Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE."

Transkript

1 og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

2 Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov, mens den andre gir en kort presentasjon av Hydros resultater og utvikling i Disse rapportene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Vår hovedrapport for 2008 er Annual Report Denne inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes på engelsk. På er hele innholdet i disse rapportene presentert samlet med noe tilleggs informasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles her på rapportering2008, og alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format og skrives ut etter eget valg. Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i Annual Report 2008 med ytterligere detaljer tilgjengelig på rapportering2008.

3 HYDRO Årsberetning side 3 Innhold Årsberetning 4 Aksjonærnformasjon 14 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 16 Regnskap for konsernet F2 Noter til konsernregnskapet F8 Note 1 Regnskapsprinsipper og rapporteringsenhet F8 Note 2 Endringer i regnskapsprinsipper og nye regnskapsstandarder F14 Note 3 Presentasjon og måling av virkelig verdi F14 Note 4 Viktige regnskapsestimater og hovedkilder til estimatusikkerhet F15 Note 5 Kjøp av virksomhet F18 Note 6 Salg av virksomhet F19 Note 7 Avhendet virksomhet og eiendeler holdt for salg F19 Note 8 Informasjon om segmentene og geografisk fordeling F23 Resultatregnskap Note 9 Andre inntekter Note 10 Råvarer og energikostnader Note 11 Godtgjørelse til ansatte og konsernledelse Note 12 Avskrivninger Note 13 Nedskrivninger Note 14 Forskning og utvikling Note 15 Operasjonelle leieavtaler Note 16 Finansinntekter og -kostnader Note 17 Resultatskatt Balanse Note 18 Verdipapirer Note 19 Fordringer Note 20 Varebeholdninger Note 21 Andre finansielle eiendeler og forpliktelser Note 22 Bygninger, maskiner, inventar og lignende F26 F26 F26 F26 F31 F31 F32 F32 F33 F33 F34 F34 F34 F34 F34 F35 Note 23 Immaterielle eiendeler Note 24 Goodwill Note 25 Investeringer i tilknyttede selskaper Note 26 Investeringer i felleskontrollerte foretak Note 27 Eiendeler i sameie Note 28 Banklån og annen rentebærende kortsiktg gjeld Note 29 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Note 30 Langsiktige lån Note 31 Avsetninger Note 32 Pensjonskostnader og forpliktelser Note 33 Utsatt skatt Note 34 Egenkapital Tilleggsinformasjon Note 35 Kapitalstyring Note 36 Utbytte Note 37 Garantiansvar Note 38 Betingende eiendeler og forpliktelser Note 39 Kontraktsforpliktelser og bevilgninger til fremtidige investeringer Note 40 Finansielle instrumenter Note 41 Finansiell og kommersiell markedsrisiko Note 42 Derivater og sikringsbokføring Note 43 Informasjon om kontanstrømoppstilling Note 44 Revisjonshonorar Note 45 Godtgjørelse til styret og bedriftsforsamling Note 46 Nærstående parter Norsk Hydro ASA Noter til regnskapet Norsk Hydro ASA Ansvarserklæring Revisjonsberetning Bedriftsforsamling F36 F37 F38 F40 F43 F43 F43 F44 F45 F46 F48 F48 F50 F50 F53 F53 F53 F54 F55 F58 F61 F63 F63 F64 F67 F68 F71 F77 F78 F78

4 side 4 HYDRO Årsberetning Årsberetning Hydro reagerte raskt og besluttsomt på den ekstraordinære nedgangen i aluminiummarkedet mot slutten av 2008, og vil fortsette å iverksette tiltak for å møte dagens ekstreme markedsforhold og sikre selskapets økonomiske stilling. Vi er i ferd med å stenge ned midlertidig eller endelig de deler av vår produksjon av primæraluminium og aluminiumoksid som har det høyeste kostnadsnivået. Vi har også stanset en betydelig del av produksjonen i våre omsmelteverk. Sammen med produksjonstilpasninger i vår nedstrømsvirksomhet og varslede nedbemanninger innenfor stabs- og støtteapparatet vil dette direkte berøre om lag av våre medarbeidere, mange ved at de må forlate selskapet. Vi vurderer løpende behovet for ytterligere reduksjoner i form av midlertidig stans eller nedleggelse av den delen av vår primærproduksjon som har høyest kostnader og også produksjonsanlegg innenfor forretningsområdet Produkter. Også våre aksjonærer har, etter å ha nytt godt av stigende aksjekurser og stadig økede utbytter, fått merke det verdensomfattende økonomiske tilbakeslaget. Styret foreslår i lys av den dramatiske svekkelsen i selskapets inntjening fra slutten av fjoråret og usikkerheten knyttet til 2009 at det ikke deles ut utbytte for regnskapsåret Styrking av Hydros konkurranseposisjon vil være en viktig målsetting i Ferdigstillelse av Qatalum i henhold til plan er blant de viktigste målene. Sammen med nedleggelse av produksjonskapasitet med høye kostnader vil oppstarten av Qatalum redusere de gjennomsnittlige produksjonskostnadene i Hydros smelteverkssystem og bidra til at selskapet står sterkere dersom krisen vedvarer og når den etter hvert tar slutt. Kostnadssituasjonen i 2009 vil påvirkes av fallende priser på råvarer som inngår i vår oppstrømsvirksomhet. Kostnadsbesparende tiltak er igangsatt eller under bearbeidelse på tvers av selskapet. Det å takle de kostnadsmessige problemstillingene som vår bransje står overfor, er viktig for å kunne møte utfordringene som ligger foran oss. I tiden framover vil vi likevel vurdere muligheter til vekst innenfor aluminiumoksid og primærmetall med fokus på forretningsmuligheter som vil styrke vår konkurranseposisjon ytterligere i en bransje med solide underliggende markedsforhold på lang sikt. Vi vil fortsette å utvikle vår nedstrømsvirksomhet med vekt på selektiv vekst i sektorer med gode resultater. Selskapets energiaktiviteter vil spille en viktig rolle når det gjelder å sikre konkurransedyktig kraft til vår aluminiumproduksjon. I januar 2009 kunngjorde styret at Eivind Reiten ønsket å fratre etter mer enn 20 år i selskapets tjeneste. Styret beklager dette, men har respekt for hans beslutning. Reiten har gjennom de siste åtte årene ledet selskapet gjennom den mest omfattende omstruktureringen i Hydros 103 år lange historie, fra å være et industrikonglomerat til å bli et fokusert aluminium- og energiselskap. Samtidig var styret tilfreds med å kunne meddele at Reiten etterfølges av Svein Richard Brandtzæg med virkning fra 30. mars. Brandtzæg har bred og solid erfaring fra ulike deler av Hydros metallvirksomhet, herunder i ledende stillinger utenfor Norge. Viktige begivenheter Hydros resultater i 2008 ble vesentlig påvirket etter hvert som den globale finanskrisen førte til et dramatisk fall i etterspørselen etter primæraluminium og aluminiumprodukter mot slutten av Underliggende EBIT gikk ned til millioner kroner, sammenliknet med det solide resultatet på millioner kroner som vi oppnådde i Høyere råvarekostnader, som har påvirket hele bransjen, har også hatt betydelig innvirkning på Hydros underliggende resultater, i tillegg til den betydelige nedgangen i markedet i fjerde kvartal. De underliggende resultatene ble også påvirket av lagernedskrivninger på om lag 700 millioner kroner som følge av det kraftige fallet i aluminiumprisen mot slutten av året. På grunn av den kraftige forverringen i markedsforholdene og høye kostnader på innsatsfaktorer ble EBIT og resultat fra videreført virksomhet belastet med om lag 2,5 milliarder kroner i nedskrivninger. Den omfattende nedgangen i verdensøkonomien har ført til kraftig tilbakegang i etterspørselen etter aluminium og hurtig lageroppbygging. Ved slutten av året nådde prisene et nivå som er lavere enn produksjonskostnadene for mesteparten av den globale smelteverkskapasiteten. Nedgangen fra det høye prisnivået i midten av 2008 savner sidestykke i aluminiumindustriens historie. Som reaksjon på dette nådde de varslede kapasitetsreduksjonene ved smelteverkene et nivå på rundt 1,5 millioner tonn på global basis unntatt Kina ved utgangen av 2008, og har siden økt ytterligere til rundt 3 millioner tonn. Av den varslede kapasitetsreduksjonen forventes mesteparten stengt innen utgangen av første halvår. Markedet for metallprodukter i Europa og Nord- Amerika har svekket seg dramatisk i løpet av fjerde kvartal Markedet for bildeler kollapset, noe som førte til kraftig nedgang i etterspørselen etter bilkomponenter og støpelegeringer i aluminium. I tillegg har bygg- og anleggsmarkedet i USA og Europa svekket seg betydelig, noe som har ført til fallende etterspørsel. Hydro har gjort omfattende justeringer for å møte den kraftige nedgangen i aluminiummarkedet og har varslet reduksjoner i produksjonskapasiteten for primæraluminium på 23 prosent. Dette tilsvarer om lag tonn i året av den delen av vår kapasitet som har høyest produksjonskostnader. Om lag tonn av den samlede reduksjonen vil være gjennomført innen utgangen av første kvartal, mens resten vil gjennomføres innen utgangen av andre kvartal Disse tiltakene vil forbedre gjennomsnittskostnaden i vår primærproduksjon. Produksjonen av omsmeltet metall ved støperiene våre er redusert med 45 prosent, eller rundt tonn i året. I tillegg er det besluttet å stenge midlertidig produksjonen av aluminiumoksid ved det deleide raffineriet Alpart på Jamaica. Hydro har også gjort betydelige kutt i kapasiteten i nedstrømsvirksomheten gjennom skiftreduksjoner og kostnadsreduksjoner i hele selskapet. Underliggende EBIT for Aluminium Metall gikk betydelig ned for året, påvirket av lavere realiserte priser og en betydelig økning i kostnadene til kraft, fossilt brensel, frakt, lut, legeringsmetaller og karbon. I tillegg kommer effekten av lagernedskrivnin

5 HYDRO Årsberetning side 5 gene som er drøftet over. Prisene målt i norske kroner gikk ned, noe som fikk negativ effekt på de underliggende resultatene. Underliggende EBIT gikk ned for Produkter i 2008 grunnet en kraftig nedgang i etterspørselen, spesielt mot slutten av året. Energi leverte rekordhøye resultater for året, hovedsakelig på grunn av rekordhøy produksjon av kraft og fortsatt høye spotpriser. Smelteverket Qatalum, eid 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro og med en kapasitet på tonn per år, var om lag 60 prosent ferdigstilt ved utgangen av året. Prosjektet er i rute for oppstart rundt årsskiftet 2009/2010 og innenfor budsjettrammen. Når Qatalum settes i drift, vil det bli et av de mest kostnadseffektive smelteverkene i verden og blant de ti prosent beste på bransjens kostnadskurve. De samlede investeringene for Qatalum er beregnet til 5,6 milliarder amerikanske dollar, hvor Hydros andel er 2,8 milliarder amerikanske dollar. 55 prosent av de samlede kostnadene er finansiert ved egenkapital fra partnerne, mens resten er skaffet gjennom prosjektfinansiering til gunstige vilkår. Aluminiumoksidraffineriet Alunorte i Brasil hadde en vellykket oppstart i tredje kvartal 2008, etter sin tredje utvidelse, og gikk med full drift i fjerde kvartal. Prosjektet ble fullført til riktig tid og innenfor budsjettrammen. Grunnet vårt høye investeringsnivå og forventninger om lavere kontantstrøm fra driften arbeider Hydro med å skaffe ytterligere finansiering for å dekke framtidige kapitalbehov. Hydro har nylig inngått en låneavtale med et syndikat av internasjonale banker på 750 millioner euro med tre års løpetid. 100 millioner euro ble trukket på denne avtalen i mars En flervaluta beredskapskreditt på til sammen 1,7 milliarder amerikanske dollar som ble inngått i 2007 og som utløper i 2014, er fortsatt ubenyttet. For å sikre vår finansielle posisjon er våre investeringer (unntatt Qatalum) redusert med 2,5 milliarder kroner, om lag 40 prosent i forhold til nivået i Investorinformasjon Kursen på Hydro-aksjen var 27,80 kroner ved utgangen av Hvis vi tar med utbyttet på 5,00 kroner per aksje som ble utbetalt i 2008 var den samlede avkastningen per aksje i 2008 negativ med 44,80 kroner eller 58 prosent. Aksjekursutvikling i 2008 Kroner Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Hydro Oslo Børs Benchmark Index S&P 500 Index På grunn av den krevende markedssituasjonen og begrenset forutsigbarhet både i aluminiummarkedet og finansmarkedet, foreslår Hydros styre å ikke betale utbytte for Styret anser det som fornuftig å bevare selskapets kapitalressurser til organiske investeringer i Qatalum-prosjektet og for å redusere øvrig finansieringsbehov. I løpet av 2008 kjøpte vi også tilbake aksjer for 149 millioner kroner. Økonomiske resultater og underliggende driftsresultater Økonomiske resultater for 2008 EBIT for Hydro utgjorde millioner kroner for året, sammenliknet med millioner kroner i EBIT inkluderte også en belastning på om lag 2,5 milliarder kroner, som består av nedskrivninger på millioner kroner grunnet de forverrede markedsforholdene og nedskrivninger på om lag 300 millioner kroner knyttet til minoritetsinvesteringer i solenergivirksomheten, noe som reflekterer lavere markedsverdi på solenergiselskaper. EBIT omfattet også urealiserte tap på LME-derivater, kraftkontrakter og valutakontrakter på om lag millioner kroner og 920 millioner kroner for henholdsvis 2008 og Størrelsen på disse effektene som vil oppstå periodisk påvirkes av endringer i markedsverdi. Disse kan være betydelige. Resten av postene som er utelatt fra underliggende EBIT består hovedsakelig av gevinster og tap på salg og andre kostnader og belastninger i enkeltanlegg og -virksomheter som typisk ikke ventes å oppstå regelmessig. Disse postene utgjorde en kostnad på henholdsvis 148 millioner kroner og 62 millioner kroner for 2008 og Finanskostnadene for året beløp seg til millioner kroner, inkludert et netto valutatap på millioner kroner. Om lag 60 prosent av tapene er knyttet til tap på amerikanske dollar, og hovedsakelig til Hydros sikringsprogram for amerikanske dollar. Resten er stort sett knyttet til tap på konsernmellomværende med pålydende i euro. Euro-tapet har ingen likviditetseffekt og blir utliknet i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen i Hydros konsernregnskap. Renteinntektene gikk ned til 769 millioner kroner, sammenliknet med millioner kroner i Inntjeningen i 2007 reflekterte en betydelig kontantstrøm og kortsiktige investeringer i løpet av de første månedene av året før utbetaling av fisjonsmellomværende til StatoilHydro 1. oktober Skattekostnaden for 2008 utgjorde et positivt beløp på 565 millioner kroner, sammenliknet med et negativt beløp på millioner kroner for 2007, noe som representerer henholdsvis 15 og 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Resultat fra videreført virksomhet var et tap på millioner kroner i 2008, sammenliknet med et overskudd på millioner kroner året før. RoaCE 1) var 0,7 prosent for 2008, sammenliknet med 14,5 prosent for ) RoaCE defineres som resultat etter skatt, delt på gjennomsnittlig sysselsatt kapital.

6 Nøkkeltall fra driften 4) % endring side 6 HYDRO Årsberetning Underliggende driftsresultater Nøkkeltall Millioner kroner, unntatt tall per aksje % endring Driftsinntekter (6) % Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (87) % Poster ekskludert 1) Underliggende EBIT (41) % Underliggende EBIT: Aluminium Metall (57) % Aluminium Produkter (27) % Energi % Konsernaktiviteter og elimineringer (290) (647) 55 % Underliggende EBIT (41) % Rapportert resultat fra videreført virksomhet (3.267) >(100) % Underliggende resultat fra videreført virksomhet (56) % Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) (3,04) 7,17 >(100) % Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet 2) 2,62 6,26 (58) % Finansielle data: Investeringer - millioner kroner % Justert netto rentebærende gjeld 3) (15.440) (842) >(100) % 1) Mer informasjon om poster ekskludert fra underliggende EBIT er vist senere i rapporten. 2) Resultat per aksje fra videreført virksomhet og underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet er beregnet ut fra veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer. 3) Beregningene er gjort ved utløpet av gjeldende perioder. Se note 35 Kapitalstyring i Hydros årsregnskap om netto rentebærende gjeld. Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 5) % Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 5) (5) % Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) % Totalt salg av metallprodukter eks. pressbolthandel 6) (9) % Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) (6) % Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) (4) % Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 7) (10) % Kraftproduksjon (GWh) % 4) Inkludert den proporsjonale andelen av produksjon og priser i investeringer i tilknyttede selskaper. 5) Inklusive effekt av strategiske kurssikringer. I fjerde kvartal 2008 endret Hydro sin definisjon av realiserte priser til å bli beregnet når produktene blir levert og fakturert til kundene. Tidligere ble realiserte priser beregnet når flytende metal ble overført fra elektrolyse til støperi for videre bearbeiding. Tidligere perioder er omarbeidet i henhold til ny definisjon. 6) Eks. lokalt salg fra Slovalco i ) Automotive-salg er eksklusiv Castings, Magnesium og Worcester.

7 HYDRO Årsberetning side 7 De underliggende resultatene 1) for Aluminium Metall gikk ned i løpet av året. Resultatene var påvirket av lavere realiserte priser målt i norske kroner og en betydelig økning i kostnadene til kraft, frakt, legeringsmetaller og karbon, i tillegg til effekten av lagernedskrivninger på om lag 700 millioner kroner. Produksjonen av primærmetall var høy og stabil gjennom året, og flere av våre smelteverk nådde nye rekorder. Volumet fra støperiene gikk ned i andre halvår grunnet den kraftige reduksjonen i etterspørselen. Resultatet for bauksitt- og aluminiumoksidvirksomheten gikk også ned sammenliknet med året før, påvirket av tap fra aluminiumoksidraffineriet Alpart. De underliggende resultatene for Alunorte gikk også ned i løpet av året. De positive effektene av høyere volumer og aluminiumoksidpriser ble mer enn utliknet av betydelig høyere energipriser, valutaeffekter og høyere priser på bauksitt. Volumene økte fra Alunorte etter den vellykkede oppstarten av den tredje utvidelsen av anlegget i tredje kvartal i Alunorte avsluttet også en omlegging av anleggets kraftproduksjon med å ta i bruk et varmekraftverk etter oppstarten av nye kullfyrte dampkjeler mot slutten av Sammen med den kraftige nedgangen i oljeprisen har denne forbedringen i sammensetning av energikilder redusert anleggets energikostnader i fjerde kvartal De underliggende resultatene fra våre kommersielle aktiviteter gikk ned for året 2008 som helhet sammenliknet med 2007, noe som hovedsakelig reflekterer betydelig lavere resultater i handelsvirksomheten og lavere produksjon grunnet markedsutviklingen i andre halvår. Underliggende EBIT for Produkter gikk ned i 2008 sammenliknet med Valsede Produkter leverte bedre underliggende resultater, og hadde en positiv marginutvikling som utliknet nedgangen i volum. Den europeiske ekstruderingsvirksomheten gjorde det bedre enn den generelle markedsnedgangen de første ni månedene i 2008, men de underliggende resultatene gikk ned for året som helhet, tungt påvirket av markedsnedgangen i det siste kvartalet. De underliggende resultatene for virksomheten i USA forbedret seg også de ni første månedene i 2008 sammenliknet med 2007, drevet av betydelige kostnadsreduksjoner. Men denne positive utviklingen ble mer enn utliknet av uroen i markedet i det siste kvartalet i De underliggende resultatene for virksomheten i Sør- Amerika forbedret seg i 2008 i forhold til året før. Betydelig lavere volumer påvirket også de underliggende resultatene for Automotive i 2008 sammenliknet med året før. Automotivevirksomheten pådro seg også kostnader knyttet til oppstart av nye produktlinjer, i tillegg til kostnader for å redusere kapasiteten i tråd med de rådende markedsforholdene. Underliggende EBIT for Energi forbedret seg med 47 prosent sammenliknet med Forbedringen skyldes hovedsakelig høyere spotpriser, høyere kraftproduksjon og noe lavere driftskostnader. Hydros kraftproduksjon i Norge utgjorde nærmere 11,4 TWh i 2008, som er det høyeste nivået som er registrert noensinne. Grunnet store nedbørsmengder i 2007 og 2008 har kraftproduksjonen begge årene vært betydelig høyere enn det historiske gjennomsnittet. Direkte kraftproduksjonskostnader, som omfatter drift og vedlikehold, nettariffer, eiendomsskatt og konsesjonsavgifter, gikk noe ned i forhold til Nedgangen reflekterer hovedsakelig lavere nettariffer. Selskapets solenergiaktiviteter er i en utviklingsfase og pådro seg et underliggende tap på 130 millioner kroner i 2008, sammenliknet med et underliggende tap på 82 millioner kroner i Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultater For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen på neste side utelatt fra EBIT (resultat før finansposter og skatt) og resultat fra videreført virksomhet. Urealiserte derivateffekter på LME- og kraftkontrakter inkluderer urealiserte gevinster og tap på kontrakter som vurderes til markedsverdi der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Omfanget av disse tilbakevendende effektene avhenger av endringer i markedsverdi, som kan være betydelige. Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter inkluderer urealiserte gevinster og tap på visse kontrakter i utenlandsk valuta som gjelder våre tilknyttede selskaper. Resten av postene som er utelatt fra underliggende EBIT, består hovedsakelig av gevinster og tap på salg og andre kostnader og belastninger i enkeltanlegg og -virksomheter som typisk ikke ventes å oppstå regelmessig. Beregnet skatteeffekt av poster som er utelatt fra underliggende EBIT er basert på Hydros effektive skattesats, justert for skatteeffekten av finansposter, mens skatteeffekten av valutagevinster/-tap er beregnet med 28 prosent. Netto valutagevinst/- tap inkluderer gevinster og tap på alle kontrakter og saldoer i utenlandsk valuta som er inkludert i balansen i de periodene som er presentert. Disse beløpene gjelder hovedsakelig tap på Hydros sikringsprogram for amerikanske dollar og konsernmellomværende med pålydende i euro. Likviditet, finansiell posisjon og investeringer Kontanter og kortsiktige investeringer var 3,5 milliarder kroner høyere enn rentebærende gjeld ved utgangen av Hydros justerte gjeldsgrad, definert som netto rentebærende gjeld (som hovedsakelig består av netto ikke-finansierte pensjonsforpliktelser etter skatt, nåverdien av leasingforpliktelser og Hydros andel av rentebærende gjeld i tilknyttede selskaper) delt på justert egenkapital, var 0,30 ved utgangen av året. 1) For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater, har vi i den følgende resultatgjennomgangen utelatt enkelte poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet, som urealiserte gevinster og tap på derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. Se eget avsnitt et annet sted i rapporten ( Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultater ) for mer informasjon om disse postene.

8 side 8 HYDRO Årsberetning Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhet 1) Millioner kroner Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter 314 (137) Metalleffekt, Valsede Produkter Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) Tapsavsetninger (kraftkontrakter) (Gevinst) / tap på avhendelser (453) (641) Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager Tyskland, endring i skatteprosent - (47) Poster ekskludert fra underliggende EBIT Netto valuta(gevinst)/-tap (2.254) Beregnet skatteeffekt (3.460) 325 Tyskland, endring i skatteprosent - (300) Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (1.101) 1) Negative tall angir gevinst, mens positive tall angir tap. I 2008 gikk netto kontantstrøm tilført fra driften betydelig ned fra 14,3 milliarder kroner i 2007 til 2,9 milliarder kroner i Netto utgående kontantstrøm i løpet av året var 6,1 milliarder kroner. Som følge av dette gikk Hydros likvide midler ned med 7,1 milliarder kroner til 5 milliarder kroner. Den viktigste anvendelsen av kontanter i 2008 gjaldt betydelige investeringer i varige driftsmidler og øvrige langsiktige investeringer på til sammen 9,0 milliarder kroner og utbytte på 6,4 milliarder kroner. Inkludert i disse beløpene er 3,1 milliarder i investeringer knyttet til Qatalum og 4,5 milliarder kroner i ekstraordinært utbytte. De viktigste kildene til likviditet var 2,9 milliarder kroner fra videreført virksomhet og 5,2 milliarder knyttet til salget av Hydro Polymers. Netto kontantstrøm fra driften i 2009 vil bli negativt påvirket av svært krevende markedsforhold og forventninger om fortsatt lave aluminiumpriser. Utsikter Hydro står overfor krevende markedsforhold med betydelig overskuddstilbud i aluminiummarkedet, noe som har ført til et kraftig press på aluminiumprisene. Tre-månedersprisen på metallbørsen i London (LME) nådde sitt laveste nivå på mer enn sju år, amerikanske dollar per tonn, 24. februar Aluminiumprisen ventes fortsatt å ligge på et lavt nivå en tid framover, med betydelig usikkerhet når det gjelder den videre utviklingen. Det økonomiske nedgangen har ført til fallende etterspørsel etter råmaterialer, noe som har resultert i en nedgang i kostnadene på innsatsfaktorer ved smelteverkene. Kostnaden på aluminiumoksid er normalt knyttet til aluminiumprisen, og prisjusteringene skjer derfor relativt raskt. Prisene på andre viktige råmaterialer beveger seg også nedover. Kontrakter og tidsetterslep i produksjon og logistikkprosesser for noen råmaterialer vil resultere i fortsatt høye kostnader i den første delen av 2009, noe som vil ha en negativ effekt på Hydros driftsresultater. Det er indikasjoner på at energiprisene i Europa og USA vil holde seg på et høyt nivå, til tross for at de viser en nedadgående trend. Det er ventet at etterspørselen i de viktigste aluminiummarkedene fortsatt vil ligge på et svært lavt nivå, en situasjon som kan vare hele året. Det er betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for en oppgang. Det globale forbruket av primæraluminium, unntatt Kina, kan potensielt gå ned med opptil prosent i 2009 fra et forbruksnivå på 25 millioner tonn i Det kinesiske forbruket av primæraluminium kan gå litt ned fra nivået på 12,5 millioner tonn i Etterspørselen etter valsede produkter i Europa er ventet å gå videre ned i månedene som kommer på bakgrunn av svak etterspørsel i de fleste markedene. De generelle utsiktene i det europeiske ekstruderingsmarkedet er svake med lavere etterspørsel i de fleste markedssegmenter, spesielt i bilindustrien og transportsektoren. I USA ventes det at ekstruderingsmarkedet fortsatt vil ligge på et svært lavt nivå, uten tegn til oppgang. De nordiske kraftprisene har gått ned i de første ukene i 2009, både i spotmarkedet og på terminkontrakter som er omsatt på kraftbørsen Nord Pool. Økt vinterforbruk av kraft og lavere nivå enn normalt i magasinene i Norge og Sverige ventes imidlertid å bidra til at prisene holder seg på et relativt høyt nivå i første tre til fire månedene i 2009.

9 HYDRO Årsberetning side 9 Risiko Risikostyring berører alle sider av verdiskapingen, inkludert strategi, finansiering, kommersielle spørsmål, organisasjon, helse, miljø, sikring og sikkerhet, omdømme, samfunnsansvar, offentlig rammeverk, samt andre juridiske forhold. Hydros styre foretar jevnlige vurderinger av selskapets systemer og kompetanse for risikostyring. Hydro står overfor mange typer risiko og usikkerhetsfaktorer i det globale markedet. Endringer i konkurranse- og markedssituasjonen virker inn på margin-, pris- og volumutviklingen. Etter en periode med stor uro i finansmarkedet og en ekstraordinær markedsnedgang mot slutten av 2008, står vi overfor et aluminiummarked med stort overskuddstilbud og lave priser. Kostnadene på innsatsfaktorene faller, men på kort sikt er det ventet at mange fortsatt vil ligge på et høyt nivå. Vi står overfor utfordringer knyttet til å sikre tilfredsstillende finansiering og en høyere risiko for at våre motparter ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser i et marked der det er begrenset tilgang på risikodempende instrumenter. Svingninger i prisnivået kan ha en betydelig innvirkning på våre resultater. Rapporterte driftsresultater og selskapets konkurranseposisjon påvirkes av utviklingen i valutakurser, spesielt når det gjelder amerikanske dollar, euro og norske kroner. Kina oppmuntrer til en mer arbeidsintensiv produksjon av videreforedlede og ferdige produkter, noe som øker eksponeringen for vår nedstrømsvirksomhet. Aluminiumproduksjonen er avhengig av å sikre betydelige mengder energi til konkurransedyktige priser. Vi er eksponert for stadig mer omfattende lovgivning knyttet til klimagassutslipp, som har direkte innvirkning på Hydros aluminiumproduksjon og også indirekte gjennom høyere kraftpriser. Omposisjonering og omstrukturering er viktig for å sikre at vår aluminiumvirksomhet er levedyktig også i framtiden. Kompliserte oppstrømsprosjekter gir store utfordringer når det gjelder tidsplaner og kostnadskontroll. Større ulykker, rettsprosesser eller etterforskning av mulige lovovertredelser kan ha stor innvirkning på vårt omdømme. Hydros ekspansjon ventes i økende grad å finne sted i nye vekstmarkeder, noe som øker risikoen for uforutsette endringer i rammevilkårene. Risikostyringen i Hydro bygger på prinsippet om at vurdering av risiko er en integrert del av all forretningsvirksomhet. Ansvaret ligger hos det enkelte forretningsområde og koordineres av stabsenheter på konsernnivå. Det er etablert policy og prosedyrer for styring av risiko. Likviditetsrisiko De krevende markedsforholdene mot slutten av 2008 har ført til økt oppmerksomhet omkring kreditt- og likviditetsrisiko i hele organisasjonen. Planlagte investeringer er redusert, og vi vil fortsette å iverksette kostnadsreduserende tiltak. Hydro inntar en proaktiv holdning overfor kunder for å redusere kredittrisikoen. Hydro overvåker også de økonomiske resultatene til viktige leverandører for å redusere risikoen for manglende leveranser til drift og viktige prosjekter. Priser og valuta Utviklingen i Hydros driftsresultater påvirkes først og fremst av prisene på hovedproduktene, aluminium og kraft, i tillegg til endringer i de viktigste valutaene, amerikanske dollar og euro, i forhold til norske kroner. Som oppstrømsselskap er det Hydros hovedstrategi å godta eksponering for variasjoner i aluminiumog energiprisene, samtidig som vi arbeider for å redusere gjennomsnittskostnadene i våre smelteverk. I videreforedling og annen marginbasert virksomhet har vi til en viss grad benyttet prissikring for å beskytte marginene mot svingninger i råvareprisene. Hydro har etablert et sikringssystem for å beskytte kommersielle kontrakter mot svingninger i alumin iumprisen. For å redusere selskapets eksponering for variasjoner i kursen på amerikanske dollar har Hydro etablert terminkontrakter for salg av amerikanske dollar, hovedsakelig mot norske kroner. Dette programmet blir nå redusert for å reflektere lavere eksponering, grunnet fallende LME-priser og økende gjeld i amerikanske dollar. I løpet av 2008 har Hydro i begrenset grad inngått terminkontrakter for andre valutatyper for å sikre inntekts- og kostnadsposisjoner. Kontrollfunksjoner og prosedyrer Vi følger den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse av desember Det er gitt en detaljert beskrivelse av dette på side 16. Styrets revisjonsutvalg utøver en kontrollfunksjon og legger til rette for styrets behandling av selskapets finansielle rapportering. Finansiell stilling Hydros hovedstrategi for å dempe risiko knyttet til variasjoner i kontantstrøm er å opprettholde en sterk finansiell stilling og god kredittverdighet. For å oppnå dette har Hydro som mål, over en syklus, at den justerte gjeldsgraden skal være lavere enn 0,55, og at forholdet mellom midler tilført fra driften og justert netto rentebærende gjeld skal være høyere enn 0,40. I tillegg har Hydro etablert retningslinjer for likviditetsreserver og tilbakebetalingsprofilen på selskapets gjeldsportefølje for å sikre sin økonomiske posisjon. Selskapets finansielle posisjon var innenfor retningslinjene for disse nøkkeltallene ved utgangen av 2008.

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Årsrapport Bærekraftrapport

Årsrapport Bærekraftrapport Årsrapport Bærekraftrapport 01 Om statkrafts årsrapport God eierstyring og selskapsledelse bidrar til verdiskaping 05 ÅRSBERETNING Statkraft Statkraft AS konsern 68 26 69 27 70 28 Egenkapital 29 71 30

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Prop. 131 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 21. mai 2010, godkjent

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer