ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo

2 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl

3 AFE Oslo: Året 2012 i et nøtteskall Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Oslo er en faggruppe for anvendt allmennmedisinsk forskning ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Visjonen er å være et nasjonalt kraftsentrum for allmennmedisinsk forskning. Regelen er forskning på ph.d.-nivå der artiklene publiseres i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering. Både geografisk, faglig og personlig er forskningsenheten tett integrert i Avdeling for allmennmedisin. Forskningsenhetens basisbemanning er eksternt finansiert over statsbudsjettet via Helsedirektoratet. Tildelingen av friske midler i 2012 var på 3,65 mill. Til sammen 14 personer mottok lønnsmidler fra AFE i 2012, i snitt var bemanningen på 3.5 årsverk hvorav rundt halvparten utgjøres av veiledere. Den enkelte stipendiat lønnes av søknadsbaserte midler. Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) i Legeforeningen er vår viktigste finansieringskilde. Ved årsskiftet 2012/2013 veiledet AFE-tilsatte til sammen 22 stipendiater, de fleste av dem kombinerer forskning med klinisk praksis. Vi ser for oss sluttføring av fem ph.d.-avhandlinger veiledet fra AFE i AFE Oslo har også i 2012 hatt stor formidlingsaktivitet på vitenskapelige kongresser og faglige møter. Ved AFE Oslo prioriterer vi målrettet arbeid for å styrke infrastrukturen for allmennmedisinsk forskning i Norge. I 2012 har dette båret frukter! På tampen av 2012 fikk vi gjennomslag for en søknad koordinert fra Oslo til forskningsrådet om å etablere en nasjonal forskerskole i allmennmedisin. På oppdrag fra Helsedirektoratet er det i 2012 også startet et utredningsarbeid om etablering av forskernettverk i allmennpraksis. Her deltar vi både i styrings- og prosjektgruppen. Alle AFE-ne er dessuten med på en større infrastruktursøknad (SNOW-HRI) som ble sendt Forskningsrådet oktober Forskningsenhetene har også gått sammen om et felles forskningsprosjekt (QUALICOPC) som handler om å skaffe til veie norske data til en internasjonal studie. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til veileder-kapasitet og mangel på postdoktorprosjekt for å sikre morgendagens allmennmedisinske akademikere. Årsberetningen oppsummerer aktivitetene ved AFE Oslo i 2012, denne finnes også på vår hjemmeside: Oslo, mars 2012 Forskningsleder AFE Oslo / professor Jørund Straand 2

4 3

5 I N N H O L D I. AFE-OSLO 2012 ORGANISERING, FOLK OG ØKONOMI... 6 AFE OSLO SIN HJEMMESIDE: FORSKNINGSENHETEN.NO... 9 UNDERVISNING PÅ LEGESTUDIET... 9 HALLINGFORSK STØTTE FRA ALLMENNMEDISINSK FORSKNINGSFOND (AMFF) GAVEFORSTERKNINGSMIDLER II. NOEN AKTIVITETER VED AFE OSLO I FORSKNINGSMØTE HVER 14. DAG ARBEID FOR Å FREMME ALLMENNMEDISINSK FORSKNING I NORGE FORSKERNETTVERK I ALLMENNPRAKSIS SNOW HEALTH RESEARCH INFRASTRUCTURE QUALITY AND COSTS OF PRIMARY CARE IN EUROPE (QUALICOPC) NASJONAL FORSKERSKOLE I ALLMENNMEDISIN FORSKER GRAND PRIX NASJONAL SAMARBEIDSGRUPPE FOR HELSEFAGLIG FORSKNING (NSG) STYREARBEID, VERV, MEDLEMSKAP OG NETTVERK FOR AFE-TILSATTE III. OMTALE AV FORSKNINGSPROSJEKT VED AFE OSLO VÅRT HOVEDPROSJEKT: KOLLEGABASERT TERAPIVEILEDNING (KTV) I ALLMENNPRAKSIS ANDRE PROSJEKTER: IV. REGNSKAP 2012, BASISDRIFT AFE OSLO V. PUBLIKASJONER OG FORMIDLING FRA ALLMENNMEDISINSK FORSKNINGSENHET OSLO.. 36 A. VITENSKAPELIGE ARTIKLER PUBLISERT I FAGFELLEVURDERTE TIDSSKRIFT B. ANDRE SKRIFTLIGE PUBLIKASJONER C. FORMIDLING PÅ VITENSKAPELIGE KONGRESSER, KURS OG FAGLIGE MØTER/KONFERANSER MV VEDLEGG : MØTEPROGRAM FORSKNINGSMØTENE

6 5

7 I. AFE-Oslo 2012 organisering, folk og økonomi Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) er ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, organisert som et eksternt finansiert prosjekt basert på årlige tildelinger fra Helsedirektoratet. Avdelingen rommer også andre eksternt finansierte prosjekt som Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP; også finansiert fra Helsedirektoratet) og fra 2013: Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (finansiert av Forskningsrådet), Figur 1. UiOstillinger Forskerskolen AFE Hdir Stipendiater AMFF, NFR, UiO, (AFU) ASP Hdir Figur 1: Skjematisk framstilling av virksomhetene ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. UiO-stillinger er slike som er internt finansierte fra UiO og som blant annet har undervisningsansvar på legestudiet. AFE (allmennmedisinsk forskningsenhet) og ASP (Antibiotikasenteret for primærmedisin) er begge eksterne prosjekt ved Avdelingen finansiert av Helsedirektoratet. Avdelingen er dessuten fra 2013 vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin som er finansiert av Forskningsrådet. De fleste stipendiatene er ansatt ved Avdelingen basert på eksterne lønnsmidler oppnådd i åpen konkurranse. Det er opprettet eget prosjekt for hver ekstern tildeling. 6

8 I 2012 har til sammen 14 personer mottatt lønnsmidler fra AFE-prosjektet. I løpet av 2012 har vi avviklet vårt engasjement knyttet til Hallingforsk (se under) og i stedet knyttet til oss Maria Romøren (Tønsberg) og Harald Reiso (Arendal) som avdelingen alt har forskningssamarbeid med. Reiso er også viktig bindeledd til den allmennmedisinske forskergruppen i Arendal. Vår statistiker Ingvild Dalen, flyttet hjem til Sandnes sommeren Vi har derfor knyttet til oss en annen statistiker, Hiroko Solvang, riktignok ikke i mer enn i 20% stilling. Det har vært stor variasjon i stillingsbrøk og varighet av engasjement, Tabell 1. Tabell 1. Personer som har vært lønnet gjennom AFE-prosjektet i 2012 Jørund Straand ( 50%) forskningsleder (+50% professor UiO) Siri Evju Janssen (100%) forskningsadm. stilling Anne Karen Jenum ( 40%) forsker (+ 50% 1.amanuensis UiO) Atle Klovning ( 30%) forsker (+20% 1.amanuensisvikar UiO; fastlege) Arne Fetveit ( 20%) forsker (+ 20% 1.amanuensisvikar UiO; fastlege) Knut Dalen ( 10%) forsker, Hallingforsk (Psykolog med prof.kompetanse) Peter Schiellerup (20%) forsker Hallingforsk, til 1.mai 2012 Ingvild Dalen (50%) statistiker. Sluttet 1.juli 2012 Hiroko Solvang ( 20%) statistiker (midlertidig vikar etter Ingvild Dalen fra 1/8) Maria Romøren ( 10%) forsker fra 1/4 (+ 100% postdoktor Helse SØ) Harald Reiso ( 10%) forsker fra 1/9 (+ 50% kommuneoverlege; 40% fastlege) Korttidsfinansiering av stipendiater (mellomfinansiering) høsten 2012: Trygve Skonnord (40% 5 mndr) Svein Gjelstad (60% 3 mndr) Sture Rognstad (60% 3 mndr) Omregnet betyr dette at AFE-prosjektet i 2012 i snitt hadde en bemanning på 3.5 (3.475) årsverk hvorav: - 1 årsverk er administrativ stilling (0.33) årsverk gjelder statistiker (0.47) årsverk gjelder mellomfinansiering av stipendiater årsverk for veiledere/forskningsleder 7

9 Tabell 2. Stipendiater knyttet til forskningsenheten per des. 2012, hvem som finansierer forskningen og veileder tilknyttet AFE Oslo Navn Stikkord tema Finansiør Veilder ved AFE Brænd, Anja Legemiddelforskning i allm.pr AMFF Klovning, Straand Gjelstad, Svein Antibiotika og ØLI-KTV 1 NFR/AFE Straand Gjelsvik, Bjørn Menopause HRT AMFF Straand Kjeldsberg, Mona Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF Straand Kristoffersen, Espen Medication overuse headache UiO-stip Straand Nyborg, Gunhild Legemidler og eldre KTV AMFF AMFF Straand Rognstad, Sture Legemidler eldre-ktv NFR/AFE Straand, Fetveit Shakeel, Nilam Svangersk/barseldepr/ etnisitet AMFF Jenum Skjeie, Holgeir Akupunktur og spebarnskolikk AMFF Fetveit Sundseth, Anne C KTV/ Avh.skap l.midler AMFF Straand Tran, Anh Thi Diabetes og etnisitet AMFF/UIO Jenum, Straand Tsch. Madsen, Hedda Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF Straand Eggemoen, Åse Ruth D-vitamin/ gravide/etnisitet AMFF AMFF Jenum Dalbak, Lene Astma-KOLS - Straand Skonnord, Trygve Akupunktur/ uspes korsryggsm. AFU/AFE Fetveit Eliassen, Knut E Flåttbåren sykdom i allm.praksis 1 UiO-stip Reiso 1 faglig forankring og hovedveiledning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) Bortsett fra det halve årsverket som i 2012 ble brukt på å gi mellomfinansiering (bygge økonomisk bro" mellom andre tildelinger) til 3 stipendiater, er ingen stipendiater hos oss formelt sett ansatt i AFE-prosjektet. AFE er formelt sett organisert som et prosjekt i vår avdeling begrenset til midlene tildelt fra Hdir. Forskere (dels) lønnet av AFE, veiledet i 2012 til sammen 22 stipendiater: - 15 (hovedveileder for 6) stipendiater ansatt ved avdelingen - 1 som ikke hadde lønnsmidler i 2012 (fastlege som forsker på si ) - 6 som var ansatt andre steder. I tillegg kommer veiledning av 7 leger som hadde fått allmennpraktikerstipend gjennom Allmennmedisinsk ForskningsUtvalg (AFU). Disse er formelt sett ikke ansatt ved Avdelingen. Det forventes at flere av disse vil utvikle og utvide eget prosjekt til fremtidige ph.d-prosjekt. 8

10 AFE Oslo sin hjemmeside: forskningsenheten.no AFE Oslo har en egen hjemmeside i form av en kombinert forskerblogg og utstillingsvindu for forskningen ved forskningsenheten, Figur 2. Hjemmesidene er i stadig utvikling. Ansvarlige for hjemmesidene er Atle Klovning og Siri Evju Janssen. Figur 2. AFE Oslo har egen hjemmeside Undervisning på legestudiet Ansatte ved AFE har ikke undervisningsplikt i forhold til grunnutdanningen eller på andre måter. Formidling gjennom undervisning er like fullt en viktig del av de ferdigheter en forsker bør beherske. Ansatte ved forskningsenheten oppmuntres derfor til å delta i undervisningen av legestudenter, som forlesere, eksaminatorer og som stand in ved fravær i forhold til PBLveiledning mv. Denne frivillige innsatsen i grunnutdanningen utgjør i sum et solid bidrag til den 9

11 allmennmedisinske undervisningen på legestudiet og illustrerer de synergieffekter vi har løst ut basert på fellesskap og frivillighet. Hallingforsk AFE har siden oppstarten i 2006 deltatt i arbeidet med å bygge opp et distriktsmedisinsk forskningssenter med fokus på allmennmedisin ved Sjukestugu i Ål, Hallingforsk. Etter en ekstern evaluering i 2012 ble det konkludert med at Hallingforsk ikke lenger var liv laga, både pga knapp økonomi og mangel på forskere. Dette medførte at vi i løpet av 2012 faset ut de to stillingene AFE finansierte ved Hallingforsk: for Peter Schiellerup (opphørte mai 2012) og Knut Dalen (opphørte fra årsskiftet 2012/2013). Senteret i Ål mottar fortsatt støtte fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og ph.d.-arbeidet til Øystein Lappegard (finansiert av Helse SØ) pågår uavhengig av at Hallingforsk er nedlagt. Veileder fra vårt miljø for Lappegard er professor Per Hjortdahl. Støtte fra Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) Vår viktigste finansieringskilde for lønnsmidler til stipendiater er Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) i Legeforeningen. Fondet ble etablert som en stiftelse i 2006 og har siden 2007 delt ut midler etter søknad to ganger årlig. Fondet styres av et fondsstyre mens et fagråd står for faglig vurdering og prioritering av søknadene. Fagrådet behandler søknadene og fremmer innstilling overfor fondsstyret som fatter endelig vedtak om tildelinger. AMFF har etablert en policy som går ut på å prioritere ph.d.-forskning. Det forutsettes at stipendiater som får tildelt midler blir ansatt ved det institutt (i Bergen ved UNI Helse) der forskningsenheten er. Satsen for lønnsmidler har vært lagt litt i overkant av den stipendsatsen som benyttes i Forskningsrådet. Dette forutsettes å skulle inkludere drift og dekningsbidrag til institusjonen. Erfaringene så langt er at denne satsen bare i liten grad gir rom for driftsmidler som derfor i stor grad har blitt hentet inn fra andre interne og eksterne kilder. Fordi AMFF bare tildeler lønnsmidler for inntil ett årsverk ad gangen, vil ph.d-kandidater måtte søke i flere runder for å fullfinansiert sitt prosjekt derfra. AMFF oppfordrer også til at man skal forsøke å skaffe alternativ, langsiktig finansiering fra andre kilder som Forskningsrådet mv. 10

12 I alt fikk 7 stipendiater veiledet av personer ansatt ved AFE Oslo i 2012 tildelt i overkant av 3 mill i prosjektstøtte fra AMFF, tabell 3-4. Tildelinger fra AMFF kommer til utbetaling fra og med halvåret etter tildelingen. Tabell 3. Tildelinger 1.halvår 2012 fra AMFF til stip. veiledet fra AFE Oslo Søker Prosjekt Tildeling Nyborg, Gunhild Brænd, Anja Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre: en epidemiologisk undersøkelse blant hjemmeboende eldre og en randomisert, kontrollert intervensjon i sykehjem Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet Totalt tildelt Tabell 4. Tildelinger 2.halvår 2012 fra AMFF til stip. veiledet fra AFE Oslo Søker Prosjekt Tildelt Eggemoen, Åse Ruth Gjelsvik, Bjørn Shakeel, Nilam Prediktorer for og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studie Svangerskaps og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo Skjeie, Holgeir Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk i allmennpraksis Tschudi-Madsen, Hedda Multisymptomatologi og medisinsk uforklarte symptomer i befolkningen og i allmennpraksis Totalt tildelt

13 Gaveforsterkningsmidler Basert på samlede tildelinger fra AMFF til Avdeling for allmennmedisin (AFE-inkludert) i 2011, fikk Avdelingen innvilget gaveforsterkningsmidler fra Forskningsrådet. Dette er midler som er avsatt i eget prosjekt for å kunne skjøte på med driftsmidler til kostbare prosjekt og eller som kan brukes til strategiske satsninger i forhold til allmennmedisinsk forskning. Gaveforsterkningsordningen ble avviklet i Statsbudsjettet for 2012 men forventes gjeninnført i en eller annen form i løpet av

14 II. Noen aktiviteter ved AFE Oslo i 2012 Forskningsmøte hver 14. dag Også i 2012 har det samlede allmennmedisinske miljøet i Oslo hatt forskningsmøter annenhver torsdag. Møtene finner nå sted i forskerkjelleren hvor det er plass til alle. Møtene er på 2 x 45 min. der den ene delen dels er forbeholdt et (langsgående) metodetema der stipendiatene skifter på å presentere dagens hjemmelekse som innledning til debatt. Den andre delen handler om prosjektpresentasjon. Dette kan være alt fra et prosjektforslag til at man ønsker tilbakemeldinger på et nesten ferdigskrevet manuskript. Sakspapir sendes ut til møtedeltagerne i forveien. Innimellom er forskningsmøtet satt av til midtveisevaluering av doktorgradprosjekt eller at man her kan prøvekjøre prøveforelesning eller kongresspresentasjoner. Møteserien er godkjent som tellende i forhold til allmennlegers videre- og etterutdanning og gir også tellende valgfrie poeng til ph.d-utdanningen. Ansvarlig for forskningsmøtene er Atle Klovning. Møteprogrammet for 2012 er gjengitt i vedlegg. Arbeid for å fremme allmennmedisinsk forskning i Norge Forskningslederne ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene har jevnlig kontakt med sikte på felles framstøt for å fremme allmennmedisinsk forskning i Norge. Hvert halvår har AFElederne møte med styrene i Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Allmennmedisinsk Forskningsfond for gjensidig informasjonsutveksling og drøfting av felles anliggender. Hver høst (oktober) samles alle allmennmedisinske universitetsmiljø i landet, AFE-ene inkludert, til det årlige Allmennmedisinske universitetsmøtet. I 2012 ble dette avholdt i Tromsø (Malangen) der det i forkant av møtet var samling og kurs for ph.d-stipendiater. Forskernettverk i allmennpraksis Selv om alle aktører understreker behovet for mer klinisk forskning i allmennpraksis, viser erfaringene at det er svært krevende å få til større kliniske studier i primærhelsetjenesten. For hver enkelt studie må det etableres en egen forskningsstruktur. I andre land det er naturlig å sammenligne seg med, har man derfor etablert permanente forskernettverk i allmennpraksis. 13

15 Dette for å underlette identifikasjon og inklusjon av aktuelle pasienter til å delta i kliniske studier, og for å ha et kvalitetssikret og velfungerende system for uthenting av data fra allmennlegers elektroniske pasientjournaler og ev. registreringsskjema knyttet til hvert prosjekt. I desember 2010 rettet AFE Oslo og AFE Bergen en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med ønske om å bli gitt i oppdrag å utrede etablering av forskernettverk i norsk allmennpraksis. I vår videre oppfølging av saken har vi samarbeidet med kliniske forskere i tannhelsetjenesten som har tilsvarende behov i forhold til forskning i allmenntannhelsetjenesten. Første gjennombrudd kom i 2012 da det ble bevilget 1 mill fra Hdir til å utrede forskernettverk både i allmennpraksis og i tannhelsetjenesten. Det er etablert en styringsgruppe på tvers av de to sektorene og arbeidsgrupper for hver av dem. Det tas sikte på studieturer til land i Europa (Storbritannia, Nederland) der man har velfungerende forskernettverk for å lære av deres erfaringer. Arbeidet skal skje i 2013 og det skal munne ut i en rapport til Helsedirektoratet med forslag til aktuelle tiltak. SNOW Health Research Infrastructure Alle de fire AFE-ne er med på en større søknad som ble sendt Forskningsrådet (program for forskningsinfrastruktur) i oktober Søknaden ble koordinert fra Telemedisin i Tromsø og er svært omfattende (det ble søkt om nærmere 100 mill kroner!). Søknaden handler blant annet om å etablere et system for sammenstilling i sann tid av pasientopplysninger fra alle deler av helsetjenesten. Det åpner dessuten for å foreta anonymiserte uttrekk direkte og at man via denne strukturen kan inkludere pasienter til multisenterundersøkelser og administrere studier gjennom systemet. Utfallet av denne søknaden er i skrivende stund (mars 2013) ikke avklart. Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC) Det har lenge vært ønskelig å få til nasjonale studier der de fire AFE-ene samarbeider om felles prosjekt. I 2012 dukket det opp en slik mulighet, nemlig å samarbeide om å samle inn norske data til den såkalte QUALICOPC-studien. QUALICOPC er et EU-finansiert prosjekt som har som mål å kartlegge hvilke tjenester allmennlegene utfører i de ulike europeiske landene og pasienters forventing til og tilfredshet med allmennlegenes tjenestetilbud. Det er det nederlandske forskningssenteret NIVEL (Netherlands Institute of Health Services Research) som står bak. NIVEL hadde som målsetting å få med alle europeiske land. I Norge hadde de en 14

16 kontaktperson som var på vei over i pensjonistenes rekker, og våren 2012 så det ut til at Norge ikke skulle bli med. AFE-lederne diskuterte saken, og bestemte seg i august 2012 for å gå inn for deltagelse. Vi mente at undersøkelsen kunne gi oss en del nyttige data, og at vi også hadde en forpliktelse overfor resten av Europa til å bidra med data fra Norge. Det ville være for galt at Norge skulle være en hvit flekk på det europeiske kartet når resultatene av undersøkelsen blir presentert. Totalt 34 europeiske land er med. Deltagelse i undersøkelsen innebar at AFE-ne skulle rekruttere 220 allmennleger og 2200 av deres pasienter (10 pasienter tilhørende hver lege) til å fylle ut omfattende spørreskjemaer. AFE Tromsø har koordinert arbeidet i innsamlingsfasen, mens AFE Oslo har engasjert en allmennlege til å lede de nasjonale analysene, basert på den norske delen av materialet. Ved årsskiftet 2012/13 var vi omtrent halvveis i datainnsamlingen, og regner med å bli ferdig til medio april Ca. 3 måneder etter dette vil vi få tilgang til norske data. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Helt siden Nordisk kongress i Tromsø i 2011 har dette temaet stått på sakslisten for AFE-ne. I Tromsø ble vi kjent med at man i Sverige hadde fått støtte fra det svenske forskningsrådet til å opprette en slik skole i Saken ble fulgt opp på de allmennmedisinske universitetsmøtene i Oslo (2011) og Tromsø (2012). Norges forskningsråd lyste våren 2012 ut midler til å etablere nasjonale forskerskoler. Formålet var å styrke forskerutdanningen innenfor fag- og profesjonsområder hvor det er mange mindre forskningsområder og..få i gang forskerskoler relatert til profesjonsutdanningene som særlig høyskolene har ansvar for innenfor helse- og sosialfagene. AFENE- fikk med seg det øvrige allmennmedisinske akademiet, og ledet av Jørund Straand (AFE Oslo), ble det sendt inn en søknad om forskerskole ultimo mai I slutten av november 2012 mottok vi den gledelige beskjeden om at søknaden var innvilget og at vi fikk tildelt til sammen 23.8 mill til en nasjonal forskerskole for 8-årsperioden Formålet med forskerskolen er å utvikle/styrke ph.d.-utdanningen for allmennmedisinske forskere for å: sikre en ny generasjon av velkvalifiserte forskere i allmennmedisin, både for universitetsenhetene, men også for fastlegehelsetjenesten 15

17 fremme høy internasjonal standard av allmennmedisinsk forskerutdanning fremme et kreativt og bærekraftig miljø for allmennmedisinsk forskning lage et nasjonalt miljø for teori- og forskningsmetodeutvikling egnet til å utforske spesifikke medisinske problemer i allmennpraksis stimulere allmennmedisinske ph.d- kandidaters mobilitet nasjonalt og internasjonalt fremme både flerfaglig og tverrfaglig samarbeid Mer konkret planlegging startet i desember Siktemålet er at skolen skal ta opp det første kullet høsten Forsker grand prix Foto: Anbjørg Kolaas, UiO Stipendiat Gunhild Nyborg var i september en av ti deltakere i Oslo-finalen av Forsker Grand Prix Hun presenterte sitt prosjekt om uheldig legemiddelbruk hos eldre. Forsker Grand Prix var del av Forskningsdagene 2012, og ble avholdt på Rockefeller i Oslo. Ansvarlig for arrangementet er Norges Forskningsråd. Hensikten med konkurransen er at deltakerne skal presentere sitt doktorgradsprosjektet på fire minutter, og gjøre det engasjerende og forståelig for et bredt 16

18 publikum. I forkant av finalen fikk alle de ti deltakerne opplæring i formidling, i tillegg til medietrening. Presentasjonen ble vurdert av en fagjury bestående av skuespiller Tove Skagestad, Nina Kristiansen fra Forskning.no og professor i biologi Dag Olav Hessen. Stemmer fra fagjuryen og fra publikum avgjorde hvem som gikk videre til landsfinalen, som i år ble avholdt i Tromsø. Både de regionale arrangementene og finalen i Tromsø ble vist på NRK TV. Selv om det ikke ble medaljeplass, var dette likevel en verdifull erfaring for Gunhild Nyborg og for miljøet en fin anledning til å formidle allmennmedisinsk forskning til et bredere publikum. 17

19 Nasjonal samarbeidsgruppe for helsefaglig forskning (NSG) Fra 2008 har forskningsleder Jørund Straand (AFE Oslo) representert de fire allmennmedisinske forskningsenhetene i Norge i Nasjonal samarbeidsgruppe for helsefaglig forskning (NSG). NSG er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitet og høyskoler, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i likhet med AFE observatørstatus. NSG møtes en gang per halvår, ett av møtene er koblet opp mot et kurs/seminar om et aktuelt tema. Av spesiell relevans for allmennmedisinsk forskning er nasjonale satsningsområder etablert via NSG innen forskning på muskel-skjelettlidelser (fra 2011) og helsetjenesteforskning (fra 2012). Det kan leses mer om NSG på 18

20 Styrearbeid, verv, medlemskap og nettverk for AFE-tilsatte Jørund Straand: Avdelingsleder, Avdeling for allmennmedisin Forskningsleder, Allmennmedisinsk Forskningsenhet Medlem samarbeidsutvalget Oslo kommune UiO (Helsam) Medlem fagrådet for FRIMEDBIO, Forskningsrådet Representant for AFE-ene i Nasjonal Samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Medlem av ekspertgruppe om legemidler i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Prosjektleder for søknad om Nasjonal forskerskole I allmennmedisin Medlem arbeidsgruppe for faglig program for 200-årsjubileet i 2014 for MedFak Medlem av Fagråd for samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Vararep. Fagrådet til Allmennmedisinsk Forskningsutvalg Medlem Norsk forening for allmennmedisin Assosiert medlem i Allmennlegeforeningen Medlem i Det Norske Medicinske Selskap Medlem i Norsk forening for farmakoepidemiologi Medlem i European general Practice Research Workshop Medlem styringsgruppe for å utrede forskningsnettverk i allmennpraksis Arne Fetveit: Redaksjonsmedlem Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Redaksjonsmedlem i nye retningslinjer for kunnskapsbasert håndtering av antikoagulasjonsbehandling Medlem av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) Medlem av undervisningsutvalget på Avdeling for allmennmedisin, UiO. Atle Klovning Medlem av Forskningsrådets programstyre for offentlig initiert forskning innen kreftområdet Referansegruppe for emnebiblioteket i allmennmedisin i Helsebiblioteket (medlem) HelseNord: Tildelingsutvalg innen Helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin (medlem) Fagrevisor ROLI AS. ISO-9001 sertifisering av sykehusdrift (1 dag i året) 19

21 Anne Karen Jenum Medlem av Programstyret for klinisk forskning, The Research Council of Norway, Medlem i Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) på vegne av ALF Medlem av Levekårsutvalget for Groruddalen (Oppnevnt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 7/ sluttført i februar 2011) Medlem av Medisinsk fagråd, Diabetesforbundet, fra 2006, Redaksjonell medarbeider i Tidsskrift for den norske legeforening. Medlem av Legeforeningens referansegruppe for statusrapporten om forebyggende arbeid (2011-dd) Medlem av 1-2 internasjonale paneler for vurdering av forskningskvalitet (tilsvarende NFR) Ekstern ekspert for Kunnskapssenteret til vurdering av prosjektbeskrivelse for kunnskapsoppsummeringen: Effects of organised follow-up on change or risk-related health behaviours (Prosjektnummer 672) Medlem av referansegruppen for SOMAH-prosjektet (Samtaler om mat på helsestasjonen), utgår fra HIA, nå HIOA Medlem av Fagråd for samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus (OUS) 20

22 III. Omtale av forskningsprosjekt ved AFE Oslo Vårt hovedprosjekt: Kollegabasert terapiveiledning (KTV) i allmennpraksis KTV-prosjektet er vårt største forskningsprosjekt, og det har vært operativt siden Planleggingen startet allerede høsten Prosjektleder for KTV er professor Jørund Straand, men både utvikling og gjennomføring av prosjektet har vært en dugnad for store deler av Avdelingen og etter hvert AFE og ASP. Del 1 og 2 av prosjektet er nå avsluttet, men de ulike prosjektene som benytter seg av dataene som ble samlet inn i KTV-1 og KTV-2 går sin gang. Det er dessuten utarbeidet protokoll for et nytt prosjekt, KTV-3. Søknad om midler ble sendt NFR, men denne førte ikke frem. Arbeidet med å videreutvikle KTV-3 har stått stille i 2012 grunnet kapasitet og økonomi. I tillegg til de fire KTV-prosjektene omtalt under, kommer 2 prosjekt forankret ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP): Sigurd Høye sitt prosjekt om bruk av vente og se resept som metode for å redusere bruk av unødvendig antibiotika ved luftveisinfeksjoner og Guro Fossum sitt prosjekt som benytter KTV-materialet for å analysere gravide kvinners antibiotikabruk. 1. Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig antibiotikaforskrivning ved øvre luftveisinfeksjoner: En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis. Forsker: Svein Gjelstad Prosjektstart: Veileder: Morten Lindbæk (ASP), Jørund Straand (AFE) Finansiering: Forskningsrådet Overforbruk av antibiotika ved virale infeksjoner eller for selvhelbredende infeksjoner representerer et globalt helseproblem fordi det fremmer utvikling av antibiotikaresistens. I dette prosjektet kartlegges først allmennlegers forskrivningspraksis av antibiotika for ØLI. Deretter evalueres effekten av en pedagogisk intervensjon for å kvalitetsforbedre forskrivningen. 80 etterutdanningsgrupper i allmennmedisin i Sør-Norge ble rekruttert til en pedagogisk intervensjon der de ble randomisert til å gjennomføre ett av to emnekurs (bedre bruk av antibiotika ved ØLI eller mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre) på den måten at de første er kontrollgruppe for sistnevnte og omvendt. En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis før og etter kurset, samt regionale dagskurs. Utkommemål for evalueringen er forskrivningsrater av antibiotika samt antibiotikafordeling (bredspektret vs. smalspektret) for de ulike diagnosene ett år før sammenlignet med ett år etter intervensjonen. Artikkelen som 21

23 beskriver og analyserer baselinedata fra året før intervensjonen, ble publisert i Journal of Antimicrobial Chemotherapy høsten Artikkelens hovedfunn ble til en landsdekkende nyhetssak etter publisering av Aftenposten desember En artikkel som beskriver effekten av intervensjonen ble innlevert til publisering september 2012, og vil ventelig bli publisert våren Det forventes at Gjelstad vil sluttføre sin ph.d i Dette prosjektet er faglig forankret ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) som, i likhet med AFE, er et eksternt finansiert prosjekt ved Avdeling for allmennmedisin, UiO. Resultater 2012: Gjelstad S, Straand J, Lindbæk M. Er det mulig å forbedre allmennlegers forskrivning av antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner? En randomisert, kontrollert studie (Kollegabasert terapiveiledning). Muntlig presentasjon Forskningsdagen, Primærmedisinsk uke. Oslo: oktober Utposten 2012; 41(7): Gjelstad S, Høye S, Straand J,Brekke M, Dalen I, Lindbæk M. Improving antibiotic prescribing in acute respiratory tract infections. Use of academic detailing in the Rx-PAD study, a clusterrandomized trial from Norwegian general practice. Manuskript innsendt for publisering. 2. Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter: En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis. Forsker: Sture Rognstad Prosjektstart: Veileder: Jørund Straand (AFE), Arne Fetveit (AFE) Finansiering: Forskningsrådet Aldring øker i seg selv eldre menneskers sårbarhet overfor legemidler, og legemiddelbivirkninger kan redusere eldre menneskers livskvalitet og helse. Denne studien tar utgangspunkt i eldredelen av KTV-prosjektet. En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis (basert på data fra Reseptregisteret) før og etter kurset, samt regionale dagskurs. KoKo-ene underviste om legemidler og eldre der mye av fokus var rettet mot eksplisitte kvalitetsindikatorer som representerte enkeltlegemidler eller kombinasjoner av legemidler vi av sikkerhetshensyn anbefalte unngått hos eldre. KoKo-ene ledet ellers prosessen i gruppene. Listen med kvalitetsindikatorene ble relevansvalidert gjennom en postal Delphi konsensusprosess der paneldeltagerne var spesialister I henholdsvis klinisk farmakologi, geriatri og allmennmedisin. Baselinedata fra før intervensjonen ble publisert i 2008, en artikkel om relevansvalideringen av kvalitetsindikatorene ( NorGeP-kriteriene ) ble publisert i Artikkelen som skal se på effekter av den kontrollerte intervensjonen ble sendt inn for publisering desember Arbeidet med siste artikkel i ph.d-avhandlingen, som analyserer prediktorer for endring/ikke endring er startet. Det forventes at dette ph.d-prosjektet vil bli avsluttet i Resultater 2012: Rognstad S, Brekke M, Fetveit A, DalenI, Straand J. Prescription Peer Academic detailing (Rx- PAD) to reduce inappropriate prescribing for elderly patients. Cluster-randomized educational outreach intervention. Manuskript innsendt for publisering. 22

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo Årsmeldingen er utarbeidet av Siri Evju Janssen og Jørund

Detaljer

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon?

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Presentasjon av kollegabasert terapiveiledning (KTV-projektet) Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund Straand Allmennmedisinsk

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

intervention study in general practice--the Acuback Study. Den 9. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert smertebehandling; 2013-01-10-2013-01-11

intervention study in general practice--the Acuback Study. Den 9. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert smertebehandling; 2013-01-10-2013-01-11 intervention study in general practice--the Acuback Study. Den 9. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert smertebehandling; 2013-01-10-2013-01-11 21. Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette;

Detaljer

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Edvard Munch History Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for ASP Arbeidet med implementering av

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Hva er en forskerskole? Forskningsrådet

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Sigurd Høye Ph.d.-stipendiat Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Disposisjon Om ASP Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Detaljer

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Grunnkurs D, Våruka 2016 Elin O. Rosvold, leder Hva er en forskerskole? Forskningsrådet finansierer 15 forskerskoler Formål: Heve kvaliteten på forskerutdanningen

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

ACUBACK-studien og ACU-WEB: Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter, en randomisert kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis.

ACUBACK-studien og ACU-WEB: Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter, en randomisert kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis. ACUBACK-studien og ACU-WEB: Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter, en randomisert kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis. Trygve Skonnord Fastlege / Spes. allmennmedisin Re legegruppe

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women A randomized controlled trial Morten Lindbæk, professor, prosjektleder Ingvild Vik, Oslo legevakt Antibiotikasentret

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer

Detaljer

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardiovaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Kronisk nakke- og hodepine: Hvilken krav se4er samhandlingsreformen 7l kommunikasjon mellom ulike nivåer og profesjoner?

Kronisk nakke- og hodepine: Hvilken krav se4er samhandlingsreformen 7l kommunikasjon mellom ulike nivåer og profesjoner? Kronisk nakke- og hodepine: Hvilken krav se4er samhandlingsreformen 7l kommunikasjon mellom ulike nivåer og profesjoner? Christofer Lundqvist, Prof II Nevrol. avd og Helse SØ Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning,

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Knut-Arne Wensaas Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Dagens tekst Bakgrunn Giardia-utbruddet

Detaljer

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson Møtesaksnummer 47/11 Saksnummer 2011/235 Dato Kontaktperson Sak 31. august 2011 Siv Cathrine Høymork og Hege Wang Offentlig initierte kliniske studier prioritering av temaforslag Rådets tidligere behandling

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten Cand.med. Ph.D. Thomas Roger Schopf Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2007 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Oppstart av prosjekter i 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2008 6. Infrastruktur

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10. Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.mars 2010 Mål Refleksjon Utfordring Inspirasjon Farmasøyter i forskning

Detaljer

Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi

Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi AVDELING FOR KLINISK FARMAKOLOGI St. Olavs Hospital HF Visjon «Avdelingen skal bidra til å bedre bruk av legemidler redusere bruk av og øke kunnskap

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Finansiering: 2013-2020 Vert:

Detaljer

Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten

Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Ung og utmattet fra teori til praksis 2008 Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Seniorforsker dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk Forskningsenhet Bergen Unifob Helse Egen bakgrunn Allmennpraksis

Detaljer

Vitamin D-mangel, muskelkraft og smerter hos immigranter

Vitamin D-mangel, muskelkraft og smerter hos immigranter Vitamin D-mangel, muskelkraft og smerter hos immigranter fra et allmennmedisinsk ståsted Seminar om forskningssamarbeid Oslo kommune og Helsam, 27. januar 2012 V/Kirsten Valebjørg Knutsen Stipendiat på

Detaljer

Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning

Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2010 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget 8.9.14

Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget 8.9.14 Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Fastlege Stokke legesenter Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Fagrådgiver Line Hurup Thomsen, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester Rogaland I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis 16.mars 2007 Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak

Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus avd. for geriatri, slag og rehabilitering Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis

Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis Data fra Elektroniske PasientJournaler (EPJ) Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis Strand Hotel Fevik 110112 Harald Reiso kommuneoverlege, fastlege Arendal kommune Vi taster og taster... Vi

Detaljer

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Rehabilitering 2006/3/0163 Sluttrapport Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Unni Martinsen Ergoterapeut/Prosjektleer Diakonhjemmet sykehus 1 Forord

Detaljer

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no)

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Sammen om å forbedre akuttpsykiatrien... Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Nettverkssamling 24-25 oktober 2011 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Anne Rita Øksengård Forskningsleder, Dr. med anok@nasjonalforeningen.no TV-aksjonen 2013 til inntekt for demenssaken - Fantastisk nasjonal dugnadsinnsats! -

Detaljer

Arbeidsdeltagelse som helsefremmende tiltak fastlegens rolle

Arbeidsdeltagelse som helsefremmende tiltak fastlegens rolle Arbeidsdeltagelse som helsefremmende tiltak fastlegens rolle ERIK L. WERNER; Fastlege, kommuneoverlege, dr.med. Seniorforsker, Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Uni helse, Uni Research, Bergen Legen i

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Finne litteratur Karin Torvik Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Ulike former for kunnskap Teoretisk og praktisk kunnskap Teoretisk kunnskap er abstrakt, generell,

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd?

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2011 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2011 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2011 med årsberetning og regnskap Innhold Forord... 3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond... 4 1.1 Opprettelse... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012 bakgrunnsfoto: colourbox retningsregler Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober redigert av Elin Olaug Rosvold 1 og Sabine Ruths 2 1. Avdeling for 2. Allmennmedisinsk

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett) Statusrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: Se pkt 1. Gruppeleder: Måleansvarlig: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer

Detaljer

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Nina Emaus,

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Nytt senter og nasjonalt nettverk for riktig antibiotikabrk og overvåkning av resistens-tvikling i PHT Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Morten Lindbæk, professor, leder ASP Seksjon for allmennmedisin,

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2011 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort forskningsfinansierende

Detaljer

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS ¾ deler av helseutgifter relatert til kroniske sykdommer kronisk syke utgjør ca 70% av polikliniske besøk Helsetjenester i hovedsak

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

FORSKNING I STØPESKJEEN Presentasjon av nye forskningsprosjekter ved NK LMH

FORSKNING I STØPESKJEEN Presentasjon av nye forskningsprosjekter ved NK LMH FORSKNING I STØPESKJEEN Presentasjon av nye forskningsprosjekter ved NK LMH Forskerkonferansen på Gardermoen, 30.10.2014 Kari Eika, seniorforsker PhD Andrè Vågan, seniorforsker PhD Una Stenberg, forsker

Detaljer

Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen

Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Ein slags disposisjon Alt heng saman med alt Eksempel Rammefaktorar Hjernekraft Infrastruktur

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Praksis, utdanning og forskning

Praksis, utdanning og forskning Praksis, utdanning og forskning i helse- og sosialfagene i Forskningsrådets programmer Seminar UHR-Forskningsrådet Gardermoen 11.1.2013 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Disposisjon

Detaljer

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS)

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) En kvalitativ studie av ungdommers møte med helsevesenet (2014-2017) Regional nettverkskonferanse

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Lege Ying Wang Stipendiat ved Helse Sør-Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning (HØHK) Akershus universitetssykehus (Ahus) Oversikt Definisjoner

Detaljer

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Forskning ved NaKs Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Systematisk litteraturstudie ARR Problemstilling: Bidrar aktive intervensjoner til at yrkesaktive personer med langvarige muskel-/skjelettplager

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer