Årsregnskap og årsberetning Aluminium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium"

Transkript

1 og årsberetning 2007 Aluminium

2 side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov, mens den andre gir en kort presentasjon av Hydros utvikling og utfordringer i Disse rapportene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Vår hovedrapport for 2007 er Annual Report Denne inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes kun på engelsk. På er hele innholdet i disse rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles på og alle delene av rapportene kan lastes ned og skrives ut etter eget valg. Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i Annual Report 2007 og ligger også på Hydros nettsider. Design: CobraCreuna Produksjon: Hydro Print: Kampen Grafisk Publikasjonen er trykket på FSC-sertifisert papir. Trykkeriet er Svane-sertifisert.

3 HYDRO Årsberetning side 3 Innhold Årsberetning 4 Aksjonærnformasjon 14 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 17 Regnskap for konsernet F1 Noter til konsernregnskapet F7 Note 1 Regnskapsprinsipper og rapporteringsenhet Note 2 Endringer i regnskapsprinsipper og nye regnskapsstandarder Note 3 Presentasjon og måling av virkelig verdi Note 4 Viktige regnskapsestimater og hovedkilder til usikkerhet Note 5 Kjøp av virksomhet Note 6 Salg av virksomhet Note 7 Avhendet virksomhet Note 8 Informasjon om segmentene og geografisk fordeling Resultatregnskap Note 9 Andre inntekter Note 10 Råvarer og energikostnader Note 11 Godtgjørelse til ansatte og konsernledelse Note 12 Avskrivninger Note 13 Nedskrivninger Note 14 Forskning og utvikling Note 15 Leie- og leasingavtaler Note 16 Finansinntekter og -kostnader Note 17 Resultatskatt Balanse Note 18 Markedsbaserte verdipapirer Note 19 Fordringer Note 20 Varebeholdninger Note 21 Andre finansielle eiendeler og forpliktelser Note 22 Bygninger, maskiner, inventar og lignende Note 23 Immaterielle eiendeler F7 F14 F14 F15 F18 F19 F19 F24 F27 F27 F27 F28 F37 F37 F37 F37 F38 F38 F39 F39 F39 F39 F39 F40 F41 Note 24 Goodwill Note 25 Tilknyttede selskaper Note 26 Felleskontrollerte foretak Note 27 Eiendeler i sameie Note 28 Banklån og annen kortsiktg rentebærende gjeld Note 29 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Note 30 Langsiktige lån Note 31 Avsetninger Note 32 Pensjonskostnader og forpliktelser Note 33 Utsatt skatt Note 34 Egenkapital Tilleggsinformasjon Note 35 Kapitalstyring Note 36 Utbytte Note 37 Garantiansvar Note 38 Betingende eiendeler og forpliktelser Note 39 Kontraktsforpliktelser og bevilgninger til fremtidige investeringer Note 40 Finansielle instrumenter Note 41 Finansiell og kommersiell markedsrisiko Note 42 Derivater og sikringsbokføring Note 43 Informasjon om kontanstrømoppstilling Note 44 Honorar til eksterne revisorer Note 45 Godtgjørelse til styret og bedriftsforsamling Note 46 Nærstående parter Note 47 Konvertering til IFRS Balanse og resultat Norsk Hydro ASA Noter til regnskapet Norsk Hydro ASA Revisjonsberetning Bedriftsforsamling F42 F43 F45 F48 F48 F48 F49 F50 F51 F53 F53 F55 F55 F58 F58 F59 F59 F60 F63 F66 F68 F69 F70 F73 F74 F87 F90 F97 F97

4 side 4 HYDRO Årsberetning Årsberetning Etter at Hydros olje- og gassvirksomhet fusjonerte med Statoil i oktober 2007, har Hydro gått inn i en ny epoke som Europas ledende aluminiumselskap med en solid egenproduksjon av kraft. Vi vil fortsette å satse på vår oppstrømsvirksomhet ved å utvikle en konkurransedyktig portefølje av aluminiumverk, med vekt på effektiv drift og vekstmuligheter innenfor alumina og produksjon av primæraluminium. Vi vil spille en ledende rolle når det gjelder å bygge store, nye, effektive og miljøvennlige primærverk, og vi arbeider i øyeblikket med å oppføre et stort nytt metallverk i Qatar. En strukturert, effektiv og forutsigbar prosjektutvikling og -gjennomføring vil ligge til grunn for våre globale vekstambisjoner var et år med omfattende omstrukturering for Hydros nedstrømsvirksomhet. I tiden framover vil vi til bygge på våre ulike virksomheter innenfor valsede produkter, generelle profiler, byggsystemer, presisjonsrør og bilkomponenter, som alle har en ledende posisjon i sine respektive markeder. Vi vil fokusere på teknologisk lederskap og effektiv drift sammen med en overlegen produktkvalitet og kundeservice for å forbedre resultatene i virksomhetene. Vi vil satse på selektiv vekst innenfor de beste sektorene, blant annet innenfor den europeiske ekstruderingsvirksomheten og byggesystemer. Energivirksomheten vil spille en ledende rolle når det gjelder å sikre konkurransedyktig, langsiktig kraft til vår aluminiumvirksomhet. Vi tar også sikte på å utvikle en konkurransedyktig posisjon innenfor solenergi sammen med våre samarbeidspartnere på dette området. Viktige begivenheter i 2007 Hydro oppnådde solide resultater i 2007, noe en høy global etterspørsel og høye aluminiumpriser har bidratt til. Det underliggende resultatet fra videreført virksomhet økte til millioner kroner, sammenliknet med millioner kroner i Det underliggende resultatet før finansposter og skatt gikk litt ned til millioner for året. Styret i Hydro har foreslått et samlet utbytte på fem kroner per aksje for 2007, inkludert et ekstraordinært utbytte på 3,50 kroner. I tillegg har styret forslått at det gis fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer for om lag fire milliarder kroner for å få fleksibilitet til å utnytte forretningsmuligheter i et finansmarked preget av usikkerhet. Til sammen representerer dette en mulig utbetaling til aksjonærene på om lag ti milliarder kroner. Forslaget til utbytte og tilbakekjøp av aksjer vil bidra til en mer effektiv kapitalstruktur for Hydro har vært et år utenom det vanlige for Hydro. Vi har vært gjennom omfattende strukturelle endringer og har nå et strømlinjeformet aluminiumselskap som er godt posisjonert for videre vekst. Hydro har nå den økonomiske slagkraft, portefølje og markedsposisjon som er nødvendig for å kunne utnytte attraktive forretningsmuligheter fullt ut. Hydros olje- og gassaktiviteter ble fusjonert med Statoil, som sammen dannet StatoilHydro 1. oktober Dette representerte en grunnleggende milepæl for Hydro, og har omformet Hydro til et aluminiumselskap i verdensklasse, med solide posisjoner innen sine tre forretningsområder: Aluminium Metall, Aluminium Produkter og Energi. I løpet av 2007 tok Qatar Petroleum og Hydro en endelig beslutning om å gå videre med byggingen av det nye primæraluminiumverket Qatalum i Qatar. Vi har også hatt god framdrift i arbeidet med å utvikle aluminavirksomheten i løpet av året. Den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil er i gang, og vi har undertegnet en intensjonsavtale med det brasilianske konsernet Vale (tidligere CVRD) med tanke på å bygge et nytt aluminaraffineri i nærheten av Alunorte. I juni 2007 fullførte Hydro nedleggelsen av Søderberglinjen i Årdal, noe som markerte slutten på rasjonaliseringsprogrammet som ble iverksatt i 2005.

5 HYDRO Årsberetning side 5 Resultatene for nedstrømsvirksomheten forbedret seg i løpet av året, men ble påvirket av tap i ekstruderingsvirksomheten i USA. Det er gjennomført omfattende rasjonaliseringsprogrammer i løpet av 2007 for å forbedre de økonomiske resultatene i denne virksomheten, og for å justere kostnadsstrukturen i forhold til vesentlig lavere etterspørsel i markedet. Hydro benytter sin erfaring og kompetanse på energimarkedet for å sikre en konkurransedyktig kraftforsyning til selskapets produksjonskapasitet for primæraluminium. Videre samarbeider vi med eksterne partnere for å utvikle ny teknologi og nye produksjonsprosesser i solenergisektoren. Etterspørsel og statlige incentiver ventes å føre til stor vekst på markedet for solenergiløsninger. I mai 2007 offentliggjorde Hydro salget av Hydro Polymers til det britiske kjemikalieselskapet INEOS. Hoveddelen av transaksjonen ble fullført i februar Avtalen er i samsvar med vår strategi om å selge aktiviteter utenfor kjernevirksomheten, og vi tror den gir en god langsiktig løsning for Polymers. Offisielle holdninger til klimaendringer og utvikling av globale regimer og deres innvirkning på kraftprisen vil ha økende strategisk betydning for vår virksomhet. Utslipp fra aluminiumproduksjon er i øyeblikket unntatt fra kvotehandelssystemet EU Emissions Trading Scheme (ETS). ETS påvirker i øyeblikket produksjonskostnadene ved Hydros anlegg indirekte gjennom økte elektrisitetskostnader. Europakommisjonen har nylig foreslått å endre på kvotehandelssystemet med effekt fra 2013, blant annet ved også å inkludere direkte utslipp av CO 2 og PFC-gasser fra primærproduksjon og omsmelting av aluminium. Antall utslippskvoter og måten de vil fordeles på (gratis eller mot betaling) kan få relativt stor innvirkning på Hydros virksomhet både i Norge og i EU fra 2013 og framover. Hydro har inkludert klimaendringer som viktig post på dagsorden når det gjelder strategi- og forretningsutvikling, for å sikre at oppmerksomheten er rettet mot dette i forbindelse med framtidige investeringsbeslutninger og strategisk utvikling. Aksjekursutvikling Kroner Hydro Oslo Børs Per 30. september Hydro NYSE OSBEX Benchmark Index S&P 500 Investorinformasjon Hydros aksjekurs var 77,60 kroner ved utgangen av Når vi tar hensyn til utbyttet på fem kroner per aksje som ble utbetalt i 2007 og verdien på de mottatte aksjene i StatoilHydro ved utgangen av 2007, var samlet avkastning 34,80 kroner i 2007, eller 18 prosent. På bakgrunn av selskapets solide finansielle posisjon og sterke driftsresultater i 2007, har styret foreslått et utbytte på fem kroner per aksje, som skal godkjennes av generalforsamlingen 6. mai I løpet av 2007 innløste vi også av våre egne aksjer for 2,9 milliarder kroner. Fusjonen av våre olje- og gassaktiviteter med Statoil ble fullført 1. oktober 2007, og alle aksjonærer mottok 0,8622 aksjer i det fusjonerte selskapet, StatoilHydro, for hver aksje de eide i Hydro. Det var ingen endring i antall utestående aksjer i Hydro som følge av fusjonen. I november 2007 søkte Hydro børsen i New York (NYSE) om å stryke aksjen fra notering, og sendte samtidig en søknad til det amerikanske kredittilsynet (SEC) om å avslutte registreringen av verdipapirer og ordinære aksjer. Avviklingen av børsnoteringen på NYSE ble gjennomført 23. november 2007, mens avslutningen av registrerings- og rapporteringsforpliktelsene hos SEC ble gjort gjeldende fra 27. februar

6 side 6 HYDRO Årsberetning Økonomiske resultater for 2007 Dette kapitlet gir et sammendag av resultatene fra Hydros videreførte virksomhet, som inkluderer Aluminium Metall, Aluminium Produkter og Energi. Sammenlikninger med tidligere perioder før 1. oktober 2007 omfatter ikke de utfisjonerte olje- og gassaktivitetene. EBIT for Hydro utgjorde millioner kroner i 2007, sammenliknet med millioner kroner i EBIT var påvirket av netto urealiserte tap på derivater som hovedsakelig er knyttet til LME og kraftkontrakter, og som utgjorde henholdsvis 934 millioner kroner i 2007 og millioner kroner i EBIT omfattet også gevinster og tap på salg og øvrige kostnader som utgjorde henholdsvis et positivt beløp på 29 millioner kroner i 2007 og en kostnad på millioner kroner i Resultatene forbedret seg i løpet av året, og reflekterer solid global etterspørsel og høye aluminiumpriser. Resultat fra videreført virksomhet utgjorde millioner kroner i 2007, sammenliknet med millioner kroner i Beløpene inkluderer en netto valutagevinst på millioner kroner i 2007 og et netto valutatap på 148 millioner kroner i Disse beløpene gjelder hovedsakelig terminkontrakter på valuta som brukes til sikring av netto framtidig kontantstrøm fra driften, salgskontrakter og arbeidskapital, hovedsakelig ved å selge US-dollar og euro der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Skattekostnaden utgjorde millioner kroner for året 2007, noe som tilsvarer om lag 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Tilsvarende beløp for 2006 var millioner kroner, som også tilsvarte om lag 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Rapportert RoaCE 1) var 14,6 prosent i 2007, sammenliknet med 10,7 prosent i Underliggende driftsresultater 2) Nøkkeltall Millioner kroner, unntatt tall per aksje % endring forrige år Driftsinntekter (4) % EBIT % Poster ekskludert 1) (69) % Underliggende EBIT (2) % Underliggende EBIT Aluminium Metall (1) % Aluminium Produkter % Energi (19) % Konsernaktiviteter og elimineringer (648) (721) (10) % Underliggende EBIT (2) % Resultat fra videreført virksomhet % Poster ekskludert (1.310) >(100) % Underliggende resultat fra videreført virksomhet 1) % Resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) 7,20 4,60 57 % Underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) 6,10 6,10 - Finansielle data Investeringer % Justert netto rentebærende gjeld (kontanter)/justert egenkapital 3) (0,05) 0,10 >(100) % 1) Se seksjonen Poster ekskludert fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet senere i rapporten for ytterligere informasjon. 2) Resultat og underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet er beregnet basert på veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer. 3) Rentebærende gjeld + netto pensjonsforpliktelse (skattejustert) + forpliktelse relatert til operasjonelle leie- og leasingavtaler (diskontert) + andel gjeld i tilknyttede selskaper - kontanter og bankinnskudd - markedsbaserte verdipapirer dividert med egenkapital + minoritetsinteresser.

7 HYDRO Årsberetning side 7 Nøkkeltall fra driften % endring forrige år Realisert aluminiumpris LME (US-dollar/tonn) 1) % Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 1) % Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 2) (2) % Salg av valsede produkter til eksternt marked (1.000 tonn) % Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) (3) % Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 3) % Kraftproduksjon (GWh) % 1) Inklusive effekt av strategiske prissikringer (sikringsbokføring benyttes). 2) Inklusive Hydros andel av produksjon i Søral (investering i tilknyttet selskap). 3) Automotive salg er eksklusive Casting, Magnesium og Worcester. Underliggende EBIT for Aluminium Metall utgjorde millioner kroner for året 2007, noe som er en nedgang på en prosent sammenliknet med Våre realiserte priser økte i US-dollar, men var relativt uendret målt i norske kroner, på grunn av den svake dollaren. Produksjonen av primærmetall gikk ned med tre prosent i 2007 sammenliknet med 2006, noe som skyldes nedleggelsen av Søderberglinjen i Årdal i juni 2007 og smelteverket i Stade i slutten av Underliggende resultater for vår virksomhet i bauksitt og alumina gikk ned sammenliknet med 2006, hovedsakelig på grunn av høye energipriser, lokale valutaeffekter og høyere priser på bauksitt. Underliggende EBIT for den kommersielle virksomheten økte i De europeiske omsmelteverkene har fortsatt levert solide driftsresultater i 2007, hovedsakelig på grunn av høyere salgsvolum og økte marginer. Tapene i den nordamerikanske omsmeltevirksomheten økte imidlertid sammenliknet med 2006, på grunn av de vanskelige markedsforholdene. sikt. Virksomheten innenfor Automotive pådro seg et underliggende tap både i 2007 og Negative resultater fra enheten Automotive Structures ble delvis oppveid av bedre resultater i virksomheten for presisjonsrør og lavere faste kostnader etter omstruktureringen av porteføljen i Automotive. Underliggende EBIT for forretningsområdet Energi utgjorde millioner kroner i 2007, en nedgang fra millioner kroner i Nedgangen skyldes høyere utviklingskostnader knyttet til våre samarbeidsselskaper på solenergiområdet, noe høyere driftskostnader og lavere realiserte priser på spotsalg, som mer enn utlignet de positive effektene fra høyere vannkraftproduksjon. Hydros kraftproduksjon i Norge var 11,0 TWh i 2007, en økning på 32 prosent i forhold til en produksjon på 8,3 TWh i Årsproduksjonen av kraft var i 2007 mer enn 20 prosent høyere enn normalt og den nest høyeste som er registrert noensinne. Underliggende EBIT for Aluminium Produkter økte med fem prosent sammenliknet med Underliggende EBIT inkluderer resultat fra solgte virksomheter tilsvarende 45 millioner kroner i 2007 og 175 millioner kroner i Høyere volumer og økte marginer i Europa bidro vesentlig til resultatene for Valsede Produkter, men de positive effektene ble i stor grad utlignet av høyere energikostnader og en negativ valutakursutvikling for leveranser til markeder som bruker US-dollar som valuta. Vår europeiske virksomhet innenfor ekstrudering og byggesystemer leverte rekordresultater for året grunnet bedre marginer og høyere volumer. Ekstruderingsvirksomheten i USA pådro seg imidlertid et negativt driftsresultat for året, hovedsakelig på grunn av en kraftige nedgangskonjunkturen i markedet. Leveransene gikk ned med 19 prosent. De svake markedsforholdene i USA viser ingen tegn til bedring på kort 1) RoaCE defineres som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig sysselsatt kapital. 2) For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har vi utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax), som urealiserte gevinster og tap på derivater, nedskrivinger og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. Se avsnittet Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet senere i rapporten for mer informasjon om disse postene.

8 side 8 HYDRO Årsberetning Markedsutsikter For 2007 som helhet økte etterspørselen etter primæraluminium med 3,5 millioner tonn, eller ti prosent, i forhold til 2006, hovedsakelig drevet av sterk vekst i Kina. Etter en liten nedgang i prisen på aluminium sent i 2007 har prisen tatt seg opp igjen i 2008 som følge av produksjonsbegrensninger i Kina, Sør-Afrika og Sør-Amerika. Hydro forventer at disse begrensningene i hvert fall vil påvirke tilbudet av aluminium i første halvår. De økonomiske nøkkelindikatorene tilsier fortsatt en noe svakere vekst i alle viktige regioner. Veksten i europeisk industriproduksjon er ventet å avta i løpet av I Nord-Amerika er de økonomiske utsiktene fortsatt dårlige. Kina fortsetter sin rivende utvikling, selv om veksten i industriproduksjonen har vist tegn til en moderat nedgang de siste månedene. Forventet årlig vekstrate for 2008 er nå 16 prosent, sammenliknet med 18 prosent i Veksten i det globale forbruket av primæraluminium ventes å bli rundt ni prosent i Veksten i den globale produksjonen er antatt å bli mellom ti og tolv prosent, avhengig av utviklingen i Kina. Hydro forventer en moderat nedgang i markedsveksten for videreforedlede produkter i Europa i 2008 sammenliknet med I USA har markedet for videreforedlede produkter gått ned i Generelt forventer Hydro en relativt flat utvikling i sine viktigste nedstrømsmarkeder i 2008 sammenliknet med 2007, avhengig av hvilken retning verdensøkonomien utvikler seg i. Den nordiske kraftprisen ventes å bli stadig mer påvirket av kraftpriser og produksjonskostnader for drivstoff på kontinentet. Imidlertid vil hydrologiske forhold, i tillegg til tilbud og etterspørsel lokalt og andre etterspørselsfaktorer som temperatur og værforhold også fortsatt ha sterk innvirkning på prisdannelsen i Norden. Netto finanskostnader, likviditet og finansiell posisjon Netto finansinntekter for 2007 utgjorde millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på millioner kroner som hovedsakelig skyldes en nedgang på 13,6 prosent i kursen på US-dollar i forhold til norske kroner i løpet av 12-månedersperioden. Denne betydelige gevinsten var et resultat av Hydros valutasikringsprogram hovedsakelig valutaderivater som dekket om lag ni måneder av den effekten valutaeksponeringen overfor dollar har hatt på våre resultater. Renteinntektene økte til millioner kroner i 2007, sammenliknet med 985 millioner i Inntekten i 2007 reflekterer høy likviditetsbeholdning og kortsiktige investeringer i de første ni månedene av året før betaling av gjeld i forbindelse med fisjonen til StatoilHydro 1. oktober Rentekostnadene var på samme nivå som i Selskapets likviditetsbeholdning og kortsiktige investeringer var 2,7 milliarder kroner høyere enn justert rentebærende gjeld ved utgangen av oktober ble det betalt gjeld på 26,2 milliarder kroner i forbindelse med fisjonen til StatoilHydro. Ekstern langsiktig gjeld på 16,8 milliarder kroner ble allokert til StatoilHydro som del av fisjonstransaksjonen, og er inkludert under Avhendet virksomhet for tidligere perioder. Hydros justerte gjeldsgrad, som defineres som netto rentebærende gjeld (inkludert netto ikke-finansierte pensjonsforpliktelser etter skatt, nåverdien av leasingforpliktelser og Hydros andel av rentebærende gjeld i tilknyttede selskaper) delt på justert egenkapital, var nesten null ved utangen av året. I juli 2007 undertegnet Hydro en sjuårig rullerende kredittfasilitet på 1,7 milliarder US-dollar med et syndikat bestående av femten banker. Kontantstrøm tilført fra driften og investeringer I 2007 utgjorde kontantstrøm tilført fra driften 14,3 milliarder kroner, sammenliknet med 9,9 milliarder kroner i Kontantstrøm fra driften omfattet også et beløp på om lag 3,4 milliarder kroner i realiserte valutagevinster på terminkontrakter i Investeringene i 2007 beløp seg til millioner kroner, sammenliknet med millioner i Om lag 70 prosent av investeringene for 2007 var knyttet til Aluminium Metall, og omfattet også investeringer i utbyggingen av primæraluminiumverket Qatalum i Qatar og den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

9 HYDRO Årsberetning side 9 Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har postene i tabellen under blitt utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet. Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet Millioner kroner Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (92) 157 Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (137) (76) Metalleffekt, Valsede Produkter 235 (261) Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader Nedskrivinger Gevinst/(tap) på avhendelser (641) - Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager Tilbakeføring av forsikringsavsetning - (211) Tyskland, endring i skatteprosent (47) - Poster ekskludert fra underliggende EBIT Netto valuta (gevinst)/tap (2.254) 148 Beregnet skatteeffekt 339 (767) Tyskland, endring i skatteprosent (300) - Tap/(gevinst) ikke tidligere regnskapsført - (500) Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (1.310) Urealiserte derivateffekter på LME-kontrakter og kraftkontrakter omfatter urealiserte gevinster og tap på kontrakter som evalueres til markedsverdi, der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Omfanget av disse effektene er avhengig av endringer i markedsverdi, som kan være betydelig. Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter omfatter urealiserte gevinster og tap på enkelte kontrakter i utenlandsk valuta i tilknyttede selskaper. De andre postene som er utelatt fra underliggende EBIT består hovedsakelig av gevinster/tap ved salg og andre kostnader som typisk er engangsposter knyttet til individuelle anlegg eller virksomheter. Beregnet skatteeffekt for de postene som er utelatt fra underliggende EBIT er basert på Hydros effektive skattesats for de periodene som er presentert. Netto valutagevinster/-tap omfatter gevinster og tap på alle kontrakter i utenlandsk valuta som er inkludert i balansen for de periodene som er presentert. Beløpene gjelder hovedsakelig terminkontrakter for valuta som brukes til sikring av netto framtidig kontantstrøm fra driften, salgskontrakter og arbeidskapital, hovedsakelig ved å selge USdollar og euro der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Skattekredittene som er utelatt fra resultat fra videreført virksomhet blir ansett som engangsposter. Risiko Risikostyring berører alle sider av verdiskapingen, inkludert strategi, finansiering, kommersielle spørsmål, organisasjon, helse, miljø og sikkerhet, omdømme, samfunnsansvar, og offentlige og juridiske spørsmål. Hydro står overfor mange typer risiko og usikkerhetsfaktorer i det globale markedet vi opererer i. Endringer i konkurranse- og markedssituasjonen virker inn på margin- og volumutviklingen. Rapporterte driftsresultater og selskapets konkurranseposisjon påvirkes av den fallende valutakursen på US-dollar. Kina oppmuntrer til mer arbeidsintensiv produksjon av videreforedlede og ferdige produkter, noe som øker eksponeringen for vår nedstrømsvirksomhet. Aluminiumproduksjonen er avhengig av å sikre betydelige mengder energi og tilstrekkelig forsyning av alumina til konkurransedyktige priser. Vi er eksponert for stadig mer omfattende lovgivning knyttet til CO 2 -utslipp. Selskapets reposisjonerings- og restruktureringsaktiviteter er viktige for å sikre levedyktigheten til vår framtidige aluminiumvirksomhet. Kompliserte oppstrømsprosjekter gir store utfordringer når det gjelder tidsplaner og kostnadskontroll. Hydros ekspansjon ventes i økende grad å skje i politisk ustabile områder, noe som øker risikoen for uforutsette endringer i rammevilkårene.

10 side 10 HYDRO Årsberetning Risikostyringen i Hydro bygger på prinsippet om at vurdering av risiko er en integrert del av all forretningsvirksomhet. Ansvaret ligger hos det enkelte forretningsområde, og koordineres av stabsenheter på konsernnivå. Det er etablert policy og prosedyrer for styring av risiko. Hydros hovedstrategi for å dempe risiko knyttet til variasjoner i kontantstrøm er å opprettholde en sterk finansiell stilling og god kredittverdighet, blant annet uttrykt ved målet om at gjeldsgraden ikke skal være høyere enn 0,55, og at forholdet mellom midler tilført fra driften og justert netto rentebærende gjeld skal være høyere enn 0,40. Hydro har retningslinjer for likviditetsreserver og tilbakebetalingsprofilen på selskapets gjeldsportefølje. Selskapets finansielle stilling ved utgangen av 2007 var godt innenfor de etablerte retningslinjene. Utviklingen i Hydros driftsresultater påvirkes først og fremst av prisene på hovedproduktene, aluminium og kraft, i tillegg til endringer i de viktigste valutaene, US-dollar og euro, i forhold til norske kroner. Som oppstrømsselskap er det Hydros hovedstrategi å godta eksponering for variasjoner i aluminiumog energiprisene, mens det i videreforedling og annen marginbasert virksomhet benyttes prissikring for å beskytte marginene mot svingninger i råvareprisene. For å redusere selskapets eksponering for svingninger i kursen på US-dollar har Hydro etablert terminkontrakter for salg av US-dollar, hovedsakelig mot norske kroner. Hydro har også inngått terminkontrakter for andre valutatyper for å sikre sine inntekts- og kostnadsposisjoner. Kontrollfunksjoner og prosedyrer Hydros rammeverk for internkontroll består av gode kontrollfunksjoner som er bygget på grunnlag av integritet, etiske verdier og sunne holdninger i organisasjonen. Gjennom 2007 har vi fortsatt å følge rammeverket for internkontroll over finansiell rapportering som er nedfelt i seksjon 404 i den amerikanske loven Sarbanes-Oxley fra Hovedforskjellen er at vår eksterne revisor ikke må avgi en egen beretning på vår internkontroll over finansiell rapportering siden dette var et krav fra det amerikanske kredittilsynet. Ledelsen vår har fortsatt å følge prinsippene i Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal control integrated framework når den evaluerer effektiviteten i våre finansielle kontroller og prosedyrer. COSO rammeverket er anerkjent som det mest omfattende kontrollrammeverket og består av de fem innbyrdes beslektede elementene, 1) kontrollmiljø, 2) risikovurdering, 3) kontrollaktiviteter, 4) informasjon og kommunikasjon og 5) overvåkning. Forskning og utvikling I 2007 allokerte Hydro 507 millioner kroner til forskning og utvikling, sammenliknet med 480 millioner kroner i Om lag halvparten av dette går til vår interne forskningsorganisasjon, mens den andre halvdelen er støtte til arbeid som utføres ved eksterne institusjoner. Vi har en rekke forskningssenter forbundet med våre aktiviteter i Europa. De viktigste FoU-oppgavene er knyttet til smelteverksteknologi og produktutvikling. I februar 2008 startet vi testproduksjon av en ny generasjon elektrolyseceller ved forskningssenteret i Årdal. Målet er produktivitetsforbedringer som følge av økt strømstyrke, høyere energieffektivitet, lavere utslipp av PFC og dermed en reduksjon i klimagassutslippene. Vi etablerte i 2007 et Hydro Technology Board som skal fremme innovasjon og sikre at vi lever opp til våre ambisjoner om å være ledende på teknologi. Dødsulykker Per 100 millioner arbeidstimer, fem års rullende gjennomsnitt Totalt antall personskader Per millioner arbeidstimer /03 00/04 01/05 02/06 Hydro-ansatte Entreprenør-ansatte Sum 03/

11 HYDRO Årsberetning side 11 Helse og arbeidsmiljø Hydro skal være et ledende selskap på området helse og arbeidsmiljø. Alle enheter skal gjennomføre risikovurderinger og iverksette risikodempende tiltak. Selskapets forretningsplanleggingsprosess brukes for å sikre kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen, og oppfølging rapporteres hver måned. Sykefraværet var 2,8 prosent i 2007, en økning fra 2,6 prosent i Reglene for registrering av sykefravær varierer fra land til land. Sykefraværet vårt i Norge er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Hydro, men relativt lavt sammenliknet med bransjegjennomsnittet. I Norge var sykefraværet 5,2 prosent, sammenliknet med 5,0 prosent året før. Menns sykefravær var 4,9 prosent, noe som er en økning fra 4,5 prosent i 2006, mens kvinners sykefravær gikk ned fra 6,8 prosent i 2006 til 6,4 prosent i Sikkerhetsresultatene våre ble ikke bedre i Vi nådde ikke målet vårt om en 20 prosent forbedring i samlet antall personskader per million timer arbeidet (TRI), og vi hadde to dødsulykker. I tillegg hadde vi en dødsulykke i februar Ambisjonen om å forbedre TRI med 20 prosent i året ligger fast, og vi arbeider med tiltak som skal gjøre dette mulig. Selv om vi oppnådde en reduksjon på 25 prosent i antall personskader, tar vi tallene fra 2007 som en alvorlig påminnelse. Større innsats og enda større vekt på atferd er nødvendig for å redusere skadefrekvensen ytterligere. I et tiårsperspektiv har vi redusert antall personskader per million timer arbeidet fra 19,7 i 1997 til 4,1 i I flere år har vi arbeidet med Det norske Veritas for å utvikle en indikator for teknisk sikkerhet. T-verdien måler tilstedeværelsen av tekniske sikkerhetsbarrierene som skal forhindre eller begrense store ulykker. Indikatoren er allerede iverksatt ved flere anlegg, og planen er å ta den i bruk ved alle relevante anlegg og installasjoner innen utangen av I 2007 brukte vi betydelige ressurser og lederkapasitet på å få økt forståelse for klimautfordringene, hvordan vi kan begrense dem, og hvilke trusler og muligheter de representerer for vår virksomhet. Klimaendringer anses som en stor strategisk drivkraft for Hydro. Det overordnede ansvaret for klimarelaterte problemstillinger ble i 2007 plassert under konsernstab for strategi og forretningsutvikling. I 2008 vill vi utarbeide en omfattende strategi og fastsette mål i forhold til klimaendringer. Vi har styrket forskningsinnsatsen for å redusere CO 2 -utslippene i primærproduksjonen i framtiden. Dersom vi lykkes med den nye generasjonen elektrolyseceller som nå blir testet ved forskningssenteret i Årdal, vil dette føre til både direkte og indirekte reduksjoner i klimagassutslippene. I tillegg er det iverksatt både kortsiktige og mer radikale langsiktige forskningsprosjekter for å oppnå betydelige reduksjoner i klimagassutslippene i produksjonen av primæraluminium. Selskapets miljøindikator for ressursbruk, avfall og utslipp hjelper organisasjonen med å fokusere på viktige miljøtiltak. Indikatoren består av mange elementer gjennom hele verdikjeden på fabrikkene. Forbedringer måles, og miljømessige utfordringer tydeliggjøres etter hvert som de blir gjort synlige. Bruk av polyklorerte bifenyler (PCB) er forbudt i mange land, og vi holder på å fase ut utstyr som inneholder PCB. Dette er allerede gjort ved smelteverkene i Australia og Slovakia, og ved de fleste anleggene i Norge. Gjenværende anlegg følger de kravene som gjelder lokalt. Det har alltid vært viktig for Hydro å sikre medarbeidere og miljø og selskapets eiendeler og omdømme. Økt aktivitet i risikoområder og flere trusler generelt har gjort at vi har forsterket det forebyggende arbeidet. Lekkasjen av kvartalsresultatene for fjerde kvartal 2006 tidlig i 2007 gjorde at vi måtte revurdere våre rutiner og oppgradere sikkerhetsnivået for behandling av sensitiv informasjon. Direkte klimagassutslipp Millioner tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) Miljø Klimagassutslippene fra Hydros virksomhet var 4,38 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (CO2e) i Basert på Hydros eierandel var utslippene 6,87 millioner tonn CO2e, en reduksjon på om lag 45 prosent sammenliknet med 1990, forutsatt samme eierstruktur som i Samtidig har vi økt vår sammenlignbare produksjon av primæraluminium fra 0,91 til 1,67 millioner tonn. Nedgangen er et resultat av systematiske driftsforbedringer, introduksjon av ny teknologi ved metallverkene våre, og i de senere år også nedleggelse av anlegg og prosesslinjer CO 2 CH 4 PFC SF 6 N 2 O

12 side 12 HYDRO Årsberetning Integritet og åpenhet Arbeid for å fremme etisk atferd og menneskerettigheter er et kjerneelement i Hydros forretningsvirksomhet. Vår posisjon er klar: Vi har nulltoleranse overfor korrupsjon og brudd på menneskerettighetene. Dersom slike tilfeller avdekkes, er det vår policy å vise åpenhet og lære av negative erfaringer. Hydro har hatt etiske retningslinjer i flere år, og direktivet Vårt etiske ansvar ble godkjent av styret i Basert på dette ble Hydros integritetsprogram lansert i 2005 for å styrke arbeidet med å forebygge korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i forbindelse med våre aktiviteter. Programmet omfatter kartlegging av risiko, verktøy og opplæring. Videre ble det utarbeidet et interaktivt e-læringsprogram om konsernets krav i 2007, og dette vil lanseres i E-læringsprogrammet vil bli obligatorisk for alle ansatte, og omfatter opplæring i hvordan korrupsjon kan motvirkes. I prosessen fram mot fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil 1. oktober, oppsto det spørsmål omkring petroleumsvirksomheten i Libya som vi kjøpte av Saga Petroleum i Spørsmålene er knyttet til vår behandling av visse av kontraktene i Libya. Vi har igangsatt en intern granskning som ledes av advokat Jan Fougner. Det amerikanske advokatfirmaet Shearman & Sterling LLP bistår i undersøkelsene. Fougner rapporterer til et utvalg av styret, som i øyeblikket består av styreleder Terje Vareberg og Finn Jebsen. Det interne granskningsutvalget arbeider parallelt med en tilsvarende granskning i StatoilHydro. Når vi går inn i områder med urbefolkning eller andre minoritetsgrupper søker vi å gå fram med forsiktighet og respekt. Dette er et eksempel på menneskerettighetsspørsmål som vi tar tak i tidlig i våre prosjekter. Vi samarbeider med flere organisasjoner, inkludert TRACE (Transparent Agent and Contracting Entities), Transparency International (TI), og Amnesty International (AI). Disse er alle involvert i interne aktiviteter knyttet til integritets programmet. Betaling av skatter, avgifter o.l. til myndigheter 1) Millioner kroner Australia Brasil Jamaica ) Hydros betalinger av direkte og indirekte skatter, royalties, signaturbonuser o. l. i tilknytning til utforsking og utvinning av bauksitt og produksjon av alumina basert på prinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative. Informasjonen er omfattet av revisors gjennomgang av Hydros rapportering på livskraftig utvikling, men er ikke omfattet av den finansielle revisjonen. Medarbeidere Hydro hadde ansatte ved utgangen av 2007, en nedgang fra i Nedgangen skyldes hovedsakelig utskillelsen av olje- og gassaktivitetene, men reflekterer også salget av Automotive Castings, nedleggelsen av magnesiumfabrikken i Bécancour i Canada, og restrukturering av ekstruderingsvirksomheten i USA. Utviklingen av de 200 øverste lederne er et strategisk ansvar for konsernet. Tiltakene består blant annet av oppfølging av medarbeidersamtaler og lederutviklingsprosessen, og årlige konferanser der henholdsvis de øverste 50 og 200 lederne deltar. I 2008 vil vi gå gjennom våre ambisjoner for lederutvikling for å sikre en global mentalitet og tenkemåte i organisasjonen. Vi legger vekt på mangfold med tanke på nasjonalitet, kultur, kjønn og utdanningsbakgrunn, både i rekruttering og når vi setter sammen ledergrupper og andre arbeidsgrupper. Halvparten av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinner. Det er også kvinner representert på alle forretningsområder og i ledelsen for alle sektorer, og vi tar sikte på å øke mangfoldet ytterligere på alle nivåer. De fleste kvinnelige toppledere som er ansatt de siste årene er rekruttert internt. I 2007 førte endringer i sammensetningen av konsernledelsen til at antall kvinner gikk ned fra to til en, mens andelen kvinner blant Hydros 50 øverste ledere var 17 prosent, sammenliknet med 19 prosent i Antall ikke-norske ledere var 13 prosent sammenliknet med 11 prosent året før. Blant de 200 øverste lederne var kvinneandelen 16 prosent, noe som er en nedgang fra 20 prosent i 2006, mens andelen ikke-norske ledere var 32 prosent, en betydelig økning fra 19 prosent i Den utskilte oljeog gassvirksomheten hadde en høyere andel kvinnelige ledere og en lavere andel ikke-norske ledere sammenliknet med resten av virksomheten. En bevisst rekruttering av kvinner er viktig for å øke kvinneandelen i organisasjonen. I 2007 ble det rekruttert om lag 550 nyansatte til den norske delen av organisasjonen. Av disse var 22 prosent kvinner, sammenliknet med 18 prosent i den norske organisasjonen som helhet. Halvparten av alle nyutdannede ansatte er kvinner. Det årlige traineeprogrammet gir også et bidrag i denne sammenheng. Det har en lik fordeling av kvinner og menn, og representerer et stort mangfold med tanke på nasjonalitet og kulturell bakgrunn. I programmet for 2007 var det 24 deltakere, 13 kvinner og 11 menn, med 12 ulike nasjonaliteter. Alle ansatte skal være sikret en lønn som er rettferdig, konkurransedyktig og i samsvar med god bransjestandard lokalt. Det skal kun legges relevante kvalifikasjoner som utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Blant ansatte på tarifflønn i Norge er det ingen signifikante lønnsforskjeller mellom kjønnene. Lønnsforholdene for akademikere i den

13 HYDRO Årsberetning side 13 norske virksomheten blir gjennomgått regelmessig. Det er ikke påvist noen signifikante lønnsforskjeller som kan tilskrives kjønn. Også i 2007 ble det gjennomført restruktureringer, omfattende prosjekter og kostnadsbesparelser som har stilt store krav til de ansatte. Vi retter en takk til alle ansatte både de som nå bidrar til resultater i enheter som er skilt ut eller solgt fra Hydro i løpet av 2007, og til de som blir igjen i selskapet og som med stor innsats og engasjement bidrar til utviklingen av Hydro. Utvikling i styret Jan Reinås trakk seg som styreleder i august Elisabeth Grieg, som da var nestleder, var fungerende styreleder fra august til november. I oktober og november trakk Elisabeth Grieg seg fra styret, sammen med Kurt Anker Nielsen, Lena Olving, Håkan Mogren, Terje Friestad og Geir Nilsen. De ble erstattet av Terje Vareberg, som ble ny styreleder, Finn Jebsen, Heidi M Petersen, Bente Rathe, Svein Rennemo, Billy Fredagsvik og Jørn B. Lilleby. Styret ønsker å uttrykke sin anerkjennelse og takk til dem som gikk ut av styret i 2007 for deres innsats for Hydro. Grete Faremo ble valgt til ny nestleder. Svein Rennemo ble valgt til leder for revisjonsutvalget etter Kurt Anker Nielsen, og Terje Vareberg ble valgt til leder av kompensasjonsutvalget etter Jan Reinås. Styret hadde 36 møter i 2007, og oppmøteprosenten var 93 prosent. Fisjonen av Hydros olje- og gassvirksomhet var en av styrets største oppgaver i 2007, i tillegg til utforming av ny framtidig strategi for selskapet. Etter de omfattende endringene i styrets sammensetning, er det iverksatt et styreprogram for å gi det nye styret tilstrekkelig informasjon om Hydros organisasjon og virksomhet. Årets resultat - Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA (morselskapet) hadde et overskudd før skatt på millioner kroner i 2007, sammenliknet med millioner kroner i Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere utbytte fra datterselskaper. Den 12. mars 2007 vedtok styret å godkjenne forslaget om å fusjonere Hydros petroleumsaktiviteter og Statoil for å danne StatoilHydro ASA. Fusjonen ble fullført 1. oktober Som følge av fisjonen ble Norsk Hydro ASAs egenkapital redusert med millioner kroner. Norsk Hydro ASA presenterer ikke den fisjonerte virksomheten som avhendet virksomhet. Egenkapitalen i Norsk Hydro ASA per 31. desember 2007 etter fisjonen og det foreslåtte utbyttet for 2007 var millioner kroner. I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3 bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Oslo, 12. mars 2008 Terje Vareberg Styreleder Grete Faremo Styrets nestleder Billy Fredagsvik Styremedlem Finn Jebsen Styremedlem Bente Rathe Styremedlem Jørn B. Lilleby Styremedlem Heidi M. Petersen Styremedlem Svein Rennemo Styremedlem Sten Roar Martinsen Styremedlem Eivind Reiten Konsernsjef

14 side 14 HYDRO Årsberetning Aksjonærinformasjon Kursen på Hydro-aksjen var 77,60 kroner ved utgangen av Hvis vi tar med utbyttet på 5,00 kroner per aksje som ble utbetalt i 2007 og verdien på mottatte StatoilHydro-aksjer ved utgangen av 2007, var den samlede avkastningen 34,80 kroner i 2007, eller 18 prosent. På grunn av vår solide finansielle posisjon og de gode driftsresultatene i 2007, har styret foreslått et utbytte på fem kroner per aksje som skal godkjennes av generalforsamlingen 6. mai I løpet av 2007 innløste vi egne aksjer for 2,9 milliarder kroner. Fusjonen av våre olje- og gassaktiviteter med Statoil ble fullført 1. oktober 2007, og alle aksjonærer mottok 0,8622 aksjer i det fusjonerte selskapet, StatoilHydro, for hver aksje de eide i Hydro. Det var ingen endring i antall aksjer eid i Hydro som følge av fusjonen. I løpet av de siste fem årene er det skapt betydelige verdier for aksjonærene gjennom restruktureringen av Hydro. I tillegg har betydelig bedring i markedsforholdene og meget god drift bidratt til verdiskapningen. Ved utgangen av 2003, da Hydro besto av både olje- og gass, aluminium og gjødselaktiviteter, var kursen på Hydro-aksjen 82,10 kroner. Ved utgangen av 2007 utgjorde verdien av Hydro-aksjen, aksjeandelene i Yara International og StatoilHydro som ble mottatt i forbindelse med de to fisjonstransaksjonene og alle utbytteutbetalingene i løpet av den påfølgende femårsperioden, til sammen 290 kroner. Dette representerer en solid økning på 254 prosent av investeringen, eller en gjennomsnittlig avkastning på 29 prosent per år. Beregningen forutsetter at aksjonærene har beholdt sine opprinnelige eierandeler i Yara International og StatoilHydro etter transaksjonene. Ved utgangen av 2007 var det utestående aksjer i Hydro. Det ble i løpet av 2007 omsatt 4,8 milliarder Hydro-aksjer på Oslo Børs, noe som i verdi utgjorde om lag ti prosent av den samlede aksjehandelen på børsen. Hydros ordinære aksjer er i tillegg notert i London, Paris, Frankfurt, Düsseldorf og Hamburg. Selskapets amerikanske depotaksjer (American Depositary Shares, ADS) ble strøket fra notering på børsen i New York (New York Stock Exchange) 23. november 2007, og omsettes nå på PinkSheets i markedet for unoterte aksjer i USA. Vi har også planer om å avvikle børsnoteringen på børsene i Frankrike og Tyskland i løpet av Utbyttepolitikk Aksjonærenes langsiktige avkastning bør speile selskapets verdiskaping. Avkastningen er sammensatt av aksjekursens utvikling og utbyttet til aksjonærene. Over tid forventes verdiskapingen i større grad å komme til uttrykk i kursstigning enn gjennom utdeling av utbytte. Den nåværende utbyttepolitikken i Hydro er at utbyttet til våre aksjonærer skal utgjøre om lag 30 prosent av selskapets nettoresultat over tid. Utdelingsforholdet for et enkelt år kan ligge over eller under 30 prosent av årsresultatet, men bør være 30 prosent i gjennomsnitt over en periode på noen år. Når utbyttet fastsettes for et år vil vi ta hensyn til framtidig inntjening, framtidige investeringsmuligheter, utsiktene på de globale råvaremarkedene og vår finansielle stilling. Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper. Hydros styre foreslår normalt et utbytte per aksje i forbindelse med publiseringen av Hydros foreløpige årsresultat i Aksjekursutvikling Geografisk aksjonærfordeling aksjer Kroner ,4 % 11,4 % 43,8 % Den norske stat Hydro Norge øvrige USA Storbritannia Øvrige ,7 % ,6 % 3,1 % Hydro Oslo Børs Per 30. september Hydro NYSE OSBEX Benchmark Index S&P 500

15 HYDRO Årsberetning side 15 februar hvert år. Generalforsamlingen tar så stilling til dette forslaget i mai, og det vedtatte utbyttet blir deretter utbetalt til aksjonærene i mai eller juni. Hydro utbetaler utbytte en gang i året. For aksjonærer som ikke er bosatt i Norge vil det trekkes kildeskatt fra utbyttet i henhold til gjeldende bestemmelser. Styret har foreslått et utbytte på fem kroner per aksje for 2007, som består av 1,50 kroner i ordinært utbytte og 3,50 kroner i ekstraordinært utbytte. Generalforsamlingen 6. mai 2008 vil ta stilling til dette forslaget. Se selskapets finansielle kalender for mer informasjon om viktige datoer i forhold til utbytte. Tilbakekjøp av aksjer I perioder med sterk inntjening kan Hydro vurdere å benytte tilbakekjøp av aksjer i tillegg til ordinær utbytteutbetaling. Slike vurderinger vil bli gjort i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter og finansielle situasjon. I en situasjon der tilbakekjøp av aksjer er aktuelt, foreslår styret en fullmakt for tilbakekjøp som vurderes og godkjennes av generalforsamlingen. Fullmakter for tilbakekjøp av aksjer gis for en bestemt periode og med et bestemt kursintervall som tilbakekjøpene skal foretas innenfor. I løpet av 2007 har vi innløst aksjer som tilhørte den norske stat til en gjennomsnittskurs på 163,78 per aksje som del av en fullmakt om tilbakekjøp som ble godkjent av generalforsamlingen den 9. mai Samtidig foretok vi en kapitalnedsettelse gjennom sletting av aksjer, inkludert aksjer som ble kjøpt i markedet i Aksjene som ble innløst fra staten tilsvarte statens proporsjonale andel av de aksjene som ble kjøpt tilbake i Kursen som ble betalt til staten var det volumvektede kursgjennomsnittet for aksjene vi har kjøpt i markedet i 2006, minus utbetalt utbytte i 2007, pluss en rente som tilsvarer NIBOR pluss en prosent for å kompensere for et senere oppgjør. Aksjonærer og stemmerett Det gis en oversikt over Hydros største aksjonærer per 31. desember 2007 på side F96 i denne rapporten. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA vil bli holdt i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo, tirsdag 6. mai 2008 klokken I samsvar med Hydros vedtekter vil innkalling til generalforsamling skje gjennom annonse i Aftenposten og Dagens Næringsliv. Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen bes melde fra om dette innen fredag 2. mai til: DnB NOR Bank ASA Verdipapirservice 0021 Oslo Telefaks: Påmelding kan også skje elektronisk gjennom selskapets hjemmeside eller via VPS Investortjenester. Enhver aksjonær kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Aksjonærer som eier aksjer gjennom depotaksjesertifikater (American Depositary Shares, ADS), må bytte sertifikatene til aksjer i henhold til depotavtalen og registrere aksjene i Verdipapirsentralen hvis de ønsker å stemme for sine aksjer på generalforsamlingen. Adresseforandring Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen må melde adresseendringer til sin kontofører og ikke direkte til selskapet Finansiell kalender 22. april Første kvartalsresultat 6. mai Generalforsamling 7. mai Ordinære aksjer noteres eksklusive utbytte 9. mai Registreringsdato for utbytte på ordinære aksjer 12. mai Amerikanske depotbevis (American Depositary Receipts, ADR) noteres eksklusive utbytte 14. mai Registreringsdato for utbytte på ADR 19. mai Utbetaling av utbytte på ordinære aksjer 22. juli Andre kvartalsresultat 25. september Kapitalmarkedsdagen 21. oktober Tredje kvartalsresultat

16 side 16 HYDRO Årsberetning Nøkkeltall for Hydro-aksjen ) Aksjekurs høy, Oslo Børs (kroner) 1) 247,00 199,40 149,70 104,30 73,18 Aksjekurs lav, Oslo Børs (kroner) 68,00 135,00 92,50 72,30 46,20 Gjennomsnittskurs, Oslo Børs (kroner) 176,76 164,05 119,14 88,77 59,96 Aksjekurs årsslutt, Oslo Børs (kroner) 77,60 193,50 138,60 95,40 72,39 Aksjekurs høy, NYSE (US-dollar) 3) 44,06 32,37 23,43 16,72 10,95 Aksjekurs lav, NYSE (US-dollar) 12,90 20,93 14,80 10,69 6,33 Gjennomsnittskurs, NYSE (US-dollar) 30,64 25,73 18,46 13,22 8,49 Aksjekurs årsslutt, NYSE (US-dollar) 13,95 30,67 20,64 15,74 10,90 Resultat per aksje (EPS) (kroner) 14,90 14,00 12,50 9,90 8,50 EPS fra videreført virksomhet (kroner) 4) 7,20 13,90 12,40 9,00 6,50 P/E 5) 10,78 13,92 11,18 10,60 11,14 Utbytte per aksje (kroner) 6) 5,00 5,00 4,40 4,00 2,20 Utdelingsforhold 7) 69 % 36 % 35 % 44 % 26 % Utbyttevekst 0 % 14 % 10 % 82 % 5 % Utdelingsforhold fem års gjennomsnitt 8) 34 % 35 % 34 % 29 % 28 % Gjeldsgrad 9) (0,05) 0,22 0,31 0,11 0,38 Kredittrating, Standard & Poor's BBB A- A A A Kredittrating, Moody's Baa1 A2 A1 A2 A2 Utenlandsk eierskap, årsslutt 42 % 38 % 40 % 37 % 35 % Utestående aksjer, gj.snitt Utestående aksjer, årsslutt ) Justeringsfaktor 0, er benyttet på aksjekurser før fisjonen 25. mars 2004, i henhold til Oslo Børs beregningsregler 2) Gjennomføringen av fusjonen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil førte til aksjekursen ble redusert med om lag 2/3 ettersom aksjonærene mottok aksjer i StatoilHydro som vederlag. 3) Noteringen på New York Stock Exchange opphørte 23. november 2007 og handelen ble flyttet til PinkSheets. 4) Olje- og gassaktivitetene er kun ekskludert fra videreført virksomhet i ) Aksjekurs ved årsslutt dividert på resultat per aksje fra videreført virksomhet. 6) Foreslått utbytte for ) Utbytte dividert på resultat per aksje. For videreført virksomhet fra ) Sum utbytte dividert med årets resultat for siste fem år 9) Rentebærende gjeld + netto pensjonsforpliktelse (skattejustert) + forpliktelse relatert til operasjonelle leie- og leasingavtaler (diskontert) + andel gjeld i tilknyttede selskaper - kontanter og bankinnskudd - markedsbaserte verdipapirer dividert med egenkapital + minoritetsinteresser.

17 HYDRO Årsberetning side 17 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Sidetall og noter til konsernregnskapet henviser til denne rapporten. Alle andre referanser er tilgjengelige på Emne Kommentarer Referanser 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hydro følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 2007 og retter seg etter alle anbefalinger. The Hydro Way er vårt rammeverk for ledelse, organisasjon og kultur, og representerer selve grunnlaget for vårt styringssystem. Prinsipper 2 Hydros virksomhet Selskapets vedtektsbestemte virksomhetsformål er å drive industri, handel og transport, og å nyttiggjøre energi og råstofforekomster, samt å drive annen virksomhet i forbindelse med disse formål. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre foretagender. Hydros vedtekter Hydros strategi er beskrevet på side 4 3 Selskapskapital og utbytte Hydros selskapskapital er tilpasset konsernets mål, strategi og risikoprofil. Hydro-aksjen Hydros utbyttepolitikk er å utbetale 30 prosent av netto inntjening i gjennomsnitt over tid. Styret kan få fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe tilbake Hydro-aksjer i markedet. Fullmakten skal være begrenset og ikke vare lenger enn fram til neste ordinære generalforsamling. 4 Likebehandling av aksjonærer Hydro har én aksjeklasse Hydro-aksjen Transaksjonene foretas generelt på børs. Tilbakekjøp av egne aksjer gjøres til gjeldende kurs i markedet. Aksjonærer som er registrert i den norske verdipapirsentralen (VPS), kan avgi stemme personlig eller ved fullmektig. Innkalling sendes til aksjonærene eller den bank/megler hvor aksjonæren har sin verdipapirkonto. Transaksjoner med nærstående Salg av aksjer til ansatte skjer med rabatt i forhold til markedsverdi. Note 11 i konsernregnskapet Direktivet "Vårt etiske ansvar" inneholder retningslinjer for hvordan eventuelle interessekonflikter skal håndteres. Direktivet gjelder for alle styremedlemmer og ansatte i Hydro. Vårt etiske ansvar Reguleringen av aksjeemisjoner og fortrinnsretter er beskrevet i selskapets vedtekter. Selskapet har ikke utstedt aksjer siden 1999 i forbindelse med kjøp av Saga Petroleum. Styret har for tiden ingen aktuelle mandater til å gjøre det. 5 Fri omsettelighet Hydro-aksjen er fritt omsettelig. Den er blant de fem mest omsatte aksjene ved Oslo Børs og gjenstand for effektiv prising. Den norske stat gjennom Nærings- og handelsdepartmentet og Folketrygdfondet eier 47,5 prosent av aksjene. Hydro-aksjen 6 Generalforsamling Innkallingen til generalforsamlingen er normalt tilgjengelig på selskapets hjemmeside hydro.com senest fire uker før generalforsamlingen avholdes, og sendes aksjeeierne senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Styrende organer Vårt mål er at de forslag til vedtak og underlagsinformasjon som sendes ut er tilstrekkelig detaljert og dekkende til at aksjeeierne kan ta stilling til de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Påmeldingsfristen for aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen er normalt maksimum fire dager før møtet. Aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

18 side 18 HYDRO Årsberetning Emne Kommentarer Referanser Styret, valgkomiteen og revisor er til stede på generalforsamlingen. Møteleder for generalforsamlingen er lederen av bedriftsforsamlingen, eller ved hans/hennes fravær, nestlederen. "Innkallingen til generalforsamlingen gir informasjon om de prosedyrer aksjeeierne må følge for å kunne delta og stemme på generalforsamlingen. Innkallingen angir også prosedyren for å møte ved fullmektig, herunder bruk av fullmaktsskjema akseeieres rett til å sette fram forslag til vedtak i saker som generalforsamlingen skal behandle den internettsiden der innkallingen og andre saksdokumenter vil være tilgjengelige" "Følgende informasjon er tilgjengelig på hydro.com: informasjon om aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen hvordan man skal komme med forslag til vedtak i saker som skal behandles av generalforsamlingen, alternativt merknader til saker der det ikke foreslås noe vedtak fullmaktsskjema" Investor Generalforsamlingen stemmer på hver enkelt av kandidatene som er foreslått som kandidat til verv i selskapets organer. 7 Valgkomité "Valgkomiteen består av til sammen fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Medlemmene utnevnes av generalforsamlingen. Minst to av medlemmene, inklusive lederen, velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av bedriftsforsamlingen." Aksjeeierne kan foreslå kandidater til styret og bedriftsforsamlingen. Vedtekter Forslag til kandidater til bedriftsforsamlingen og styret 8 Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning og uavhengighet Alle styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Lars Tronsgaard, som er medlem av bedriftsforsamlingen, representerer Folketrygdfondet, som er eid av staten. Styrets leder velges av bedriftsforsamlingen. Styremedlemmer velges for en periode på to år. Styrende organer Note 45 til konsernregnskapet Styrende organer Vedtekter Fem av styrets medlemmer eier til sammen aksjer. Hydro har ikke noe program for styremedlemmers kjøp av aksjer. Alle aksjetransaksjoner gjennomføres i samsvar med lov om vedipapirhandel. 9 Styrets arbeid Styret har en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret har utarbeidet instruks for sitt eget arbeid og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Side 13 Styrets mandat

19 HYDRO Årsberetning side 19 Emne Kommentarer Referanser Bedriftsforsamlingen velger både leder og nestleder til styret. Styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg ble begge opprettet i Styret foretar årlig en egenevaluering av sitt arbeid, kompetanse og samarbeid med ledelsen. I tillegg evaluerer valgkomiteen styrets kompetanse. 10 Risikostyring og internkontroll Styret påser at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring, f.eks. gjennom en årlig gjennomgang av de viktigste risikoområdene og selskapets interne kontroll. Side 13 Valgkomiteen Side Godtgjørelse til styret De aksjonærvalgte medlemmene av styret har ingen andre oppgaver for selskapet i tilegg til styrevervet. Note 45 til konsernregnskapet Godtgjørelsen fastsettes av bedriftsforsamlingen. 12 Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Disse retningslinjene legges fram for generalforsamlingen. Vedtekter Note 11 til konsernregnskapet 13 Informasjon og kommunikasjon Hydro har fastsatt retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og med hensyn til kravet om likebehandling av alle aktørene i verdipairmarkedet. Dette omfatter også kontakt med aksjeeiere utenom generalforsamlingen. Aksjonærinformasjon En finansiell kalender er tilgjengelig i denne rapporten og på hydro.com Side 16 Informasjon til aksjeeierne er både lagt ut på hydro.com og sendt direkte til aksjeeierne. 14 Selskapsovertakelse Styret vil behandle eventuelle selskapsovertakelser i samsvar med norsk selskapslovgivning. Det er ingen mekanismer for å hindre overtakelsesbud i våre vedtekter eller underliggende styrende dokumenter. Vi har heller ikke iverksatt tiltak for å begrense muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet. Den norske stat gjenom Nærings- og handelsdepartementet og Folketrygdfondet eier 47,57 prosent av aksjene. 15 Revisor Ekstern revisor deltar i behandlingen av relevante saker på alle møter i revisjonsutvalget. Referatet fra disse møtene sendes til alle styremedlemmene. Denne praksisen er i samsvar med EUs revisjonsdirektiv. Revisor legger fram sitt syn på prosedyrer for intern kontroll gjennom det årlige ledelsesbrevet. Revisjon Revisjonsutvalg Hydro legger vekt på uavhengighet, og har klare retningslinjer for bruk av tjenester fra revisor. Revisjonsutvalget har møter med ekstern revisor og leder for internrevisjonen minst en gang i året uten at medlemmer av konsernledelsen er til stede. Godtgjørelsen til revisor blir oppgitt i årsrapporten og godkjennes av generalforsamlingen. Note 44 til konsernregnskapet

20 side P0 HYDRO

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer