Årsregnskap og årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsberetning 2009"

Transkript

1 Årsregnskap og årsberetning 2009

2 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon på vår internettside. Årsregnskap og årsberetning 2009 blir distribuert til våre aksjonærer og tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov. Rapporten er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Vår hovedrapport for 2009 er Annual Report Den inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten er finnes på engelsk og kan bestilles. På er hele innholdet i de to rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles her på nettsiden og alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format og skrives ut etter eget valg. Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i Annual Report 2009 med ytterligere detaljer tilgjengelig på INNHOLD Årsberetning s.5 Aksjonærinformasjon s.17 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse s.19 Årsregnskap s.f1

3 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Brev til aksjonærer 3 Tid for å lene seg fremover igjen Vi gikk inn i fjoråret med sterk pessimisme, men ut av det med nøktern optimisme. Bunnen er trolig tilbakelagt. Og mens krisen er forbigående, gir tiltakene for å håndtere den varige forbedringer. I fjor var det defensive tiltak som gjaldt. Nå spisser vi angrepet. Bedret lønnsomhet er hovedoppgaven i tillegg til å få stadig mer ut av aluminiums uendelige muligheter. Vårt produkt er et metall og materiale som både muliggjør og drar nytte av samfunnsutvikling og vekst og vi er engasjert i hele verdikjeden. Det gjør at vi er sterkt positivt korelert med dynamikk og skaperkraft i verden og samtidig at vi er sårbare overfor tunge tilbakeslag i verdensøkonomien. Slik som i Over tid er det mer vekst enn stagnasjon. Bruken av aluminium vokser relativt mer enn BNP, og øker med økende kjøpekraft. Å håndtere klimatrusselen vil kreve mer aluminium og smarte, lette og energieffektive løsninger. Aluminiums anvendelighet gjør teknologi og innovasjonskraft til offensive konkurransefortrinn, både i primærproduksjon og produktutvikling. Industriens intense globale konkurranse og avhengighet av konjunkturer gjør kostnadskontroll, produktivitet og dyktig drift til defensive fortrinn. Vi må kontinuerlig utvikle både defensive og offensive ferdigheter. Krisen håndtert 2009 ble så dramatisk og krevende som vi kunne frykte. Det svakeste resultatet i selskapets historie illustrerer rekkevidden av markedskollapsen. Men Hydro handlet resolutt. En fjerdedel av vår aluminiumproduksjon ble stengt, vi er blitt færre medarbeidere og en kampanje for å redusere bundet kapital i selskapet frigjorde hele 6 milliarder kroner. Hydros resultater ble bedret i andre halvår, både som følge av økte priser og lavere kostnader. Selv om årsresultatet ble ildrødt, er likviditeten og kontantbeholdningen betryggende og den eksterne finansielle ratingen investment grade oppretholdt. Tiltakene har styrket motstandskraften mot fortsatt markedssvikt og gjør at vi raskere vil nyte godt av en gryende opptur. Den umiddelbare krisen er håndtert. Jeg vil gi honnør til en fleksibel og omstillingsvillig organisasjon som har maktet å gjennomføre ekstraordinære tak. Posisjonere oss for fremtiden Samtidig som jobb nummer én var å stanse tapene, lovet vi å holde fokus på det vi selv kunne kontrollere. I et år der det var lite annet å glede seg over, er jeg spesielt stolt over at den første cellen på et av verdens mest kostnads-, energi- og miljøeffektive aluminiumverk, Qatalum, startet opp i desember. I god Hydrotradisjon: På tid og budsjett. I løpet av 2010 vil alle de 704 cellene være i full drift. Eierskapet til halvparten av produksjonen på tonn i året vil markert bedre vår kostnadsposisjon. Det er også gledelig at vi har kapret markedsandeler, ikke minst for aluminiumprofiler. Både nye og eksisterende kunder har vurdert Hydro som en solid og tilstedeværende leverandør i et marked der mange sliter. Vår skjerming av forskningsinnsatsen betyr at et svakt år ikke er et tapt år. Vi har brukt tiden godt og driver teknologiutvikling som kan vise seg å bli viktig for Hydro, og for verden. Klimafokus fordi noen må gjøre jobben Etter hvert som markedene friskner til eller klimaambisjoner skal omsettes fra ord til handling, vil Hydro være posisjonert. Aluminium er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Det er også god forretning å gjøre verden lettere. For å redusere klimagassutslippene trengs aluminium. Å øke andelen aluminium i bil er nødvendig for å redusere vekt og drivstofforbruk, og dermed utslippene fra transport. Å utvikle mer energieffektive fasadeløsninger kan bidra til å redusere energiforbruk og utslipp knyttet til bygninger, som i dag står for 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved forskningssenteret vårt i Årdal har seks testceller produsert aluminium i halvannet år med en av verdens høyeste strømstyrker og samtidig et av verdens laveste strømforbruk pr. kilo aluminium. Samtidig har våre forskere klart å konsentrere CO 2 i avgassene så mye at det kan la seg rense i konvensjonelle CO2-renseanlegg. Det er fortsatt mange hindringer som må overvinnes før en splitter ny celleteknologi for CO2-fritt aluminium kan bygges i et verk, men vi arbeider målrettet hver dag med løsninger som sparer energi, utslipp og kostnader. For å utnytte en av aluminiums fornemste egenskaper at det kan resirkuleres i det uendelige med lavt energibehov vil vi aktivt søke attraktive muligheter for å utvide virksomheten innenfor omsmelting og resirkulering.

4 4 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Brev til aksjonærer Hvordan vi gjør det vi gjør Helt siden Hydro ble etablert for 105 år siden har vi omdannet vitenskap og naturressurser til produkter som skaper livskraftige samfunn. Livskraft er ikke bare målet for hva vi gjør, men også hvordan vi gjør det. Hydro er tilsluttet FN-initiativet Global Compact, deltar i World Business Council for Sustainable Development og lar oss vurdere av institusjoner som Dow Jones Sustainability Indexes og FTSE4Good. Selv om vi i 2009 innfridde målet om å redusere omfanget av fraværsskader med 20 prosent, må vi konstatere at tre mennesker ansatt hos leverandører mistet livet under oppdrag for Hydro i fjor. Vi kan aldri slå oss til ro med at mennesker som jobber for Hydro skal skades på jobb, og vil fortsette å arbeide målrettet for at sikkerhet i enhver sammenheng skal settes først. Nøktern optimisme At Hydros styre foreslår å gjenoppta utbetaling av utbytte til aksjonærene er uttrykk for at den finansielle situasjonen er tryggere og at markedene er blitt mer oversiktlige. Vi er nøkterne optimister. Vi ser og merker positive vekstimpulser i realøkonomien, men tar også høyde for fortsatt usikkerhet. Hydros byggsystemer hadde i fjerde kvartal 2009 sitt beste kvartal noen sinne, men vi ser en krevende markedssituasjon fremover på grunn av lavere byggeaktivitet i Europa. Store statlige stimulansepakker har gitt vekstimpulser. Men når kommer innstrammingene? De rekordhøye aluminiumlagrene gir grunn til bekymring vil aluminiumprisene falle tilbake eller vil økt etterspørsel absorbere overhenget? Over tid forventer vi at markedene tar seg opp. Det kan ta tid, men vi tåler det. Kontinuerlig forbedring I mellomtiden skal vi gjøre det vi kan for å forbedre det vi selv har kontroll over. Hydros viktigste utfordring akkurat nå er den underliggende lønnsomheten, særlig innenfor primærmetall. Hele selskapet er avhengig av at vi får lønnsomheten opp og kapitalbruken ned. Over tid skal vi bevege vår samlede produksjon nedover den globale kostnadskurven slik Qatalum bidrar til. Fremtiden tilhører dem som produserer aluminium med mindre energi, mindre utslipp og lavere kostnader. Metallproduktene våre skal skreddersys til krevende kunders behov. Videreforedlingen skal rette mer innsats mot kompetansekrevende produkter. Og i hele verdikjeden, såvel i forsknings- og utviklingsarbeid som i operativ drift, skal vi lete etter muligheter som forbedrer Hydros eget økologiske fotavtrykk og som hjelper våre kunder å redusere energiforbruk og klimagassutslipp for vi tror det er god butikk å bidra til å skape mer livskraftige samfunn i dagens karbonintensive verden. Fremtiden tilhører dem som produserer aluminium med mindre energi, mindre utslipp og lavere kostnader. Svein Richard Brandtzæg Konsernsjef

5 ÅRSBERETNING Årsberetning 5 Årsberetning Etter den ekstraordinære markedsnedgangen i slutten av 2008, har 2009 vært preget av svake og ustabile finansmarkeder, betydelig svekket etterspørsel etter våre produkter og historisk lave priser på primærmetall. Som reaksjon på denne dramatiske utviklingen har selskapet iverksatt korrigerende tiltak i både produksjonssystem og organisasjon, samtidig som det er lagt vekt på en vellykket utbygging og oppstart av joint venture-selskapet Qatalum. Reagerte på krisen i verdensøkonomien Hydro reagerte raskt i kjølvannet av markedsnedgangen og krisen i verdensøkonomien i slutten av 2008, og iverksatte blant annet følgende tiltak: Framskyndet nedleggelse av Søderberglinjen på Karmøy ( tonn) Midlertidig innskrenkning av produksjonskapasiteten for primærmetall ved anleggene i Neuss, Sunndal, Søral og Slovalco ( tonn) Midlertidig reduksjon i aluminaproduksjonen ved Alpart ( tonn) Bemanningsreduksjoner i nedstrømsvirksomheten tilsvarende om lag ansatte Bemanningsreduksjoner i staber og konsernfunksjoner med om lag ansatte Reduksjon i investeringer tilsvarende nesten 6 milliarder kroner, sett bort fra Qatalum Frigjøring av kapital gjennom reduksjon i driftskapital på nærmere 6 milliarder kroner Reduksjonen i produksjonskapasiteten for primærmetall ved Hydros minst effektive smelteverk utgjorde tonn til sammen, eller om lag 26 prosent av Hydros produksjonskapasitet oppstrøms. Kostnaden per tonn gikk ned med 30 prosent som følge av produksjonsjusteringene og reduserte råvarekostnader. Selv om selskapet har oppnådd gode resultater når det gjelder å redusere driftskostnadene i smelteverkssystemet i 2009, har det imidlertid ikke lykkes å justere selskapets kostnadsprofil i tilstrekkelig grad, og smelteverkene har gått med betydelige underliggende tap under de svært krevende markedsforholdene. Nedstrøms har en fokusert innsats ført til at selskapet har kunnet dekke inn nærmere 80 prosent av tapene som følge av markedsnedgangen innenfor valsede og ekstruderte produkter, noe som har hjulpet disse virksomhetene tilbake til lønnsom drift i andre halvår av 2009, og demonstrert høy grad av fleksibilitet når det gjelder å tilpasse seg de nye realitetene i markedet. Denne fleksibiliteten har også kommet tydelig til syne i Hydros midtstrømsvirksomhet, hvor omsmelteproduksjonen raskt ble redusert med nærmere 50 prosent, og deretter trappet opp til full kapasitet i tredje kvartal som reaksjon på det stramme fysiske markedet for metallprodukter. Hydro gjennomførte også porteføljejusteringer i løpet av året, blant annet ved avhendelsen av selskapets bildelvirksomhet samt valseverket Inasa i Spania. Det ble også fattet en beslutning om å legge ned selskapets anlegg for presisjonsrør i byen Adrian i Michigan i USA, med flytting av produksjonsvolumene til anleggene i Rockledge i Florida og Reynosa i Mexico. Qatalum og videre utvikling I desember 2009 ble produksjonen fra den første cellen i det nye smelteverket Qatalum startet som planlagt. Dette representerer en viktig milepæl i vår strategi, som legger vekt på en vesentlig oppgradering av porteføljen med sikte på å oppnå en posisjon blant de beste i verden på bransjens kostnadskurve. Det nye primærverket i Qatar vil ha en produksjonskapasitet på tonn. Så godt som all produksjon fra Qatalum vil leveres i form av oppgraderte støperiprodukter. En eventuell fase to av Qatalum kan representere en attraktiv mulighet med potensial for å utvide anlegget til å kunne produsere 1,2 millioner tonn totalt. Hydro har ambisjoner om å utvikle sin globale oppstrømsvirksomhet, og samtidig legge vekt på en bærekraftig utvikling. I tillegg til en eventuell utvidelse av Qatalum er Hydro også joint venture-partner i Companhia de Alumina do Para (CAP) sammen med Vale og Dubal for bygging av et aluminaraffineri i nærheten av Alunorte i Brasil. Hydro vil fortsette å jobbe for å oppnå optimal drift i sin eksisterende smelterverksportefølje. Ny, egenutviklet teknologi er under utvikling, med mål om å bedre kostnadsposisjonen ytterligere, styrke miljøstandardene og støtte selskapets vekstambisjoner. Dagens fokus med sikte på å generere merverdi fra Hydros midtstrøms- og nedstrømsvirksomhet vil fortsette. Hydro vil videreutvikle selskapets ledende posisjon i markedet for metallprodukter for å sikre optimal kapasitetsutnyttelse i de integrerte støperiene, utvide omsmeltevirksomheten og tilby vesentlig høyere volumer av bearbeidede produkter på markedet. Vektlegging av effektivitet i driften og marginstyring vil ligge til grunn for Hydros aktiviteter innenfor valsede produkter.

6 6 ÅRSBERETNING Hydro har tilhensikt å opprettholde de sterke bidragene fra virksomheten for ekstruderte produkter, og har mål om videre forretningsutvikling basert på dagens situasjon med teknologiske konkurransefortrinn og solide markedsposisjoner. Inntreden på nye markeder vil prioriteres, og Hydro har til hensikt å bli anerkjent som bransjespesialist på løsninger for energinøytrale bygg. Underliggende driftsresultater Hydro hadde et underliggende tap før finansposter på millioner kroner i 2009, sammenliknet med en underliggende EBIT på millioner kroner i De underliggende resultatene ble betydelig påvirket av den globale markedsnedgangen som førte til et fall i det samlede salgsvolumet på rundt 18 prosent sammenliknet med Underliggende EBIT ble kraftig påvirket av det ekstraordinære fallet i aluminiumprisen som fant sted mot slutten av 2008 og i begynnelsen av Prisene har ligget på et lavt nivå, men tok seg gradvis opp igjen etter første kvartal i Hydros nedstrømsvirksomhet pådro seg også et underliggende tap for året grunnet den omfattende markedsnedgangen og betydelige tap fra bildelvirksomheten, spesielt Automotive Structures som ble solgt i fjerde kvartal. Underliggende EBIT for Hydros energivirksomhet gikk ned sammenliknet med 2008, hovedsakelig som følge av lavere kraftproduksjon. Prioriteringer i 2010 Styret vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak for å sikre Hydros løpende drift under de krevende markedsforholdene som ventes i Et viktig element i vår strategi for å forbedre selskapets generelle konkurranseposisjon er den pågående reposisjoneringen av oppstrømsvirksomheten. En vellykket opptrapping av produksjonen fra Qatalum vil være blant selskapets viktigste prioriteringer i Produksjonen fra anleggets 704 celler vil gradvis trappes opp i løpet av 2010, og anlegget vil ha om lag ansatte på plass innen utgangen av året. For å møte den kostnadsmessige utfordringen ved Hydros øvrige smelteverk er det lansert et nytt kostnadsreduksjonsprogram med målsetting om å senke driftskostnadene med 100 US-dollar per tonn, uavhengig av effekten av Qatalum og endringer i råvarepriser og valutakurser. Vi forventer å gjøre betydelige framskritt i retning av å nå dette målet i 2010 og å realisere mesteparten av denne forbedringen innen utgangen av Hydro vil også forbedre marginene ved primærstøperiene gjennom optimalisering av de markedene selskapet betjener og ytterligere produktivitetsøkninger. Nedstrøms vil vi satse på muligheter som oppstår når markedet stabiliserer seg og tar seg opp igjen. Samtidig som vi aktivt jobber videre med å redusere kostnader og arbeidskapital, vil Hydro konsentrere seg om å beskytte marginene for å sikre en levedyktig avkastning. Vi vil aktivt utnytte muligheter til å øke Hydros markedsandel gjennom å fortsette å tilby produkter med overlegen verdi i markedet. For å beskytte Hydros likviditet vil styret og ledelsen opprettholde en streng kapitaldisiplin, blant annet gjennom prioritering av investeringer og optimalisering av arbeidskapital. Selskapet vil også arbeide for å opprettholde finansiell fleksibilitet og sikre vår kredittvurdering som et "investment grade"-selskap. Vi vil fortsette det grundige arbeidet for å forbedre våre miljø- og sikkerhetsresultater. I 2009 reduserte vi TRI-raten (registrerte skader per million timer arbeidet) med 26 prosent, og overgikk dermed målet om en reduksjon på 20 prosent sammenliknet med Vi har mål om en ytterligere reduksjon på 20 prosent i I 2009 reviderte selskapet sitt mål for klimagassutslipp ned til direkte utslipp på 1,5 tonn CO 2 -ekvivalenter per tonn aluminium i 2013, noe som er en ytterligere forbedring på 19 prosent i forhold til dagens nivå. Finansiering Til tross for den krevende markedssituasjonen og et tungt marked for selskapsfinansiering tidlig i 2009, har Hydro etablert ytterligere finansiering, blant annet gjennom en ny syndikert rullerende kredittfasilitet på 750 millioner euro med tre års løpetid. Denne kom i tillegg til den eksisterende beredskapskreditten på 1,7 milliarder US-dollar. Hydro utstedte også verdipapirer med seks måneder løpetid for 1 milliard kroner ved to anledninger i løpet av året.

7 ÅRSBERETNING Investorinformasjon 7 Investorinformasjon Kursen på Hydro-aksjen var 48,71 kroner ved utgangen av Avkastningen for 2009 var positiv med NOK 20,91 kroner eller 75 prosent. Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 0,50 kroner per aksje og legger dette fram for godkjenning i generalforsamlingen 4. mai Forslaget fremmes på grunnlag av selskapets varige forpliktelse til å gi sine aksjonærer en kontantavkastning, bedre markeds- og resultatutsikter sammenliknet med 2009, samt Hydros kontantbeholdning. Økonomiske og underliggende driftsresultater Økonomiske resultater for 2009 EBIT for Hydro utgjorde et tap på millioner kroner for året, sammenliknet med en positiv EBIT på millioner kroner i EBIT inkluderte positive effekter på millioner og negative effekter på millioner kroner for henholdsvis 2009 og 2008 knyttet til urealiserte gevinster og tap på derivatkontrakter knyttet til LME, kraft og valuta. Resultatene ble også påvirket av negative metalleffekter på 588 millioner kroner og 235 millioner kroner for henholdsvis 2009 og Omfanget av disse effektene - som vil oppstå periodisk - påvirkes av endringer i markedsverdi, som har vært betydelige. Øvrige betydelige poster som har påvirket EBIT er gevinster/tap og andre engangskostnader for enkeltanlegg eller - virksomheter. Disse omfatter kostnader knyttet til rasjonalisering og nedskrivninger på henholdsvis 956 og millioner kroner i 2009 og 2008, sammen med tap i forbindelse med avhendelser på 684 millioner kroner i 2009 og en tilsvarende gevinst på 453 millioner kroner i Resten av postene utgjør til sammen en netto positiv effekt på 204 millioner kroner i 2009, sammenliknet med en netto negativ effekt på 257 millioner kroner i Finansinntektene for året beløp seg netto til millioner kroner, sammenliknet med netto finanskostnader på millioner kroner i Disse beløpene besto blant annet av en netto valutagevinst på millioner kroner i 2009 og et netto valutatap på millioner kroner i Hele gevinsten i 2009 og om lag 40 prosent av tapet i 2008 er knyttet til gevinster/tap på konsernmellomværende som hovedsakelig er i euro. Disse postene har ingen likviditetseffekt, og blir utliknet i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Det resterende tapet i 2008 er knyttet til amerikanske dollar og hovedsakelig til Hydros sikringsprogram for amerikanske dollar som er avviklet. Renteinntektene gikk ned til 233 millioner kroner sammenliknet med 769 millioner kroner i 2008, noe som reflekterer en lavere likviditetsbeholdning i løpet av Skattekostnaden utgjorde 951 millioner kroner i 2009, sammenliknet med et positivt beløp på 565 millioner kroner i I 2009 utgjorde skattekostnaden omkring 70 prosent av resultat før skatt. Den høye skattesatsen skyldtes hovedsakelig effekten av særskatt på kraft og tap i tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt. Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 416 millioner kroner i 2009, sammenliknet med et tap på millioner kroner i RoaCE 1) var negativ med 3,3 prosent for 2009, sammenliknet med en positiv RoaCE på 0,7 prosent i ) RoaCE defineres som inntjening etter skatt delt på gjennomsnittlig sysselsatt kapital.

8 8 ÅRSBERETNING Underliggende driftsresultater Underliggende driftsresultater Millioner kroner, unntatt tall per aksje Året 2009 Året 2008 % endring forrige år Driftsinntekter Året Året (24)% % endring Millioner kroner, unntatt tall per aksje forrige år Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (1 407) >(100)% Poster ekskludert Driftsinntekter 1) 67 ( ) (24)% Underliggende EBIT (2 555) >(100)% Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (1 407) >(100)% Poster Underliggende ekskludert EBIT: Primærmetall Underliggende EBIT (1 148) (2 (2 556) 555) >(100)% >(100)% Metallmarkeder (83) 703 >(100)% Underliggende Valsede Produkter EBIT: (96)% Primærmetall Ekstruderte Produkter (2 556) (67) >(100)% >(100)% Metallmarkeder Energi (83) >(100)% (34)% Valsede Øvrig og Produkter elimineringer (1 114) 26 (279) 651 >(100)% (96)% Ekstruderte Underliggende Produkter EBIT (2 555) (67) >(100)% >(100)% Energi (34)% Rapportert Øvrig og elimineringer resultat fra videreført virksomhet ( ) (3(279) 267) >(100)% >100% Underliggende EBIT (2 555) >(100)% Underliggende resultat fra videreført virksomhet (3 066) >(100)% Rapportert resultat fra videreført virksomhet 416 (3 267) >100% Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) 0,25 (3,04) >100% Underliggende resultat fra videreført virksomhet (3 066) >(100)% Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet 2) (2,64) 2,62 >(100)% Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 2) 0,25 (3,04) >100% Finansielle data: Underliggende Investeringer - millioner resultat per kroner aksje fra underliggende virksomhet 2) 5 (2,64) , >(100)% (34)% Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) 3) (15 645) (15 440) (1)% Finansielle data: 1) Se avsnittet "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet" for mer informasjon om disse postene. Investeringer - millioner kroner (34)% 2) "Resultat per aksje fra videreført virksomhet" og "Underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet" er beregnet ved å bruke resultat fra videreført Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) 3) virksomhet og underliggende resultat fra videreført virksomhet minus minoritetsandel av årets resultat og ved å (15 bruke 645) et veid gjennomsnitt (15 440) av antall (1)% utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannede elementer. 3) Beregningene er gjort ved utløpet av gjeldende perioder. Se note 35 Kapitalstyring for en drøfting av netto rentebærende Året gjeld. Året % endring Nøkkeltall fra driften 1) forrige år Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) Året Året (20)% % endring Realisert Nøkkeltall aluminiumpris fra driften LME (USD/tonn) 2) forrige (36)% år Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 2) (27)% Realisert NOK/USD vekslingskurs Produksjon av primæraluminium (1 3) 000 tonn) 1 6, , (20)% 14% Realisert Salg av metallprodukter aluminiumpris LME til eksternt (USD/tonn) market, eksklusiv ingot trading (1 000 tonn) (14)% (36)% Realisert Salg av valseverkprodukter aluminiumpris LME til (kroner/tonn) eksternt marked (1 000 tonn) (18)% (27)% Salg Realisert av ekstruderte NOK/USD produkter vekslingskurs til eksternt marked (1 000 tonn) 6, , (18)% 14% Salg Salg av av automotive-produkter metallprodukter til eksternt til eksternt market, marked eksklusiv (1 000 ingot tonn) trading (1 000 tonn) (17)% (14)% Kraftproduksjon Salg av valseverkprodukter (GWh) til eksternt marked (1 000 tonn) (30)% (18)% Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) (18)% Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) (17)% Kraftproduksjon (GWh) (30)% 1) Statistikken over driften inkluderer den proporsjonale andelen av produksjon og priser i investeringer i tilknyttede selskaper. 2) Inkludert effekten av strategisk LME-sikring (sikringsbokføring anvendt). 3) Inkludert effekten av strategisk valutasikring (sikringsbokføring anvendt).

9 ÅRSBERETNING Underliggende driftsresultater 9 Primærmetall pådro seg et betydelig tap i 2009 med et resultat som falt kraftig fra en positiv underliggende EBIT året før. Betydelig lavere realiserte aluminiumpriser hadde en negativ effekt på de underliggende resultatene tilsvarende om lag 6,3 milliarder kroner. Reverserte lagernedskrivninger utgjorde 470 millioner kroner, sammenliknet med en nedskrivning på 550 millioner kroner i Lavere volumer og produktmarginer hadde en negativ innvirkning på underliggende EBIT, og utgjorde henholdsvis om lag 1,2 milliarder kroner og 600 millioner kroner. De variable kostnadene ved våre smelteverk gikk ned med om lag 1,7 milliarder kroner sammenliknet med 2008, hovedsakelig som følge av lavere aluminakostnader, som gikk ned med omtrent 1,0 milliarder kroner. Faste kostnader gikk ned med om lag 900 millioner kroner grunnet kapasitetsinnskrenkninger og bemanningsreduksjoner som ble gjennomført i første halvdel av 2009, i tillegg til lavere vedlikeholdsaktiviteter. De underliggende resultatene fra tilknyttede smelteverk gikk ned, i hovedsak som følge av kostnader knyttet til oppbygging av driftsorganisasjonen for Qatalum som utgjorde om lag 490 millioner kroner, en oppgang fra rundt 130 millioner kroner året før. Underliggende EBIT for det deleide aluminaraffineriet Alunorte utgjorde et tap på 10 millioner kroner, en nedgang fra en positiv underliggende EBIT på 447 millioner kroner i året før, hovedsakelig som følge av lavere LME-indekserte aluminapriser. Mer enn halvparten av prisnedgangen ble utliknet av en økning i salget knyttet til den tredje utvidelsen av anlegget som ble fullført i Metallmarked pådro seg et underliggende tap for året, betydelig påvirket av negative valutaeffekter på rundt 600 millioner kroner, hovedsakelig som følge av svekkelsen av amerikanske dollar mot norske kroner. Underliggende EBIT i 2008 var påvirket av positive valutaeffekter på rundt 500 millioner kroner, men inkluderte også lagernedskrivninger på om lag 160 millioner kroner. Hvis vi ser bort fra valutaeffekter, forbedret det samlede resultatet fra handelsvirksomheten seg sammenlignet med 2008, med betydelige positive bidrag både fra handel med fysiske standard metallprodukter og fra LME-trading. De underliggende resultatene for omsmelteverkene våre forbedret seg også sammenliknet med resultatet i 2008, som ble negativt påvirket av lagernedskrivninger. Underliggende EBIT for Valsede Produkters gikk kraftig ned i 2009, hovedsakelig som følge av den store nedgangen i volum i løpet av året. Marginene svekket seg noe målt i euro sammenliknet med 2008, først og fremst som følge av lavere marginer i markedssegmentet general engineering. Både leveranser og ordreinngang forbedret seg i andre halvår Ekstruderte Produkter pådro seg et underliggende tap i 2009 grunnet en betydelig volumnedgang i alle driftsenheter og lavere marginer for de fleste av virksomhetene. De underliggende resultatene forbedret seg i andre halvår etter hvert som markedene stabiliserte seg og fikk også drahjelp av lageroppbygging hos kundene og betydelig kostnadsreduksjoner. Alle forretningssektorene fikk likevel et underliggende tap for året som helhet, med unntak av byggsystemer. Ekstruderingsvirksomheten i USA leverte bedre underliggende resultater, selv om de fortsatt var på minussiden. Bedringen er en følge av betydelig kostnadsreduksjoner i forbindelse med det arbeidet som er gjort for å samordne vår overordnede kostnadsstruktur i forhold til den negative markedsutviklingen de siste årene. Underliggende EBIT for Energi gikk ned for året, hovedsakelig som følge av betydelige lavere kraftproduksjon og lavere spotpriser, som delvis ble oppveid av lavere områdekostnader og lavere driftskostnader. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultater For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (resultat før finansposter og skatt) og resultat fra videreført virksomhet.

10 10 ÅRSBERETNING Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultater Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultater 1) Millioner kroner Året 2009 Året 2008 % endring forrige år Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (2 630) >(100)% Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (198) 768 >(100)% Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (345) 314 >(100)% Metalleffekt, Valsede Produkter >100% Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader >100% Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) (82)% Tapsavsetninger (kraftkontrakter) (100)% Endring pensjonsplan (52) - - Forsikringsoppgjør (152) - - (Gevinst) / tap på avhendelser 684 (453) >100% Poster ekskludert fra underliggende EBIT (1 148) >(100)% Netto valuta(gevinst)/-tap (2 774) >(100)% Beregnet skatteeffekt 441 (3 460) >100% Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (3 481) >(100)% 1) Negative tall angir gevinst og positive tall angir tap. Urealiserte derivateffekter på LME- og kraftkontrakter inkluderer urealiserte gevinster og tap på kontrakter som vurderes til markedsverdi der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter inkluderer urealiserte gevinster og tap på visse kontrakter i utenlandsk valuta som gjelder våre tilknyttede selskaper. Metalleffekter gjelder endringer i lagerverdi grunnet prisutviklingen på LME i perioden mellom bestilling og levering av valsede produkter, som normalt utgjør 4-5 måneder. De resterende postene som er utelatt fra underliggende EBIT består i hovedsak av kostnader og inntekter som typisk bare oppstår en gang for individuelle anlegg eller virksomheter. Netto valutagevinst/-tap inkluderer realiserte og urealiserte gevinster og tap på alle kontrakter og saldoer i utenlandsk valuta som er inkludert i balansen i de periodene som er presentert. Disse beløpene er hovedsakelig knyttet til konsernmellomværende i euro, og, i 2008, til Hydros sikringsprogram for amerikanske dollar som ble avviklet. Beregnet skatteeffekt av poster som er utelatt fra underliggende EBIT er basert på Hydros effektive skattesats, justert for skatteeffekten av finansposter, mens skatteeffekten av valutagevinster/-tap er beregnet med 28 prosent. Likviditet, finansiell posisjon og investeringer Kontanter og kortsiktige investeringer var 2,0 milliarder kroner høyere enn rentebærende gjeld ved utgangen av Hydros justerte gjeldsgrad, definert som netto rentebærende gjeld (som hovedsakelig består av netto ikke-finansierte pensjonsforpliktelser etter skatt, nåverdien av leasingforpliktelser og Hydros andel av rentebærende gjeld i tilknyttede selskaper) delt på justert egenkapital, var 0,32 ved utgangen av året. I 2009 gikk netto kontantstrøm tilført fra driften betydelig opp fra 2,9 milliarder kroner i 2008 til 4,5 milliarder kroner i 2009, og var tilstrekkelig til å dekke driftsmessige behov og en større andel av selskapets investeringsaktiviteter. Vi nådde imidlertid ikke målet om et forholdstall på 0,40 mellom midler tilført fra driften og justert netto rentebærende gjeld. Netto utgående kontantstrøm utgjorde 0,7 milliarder kroner i løpet av året. Som følge av dette gikk Hydros kontanter, bankinnskudd og trekk på kassekreditter ned fra 3,2 milliarder kroner ved utgangen av 2008 til 2,5 milliarder kroner ved utgangen av Hydros likvide midler, inkludert kontanter og bankinnskudd, trekk på kassekreditter og kortsiktige investeringer, gikk ned med 0,8 milliarder kroner til 4 milliarder kroner. Den viktigste anvendelsen av likviditet i 2009 var investeringer i varige driftsmidler og andre langsiktige investeringer på til sammen 5,9 milliarder kroner. Inkludert i dette beløpet var 2,6 milliarder kroner i egenkapital til Qatalum, det nye smelteverket i Qatar hvor Hydro eier 50 prosent. De viktigste kildene til likviditet var 4,5 milliarder fra videreført virksomhet og 0,7 milliarder kroner fra løpende finansieringsaktiviteter. I kontantstrømmen på 4,5 milliarder kroner som ble tilført fra driften var 5,8 milliarder kroner knyttet til reduksjon i arbeidskapital.

11 ÅRSBERETNING Likviditet, finansiell posisjon og investeringer 11 Hydro forventer at kontantstrøm tilført fra driften sammen med likvide beholdninger og tilgjengelige kredittfasiliteter vil være mer enn tilstrekkelig til å dekke våre planlagte investeringer, operasjonelle behov og finansieringsaktiviteter i Utsikter Den underliggende etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) var svak både i Europa og i Nord-Amerika i første halvår, men forbedret seg i løpet av andre halvår. Forbruket av metallprodukter i Europa og Nord-Amerika ligger imidlertid langt under nivået i 2007 og 2008, og det er heller ingen åpenbare indikasjoner på at det hurtig skal ta seg opp til det forbruksnivået som var før krisen. Til tross for enkelte forbedringer var de totale leveransene til det europeiske markedet for valsede produkter betydelig lavere i 2009 enn i Vi forventer at etterspørselen i det europeiske markedet vil øke i første kvartal 2010 og at den vil fortsette å øke moderat inn i andre kvartal. I USA fulgte etterspørselen en liknende utvikling i 2009, men med utgangspunkt i et lavere nivå, og med en mindre forbedring. Det ventes en viss forbedring i markedsetterspørselen i USA i 2010 sammenliknet med Samlet forbruk av ekstruderte aluminiumprodukter i Europa gikk ned i løpet av året grunnet det kraftige fallet i etterspørselen i første halvår. Markedsutviklingen i Nord-Amerika reflekterte en fortsatt svak økonomi, mens utviklingen i Sør-Amerika fortsatt var positiv, spesielt i Brasil. De generelle utsiktene for markedet i Europa og USA er fortsatt svake, men etterspørselen ventes å stabilisere seg i de fleste markeder i første kvartal, med bygg og anlegg som det mest krevende segmentet. Nivået i Hydros vann- og snømagasiner var lavere enn normalt i midten av januar, og også lavere enn i tilsvarende periode i Til tross for det reduserte magasinnivået er det ventet at Hydros kraftproduksjon vil være på et sesongmessig høyt nivå i løpet av første kvartal 2010, delvis på grunn av at Suldal I er tilbake i drift. Risiko Risikostyringen i Hydro bygger på prinsippet om at vurdering av risiko er en integrert del av all forretningsvirksomhet. Ansvaret ligger hos det enkelte forretningsområde og koordineres av stabsenheter på konsernnivå. Det er etablert policy og prosedyrer for styring av risiko. Hydros styre foretar jevnlige vurderinger av selskapets systemer og kompetanse for risikostyring. Hydro står overfor mange typer risiko og usikkerhetsfaktorer i det globale markedet. Vi står overfor krevende økonomiske og markedsmessige forhold, og det kan hende at vi ikke lykkes med å redusere kostnadene i smelteverksporteføljen tilstrekkelig til å kompensere for en forlenget periode med svake aluminiumpriser. En forverring av Hydros finansielle posisjon og en nedgradering av selskapets kredittvurdering kan føre til en økning i lånekostnader og kapitalkostnad. Vi står overfor en risiko for at våre motparter ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Svingninger i prisnivåer kan ha en betydelig innvirkning på rapporterte resultater og driftsresultater. Selskapets rapporterte driftsresultater og konkurranseposisjon påvirkes av utviklingen i valutakurser, spesielt når det gjelder amerikanske dollar, euro og norske kroner. Hydros hovedstrategi for å dempe risiko knyttet til variasjoner i kontantstrøm er å opprettholde en sterk finansiell stilling og god kredittverdighet. Den økonomiske utviklingen i 2009 resulterte i liten tilførsel av midler fra driften, og vi klarte ikke å nå vårt mål om et nivå på 40 prosent av justert rentebærende gjeld for året. Vi har imidlertid iverksatt tiltak for å forbedre vår finansielle posisjon slik at vi kan opprettholde kredittvurderingen som et "investment grade"-selskap. De krevende markedsforholdene i 2009 har også ført til økt oppmerksomhet omkring kreditt- og likviditetsrisiko i hele organisasjonen, og Hydro har inntatt en proaktiv holdning overfor kundene for å redusere kredittrisikoen. I videreforedling og annen marginbasert virksomhet har vi til en viss grad benyttet prissikring for å beskytte marginene mot svingninger i råvareprisene. Hydro bruker derivater for å redusere sin generelle eksponering for finansiell og kommersiell risiko. Det er benyttet terminkontrakter for amerikanske dollar, og Hydro har til en viss grad også inngått terminkontrakter i andre valutatyper for å sikre relevante inntekts- og kostnadsposisjoner. Ved utgangen av 2009 var det ingen betydelige utestående valutakontrakter.

12 12 ÅRSBERETNING Kontrollfunksjoner og prosedyrer Kontrollfunksjoner og prosedyrer Hydro følger den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse av oktober Det er gitt en detaljert beskrivelse av dette på side 19. Informasjon om selskapets aksjonærpolitikk finnes på side 17. Styrets revisjonsutvalg utøver en kontrollfunksjon og legger til rette for styrets behandling av selskapets finansielle rapportering. Forskning og utvikling I 2009 benyttet Hydro 690 millioner kroner til forskning og utvikling, sammenliknet med 606 millioner kroner i Hoveddelen av dette går til vår interne forskningsorganisasjon, mens det øvrige er støtte til arbeid ved eksterne institusjoner. Se også note 14. Vi har en rekke forskningssentre i Europa og etablerte et nytt teknologi- og kompetansesenter i Doha i Qatar i Våre viktigste forsknings- og utviklingsoppgaver er forbundet med smelteverksteknologi og produktutvikling. Hydro Technology Board tar sikte på å fremme innovasjon og sikre at vi lever opp til våre ambisjoner om å være ledende på teknologi. Dette utvalget ledes av konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Hydros egenutviklede elektrolyseprosess er blant verdens mest effektive. Den brukes i det nyeste anlegget i Sunndal og er forbedret ytterligere for bruk i Qatalum. Den blir nå videre forbedret gjennom vår HAL4e-teknologi. Neste generasjons teknologi tar oss videre og øker produksjonen, samtidig som vi reduserer kraftforbruket og resirkulerer energi fra produksjonsprosessen. Denne teknologien gir også løsninger på utfordringen om å fange klimagasser fra produksjonsprosessen. Vi samarbeider tett med våre kunder for å utvikle produkter som sparer energi og reduserer utslipp. Fasader i aluminium gir grunnlag for lavere driftskostnader og muligheter til bygg som produserer like mye energi som de forbruker i drift. I 2009 åpnet vi to slike bygg med bruk av Hydros produkter og løsninger - ett i Bellenberg i Tyskland og ett i Toulouse i Frankrike. Energinøytraliteten oppnås ved bruk av varmepumper, integrerte solcellesystemer og et intelligent byggdesign. Arbeidsmiljø Vi arbeider kontinuerlig for å unngå arbeidsbetinget sykdom og skader og følger med på utviklingen ved hjelp av et konserndekkende rapporteringsverktøy. Retningslinjer for vurdering av risiko i arbeidsmiljøet brukes aktivt av forretningsområdene for å kartlegge og evaluere Hydros arbeidsmiljø.

13 ÅRSBERETNING Arbeidsmiljø 13 Det registrerte sykefraværet var 3,7 prosent i 2009, noe som er en økning fra 3,4 prosent i Reglene for registrering av sykefravær varierer fra land til land. Sykefraværet vårt i Norge er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Hydro, men relativt lavt sammenliknet med gjennomsnittet i norsk industri. I Norge var sykefraværet 5,1 prosent, sammenliknet med 5,6 prosent året før. Sykefraværet blant menn var 4,9 prosent, noe som er en nedgang fra 5,1 prosent i 2006, mens det blant kvinner gikk betydelig ned fra 7,5 prosent i 2008 til 6,0 prosent i Vi nådde 2009-målet vårt om en reduksjon på 20 prosent i samlet antall personskader per million timer arbeidet (TRI), med en faktisk nedgang på 26 prosent. Selv om Hydros TRI-rate har gått jevnt nedover i mange år, ser vi at antall dødsulykker ikke har hatt en tilsvarende positiv utvikling, og vi hadde tre dødsulykker i Som følge av dette vil vi trappe opp oppfølgingsarbeidet - blant annet gjennom grundige analyser og risikovurdering av alle hendelser med høy risiko - for å finne ut hvordan dødsulykker kan forebygges enda bedre. Vi vil styrke tiltakene for å forebygge dødsulykker og hendelser med høy risiko og vil legge vekt på risikostyring og analyse av hendelser. Miljø Som del av en helhetlig tilnærming til verdiskaping har vi gjennom flere tiår overvåket vår innvirkning på miljøet. På bakgrunn av et økende alvor har vi utarbeidet en omfattende klimastrategi med reviderte prioriteringer. Disse prioriteringene er en integrert del av vår overordnede forretningsstrategi, blant annet når det gjelder å redusere miljøpåvirkningen fra våre egne produksjonsaktiviteter og når det gjelder å utnytte forretningsmuligheter gjennom å sette våre kunder i stand til å gjøre det samme. Noen av målene vi arbeider mot er: Bruk av bærekraftige energikilder Redusert energiforbruk og lavere utslipp i produksjonen Reduksjon av klimagassutslipp gjennom bruk av våre produkter Økt resirkulering av aluminium Utvikling av solenergivirksomheten Fra 1990 har våre samlede klimagassutslipp, basert på eierandel, gått ned fra 12,5 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (CO2e) til 4,8 millioner tonn CO2e i Dette er en reduksjon på 62 prosent. Nedgangen på 25 prosent fra 2008 til 2009 skyldes nedleggelsen av Søderberg-anlegget på Karmøy, redusert produksjon i 2009 og driftsmessige forbedringer. I samme periode har vi redusert klimagassutslippene fra produksjon av primæraluminium med 63 prosent. Vi reviderte våre målsettinger i 2009, og målet er nå et direkte utslipp på 1,52 tonn CO2e per tonn aluminium i Dette er en ytterligere forbedring på 19 prosent i forhold til dagens nivå på 1,85 tonn CO2e per tonn aluminium. I 2009 styrket vi arbeidet med resirkulering, og vi vil utarbeide en ny resirkuleringsstrategi i Katodeavfall (SPL) fra elektrolysecellene som brukes i produksjonen av primæraluminium, er definert som farlig avfall. I 2009 produserte Hydro tonn SPL, noe som tilsvarer en nedgang på 31 prosent sammenliknet med Dette skyldes først og fremst nedleggelsen av Søderberganlegget på Karmøy og redusert produksjon generelt.

14 14 ÅRSBERETNING Beredskap Beredskap Hydro eier og er ansvarlig for infrastruktur og funksjoner som på lokalt og regionalt nivå kan være kritisk for samfunnet. Vannkraftvirksomheten er gjenstand for kontroll og tett oppfølging fra myndighetenes side. Deler av nettet som Hydro bruker ved kraftforsyningen til industrivirksomheten, er også viktig for kraftforsyningen til samfunnet generelt. Andre viktige områder er oppsyn og vedlikehold av demninger og tiltak for å forhindre flom og skader forårsaket av flom langs vassdragene. Dette er sentralt i vår beredskapsplanlegging, og vi har hele tiden fokus på å opprettholde en høy grad av beredskap. Dette sikres gjennom årlige øvelser. Trussel- og sårbarhetsanalyser danner grunnlaget for forebyggende tiltak. Det er etablert et sentralt beredskapsteam som skal støtte linjeledelsen og sikre en krisehåndtering som er i samsvar med Hydros krav og forventninger. Integritet og menneskerettigheter Hydros konserndirektiv "Vårt etiske ansvar - prinsipper for arbeidsetikk" er vedtatt av styret. Basert på dette ble vårt integritetsprogram lansert i 2005 for å forebygge korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i forbindelse med våre aktiviteter. Programmet omfatter kartlegging av risiko, verktøy og opplæring. Vi oppdaterte programmet i 2009 for å gjøre det mer praktisk og brukervennlig for de ansatte. I mai 2009 besluttet Økokrim at de ikke ville iverksette strafferettslig etterforskning i den såkalte Libya-saken. I oktober 2008 fikk Økokrim overlevert resultatene av en granskning utført på vegne av Hydros styre. Granskningen ble utført etter at det i forbindelse med fusjonen av Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil for å danne StatoilHydro (nå Statoil) i 2007 ble reist spørsmål ved Hydros tidligere aktiviteter i Libya. Hydro støtter prinsippet om organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger og har lang tradisjon for å holde en god dialog med de ansattes organisasjoner. Vår viktigste rolle i forhold til menneskerettigheter er å sikre anstendige arbeidsforhold i vår egen organisasjon, i deleide selskaper og blant våre leverandører. I land hvor retten til å danne fagforeninger er begrenset, prøver vi å finne alternative fora for å støtte de ansattes rett til å påvirke sin egen arbeidssituasjon, så som i Qatar og Kina. Hydros krav til leverandørene når det gjelder samfunnsansvar ble oppdatert i Generelt skal kravene være en integrert del av alle faser i anskaffelsesprosessen. Kravene omfatter både miljø, menneskerettigheter, antikorrupsjon og arbeidsforhold, herunder arbeidsmiljø. Vurderingen er risikobasert og skal ta hensyn til kontraktsverdi, risikonivå i det aktuelle landet, osv. Prinsippene omfatter også revisjonsrettigheter og leverandørens ansvar overfor underleverandører og deres leverandører. Våre viktigste frivillige forpliktelser er støtte til prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og FNs Global Compact. Vi støtter også OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Vi bruker GRIs (Global Reporting Initiative) G3-retningslinjer for frivillig rapportering av bærekraftig utvikling. Se Samlede utbetalinger (skatter, avgifter ol.) til myndigheter 1) NOK million Australia (0,7) 0, Brasil Jamaica ) Samlede utbetalinger til myndigheter i vertsland i forbindelse med utvinning og produksjon av bauksitt og alumina. Utbetalingene omfatter økonomiske ytelser, overskuddsskatt, royalty, lisensavgifter, leie, gebyrer osv. Rapporteringen er basert på prinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Tabellen er omfattet av revisors begrensede gjennomgang av Hydros rapportering av livskraftig utvikling for 2009, men er ikke omfattet av den finansielle revisjonen.

15 ÅRSBERETNING Medarbeidere 15 Medarbeidere Hydro hadde ansatte ved utgangen av 2009, en nedgang fra i Reduksjonen er hovedsakelig et resultat av den løpende omstruktureringsprosessen, inkludert nedleggelsen av Søderberglinjen på Karmøy og andre nedleggelser og kapasitetsreduksjoner i nedstrømsvirksomhet og sentrale stabsfunksjoner. Enheten Automotive Structures ble solgt sent i 2009, noe som direkte berørte om lag ansatte. Den krevende markedssituasjonen, se side 5, har ført til kapasitetsreduksjoner og nedleggelser i hele organisasjonen. Dette omfatter også en reduksjon på 30 prosent i staber og støttefunksjoner og 750 millioner kroner i reduserte bemanningskostnader og eksterne kostnader. Også i nedgangstider ser vi betydningen av å opprettholde vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver. Nyansatte får tilbud om grunnleggende opplæring, både for å bli kjent med organisasjonen og arbeidsoppgavene sine, og for å få nødvendig kompetanse på området helse, miljø, sikring og sikkerhet. De fleste av våre rundt ansatte, dvs. litt mer enn 80 prosent, er i Europa - flest i Norge og Tyskland, som hver står for 23 prosent av Hydros ansatte. De øvrige er likt fordelt mellom Frankrike, Spania og Italia og øvrige Europa, hver med 19 prosent. Ca. 11 prosent av våre ansatte er i Amerika og rundt fem prosent er lokalisert i Asia og Australia. Vi legger vekt på mangfold med tanke på nasjonalitet, kultur, kjønn og utdanningsbakgrunn, både i rekruttering og når vi setter sammen ledergrupper og andre arbeidsgrupper. Det er kvinner representert i ledergruppene i alle forretningsområder og i de fleste sektorer, og vi tar sikte på å øke mangfoldet ytterligere på alle nivåer. I 2009 ble det bare rekruttert om lag 70 nyansatte til den norske delen av organisasjonen, sammenliknet med 450 i Av disse var 21 prosent kvinner i 2009, mot 30 prosent i Av alle nyutdannede akademikere som ble ansatt i 2009, var 27 prosent kvinner. Det er 19 prosent kvinner i den norske organisasjonen som helhet. Siden 2005 har Hydro rekruttert 102 nyutdannede traineer, 45 kvinner og 57 menn. Disse representerer 28 ulike nasjonaliteter. Ved Hydros anlegg i Grevenbroich i Tyskland, som har nærmere ansatte, er det 24 nasjonaliteter representert, og andelen ikke-tyske medarbeidere er 11,4 prosent. Den største ikke-tyske gruppen består av tyrkere, som representerer 55 prosent av alle ikke-tyske ansatte. Vi jobber kontinuerlig med å justere arbeidsforholdene slik at alle ansatte har like muligheter, uavhengig av funksjonsevne. Prinsippet om like vilkår prioriteres ved rekruttering, forfremmelser og individuell utvikling. I omstruktureringsprosessen som ble gjennomført i 2009 ble noen stillinger tilrettelagt for ansatte med redusert funksjon. Det fysiske arbeidsmiljøet ble tilpasset tilsvarende. Andelen kvinner på alle nivåer i Hydro (unntatt USA) var 15 prosent i 2009 Alle ansatte skal være sikret en samlet lønn som er rettferdig, konkurransedyktig og i samsvar med god bransjestandard lokalt. Det skal kun legges relevante kvalifikasjoner som utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser eller ved opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Blant ansatte på tarifflønn i Norge er det ingen signifikante lønnsforskjeller mellom kjønnene. Lønnsforholdene for akademikere i den norske virksomheten blir gjennomgått regelmessig. Det er ikke påvist signifikante lønnsforskjeller som kan tilskrives kjønn. Se også note 11 for mer informasjon om vårt lønnssystem.

16 16 ÅRSBERETNING Medarbeidere Vi erkjenner at 2009 har vært et krevende år for de fleste ansatte, og vil rette en takk til alle for den betydelige arbeidsinnsatsen som er nedlagt i en vanskelig tid. Vi vil også sende våre beste ønsker til alle som har måttet forlate Hydro i løpet av året. Utvikling i styret Styret har en årsplan for sitt arbeid. I tillegg til tilbakevendende temaer som gjennomgang av styrets prosedyrer, kompetanse, prioriteringsområder, samarbeid med selskapets administrasjon, strategigjennomgang og forretningsplanlegging, har styret brukt mye tid på å vurdere Hydros kapasitetsjusteringer og øvrige tiltak som reaksjon på den dramatiske markedsutviklingen. Styret har også vært opptatt med Hydros utvikling innenfor HMS og samfunnsansvar. I januar mottok styret med beklagelse konsernsjef Eivind Reitens oppsigelse og utnevnte hans etterfølger, Svein Richard Brandtzæg. Skiftet av konsernsjef fant sted 30. mars Styrets utviklingsplan i 2009 omfattet markedsforhold og Hydros teknologi- og prosjektkompetanse. I dette inngikk besøk til Qatalum, Hydros teknologisenter i Årdal og Tyin kraftstasjon. Styret hadde 15 møter i 2009, og møtedeltakelsen var 97 prosent. Kompensasjonsutvalget hadde seks møter og revisjonsutvalget ti møter. Grete Faremo trakk seg fra styret 21. oktober, og Bente Rathe ble valgt til ny nestleder. Årets resultat og utbytte - Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA (morselskapet) hadde et tap på 290 millioner kroner i 2009, sammenliknet med et overskudd på millioner kroner i I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3 bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. På grunnlag av selskapets varige forpliktelse til å gi sine aksjonærer en kontantavkastning, samt bedre markeds- og resultatutsikter, har Hydros styre foreslått å utbetale et utbytte på 0,50 kroner per aksje. Oslo, 17. Mars 2010 Terje Vareberg Styreleder Bente Rathe Styrets nestleder Jørn B. Lilleby Styremedlem Finn Jebsen Styremedlem Inge K. Hansen Styremedlem Sten Roar Martinsen Styremedlem Heidi M. Petersen Styremedlem Billy Fredagsvik Styremedlem Svein Richard Brandtzæg Konsernsjef

17 ÅRSBERETNING Aksjonærinformasjon 17 Aksjonærinformasjon Kursen på Hydro-aksjen var 48,71 kroner ved utgangen av Den samlede avkastningen i 2009 var positiv med NOK 20,91 eller 75 prosent. På grunnlag av selskapets varige forpliktelse til å gi sine aksjonærer en kontantavkastning, bedre markeds- og resultatutsikter sammenliknet med 2009, samt Hydros kontantbeholdning, foreslår Hydros styre å utbetale et utbytte på 0,50 kroner per aksje som skal godkjennes av generalforsamlingen den 4. mai Ved utgangen av 2009 var det utestående aksjer i Hydro. Det ble i løpet av 2009 omsatt til sammen 2,5 milliarder Hydro-aksjer på Oslo Børs, noe som i verdi utgjorde 5,5 prosent av den samlede aksjehandelen på børsen. Hydros aksjer er i tillegg notert i London, mens selskapets amerikanske depotaksjer (American Depositary Shares, ADS) omsettes på OTCQX International i USA, som er det høyeste segmentet i markedet for unoterte aksjer i USA. Børsnoteringene i Paris, Frankfurt, Düsseldorf og Hamburg ble avviklet i løpet av Utbyttepolitikk Aksjonærenes langsiktige avkastning bør speile selskapets verdiskapning. Avkastningen er sammensatt av aksjekursens utvikling og utbyttet til aksjonærene. Over tid forventes verdiskapingen i større grad å komme til uttrykk i kursstigning enn gjennom utdeling av utbytte. Den nåværende utbyttepolitikken i Hydro er at utbyttet til våre aksjonærer skal utgjøre om lag 30 prosent av selskapets nettoresultat over tid. Når utbyttet fastsettes for ett år vil vi ta hensyn til framtidig inntjening, framtidige investeringsmuligheter, utsiktene på de globale råvaremarkedene og vår finansielle stilling. Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Den samlede utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper. Hydros styre foreslår normalt et utbytte per aksje i forbindelse med publiseringen av Hydros foreløpige årsresultat i februar hvert år. Generalforsamlingen tar så stilling til dette forslaget i mai, og det vedtatte utbyttet blir deretter utbetalt til aksjonærene i mai eller juni. Hydro utbetaler utbytte en gang i året. For aksjonærer som ikke er bosatt i Norge vil det trekkes kildeskatt fra utbyttet i henhold til gjeldende bestemmelser. Tilbakekjøp av aksjer I perioder med sterk inntjening kan Hydro vurdere å benytte tilbakekjøp av aksjer i tillegg til ordinær utbytteutbetaling. Slike vurderinger vil bli gjort i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter og finansielle situasjon. I en situasjon der tilbakekjøp av aksjer er aktuelt, foreslår styret en fullmakt for tilbakekjøp som vurderes og godkjennes av generalforsamlingen. Fullmakter for tilbakekjøp av aksjer gis for en bestemt periode og med et bestemt kursintervall som tilbakekjøpene kan foretas innenfor.

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Board of Directors report 2010

Board of Directors report 2010 Årsberetning Financial statements og årsregnskap and 2010 Board of Directors report 2010 2 ÅRSBERETNING Nøkkeltall og høydepunkter NØKKELTALL HØYDEPUNKTER Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

Norsk Hydro CMD 2014.pdf Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2014: Styrket drift og høyere verdiskaping i stramt marked

Norsk Hydro CMD 2014.pdf Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2014: Styrket drift og høyere verdiskaping i stramt marked MeldingsID: 366081 Innsendt dato: 27.11.2014 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat før finansposter og skatt

Resultat før finansposter og skatt Beste resultat noensinne fra Hydro Oslo (2007-07-24): Konsolidert resultat (IFRS) Andre Første Andre Første Første kvartal kvartal kvartal halvår halvår År Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 220964 Innsendt dato: 21.10.2008 07:31 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Q2 Rapport.pdf, Q2 Presentasjon.pdf Andre kvartal 2011: Resultatframgang med økte volumer og høyere priser

Q2 Rapport.pdf, Q2 Presentasjon.pdf Andre kvartal 2011: Resultatframgang med økte volumer og høyere priser MeldingsID: 286766 Innsendt dato: 26.07.2011 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer