Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE."

Transkript

1 og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

2 Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov, mens den andre gir en kort presentasjon av Hydros resultater og utvikling i Disse rapportene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Vår hovedrapport for 2008 er Annual Report Denne inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes på engelsk. På er hele innholdet i disse rapportene presentert samlet med noe tilleggs informasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles her på rapportering2008, og alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format og skrives ut etter eget valg. Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i Annual Report 2008 med ytterligere detaljer tilgjengelig på rapportering2008.

3 HYDRO Årsberetning side 3 Innhold Årsberetning 4 Aksjonærnformasjon 14 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 16 Regnskap for konsernet F2 Noter til konsernregnskapet F8 Note 1 Regnskapsprinsipper og rapporteringsenhet F8 Note 2 Endringer i regnskapsprinsipper og nye regnskapsstandarder F14 Note 3 Presentasjon og måling av virkelig verdi F14 Note 4 Viktige regnskapsestimater og hovedkilder til estimatusikkerhet F15 Note 5 Kjøp av virksomhet F18 Note 6 Salg av virksomhet F19 Note 7 Avhendet virksomhet og eiendeler holdt for salg F19 Note 8 Informasjon om segmentene og geografisk fordeling F23 Resultatregnskap Note 9 Andre inntekter Note 10 Råvarer og energikostnader Note 11 Godtgjørelse til ansatte og konsernledelse Note 12 Avskrivninger Note 13 Nedskrivninger Note 14 Forskning og utvikling Note 15 Operasjonelle leieavtaler Note 16 Finansinntekter og -kostnader Note 17 Resultatskatt Balanse Note 18 Verdipapirer Note 19 Fordringer Note 20 Varebeholdninger Note 21 Andre finansielle eiendeler og forpliktelser Note 22 Bygninger, maskiner, inventar og lignende F26 F26 F26 F26 F31 F31 F32 F32 F33 F33 F34 F34 F34 F34 F34 F35 Note 23 Immaterielle eiendeler Note 24 Goodwill Note 25 Investeringer i tilknyttede selskaper Note 26 Investeringer i felleskontrollerte foretak Note 27 Eiendeler i sameie Note 28 Banklån og annen rentebærende kortsiktg gjeld Note 29 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Note 30 Langsiktige lån Note 31 Avsetninger Note 32 Pensjonskostnader og forpliktelser Note 33 Utsatt skatt Note 34 Egenkapital Tilleggsinformasjon Note 35 Kapitalstyring Note 36 Utbytte Note 37 Garantiansvar Note 38 Betingende eiendeler og forpliktelser Note 39 Kontraktsforpliktelser og bevilgninger til fremtidige investeringer Note 40 Finansielle instrumenter Note 41 Finansiell og kommersiell markedsrisiko Note 42 Derivater og sikringsbokføring Note 43 Informasjon om kontanstrømoppstilling Note 44 Revisjonshonorar Note 45 Godtgjørelse til styret og bedriftsforsamling Note 46 Nærstående parter Norsk Hydro ASA Noter til regnskapet Norsk Hydro ASA Ansvarserklæring Revisjonsberetning Bedriftsforsamling F36 F37 F38 F40 F43 F43 F43 F44 F45 F46 F48 F48 F50 F50 F53 F53 F53 F54 F55 F58 F61 F63 F63 F64 F67 F68 F71 F77 F78 F78

4 side 4 HYDRO Årsberetning Årsberetning Hydro reagerte raskt og besluttsomt på den ekstraordinære nedgangen i aluminiummarkedet mot slutten av 2008, og vil fortsette å iverksette tiltak for å møte dagens ekstreme markedsforhold og sikre selskapets økonomiske stilling. Vi er i ferd med å stenge ned midlertidig eller endelig de deler av vår produksjon av primæraluminium og aluminiumoksid som har det høyeste kostnadsnivået. Vi har også stanset en betydelig del av produksjonen i våre omsmelteverk. Sammen med produksjonstilpasninger i vår nedstrømsvirksomhet og varslede nedbemanninger innenfor stabs- og støtteapparatet vil dette direkte berøre om lag av våre medarbeidere, mange ved at de må forlate selskapet. Vi vurderer løpende behovet for ytterligere reduksjoner i form av midlertidig stans eller nedleggelse av den delen av vår primærproduksjon som har høyest kostnader og også produksjonsanlegg innenfor forretningsområdet Produkter. Også våre aksjonærer har, etter å ha nytt godt av stigende aksjekurser og stadig økede utbytter, fått merke det verdensomfattende økonomiske tilbakeslaget. Styret foreslår i lys av den dramatiske svekkelsen i selskapets inntjening fra slutten av fjoråret og usikkerheten knyttet til 2009 at det ikke deles ut utbytte for regnskapsåret Styrking av Hydros konkurranseposisjon vil være en viktig målsetting i Ferdigstillelse av Qatalum i henhold til plan er blant de viktigste målene. Sammen med nedleggelse av produksjonskapasitet med høye kostnader vil oppstarten av Qatalum redusere de gjennomsnittlige produksjonskostnadene i Hydros smelteverkssystem og bidra til at selskapet står sterkere dersom krisen vedvarer og når den etter hvert tar slutt. Kostnadssituasjonen i 2009 vil påvirkes av fallende priser på råvarer som inngår i vår oppstrømsvirksomhet. Kostnadsbesparende tiltak er igangsatt eller under bearbeidelse på tvers av selskapet. Det å takle de kostnadsmessige problemstillingene som vår bransje står overfor, er viktig for å kunne møte utfordringene som ligger foran oss. I tiden framover vil vi likevel vurdere muligheter til vekst innenfor aluminiumoksid og primærmetall med fokus på forretningsmuligheter som vil styrke vår konkurranseposisjon ytterligere i en bransje med solide underliggende markedsforhold på lang sikt. Vi vil fortsette å utvikle vår nedstrømsvirksomhet med vekt på selektiv vekst i sektorer med gode resultater. Selskapets energiaktiviteter vil spille en viktig rolle når det gjelder å sikre konkurransedyktig kraft til vår aluminiumproduksjon. I januar 2009 kunngjorde styret at Eivind Reiten ønsket å fratre etter mer enn 20 år i selskapets tjeneste. Styret beklager dette, men har respekt for hans beslutning. Reiten har gjennom de siste åtte årene ledet selskapet gjennom den mest omfattende omstruktureringen i Hydros 103 år lange historie, fra å være et industrikonglomerat til å bli et fokusert aluminium- og energiselskap. Samtidig var styret tilfreds med å kunne meddele at Reiten etterfølges av Svein Richard Brandtzæg med virkning fra 30. mars. Brandtzæg har bred og solid erfaring fra ulike deler av Hydros metallvirksomhet, herunder i ledende stillinger utenfor Norge. Viktige begivenheter Hydros resultater i 2008 ble vesentlig påvirket etter hvert som den globale finanskrisen førte til et dramatisk fall i etterspørselen etter primæraluminium og aluminiumprodukter mot slutten av Underliggende EBIT gikk ned til millioner kroner, sammenliknet med det solide resultatet på millioner kroner som vi oppnådde i Høyere råvarekostnader, som har påvirket hele bransjen, har også hatt betydelig innvirkning på Hydros underliggende resultater, i tillegg til den betydelige nedgangen i markedet i fjerde kvartal. De underliggende resultatene ble også påvirket av lagernedskrivninger på om lag 700 millioner kroner som følge av det kraftige fallet i aluminiumprisen mot slutten av året. På grunn av den kraftige forverringen i markedsforholdene og høye kostnader på innsatsfaktorer ble EBIT og resultat fra videreført virksomhet belastet med om lag 2,5 milliarder kroner i nedskrivninger. Den omfattende nedgangen i verdensøkonomien har ført til kraftig tilbakegang i etterspørselen etter aluminium og hurtig lageroppbygging. Ved slutten av året nådde prisene et nivå som er lavere enn produksjonskostnadene for mesteparten av den globale smelteverkskapasiteten. Nedgangen fra det høye prisnivået i midten av 2008 savner sidestykke i aluminiumindustriens historie. Som reaksjon på dette nådde de varslede kapasitetsreduksjonene ved smelteverkene et nivå på rundt 1,5 millioner tonn på global basis unntatt Kina ved utgangen av 2008, og har siden økt ytterligere til rundt 3 millioner tonn. Av den varslede kapasitetsreduksjonen forventes mesteparten stengt innen utgangen av første halvår. Markedet for metallprodukter i Europa og Nord- Amerika har svekket seg dramatisk i løpet av fjerde kvartal Markedet for bildeler kollapset, noe som førte til kraftig nedgang i etterspørselen etter bilkomponenter og støpelegeringer i aluminium. I tillegg har bygg- og anleggsmarkedet i USA og Europa svekket seg betydelig, noe som har ført til fallende etterspørsel. Hydro har gjort omfattende justeringer for å møte den kraftige nedgangen i aluminiummarkedet og har varslet reduksjoner i produksjonskapasiteten for primæraluminium på 23 prosent. Dette tilsvarer om lag tonn i året av den delen av vår kapasitet som har høyest produksjonskostnader. Om lag tonn av den samlede reduksjonen vil være gjennomført innen utgangen av første kvartal, mens resten vil gjennomføres innen utgangen av andre kvartal Disse tiltakene vil forbedre gjennomsnittskostnaden i vår primærproduksjon. Produksjonen av omsmeltet metall ved støperiene våre er redusert med 45 prosent, eller rundt tonn i året. I tillegg er det besluttet å stenge midlertidig produksjonen av aluminiumoksid ved det deleide raffineriet Alpart på Jamaica. Hydro har også gjort betydelige kutt i kapasiteten i nedstrømsvirksomheten gjennom skiftreduksjoner og kostnadsreduksjoner i hele selskapet. Underliggende EBIT for Aluminium Metall gikk betydelig ned for året, påvirket av lavere realiserte priser og en betydelig økning i kostnadene til kraft, fossilt brensel, frakt, lut, legeringsmetaller og karbon. I tillegg kommer effekten av lagernedskrivnin

5 HYDRO Årsberetning side 5 gene som er drøftet over. Prisene målt i norske kroner gikk ned, noe som fikk negativ effekt på de underliggende resultatene. Underliggende EBIT gikk ned for Produkter i 2008 grunnet en kraftig nedgang i etterspørselen, spesielt mot slutten av året. Energi leverte rekordhøye resultater for året, hovedsakelig på grunn av rekordhøy produksjon av kraft og fortsatt høye spotpriser. Smelteverket Qatalum, eid 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro og med en kapasitet på tonn per år, var om lag 60 prosent ferdigstilt ved utgangen av året. Prosjektet er i rute for oppstart rundt årsskiftet 2009/2010 og innenfor budsjettrammen. Når Qatalum settes i drift, vil det bli et av de mest kostnadseffektive smelteverkene i verden og blant de ti prosent beste på bransjens kostnadskurve. De samlede investeringene for Qatalum er beregnet til 5,6 milliarder amerikanske dollar, hvor Hydros andel er 2,8 milliarder amerikanske dollar. 55 prosent av de samlede kostnadene er finansiert ved egenkapital fra partnerne, mens resten er skaffet gjennom prosjektfinansiering til gunstige vilkår. Aluminiumoksidraffineriet Alunorte i Brasil hadde en vellykket oppstart i tredje kvartal 2008, etter sin tredje utvidelse, og gikk med full drift i fjerde kvartal. Prosjektet ble fullført til riktig tid og innenfor budsjettrammen. Grunnet vårt høye investeringsnivå og forventninger om lavere kontantstrøm fra driften arbeider Hydro med å skaffe ytterligere finansiering for å dekke framtidige kapitalbehov. Hydro har nylig inngått en låneavtale med et syndikat av internasjonale banker på 750 millioner euro med tre års løpetid. 100 millioner euro ble trukket på denne avtalen i mars En flervaluta beredskapskreditt på til sammen 1,7 milliarder amerikanske dollar som ble inngått i 2007 og som utløper i 2014, er fortsatt ubenyttet. For å sikre vår finansielle posisjon er våre investeringer (unntatt Qatalum) redusert med 2,5 milliarder kroner, om lag 40 prosent i forhold til nivået i Investorinformasjon Kursen på Hydro-aksjen var 27,80 kroner ved utgangen av Hvis vi tar med utbyttet på 5,00 kroner per aksje som ble utbetalt i 2008 var den samlede avkastningen per aksje i 2008 negativ med 44,80 kroner eller 58 prosent. Aksjekursutvikling i 2008 Kroner Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Hydro Oslo Børs Benchmark Index S&P 500 Index På grunn av den krevende markedssituasjonen og begrenset forutsigbarhet både i aluminiummarkedet og finansmarkedet, foreslår Hydros styre å ikke betale utbytte for Styret anser det som fornuftig å bevare selskapets kapitalressurser til organiske investeringer i Qatalum-prosjektet og for å redusere øvrig finansieringsbehov. I løpet av 2008 kjøpte vi også tilbake aksjer for 149 millioner kroner. Økonomiske resultater og underliggende driftsresultater Økonomiske resultater for 2008 EBIT for Hydro utgjorde millioner kroner for året, sammenliknet med millioner kroner i EBIT inkluderte også en belastning på om lag 2,5 milliarder kroner, som består av nedskrivninger på millioner kroner grunnet de forverrede markedsforholdene og nedskrivninger på om lag 300 millioner kroner knyttet til minoritetsinvesteringer i solenergivirksomheten, noe som reflekterer lavere markedsverdi på solenergiselskaper. EBIT omfattet også urealiserte tap på LME-derivater, kraftkontrakter og valutakontrakter på om lag millioner kroner og 920 millioner kroner for henholdsvis 2008 og Størrelsen på disse effektene som vil oppstå periodisk påvirkes av endringer i markedsverdi. Disse kan være betydelige. Resten av postene som er utelatt fra underliggende EBIT består hovedsakelig av gevinster og tap på salg og andre kostnader og belastninger i enkeltanlegg og -virksomheter som typisk ikke ventes å oppstå regelmessig. Disse postene utgjorde en kostnad på henholdsvis 148 millioner kroner og 62 millioner kroner for 2008 og Finanskostnadene for året beløp seg til millioner kroner, inkludert et netto valutatap på millioner kroner. Om lag 60 prosent av tapene er knyttet til tap på amerikanske dollar, og hovedsakelig til Hydros sikringsprogram for amerikanske dollar. Resten er stort sett knyttet til tap på konsernmellomværende med pålydende i euro. Euro-tapet har ingen likviditetseffekt og blir utliknet i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen i Hydros konsernregnskap. Renteinntektene gikk ned til 769 millioner kroner, sammenliknet med millioner kroner i Inntjeningen i 2007 reflekterte en betydelig kontantstrøm og kortsiktige investeringer i løpet av de første månedene av året før utbetaling av fisjonsmellomværende til StatoilHydro 1. oktober Skattekostnaden for 2008 utgjorde et positivt beløp på 565 millioner kroner, sammenliknet med et negativt beløp på millioner kroner for 2007, noe som representerer henholdsvis 15 og 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Resultat fra videreført virksomhet var et tap på millioner kroner i 2008, sammenliknet med et overskudd på millioner kroner året før. RoaCE 1) var 0,7 prosent for 2008, sammenliknet med 14,5 prosent for ) RoaCE defineres som resultat etter skatt, delt på gjennomsnittlig sysselsatt kapital.

6 Nøkkeltall fra driften 4) % endring side 6 HYDRO Årsberetning Underliggende driftsresultater Nøkkeltall Millioner kroner, unntatt tall per aksje % endring Driftsinntekter (6) % Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (87) % Poster ekskludert 1) Underliggende EBIT (41) % Underliggende EBIT: Aluminium Metall (57) % Aluminium Produkter (27) % Energi % Konsernaktiviteter og elimineringer (290) (647) 55 % Underliggende EBIT (41) % Rapportert resultat fra videreført virksomhet (3.267) >(100) % Underliggende resultat fra videreført virksomhet (56) % Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) (3,04) 7,17 >(100) % Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet 2) 2,62 6,26 (58) % Finansielle data: Investeringer - millioner kroner % Justert netto rentebærende gjeld 3) (15.440) (842) >(100) % 1) Mer informasjon om poster ekskludert fra underliggende EBIT er vist senere i rapporten. 2) Resultat per aksje fra videreført virksomhet og underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet er beregnet ut fra veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer. 3) Beregningene er gjort ved utløpet av gjeldende perioder. Se note 35 Kapitalstyring i Hydros årsregnskap om netto rentebærende gjeld. Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 5) % Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 5) (5) % Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) % Totalt salg av metallprodukter eks. pressbolthandel 6) (9) % Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) (6) % Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) (4) % Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 7) (10) % Kraftproduksjon (GWh) % 4) Inkludert den proporsjonale andelen av produksjon og priser i investeringer i tilknyttede selskaper. 5) Inklusive effekt av strategiske kurssikringer. I fjerde kvartal 2008 endret Hydro sin definisjon av realiserte priser til å bli beregnet når produktene blir levert og fakturert til kundene. Tidligere ble realiserte priser beregnet når flytende metal ble overført fra elektrolyse til støperi for videre bearbeiding. Tidligere perioder er omarbeidet i henhold til ny definisjon. 6) Eks. lokalt salg fra Slovalco i ) Automotive-salg er eksklusiv Castings, Magnesium og Worcester.

7 HYDRO Årsberetning side 7 De underliggende resultatene 1) for Aluminium Metall gikk ned i løpet av året. Resultatene var påvirket av lavere realiserte priser målt i norske kroner og en betydelig økning i kostnadene til kraft, frakt, legeringsmetaller og karbon, i tillegg til effekten av lagernedskrivninger på om lag 700 millioner kroner. Produksjonen av primærmetall var høy og stabil gjennom året, og flere av våre smelteverk nådde nye rekorder. Volumet fra støperiene gikk ned i andre halvår grunnet den kraftige reduksjonen i etterspørselen. Resultatet for bauksitt- og aluminiumoksidvirksomheten gikk også ned sammenliknet med året før, påvirket av tap fra aluminiumoksidraffineriet Alpart. De underliggende resultatene for Alunorte gikk også ned i løpet av året. De positive effektene av høyere volumer og aluminiumoksidpriser ble mer enn utliknet av betydelig høyere energipriser, valutaeffekter og høyere priser på bauksitt. Volumene økte fra Alunorte etter den vellykkede oppstarten av den tredje utvidelsen av anlegget i tredje kvartal i Alunorte avsluttet også en omlegging av anleggets kraftproduksjon med å ta i bruk et varmekraftverk etter oppstarten av nye kullfyrte dampkjeler mot slutten av Sammen med den kraftige nedgangen i oljeprisen har denne forbedringen i sammensetning av energikilder redusert anleggets energikostnader i fjerde kvartal De underliggende resultatene fra våre kommersielle aktiviteter gikk ned for året 2008 som helhet sammenliknet med 2007, noe som hovedsakelig reflekterer betydelig lavere resultater i handelsvirksomheten og lavere produksjon grunnet markedsutviklingen i andre halvår. Underliggende EBIT for Produkter gikk ned i 2008 sammenliknet med Valsede Produkter leverte bedre underliggende resultater, og hadde en positiv marginutvikling som utliknet nedgangen i volum. Den europeiske ekstruderingsvirksomheten gjorde det bedre enn den generelle markedsnedgangen de første ni månedene i 2008, men de underliggende resultatene gikk ned for året som helhet, tungt påvirket av markedsnedgangen i det siste kvartalet. De underliggende resultatene for virksomheten i USA forbedret seg også de ni første månedene i 2008 sammenliknet med 2007, drevet av betydelige kostnadsreduksjoner. Men denne positive utviklingen ble mer enn utliknet av uroen i markedet i det siste kvartalet i De underliggende resultatene for virksomheten i Sør- Amerika forbedret seg i 2008 i forhold til året før. Betydelig lavere volumer påvirket også de underliggende resultatene for Automotive i 2008 sammenliknet med året før. Automotivevirksomheten pådro seg også kostnader knyttet til oppstart av nye produktlinjer, i tillegg til kostnader for å redusere kapasiteten i tråd med de rådende markedsforholdene. Underliggende EBIT for Energi forbedret seg med 47 prosent sammenliknet med Forbedringen skyldes hovedsakelig høyere spotpriser, høyere kraftproduksjon og noe lavere driftskostnader. Hydros kraftproduksjon i Norge utgjorde nærmere 11,4 TWh i 2008, som er det høyeste nivået som er registrert noensinne. Grunnet store nedbørsmengder i 2007 og 2008 har kraftproduksjonen begge årene vært betydelig høyere enn det historiske gjennomsnittet. Direkte kraftproduksjonskostnader, som omfatter drift og vedlikehold, nettariffer, eiendomsskatt og konsesjonsavgifter, gikk noe ned i forhold til Nedgangen reflekterer hovedsakelig lavere nettariffer. Selskapets solenergiaktiviteter er i en utviklingsfase og pådro seg et underliggende tap på 130 millioner kroner i 2008, sammenliknet med et underliggende tap på 82 millioner kroner i Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultater For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen på neste side utelatt fra EBIT (resultat før finansposter og skatt) og resultat fra videreført virksomhet. Urealiserte derivateffekter på LME- og kraftkontrakter inkluderer urealiserte gevinster og tap på kontrakter som vurderes til markedsverdi der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Omfanget av disse tilbakevendende effektene avhenger av endringer i markedsverdi, som kan være betydelige. Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter inkluderer urealiserte gevinster og tap på visse kontrakter i utenlandsk valuta som gjelder våre tilknyttede selskaper. Resten av postene som er utelatt fra underliggende EBIT, består hovedsakelig av gevinster og tap på salg og andre kostnader og belastninger i enkeltanlegg og -virksomheter som typisk ikke ventes å oppstå regelmessig. Beregnet skatteeffekt av poster som er utelatt fra underliggende EBIT er basert på Hydros effektive skattesats, justert for skatteeffekten av finansposter, mens skatteeffekten av valutagevinster/-tap er beregnet med 28 prosent. Netto valutagevinst/- tap inkluderer gevinster og tap på alle kontrakter og saldoer i utenlandsk valuta som er inkludert i balansen i de periodene som er presentert. Disse beløpene gjelder hovedsakelig tap på Hydros sikringsprogram for amerikanske dollar og konsernmellomværende med pålydende i euro. Likviditet, finansiell posisjon og investeringer Kontanter og kortsiktige investeringer var 3,5 milliarder kroner høyere enn rentebærende gjeld ved utgangen av Hydros justerte gjeldsgrad, definert som netto rentebærende gjeld (som hovedsakelig består av netto ikke-finansierte pensjonsforpliktelser etter skatt, nåverdien av leasingforpliktelser og Hydros andel av rentebærende gjeld i tilknyttede selskaper) delt på justert egenkapital, var 0,30 ved utgangen av året. 1) For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater, har vi i den følgende resultatgjennomgangen utelatt enkelte poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet, som urealiserte gevinster og tap på derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. Se eget avsnitt et annet sted i rapporten ( Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultater ) for mer informasjon om disse postene.

8 side 8 HYDRO Årsberetning Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhet 1) Millioner kroner Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter 314 (137) Metalleffekt, Valsede Produkter Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) Tapsavsetninger (kraftkontrakter) (Gevinst) / tap på avhendelser (453) (641) Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager Tyskland, endring i skatteprosent - (47) Poster ekskludert fra underliggende EBIT Netto valuta(gevinst)/-tap (2.254) Beregnet skatteeffekt (3.460) 325 Tyskland, endring i skatteprosent - (300) Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (1.101) 1) Negative tall angir gevinst, mens positive tall angir tap. I 2008 gikk netto kontantstrøm tilført fra driften betydelig ned fra 14,3 milliarder kroner i 2007 til 2,9 milliarder kroner i Netto utgående kontantstrøm i løpet av året var 6,1 milliarder kroner. Som følge av dette gikk Hydros likvide midler ned med 7,1 milliarder kroner til 5 milliarder kroner. Den viktigste anvendelsen av kontanter i 2008 gjaldt betydelige investeringer i varige driftsmidler og øvrige langsiktige investeringer på til sammen 9,0 milliarder kroner og utbytte på 6,4 milliarder kroner. Inkludert i disse beløpene er 3,1 milliarder i investeringer knyttet til Qatalum og 4,5 milliarder kroner i ekstraordinært utbytte. De viktigste kildene til likviditet var 2,9 milliarder kroner fra videreført virksomhet og 5,2 milliarder knyttet til salget av Hydro Polymers. Netto kontantstrøm fra driften i 2009 vil bli negativt påvirket av svært krevende markedsforhold og forventninger om fortsatt lave aluminiumpriser. Utsikter Hydro står overfor krevende markedsforhold med betydelig overskuddstilbud i aluminiummarkedet, noe som har ført til et kraftig press på aluminiumprisene. Tre-månedersprisen på metallbørsen i London (LME) nådde sitt laveste nivå på mer enn sju år, amerikanske dollar per tonn, 24. februar Aluminiumprisen ventes fortsatt å ligge på et lavt nivå en tid framover, med betydelig usikkerhet når det gjelder den videre utviklingen. Det økonomiske nedgangen har ført til fallende etterspørsel etter råmaterialer, noe som har resultert i en nedgang i kostnadene på innsatsfaktorer ved smelteverkene. Kostnaden på aluminiumoksid er normalt knyttet til aluminiumprisen, og prisjusteringene skjer derfor relativt raskt. Prisene på andre viktige råmaterialer beveger seg også nedover. Kontrakter og tidsetterslep i produksjon og logistikkprosesser for noen råmaterialer vil resultere i fortsatt høye kostnader i den første delen av 2009, noe som vil ha en negativ effekt på Hydros driftsresultater. Det er indikasjoner på at energiprisene i Europa og USA vil holde seg på et høyt nivå, til tross for at de viser en nedadgående trend. Det er ventet at etterspørselen i de viktigste aluminiummarkedene fortsatt vil ligge på et svært lavt nivå, en situasjon som kan vare hele året. Det er betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for en oppgang. Det globale forbruket av primæraluminium, unntatt Kina, kan potensielt gå ned med opptil prosent i 2009 fra et forbruksnivå på 25 millioner tonn i Det kinesiske forbruket av primæraluminium kan gå litt ned fra nivået på 12,5 millioner tonn i Etterspørselen etter valsede produkter i Europa er ventet å gå videre ned i månedene som kommer på bakgrunn av svak etterspørsel i de fleste markedene. De generelle utsiktene i det europeiske ekstruderingsmarkedet er svake med lavere etterspørsel i de fleste markedssegmenter, spesielt i bilindustrien og transportsektoren. I USA ventes det at ekstruderingsmarkedet fortsatt vil ligge på et svært lavt nivå, uten tegn til oppgang. De nordiske kraftprisene har gått ned i de første ukene i 2009, både i spotmarkedet og på terminkontrakter som er omsatt på kraftbørsen Nord Pool. Økt vinterforbruk av kraft og lavere nivå enn normalt i magasinene i Norge og Sverige ventes imidlertid å bidra til at prisene holder seg på et relativt høyt nivå i første tre til fire månedene i 2009.

9 HYDRO Årsberetning side 9 Risiko Risikostyring berører alle sider av verdiskapingen, inkludert strategi, finansiering, kommersielle spørsmål, organisasjon, helse, miljø, sikring og sikkerhet, omdømme, samfunnsansvar, offentlig rammeverk, samt andre juridiske forhold. Hydros styre foretar jevnlige vurderinger av selskapets systemer og kompetanse for risikostyring. Hydro står overfor mange typer risiko og usikkerhetsfaktorer i det globale markedet. Endringer i konkurranse- og markedssituasjonen virker inn på margin-, pris- og volumutviklingen. Etter en periode med stor uro i finansmarkedet og en ekstraordinær markedsnedgang mot slutten av 2008, står vi overfor et aluminiummarked med stort overskuddstilbud og lave priser. Kostnadene på innsatsfaktorene faller, men på kort sikt er det ventet at mange fortsatt vil ligge på et høyt nivå. Vi står overfor utfordringer knyttet til å sikre tilfredsstillende finansiering og en høyere risiko for at våre motparter ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser i et marked der det er begrenset tilgang på risikodempende instrumenter. Svingninger i prisnivået kan ha en betydelig innvirkning på våre resultater. Rapporterte driftsresultater og selskapets konkurranseposisjon påvirkes av utviklingen i valutakurser, spesielt når det gjelder amerikanske dollar, euro og norske kroner. Kina oppmuntrer til en mer arbeidsintensiv produksjon av videreforedlede og ferdige produkter, noe som øker eksponeringen for vår nedstrømsvirksomhet. Aluminiumproduksjonen er avhengig av å sikre betydelige mengder energi til konkurransedyktige priser. Vi er eksponert for stadig mer omfattende lovgivning knyttet til klimagassutslipp, som har direkte innvirkning på Hydros aluminiumproduksjon og også indirekte gjennom høyere kraftpriser. Omposisjonering og omstrukturering er viktig for å sikre at vår aluminiumvirksomhet er levedyktig også i framtiden. Kompliserte oppstrømsprosjekter gir store utfordringer når det gjelder tidsplaner og kostnadskontroll. Større ulykker, rettsprosesser eller etterforskning av mulige lovovertredelser kan ha stor innvirkning på vårt omdømme. Hydros ekspansjon ventes i økende grad å finne sted i nye vekstmarkeder, noe som øker risikoen for uforutsette endringer i rammevilkårene. Risikostyringen i Hydro bygger på prinsippet om at vurdering av risiko er en integrert del av all forretningsvirksomhet. Ansvaret ligger hos det enkelte forretningsområde og koordineres av stabsenheter på konsernnivå. Det er etablert policy og prosedyrer for styring av risiko. Likviditetsrisiko De krevende markedsforholdene mot slutten av 2008 har ført til økt oppmerksomhet omkring kreditt- og likviditetsrisiko i hele organisasjonen. Planlagte investeringer er redusert, og vi vil fortsette å iverksette kostnadsreduserende tiltak. Hydro inntar en proaktiv holdning overfor kunder for å redusere kredittrisikoen. Hydro overvåker også de økonomiske resultatene til viktige leverandører for å redusere risikoen for manglende leveranser til drift og viktige prosjekter. Priser og valuta Utviklingen i Hydros driftsresultater påvirkes først og fremst av prisene på hovedproduktene, aluminium og kraft, i tillegg til endringer i de viktigste valutaene, amerikanske dollar og euro, i forhold til norske kroner. Som oppstrømsselskap er det Hydros hovedstrategi å godta eksponering for variasjoner i aluminiumog energiprisene, samtidig som vi arbeider for å redusere gjennomsnittskostnadene i våre smelteverk. I videreforedling og annen marginbasert virksomhet har vi til en viss grad benyttet prissikring for å beskytte marginene mot svingninger i råvareprisene. Hydro har etablert et sikringssystem for å beskytte kommersielle kontrakter mot svingninger i alumin iumprisen. For å redusere selskapets eksponering for variasjoner i kursen på amerikanske dollar har Hydro etablert terminkontrakter for salg av amerikanske dollar, hovedsakelig mot norske kroner. Dette programmet blir nå redusert for å reflektere lavere eksponering, grunnet fallende LME-priser og økende gjeld i amerikanske dollar. I løpet av 2008 har Hydro i begrenset grad inngått terminkontrakter for andre valutatyper for å sikre inntekts- og kostnadsposisjoner. Kontrollfunksjoner og prosedyrer Vi følger den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse av desember Det er gitt en detaljert beskrivelse av dette på side 16. Styrets revisjonsutvalg utøver en kontrollfunksjon og legger til rette for styrets behandling av selskapets finansielle rapportering. Finansiell stilling Hydros hovedstrategi for å dempe risiko knyttet til variasjoner i kontantstrøm er å opprettholde en sterk finansiell stilling og god kredittverdighet. For å oppnå dette har Hydro som mål, over en syklus, at den justerte gjeldsgraden skal være lavere enn 0,55, og at forholdet mellom midler tilført fra driften og justert netto rentebærende gjeld skal være høyere enn 0,40. I tillegg har Hydro etablert retningslinjer for likviditetsreserver og tilbakebetalingsprofilen på selskapets gjeldsportefølje for å sikre sin økonomiske posisjon. Selskapets finansielle posisjon var innenfor retningslinjene for disse nøkkeltallene ved utgangen av 2008.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Resultat før finansposter og skatt

Resultat før finansposter og skatt Beste resultat noensinne fra Hydro Oslo (2007-07-24): Konsolidert resultat (IFRS) Andre Første Andre Første Første kvartal kvartal kvartal halvår halvår År Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Driftsinntekter

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Norsk Hydro CMD 2014.pdf Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2014: Styrket drift og høyere verdiskaping i stramt marked

Norsk Hydro CMD 2014.pdf Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2014: Styrket drift og høyere verdiskaping i stramt marked MeldingsID: 366081 Innsendt dato: 27.11.2014 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 220964 Innsendt dato: 21.10.2008 07:31 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium

Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium Oslo (2005-12-15): Norsk Hydro ASA venter rekordhøy inntjening i 2005 som følge av høye oljepriser og bedre priser på aluminium,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Loomis Foreign Exchange AS

Loomis Foreign Exchange AS Q3 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, tredje kvartal 2016 Q3 2016 Oslo, 19 oktober 2016 Q3 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, tredje kvartal 2016 Tredje kvartal innebærer høysesong for

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Board of Directors report 2010

Board of Directors report 2010 Årsberetning Financial statements og årsregnskap and 2010 Board of Directors report 2010 2 ÅRSBERETNING Nøkkeltall og høydepunkter NØKKELTALL HØYDEPUNKTER Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer