BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2010. 1885-2010 125 år"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010

2

3 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING år

4 INNHOLDSFORTEGNELSE NØKKELTALL 3 ÅRSBERETNING 4 RESULTATREGNSKAP 10 EIENDELER 11 GJELD OG EGENKAPITAL 12 NOTER 13 REVISJONSBERETNING FOR KONTROLLKOMITEENS MELDING 34 BANKENS ICAAP PROSESS 35 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 38 BIEN SPAREBANK I 125 ÅR 41 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

5 Nøkkeltall NØKKELTALL Nøkkeltall Rentenetto i % av ffv * 1,57 1,70 2,10 2,27 2,33 Netto renteinntekter Driftsresultat Årsoverskudd Likviditetsindikator Forvaltningskapital Innskudd Utlån inkl Terra BoligKreditt Innskuddsprosent 77 % 77 % 80 % 79 % 91 % Egenkapital Kapitaldekning 17,57 17,48 14,69 16,12 17,86 Egenkapitalavkastning 5,8 2,5 5,0 8,2 16,3 Kostnadsprosent 78,4 76,8 69,9 64,3 53,2 Antall aktive personkunder ** Antall aktive næringskunder ** * Justert for avkastning pengemarkedsfond ** Definisjonen av aktive kunder er endret fra og med BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

6 Årsberetning ÅRSBERETNING SAMMENDRAG Bien Sparebank ble stiftet 8. juni 1885, og kunne i 2010 se tilbake på 125 års sammenhengende virksomhet og eneste gjenværende sparebank i Oslo. En liten smakebit av bankens historie er tatt inn som eget kapitel i årsrapporten. Bien Sparebank AS ble etablert med virkning fra som en fullstendig videreføring av Sparebanken Biens virksomhet. Samtidig ble Stiftelsen Sparebanken Bien opprettet med formål å forvalte de aksjer som ble tilført ved omdanningen til aksjesparebank, og å utøve stabilt og langsiktig eierskap. Stiftelsen eier fortsatt samtlige aksjer i banken. Prinsippet for verdsettelse av obligasjonsporteføljen ble endret fra Endringen er gjennomført i årsregnskapet for sammenlignbare tall for Det vises for øvrig til note 5 og note 14. Bien Sparebank oppnådde i 2010 et resultat av ordinær drift på kr 8,5 mill. Dette gir en egenkapitalavkastning på 5,8 %. Utlån til kunder har økt med 2,1 % og brutto utlån endte på kr mill. I tillegg er det formidlet lån til Terra Boligkreditt på kr 156 mill. Inkluderes formidlede lån, har utlånsveksten vært på 5,4 %. Til sammenligning var den generelle utlånsveksten til husholdningene på 6 %. Innskudd fra kunder var ved utgangen av året kr mill. Dette tilsvarer en årsvekst på 2,9 %. Til sammenligning var den generelle innskuddsveksten fra husholdningene på 5 %. Styret foreslår at det for regnskapsåret 2010 utdeles et utbytte på kr 2.1 mill. Resterende del av årsoverskuddet på kr 6,4 mill foreslås i sin helhet tilført egenkapitalen som tilbakeholdt overskudd. Bankens egenkapital var ved utgangen av året på kr 149,5 mill. Kapitaldekningen er beregnet til 17,6 % mot 17,5 % i Ved utgangen av året hadde banken 6368 aktive personkunder og 841 aktive bedriftskunder. Banken deltar i kundetilfredshetsundersøkelse i regi av Norsk Kundebarometer. Hovedresultatene viser at bankens kunder er mer tilfredse og lojale enn kunder hos hovedkonkurrentene. Likeledes bekrefter undersøkelsen bankens profil som personlig, smidig og engasjert. KORT OM RAMMEBETINGELSENE Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen. Det er imidlertid store variasjoner mellom land og regioner. På den ene siden har det vært kraftig økonomisk vekst i framvoksende økonomier og i enkelte industriland som Tyskland og Sverige. På den andre siden preges flere land i Europa av høy statsgjeld, svak vekst og høy arbeidsledighet. I USA var det moderat vekst i 2010, men landet sliter fortsatt med høy arbeidsledighet, store offentlige underskudd og et svakt boligmarked. Samlet sett var 2010 uansett et godt år for internasjonal økonomi. Globalt BNP økte med nær 5 prosent. Den høye veksten skyldes hovedsakelig den positive utviklingen i fremvoksende økonomier anført av Kina, India, Russland og Brasil. Millioner av mennesker løftes nå ut av fattigdom, noe som også skaper markedsmuligheter for industrilandene. Finansmarkedene har vært preget av uro knyttet til den høye statsgjelden i flere euroland. Investorer er bekymret for at disse landene ikke vil klare å betjene sin gjeld fremover. Land som Hellas, Irland, Portugal og Spania opplever sterk økning i rentene på sine lån, og usikkerhet knyttet til refinansiering. I aksje- og råvaremarkedene har det imidlertid vært en solid utvikling i det siste året. Oslo Børs hovedindeks økte med drøyt 18 prosent i 2010, mens den amerikanske børsindeksen S&P 500 økte med nær 12 prosent. For å motvirke en for sterk økonomisk nedtur satte myndighetene i mange land i gang omfattende tiltak gjennom finans- og pengepolitikken. De finanspolitiske tiltakspakkene har vært betydelige. I tillegg har sentralbankrentene vært meget lave. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i verdensøkonomien. Dersom gjeldskrisen brer ytterligere om seg kan dette føre til en ny kollaps i finansmarkedene. Likeledes skaper de store ubalansene i verdensøkonomien usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal handel. Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i Aktiviteten tok seg imidlertid opp igjen i løpet av Etter en svak start på året økte privat konsum klart i annet halvår. Sammen med eksportvekst og økte investeringer bidro dette til at veksten i fastlandsøkonomien tok seg opp. Samlet sett økte BNP for Fastlands-Norge med om lag 2 prosent fra 2009 til Etter en relativt moderat oppgang i arbeidsledigheten fra 2008 og til begynnelsen av 2010 har arbeidsledigheten holdt seg nokså stabil på et nivå rundt 3,5 prosent det siste året. Norges Bank reduserte styringsrenten markant i 2008 og 2009 for å motvirke de negative virkningene av finanskrisen. Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået på styringsrenten noensinne. Siden da har Norges Bank økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 2 prosent. Norges Bank anslår videre at styringsrenten skal øke til om lag 3 prosent ved inngangen til Prisveksten i norsk økonomi er fortsatt på et lavt nivå. Årsveksten i konsumprisindeksen var på 2,8 prosent med økning i energipriser som den viktigste prisdriver. Kronekursen er igjen på et høyt nivå. Dette svekker norsk konkurransekraft hvilket tilsier at Norges Bank vil være forsiktig med å normalisere rentenivået. BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

7 Årsberetning Boliginvesteringene har tatt seg opp igjen i Fra januar til november ble det igangsatt 8 prosent flere boliger enn i samme periode i Sterk boligprisvekst og økt ordretilgang tilsier at boligbyggingen vil øke ytterligere fremover. Fra 2009 til 2010 økte boligprisene med over 8 prosent. I et historisk perspektiv er boligprisene nå på et høyt nivå, både i forhold til disponibel inntekt og i forhold til faktorer som byggekostnader og leiepriser. Fortsatt lav rente og bedring i arbeidsmarkedet vil trolig bidra til vekst i boligprisene også fremover. Gjeldsveksten til husholdningene har i 2010 vært på i overkant av seks prosent. Det er ventet større etterspørsel etter lån i 2011 både som følge av et sterkt arbeidsmarked og vekst i boligprisene i vårt markedsområde. Det er imidlertid lite sannsynlig at gjeldsveksten vil komme tilbake på de høye nivåene fra 2006 og Bankene er nå mer tilbakeholdne med fullfinansiering av boliginvesteringer. Privatkunder i vårt markedsområde bør kunne se frem til nok et godt år med lav rente, reallønnsvekst og et godt arbeidsmarked. Boligutvikling og tjenestesektoren som er de største næringslivssegmentene i banken, vil også kunne påregne tilfredsstillende etterspørsel etter varer og tjenester fremover som følge av en sterk privatsektor. RESULTAT FOR 2010 Driftsresultatet Driftsresultatet før skattekostnad ble kr 11,2 mill mot kr 3,8 mill i Økningen i driftsresultat i forhold til 2009 skyldes i det vesentligste reduserte tap. Rentenetto Bankens samlede renteinntekter utgjorde kr 97,7 mill, mot kr 101,6 mill i 2009, mens de samlede rentekostnader utgjorde kr 63,1 mill, mot kr 66,6 mill året før. Bankens netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde derved kr 34,6 mill, inklusive avkastning på pengemarkedsfond utgjorde den kr 37 mill tilsvarende 1,57 % av midlere forvaltningskapital mot kr 38,4 mill tilsvarende 1,70 % i Reduksjonen i rentenetto på kr 1,4 mill har sammenheng med økte rentekostnader med kr 2,4 mill for det ansvarlige lånet. Andre driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester beløp seg til kr 6,7 mill, en økning på kr 0,9 mill fra Gebyrer fra betalingsformidling utgjør kr 3,7 mill, mens provisjoner fra verdipapiromsetning og salgsprovisjoner utgjør kr 3,0 mill som representerer en økning på kr 0,8 mill i forhold til Økningen skyldes i hovedsak provisjoner for lån formidlet til Terra Boligkreditt (TBK) med kr 0,5 mill. Kostnader ved produksjon av banktjenester var på samme nivå som i 2009, og beløp seg til kr 3,4 mill. Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer bokført som omløpsmidler viser en positiv verdiendring på kr 3,9 mill, en nedgang på kr 2,3 mill fra Av den positive verdiendringen utgjør avkastning på pengemarkedsfond kr 2,3 mill mot kr 3,3 mill i 2009, gevinst vedrørende endringene i selskapsstruktur og eierforhold i BBS med kr 1,2 mill. Nedgangen fra i fjor skyldes verdiøkningen på obligasjonsporteføljen til anskaffelseskost med kr 1,8 mill. Agio på valuta var kr 0,2 mill. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjorde kr 32,3 mill mot 31,8 foregående år. Målt i forhold til midlere forvaltningskapital utgjorde totale driftskostnader 1,37 % mot 1,41 % i Lønnskostnadene er redusert med kr 0,6 mill og pensjonskostnader har økt med kr 0,9 mill grunnet engangskostnader ved endring i pensjonsavtaler. Avskrivninger er økt med kr 0,3 mill. Kostnadsprosenten er beregnet til 78 %. Tap og nedskrivninger Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med Finanstilsynets rundskriv 10/2005. Prinsippene fremgår av note 2. Det er inntektsført netto kr 1,2 mill i tap på utlån mot kostnadsført kr 8,7 mill i Inntekstføringen skyldes reduksjon i de gruppevise avsetningene med kr 1,8 mill og mindre tap på utlån kr 0,6 mill. Tap på utlån til privatmarkedet er meget beskjedent. Brutto misligholdte lån var ved utgangen av året kr 13,4 mill, som er en økning på kr 5,8 mill fra Brutto misligholdte lån utgjør 0,7 % av brutto utlån. Dette vurderes som akseptabelt nivå i forhold til bankens fastlagte risikoprofil. Overtatte eiendommer er ved årsskiftet kr 1,7 mill. Overtatte eiendeler består av en enkelttomt for fritidsbolig i Meløy kommune samt et uregulert tomteområde på Grorud i Oslo. De overtatte eiendeler er tatt inn i balansen til vurdert markedsverdi. Nedskrivning på grupper er vurdert og gjennomført iht. bankens retningslinjer og beregningsmodell. Modellen har beregnet en reduksjon i gruppevis nedskrivning på kr 1,8 mill. Samlet nedskrivning på grupper av lån og garantier er ved utgangen av året kr 8,2 mill, og utgjør 0,42 % av brutto utlån. Det henvises for øvrig til note 2. Det er styrets vurdering at nedskrivningene i gjenspeiler risikoen i utlånsporteføljen. Aksjene i Norsk Finansmegling AS som var bokført som anleggsaksjer, ble solgt med et tap på kr 0,6 mill. Disponering av resultatet Resultat etter tap og tapsnedskrivninger viser et overskudd på kr 11,2 mill. Etter skattekostnader på kr 2,7 mill blir resultat av ordinær drift kr 8,5 mill. Styret foreslår følgende anvendelse av årsoverskuddet: BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

8 Årsberetning Avsatt til utbytte Overført til tilbakeholdt overskudd kr 2,150 mill kr 6,367 mill Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Egenkapitalavkastningen utgjorde 5,8 % mot 2,5 % foregående år. Minimumskrav til avkastning på egenkapitalen er i strategiplanen definert som fem års effektiv statsobligasjonsrente pluss risikopremie på 3 %. For 2010 er dette egenkapitalkravet beregnet til 5,8 %. Styret konstaterer at årets resultat gir en avkastning på egenkapitalen tilsvarende styrets minimumskrav. Ved vurdering av avkastning på egenkapitalen bør det også ses hen til at rentekostnader til ansvarlig lån utgjør kr 2,4 mill utover hva som ville vært kostnaden på et ordinært obligasjonslån. BALANSE Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte med 1,3 %, og var ved årsskiftet kr mill. Innskuddsutviklingen Innskudd fra kunder økte med kr 42 mill eller 2,9 % til kr mill. Til sammenligning var den generelle innskuddsveksten til husholdningene på 5 %. Personkunder står for 64,8 % av innskuddene mot 62,7 % i Enkeltinnskudd større enn kr 2 mill representerer 17,9 % av de totale innskuddene. De 20 største innskytere fra bedriftsmarked står for 13,4 % av innskuddene, mens tilsvarende tall for personmarked var 5,2 %. Banken har en tilfredsstillende spredning av sine innskudd, og styret vurderer likviditetsrisikoen i innskuddsporteføljen som begrenset. Alle innskudd kan reguleres i takt med markedsrenten etter varslingsregler fastsatt i Finansavtaleloven. Utlånsutviklingen Ved utgangen av året var bankens samlede utlån på kr mill og økte i året med kr 41 mill som tilsvarer en årsvekst på 2,1 % I tillegg er det formidlet lån til Terra Boligkreditt på kr 156 mill. Inkluderes formidlede lån, har utlånsveksten vært på 5,4 %. Til sammenligning var den generelle utlånsveksten til husholdningene på 6 % i Utlån til privatkunder var ved utgangen av året 88 %, mens det øvrige 12 % er utlån til næringsliv. Den geografiske fordeling av utlånsporteføljen viser at 96 % av utlånsvolumet er knyttet til det primære markedsområdet som defineres som Oslo og tilgrensende kommuner. Lån med pant i bolig innenfor 80 % av verdigrunnlaget utgjorde ved utgangen av året 88,2 % av totalt utlån mot 87,0 % i 2009, forøvrig henviser vi til note 2. Bankens risikoklassifisering av utlån viser fortsatt bedring i kredittkvaliteten med økende andel av utlånsvolumet innenfor minimal eller lav risiko i personmarkedet (PM). I bedriftsmarked (BM) er det en nedgang i andel i kategori A (minimal) med tilsvarende økning i andel B (lav) risiko. Disse kategoriklasser utgjør nå 94,1 % av utlån til bedriftsmarkedet. Opplysninger om store engasjement og kriteriene for og resultatene av risikoklassifiseringen er i inntatt i note 2. Verdipapirer Bankens obligasjonsportefølje benyttes kun som likviditetsreserve og vurderes ikke lenger som handelsportefølje. Som følge av denne endring er prinsippet for verdsettelse endret til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Dette ga en reduksjon av beholdningen med kr 6,5 mill. Bankens beholdning av obligasjoner og sertifikater var ved utgangen av året kr 273 mill kroner mot kr 268 mill i Obligasjonsporteføljen hadde ved årsskiftet en durasjon på 0,15. Markedsverdien av porteføljen var ved årsskiftet kr 278 mill. Deler av obligasjonsporteføljen er pantsatt for F-lån i Norges Bank på kr 75 mill. I tillegg er en del av likviditetsbeholdningen, kr 126 mill, plassert i pengemarkedsfond som er bokført under posten aksjer, andeler, andre verdipapirer med variable avkastning. Aksjer og aksjefond hadde en bokført verdi på kr 1,2 mill mot 1,0 mill i Sammensetningen av handelsporteføljen og anleggsaksjene fremgår detaljert av note 4. Kapitaldekningen Etter årets drift består bankens egenkapital av aksjekapital på kr 100,1 mill og overkursfond/tilbakeholdt overskudd på kr 49,4 mill, til sammen 149,5 mill. Netto ansvarlig kapital utgjorde ved årsskiftet kr 189 mill. Risikovektet balanse er beregnet til kr 1073,8 mill, og økte med kr 18 mill Kapitaldekning var ved årsskiftet 17,6 % mot 17,5 % på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det lovbestemte minimumskrav til kapitaldekning er 8 %. Styret har i bankens strategi fastsatt at kapitaldekningen over tid helst skal utgjøre 15 %, men skal ikke komme under 13 %. Kjernekapitaldekningen var på 13,3 %. Beregning av kapitaldekningen etter Pilar I fremgår av note 10. Styret er av den oppfatning at banken er tilfredsstillende kapitalisert i forhold til risikoprofil og virksomhetsomfang. FINANSIELL RISIKO Operasjonell risiko Dette er risiko knyttet til organisasjon, ansatte, systemer, maskiner og bygg. Kartlegging og overvåking av operasjonell risiko gjennomføres i henhold til Finanstilsynets Forskrift om risikostyring og interne kontroll, Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift samt Lov om hvitvasking og BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

9 Årsberetning terrorfinansiering med tilhørende forskrift. Styret vedtar årlig et prinsippnotat som grunnlag for risikovurdering og bankens internkontroll. Banksjefens rapport om gjennomføring av internkontrollen samt revisors uavhengige bekreftelse av internkontrollen er på vanlig måte behandlet for Styret konstaterer at ovennevnte bekreftelser viser at banken har en tilfredsstillende intern kontroll, og drives iht. de risikonivåer som styret har fastsatt. Banken vurderer gjennom en årlig prosess bankens totale kapitalbehov, ICAAP. Prosessen med vurdering av bankens risiko og kapitalbehov er forankret i styrets og ledelsens rutiner for overordnet styring og kontroll. Totalt kapitalbehov iht. ICAAP vurderes fortløpende, og per var det beregnet et overskudd av kapital på kr 77,2 mill. Hovedlinjene i beregning av bankens totale kapitalbehov er omtalt i kapitelet Bankens ICAAP prosess og totalt kapitalbehov. Banken har begrenset konsesjon etter verdipapirloven. De krav til rutiner og kontroll som stilles i lov og forskrifter er i sin helhet integrert i bankens systemer for styring og kontroll. Strategisk risiko Dette er risiko knyttet til hvordan banken skal kunne tilpasse seg endringer i rammebetingelser og konkurranseforhold. Styret har særlig fokus på følgende forhold: Pressede marginer innenfor hovedproduktene, og tilpassning av kostnadene i forhold til inntjeningspotensialet. Små organisasjoner har utfordringer med å holde på og videreutvikle kompetanse innenfor kritiske felter som rådgivning med autorisasjon, etterlevelse av myndighetskrav og myndighetsrapportering. Lovverket har nå åpnet for en helt annen dynamikk for strukturtilpasninger i sparebanksektoren. Dette kan endre konkurransesituasjonen, strukturbetingede kostnader og alliansetilknytninger i bransjen. Omdømmerisiko Bank baserer sin virksomhet på tillit fra kunder, myndigheter og omverden for øvrig. Det er derfor driftskritisk at banken forvalter denne tilliten på en fullgod måte gjennom etisk opptreden, kompetent rådgivning og betryggende kontrollsystemer. Banken har etablert etiske retningslinjer som de ansatte ved jevne mellomrom blir drillet i. All rådgivning og tilhørende salg av finansielle produkter skal gjennomføres etter fastlagte retningslinjer som er underlagt intern kontroll. Det vises i den forbindelse til avsnittet operasjonell risiko. Bien Sparebank deltar årlig i måling av kundetilfredshet i regi av Norsk Kundebarometer. I de tre siste årene har målingen gitt følgende resultater: Tilfredshet Lojalitet Resultatene for Bien viser fortsatt et høyt nivå, og er meget tilfredsstillende sammenlignet med tilsvarende tall fra konkurrentene som varierer fra 63 til 75 %. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Styring av bankens likviditet baseres på en strategi for likviditetsstyring og forvaltning av likviditetsområdet med tilhørende styringsrammer og fullmakter. Banken skal etter retningslinjene ha lav risiko. En sentral styringsparameter er Finanstilsynets likviditetsindikator slik den er definert i Modul for evaluering av likviditetsrisikonivå. Likviditeten følges opp daglig, beregnes og kontrolleres løpende i forhold til vedtatt strategi og rapporteres til alle styremøter. Det er angitt klare krav til tilgjengelig likviditet i forhold til forfallsstruktur på sertifikat- og obligasjonsgjeld. Banken har stabile innskytere med god spredning i forhold til innskuddenes størrelse og fordeling på næringssektorer. Det vises for øvrig til avsnitt Innskuddsutvikling og note 3. Som en del av likviditetsstrategien har styret bestemt at innskuddsprosent helst skal være over 75. Ved årsskiftet var denne 77 %. I likviditetsstrategien er det definert minimumsbeholdning av sertifikater og obligasjoner som likviditetsreserve. Porteføljen skal bestå av obligasjoner, sertifikater eller pengemarkedsfond som er lett omsettelige, pantbare i Norges Bank og har minimal kreditt- og renterisiko. Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på kr 404 mill inklusive kr 126 mill i pengemarkedsfond. Ved årsskiftet var kr 565 mill finansiert i obligasjonsmarkedet. I tillegg kommer F-lån i Norges Bank på kr 75 mill. Forfallstruktur fremkommer av note 3d. Banken har treårige avtaler om trekkrettigheter i to banker på til sammen kr 100 mill med spredt forfall samt en oppgjørskreditt på kr 105 mill med årlig fornyelse. Styret vurderer likviditetsrisikoen som begrenset. Videre vekst skal baseres på innskudd fra kunder og plassering av boliglån innenfor 60 % av verdi i Terra Boligkreditt. Dette skal sikre at banken har en lav refinansieringsrisiko i obligasjonsmarkedet selv i stressede situasjoner. Kredittrisiko Styret har vedtatt kredittpolicy med tilhørende kreditthåndbok, bevilgningsreglement og fullmakter som ramme for bankens kredittbehandling. BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

10 Årsberetning Næringslivskunders andel av totalt utlån skal maksimalt utgjøre 20 %. Ved utgangen av året var andelen 12 %. Det er begrensninger i hvilke bransjer banken skal engasjere seg i og skal normalt ikke engasjere seg innen følgende bransjer: restaurantdrift, IKT, landbruk/gartneri, fiskeri, skipsfart og generell industrivirksomhet. Næringsengasjementer skal kun inngås innenfor bankens primære markedsområde. Risikoen i utlånsporteføljen skal også begrenses slik at 100 % vektede lån maksimalt skal utgjøre 20 % av totalt utlån. Denne andelen var ved årsskiftet 11,1 %. Største enkeltbransje i næringslivsporteføljen er eiendomsdrift som utgjør 63 % av totalt utlån til næringsliv. Av denne gruppen utgjør boligsameier 5 %, utleie av bolig 59 % og eiendomsutvikling 36 %. Personmarkedet domineres av boligfinansiering der det etter kreditthåndboken normalt ikke gis lån utover 80 % av markedsverdi/takst. Førstehjemslån gis inntil 90 % av kjøpesum. I tillegg har banken en type seniorlån, LittExtra, med meget lav kredittrisiko, men banken tar en levetidsrisiko basert på aktuarberegninger. Dette produktet utgjør nå 22 % av totalt utlån. Fullmakter er begrenset til kr 7,5 mill til banksjef og kredittkomite, leder PM har kr 5 mill, mens saksbehandlere på PM har kr 2,5 mill i fullmakter. For å redusere den operasjonelle risikoen er det ikke enkeltfullmakter på BM. Alle næringslivssaker skal behandles i kredittkomite BM som er beslutningsdyktig kun når banksjef eller ass. banksjef er tilstede. Det gjennomføres delt saksbehandling innenfor kredittområdet ved at avdeling kredittkontroll gjennomfører kontroll, diskontering og oppgjør av alle lån og kreditter. I tillegg har avdelingen ansvar for overvåking av mislighold og inkassofunksjonen. Utviklingen i mislighold og tapsvurdering rapporteres månedlig til banksjef og kvartalsvis til styret. Risikoklassifisering av kunder med lån og kreditter gjennomføres kontinuerlig, og følges opp hvert halvår med rapportering til styret. Prinsippene for og resultatene av risikoklassifiseringen fremgår av note 2. Styret vurderer organiseringen av kredittområdet og overvåking av kredittrisikoen som betryggende i forhold til den risiko som styret har definert. Markedsrisiko Markedsrisiko knytter seg til endringer i rente-, kurs- og valutanivå i forhold til bankens eksponering innenfor de forskjellige virksomhetsområder. Styret har fastsatt grenser for eksponering innenfor ovennevnte områder. Banken har minimal renterisiko knyttet til kundeporteføljen. Banken kan raskt tilpasse både innskudds- og utlånsrenten ved endringer i det generelle rentenivået. Banken har ingen innskudd eller utlån mot kunder med renteavtale på tid uten at det er inngått rentebytteavtale. Banken har en begrenset renterisiko i sertifikat- og obligasjonsporteføljen. Porteføljens durasjon skal etter vedtatte rammer ikke overstige 0,75. Ved årsskiftet var denne 0,15. Investeringer i egenkapitalinstrumenter er av styret begrenset til grunnfondsbevis og aksjefond begrenset oppad til kr 8 mill. Eksponeringen ved årsskiftet var kr 1,5 mill. Investering i anleggsaksjer er begrenset til 15 % av bokført egenkapital, med maksimalt 15 % i et enkelt selskap. Eksponeringen er nå på 14,9 % hvorav investeringen i Terra Gruppen AS utgjør 11 %. Utviklingen i beholdningen av verdipapirer rapporteres hvert kvartal til styret. Nåværende eksponering fremgår av note 4. Banken er valutakommisjonær for DnBNOR. Valutarisiko er knyttet beholdningen av utenlandske sedler, og vurderes som meget begrenset. Banken skal for øvrig ikke ta posisjoner i utenlandsk valuta. Banken tilbyr heller ikke valutalån til kunder. Innenfor de rammer som styret har fastsatt vurderes markedsrisikoen som meget begrenset. ANSATTE/ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av året var det 20 heltidsansatte, hvorav en i barselpermisjon og en ansatt på deltid. Gjennomsnittlig årsverk i 2010 var 21 mot 23 i Reduksjonen er gjennomført ved naturlig avgang. Banken er fra organisert med tre operative enheter, Salg/rådgiving Privatmarked, Salg/rådgiving Næringsliv og Bankdrift med støttefunksjonene Økonomi og Kredittkontroll/Jus. Samtlige avdelinger rapporterer til banksjef. Organisasjonsplanen er vist i kapitelet Eierstyring og selskapsledelse. Sykefraværet utgjorde 6,2 % av total arbeidstid mot 6,8 % i Sykefraværet er fortsatt høyt, men det skyldes en langtidssykmelding. Det har ikke forekommet arbeidsuhell i året. Banken har avtale med Hjelp 24 AS for helsevern og overvåking av det fysiske arbeidsmiljøet. Ledelsen har gjennom faste møter og hyppig dialog et godt samarbeid med de ansatte gjennom tillitsvalgte og verneombud. Det gjennomføres årlig en kartlegging av arbeidsmiljøet med måling av medarbeidertilfredshet. Undersøkelsen benyttes til å utarbeide handlingsplaner for å skape et enda bedre arbeidsmiljø. Undersøkelsen viser en høy og økende medarbeidertilfredshet, og medarbeiderne i Bien er klart mer tilfreds enn andre grupper innenfor banksektoren som det er naturlig å sammenligne seg med. Likeledes viser undersøkelsen at våre medarbeidere er meget lojale, identifiserer seg sterkt med banken og Bien som merkevare. Personalhåndboken legger til rette for likebehandling av kvinner og menn både ved rekruttering generelt og lederansettelser spesielt. Tre av fem medlemmer av ledergruppen er kvinner. Ved valg til styrende organer legges det vekt på balanse mellom kvinner og menn og samlet kompetanse i de ulike styrende organer. Etter valgene i mars 2010 er tre av seks BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

11 Årsberetning medlemmer av styret kvinner, mens ett av tre medlemmer i kontrollkomiteen er kvinne. Banken er leietaker hos Statsbygg SF som drifter lokalene etter miljøsertifiserte standarder. Styret kan ikke se at virksomheten forurenser det ytre miljø. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Bien Sparebank følger hovedtrekkene i norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. En redegjørelse om dette er tatt inn som særskilt kapittel i årsrapporten. SAMARBEIDENDE SELSKAPER Bien Sparebank har som overordnet strategi å videreutvikle sin identitet som selvstendig sparebank. Som liten sparebank er det imidlertid nødvendig å søke samarbeid på strategisk viktige områder. På banksiden er det utviklet et samarbeid på områder som felles drift og utvikling av IT, betalingsformidling, kort og felles innkjøp for øvrig gjennom Terra Alliansen AS som er datterselskap av Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen AS er i tillegg finanskonsern med en rekke produktselskaper som banken også samarbeider med. Terra-Gruppen er eid av 78 sparebanker og OBOS. Samlet har denne alliansegruppen en forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Banken definerer sitt eierskap på 1,18 % som strategisk. Aksjene er således bokført som anleggsaksjer med en kostpris på kr 16,7 mill. Dette gir en kostpris per aksje på kr 71. Siste emisjon i mai 2010 ble gjennomført til en kurs på kr 107 per aksje. Banken har egen verdipapirkonsesjon for å kunne tilby leverandørnøytral rådgivning innenfor investeringsområdet. Banken har nå samarbeid med følgende leverandører av finansielle spareprodukter: Skagen Forvaltning AS, Terra Forvaltning AS, Odin Forvaltning AS og First Securities ASA. BANKENS STRATEGI OG FREMTIDSUTSIKTER Det er på ulike steder i beretningen pekt på strategiske utfordringer som banken står overfor de nærmeste årene. Styret har stort fokus på bankens evne til å møte endringene i finansmarkedet både i forhold til kunde- og myndighetskrav og ikke minst sørge for en tilfredsstillende verdiutvikling av virksomheten for eieren. Styret legger opp til vekst i innskudd og utlån på linje med prognosene for nasjonaløkonomisk utvikling i Sterk konkurranse med små marginer antas fortsatt å være rådende innenfor bankens hovedområder. Styret vil avslutningsvis takke lojale kunder for god oppslutning om banken, ansatte for stor innsats og vilje til å sette kunden i fokus og tillitsvalgte for bidrag til å løfte banken videre. Oslo, Inger Elise Birkeland Christian Venge Tollefsen Odd Jarle Olsen Nestleder Leder Svenn Kristiansen Bente Lyster Hoff Anne Cathrine Haadem Hans Eid Grøholt Banksjef BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

12 Regnskapet RESULTATREGNSKAP Tall i parentes henviser til noter i regnskapet. Alle beløp er tusen kroner Renter og lignende inntekter og kostnader Sum renteinntekter og lignende inntekter (1) Sum rentekostnader og lignende kostnader (1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning (4) Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (11) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Rentebærende verdipapirer (5) Verdipapirer med variabel avkastning (4) Valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring Andre driftsinntekter 396 Sum andre driftsinntekter Lønn og andre driftskostnader Lønn, pensjoner og sosiale kostnader (9,13) Administrasjonskostnader (15) Avskrivninger driftsmidler og immaterielle eiendeler (6) Andre driftskostnader (15) Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. (2) Tap på utlån Nedskrivning av anleggsaksjer (4) 540 Sum andre kostnader Skatt på ordinært resultat (12) Resultat av ordinær drift etter skatt Disponering Overført til annen egenkapital Utdelt utbytte BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

13 Regnskapet EIENDELER Tall i parentes henviser til noter i regnskapet Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (3) Utlån til og fordringer på kunder (2,3) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuell nedskrivning Gruppevis nedskrivning Sum netto utlån og fordringer på kunder Fast eiendom overtatt (2) Rentebærende verdipapirer med fast avkastning (5) Utstedt av det offentlig - sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre - sertifikater og obligasjoner Sum rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning(4) Immaterielle eiendeler (6) 835 Varige driftsmidler (6) Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (13) Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

14 Regnskapet GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner Norges Bank (3) Sum innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder (2,3) Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (3) Omsettelig sertifikatgjeld Sertifikater egne Ihendehaverobligasjoner Ihendehaverobligasjoner egne Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld (15) Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser (13) Utsatt skatteforpliktelse (12) Gruppevis avsetninger på garantiansvar(2) Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital (16) SUM GJELD EGENKAPITAL (14) Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Tilbakeholdt overskudd Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser (7) Garantiansvar Ubenyttede kreditter / trekkrammer Pantstillelser (5) Oslo, Inger Elise Birkeland Christian Venge Tollefsen Odd Jarle Olsen Nestleder Leder Svenn Kristiansen Bente Lyster Hoff Anne Cathrine Haadem Hans Eid Grøholt Banksjef BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

15 Noter NOTER Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, god regnskapsskikk og forskrift om årsregnskap for banker. Vi rapporterer etter Norsk Regnskapsstandard. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har det vært brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Prinsippet for verdsettelse av obligasjonspapirporteføljen ble endret fra Endringen er gjennomført i årsregnskapet for sammenlignbare tall for Det vises for øvrig til note 5 og note 14. Renter, provisjoner og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Valutabeholdningen er verdsatt i NOK etter midtkurs pr Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. NOTE 1: Renteinntekter og rentekostnader Renteinntekter og lignende inntekter Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Andre rentebærende verdipapirer (5) Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Utstedte verdipapirer (3) Ansvarlig lånekapital (16) Andre kostnader (8) Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Herav renter inntektsført på lån med tapsavsetning 284 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

16 Noter NOTE 2: Utlån Vurdering og verdsettelse av engasjementer Periodisering av renter, salgsgevinster, provisjoner og gebyrer Utlån regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak resultatføres direkte, da disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter og eksterne kostnader som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet. Utlån/garantier/ kreditter og innskudd fordelt etter kundesegment Brutto utlån Garantier Ubenyttede kreditter Innskudd Personkunder Offentlige/ finansiell virksomhet Eiendomsdrift utleie Eiendomsdrift borettslag Eiendomsdrift annet Bygg og anlegg Faglig Tjenesteyting Annen Tjenesteyting Annet Totalt Utlån/garantier/ kreditter og innskudd fordelt etter geografi Brutto utlån Garantier Ubenyttede kreditter Innskudd Oslo Randsonen Oslo Annet Totalt Utlån / garantier / kreditter fordelt etter sikkerhetsstillelse Utlån Bedriftsmarked Garantier Ubenyttede kreditter Totalt Utlån Garantier Personmarket Ubenyttede kreditter Totalt Eiendomspant vektet 35 % * Eiendomspant vektet 100 % ** Garantert av finansinstitusjon Garanti til Terra Boligkreditt Annen sikkerhet *** Usikret Totalt * gjelder boliglån innenfor 80 % av verdi eller fritidseiendommer innenfor 60 % av verdi, ** Gjelder boliger utover 80 % av verdi eller utover 60 % av verdi av fritidseiendommer eller forretningseiendommer, *** gjelder pant i varelager, pant i fordringer, pant i enkle pengekrav, løsøre eller motorvogner BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

17 Noter Kasse-, drift- og brukskreditter Inkludert i kasse-, drift- og brukskreditter inngår også en type seniorlån, LittExtra. Lånet er avdragsfritt og rente tillegges hovedstol under hele lånets løpetid. Lånet forfaller ved låntakers død eller permanent flytting fra den pantsatte bolig. Banken tar således en levetidsrisiko basert på aktuarberegninger. Disse lånene utgjør kr 422 mill, 22 % av utlånene, mot kr 385 mill i Rammelån som boligkreditter innenfor 75 % av boligens verdi, utgjør kr 319 mill mot kr 299 mill i Det resterende kr 10 mill er ordinære kreditter. Store engasjement Store engasjement, iht. Finanstilsynets forskrift, omfattet ved årsskiftet ett engasjement med totale lån på kr 31 mill. Tilsvarende i 2009 var henholdsvis to engasjement og kr 52 mill. Største enkeltengasjement per utgjorde 16,4 % av bankens ansvarlig kapital. Engasjement er sikret med eiendomspant innenfor betryggende sikkerhetsmarginer. Risikoklassifisering av bankens utlån Risikoklassifisering er en integrert del av bankens saksbehandlingssystem innenfor kredittområdet. Alle nye engasjement skal risikoklassifiseres. Alle bedriftsengasjement over kr 0,5 mill reklassifiseres årlig på bakgrunn av regnskap. Personkunder og næringslivskunder med engasjement mindre enn kr 0,5 mill reklassifiseres når nye opplysninger foreligger. Risikoen i bankens utlånsportefølje rapporteres halvårlig til styret med basis i risikoklassifiseringen. Som vist nedenfor er klassifiseringen basert på objektive kriterier innenfor økonomi og sikkerhet. Vurdering av kundens økonomi baseres på bakgrunn av siste års selvangivelse og lønnsslipp for privatkunder, og innhentet regnskap for bedriftskunder. Begge sjekkes opp mot tall i Dun & Bradstreet infobase. Klassifisering av personkunder, økonomi: I forbindelse med risikoklassifisering av kunder innen privatmarkedet, har banken lagt vekt på 2 sentrale nøkkeltall: Gjeldsgrad (forholdet mellom husholdets inntekt og gjeld): vektes 30 % Nettolikviditet (evnen til å betjene lånet basert på PM Rådgiver (Sifo-basert): vektes 70 % Klassifisering bedriftskunder, økonomi: I forbindelse med risikoklassifisering av kunder innen bedriftsmarkedet, har banken lagt vekt på tre sentrale nøkkeltall: Egenkapitalandel i % (soliditet) - vektet andel 35 % Likviditetsgrad 1 (likviditet) - vektet andel 30 % Cash Flow i % av gjeld (rentabilitet) - vektet andel 35 % Klassifisering Sikkerhet: Vurdering av sikkerheter for eiendommer skal baseres på takster, meglervurdering, kjøpesum i markedet eller annen godkjent vurderingsstøtte. Endelig verdi skal imidlertid fastsettes av saksbehandler og vil ha elementer av skjønn i forhold til hva som er aktuell situasjon for panteobjektet. For andre panteobjekter enn eiendom som varelager, driftstilbehør og fordringsmasse skal verdiansettelse baseres på takster eller bokførte verdier, men verdien kan maksimalt settes til 25 % av nevnte verdier. Verdien av sikkerhetene måles opp mot det engasjementet som sikkerheten sikrer. Resultatet viser om kunden anses å være sikkerhetsmessig dekket eller ikke og i tilfelle hvor stor den % -vise underdekningen er. Følgende skala benyttes for grenseverdier ved klassifisering basert på sikringsgrad: A: 100 % - 99 % B: 99 % - 95 % C: 95 % - 80 % D: 80 % - 50 % E: 50 % - Det vil si at dersom kunden har et engasjement som ligger innenfor vurdert verdi, vil kunden oppnå karakter A. Et engasjement som er dekket mellom 0,5 og 0,8 vil være å anse som klasse 4 (nest dårligst) og gis karakter D. Akkumulert risikoklase: I akkumulert risikoklasse teller økonomien 60 % og sikkerheten 40 %. Dette prinsippet gjelder både for PM og BM. Kundene gis en akkumulert risikoklasse fra A (representerer minimal risiko) til E (representerer høy risiko). BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

18 Noter Risikoklassifisering personkunder, akkumulert Personkunder Brutto utlån % Individ. nedskr. Brutto utlån % Individ. nedskr. A minimal risiko 1.365,3 80, ,4 77,7 0,2 B lav risiko 299,3 17,7 309,2 19,1 C normal risiko 25,8 1,5 47,5 2,9 0,2 D normal/høy risiko 3,2 0,2 0,9 4,2 0,3 E høy risiko 0,4 0,0 0,3 0,0 Totalt klassifisert volum 1.694,1 100,0 0, ,6 100,0 0,4 Risikoklassifisering bedriftskunder, akkumulert Bedriftskunder Brutto utlån % Individ. nedskr. Brutto utlån % Individ. nedskr. A minimal risiko 85,0 35,5 108,9 40,2 B lav risiko 140,5 58,7 148,8 54,9 C normal risiko 10,7 4,5 9,6 3,6 0,1 D normal/høy risiko 3,4 1,4 3,5 1,3 3,0 E høy risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt klassifisert volum 239,6 100,0 0,0 270,8 100,0 3,1 Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og individuelle / gruppevise nedskrivninger Utlån er regnskapsmessig behandlet i henhold til Finanstilsynets forskrift av nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i banker mv. Utlån er vurdert amortisert kost med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Dersom et engasjement med kunden er misligholdt ansees alle kundens engasjementer som misligholdt. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med lånets opprinnelige effektive rente. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Gruppenedskrivninger: Nedskrivning på grupper av utlån foretas for dekning av eventuelle tap, som på grunn av forhold som foreligger på vurderingstidspunktet, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter retningslinjene om verdifall på individuelle utlån. Nedskrivning på grupper av utlån foretas med bakgrunn i kriterier fastsatt av banken. Konstaterte tap Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap defineres som tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, ved at banken har gitt avkall på engasjementet eller deler av dette, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån. Overtatte eiendommer Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjement. Ved overtagelse verdsettes eiendelene til antatt markedsverdi. Ev. tap/gevinst ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. Virkelig verdi Den bokførte verdi av bankens utlån er amortisert kost. Som det fremgår av note 3, tabell C, yter ikke banken fastrentelån. Basert på dette antas lånenes bokførte verdi å samsvare godt med virkelig verdi. BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

19 Noter Mislighold utlån / garantier / fordelt etter kundesegment Misligholdte engasjementer Individuell nedskrivning Gruppevis nedskrivning Personkunder Eiendomsdrift utleie Eiendomsdrift borettslag Eiendomsdrift annet Bygg og anlegg Faglig Tjenesteyting Annen Tjenesteyting Annet Totalt Oversikt over totale misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer måneder: Næringslån Personlån måneder: Næringslån Personlån Over 1 år : Næringslån Personlån Brutto misligholdte engasjement Individuell nedskrivning Netto misligholdte engasjement Netto misligholdte engasjement er sikret med pant i bolig, innenfor betryggende sikkerhetsmarginer. Øvrige tapsutsatte lån Næringslån Personlån Brutto tapsutsatte engasjement Individuell nedskrivning Netto tapsutsatte engasjement Gruppevis nedskrivning Utlån Garantier Totalt Utlån Garantier Totalt Gruppevis nedskrivning pr Periodens nedskrivning Gruppevis nedskrivning pr BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

20 Noter Individuell nedskrivning Individuell nedskrivning pr Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Ny individuell nedskrivning i perioden Tilbakeføring av individuell nedskrivning i perioden Individuell nedskrivning pr Periodens tapskostnader Periodens endring i individuell nedskrivning Periodens endring i gruppevis nedskrivning Periodens konstaterte tap som det tidligere år er individuelt avsatt for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er individuelt avsatt for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler er eiendeler banken har ervervet som ledd i inndrivelse av misligholdte utlån Antall Bokført verdi Antall Bokført verdi Tomter Sum NOTE 3: Finansiell risiko og utstedte lån a) Likviditetsrisiko på hovedposter i balansen Post i balansen Uten løpetid Inntil 1 mnd. Fra 1 mnd. til 3 mnd. Fra 3 mnd. til 1 år Fra 1 til 5 år Over 5 år Sum Kontanter/innskudd i kreditinstitusjoner 4,9 5,9 10,8 Utlån til kunder 364,2 8,1 43,0 205, , ,7 Obligasjoner og sertifikater 0,0 0,0 14,6 203,8 55,0 273,4 Øvrige eiendeler 160,6 160,6 Sum eiendeler 165,6 370,1 8,1 57,6 408, , ,5 Gjeld til kredittinstitusjoner/ sentralbanken 19,1 0,0 75,0 94,1 Innskudd fra kunder 1.321,0 17,2 17,9 138,9 1, ,0 Obligasjonslån, sertifikat 0,0 90,0 473,7 0,0 563,7 Annen gjeld 25,6 25,6 Ansvarlig lån 49,7 49,7 Egenkapital 149,5 149,5 Sum gjeld og egenkapital 175, ,1 17,2 107,9 737,3 1, ,5 Netto likvideksponering (9,4) (970,0) (9,1) (50,3) (328,4) 1.367,3 0,0 Nedbetalingslån er fordelt over tid etter gjeldende nedbetalingsplan. Kasse- og brukskreditt og byggelån er gruppert under restløpetid inntil 1 måned BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Liten bank stor f ord e

Liten bank stor f ord e Liten bank stor f ord e SPAREBANK Kvartalsregnskap 31.3.29 Regnskapsrapport for 1. kvartal 29 ^ ^^~ SPAREBANK Innledning Bien Sparebank AS hadde i 1. kvartal et resultat av ordinær drift etter skattekostnad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer