 2009 vant vi prosjekteringsoppdraget for Nordlandssykehuset i Bodø. Også denne gangen vant COWI etter en totalvurdering av oppgaveforståelse, prosjektorganisering og pris, forteller Alvin Wehn, koordinator for COWIs helsebyggmarked i Norge. Kontrakten omhandler detaljprosjektering og oppfølging for totalt ca m 2 nybygg og rehabilitering. COWIs tjenester er knyttet til byggeteknikk, elektroteknikk og VVS, samt prosjekteringsledelse. Fra tidligere faser er COWI kontrahert som profil 09 18

21 Øya Sykehjem Jan Edvardsen rådgiver for akustikk og brann via Medplan as arkitekter. Kompetanse via erfaring Lang og bred erfaring innen alle typer helsebygg, samt stor flerfaglighet i egen organisasjon, har gjort det mulig for oss å bygge opp en helt unik kompetanse, fortsetter Wehn. Helsebygg generelt, og sykehus spesielt, inneholder svært kompliserte tekniske anlegg og installasjoner. Gjennom kontinuerlige engasjement for Helseforetakene i en årrekke, har vi sikret oss fersk og oppdatert kompetanse. Øvelse gjør alltid mester. Dessuten er vi åpne for gode samarbeids- og gjennomføringsmodeller; en typisk positiv effekt av å være trygg på eget ståsted. Skandinavisk samarbeid Helsebygg er et uttalt satsingsområde for COWI i Norge. Vår kompetanse har gjort det naturlig å videreutvikle samarbeidet med de internasjonale regionene i COWI, primært Danmark og deres avdeling for Hospitaler og Sundhed. Konkret betyr dette koordinering av prosjekter og tilbudskonkurranser i og utenfor Skandinavia. Ved inngangen til 2009 er COWI involvert i planlegging og utbygging av ca m 2 sykehus/helsebygg i Norge. Alvin Wehn - weacowi.no profil 09 19

22 Brannteknikk kompetanse til å stille riktige spørsmål Kompleksiteten i bygge- og anleggsprosjekt løper tidvis foran utviklingen av lover og regelverk. For å sikre at mennesker og verdier ikke går tapt i brann, er det viktig å se årsakssammenhenger, analysere og finne fram til de riktige brannforebyggende tiltakene. Dette kan COWI. I tillegg kan vi hindre at brann oppstår. Anders Tornes er brannteknisk rådgiver i COWI. Jeg bruker pyramiden til å beskrive vår branntekniske kompetanse. På toppen har vi noen få innovative ildsjeler. De samarbeider tett med et bredere lag av kollegaer for å omsette og videreutvikle ny kunnskap til praktisk anvendelse. Det nederste laget i pyramiden arbeider hovedsakelig med standardiserte løsninger. Alle lagene er like viktige og gjensidig avhengig av hverandre. COWI gir mer enn standard COWI har lang erfaring med brannsikring av eksempelvis bolighus, kontor-, nærings- og helsebygg. Behovet for spesialkompetanse dukker opp når standard løsninger ikke gir tilstrekkelig trygghet. Et glimrende eksempel er det nye Operahuset i Oslo, hvor COWI som brannteknisk ansvarlig fikk full uttelling for sin spesialkompetanse. Byggets egenart, med utfordrende geometri og infrastruktur, samt nytt materialbruk, var utgangspunktet for oppgaven. Én ting er sikkert, å være rådgiver for et bygg så proppfullt av teknologi som Operaen, utvikler en helt spesiell kompetanse. Fra by til fjell Et annet FoU-prosjekt å nevne, er Norges første hotell i massivtre, Preikestolen Fjellstue ved Lysefjorden. Tommy Lundegaard er ansvarlig for brannsikkerheten og bekrefter et krevende og nyskapende prosjekt. Alt bygningsmateriale er i heltre, isolasjonen i presset trefiber. Treplugger erstatter spiker. Stedet ligger kronglete til i forhold til brannvesen og vanntilførsel, definert i brannklasse på linje med et sentrumshotell. Lundegaard forteller at mange gode krefter har spilt på lag for å gjøre Preikestolen Fjellstue til et trygt sted å være. profil 09 20

23 Tor Inge Jøssang, Stavanger Aftenblad Fra nåtid til våre kulturskatter Trehusbebyggelsen på Røros, registrert på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv, er brannsikret av COWI. Det er også andre av vårt lands store kulturskatter, eksempelvis stavkirkene og Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Inert luft en kjemisk genistrek Tilbake til nåtiden og en sensasjonell nyvinning, inert luft. Hva er så det? Jo, ganske enkelt ren luft, det er kun forholdet mellom nitrogen og oksygen som er endret. Selv om det er umulig å tenne en flamme i et rom med inert luft, er det fullt mulig å puste normalt og oppholde seg der for en vanlig arbeidsdag. Geir Jensen i COWI er den store pådriveren bak utvikling og anvendelse av inert luft. Vi har nå løst et tusenårig ønske om en ideell brannsikringsmetode. I tillegg bremser meto- den oksydasjonsprosesser som over tid bryter ned materialer. Inert luft er tatt i bruk for å hindre brann og eksplosjoner i blant annet sykehus, rom for telekommunikasjon og data, vegtunneler og kraftverk. Videre er metoden tatt i bruk for vern av ulike kulturskatter, arkiver, muséer og bygninger verden over. Stas å nevne at Pentagon har tatt metoden i bruk, samt at Federal Aviation Administration stiller krav til at den skal benyttes i deler av store flykropper. Inert luftteknologi er et FoU-område i COWI, i samarbeid med norske og internasjonale instanser som Riksantikvaren og Historic Scotland. Anders Tornes - atcowi.no Tommy Lundegaard - tlucowi.no Geir Jensen - gjencowi.no profil 09 21

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen COWI AS 2007 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 02694 e-post: tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 4000 medarbeidere.

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2007 Tema: Et mer utadvendt Statsbygg Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet PROFIL May Balkøy Kunstnerisk strateg Kulturhistoriske eienommer Hva er framtiden for Dømmesmoen?

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer