KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 29/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. SEPTEMBER 2013 PS 30/13 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 31/13 MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2013 PS 32/13 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PS 33/13 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2013 PS 34/13 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2013 PS 35/13 OPPFØLGINGSLISTE PS 36/13 EVENTUELT Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: aase.eriksengmolde.kornrnune.no Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Fiim Myrland (s) leder Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

2 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksrnappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg PS 29/13Kontrollutvalget Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. SEPTEMBER 2013 Sekretærens innstilling Protokollen fra møte 16. september 2013 godkjennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

3 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: Møtedato: Tid: Møtested: Sak nr: Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Møtende vara: Fra sekretariatet: Fra revisjonen: Av øvrige møtte: 4/ kl kl Kontrollutv.sekr./Kommunerev.distr.2 i Hamnegt.35 26/13 28/13 Finn Myrland, leder (Ap) Are Krohn Venås (Frp)(under sak 27/13 og 28/13) Harald Valved (Sp) Tove A. Melsæter, nestleder (H) Evy Olin Strømme (V) Ingen Rolf I. Gaasø (V) Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Anny Sønderland, forvaltningsrevisor Ingen Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Irmkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 26/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3. JUNI 2013 PS 27/13 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 28/13 UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSORDNING FOR MØRE OG ROMSDAL PS 26/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3. JUNI 2013 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møtet 3. juni 2013 godkjennes. Kontrollutvalgets behandling Leder orienterte. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) Side 1 av 3

4 PS 27/13 REFERATOGORIENTERINGER Kontrollutvalgetsvedtak Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgetsbehandling Referatsaker: RS 11/13 Møteprotokoll fra styremøte for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Orienteringssaker: Sekretæren refererte fra det konstituerende møtet i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Molde kommune var representert ved styremedlem Finn Myrland. OS 10/13 Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. egenkontroll mv. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) PS 28/13 UTREDNINGOMNYFELLESREVISJONSORDNINGFORMØREOG ROMSDAL Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune om en felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for kommunestyret før eventuelle forhandlinger. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å innlemme disse i utredningen. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette mandatet for utredningen. Kontrollutvalgets behandling Sekretæren og distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om prosessen så langt og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) Side 2 av 3

5 Finn Myrland Are Krohn Venås Harald Valved leder Rolf Ingolf Gaasø Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Side3 av 3

6 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksrnappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg PS 30/13Kontrollutvalget Motedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretærens innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 12/13 Økonomireglement for Molde kommune revidering saksframlegg og protokoll fra Molde kommunestyre, møte , sak 60/13 (vedlagt) RS 13/13 Finansreglement for Molde kommune - saksprotokoll fra Molde kommunestyre, møte , sak 61/13 (vedlagt) Orienteringssaker: OS 11/13 Tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Molde kommune dokumentasjon av lukking av avvik orientering fra administrasjonen Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

7 Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe:2013/ Saksbehandler: Terje Tveeikrem Sæter Dato: Saksframlegg Økonomireglement for Molde kommune - revidering Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 70/13 Molde formannskap /13 Molde kommunestyre Saksprotokoll i Molde formannskap Formannskapets innstilling Revidert økonomireglement for Molde kommune godkjennes og erstatter tidligere økonomireglement vedtatt 27. mai Delegeringsreglement for Molde kommune , sak 120/12 vedtatt 15. november 2012, punkt vedrørende låneopptak, korrigeres i samsvar med denne saken. Behandling Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling Revidert økonomireglement for Molde kommune godkjennes og erstatter tidligere økonomireglement vedtatt 27. mai Delegeringsreglement for Molde kommune , sak 120/12 vedtatt 15. november 2012, punkt vedrørende låneopptak, korrigeres i samsvar med denne saken. Saksopplysninger Molde kommunes gjeldende økonomireglement ble vedtatt 27. mai Siden den tid har det blant annet kommet presiseringer av lovverket og endringer i organiseringen av kommunen som gjør det nødvendig å revidere eller oppdatere kommunes overordnede økonomireglement. Kommunens økonomiske situasjon har de siste årene også gjort det vanskelig å følge intensjonen i deler av gjeldende økonomireglement. Dette har også vært påpekt av kontrollutvalget. Delegering av myndighet i årsbudsjettet Side 607

8 Delegering av myndighet til rådmannen, er i all hovedsak bestemt av inndeling eller detaljeringsgrad i drifts- og investeringsbudsjettet, samt om kommunen benytter nettobevilgning eller bruttobevilgning. Budsjettskjema 1B som fordeler driftsrammer og skjema 2B som fordeler investeringsrammer er meget avgjørende for hvor mye kommunestyret selv må fatte vedtak om gjennom budsjettåret. Alle endringer i netto driftsrammer som er fordelt gjennom skjema 1B og investeringsrammer gjennom 2B, må vedtas av kommunestyret selv. Skjema 1B er i dag inndelt på enhetsnivå. Dette medfører i utgangspunktet tilnærmet ingen delegering til å gjennomføre budsjettendringer administrativt. Per i dag er det kun trivielle eller kurante saker rådmannen har myndighet til å gjennomføre selv. Dette er saker som ikke påvirker budsjettbalansen og som kun omhandler omfordeling av allerede bevilgede penger. Dette gjelder fordeling av sentral lønnspott, intern flytting av oppgaver mellom enheter, og omfordeling innenfor skoleområdet som følge av tilpasning til nytt skoleår. Tilsvarende er situasjonen for investeringsbudsjettet. De fleste inndelinger i skjema 2B er på investeringsprosjektnivå. Det betyr at alle forsinkelser eller forsert fremdrift på de ulike investeringene må behandles av kommunestyret selv. Svært lite er delegert. Dersom rådmannen skal ha delegert myndighet til å gjennomføre annet enn trivielle eller kurante budsjettendringer mellom enhetene, må skjema 1B budsjetteres på et mer overordnet nivå. En slik inndeling er det kommunestyret som skal bestemme i sitt budsjettvedtak, men typisk kan være tjenesteområde eller sektornivå. Sektornivå vil gi relativt stor grad av delegert myndighet til rådmannen i forhold til budsjettering ned på tjenestenivå. Dersom skjema 1B er på enhetsnivå, er det ikke behov for å begrense delegert myndighet i økonomireglementet siden det ikke er rom for det. Dersom skjema 1B er på et mer overordnet nivå, kan økonomireglementet begrense delegeringsmyndigheten som er gitt gjennom inndeling i skjema 1B. Dette kan også gjøres i det enkelte budsjettvedtak gjennom at formannskapet får tildelt fordelingsfullmakt innenfor budsjettvedtaket. Det er også slik at dersom kommunestyret vedtar kutt gjennom budsjettbehandlingen, som ikke er innarbeidet i rådmannens skisse, må kuttene minimum være spesifisert ned på det nivået som fremgår av skjema 1B. Nettorammer Molde kommune budsjetterer med nettorammer eller nettobevilgning. Nettorammer angir de øvre rammer for utgifter, utbetalinger og avsetninger til et formål etter fradrag for tilhørende inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger som er direkte henførbare til formålet. I dette ligger det delegerte fullmakter som må presiseres i kommunens økonomireglement. Bruk av nettobevilgning har som formål å unngå detaljregulering av aktiviteten på et område, og det åpner i utgangspunktet for at enheter kan disponere besparelser og får ansvar for å dekke overskridelser gjennom budsjettåret. Dette betyr at underliggende enhet i utgangspunktet har ansvar for å håndtere avvik i inntekter og utgifter innenfor netto bevilget ramme. Dette innebærer at underliggende enhet kan avsette frie midler til disposisjonsfond, eller bruke av tidligere avsatte midler knyttet til formålet uten kommunestyrets behandling. En slik praksis vil medføre at besparelser eller overskridelser innenfor enkelte enheter, som er henholdsvis disponert eller dekt inn, ikke vil inngå i kommunens samlede mer- eller mindreforbruk i regnskapet. Merforbruk kan i slike tilfeller allerede være dekt inn og mindreforbruk kan allerede være disponert. Det regnskapsmessige mer- eller mindreforbruket til kommunen kan dermed i enkelte tilfeller ikke være reelt. For å være ryddig i denne sammenheng, mener rådmannen at den beste løsning er at definisjonen av netto rammer i Molde kommune strammes inn slik at det ikke er mulig å sette av eller disponere tidligere avsatte midler. Det er kommunestyret selv som skal disponere alt av mindreforbruk og finne dekning for merforbruk gjennom sine regnskapsvedtak. Side 608

9 Dersom enheter får merinntekter gjennom året som er direkte knyttet til formålet, skal eventuell anvendelse av disse midlene skje i samråd med rådmannen. Rådmannen har myndighet til å disponere slike merinntekter gjennom budsjettåret. Dette følger av at kommunen benytter nettorammer. Det er her viktig å skille mellom bundne og ubundne midler. Dersom enheter, avdelinger eller foretak får penger der giver har satt vilkår for bruken gjennom lov, forskrift eller avtale, skal disse pengene tilhøre formålet. Den delen av slike midler som er ubrukt ved årets slutt, skal settes av til egne bundne fond. Disponering av mer-imindreforbruk Dagens økonomireglement legger opp til at enheter skal kunne beholde mindreforbruk under bestemte vilkår, samt at enheter selv må dekke merforbruk gjennom egne disposisjonsfond eller kommende års budsjett. Rådmannen ser at denne ordningen har noen positive sider knyttet til økonomistyringen ute i organisasjonen, og at det i utgangspunktet kan være en god ordning. Spesielt gjelder dette ved solid økonomisk balanse der motivasjonseffekten ved en slik ordning kan bidra til en god og effektiv økonomistyring. Men rådmannen ser også forhold ved dette som kan ha uheldige sider. Spesielt med utgangspunkt i Molde kommunes nåværende økonomiske situasjon. De vilkår som skal være til stede for at enheter skal kunne sette av til eget disposisjonsfond etter gjeldende økonomireglement, er tenkt å gi en rettferdig behandling. Enhetene skal få igjen den delen av mindreforbruket som skyldes effektiv drift og god økonomistyring, gitt levering av fastsatt kvalitet og omfang på tjenesteproduksjonen. Selv om intensjonen i vnkårene er klare, er dette vilkår det er vanskelig å etterprøve i praksis. For å kunne behandle over 50 avdelinger, enheter og foretak på en rettferdig måte, kreves en omfattende gjennomgang og analyse av forhold som kan ha påvirket resultatet til den enkelte enhet. Kommunen har en svært omfattende og differensiert tjenesteproduksjon, der lite om noe er statisk. I en slik analyse må det vurderes alt fra permisjoner, sykemeldinger, kvalitet og omfang på tjenesteproduksjonen målt opp mot målene i vedtatt budsjett, nye oppgaver og bortfall av gamle oppgaver osv. Med andre ord vil det være svært krevende å kunne gjennomføre dette på en måte som oppleves som rettferdig for den enkelte enhet. Innenfor eksempelvis skolesektoren, der omfang på tjenesteproduksjonen er relativt stabil eller i stor grad er kjent på forhånd, kan dette la seg gjøre. Innenfor andre tjenesteområder vil det være så mange forhold gjennom et år som må vurderes, at det sjelden vil være mulig å sikre at denne ordningen enten blir eller oppleves som rettferdig. For barnehageområdet vil finansieringsreformen kunne gi uønskede konsekvenser etter gjeldende reglement. Dersom de kommunale barnehagene har et mindreforbruk og får beholde dette, vil dette føre til at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager må øke tilsvarende. Da blir spørsmålet, under en slik ordning, om de kommunale barnehagene skal få beholde mindre enn andre enheter for å dekke økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Alternativt må andre enheter bidra med å dekke økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Til slutt kommer vilkåret om at kommunen som helhet må ha overskudd og penger igjen på sentralt disposisjonsfond. Dette vilkåret har ikke vært til stede de siste årene og er årsaken til at de enhetene som har hatt mindreforbruk, ikke har fått beholde hele eller deler av dette. Den økonomiske situasjonen i Molde kommune vil nok i årene som kommer også være stram. Dagens ordning vil da kunne medføre at enhetene med merforbruk får et ytterligere kutt i kommende års budsjett for å finansiere økt ramme til enhetene med mindreforbruk. Dette vil gå utover tjenestemottakerne, mens andre enheter kan opprettholde en egen buffer over flere år. En slik situasjon vil også medføre at ordningen vil legge føringer for kommunestyrets mål og prioriteringer i kommende års budsjettbehandling. Uavhengig om det skyldes eget merforbruk eller andres mindreforbruk ønsker ikke rådmannen å endre rammene til enhetene med bakgrunn i fjorårets resultat. Rådmannen mener at god Side 609

10 styring, deriblant god økonomistyring, oppnås gjennom mest mulig reelle rammer med tanke på den tjenesteproduksjonen kommunen ønsker og forventer for kommende år. Behovet for tjenester kan variere mye fra et år til det neste for enkelte enheter og det er derfor viktig at rammene baseres på politiske mål og prioriteringer balansert mot behovet hos kommunes innbyggere. Rådmannen mener derfor at den beste løsningen er at kommunestyret bestemmer rammer hvert år ut fra de mål og prioriteringer kommunestyret har for neste år og at dagens ordning som vedrører mer- og mindreforbruk ikke videreføres i revidert økonomireglement. Rådmannen vil heller at økonomistyringen hos den enkelte enhet blir vurdert som en del av rådmannens styringsdialog med sine enhetsledere gjennom oppfølging av lederavtalen. Kommunale foretak Rådmannen ønsker i utgangspunktet en likebehandling av enheter, avdelinger og kommunale foretak. Men både lovverk og interne regler medfører at kommunale foretak må behandles spesielt. Kommunale foretak skal vedta egne særbudsjett ut fra de rammer kommunestyret vedtar i kommunens budsjett. Tilsvarende skal kommunale foretak vedta særregnskap og egen årsmelding (årsrapport) som skal vedtas av kommunestyret selv. Regnskapsvedtak skal angi disponering av mindreforbruk og inndekning av merforbruk. Særregler for kommunale foretak medfører at et merforbruk skal føres opp til dekning i foretakets særbudsjett i det året regnskapet legges frem for behandling. Det betyr i utgangspunktet at kommunale foretak må dekke inn sitt eget merforbruk. Men lovverket sier også at dersom det kommunale foretaket ikke klarer å dekke inn merforbruk det første året, vil kommunen måtte dekke underskudd i sitt budsjett i påfølgende år. Også i basisorganisasjonen vil et samlet merforbruk medføre at enhetene må dekke dette inn. Det kan skje gjennom regnskapsvedtaket i inneværende år, eller for kommende års budsjett gitt kommunestyrets vedtak. Sånn sett blir det tilnærmet ingen forskjell mellom basisorganisasjonen og det enkelte foretak. Ved mindreforbruk i kommunale foretak er det kommunestyret som selv skal fatte endeling vedtak om disponering av dette. Økonomireglementet legger opp til at det kun skal være et sentralt disposisjonsfond (ubundet fond) og at eventuell disponering av dette skal vedtas av kommunestyret selv. Det følger derfor av dette at et mindreforbruk i kommunale foretak enten skal settes av til kommunens disposisjonsfond, eller at det kan benyttes til å styrke inneværende års budsjettrammer. Retningslinjene for samhandling mellom kommunale foretak og Molde kommune som basisorganisasjon, sier at budsjettkorrigeringer skal vedtas samlet i basisorganisasjonens sak om budsjettrevisjon. Økonomirapportering Økonomirapporteringen i kommunen skal balansere politisk nivås behov for styringsinformasjon og de ressurser administrasjonen må benytte for å produsere styringsinformasjon. Rådmannen er av den oppfatning at dagens rapporteringsfrekvens ikke bør økes. Dette gjelder spesielt for driftssiden av budsjettet. For investeringsbudsjettet legges det nå opp til minimum en rapportering i tillegg til årsrapporten. På investeringssiden må det skilles mellom investeringsbudsjettet, som skal vise fremdrift og bevilgning innenfor budsjettåret, og prosjektstyring av flerårige investeringsprosjekt. Økonomirapportering på investeringssiden vil ha som formål å sikre bevilgning til de investeringene som er vedtatt i budsjettet. Informasjon knyttet til dette vil være nært knyttet til det enkelte prosjekt, men det har ikke som hensikt å være en rapportering for den enkelte prosjekt. Kommunen er nå i ferd med å innføre nytt BMS-verktøy. I dette verktøyet kan det ligge muligheter for å kunne sammenstille hensynet til det ettårige investeringsbudsjettet og de flerårige investeringsprosjektene på en bedre måte enn økonomisystemet klarer alene. Rådmannen tror at dette verktøyet kan gi en bedre og mer helhetlig styringsinformasjon og vil undersøke mulighetene i verktøyet når det blir implementert. Side 610

11 Vedrørende delegeringsreglement for Molde kommune I sak 120/12 vedtatt 15. november 2012 går det frem av andre avsnitt andre ledd i punkt at formannskapet kan ta opp lån på inntil 5 mill. kroner, Kommuneloven 50 sier at det kun er lov til å ta opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Arsbudsjettet, med nødvendige endringer, skal kommunestyret selv vedta. Det følger dermed av dette at behov for å ta opp lån må følge behov i budsjettet og at dette må behandles av kommunestyret selv. Skulle det oppstå behov for å avvike fra dette, må kommunen følge kommunelovens 13 om utvidet myndighet i hastesaker. Dette står også omtalt i delegeringsreglementet. Arne Sverre Dahl rådmann Kurt Magne Thrana økonomisjef Vedlegg 1 Revidert økonomireglement for Molde kommune Side 611

12 PS60/13 økonomireglement for Molde kommune - revidering Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Revidert økonomireglement for Molde kommune godkjennes og erstatter tidligere økonomireglement vedtatt 27. mai Delegeringsreglement for Molde kommune , sak 120/12 vedtatt 15. november 2012, punkt vedrørende låneopptak, korrigeres i samsvar med denne saken. Behandling Kåre Ellingsgård (AP) fremmet følgende forslag: Til punkt 7 Kommunale foretak: I avsnitt Årsregnskap mer/mindreforbruk tas inn følgende bestemmelse mellom de to setningene i avsnittet: Rådmannen gir sin vurdering av årsregnskapet og legger saken fram for formannskapet med forslag til vedtak. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kåre Ellingsgårds (AP) fremsatte forslag falt med 6 mot 41 stemmer.

13 PS 61/13 Finansreglement for Molde kommune Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Revidert finansreglement for Molde kommune godkjennes og gjøres gjeldende fra og med dato for vedtak i kommunestyret. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

14 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: /05 212&14 Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 31/13 Kontrollutvalget MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPOT FOR 2. TERTIAL 2013 Sekretærens innstilling Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2013, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget vil igjen bemerke at de ser alvorlig på kommunens økonomiske situasjon og forutsetter at de tiltak som rådmann har iverksatt for å redusere årets prognoserte merforbruk blir gjennomført. Saksopplysninger I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 77 nr 4 skal kontrollutvalget "påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte." I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4. Vedlagt saken følger: Saksframlegg til formannskap og kommunestyre Økonomirapport Molde kommune - Driftsresultat pr. 31.august 2013 Frie inntekter og finansieringsutgifter Molde kommune pr Finansrapport Molde kommune Status gjennomføring av kutt i årets budsjett Revisjonens kommentar til økonomirapporten, datert VURDERING Regnskapet for 2. tertial 2013 viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 32,1 mill. kroner. Dette fremkommer ved at resultatenhetene har hatt et samlet merforbruk på 22 mill. kroner, samt at kommunens frie inntekter har et negativt periodiseringsavvik på 10,1 mill. kroner. Dette er en forverring i forhold til samme periode i 2012 hvor regnskapet viste et negativt avvik på 12,5 mill. kroner. Samlet har enhetene brukt 68,1 % av årsbudsjettet pr Det er spesielt innenfor Barnehageområdet, Pleie- og omsorg, Sosialtjenesten NAV, Tiltak funksjonshemmede, Brann

15 og redningstjenesten og Kulturtjenesten at merforbruket er størst. Det er redegjort for avvikene mellom regnskap og budsjett, samt årsprognoser i rapporten fra enhetene. På inntektssiden er det forventet at summen av frie inntekter og finansutgifter vil bli noe bedre enn budsj ettert. Avkastning av kommunens fondsplasseringer har hatt en positiv utvikling tidligere i år og pr. 2. tertial er det en urealisert gevinst på 3,9 mill. kroner på fondsmidler plassert gjennom Pareto. Det er forventet en svikt i inntektene fra momskompensasjonen på investeringer. Av rådmannen er det anslått til 2,5 mill, kr. for Det er forventet en reduksjon i årets pensjonskostnader med kr 8,4 mill, kr. og reduserte renteutgifter med 3 mill. kroner i tillegg til økte renteinntekter av bankinnskudd med 2 mill. kroner. Samlet gir dette økte inntekter med 13,4 mill. kroner, mens reduserte inntekter utgjør 4,1 mill. kroner. Av saksframlegget til rådmannen går det fram at økonomirapporten for 2. tertial viser et prognosert regnskapsmessig merforbruk for 2013 på 21,8 mill. kroner. Målet er allikevel at årsresultat så nært som mulig skal gå i balanse. Rådmannen vil derfor i samarbeid med avdelings- og enhetsledere arbeide for å redusere avvikene i driften så mye som mulig. Oversikt over kostnadsreduserende tiltak til en samlet sum av kr går fram av vedlegg 4. Sekretær er ikke kjent med at det er feil eller mangler ved den fremlagte tertialrapporten. Regnskapsrapporten er for øvrig bekreftet av oppdragsansvarlig revisor. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

16 1",11 77_4, Arkiv: Molde kommune Rådmannen Saksmappe: Saksbehandler: Dato: / Ole Rødal Saksframlegg Økonomi- og finansrapport for Molde kommune per 2. tertial 2013 Utvalgssaksnr 49/13 Utvalg Drift- og forvaltningsutvalget Molde formannskap Molde kommunestyre Møtedato Rådmannens forslag til innstilling Økonomi- og finansrapport for Molde kommune per 2. tertial 2013 tas til orientering. Saksopplysninger Vedlagt oversendes økonomirapport per 31. august 2013 for Molde kommune. Det presiseres at rapporten er per 31. august 2013 og ikke tar hensyn til budsjettrevisjon II som kommer til politisk behandling i oktober. Rådmannen gjør også oppmerksom på at avvik i perioden i vedlegg 1 og 2 nå beregnes som periodebudsjett minus regnskap hittil. Det betyr at merforbruk og mindreinntekt blir rapportert med minus foran og mindreforbruk og merinntekt blir rapportert uten fortegn. Med andre ord; et minus fortegn viser en negativ utvikling og et tall uten fortegn (+) viser en positiv utvikling i forhold til rammen. Rapporten består av saksframlegget og fire vedlegg. Vedlegg 1 viser totalt driftsresultat for Molde kommune spesifisert per avdeling/enhet per 31. august Vedlegg 2 viser spesifikasjon over frie inntekter og finansieringsutgifter. Vedlegg 3 viser finansrapport per 31. august 2013 og vedlegg 4 viser status på gjennomføring av kutt jf. vedtatt budsjett for Periodisert avvik per 31. august 2013 og årsprognosen for 2013 for Molde kommune Totalt viser regnskapet et merforbruk per 31. august 2013 på 32,1 mill, kroner i forhold til periodisert budsjett. Inkludert i dette er et negativt periodiseringsavvik i kommunens frie inntekter og finansieringsutgifter på 10,1 mill. kroner. Avvik på disse postene er kommentert i denne saken umiddelbart etter avdelingenes/enhetenes kommentarer. Tjenesteområdene har et regnskapsført periodisert merforbruk på 22,0 mill. kroner. Arsprognosen viser at Molde kommune, slik situasjonen er i dag, forventes å få et merforbruk i tjenesteproduksjonen på 31,1 mill. kroner. Dette er en økning på 1,1 mill. kroner siden forrige rapportering per 30. april Behandling av budsjettrevisjon Il for 2013 vil ha innvirkning på forventet merforbruk, jf. rådmannens kommentarer til frie inntekter og finansieringsutgifter til slutt i rapporten. Side 4

17 Nedenfor er de vesentligste avvikene per 31. august 2013 kommentert. Økonomirapportering på avdelinger og enheter per august Det er presisert at enhetslederne og avdelingssjefene skal besvare følgende fire hovedspørsmål i forbindelse med rapporteringen: Forklaring av avvik på periodisert budsjett. Beskriv konkret de tiltak som er igangsatt eller skal igangsettes for å redusere eller fjerne merforbruk der det er nødvendig for å komme i balanse ved årets slutt. Beskrive konsekvensen av de tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres. Forklaring av avvik på årsprognose. Arsprognosen skal settes etter at enhetene har gjort det de kan av tiltak for å redusere eller fjerne et eventuelt merforbruk. Enhetene melder et negativt årsprognoseavvik på 31,1 mill. kroner. Dette er en økning på 1,1 mill. kroner fra forrige rapportering per april Nedenfor følger kommentarer fra den enkelte avdeling og enhet. Tabellen inneholder en sammenligning med rapporteringen for april. Dette for lettere å se utviklingen ved avdelingene og enhetene. Avvik i forhold til periodisert budsjett og årsprognose for 2013 for de enkelte avdelinger og enheter Drifts- o forvaltnin savdelin en inkl. rådmannen Periode- Periode- Periode- Pe riode- regns Periode kap budsjett avvik avvik i % Årsbudsjett Årspro 110Se AvvikAvvik i % April ,40 % August ,13 % Endring fia forrige periode Periodisert resultat Avdelingen har et mindreforbruk på kr ,- per 2. tertial ,13 % Hovedårsaken til mindreforbruket er at avdelingen har mottatt medlemsavgift fra de andre kommunene i ROR tidligere enn forventet (1,3 mill. kroner), utgiftene til stortingsvalget (1,0 mill. kroner) er ikke periodisert riktig per august og næringsfondet er inntektsført (0,7 mill. kroner). Det siste er bundne midler som eventuelt må overføres til neste år. Den økonomiske situasjon på andre tjenesteområder i avdelingen er stram og det er noe merforbruk på flere av dem. Tilskudd til ROR-IKT og lisens til Norsk helsenett har blitt større enn forventet, samtidig har avdelingen ikke fått inn inntekter i tråd med budsjett. Tiltak Det arbeides med å gjennomføre nedbemanning. En stilling ble tatt bort fra 31. juli og den andre nedbemanningen gjennomføres i løpet av høsten Dette er noe forsinket i forhold til budsjett. Det er innført digitale dokument for politikere for å redusere utgiftene til trykkeri, porto og budtjeneste. I tillegg blir det kontinuerlig vurdert og gjennomført mindre tiltak som kan gi innsparing med mål om økonomisk balanse i avdelingen. Konsekvens Prioritere hardt mellom oppgaver. Redusere budtjenesten. Side 5

18 Årsprognose Det meldes et merforbruk på 1,0 mill. kroner på årsprognose. Plan- o utviklin savdelin en eksl. fa seks onene Pe riode- Petiode- Periode- Pe riodeavvik i % Årsbudsjett Årsprognose Pe riode regns kap budsjett avvik April ,02 % August ,32 % Endring fra forrige periode / Periodisert resultat Avdelingen har et mindreforbruk på kr ,- per 2. tertial Fagseksjonene er ikke med i tallene her, da de rapporterer på respektive fagområder. Til tross for tilnærmet balanse er det avvik på enkelte poster i regnskapet. Hovedårsaken til balanse er at avdelingen har vakanser. Tiltak Ingen nye tiltak nødvendig, men avdelingen har holdt stillinger vakant for å komme i balanse ved årets slutt. Dette blir videreført. Konsekvens Lavere kapasitet på avdelingen. Årsprognose Avdelingen melder ingen avvik på årsprognose. Besparelse gjennom vakanser vil dekke opp for redusert inntekter fra eksterne prosjekter. Dette gir en årsprognose i balanse. Personal- o or anisas onsavdelin en Periode Periode- regnskap Periode- budsjett Periode- avvik Periode- avvik i % Årsbudsjett Årspro nose AvvikAvvik i % April ,87 % August ,55 % Endring fra forrigeperiode ,00 / Periodisert resultat Avdelingen har et merforbruk på kr per 2. tertial Dette skyldes manglende innkomne midler, utgifter til lærlingeordningen og utgifter til tiltak som skal gi effektivisering fremover. Tiltak Avdelingen har generelle stram drift og prioriterer hardt for å unngå merforbruk. Avdelingen søker om eksterne midler kontinuerlig. Alle på avdelingen er kurset i effektivisering og gjennomfører tiltak for å oppnå dette. Konsekvens Arbeidet med innføring av nye rutiner, som skal gi effektivisering for avdelingen og hele organisasjonen, har vært krevende for avdelingen. Dette kan medføre at andre viktige oppgaver blir satt på vent. Side 6

19 Årsprognose Det meldes ingen avvik på årsprognose. Økonomiavdelin Periode en Periode- regnskap Periode- budsjett Periode- avvik Periode- avvik i % A2 rsudstt bje Årsproose AvvikAvvik i % 'April ,59 % August ,63 % Endring fra tbrrige periode -50 0,00 / Periodisert resultat Avdelingen har et merforbruk på kr ,- per 2. tertial Årsaken til merforbruket er overtid i forbindelse med årsoppgjøret og mindre inntekter på pantegebyr enn budsjettert. Tiltak Deler av stilling blir foreløpig holdt vakant. Konsekvens På kort sikt forventer avdelingen å håndtere vakansen. Årsprognose Det meldes ingen avvik på årsprognose. Molde as Imottak Periode Periode- regnskap Pedode- budsjett Periode-' avvik Periode- avviki % Årsbudsjett Årspro nose AvvikAvvik i % April ,00 % August ,83 % Endring fra forrigeperiode / Periodisert resultat Enheten har et mindreforbruk på kr ,- per 2. tertial Avviket skyldes i hovedsak inntekter fra staten som det er krevende å periodisere helt presist. Tiltak Ingen tiltak iverksettes Konsekvens Ingen Årsprognose Det meldes ingen avvik på årsprognose. Side 7

20 Informas ons- o serviceavdelin en Periode Periode- Periode- Periode- Periode- Årsbudsjett Årspmgno AvvikAvvik i % April ,22 % August ,64 % Endringfraforrigeperiode ,00 / Periodisert avvik Avdelingen har et mindreforbruk på kr ,- per 2. tertial Det er kun små avvik på ulike budsjettposter. Tiltak Ingen nye tiltak er iverksatt. Driften holdes på et svært nøkternt nivå gjennom hele året. Konsekvens Ingen nye konsekvenser. Årsprognose Det meldes ingen avvik på årsprognose. Skoleområdet Periode- Periode- Periode- Periodeavvik i % Årsbudsjett Årspro nose Enhet regnskap budsjett avvik Avvik Avvik i / Fagseksjon skole ,76 % Kvam skole ,72 % Sellanrå skole ,97 % Langmyra skole ,36 % Nonlbyen skole ,36 % ,00 % Kviltorp skole ,41 % ,55 % Kleive oppvekstsenter ,06 % Bolsoya skole ,68 % Vågsetra barne- og ungdomsskole ,81 % Sekken oppvekstsenter ,28 % Bekkevoll ungdomsskole ,76 % Bergmo ungdornsskole ,85 % Skjevik bame- og ungdomsskole ,78 % ,87 % Sum august ,73 % ,33 % Sumapnl ,49 % ,34 % Endringfraforrigeperiode ,01 / Periodisert resultat Skoleområdet har et mindreforbruk på kr ,- per 2. tertial Skolene samlet har et merforbruk på 0,5 mill. kroner, noe som hovdesaklig skyldes økte lønnsutgifter som følge av elever med behov for ekstra ressurser. For fagseksjonen viser periodisert resultat et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Av dette skyldes 1,3 mill. mill. kroner periodiseringsavvik på skoleskyss, leie av Moldebadet og bruk av/avsetning til bundne driftsfond. Tiltak Side 8

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.6.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 14.20 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 21/15 26/15 Møteleder: Finn Myrland (Ap) Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 22.06.2015 Tid: kl. 10.00 kl. 12.15 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 16/15 21/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/14 Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 08/14 17/14 Møteleder: Are Krohn Venås (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 03.05.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/12 17/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 21.06.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Eide rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 24.04.2012 Tid: kl 10.00 kl 13.20 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 12/12 17/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/12 Møtedato: 26.09.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.40 Møtested: Åndalsnes sjukeheim / Rauma rådhus, Møterom 415 Sak nr: 25/12 31/12 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 11.04.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/11 15/11 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Ann Helen Dalheim (Uavh.)

Ann Helen Dalheim (Uavh.) KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/15 Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 12.00 kl. 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus Sak nr: 35/15 41/15 Møteleder: Ingvar Hals, leder

Detaljer

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 19.06.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/10 Møtedato: 16.06.10 Tid: kl 13.00 kl 15.00 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 15/10 20/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 14.06.2016 Tid: kl. 12.00 kl. 15.30 Møtested: Møterom «Beøy», 1.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 15/16 22/16 Møteleder: Lisbeth Valle,

Detaljer

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 09.09.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal kommunehus Sak nr: 23/11 29/11 Møteleder: Bjørn Flemmen Steinland,

Detaljer

Møte nr.: 5/17 Møtedato: Tid: Kl kl Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide Sak nr: 19/17 28/17

Møte nr.: 5/17 Møtedato: Tid: Kl kl Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide Sak nr: 19/17 28/17 KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr.: 5/17 Møtedato: 11.09.2017 Tid: Kl. 12.00 kl. 16.30 Møtested: Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide Sak nr: 19/17 28/17 Møteleder: Kåre Vevang, leder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016.

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016. KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.5.2016 Tid: Kl. 10.00 kl. 13.00 Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus Sak nr: 16/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Lars Ramstad,

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen. Sekretariatet fremmet innledningsvis forslag om to ekstra referatsaker RS 21/16 og RS 22/16.

Det var ingen merknader til innkallingen. Sekretariatet fremmet innledningsvis forslag om to ekstra referatsaker RS 21/16 og RS 22/16. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/16 Møtedato: 9.11.2016 Tid: Kl. 12.00 14.25 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 35/16 41/16 Møteleder: Trygve Grydeland, nestleder (H) Møtende

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 20.6.2016 Tid: Kl. 12.00 16.05 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 18/16 24/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Marit Seljeseth

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET)

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/10 Møtedato: 20.09.10 Tid: kl 13.00 kl 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 21/10 28/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/10 Møtedato: 29.11.10 Tid: kl 10.15 kl 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus Sak nr: 27/10 35/10 Møteleder: Eva Betten, nestleder

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 14.9.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.05 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 21/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H)

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H) KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.09.2015 Tid: kl 13.00 kl 15.50 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 22/15 29/15 Møteleder: Ola Krogstad, leder (Ap)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE»

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/14 Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl 12.00 kl 16.15 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 31/14 37/14 Møteleder: Finn Myrland, leder (Ap)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp)

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 31.01.2017 Tid: kl 12.20 kl 15.15 (Fra kl. 10.00-11.45: Virksomhetsbesøk hos Øran aktivitetshus) Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal

Detaljer

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/08 Møtedato: 12.06.08 Tid: kl. 09.30 12.30 Møtested: Rådhuset Sak nr: 08/08-14/08 Møteleder: Møtende medlemmer: Hans Kiplesund Erik Olufsen Kjell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: 17.03.2015 Tid: kl 12.00 kl 15.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/15 08/15 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2013 04. mai 2013 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2013/14021-7 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 23.5.2017 Tid: Kl. 10.00 kl.12.00 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 09/17 14/17 Møteleder: Lars Ramstad, leder (H) Møtende

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.1 /20115 11. mai 2015 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2015/18050-1 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Knut Arnestad, leder Rolf Emil Jensen, MØTEUTSKRIFT Vefik IKS: Regnskapsrevisor Aud Synnøve

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 13.06.2016 Tid: kl 12.00 kl 14.30 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 13/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp)

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/16 Møtedato: 31.10.2016 Tid: kl 11.00 kl 15.30 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 36/16 43/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap)

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/10 Møtedato: 11.03.10 Tid: kl 10.20 kl 14.15 Møtested: Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Møteleder: Møtende medlemmer: Eva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Ingen

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Ingen KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 30.11.2015 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 40/15 48/15 Møteleder: Trond M. Hansen Riise,

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 15.11.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 28/17 36/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 7.9.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:05 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Møteleder: Stig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer