Drammen 4. juni Eiendom- og ansvarsforsikring v/morten Larsen og Jørgen Synnestvedt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen 4. juni 2014. Eiendom- og ansvarsforsikring v/morten Larsen og Jørgen Synnestvedt"

Transkript

1 Drammen 4. juni 2014 Eiendom- og ansvarsforsikring v/morten Larsen og Jørgen Synnestvedt

2 Agenda Eiendomsforsikring o Hva er dekket o Kvalitet på eiendomsdata o Skadesak Ansvarsforsikring o Hva er dekket o Viktig å tenke på o Skadesak 2

3 Eiendomsforsikring bygninger med innhold Forsikringen omfatter Brann Vann Innbrudd Hærverk Elektrisk fenomen Annen plutselig skade (kasko) Naturskade Dessuten en rekke følgeskader 3

4 Eiendomsforsikring, forts. Vi dekker en rekke konsekvenser som følge av forsikringsmessig skade Uteglemte bygg, utvidelser, nyanskaffelser Maskiner inventar og løsøre i eide bygg Inventar og bygn.messig innred.i leide bygg Utgifter til fortsatt drift i 24 mnd Merutgifter ved offentlige påbud Riving og rydningsutgifter inkludert miljøfiendtlig avfall Rekonstruksjon av data/arkiv 20 mill. kroner 100 % fors.sum 5 mill. kroner 8 mill kroner 5 mill. kroner 3 mill. kroner 1 mill. kroner 4

5 Eiendomsforsikring, forts. Vi dekker en rekke konsekvenser som følge av forsikringsmessig skade Prisstigning etter skade Kunstnerisk bygningsmessig utsmykning Spesiell byggeskikk Husleietap av bygningens premiegrunnlag Skade på hageanlegg, gjerde eller flaggstang Ansattes eiendeler (pr person) Elevers /barnehagebarns eiendeler (pr person) Pensjonærers eiendeler (pr person) 20% av tingskaden 1 mill. kroner 1 mill. kroner 20% /24 mnd kroner kroner kroner kroner Det er en forutsetning av slike utgifter er en følge av en forsikringsmessig skade på den forsikrede bygning 5

6 Kvalitet i eiendom?

7 Kvalitet i eiendom?

8 Kvalitet i eiendom hva ønsker vi? Eiendomsdata: Virksomhet Adresse gnr/bnr Byggemåte Sikring/sprinkling Bto. m2

9 Kvalitet i eiendom - hvorfor? Riktig forsikringsdekning - Fullverdiforsikring - 1. Risiko Riktig pris Ved skade - Hvilken eiendom er berørt - Hvor skal takstmann reise - Riktig oppgjør

10 Kvalitet i eiendom data

11 Endringer i sikkerhetsforskrifter 2014 Kommuneeiendom - eiendomsforsikring: Pkt. 1.3 Plassering av avfallsbeholdere Det er krav til minimumsavstand på 8 meter for plassering av avfallsbeholdere i forhold til yttervegg på bygning Det er innført unntak for mindre bygninger for boligbruk (ikke institusjonsbygg). Unntaket gjelder for o Boliger i rekke/kjede med maksimalt 4 boenheter o Frittliggende bolighus med maksimalt 4 boenheter Pkt. 1.5 Brann og eksplosjonsfarlig stoff Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med o Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8.juni 2009 o Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26.juni

12 Endringer i vilkår 2014, forts. Kommuneeiendom - ansvarsbegrensninger Bygning Presisering av hvilke endringer på bygninger sikrede må informere selskapet om: o Bygningens verdi øker etter påbygging eller ombygging o Bygningen blir benyttet til annet formål enn avtalt o Bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann og naturskade Dersom dette ikke gjøres, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis. Se forsikringsavtaleloven 4-6 Eiendeler Skade på eiendeler/løsøre i fraflyttet bygning dekkes ikke 12

13 Kvalitet i eiendom eksempel på skade Brannskade i 2010 Hårfin beregning eller flaks? Skadested: Rådhuset Skade kr ,- ekskl. avgift. Påbud: kr ,- ekskl. avgift. Spesifisering av påbud: energikrav (varmeisolering) og oppvarming lyd og brannkrav, vvs anlegg inkl. og heis, samt heldekkende brannalarmanlegg. Ordinær dekning påbud: kr ,- Utvidet dekning med kr ,- Dekning totalt kr ,000,-

14 Ansvarsforsikring Hva er en ansvarsforsikring? Grunnleggende erstatningsrett Når er kommunen/fylkeskommunen erstatningsansvarlig? Hva dekker forsikringen? Rutiner i forbindelse med melding av skade, meldefrister og saksgang Oppsummering

15 Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen dekker forsikringstakers rettslige erstatningsansvar overfor tredjemann.

16 Hva dekker forsikringen Rettslig erstatningsansvar som sikrede kan pådra seg etter gjeldende norsk rett for skade på 3. manns ting og person Huseieransvar Tilbakeslagsansvar Driftsansvar Byggherreansvar for byggeprosjekter inntil 10 mill kroner eksl MVA Ansvar som skyldes elevers bedriftsbesøk eller deltakelse i praktisk yrkesorientering Ansvar i egenskap av arrangør av enkeltstående tilstelninger i kommunen. Ansvar for dambrudd. Gjelder dammer klassifisert i risikoklasse 0 og 1 Fosterbarn 5 mill. kr Opphevelse av varetekt 3 mill. Formues skader

17 Hva dekker forsikringen? Tilleggsdekninger virksomhet: Byggherreansvar Miljøansvar Damansvar Opphevelse av 5 m Tilleggsdekninger formue: Tap som følge av faglig feilaktig disposisjon, råd eller vurdering Tap som følge av lovstridig vedtak Tap som følge av brudd på Lov om offentlige anskaffelser Kriminalitet

18 Grunnleggende erstatningsrett

19 Grunnleggende erstatningsrett Skadetilfeller: Person- og tingskade Formuesskader Vilkår for erstatning: Ansvarsgrunnlag Økonomisk tap Årsakssammenheng

20 Ansvarsgrunnlag Vanlige ansvarsgrunnlag i norsk rett: Culpaansvaret Arbeidsgiveransvaret - skadeserstatningsloven 2-1 Naboansvar granneloven 9 Forurensningsansvaret forurensningsloven 24a Objektivt ansvar for farlig bedrift et ulovfestet ansvar

21 Når er kommunen erstatningsansvarlig?

22 Ansvar for skade på trafikant Ansvar for skade på trafikant: Eventuelle erstatningskrav må rettes mot den som har ansvaret for vedlikehold og tilsyn med aktuelle veistrekning. Mest aktuelt; ansvar med hjemmel i 2-1 (arbeidsgiveransvaret). Hovedregel; det offentlige kan ikke klandres for å ha gitt for lite midler til vedlikehold eller utbedring. Skyldvurderingen må ligge innenfor rammen av de midler som er gitt. Risikoen ved å bruke veien må være ekstraordinær. Risikoen må ligge i noe uventet og uvanlig. Eks. - issvull - ras - hull i veibanen

23 Skade på trafikant, forts. At rette vedkommende hadde kunnskap om faren vil ofte være et moment som taler for at det offentlige blir pålagt ansvar. Motsatt dersom vedkommende på bakgrunn av en faglig vurdering av situasjonen har kommet til at faren er liten i forhold til disponible midler. Issvull; den forventning og oppfordring det var for rette vedkommende til å fjerne eller varsle om faren opp mot den forventning og oppfordring trafikanten selv har til å oppdage faren og innrette seg etter denne i tide. Hull i veien; skal mye til før det blir ansvar for den ansvarlige veimyndighet. Motsatt ; svak veikant eller veidekke, som ofte kan virke som en ren trafikkfelle. Steinras; dersom det ikke ut fra selve situasjonen er noen særskilt oppfordring eller særlig grunn til å reagere, blir ikke veimyndigheten ansvarlig. Trafikanten må tåle veien slik den er når den ikke er verre enn det en trafikant vanligvis må regne med på tilsvarende steder.

24 Skade på trafikant, forts. Ulovfestet objektivt ansvar har vært anført i mange saker mot ansvarlig veimyndighet. Vanskelig å nå frem med. RG Statens vegvesen hadde ikke arbeidsgiveransvar for skade og tap de etterlatte ble påført ved at en syklist kjørte inn i en bom i gang- og sykkelveg og døde. Bommen var ikke plassert eller utformet ulovlig eller i strid med uttrykkelige anbefalinger. Bommens plassering nær et vegkryss, siktforholdene, fargen, manglende refleksmerking, manglende endestykke og redusert bevegelighet innebar ikke at vegvesenet hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Staten var heller ikke ansvarlig på objektivt grunnlag eller etter prinsippene om uforsvarlig ordning.

25 Skade på bil Eksempler fra vår hverdag i KLP: Vaktmester ved videregående skole slo gress med kantklipper, og steiner sprutet på parkert bil. Skade på bil pga løse stillasedeler som ble tatt av vinden. Det var manglende sikring av stillaset. Ansvarsgrunnlag: arbeidsgiveransvaret (skl 2-1). Foreligger det uaktsomhet? Flere forhold som må vurderes: -var bil parkert på lovlig oppmerket parkeringsplass? -skadepotensiale -kan man ved enkle grep foreta sikring/hindre skade -værforhold, værmelding

26 Huseieransvar Eksempel på skyldansvar Huseieransvar glatt fortau og snøras/ras fra tak Problemstilling: Når kommer huseier i ansvar for skade som påføres tredjemann pga fall på glatt fortau eller pga snøras/ras fra tak?

27 Glatt fortau! https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h31 qd09ivqy#t=23

28 Forts. huseieransvar glatt fortau / takras Momenter som vurderes - hva er rimelig og praktisk gjennomførbart mht strøing av fortau? - var det merket om fare for ras / glatte partier? - har huseier hatt forsvarlige rutiner? Muligheter for å forebygge? - hvordan var værforholdene? - hva sier politivedtektene? - er huseier gjort oppmerksom på at det er glatt? - skadelidtes forhold; skotøy, kjent med værforholdene på stedet - oppmerket parkeringsplass? - offentlig bygg/plass og bygninger i sentrum = strengere krav (typisk; rådhus, pleiehjem, tannklinikker, skoler)

29 Rettspraksis glatt underlag Strøsaken Agder lagmannsrett Kort om saken: Den 1. desember 2008 falt en kvinne på et torg i Sandefjord sentrum. Hun ble etter dette sterkt smerteplaget og invalidisert. Etter en konkret og samlet vurdering kom retten til at kommunen ikke hadde utvist erstatningsbetinget uaktsomhet.

30 Skade på elever Rt s.2015 Fosbury Flop-dommen Problemstilling: spørsmål om en kommune var erstatningsansvarlig for skader som en elev i 6. klasse pådro seg i gymnastikktime. Eleven trente høydehopp da hun landet på ryggen utenfor den tykke matten. Høyesteretts flertall kom til at gymnastikklæreren opptrådte uaktsomt når han ikke instruerte elevene i riktig plassering av matten ved anvendelse av hoppteknikken Fosbury Flop. Kommunen ble ansett erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven 2-1

31 Skade på elever Eksempel fra vår hverdag i KLP: Elev skadet seg på utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon,vg. 1. Skade oppsto ved feil bruk av dreiebenk, som igjen førte til at aksling slo ut og traff elevens venstre underarm. Arbeidstilsynet ble varslet, som ga pålegg til den videregående skolen vedrørende sikkerhetsopplæring og arbeidsinstrukser. Som ansvarsselskap må vi vurdere blant annet ansvarsgrunnlag (arbeidsgiveransvaret), årsakssammenheng og økonomisk tap. Foreligger det uaktsomhet?

32 Skolens ansvar for elever på klassetur Skyldansvar dvs at skolens ansatte må ha utvist uaktsomhet i forbindelse med uhellet, enten under planleggingen av turen eller under selve turen. Må også i tillegg være nødvendig årsakssammenheng mellom den utviste uaktsomhet og uhellet / skaden. Dersom denne ikke kunne vært unngått er det ikke grunnlag for å pålegge ansvar. Eks. dødsulykke på fjelltur med 10. klasse RG Kommune gjort erstatningspliktig for personskade under en skoletur i høyfjellet, idet ledernes kontroll med elevene ble funnet mangelfull. Retten kom til at turen ikke ble gjennomført på en tilstrekkelig aktsom måte.

33 Ansvar for skade ved utlån av gymsal Eidsivating lagmannsrett; LE En kommune, som hadde lånt ut gymsalen ved en av kommunens skoler til et lokalt idrettslag, ble pålagt ansvar etter skl 2-1 for skade som et medlem av idrettslaget ble påført ved fall fra turnringer som løsnet under bruk. Kommunen kunne etter lagmannsrettens mening bebreides for manglende vedlikehold og oppfølging, samt manglende rutiner i den forbindelse, og for manglende rutiner for internkontroll.

34 Kulturarrangementer Eksempel fra vår hverdag i KLP Planke som løsnet fra vegg under kulturarrangement, og traff sanger i hodet. Før vurdering av saken: Innhente redegjørelse fra vår forsikringstaker. Hvordan kunne planken løsne? Hvilke rutiner for tilsyn og vedlikehold av bygning hadde forsikringstaker? Var det noe i forkant som tilsa at planken var løs? Var de kjent med at planken var løs?

35 Formuesskade

36 Formuesskade Med formuesskade menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting, herunder fare for skade som ikke er inntruffet.

37 Formuesskade

38 Formuesskade Eksempler: - Byggetillatelser i ras/flom- utsatt område - Svikt av barnevernet - Mangelfull skolegang - Ugyldig vedtak Forskjell på formuesskade og fysisk skade: Eks fra barnevernsaker: mangelfull oppfølgning av barnevernet. Fører til forsinket inntreden i arbeidslivet = formuesskade Fører til psykisk sykdom= fysisk skade

39 Formuesskade - eksempel Flakstad-dommen, RG 2001 s. 238 Krav om erstatning for fare for skade som ikke har inntruffet Flakstad kommune ga byggetillatelse. Etter oppføring av bolighuset gikk et større snøras like syd for tomten. NGI konkluderte med at faren for snøras på stedet overskrider kravet i byggeforskriften. Lagmannsretten kom til at kommunen hadde opptrådt uaktsomt og at det forelå grunnlag for erstatning. Eksempel fra vår hverdag i KLP Ugyldig vedtak fattet av en kommune, medførte erstatningskrav mot kommunen. Kommunen ble ansett å være erstatningsansvarlig og vi dekket utgiftene. Tilleggsdekningen for lovstridig vedtak kom til anvendelse.

40 Kriminalitet

41 Kriminalitet Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede), og omfatter alle ansatte og vikarer. Forsikringen gjelder også for overformynderiet ihht 92 i lov om vergemål. Forsikringen gjelder direkte økonomisk formuestap som påføres sikrede i Norge. Forsikringen dekker sikredes direkte økonomiske tap som beviselig er en følge av at personer som nevnt i punkt 1 har, eller har forsøkt, å skaffe seg eller andre en uberettiget direkte økonomisk vinning eller utilbørlig fordel ved å begå en eller flere handlinger eller unnlatelser som er straffbar etter straffelovens bestemmelser om: Underslag, tyveri, bedrageri, utroskap, dokumentfalsk og korrupsjon.

42 Kriminalitet forts. Dekker også: -Tap påført sikrede av utenforstående -Tap påført sikredes kunder/klienter Eksempel fra vår hverdag i KLP Ansatt i en kommune jobbet ved et aktivitets senter for psykisk utviklingshemmede, og underslo penger og stjal ved flere anledninger og på ulike måter.

43 Byggherreansvar

44 Byggherreansvar Ansvarsforsikringen omfatter også ansvar som byggherre for prosjekter med byggekostnader inntil kr eksklusiv merverdiavgift.

45 Byggherreansvar For prosjekter som overskrider kr ekskl. MVA skal selskapet kontaktes og egen byggherreansvarsforsikring må tegnes. Tilleggsdekning for skade på ting nærmere enn 5 meter fra arbeidsstedet. https://www.youtube.com/watch?v=dlt-uqvrh0c

46 Byggherreansvar Eksempel på ansvarsgrunnlag: Naboloven 5: Ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande, utan å syta for turvande føregjerder mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna slikt på granneeigedom. Naboloven 9: Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i 2-5 er den ansvarlege skyldig til å bøta, anten han sjølv eller nokon han svarar for, har gjort seg skuldig i aktløyse eller ikkje.

47 Sikkerhetsforskrifter

48 Hva er en sikkerhetsforskrift? et påbud i forsikringsavtalen om at sikrede må treffe bestemte tiltak for å forebygge skade, eller at sikrede i enkelte tilfeller må ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater. ForsikringsAvtaleLoven 1-2(e) Om følgene av overtredelse av sikkerhetsforskrift, se FAL 4-8. (Reduksjon i erstatningen)

49 Ansvar Huseieransvar Strøing Takras (eller bygningsdeler) Sikring ved byggearbeider Foto: aftenbladet.no Foto: vg.no

50 Ansvar Driftsansvar Rengjøring av gatesluk, bekkeinntak og kulverter Underentreprenører skal ha nødvendige sertifikater Varme arbeider Taktekking Foto: fvn.no

51 Saksgang ved erstatningskrav

52 Saksgang ved erstatningskrav Send skademelding - så fort som mulig - med egen beskrivelse - redegjør for de faktiske forhold - legg ved dokumentasjon hvis dette foreligger Mottatt korrespondanse fra andre selskaper videresendes KLP

53 Meldefrist Våre vilkår pkt. 8.1: Er krav reist mot sikrede, eller kan det ventes at krav vil bli reist, plikter sikrede uten ugrunnet opphold å gi selskapet melding om kravet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet, jf FAL 4-10 og 8-5, 1. ledd

54 Viktig å huske. Sikrede må ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten samtykke fra selskapet Sikrede skal overlate til selskapet å behandle saken dersom ansvaret etter kravstillerens begrunnelse omfattes av forsikringen Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte

55 Oppsummering Ofte en skjønnsmessig vurdering om kommunen er rettslig erstatningsansvarlig eller ikke Ta gjerne kontakt med oss! Ved krav over ea: Ikke erkjenn ansvar!

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER Vilkår av april 2008 EIENDOM 8 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh.

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh. Direktoratet for naturforvaltning P.b. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Att.: Morten Thaulow L.Sak Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT 2 Enh. 1-)V()K \ ` I' I ' I ADVOKATER Erik Borresen Hans ErdvIk Ben

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 A. Tingdekninger (Som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE A B C D E HVILKE SKADER SOM DEKKES HVA SOM ER FORSIKRET ERSTATNINGSBEREGNING ANDRE BESTEMMELSER ANSVARSFORSIKRING Side 2 av 25 I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig

Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a c 4 ) Åij 6uuN!sio;sAilsbuuæN JOJ fl!a 0 Del 3 Side 2 av 24 Borettslagsforsi kring ViLKÅR NR. IT100 av 01.12.2011 Avløser vilkår av 01.08.2011 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 12 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 13 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 01. april 2008 1 Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Ektefelle / partner eller samboer med felles adresse

Detaljer

Forsikringsavtale. Sankthansfjellet Borettslag Postboks 6666 St Olavs Plass Obos 0129 Oslo. Dato: 02.12.11

Forsikringsavtale. Sankthansfjellet Borettslag Postboks 6666 St Olavs Plass Obos 0129 Oslo. Dato: 02.12.11 Sankthansfjellet Borettslag Postboks 6666 St Olavs Plass Obos 0129 Oslo Dato: 02.12.11 Avtaleperiode: 01.01.12-31.12.12 Kundenummer: 378135 Avtalenummer: 323551 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Tangerudhagen 1 Boligs. S.5376 v/obos Boks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 1867188 Sidenr.: 1 av 33 Sameiet Lilleborg B 2 Brækhus Dege Eiendom AS Boks Vika 1369 0114 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Mortensvingen 8-14 v/willis AS Boks 344 Skøyen 0213 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår for: COM-420 Næringsbygg. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011

Vilkår for: COM-420 Næringsbygg. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011 Vilkår for: COM-420 Næringsbygg Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer