Årsregnskap og årsberetning Aluminium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium"

Transkript

1 og årsberetning 2007 Aluminium

2 side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov, mens den andre gir en kort presentasjon av Hydros utvikling og utfordringer i Disse rapportene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Vår hovedrapport for 2007 er Annual Report Denne inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes kun på engelsk. På er hele innholdet i disse rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles på og alle delene av rapportene kan lastes ned og skrives ut etter eget valg. Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i Annual Report 2007 og ligger også på Hydros nettsider. Design: CobraCreuna Produksjon: Hydro Print: Kampen Grafisk Publikasjonen er trykket på FSC-sertifisert papir. Trykkeriet er Svane-sertifisert.

3 HYDRO Årsberetning side 3 Innhold Årsberetning 4 Aksjonærnformasjon 14 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 17 Regnskap for konsernet F1 Noter til konsernregnskapet F7 Note 1 Regnskapsprinsipper og rapporteringsenhet Note 2 Endringer i regnskapsprinsipper og nye regnskapsstandarder Note 3 Presentasjon og måling av virkelig verdi Note 4 Viktige regnskapsestimater og hovedkilder til usikkerhet Note 5 Kjøp av virksomhet Note 6 Salg av virksomhet Note 7 Avhendet virksomhet Note 8 Informasjon om segmentene og geografisk fordeling Resultatregnskap Note 9 Andre inntekter Note 10 Råvarer og energikostnader Note 11 Godtgjørelse til ansatte og konsernledelse Note 12 Avskrivninger Note 13 Nedskrivninger Note 14 Forskning og utvikling Note 15 Leie- og leasingavtaler Note 16 Finansinntekter og -kostnader Note 17 Resultatskatt Balanse Note 18 Markedsbaserte verdipapirer Note 19 Fordringer Note 20 Varebeholdninger Note 21 Andre finansielle eiendeler og forpliktelser Note 22 Bygninger, maskiner, inventar og lignende Note 23 Immaterielle eiendeler F7 F14 F14 F15 F18 F19 F19 F24 F27 F27 F27 F28 F37 F37 F37 F37 F38 F38 F39 F39 F39 F39 F39 F40 F41 Note 24 Goodwill Note 25 Tilknyttede selskaper Note 26 Felleskontrollerte foretak Note 27 Eiendeler i sameie Note 28 Banklån og annen kortsiktg rentebærende gjeld Note 29 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Note 30 Langsiktige lån Note 31 Avsetninger Note 32 Pensjonskostnader og forpliktelser Note 33 Utsatt skatt Note 34 Egenkapital Tilleggsinformasjon Note 35 Kapitalstyring Note 36 Utbytte Note 37 Garantiansvar Note 38 Betingende eiendeler og forpliktelser Note 39 Kontraktsforpliktelser og bevilgninger til fremtidige investeringer Note 40 Finansielle instrumenter Note 41 Finansiell og kommersiell markedsrisiko Note 42 Derivater og sikringsbokføring Note 43 Informasjon om kontanstrømoppstilling Note 44 Honorar til eksterne revisorer Note 45 Godtgjørelse til styret og bedriftsforsamling Note 46 Nærstående parter Note 47 Konvertering til IFRS Balanse og resultat Norsk Hydro ASA Noter til regnskapet Norsk Hydro ASA Revisjonsberetning Bedriftsforsamling F42 F43 F45 F48 F48 F48 F49 F50 F51 F53 F53 F55 F55 F58 F58 F59 F59 F60 F63 F66 F68 F69 F70 F73 F74 F87 F90 F97 F97

4 side 4 HYDRO Årsberetning Årsberetning Etter at Hydros olje- og gassvirksomhet fusjonerte med Statoil i oktober 2007, har Hydro gått inn i en ny epoke som Europas ledende aluminiumselskap med en solid egenproduksjon av kraft. Vi vil fortsette å satse på vår oppstrømsvirksomhet ved å utvikle en konkurransedyktig portefølje av aluminiumverk, med vekt på effektiv drift og vekstmuligheter innenfor alumina og produksjon av primæraluminium. Vi vil spille en ledende rolle når det gjelder å bygge store, nye, effektive og miljøvennlige primærverk, og vi arbeider i øyeblikket med å oppføre et stort nytt metallverk i Qatar. En strukturert, effektiv og forutsigbar prosjektutvikling og -gjennomføring vil ligge til grunn for våre globale vekstambisjoner var et år med omfattende omstrukturering for Hydros nedstrømsvirksomhet. I tiden framover vil vi til bygge på våre ulike virksomheter innenfor valsede produkter, generelle profiler, byggsystemer, presisjonsrør og bilkomponenter, som alle har en ledende posisjon i sine respektive markeder. Vi vil fokusere på teknologisk lederskap og effektiv drift sammen med en overlegen produktkvalitet og kundeservice for å forbedre resultatene i virksomhetene. Vi vil satse på selektiv vekst innenfor de beste sektorene, blant annet innenfor den europeiske ekstruderingsvirksomheten og byggesystemer. Energivirksomheten vil spille en ledende rolle når det gjelder å sikre konkurransedyktig, langsiktig kraft til vår aluminiumvirksomhet. Vi tar også sikte på å utvikle en konkurransedyktig posisjon innenfor solenergi sammen med våre samarbeidspartnere på dette området. Viktige begivenheter i 2007 Hydro oppnådde solide resultater i 2007, noe en høy global etterspørsel og høye aluminiumpriser har bidratt til. Det underliggende resultatet fra videreført virksomhet økte til millioner kroner, sammenliknet med millioner kroner i Det underliggende resultatet før finansposter og skatt gikk litt ned til millioner for året. Styret i Hydro har foreslått et samlet utbytte på fem kroner per aksje for 2007, inkludert et ekstraordinært utbytte på 3,50 kroner. I tillegg har styret forslått at det gis fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer for om lag fire milliarder kroner for å få fleksibilitet til å utnytte forretningsmuligheter i et finansmarked preget av usikkerhet. Til sammen representerer dette en mulig utbetaling til aksjonærene på om lag ti milliarder kroner. Forslaget til utbytte og tilbakekjøp av aksjer vil bidra til en mer effektiv kapitalstruktur for Hydro har vært et år utenom det vanlige for Hydro. Vi har vært gjennom omfattende strukturelle endringer og har nå et strømlinjeformet aluminiumselskap som er godt posisjonert for videre vekst. Hydro har nå den økonomiske slagkraft, portefølje og markedsposisjon som er nødvendig for å kunne utnytte attraktive forretningsmuligheter fullt ut. Hydros olje- og gassaktiviteter ble fusjonert med Statoil, som sammen dannet StatoilHydro 1. oktober Dette representerte en grunnleggende milepæl for Hydro, og har omformet Hydro til et aluminiumselskap i verdensklasse, med solide posisjoner innen sine tre forretningsområder: Aluminium Metall, Aluminium Produkter og Energi. I løpet av 2007 tok Qatar Petroleum og Hydro en endelig beslutning om å gå videre med byggingen av det nye primæraluminiumverket Qatalum i Qatar. Vi har også hatt god framdrift i arbeidet med å utvikle aluminavirksomheten i løpet av året. Den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil er i gang, og vi har undertegnet en intensjonsavtale med det brasilianske konsernet Vale (tidligere CVRD) med tanke på å bygge et nytt aluminaraffineri i nærheten av Alunorte. I juni 2007 fullførte Hydro nedleggelsen av Søderberglinjen i Årdal, noe som markerte slutten på rasjonaliseringsprogrammet som ble iverksatt i 2005.

5 HYDRO Årsberetning side 5 Resultatene for nedstrømsvirksomheten forbedret seg i løpet av året, men ble påvirket av tap i ekstruderingsvirksomheten i USA. Det er gjennomført omfattende rasjonaliseringsprogrammer i løpet av 2007 for å forbedre de økonomiske resultatene i denne virksomheten, og for å justere kostnadsstrukturen i forhold til vesentlig lavere etterspørsel i markedet. Hydro benytter sin erfaring og kompetanse på energimarkedet for å sikre en konkurransedyktig kraftforsyning til selskapets produksjonskapasitet for primæraluminium. Videre samarbeider vi med eksterne partnere for å utvikle ny teknologi og nye produksjonsprosesser i solenergisektoren. Etterspørsel og statlige incentiver ventes å føre til stor vekst på markedet for solenergiløsninger. I mai 2007 offentliggjorde Hydro salget av Hydro Polymers til det britiske kjemikalieselskapet INEOS. Hoveddelen av transaksjonen ble fullført i februar Avtalen er i samsvar med vår strategi om å selge aktiviteter utenfor kjernevirksomheten, og vi tror den gir en god langsiktig løsning for Polymers. Offisielle holdninger til klimaendringer og utvikling av globale regimer og deres innvirkning på kraftprisen vil ha økende strategisk betydning for vår virksomhet. Utslipp fra aluminiumproduksjon er i øyeblikket unntatt fra kvotehandelssystemet EU Emissions Trading Scheme (ETS). ETS påvirker i øyeblikket produksjonskostnadene ved Hydros anlegg indirekte gjennom økte elektrisitetskostnader. Europakommisjonen har nylig foreslått å endre på kvotehandelssystemet med effekt fra 2013, blant annet ved også å inkludere direkte utslipp av CO 2 og PFC-gasser fra primærproduksjon og omsmelting av aluminium. Antall utslippskvoter og måten de vil fordeles på (gratis eller mot betaling) kan få relativt stor innvirkning på Hydros virksomhet både i Norge og i EU fra 2013 og framover. Hydro har inkludert klimaendringer som viktig post på dagsorden når det gjelder strategi- og forretningsutvikling, for å sikre at oppmerksomheten er rettet mot dette i forbindelse med framtidige investeringsbeslutninger og strategisk utvikling. Aksjekursutvikling Kroner Hydro Oslo Børs Per 30. september Hydro NYSE OSBEX Benchmark Index S&P 500 Investorinformasjon Hydros aksjekurs var 77,60 kroner ved utgangen av Når vi tar hensyn til utbyttet på fem kroner per aksje som ble utbetalt i 2007 og verdien på de mottatte aksjene i StatoilHydro ved utgangen av 2007, var samlet avkastning 34,80 kroner i 2007, eller 18 prosent. På bakgrunn av selskapets solide finansielle posisjon og sterke driftsresultater i 2007, har styret foreslått et utbytte på fem kroner per aksje, som skal godkjennes av generalforsamlingen 6. mai I løpet av 2007 innløste vi også av våre egne aksjer for 2,9 milliarder kroner. Fusjonen av våre olje- og gassaktiviteter med Statoil ble fullført 1. oktober 2007, og alle aksjonærer mottok 0,8622 aksjer i det fusjonerte selskapet, StatoilHydro, for hver aksje de eide i Hydro. Det var ingen endring i antall utestående aksjer i Hydro som følge av fusjonen. I november 2007 søkte Hydro børsen i New York (NYSE) om å stryke aksjen fra notering, og sendte samtidig en søknad til det amerikanske kredittilsynet (SEC) om å avslutte registreringen av verdipapirer og ordinære aksjer. Avviklingen av børsnoteringen på NYSE ble gjennomført 23. november 2007, mens avslutningen av registrerings- og rapporteringsforpliktelsene hos SEC ble gjort gjeldende fra 27. februar

6 side 6 HYDRO Årsberetning Økonomiske resultater for 2007 Dette kapitlet gir et sammendag av resultatene fra Hydros videreførte virksomhet, som inkluderer Aluminium Metall, Aluminium Produkter og Energi. Sammenlikninger med tidligere perioder før 1. oktober 2007 omfatter ikke de utfisjonerte olje- og gassaktivitetene. EBIT for Hydro utgjorde millioner kroner i 2007, sammenliknet med millioner kroner i EBIT var påvirket av netto urealiserte tap på derivater som hovedsakelig er knyttet til LME og kraftkontrakter, og som utgjorde henholdsvis 934 millioner kroner i 2007 og millioner kroner i EBIT omfattet også gevinster og tap på salg og øvrige kostnader som utgjorde henholdsvis et positivt beløp på 29 millioner kroner i 2007 og en kostnad på millioner kroner i Resultatene forbedret seg i løpet av året, og reflekterer solid global etterspørsel og høye aluminiumpriser. Resultat fra videreført virksomhet utgjorde millioner kroner i 2007, sammenliknet med millioner kroner i Beløpene inkluderer en netto valutagevinst på millioner kroner i 2007 og et netto valutatap på 148 millioner kroner i Disse beløpene gjelder hovedsakelig terminkontrakter på valuta som brukes til sikring av netto framtidig kontantstrøm fra driften, salgskontrakter og arbeidskapital, hovedsakelig ved å selge US-dollar og euro der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Skattekostnaden utgjorde millioner kroner for året 2007, noe som tilsvarer om lag 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Tilsvarende beløp for 2006 var millioner kroner, som også tilsvarte om lag 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Rapportert RoaCE 1) var 14,6 prosent i 2007, sammenliknet med 10,7 prosent i Underliggende driftsresultater 2) Nøkkeltall Millioner kroner, unntatt tall per aksje % endring forrige år Driftsinntekter (4) % EBIT % Poster ekskludert 1) (69) % Underliggende EBIT (2) % Underliggende EBIT Aluminium Metall (1) % Aluminium Produkter % Energi (19) % Konsernaktiviteter og elimineringer (648) (721) (10) % Underliggende EBIT (2) % Resultat fra videreført virksomhet % Poster ekskludert (1.310) >(100) % Underliggende resultat fra videreført virksomhet 1) % Resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) 7,20 4,60 57 % Underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) 6,10 6,10 - Finansielle data Investeringer % Justert netto rentebærende gjeld (kontanter)/justert egenkapital 3) (0,05) 0,10 >(100) % 1) Se seksjonen Poster ekskludert fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet senere i rapporten for ytterligere informasjon. 2) Resultat og underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet er beregnet basert på veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer. 3) Rentebærende gjeld + netto pensjonsforpliktelse (skattejustert) + forpliktelse relatert til operasjonelle leie- og leasingavtaler (diskontert) + andel gjeld i tilknyttede selskaper - kontanter og bankinnskudd - markedsbaserte verdipapirer dividert med egenkapital + minoritetsinteresser.

7 HYDRO Årsberetning side 7 Nøkkeltall fra driften % endring forrige år Realisert aluminiumpris LME (US-dollar/tonn) 1) % Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 1) % Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 2) (2) % Salg av valsede produkter til eksternt marked (1.000 tonn) % Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) (3) % Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 3) % Kraftproduksjon (GWh) % 1) Inklusive effekt av strategiske prissikringer (sikringsbokføring benyttes). 2) Inklusive Hydros andel av produksjon i Søral (investering i tilknyttet selskap). 3) Automotive salg er eksklusive Casting, Magnesium og Worcester. Underliggende EBIT for Aluminium Metall utgjorde millioner kroner for året 2007, noe som er en nedgang på en prosent sammenliknet med Våre realiserte priser økte i US-dollar, men var relativt uendret målt i norske kroner, på grunn av den svake dollaren. Produksjonen av primærmetall gikk ned med tre prosent i 2007 sammenliknet med 2006, noe som skyldes nedleggelsen av Søderberglinjen i Årdal i juni 2007 og smelteverket i Stade i slutten av Underliggende resultater for vår virksomhet i bauksitt og alumina gikk ned sammenliknet med 2006, hovedsakelig på grunn av høye energipriser, lokale valutaeffekter og høyere priser på bauksitt. Underliggende EBIT for den kommersielle virksomheten økte i De europeiske omsmelteverkene har fortsatt levert solide driftsresultater i 2007, hovedsakelig på grunn av høyere salgsvolum og økte marginer. Tapene i den nordamerikanske omsmeltevirksomheten økte imidlertid sammenliknet med 2006, på grunn av de vanskelige markedsforholdene. sikt. Virksomheten innenfor Automotive pådro seg et underliggende tap både i 2007 og Negative resultater fra enheten Automotive Structures ble delvis oppveid av bedre resultater i virksomheten for presisjonsrør og lavere faste kostnader etter omstruktureringen av porteføljen i Automotive. Underliggende EBIT for forretningsområdet Energi utgjorde millioner kroner i 2007, en nedgang fra millioner kroner i Nedgangen skyldes høyere utviklingskostnader knyttet til våre samarbeidsselskaper på solenergiområdet, noe høyere driftskostnader og lavere realiserte priser på spotsalg, som mer enn utlignet de positive effektene fra høyere vannkraftproduksjon. Hydros kraftproduksjon i Norge var 11,0 TWh i 2007, en økning på 32 prosent i forhold til en produksjon på 8,3 TWh i Årsproduksjonen av kraft var i 2007 mer enn 20 prosent høyere enn normalt og den nest høyeste som er registrert noensinne. Underliggende EBIT for Aluminium Produkter økte med fem prosent sammenliknet med Underliggende EBIT inkluderer resultat fra solgte virksomheter tilsvarende 45 millioner kroner i 2007 og 175 millioner kroner i Høyere volumer og økte marginer i Europa bidro vesentlig til resultatene for Valsede Produkter, men de positive effektene ble i stor grad utlignet av høyere energikostnader og en negativ valutakursutvikling for leveranser til markeder som bruker US-dollar som valuta. Vår europeiske virksomhet innenfor ekstrudering og byggesystemer leverte rekordresultater for året grunnet bedre marginer og høyere volumer. Ekstruderingsvirksomheten i USA pådro seg imidlertid et negativt driftsresultat for året, hovedsakelig på grunn av en kraftige nedgangskonjunkturen i markedet. Leveransene gikk ned med 19 prosent. De svake markedsforholdene i USA viser ingen tegn til bedring på kort 1) RoaCE defineres som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig sysselsatt kapital. 2) For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har vi utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax), som urealiserte gevinster og tap på derivater, nedskrivinger og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. Se avsnittet Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet senere i rapporten for mer informasjon om disse postene.

8 side 8 HYDRO Årsberetning Markedsutsikter For 2007 som helhet økte etterspørselen etter primæraluminium med 3,5 millioner tonn, eller ti prosent, i forhold til 2006, hovedsakelig drevet av sterk vekst i Kina. Etter en liten nedgang i prisen på aluminium sent i 2007 har prisen tatt seg opp igjen i 2008 som følge av produksjonsbegrensninger i Kina, Sør-Afrika og Sør-Amerika. Hydro forventer at disse begrensningene i hvert fall vil påvirke tilbudet av aluminium i første halvår. De økonomiske nøkkelindikatorene tilsier fortsatt en noe svakere vekst i alle viktige regioner. Veksten i europeisk industriproduksjon er ventet å avta i løpet av I Nord-Amerika er de økonomiske utsiktene fortsatt dårlige. Kina fortsetter sin rivende utvikling, selv om veksten i industriproduksjonen har vist tegn til en moderat nedgang de siste månedene. Forventet årlig vekstrate for 2008 er nå 16 prosent, sammenliknet med 18 prosent i Veksten i det globale forbruket av primæraluminium ventes å bli rundt ni prosent i Veksten i den globale produksjonen er antatt å bli mellom ti og tolv prosent, avhengig av utviklingen i Kina. Hydro forventer en moderat nedgang i markedsveksten for videreforedlede produkter i Europa i 2008 sammenliknet med I USA har markedet for videreforedlede produkter gått ned i Generelt forventer Hydro en relativt flat utvikling i sine viktigste nedstrømsmarkeder i 2008 sammenliknet med 2007, avhengig av hvilken retning verdensøkonomien utvikler seg i. Den nordiske kraftprisen ventes å bli stadig mer påvirket av kraftpriser og produksjonskostnader for drivstoff på kontinentet. Imidlertid vil hydrologiske forhold, i tillegg til tilbud og etterspørsel lokalt og andre etterspørselsfaktorer som temperatur og værforhold også fortsatt ha sterk innvirkning på prisdannelsen i Norden. Netto finanskostnader, likviditet og finansiell posisjon Netto finansinntekter for 2007 utgjorde millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på millioner kroner som hovedsakelig skyldes en nedgang på 13,6 prosent i kursen på US-dollar i forhold til norske kroner i løpet av 12-månedersperioden. Denne betydelige gevinsten var et resultat av Hydros valutasikringsprogram hovedsakelig valutaderivater som dekket om lag ni måneder av den effekten valutaeksponeringen overfor dollar har hatt på våre resultater. Renteinntektene økte til millioner kroner i 2007, sammenliknet med 985 millioner i Inntekten i 2007 reflekterer høy likviditetsbeholdning og kortsiktige investeringer i de første ni månedene av året før betaling av gjeld i forbindelse med fisjonen til StatoilHydro 1. oktober Rentekostnadene var på samme nivå som i Selskapets likviditetsbeholdning og kortsiktige investeringer var 2,7 milliarder kroner høyere enn justert rentebærende gjeld ved utgangen av oktober ble det betalt gjeld på 26,2 milliarder kroner i forbindelse med fisjonen til StatoilHydro. Ekstern langsiktig gjeld på 16,8 milliarder kroner ble allokert til StatoilHydro som del av fisjonstransaksjonen, og er inkludert under Avhendet virksomhet for tidligere perioder. Hydros justerte gjeldsgrad, som defineres som netto rentebærende gjeld (inkludert netto ikke-finansierte pensjonsforpliktelser etter skatt, nåverdien av leasingforpliktelser og Hydros andel av rentebærende gjeld i tilknyttede selskaper) delt på justert egenkapital, var nesten null ved utangen av året. I juli 2007 undertegnet Hydro en sjuårig rullerende kredittfasilitet på 1,7 milliarder US-dollar med et syndikat bestående av femten banker. Kontantstrøm tilført fra driften og investeringer I 2007 utgjorde kontantstrøm tilført fra driften 14,3 milliarder kroner, sammenliknet med 9,9 milliarder kroner i Kontantstrøm fra driften omfattet også et beløp på om lag 3,4 milliarder kroner i realiserte valutagevinster på terminkontrakter i Investeringene i 2007 beløp seg til millioner kroner, sammenliknet med millioner i Om lag 70 prosent av investeringene for 2007 var knyttet til Aluminium Metall, og omfattet også investeringer i utbyggingen av primæraluminiumverket Qatalum i Qatar og den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

9 HYDRO Årsberetning side 9 Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har postene i tabellen under blitt utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet. Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet Millioner kroner Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (92) 157 Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (137) (76) Metalleffekt, Valsede Produkter 235 (261) Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader Nedskrivinger Gevinst/(tap) på avhendelser (641) - Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager Tilbakeføring av forsikringsavsetning - (211) Tyskland, endring i skatteprosent (47) - Poster ekskludert fra underliggende EBIT Netto valuta (gevinst)/tap (2.254) 148 Beregnet skatteeffekt 339 (767) Tyskland, endring i skatteprosent (300) - Tap/(gevinst) ikke tidligere regnskapsført - (500) Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (1.310) Urealiserte derivateffekter på LME-kontrakter og kraftkontrakter omfatter urealiserte gevinster og tap på kontrakter som evalueres til markedsverdi, der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Omfanget av disse effektene er avhengig av endringer i markedsverdi, som kan være betydelig. Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter omfatter urealiserte gevinster og tap på enkelte kontrakter i utenlandsk valuta i tilknyttede selskaper. De andre postene som er utelatt fra underliggende EBIT består hovedsakelig av gevinster/tap ved salg og andre kostnader som typisk er engangsposter knyttet til individuelle anlegg eller virksomheter. Beregnet skatteeffekt for de postene som er utelatt fra underliggende EBIT er basert på Hydros effektive skattesats for de periodene som er presentert. Netto valutagevinster/-tap omfatter gevinster og tap på alle kontrakter i utenlandsk valuta som er inkludert i balansen for de periodene som er presentert. Beløpene gjelder hovedsakelig terminkontrakter for valuta som brukes til sikring av netto framtidig kontantstrøm fra driften, salgskontrakter og arbeidskapital, hovedsakelig ved å selge USdollar og euro der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Skattekredittene som er utelatt fra resultat fra videreført virksomhet blir ansett som engangsposter. Risiko Risikostyring berører alle sider av verdiskapingen, inkludert strategi, finansiering, kommersielle spørsmål, organisasjon, helse, miljø og sikkerhet, omdømme, samfunnsansvar, og offentlige og juridiske spørsmål. Hydro står overfor mange typer risiko og usikkerhetsfaktorer i det globale markedet vi opererer i. Endringer i konkurranse- og markedssituasjonen virker inn på margin- og volumutviklingen. Rapporterte driftsresultater og selskapets konkurranseposisjon påvirkes av den fallende valutakursen på US-dollar. Kina oppmuntrer til mer arbeidsintensiv produksjon av videreforedlede og ferdige produkter, noe som øker eksponeringen for vår nedstrømsvirksomhet. Aluminiumproduksjonen er avhengig av å sikre betydelige mengder energi og tilstrekkelig forsyning av alumina til konkurransedyktige priser. Vi er eksponert for stadig mer omfattende lovgivning knyttet til CO 2 -utslipp. Selskapets reposisjonerings- og restruktureringsaktiviteter er viktige for å sikre levedyktigheten til vår framtidige aluminiumvirksomhet. Kompliserte oppstrømsprosjekter gir store utfordringer når det gjelder tidsplaner og kostnadskontroll. Hydros ekspansjon ventes i økende grad å skje i politisk ustabile områder, noe som øker risikoen for uforutsette endringer i rammevilkårene.

10 side 10 HYDRO Årsberetning Risikostyringen i Hydro bygger på prinsippet om at vurdering av risiko er en integrert del av all forretningsvirksomhet. Ansvaret ligger hos det enkelte forretningsområde, og koordineres av stabsenheter på konsernnivå. Det er etablert policy og prosedyrer for styring av risiko. Hydros hovedstrategi for å dempe risiko knyttet til variasjoner i kontantstrøm er å opprettholde en sterk finansiell stilling og god kredittverdighet, blant annet uttrykt ved målet om at gjeldsgraden ikke skal være høyere enn 0,55, og at forholdet mellom midler tilført fra driften og justert netto rentebærende gjeld skal være høyere enn 0,40. Hydro har retningslinjer for likviditetsreserver og tilbakebetalingsprofilen på selskapets gjeldsportefølje. Selskapets finansielle stilling ved utgangen av 2007 var godt innenfor de etablerte retningslinjene. Utviklingen i Hydros driftsresultater påvirkes først og fremst av prisene på hovedproduktene, aluminium og kraft, i tillegg til endringer i de viktigste valutaene, US-dollar og euro, i forhold til norske kroner. Som oppstrømsselskap er det Hydros hovedstrategi å godta eksponering for variasjoner i aluminiumog energiprisene, mens det i videreforedling og annen marginbasert virksomhet benyttes prissikring for å beskytte marginene mot svingninger i råvareprisene. For å redusere selskapets eksponering for svingninger i kursen på US-dollar har Hydro etablert terminkontrakter for salg av US-dollar, hovedsakelig mot norske kroner. Hydro har også inngått terminkontrakter for andre valutatyper for å sikre sine inntekts- og kostnadsposisjoner. Kontrollfunksjoner og prosedyrer Hydros rammeverk for internkontroll består av gode kontrollfunksjoner som er bygget på grunnlag av integritet, etiske verdier og sunne holdninger i organisasjonen. Gjennom 2007 har vi fortsatt å følge rammeverket for internkontroll over finansiell rapportering som er nedfelt i seksjon 404 i den amerikanske loven Sarbanes-Oxley fra Hovedforskjellen er at vår eksterne revisor ikke må avgi en egen beretning på vår internkontroll over finansiell rapportering siden dette var et krav fra det amerikanske kredittilsynet. Ledelsen vår har fortsatt å følge prinsippene i Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal control integrated framework når den evaluerer effektiviteten i våre finansielle kontroller og prosedyrer. COSO rammeverket er anerkjent som det mest omfattende kontrollrammeverket og består av de fem innbyrdes beslektede elementene, 1) kontrollmiljø, 2) risikovurdering, 3) kontrollaktiviteter, 4) informasjon og kommunikasjon og 5) overvåkning. Forskning og utvikling I 2007 allokerte Hydro 507 millioner kroner til forskning og utvikling, sammenliknet med 480 millioner kroner i Om lag halvparten av dette går til vår interne forskningsorganisasjon, mens den andre halvdelen er støtte til arbeid som utføres ved eksterne institusjoner. Vi har en rekke forskningssenter forbundet med våre aktiviteter i Europa. De viktigste FoU-oppgavene er knyttet til smelteverksteknologi og produktutvikling. I februar 2008 startet vi testproduksjon av en ny generasjon elektrolyseceller ved forskningssenteret i Årdal. Målet er produktivitetsforbedringer som følge av økt strømstyrke, høyere energieffektivitet, lavere utslipp av PFC og dermed en reduksjon i klimagassutslippene. Vi etablerte i 2007 et Hydro Technology Board som skal fremme innovasjon og sikre at vi lever opp til våre ambisjoner om å være ledende på teknologi. Dødsulykker Per 100 millioner arbeidstimer, fem års rullende gjennomsnitt Totalt antall personskader Per millioner arbeidstimer /03 00/04 01/05 02/06 Hydro-ansatte Entreprenør-ansatte Sum 03/

11 HYDRO Årsberetning side 11 Helse og arbeidsmiljø Hydro skal være et ledende selskap på området helse og arbeidsmiljø. Alle enheter skal gjennomføre risikovurderinger og iverksette risikodempende tiltak. Selskapets forretningsplanleggingsprosess brukes for å sikre kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen, og oppfølging rapporteres hver måned. Sykefraværet var 2,8 prosent i 2007, en økning fra 2,6 prosent i Reglene for registrering av sykefravær varierer fra land til land. Sykefraværet vårt i Norge er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Hydro, men relativt lavt sammenliknet med bransjegjennomsnittet. I Norge var sykefraværet 5,2 prosent, sammenliknet med 5,0 prosent året før. Menns sykefravær var 4,9 prosent, noe som er en økning fra 4,5 prosent i 2006, mens kvinners sykefravær gikk ned fra 6,8 prosent i 2006 til 6,4 prosent i Sikkerhetsresultatene våre ble ikke bedre i Vi nådde ikke målet vårt om en 20 prosent forbedring i samlet antall personskader per million timer arbeidet (TRI), og vi hadde to dødsulykker. I tillegg hadde vi en dødsulykke i februar Ambisjonen om å forbedre TRI med 20 prosent i året ligger fast, og vi arbeider med tiltak som skal gjøre dette mulig. Selv om vi oppnådde en reduksjon på 25 prosent i antall personskader, tar vi tallene fra 2007 som en alvorlig påminnelse. Større innsats og enda større vekt på atferd er nødvendig for å redusere skadefrekvensen ytterligere. I et tiårsperspektiv har vi redusert antall personskader per million timer arbeidet fra 19,7 i 1997 til 4,1 i I flere år har vi arbeidet med Det norske Veritas for å utvikle en indikator for teknisk sikkerhet. T-verdien måler tilstedeværelsen av tekniske sikkerhetsbarrierene som skal forhindre eller begrense store ulykker. Indikatoren er allerede iverksatt ved flere anlegg, og planen er å ta den i bruk ved alle relevante anlegg og installasjoner innen utangen av I 2007 brukte vi betydelige ressurser og lederkapasitet på å få økt forståelse for klimautfordringene, hvordan vi kan begrense dem, og hvilke trusler og muligheter de representerer for vår virksomhet. Klimaendringer anses som en stor strategisk drivkraft for Hydro. Det overordnede ansvaret for klimarelaterte problemstillinger ble i 2007 plassert under konsernstab for strategi og forretningsutvikling. I 2008 vill vi utarbeide en omfattende strategi og fastsette mål i forhold til klimaendringer. Vi har styrket forskningsinnsatsen for å redusere CO 2 -utslippene i primærproduksjonen i framtiden. Dersom vi lykkes med den nye generasjonen elektrolyseceller som nå blir testet ved forskningssenteret i Årdal, vil dette føre til både direkte og indirekte reduksjoner i klimagassutslippene. I tillegg er det iverksatt både kortsiktige og mer radikale langsiktige forskningsprosjekter for å oppnå betydelige reduksjoner i klimagassutslippene i produksjonen av primæraluminium. Selskapets miljøindikator for ressursbruk, avfall og utslipp hjelper organisasjonen med å fokusere på viktige miljøtiltak. Indikatoren består av mange elementer gjennom hele verdikjeden på fabrikkene. Forbedringer måles, og miljømessige utfordringer tydeliggjøres etter hvert som de blir gjort synlige. Bruk av polyklorerte bifenyler (PCB) er forbudt i mange land, og vi holder på å fase ut utstyr som inneholder PCB. Dette er allerede gjort ved smelteverkene i Australia og Slovakia, og ved de fleste anleggene i Norge. Gjenværende anlegg følger de kravene som gjelder lokalt. Det har alltid vært viktig for Hydro å sikre medarbeidere og miljø og selskapets eiendeler og omdømme. Økt aktivitet i risikoområder og flere trusler generelt har gjort at vi har forsterket det forebyggende arbeidet. Lekkasjen av kvartalsresultatene for fjerde kvartal 2006 tidlig i 2007 gjorde at vi måtte revurdere våre rutiner og oppgradere sikkerhetsnivået for behandling av sensitiv informasjon. Direkte klimagassutslipp Millioner tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) Miljø Klimagassutslippene fra Hydros virksomhet var 4,38 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (CO2e) i Basert på Hydros eierandel var utslippene 6,87 millioner tonn CO2e, en reduksjon på om lag 45 prosent sammenliknet med 1990, forutsatt samme eierstruktur som i Samtidig har vi økt vår sammenlignbare produksjon av primæraluminium fra 0,91 til 1,67 millioner tonn. Nedgangen er et resultat av systematiske driftsforbedringer, introduksjon av ny teknologi ved metallverkene våre, og i de senere år også nedleggelse av anlegg og prosesslinjer CO 2 CH 4 PFC SF 6 N 2 O

12 side 12 HYDRO Årsberetning Integritet og åpenhet Arbeid for å fremme etisk atferd og menneskerettigheter er et kjerneelement i Hydros forretningsvirksomhet. Vår posisjon er klar: Vi har nulltoleranse overfor korrupsjon og brudd på menneskerettighetene. Dersom slike tilfeller avdekkes, er det vår policy å vise åpenhet og lære av negative erfaringer. Hydro har hatt etiske retningslinjer i flere år, og direktivet Vårt etiske ansvar ble godkjent av styret i Basert på dette ble Hydros integritetsprogram lansert i 2005 for å styrke arbeidet med å forebygge korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i forbindelse med våre aktiviteter. Programmet omfatter kartlegging av risiko, verktøy og opplæring. Videre ble det utarbeidet et interaktivt e-læringsprogram om konsernets krav i 2007, og dette vil lanseres i E-læringsprogrammet vil bli obligatorisk for alle ansatte, og omfatter opplæring i hvordan korrupsjon kan motvirkes. I prosessen fram mot fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil 1. oktober, oppsto det spørsmål omkring petroleumsvirksomheten i Libya som vi kjøpte av Saga Petroleum i Spørsmålene er knyttet til vår behandling av visse av kontraktene i Libya. Vi har igangsatt en intern granskning som ledes av advokat Jan Fougner. Det amerikanske advokatfirmaet Shearman & Sterling LLP bistår i undersøkelsene. Fougner rapporterer til et utvalg av styret, som i øyeblikket består av styreleder Terje Vareberg og Finn Jebsen. Det interne granskningsutvalget arbeider parallelt med en tilsvarende granskning i StatoilHydro. Når vi går inn i områder med urbefolkning eller andre minoritetsgrupper søker vi å gå fram med forsiktighet og respekt. Dette er et eksempel på menneskerettighetsspørsmål som vi tar tak i tidlig i våre prosjekter. Vi samarbeider med flere organisasjoner, inkludert TRACE (Transparent Agent and Contracting Entities), Transparency International (TI), og Amnesty International (AI). Disse er alle involvert i interne aktiviteter knyttet til integritets programmet. Betaling av skatter, avgifter o.l. til myndigheter 1) Millioner kroner Australia Brasil Jamaica ) Hydros betalinger av direkte og indirekte skatter, royalties, signaturbonuser o. l. i tilknytning til utforsking og utvinning av bauksitt og produksjon av alumina basert på prinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative. Informasjonen er omfattet av revisors gjennomgang av Hydros rapportering på livskraftig utvikling, men er ikke omfattet av den finansielle revisjonen. Medarbeidere Hydro hadde ansatte ved utgangen av 2007, en nedgang fra i Nedgangen skyldes hovedsakelig utskillelsen av olje- og gassaktivitetene, men reflekterer også salget av Automotive Castings, nedleggelsen av magnesiumfabrikken i Bécancour i Canada, og restrukturering av ekstruderingsvirksomheten i USA. Utviklingen av de 200 øverste lederne er et strategisk ansvar for konsernet. Tiltakene består blant annet av oppfølging av medarbeidersamtaler og lederutviklingsprosessen, og årlige konferanser der henholdsvis de øverste 50 og 200 lederne deltar. I 2008 vil vi gå gjennom våre ambisjoner for lederutvikling for å sikre en global mentalitet og tenkemåte i organisasjonen. Vi legger vekt på mangfold med tanke på nasjonalitet, kultur, kjønn og utdanningsbakgrunn, både i rekruttering og når vi setter sammen ledergrupper og andre arbeidsgrupper. Halvparten av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinner. Det er også kvinner representert på alle forretningsområder og i ledelsen for alle sektorer, og vi tar sikte på å øke mangfoldet ytterligere på alle nivåer. De fleste kvinnelige toppledere som er ansatt de siste årene er rekruttert internt. I 2007 førte endringer i sammensetningen av konsernledelsen til at antall kvinner gikk ned fra to til en, mens andelen kvinner blant Hydros 50 øverste ledere var 17 prosent, sammenliknet med 19 prosent i Antall ikke-norske ledere var 13 prosent sammenliknet med 11 prosent året før. Blant de 200 øverste lederne var kvinneandelen 16 prosent, noe som er en nedgang fra 20 prosent i 2006, mens andelen ikke-norske ledere var 32 prosent, en betydelig økning fra 19 prosent i Den utskilte oljeog gassvirksomheten hadde en høyere andel kvinnelige ledere og en lavere andel ikke-norske ledere sammenliknet med resten av virksomheten. En bevisst rekruttering av kvinner er viktig for å øke kvinneandelen i organisasjonen. I 2007 ble det rekruttert om lag 550 nyansatte til den norske delen av organisasjonen. Av disse var 22 prosent kvinner, sammenliknet med 18 prosent i den norske organisasjonen som helhet. Halvparten av alle nyutdannede ansatte er kvinner. Det årlige traineeprogrammet gir også et bidrag i denne sammenheng. Det har en lik fordeling av kvinner og menn, og representerer et stort mangfold med tanke på nasjonalitet og kulturell bakgrunn. I programmet for 2007 var det 24 deltakere, 13 kvinner og 11 menn, med 12 ulike nasjonaliteter. Alle ansatte skal være sikret en lønn som er rettferdig, konkurransedyktig og i samsvar med god bransjestandard lokalt. Det skal kun legges relevante kvalifikasjoner som utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Blant ansatte på tarifflønn i Norge er det ingen signifikante lønnsforskjeller mellom kjønnene. Lønnsforholdene for akademikere i den

13 HYDRO Årsberetning side 13 norske virksomheten blir gjennomgått regelmessig. Det er ikke påvist noen signifikante lønnsforskjeller som kan tilskrives kjønn. Også i 2007 ble det gjennomført restruktureringer, omfattende prosjekter og kostnadsbesparelser som har stilt store krav til de ansatte. Vi retter en takk til alle ansatte både de som nå bidrar til resultater i enheter som er skilt ut eller solgt fra Hydro i løpet av 2007, og til de som blir igjen i selskapet og som med stor innsats og engasjement bidrar til utviklingen av Hydro. Utvikling i styret Jan Reinås trakk seg som styreleder i august Elisabeth Grieg, som da var nestleder, var fungerende styreleder fra august til november. I oktober og november trakk Elisabeth Grieg seg fra styret, sammen med Kurt Anker Nielsen, Lena Olving, Håkan Mogren, Terje Friestad og Geir Nilsen. De ble erstattet av Terje Vareberg, som ble ny styreleder, Finn Jebsen, Heidi M Petersen, Bente Rathe, Svein Rennemo, Billy Fredagsvik og Jørn B. Lilleby. Styret ønsker å uttrykke sin anerkjennelse og takk til dem som gikk ut av styret i 2007 for deres innsats for Hydro. Grete Faremo ble valgt til ny nestleder. Svein Rennemo ble valgt til leder for revisjonsutvalget etter Kurt Anker Nielsen, og Terje Vareberg ble valgt til leder av kompensasjonsutvalget etter Jan Reinås. Styret hadde 36 møter i 2007, og oppmøteprosenten var 93 prosent. Fisjonen av Hydros olje- og gassvirksomhet var en av styrets største oppgaver i 2007, i tillegg til utforming av ny framtidig strategi for selskapet. Etter de omfattende endringene i styrets sammensetning, er det iverksatt et styreprogram for å gi det nye styret tilstrekkelig informasjon om Hydros organisasjon og virksomhet. Årets resultat - Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA (morselskapet) hadde et overskudd før skatt på millioner kroner i 2007, sammenliknet med millioner kroner i Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere utbytte fra datterselskaper. Den 12. mars 2007 vedtok styret å godkjenne forslaget om å fusjonere Hydros petroleumsaktiviteter og Statoil for å danne StatoilHydro ASA. Fusjonen ble fullført 1. oktober Som følge av fisjonen ble Norsk Hydro ASAs egenkapital redusert med millioner kroner. Norsk Hydro ASA presenterer ikke den fisjonerte virksomheten som avhendet virksomhet. Egenkapitalen i Norsk Hydro ASA per 31. desember 2007 etter fisjonen og det foreslåtte utbyttet for 2007 var millioner kroner. I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3 bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Oslo, 12. mars 2008 Terje Vareberg Styreleder Grete Faremo Styrets nestleder Billy Fredagsvik Styremedlem Finn Jebsen Styremedlem Bente Rathe Styremedlem Jørn B. Lilleby Styremedlem Heidi M. Petersen Styremedlem Svein Rennemo Styremedlem Sten Roar Martinsen Styremedlem Eivind Reiten Konsernsjef

14 side 14 HYDRO Årsberetning Aksjonærinformasjon Kursen på Hydro-aksjen var 77,60 kroner ved utgangen av Hvis vi tar med utbyttet på 5,00 kroner per aksje som ble utbetalt i 2007 og verdien på mottatte StatoilHydro-aksjer ved utgangen av 2007, var den samlede avkastningen 34,80 kroner i 2007, eller 18 prosent. På grunn av vår solide finansielle posisjon og de gode driftsresultatene i 2007, har styret foreslått et utbytte på fem kroner per aksje som skal godkjennes av generalforsamlingen 6. mai I løpet av 2007 innløste vi egne aksjer for 2,9 milliarder kroner. Fusjonen av våre olje- og gassaktiviteter med Statoil ble fullført 1. oktober 2007, og alle aksjonærer mottok 0,8622 aksjer i det fusjonerte selskapet, StatoilHydro, for hver aksje de eide i Hydro. Det var ingen endring i antall aksjer eid i Hydro som følge av fusjonen. I løpet av de siste fem årene er det skapt betydelige verdier for aksjonærene gjennom restruktureringen av Hydro. I tillegg har betydelig bedring i markedsforholdene og meget god drift bidratt til verdiskapningen. Ved utgangen av 2003, da Hydro besto av både olje- og gass, aluminium og gjødselaktiviteter, var kursen på Hydro-aksjen 82,10 kroner. Ved utgangen av 2007 utgjorde verdien av Hydro-aksjen, aksjeandelene i Yara International og StatoilHydro som ble mottatt i forbindelse med de to fisjonstransaksjonene og alle utbytteutbetalingene i løpet av den påfølgende femårsperioden, til sammen 290 kroner. Dette representerer en solid økning på 254 prosent av investeringen, eller en gjennomsnittlig avkastning på 29 prosent per år. Beregningen forutsetter at aksjonærene har beholdt sine opprinnelige eierandeler i Yara International og StatoilHydro etter transaksjonene. Ved utgangen av 2007 var det utestående aksjer i Hydro. Det ble i løpet av 2007 omsatt 4,8 milliarder Hydro-aksjer på Oslo Børs, noe som i verdi utgjorde om lag ti prosent av den samlede aksjehandelen på børsen. Hydros ordinære aksjer er i tillegg notert i London, Paris, Frankfurt, Düsseldorf og Hamburg. Selskapets amerikanske depotaksjer (American Depositary Shares, ADS) ble strøket fra notering på børsen i New York (New York Stock Exchange) 23. november 2007, og omsettes nå på PinkSheets i markedet for unoterte aksjer i USA. Vi har også planer om å avvikle børsnoteringen på børsene i Frankrike og Tyskland i løpet av Utbyttepolitikk Aksjonærenes langsiktige avkastning bør speile selskapets verdiskaping. Avkastningen er sammensatt av aksjekursens utvikling og utbyttet til aksjonærene. Over tid forventes verdiskapingen i større grad å komme til uttrykk i kursstigning enn gjennom utdeling av utbytte. Den nåværende utbyttepolitikken i Hydro er at utbyttet til våre aksjonærer skal utgjøre om lag 30 prosent av selskapets nettoresultat over tid. Utdelingsforholdet for et enkelt år kan ligge over eller under 30 prosent av årsresultatet, men bør være 30 prosent i gjennomsnitt over en periode på noen år. Når utbyttet fastsettes for et år vil vi ta hensyn til framtidig inntjening, framtidige investeringsmuligheter, utsiktene på de globale råvaremarkedene og vår finansielle stilling. Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper. Hydros styre foreslår normalt et utbytte per aksje i forbindelse med publiseringen av Hydros foreløpige årsresultat i Aksjekursutvikling Geografisk aksjonærfordeling aksjer Kroner ,4 % 11,4 % 43,8 % Den norske stat Hydro Norge øvrige USA Storbritannia Øvrige ,7 % ,6 % 3,1 % Hydro Oslo Børs Per 30. september Hydro NYSE OSBEX Benchmark Index S&P 500

15 HYDRO Årsberetning side 15 februar hvert år. Generalforsamlingen tar så stilling til dette forslaget i mai, og det vedtatte utbyttet blir deretter utbetalt til aksjonærene i mai eller juni. Hydro utbetaler utbytte en gang i året. For aksjonærer som ikke er bosatt i Norge vil det trekkes kildeskatt fra utbyttet i henhold til gjeldende bestemmelser. Styret har foreslått et utbytte på fem kroner per aksje for 2007, som består av 1,50 kroner i ordinært utbytte og 3,50 kroner i ekstraordinært utbytte. Generalforsamlingen 6. mai 2008 vil ta stilling til dette forslaget. Se selskapets finansielle kalender for mer informasjon om viktige datoer i forhold til utbytte. Tilbakekjøp av aksjer I perioder med sterk inntjening kan Hydro vurdere å benytte tilbakekjøp av aksjer i tillegg til ordinær utbytteutbetaling. Slike vurderinger vil bli gjort i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter og finansielle situasjon. I en situasjon der tilbakekjøp av aksjer er aktuelt, foreslår styret en fullmakt for tilbakekjøp som vurderes og godkjennes av generalforsamlingen. Fullmakter for tilbakekjøp av aksjer gis for en bestemt periode og med et bestemt kursintervall som tilbakekjøpene skal foretas innenfor. I løpet av 2007 har vi innløst aksjer som tilhørte den norske stat til en gjennomsnittskurs på 163,78 per aksje som del av en fullmakt om tilbakekjøp som ble godkjent av generalforsamlingen den 9. mai Samtidig foretok vi en kapitalnedsettelse gjennom sletting av aksjer, inkludert aksjer som ble kjøpt i markedet i Aksjene som ble innløst fra staten tilsvarte statens proporsjonale andel av de aksjene som ble kjøpt tilbake i Kursen som ble betalt til staten var det volumvektede kursgjennomsnittet for aksjene vi har kjøpt i markedet i 2006, minus utbetalt utbytte i 2007, pluss en rente som tilsvarer NIBOR pluss en prosent for å kompensere for et senere oppgjør. Aksjonærer og stemmerett Det gis en oversikt over Hydros største aksjonærer per 31. desember 2007 på side F96 i denne rapporten. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA vil bli holdt i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo, tirsdag 6. mai 2008 klokken I samsvar med Hydros vedtekter vil innkalling til generalforsamling skje gjennom annonse i Aftenposten og Dagens Næringsliv. Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen bes melde fra om dette innen fredag 2. mai til: DnB NOR Bank ASA Verdipapirservice 0021 Oslo Telefaks: Påmelding kan også skje elektronisk gjennom selskapets hjemmeside eller via VPS Investortjenester. Enhver aksjonær kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Aksjonærer som eier aksjer gjennom depotaksjesertifikater (American Depositary Shares, ADS), må bytte sertifikatene til aksjer i henhold til depotavtalen og registrere aksjene i Verdipapirsentralen hvis de ønsker å stemme for sine aksjer på generalforsamlingen. Adresseforandring Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen må melde adresseendringer til sin kontofører og ikke direkte til selskapet Finansiell kalender 22. april Første kvartalsresultat 6. mai Generalforsamling 7. mai Ordinære aksjer noteres eksklusive utbytte 9. mai Registreringsdato for utbytte på ordinære aksjer 12. mai Amerikanske depotbevis (American Depositary Receipts, ADR) noteres eksklusive utbytte 14. mai Registreringsdato for utbytte på ADR 19. mai Utbetaling av utbytte på ordinære aksjer 22. juli Andre kvartalsresultat 25. september Kapitalmarkedsdagen 21. oktober Tredje kvartalsresultat

16 side 16 HYDRO Årsberetning Nøkkeltall for Hydro-aksjen ) Aksjekurs høy, Oslo Børs (kroner) 1) 247,00 199,40 149,70 104,30 73,18 Aksjekurs lav, Oslo Børs (kroner) 68,00 135,00 92,50 72,30 46,20 Gjennomsnittskurs, Oslo Børs (kroner) 176,76 164,05 119,14 88,77 59,96 Aksjekurs årsslutt, Oslo Børs (kroner) 77,60 193,50 138,60 95,40 72,39 Aksjekurs høy, NYSE (US-dollar) 3) 44,06 32,37 23,43 16,72 10,95 Aksjekurs lav, NYSE (US-dollar) 12,90 20,93 14,80 10,69 6,33 Gjennomsnittskurs, NYSE (US-dollar) 30,64 25,73 18,46 13,22 8,49 Aksjekurs årsslutt, NYSE (US-dollar) 13,95 30,67 20,64 15,74 10,90 Resultat per aksje (EPS) (kroner) 14,90 14,00 12,50 9,90 8,50 EPS fra videreført virksomhet (kroner) 4) 7,20 13,90 12,40 9,00 6,50 P/E 5) 10,78 13,92 11,18 10,60 11,14 Utbytte per aksje (kroner) 6) 5,00 5,00 4,40 4,00 2,20 Utdelingsforhold 7) 69 % 36 % 35 % 44 % 26 % Utbyttevekst 0 % 14 % 10 % 82 % 5 % Utdelingsforhold fem års gjennomsnitt 8) 34 % 35 % 34 % 29 % 28 % Gjeldsgrad 9) (0,05) 0,22 0,31 0,11 0,38 Kredittrating, Standard & Poor's BBB A- A A A Kredittrating, Moody's Baa1 A2 A1 A2 A2 Utenlandsk eierskap, årsslutt 42 % 38 % 40 % 37 % 35 % Utestående aksjer, gj.snitt Utestående aksjer, årsslutt ) Justeringsfaktor 0, er benyttet på aksjekurser før fisjonen 25. mars 2004, i henhold til Oslo Børs beregningsregler 2) Gjennomføringen av fusjonen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil førte til aksjekursen ble redusert med om lag 2/3 ettersom aksjonærene mottok aksjer i StatoilHydro som vederlag. 3) Noteringen på New York Stock Exchange opphørte 23. november 2007 og handelen ble flyttet til PinkSheets. 4) Olje- og gassaktivitetene er kun ekskludert fra videreført virksomhet i ) Aksjekurs ved årsslutt dividert på resultat per aksje fra videreført virksomhet. 6) Foreslått utbytte for ) Utbytte dividert på resultat per aksje. For videreført virksomhet fra ) Sum utbytte dividert med årets resultat for siste fem år 9) Rentebærende gjeld + netto pensjonsforpliktelse (skattejustert) + forpliktelse relatert til operasjonelle leie- og leasingavtaler (diskontert) + andel gjeld i tilknyttede selskaper - kontanter og bankinnskudd - markedsbaserte verdipapirer dividert med egenkapital + minoritetsinteresser.

17 HYDRO Årsberetning side 17 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Sidetall og noter til konsernregnskapet henviser til denne rapporten. Alle andre referanser er tilgjengelige på Emne Kommentarer Referanser 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hydro følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 2007 og retter seg etter alle anbefalinger. The Hydro Way er vårt rammeverk for ledelse, organisasjon og kultur, og representerer selve grunnlaget for vårt styringssystem. Prinsipper 2 Hydros virksomhet Selskapets vedtektsbestemte virksomhetsformål er å drive industri, handel og transport, og å nyttiggjøre energi og råstofforekomster, samt å drive annen virksomhet i forbindelse med disse formål. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre foretagender. Hydros vedtekter Hydros strategi er beskrevet på side 4 3 Selskapskapital og utbytte Hydros selskapskapital er tilpasset konsernets mål, strategi og risikoprofil. Hydro-aksjen Hydros utbyttepolitikk er å utbetale 30 prosent av netto inntjening i gjennomsnitt over tid. Styret kan få fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe tilbake Hydro-aksjer i markedet. Fullmakten skal være begrenset og ikke vare lenger enn fram til neste ordinære generalforsamling. 4 Likebehandling av aksjonærer Hydro har én aksjeklasse Hydro-aksjen Transaksjonene foretas generelt på børs. Tilbakekjøp av egne aksjer gjøres til gjeldende kurs i markedet. Aksjonærer som er registrert i den norske verdipapirsentralen (VPS), kan avgi stemme personlig eller ved fullmektig. Innkalling sendes til aksjonærene eller den bank/megler hvor aksjonæren har sin verdipapirkonto. Transaksjoner med nærstående Salg av aksjer til ansatte skjer med rabatt i forhold til markedsverdi. Note 11 i konsernregnskapet Direktivet "Vårt etiske ansvar" inneholder retningslinjer for hvordan eventuelle interessekonflikter skal håndteres. Direktivet gjelder for alle styremedlemmer og ansatte i Hydro. Vårt etiske ansvar Reguleringen av aksjeemisjoner og fortrinnsretter er beskrevet i selskapets vedtekter. Selskapet har ikke utstedt aksjer siden 1999 i forbindelse med kjøp av Saga Petroleum. Styret har for tiden ingen aktuelle mandater til å gjøre det. 5 Fri omsettelighet Hydro-aksjen er fritt omsettelig. Den er blant de fem mest omsatte aksjene ved Oslo Børs og gjenstand for effektiv prising. Den norske stat gjennom Nærings- og handelsdepartmentet og Folketrygdfondet eier 47,5 prosent av aksjene. Hydro-aksjen 6 Generalforsamling Innkallingen til generalforsamlingen er normalt tilgjengelig på selskapets hjemmeside hydro.com senest fire uker før generalforsamlingen avholdes, og sendes aksjeeierne senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Styrende organer Vårt mål er at de forslag til vedtak og underlagsinformasjon som sendes ut er tilstrekkelig detaljert og dekkende til at aksjeeierne kan ta stilling til de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Påmeldingsfristen for aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen er normalt maksimum fire dager før møtet. Aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

18 side 18 HYDRO Årsberetning Emne Kommentarer Referanser Styret, valgkomiteen og revisor er til stede på generalforsamlingen. Møteleder for generalforsamlingen er lederen av bedriftsforsamlingen, eller ved hans/hennes fravær, nestlederen. "Innkallingen til generalforsamlingen gir informasjon om de prosedyrer aksjeeierne må følge for å kunne delta og stemme på generalforsamlingen. Innkallingen angir også prosedyren for å møte ved fullmektig, herunder bruk av fullmaktsskjema akseeieres rett til å sette fram forslag til vedtak i saker som generalforsamlingen skal behandle den internettsiden der innkallingen og andre saksdokumenter vil være tilgjengelige" "Følgende informasjon er tilgjengelig på hydro.com: informasjon om aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen hvordan man skal komme med forslag til vedtak i saker som skal behandles av generalforsamlingen, alternativt merknader til saker der det ikke foreslås noe vedtak fullmaktsskjema" Investor Generalforsamlingen stemmer på hver enkelt av kandidatene som er foreslått som kandidat til verv i selskapets organer. 7 Valgkomité "Valgkomiteen består av til sammen fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Medlemmene utnevnes av generalforsamlingen. Minst to av medlemmene, inklusive lederen, velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av bedriftsforsamlingen." Aksjeeierne kan foreslå kandidater til styret og bedriftsforsamlingen. Vedtekter Forslag til kandidater til bedriftsforsamlingen og styret 8 Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning og uavhengighet Alle styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Lars Tronsgaard, som er medlem av bedriftsforsamlingen, representerer Folketrygdfondet, som er eid av staten. Styrets leder velges av bedriftsforsamlingen. Styremedlemmer velges for en periode på to år. Styrende organer Note 45 til konsernregnskapet Styrende organer Vedtekter Fem av styrets medlemmer eier til sammen aksjer. Hydro har ikke noe program for styremedlemmers kjøp av aksjer. Alle aksjetransaksjoner gjennomføres i samsvar med lov om vedipapirhandel. 9 Styrets arbeid Styret har en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret har utarbeidet instruks for sitt eget arbeid og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Side 13 Styrets mandat

19 HYDRO Årsberetning side 19 Emne Kommentarer Referanser Bedriftsforsamlingen velger både leder og nestleder til styret. Styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg ble begge opprettet i Styret foretar årlig en egenevaluering av sitt arbeid, kompetanse og samarbeid med ledelsen. I tillegg evaluerer valgkomiteen styrets kompetanse. 10 Risikostyring og internkontroll Styret påser at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring, f.eks. gjennom en årlig gjennomgang av de viktigste risikoområdene og selskapets interne kontroll. Side 13 Valgkomiteen Side Godtgjørelse til styret De aksjonærvalgte medlemmene av styret har ingen andre oppgaver for selskapet i tilegg til styrevervet. Note 45 til konsernregnskapet Godtgjørelsen fastsettes av bedriftsforsamlingen. 12 Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Disse retningslinjene legges fram for generalforsamlingen. Vedtekter Note 11 til konsernregnskapet 13 Informasjon og kommunikasjon Hydro har fastsatt retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og med hensyn til kravet om likebehandling av alle aktørene i verdipairmarkedet. Dette omfatter også kontakt med aksjeeiere utenom generalforsamlingen. Aksjonærinformasjon En finansiell kalender er tilgjengelig i denne rapporten og på hydro.com Side 16 Informasjon til aksjeeierne er både lagt ut på hydro.com og sendt direkte til aksjeeierne. 14 Selskapsovertakelse Styret vil behandle eventuelle selskapsovertakelser i samsvar med norsk selskapslovgivning. Det er ingen mekanismer for å hindre overtakelsesbud i våre vedtekter eller underliggende styrende dokumenter. Vi har heller ikke iverksatt tiltak for å begrense muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet. Den norske stat gjenom Nærings- og handelsdepartementet og Folketrygdfondet eier 47,57 prosent av aksjene. 15 Revisor Ekstern revisor deltar i behandlingen av relevante saker på alle møter i revisjonsutvalget. Referatet fra disse møtene sendes til alle styremedlemmene. Denne praksisen er i samsvar med EUs revisjonsdirektiv. Revisor legger fram sitt syn på prosedyrer for intern kontroll gjennom det årlige ledelsesbrevet. Revisjon Revisjonsutvalg Hydro legger vekt på uavhengighet, og har klare retningslinjer for bruk av tjenester fra revisor. Revisjonsutvalget har møter med ekstern revisor og leder for internrevisjonen minst en gang i året uten at medlemmer av konsernledelsen er til stede. Godtgjørelsen til revisor blir oppgitt i årsrapporten og godkjennes av generalforsamlingen. Note 44 til konsernregnskapet

20 side P0 HYDRO

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning Aluminium

Årsregnskap og årsberetning Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Resultat før finansposter og skatt

Resultat før finansposter og skatt Beste resultat noensinne fra Hydro Oslo (2007-07-24): Konsolidert resultat (IFRS) Andre Første Andre Første Første kvartal kvartal kvartal halvår halvår År Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Driftsinntekter

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer