Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010"

Transkript

1 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks SANDVIKA Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Tlf Fax Org. nr FORSIKRINGER 2011 PREMIEVARSEL Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato Periodepremie Forsikringsperiode Å betale For spesifikasjon, se vedlagte forsikringsbevis Adm. tillegg Termintillegg Tidligere innbetalt Totalt å betale termin: 1 av 1: Ved betaling på annen måte, vennligst oppgi KID-nummeret De finner nederst til høyre. Ved betaling over internett e.l. kontroller også at betaling skjer til riktig kontonummer. Betales til: NEMI Forsikring AS Postboks OSLO Beløp å betale: Betalingsfrist: Til kontonummer: KID:

2 Oslo, november 10 Fornyelse av boligselskapets forsikringer Vedlagt oversendes forsikringsbevis for neste forsikringsperiode. Forsikringssummen justeres årlig etter en indeks utarbeidet av FNH (Finansnæringens Hovedorganisasjon) med bakgrunn i beregninger fra SSB (Statistisk Sentralbyrå). Indeksen som reflekterer prisoppgangen på byggevarer og entreprenør/håndverkstjenester, har økt med 0,9 %. Denne justeringen er lik for alle forsikringsselskaper. I tillegg til denne økningen foretar forsikringsselskapet individuelle prisjusteringer med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Grunnet skadehistorikken for (se nedenfor), økes forsikringspremien med ca 5,9% Skadeårsak Skadedato Sum Vannskade Vannskade Vannskade Vannskade Vannskade Sum skadeutbetaling Vi minner om at Profinans AS er et spesialselskap for borettslag og sameier. I tillegg til å tilby markedsledende forsikringer fra Nemi Forsikring AS tilbyr vi også gunstige betingelser på boligselskapets fellesgjeld. I 2009 benyttet over 650 boligselskaper seg av våre tjenester og fikk som et resultat av dette redusert sine forsikrings- og rentekostnader. For ytterligere informasjon eller tilbud, ring / eller se Med vennlig hilsen For Profinans AS Kjartan Skogtvedt

3 Proforsikring for boligselskaper - Vilkårsendringer Som et spesialselskap for boligselskaper tilstreber Profinans alltid på å ha markedsledende vilkår til denne kundegruppen, og kan nå tilby følgende: Forsikring mot tap av felleskostnader Som eneste forsikringsleverandør tilbyr vi nå også en forsikring som dekker økonomisk tap som boligselskapet (borettslag, boligaksjeselskaper og sameier) kan få ved andels/seksjonseiers manglende betaling av felleskostnader ( Garanti mot husleietap ). Dersom en andels/seksjonseier ikke betaler felleskostnadene sine, og boligen må selges, dekker forsikringen de uteblitte felleskostnadene som boligselskapet ikke får dekket gjennom salget. Forsikringen sikrer dermed boligselskapets inntekter uavhengig av konjunkturer og den enkelte eiers økonomiske situasjon. Den enkelte andels/seksjonseier risikerer heller ikke å bli ansvarlig for naboens gjeld. Når inntektene til boligselskapet sikres, blir tapsmulighetene for långiverne mindre. Det kan gi bedre betingelser på felleslån til boligselskapet, og for de som tar opp lån for å kjøpe bolig. Forsikringen gjør det lettere å selge boliger med fellesgjeld og kan derfor bidra positivt til verdiutviklingen av boligene. Forsikringen mot tap av felleskostnader tilbys som en tilleggsdekning - Ta kontakt for tilbud!

4 FORSIKRING Dekningsoversikt - Proforsikring for boligselskaper FORSIKRINGSSUM Bygningsforsikring (brann/vann/innbrudd) Fullverdi - Fellesinventar, løsøre og maskiner inkl fellesantenner ,- (Inkl gressklipper, snøfreser og andre maskiner under 750 kg) - Hageanlegg, gjerde, flaggstang, lekeapparat og ballbinge ,- - Uteglemte bygg som garasje, uthus, boder etc ,- - Boligselskapet tap av felleskostnader som følge av en erstatningsmessig skade 36 mnd - Andels/seksjonseiers merkostnader til midlertidig bolig etter skade 36 mnd - Påbud fra offentlig myndigheter ,- - Maskinskade (heis, varme- og ventilasjonsanlegg o.l) ,- - Bygningsmessige forandringer / påkostninger 15% av fullverdigrunnlaget - Utgifter til prisstigning 20% av erstatningen - Riving, rydding, lagring og bortkjøring 100% av fullverdigrunnlaget - Brudd skade glassruter og sanitærporselen Inkludert - Snøtyngde, snøpress, ras fra tak Inkludert - Følgeskade grunnet vann fra andre leiligheter (våtrom og andre rom) Inkludert - Varmekabler ved inngangsparti, garasje etc Inkludert - Naturskade Inkludert Ulykkesforsikring (Dugnadsforsikring) - Død ,- - Ulykke / Invaliditet ,- Ulykkesforsikring barn (ved lek i boligselskapets lekeapparater) - Død ,- - Ulykke / Invaliditet ,- Ansvar - Som eier av fast eiendom ,- - Som byggherre 150 G Styreansvar ,- - Ansvar i egenskap av styremedlem Underslag (styremedlemmer og varamedlemmer) ,- - Underslag - Tyveri - Bedrageri - Utroskap - Dokumentfalsk Rettshjelp 5 G (kr ) - Økonomisk bistand til boligselskapet ved rettstvist Yrkesskade - For midlertidige ansatte Inkludert Katastrofedekning hjem/innbo - ved brann og naturskade Ved manglende innboforsikring hos beboer, erstattes beboers innbo. Inntil kr ,- pr leilighet. Tilleggsdekning: - Forsikring mot tap av felleskostnader (ved manglende innbetaling av felleskostnader fra seksjons-/andelseier)

5 RUTINER VED SKADE: Beboer, styreleder eller vaktmester kontakter ABBL, teknisk avdeling v/ Leif Peder Kleven, / , med opplysninger fra skadestedet, dvs. navn, adresse, telefonnr. privat/arbeid, skadedato og antatt skadeårsak. Ved skade utenom vanlig kontortid, eller dersom ovennevnte ikke er tilgjengelig, ta direkte kontakt med Nemi Forsikring sitt skadeapparat, Crawford & Company i Sandvika. DØGNÅPEN ALARMTELEFON: Med vennlig hilsen Profinans AS

6 Forsikringstaker: Avtalenummer: Forsikring Forsikringen omfatter Periode fra Periode til Premie 612 Proforsikring for Boligselskaper Bygninger Standard Yrkesskade Vaktmester Utvidet Yrkesskade Vaktmester Ulykke Fritid Vaktmester Periodepremie:

7 v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks SANDVIKA Avtalenummer: Kundenummer: Gjelder fra og med: Gjelder til og med: Utstedt dato: Forsikringsagent: Profinans AS Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Forsikringsavtalen består av: Forsikringsbeviset Forsikringsvilkårene Forsikringsavtaleloven (FAL) av Det øvrige lovverk med forskrifter Vi vil fremheve følgende forhold spesielt: Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger Til forsikringsdekningene er knyttet sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger hvor noen er beskrevet nedenfor. Enkelte tekster kan være noe forkortet i forhold til vilkårene. Fullstendige sikkerhetsforskrifter er å finne i forsikringsvilkårene. Henvises det til forskrifter gitt av offentlige myndigheter, kan disse skaffes på forespørsel. Overtredelse av sikkerhetsforskrifter eller de øvrige forhold som er beskrevet kan medføre at erstatningen reduseres eller helt faller bort. jfr. FAL 4-8 De individuelle sikkerhetsforskrifter eller andre spesielle forhold noteres i forsikringsbevisets spesifikasjon. I forsikringsvilkårene finnes sikkerhetsforskrifter. Disse omhandler bl.a. krav til drift og vedlikehold, krav til god driftsmessig stand og krav om å overholde offentlige og leverandørens forskrifter for bruk av utstyr. Om endring av risiko og overholdelse av sikkerhetsforskrifter I dette forsikringsbeviset og i forsikringsvilkårene er det angitt opplysninger om hvilken risiko selskapet har lagt til grunn. Dersom risikoen er forskjellig fra det som er forutsatt eller hvis risikoen endrer seg slik at opplysningene ikke lenger stemmer, er det viktig at De sender melding til selskapet om forholdet. Nemi Forsikring AS Dronning Maudsgt. 10 Postboks 1934 Vika N-0125 Oslo, Norge Tlf: E-post: Org nr:

8 Forsikringstaker: Avtalenummer: Melding av forsikringstilfelle Skader meldes til Crawford AS Kjørbokollen 36, 1337 Sandvika tlf /faks eller alternativt til NEMI Forsikring AS ved kundeansvarlig. Ved transportskader og skader som gjelder flyforsikring, ta direkte kontakt med forsikringsselskapet og kundeansvarlig. Meldefrist for forsikringstilfelle Det vises for øvrig til bestemmelse i Forsikringsavtaleloven (FAL) 8-5, 1. ledd: Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Kontroll av forsikringsbeviset Forsikringsbeviset er en bekreftelse på avtalens innhold. Dersom De ikke sier ifra om eventuelle uriktigheter, godkjenner De avtalen. Rett til å kreve nemndbehandling Dersom det oppstår tvist med selskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL Forsikringsklagekontoret Drammensveien 145A Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo Telefon: Telefax:

9 Forsikringstaker: Avtalenummer: Proforsikring for Boligselskaper Forsikringssted: Lillehauger 2-4, Bærum Bygninger Forsikringssummer: Bygninger Fullverdi Forsikringssted: Lillehauger 6-8, Bærum Bygninger Forsikringssummer: Bygninger Fullverdi Forsikringssted: Lillehauger 1, Bærum Bygninger Forsikringssummer: Bygninger Fullverdi Forsikringssted: Lillehauger 3, Bærum Bygninger Forsikringssummer: Bygninger Fullverdi Forsikringssted: Lillehauger 5, Bærum Bygninger Forsikringssummer: Bygninger Fullverdi Forsikringssted: Lillehauger 7, Bærum Bygninger Forsikringssummer: Bygninger Fullverdi Forsikringssted:, Bærum Bygninger Forsikringssummer: Bygninger Fullverdi Forsikringspremie: Årspremie: herav naturskadepremie:

10 Egenandel: Beskyttelseskrav: Beskyttelseskrav B1 SF-004: Sikring mot tyveri og hærverk Hoveddekninger Beskrivelse Forsikringssum Forsikringsform Bygning Fullverdi - Fellesinventar. Løsøre og maskiner under 750 kg risiko - Hageanlegg, gjerde, flaggstang, lekeapparat og ballbinge risiko - Boligselskapet tap av felleskostnader 36 mnd, inntil 20% av forsikringssum - Andels/seksjonseiers merkostnader til midlertidig bolig etter skade 36 mnd, inntil 20% av forsikringssum - Påbud fra offentlige myndigheter risiko - Maskinskade (heis, varme-, ventilasjonsanlegg og lignende) risiko - Bygningsmessige forandringer / påkostninger inntil 15% av forsikringssum - Utgifter til prisstigning inntil 20% - Uteglemte bygg som garasje, uthus, boder etc risiko - Riving, rydding og bortkjøring inntil byggets forsikringssum - Bruddskade på glassruter og sanitærporselen - Snøtyngde, snøpress og ras fra tak - Følgeskade fra utette våtrom - Utvendige varmekabler - Naturskade Ansvar som eier av fast eiendom Byggherreansvar 150 G Underslag Styreansvar Rettshjelp 5 G Ulykkeforsikrings / Dugnadforsikring - død Ulykkeforsikrings / Dugnadforsikring - invaliditet Ulykkesforsikring barn ved lek i boligselskapets lekeapparater - død Ulykkesforsikring barn ved lek i boligselskapets lekeapparater - invaliditet Lovbestemt yrkesskade for midlertidig ansatte Katastrofedekning hjem/innbo - ved brann og naturskade (Ved manglende innboforsikring hos beboer, erstattes beboers innbo) begrenset oppad til - pr leilighet Forsikringsvilkår: 612 Proforsikring for boligselskaper

11 Sikkerhetsforskrifter: Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er nevnt nedenfor eller andre sikkerhetsforskrifter som er gjort gjeldende for avtalen, overholdes til enhver tid og på ethvert tidspunkt. SF-001 Sikring mot brann SF-002 Drift og vedlikehold SF-003 Generell forskrift SF-008 Ran SF-013 Bygningsvedlikehold SF-014 Sikring mot frost SF-015 Sikring mot rørbrudd SF-016 Sikring av datautstyr SF-017 Sikring av elektronisk utstyr SF-018 Sikring av dataregistre og programvare SF-026 Innhold i låst verdiskap Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr. forsikringsavtaleloven 4-8. Retten til erstatning bortfaller også dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn og lignende. Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider eller innskrenker denne personkrets. Ansvarsbegrensning: NEMI Forsikring AS dekker ikke tyveri når stedet er åpent for kunder eller publikum. Er eiendommen fraflyttet, erstattes bare brannskade, direkte lynnedslag og naturskade. Tilbygg eller annen forandring som innvirker på forsikringsverdien, omfattes av forsikringen og skal meddeles til selskapet. Erstatning for fullverdiforsikret bygning kan bli redusert dersom forandringen ikke er meldt.

12 Forsikringstaker: Avtalenummer: Standard Yrkesskade Vaktmester Forsikringspremie: Forsikringsvilkår: Årspremie: Personalforskring - Standard Yrkesskade Standard Yrkesskadedekning er plassert hos Alpha Insurance A/S - Nemi Forsikring AS' danske morselskap. Forsikringen gjelder: Dekningsomfang: 0,25 årsverk - Arbeid I henhold til yrkesskadeloven Til grunn for forsikringsavtalen er lagt mottatt oppgave over antall årsverk pr. yrkeskategori. Forsikringspremien er fastsatt ut fra disse opplysningene, og ved endringer i risiko må selskapet underrettes. Selskapet forbeholder seg retten til å justere premieberegningen som følge av eventuelle endringer. Årsverk Fareklasse 3 0,25 Vaktmester Sum: 0,25

13 Forsikringstaker: Avtalenummer: Utvidet Yrkesskade Vaktmester Forsikringspremie: Årspremie: 90 Forsikringsvilkår: 402 Personalforsikring - Utvidet Yrkesskade Forsikringen gjelder: 1 person - Arbeid Dekningsomfang: Utvidet Yrkesskade Medisinsk invaliditet 0-14,99% Ved yrkesulykke/yrkessykdom er forsikringssum utvidet, og ovennevnte dekning(er) kommer i tillegg til standard yrkesskadeerstatning. Med mindre annet er avtalt beregnes erstatning etter Yrkesskadelovens standardregler.

14 Forsikringstaker: Avtalenummer: Ulykke Fritid Vaktmester Forsikringspremie: Årspremie: 852 Forsikringsvilkår: 403 Personalforsikring - Ulykke Fritid Forsikringen gjelder: 1 person - Fritid Dekningsomfang: Ulykke fritid Medisinsk invaliditet Dødsfall Ervervsmessig uførhet Medisinsk invaliditet 0-14,99% 15,0 G 15,0 G G Med mindre annet er avtalt beregnes erstatning etter Yrkesskadelovens standardregler. Egenandel: Egenandel gjelder behandlingsutgifter ved medisinsk invaliditet.

15 Forsikringstaker: Avtalenummer: SÆRVILKÅR BESKYTTELSESKRAV B1

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer