ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo

2 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl

3 AFE Oslo: Året 2012 i et nøtteskall Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Oslo er en faggruppe for anvendt allmennmedisinsk forskning ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Visjonen er å være et nasjonalt kraftsentrum for allmennmedisinsk forskning. Regelen er forskning på ph.d.-nivå der artiklene publiseres i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering. Både geografisk, faglig og personlig er forskningsenheten tett integrert i Avdeling for allmennmedisin. Forskningsenhetens basisbemanning er eksternt finansiert over statsbudsjettet via Helsedirektoratet. Tildelingen av friske midler i 2012 var på 3,65 mill. Til sammen 14 personer mottok lønnsmidler fra AFE i 2012, i snitt var bemanningen på 3.5 årsverk hvorav rundt halvparten utgjøres av veiledere. Den enkelte stipendiat lønnes av søknadsbaserte midler. Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) i Legeforeningen er vår viktigste finansieringskilde. Ved årsskiftet 2012/2013 veiledet AFE-tilsatte til sammen 22 stipendiater, de fleste av dem kombinerer forskning med klinisk praksis. Vi ser for oss sluttføring av fem ph.d.-avhandlinger veiledet fra AFE i AFE Oslo har også i 2012 hatt stor formidlingsaktivitet på vitenskapelige kongresser og faglige møter. Ved AFE Oslo prioriterer vi målrettet arbeid for å styrke infrastrukturen for allmennmedisinsk forskning i Norge. I 2012 har dette båret frukter! På tampen av 2012 fikk vi gjennomslag for en søknad koordinert fra Oslo til forskningsrådet om å etablere en nasjonal forskerskole i allmennmedisin. På oppdrag fra Helsedirektoratet er det i 2012 også startet et utredningsarbeid om etablering av forskernettverk i allmennpraksis. Her deltar vi både i styrings- og prosjektgruppen. Alle AFE-ne er dessuten med på en større infrastruktursøknad (SNOW-HRI) som ble sendt Forskningsrådet oktober Forskningsenhetene har også gått sammen om et felles forskningsprosjekt (QUALICOPC) som handler om å skaffe til veie norske data til en internasjonal studie. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til veileder-kapasitet og mangel på postdoktorprosjekt for å sikre morgendagens allmennmedisinske akademikere. Årsberetningen oppsummerer aktivitetene ved AFE Oslo i 2012, denne finnes også på vår hjemmeside: Oslo, mars 2012 Forskningsleder AFE Oslo / professor Jørund Straand 2

4 3

5 I N N H O L D I. AFE-OSLO 2012 ORGANISERING, FOLK OG ØKONOMI... 6 AFE OSLO SIN HJEMMESIDE: FORSKNINGSENHETEN.NO... 9 UNDERVISNING PÅ LEGESTUDIET... 9 HALLINGFORSK STØTTE FRA ALLMENNMEDISINSK FORSKNINGSFOND (AMFF) GAVEFORSTERKNINGSMIDLER II. NOEN AKTIVITETER VED AFE OSLO I FORSKNINGSMØTE HVER 14. DAG ARBEID FOR Å FREMME ALLMENNMEDISINSK FORSKNING I NORGE FORSKERNETTVERK I ALLMENNPRAKSIS SNOW HEALTH RESEARCH INFRASTRUCTURE QUALITY AND COSTS OF PRIMARY CARE IN EUROPE (QUALICOPC) NASJONAL FORSKERSKOLE I ALLMENNMEDISIN FORSKER GRAND PRIX NASJONAL SAMARBEIDSGRUPPE FOR HELSEFAGLIG FORSKNING (NSG) STYREARBEID, VERV, MEDLEMSKAP OG NETTVERK FOR AFE-TILSATTE III. OMTALE AV FORSKNINGSPROSJEKT VED AFE OSLO VÅRT HOVEDPROSJEKT: KOLLEGABASERT TERAPIVEILEDNING (KTV) I ALLMENNPRAKSIS ANDRE PROSJEKTER: IV. REGNSKAP 2012, BASISDRIFT AFE OSLO V. PUBLIKASJONER OG FORMIDLING FRA ALLMENNMEDISINSK FORSKNINGSENHET OSLO.. 36 A. VITENSKAPELIGE ARTIKLER PUBLISERT I FAGFELLEVURDERTE TIDSSKRIFT B. ANDRE SKRIFTLIGE PUBLIKASJONER C. FORMIDLING PÅ VITENSKAPELIGE KONGRESSER, KURS OG FAGLIGE MØTER/KONFERANSER MV VEDLEGG : MØTEPROGRAM FORSKNINGSMØTENE

6 5

7 I. AFE-Oslo 2012 organisering, folk og økonomi Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) er ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, organisert som et eksternt finansiert prosjekt basert på årlige tildelinger fra Helsedirektoratet. Avdelingen rommer også andre eksternt finansierte prosjekt som Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP; også finansiert fra Helsedirektoratet) og fra 2013: Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (finansiert av Forskningsrådet), Figur 1. UiOstillinger Forskerskolen AFE Hdir Stipendiater AMFF, NFR, UiO, (AFU) ASP Hdir Figur 1: Skjematisk framstilling av virksomhetene ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. UiO-stillinger er slike som er internt finansierte fra UiO og som blant annet har undervisningsansvar på legestudiet. AFE (allmennmedisinsk forskningsenhet) og ASP (Antibiotikasenteret for primærmedisin) er begge eksterne prosjekt ved Avdelingen finansiert av Helsedirektoratet. Avdelingen er dessuten fra 2013 vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin som er finansiert av Forskningsrådet. De fleste stipendiatene er ansatt ved Avdelingen basert på eksterne lønnsmidler oppnådd i åpen konkurranse. Det er opprettet eget prosjekt for hver ekstern tildeling. 6

8 I 2012 har til sammen 14 personer mottatt lønnsmidler fra AFE-prosjektet. I løpet av 2012 har vi avviklet vårt engasjement knyttet til Hallingforsk (se under) og i stedet knyttet til oss Maria Romøren (Tønsberg) og Harald Reiso (Arendal) som avdelingen alt har forskningssamarbeid med. Reiso er også viktig bindeledd til den allmennmedisinske forskergruppen i Arendal. Vår statistiker Ingvild Dalen, flyttet hjem til Sandnes sommeren Vi har derfor knyttet til oss en annen statistiker, Hiroko Solvang, riktignok ikke i mer enn i 20% stilling. Det har vært stor variasjon i stillingsbrøk og varighet av engasjement, Tabell 1. Tabell 1. Personer som har vært lønnet gjennom AFE-prosjektet i 2012 Jørund Straand ( 50%) forskningsleder (+50% professor UiO) Siri Evju Janssen (100%) forskningsadm. stilling Anne Karen Jenum ( 40%) forsker (+ 50% 1.amanuensis UiO) Atle Klovning ( 30%) forsker (+20% 1.amanuensisvikar UiO; fastlege) Arne Fetveit ( 20%) forsker (+ 20% 1.amanuensisvikar UiO; fastlege) Knut Dalen ( 10%) forsker, Hallingforsk (Psykolog med prof.kompetanse) Peter Schiellerup (20%) forsker Hallingforsk, til 1.mai 2012 Ingvild Dalen (50%) statistiker. Sluttet 1.juli 2012 Hiroko Solvang ( 20%) statistiker (midlertidig vikar etter Ingvild Dalen fra 1/8) Maria Romøren ( 10%) forsker fra 1/4 (+ 100% postdoktor Helse SØ) Harald Reiso ( 10%) forsker fra 1/9 (+ 50% kommuneoverlege; 40% fastlege) Korttidsfinansiering av stipendiater (mellomfinansiering) høsten 2012: Trygve Skonnord (40% 5 mndr) Svein Gjelstad (60% 3 mndr) Sture Rognstad (60% 3 mndr) Omregnet betyr dette at AFE-prosjektet i 2012 i snitt hadde en bemanning på 3.5 (3.475) årsverk hvorav: - 1 årsverk er administrativ stilling (0.33) årsverk gjelder statistiker (0.47) årsverk gjelder mellomfinansiering av stipendiater årsverk for veiledere/forskningsleder 7

9 Tabell 2. Stipendiater knyttet til forskningsenheten per des. 2012, hvem som finansierer forskningen og veileder tilknyttet AFE Oslo Navn Stikkord tema Finansiør Veilder ved AFE Brænd, Anja Legemiddelforskning i allm.pr AMFF Klovning, Straand Gjelstad, Svein Antibiotika og ØLI-KTV 1 NFR/AFE Straand Gjelsvik, Bjørn Menopause HRT AMFF Straand Kjeldsberg, Mona Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF Straand Kristoffersen, Espen Medication overuse headache UiO-stip Straand Nyborg, Gunhild Legemidler og eldre KTV AMFF AMFF Straand Rognstad, Sture Legemidler eldre-ktv NFR/AFE Straand, Fetveit Shakeel, Nilam Svangersk/barseldepr/ etnisitet AMFF Jenum Skjeie, Holgeir Akupunktur og spebarnskolikk AMFF Fetveit Sundseth, Anne C KTV/ Avh.skap l.midler AMFF Straand Tran, Anh Thi Diabetes og etnisitet AMFF/UIO Jenum, Straand Tsch. Madsen, Hedda Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF Straand Eggemoen, Åse Ruth D-vitamin/ gravide/etnisitet AMFF AMFF Jenum Dalbak, Lene Astma-KOLS - Straand Skonnord, Trygve Akupunktur/ uspes korsryggsm. AFU/AFE Fetveit Eliassen, Knut E Flåttbåren sykdom i allm.praksis 1 UiO-stip Reiso 1 faglig forankring og hovedveiledning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) Bortsett fra det halve årsverket som i 2012 ble brukt på å gi mellomfinansiering (bygge økonomisk bro" mellom andre tildelinger) til 3 stipendiater, er ingen stipendiater hos oss formelt sett ansatt i AFE-prosjektet. AFE er formelt sett organisert som et prosjekt i vår avdeling begrenset til midlene tildelt fra Hdir. Forskere (dels) lønnet av AFE, veiledet i 2012 til sammen 22 stipendiater: - 15 (hovedveileder for 6) stipendiater ansatt ved avdelingen - 1 som ikke hadde lønnsmidler i 2012 (fastlege som forsker på si ) - 6 som var ansatt andre steder. I tillegg kommer veiledning av 7 leger som hadde fått allmennpraktikerstipend gjennom Allmennmedisinsk ForskningsUtvalg (AFU). Disse er formelt sett ikke ansatt ved Avdelingen. Det forventes at flere av disse vil utvikle og utvide eget prosjekt til fremtidige ph.d-prosjekt. 8

10 AFE Oslo sin hjemmeside: forskningsenheten.no AFE Oslo har en egen hjemmeside i form av en kombinert forskerblogg og utstillingsvindu for forskningen ved forskningsenheten, Figur 2. Hjemmesidene er i stadig utvikling. Ansvarlige for hjemmesidene er Atle Klovning og Siri Evju Janssen. Figur 2. AFE Oslo har egen hjemmeside Undervisning på legestudiet Ansatte ved AFE har ikke undervisningsplikt i forhold til grunnutdanningen eller på andre måter. Formidling gjennom undervisning er like fullt en viktig del av de ferdigheter en forsker bør beherske. Ansatte ved forskningsenheten oppmuntres derfor til å delta i undervisningen av legestudenter, som forlesere, eksaminatorer og som stand in ved fravær i forhold til PBLveiledning mv. Denne frivillige innsatsen i grunnutdanningen utgjør i sum et solid bidrag til den 9

11 allmennmedisinske undervisningen på legestudiet og illustrerer de synergieffekter vi har løst ut basert på fellesskap og frivillighet. Hallingforsk AFE har siden oppstarten i 2006 deltatt i arbeidet med å bygge opp et distriktsmedisinsk forskningssenter med fokus på allmennmedisin ved Sjukestugu i Ål, Hallingforsk. Etter en ekstern evaluering i 2012 ble det konkludert med at Hallingforsk ikke lenger var liv laga, både pga knapp økonomi og mangel på forskere. Dette medførte at vi i løpet av 2012 faset ut de to stillingene AFE finansierte ved Hallingforsk: for Peter Schiellerup (opphørte mai 2012) og Knut Dalen (opphørte fra årsskiftet 2012/2013). Senteret i Ål mottar fortsatt støtte fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og ph.d.-arbeidet til Øystein Lappegard (finansiert av Helse SØ) pågår uavhengig av at Hallingforsk er nedlagt. Veileder fra vårt miljø for Lappegard er professor Per Hjortdahl. Støtte fra Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) Vår viktigste finansieringskilde for lønnsmidler til stipendiater er Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) i Legeforeningen. Fondet ble etablert som en stiftelse i 2006 og har siden 2007 delt ut midler etter søknad to ganger årlig. Fondet styres av et fondsstyre mens et fagråd står for faglig vurdering og prioritering av søknadene. Fagrådet behandler søknadene og fremmer innstilling overfor fondsstyret som fatter endelig vedtak om tildelinger. AMFF har etablert en policy som går ut på å prioritere ph.d.-forskning. Det forutsettes at stipendiater som får tildelt midler blir ansatt ved det institutt (i Bergen ved UNI Helse) der forskningsenheten er. Satsen for lønnsmidler har vært lagt litt i overkant av den stipendsatsen som benyttes i Forskningsrådet. Dette forutsettes å skulle inkludere drift og dekningsbidrag til institusjonen. Erfaringene så langt er at denne satsen bare i liten grad gir rom for driftsmidler som derfor i stor grad har blitt hentet inn fra andre interne og eksterne kilder. Fordi AMFF bare tildeler lønnsmidler for inntil ett årsverk ad gangen, vil ph.d-kandidater måtte søke i flere runder for å fullfinansiert sitt prosjekt derfra. AMFF oppfordrer også til at man skal forsøke å skaffe alternativ, langsiktig finansiering fra andre kilder som Forskningsrådet mv. 10

12 I alt fikk 7 stipendiater veiledet av personer ansatt ved AFE Oslo i 2012 tildelt i overkant av 3 mill i prosjektstøtte fra AMFF, tabell 3-4. Tildelinger fra AMFF kommer til utbetaling fra og med halvåret etter tildelingen. Tabell 3. Tildelinger 1.halvår 2012 fra AMFF til stip. veiledet fra AFE Oslo Søker Prosjekt Tildeling Nyborg, Gunhild Brænd, Anja Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre: en epidemiologisk undersøkelse blant hjemmeboende eldre og en randomisert, kontrollert intervensjon i sykehjem Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet Totalt tildelt Tabell 4. Tildelinger 2.halvår 2012 fra AMFF til stip. veiledet fra AFE Oslo Søker Prosjekt Tildelt Eggemoen, Åse Ruth Gjelsvik, Bjørn Shakeel, Nilam Prediktorer for og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studie Svangerskaps og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo Skjeie, Holgeir Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk i allmennpraksis Tschudi-Madsen, Hedda Multisymptomatologi og medisinsk uforklarte symptomer i befolkningen og i allmennpraksis Totalt tildelt

13 Gaveforsterkningsmidler Basert på samlede tildelinger fra AMFF til Avdeling for allmennmedisin (AFE-inkludert) i 2011, fikk Avdelingen innvilget gaveforsterkningsmidler fra Forskningsrådet. Dette er midler som er avsatt i eget prosjekt for å kunne skjøte på med driftsmidler til kostbare prosjekt og eller som kan brukes til strategiske satsninger i forhold til allmennmedisinsk forskning. Gaveforsterkningsordningen ble avviklet i Statsbudsjettet for 2012 men forventes gjeninnført i en eller annen form i løpet av

14 II. Noen aktiviteter ved AFE Oslo i 2012 Forskningsmøte hver 14. dag Også i 2012 har det samlede allmennmedisinske miljøet i Oslo hatt forskningsmøter annenhver torsdag. Møtene finner nå sted i forskerkjelleren hvor det er plass til alle. Møtene er på 2 x 45 min. der den ene delen dels er forbeholdt et (langsgående) metodetema der stipendiatene skifter på å presentere dagens hjemmelekse som innledning til debatt. Den andre delen handler om prosjektpresentasjon. Dette kan være alt fra et prosjektforslag til at man ønsker tilbakemeldinger på et nesten ferdigskrevet manuskript. Sakspapir sendes ut til møtedeltagerne i forveien. Innimellom er forskningsmøtet satt av til midtveisevaluering av doktorgradprosjekt eller at man her kan prøvekjøre prøveforelesning eller kongresspresentasjoner. Møteserien er godkjent som tellende i forhold til allmennlegers videre- og etterutdanning og gir også tellende valgfrie poeng til ph.d-utdanningen. Ansvarlig for forskningsmøtene er Atle Klovning. Møteprogrammet for 2012 er gjengitt i vedlegg. Arbeid for å fremme allmennmedisinsk forskning i Norge Forskningslederne ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene har jevnlig kontakt med sikte på felles framstøt for å fremme allmennmedisinsk forskning i Norge. Hvert halvår har AFElederne møte med styrene i Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Allmennmedisinsk Forskningsfond for gjensidig informasjonsutveksling og drøfting av felles anliggender. Hver høst (oktober) samles alle allmennmedisinske universitetsmiljø i landet, AFE-ene inkludert, til det årlige Allmennmedisinske universitetsmøtet. I 2012 ble dette avholdt i Tromsø (Malangen) der det i forkant av møtet var samling og kurs for ph.d-stipendiater. Forskernettverk i allmennpraksis Selv om alle aktører understreker behovet for mer klinisk forskning i allmennpraksis, viser erfaringene at det er svært krevende å få til større kliniske studier i primærhelsetjenesten. For hver enkelt studie må det etableres en egen forskningsstruktur. I andre land det er naturlig å sammenligne seg med, har man derfor etablert permanente forskernettverk i allmennpraksis. 13

15 Dette for å underlette identifikasjon og inklusjon av aktuelle pasienter til å delta i kliniske studier, og for å ha et kvalitetssikret og velfungerende system for uthenting av data fra allmennlegers elektroniske pasientjournaler og ev. registreringsskjema knyttet til hvert prosjekt. I desember 2010 rettet AFE Oslo og AFE Bergen en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med ønske om å bli gitt i oppdrag å utrede etablering av forskernettverk i norsk allmennpraksis. I vår videre oppfølging av saken har vi samarbeidet med kliniske forskere i tannhelsetjenesten som har tilsvarende behov i forhold til forskning i allmenntannhelsetjenesten. Første gjennombrudd kom i 2012 da det ble bevilget 1 mill fra Hdir til å utrede forskernettverk både i allmennpraksis og i tannhelsetjenesten. Det er etablert en styringsgruppe på tvers av de to sektorene og arbeidsgrupper for hver av dem. Det tas sikte på studieturer til land i Europa (Storbritannia, Nederland) der man har velfungerende forskernettverk for å lære av deres erfaringer. Arbeidet skal skje i 2013 og det skal munne ut i en rapport til Helsedirektoratet med forslag til aktuelle tiltak. SNOW Health Research Infrastructure Alle de fire AFE-ne er med på en større søknad som ble sendt Forskningsrådet (program for forskningsinfrastruktur) i oktober Søknaden ble koordinert fra Telemedisin i Tromsø og er svært omfattende (det ble søkt om nærmere 100 mill kroner!). Søknaden handler blant annet om å etablere et system for sammenstilling i sann tid av pasientopplysninger fra alle deler av helsetjenesten. Det åpner dessuten for å foreta anonymiserte uttrekk direkte og at man via denne strukturen kan inkludere pasienter til multisenterundersøkelser og administrere studier gjennom systemet. Utfallet av denne søknaden er i skrivende stund (mars 2013) ikke avklart. Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC) Det har lenge vært ønskelig å få til nasjonale studier der de fire AFE-ene samarbeider om felles prosjekt. I 2012 dukket det opp en slik mulighet, nemlig å samarbeide om å samle inn norske data til den såkalte QUALICOPC-studien. QUALICOPC er et EU-finansiert prosjekt som har som mål å kartlegge hvilke tjenester allmennlegene utfører i de ulike europeiske landene og pasienters forventing til og tilfredshet med allmennlegenes tjenestetilbud. Det er det nederlandske forskningssenteret NIVEL (Netherlands Institute of Health Services Research) som står bak. NIVEL hadde som målsetting å få med alle europeiske land. I Norge hadde de en 14

16 kontaktperson som var på vei over i pensjonistenes rekker, og våren 2012 så det ut til at Norge ikke skulle bli med. AFE-lederne diskuterte saken, og bestemte seg i august 2012 for å gå inn for deltagelse. Vi mente at undersøkelsen kunne gi oss en del nyttige data, og at vi også hadde en forpliktelse overfor resten av Europa til å bidra med data fra Norge. Det ville være for galt at Norge skulle være en hvit flekk på det europeiske kartet når resultatene av undersøkelsen blir presentert. Totalt 34 europeiske land er med. Deltagelse i undersøkelsen innebar at AFE-ne skulle rekruttere 220 allmennleger og 2200 av deres pasienter (10 pasienter tilhørende hver lege) til å fylle ut omfattende spørreskjemaer. AFE Tromsø har koordinert arbeidet i innsamlingsfasen, mens AFE Oslo har engasjert en allmennlege til å lede de nasjonale analysene, basert på den norske delen av materialet. Ved årsskiftet 2012/13 var vi omtrent halvveis i datainnsamlingen, og regner med å bli ferdig til medio april Ca. 3 måneder etter dette vil vi få tilgang til norske data. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Helt siden Nordisk kongress i Tromsø i 2011 har dette temaet stått på sakslisten for AFE-ne. I Tromsø ble vi kjent med at man i Sverige hadde fått støtte fra det svenske forskningsrådet til å opprette en slik skole i Saken ble fulgt opp på de allmennmedisinske universitetsmøtene i Oslo (2011) og Tromsø (2012). Norges forskningsråd lyste våren 2012 ut midler til å etablere nasjonale forskerskoler. Formålet var å styrke forskerutdanningen innenfor fag- og profesjonsområder hvor det er mange mindre forskningsområder og..få i gang forskerskoler relatert til profesjonsutdanningene som særlig høyskolene har ansvar for innenfor helse- og sosialfagene. AFENE- fikk med seg det øvrige allmennmedisinske akademiet, og ledet av Jørund Straand (AFE Oslo), ble det sendt inn en søknad om forskerskole ultimo mai I slutten av november 2012 mottok vi den gledelige beskjeden om at søknaden var innvilget og at vi fikk tildelt til sammen 23.8 mill til en nasjonal forskerskole for 8-årsperioden Formålet med forskerskolen er å utvikle/styrke ph.d.-utdanningen for allmennmedisinske forskere for å: sikre en ny generasjon av velkvalifiserte forskere i allmennmedisin, både for universitetsenhetene, men også for fastlegehelsetjenesten 15

17 fremme høy internasjonal standard av allmennmedisinsk forskerutdanning fremme et kreativt og bærekraftig miljø for allmennmedisinsk forskning lage et nasjonalt miljø for teori- og forskningsmetodeutvikling egnet til å utforske spesifikke medisinske problemer i allmennpraksis stimulere allmennmedisinske ph.d- kandidaters mobilitet nasjonalt og internasjonalt fremme både flerfaglig og tverrfaglig samarbeid Mer konkret planlegging startet i desember Siktemålet er at skolen skal ta opp det første kullet høsten Forsker grand prix Foto: Anbjørg Kolaas, UiO Stipendiat Gunhild Nyborg var i september en av ti deltakere i Oslo-finalen av Forsker Grand Prix Hun presenterte sitt prosjekt om uheldig legemiddelbruk hos eldre. Forsker Grand Prix var del av Forskningsdagene 2012, og ble avholdt på Rockefeller i Oslo. Ansvarlig for arrangementet er Norges Forskningsråd. Hensikten med konkurransen er at deltakerne skal presentere sitt doktorgradsprosjektet på fire minutter, og gjøre det engasjerende og forståelig for et bredt 16

18 publikum. I forkant av finalen fikk alle de ti deltakerne opplæring i formidling, i tillegg til medietrening. Presentasjonen ble vurdert av en fagjury bestående av skuespiller Tove Skagestad, Nina Kristiansen fra Forskning.no og professor i biologi Dag Olav Hessen. Stemmer fra fagjuryen og fra publikum avgjorde hvem som gikk videre til landsfinalen, som i år ble avholdt i Tromsø. Både de regionale arrangementene og finalen i Tromsø ble vist på NRK TV. Selv om det ikke ble medaljeplass, var dette likevel en verdifull erfaring for Gunhild Nyborg og for miljøet en fin anledning til å formidle allmennmedisinsk forskning til et bredere publikum. 17

19 Nasjonal samarbeidsgruppe for helsefaglig forskning (NSG) Fra 2008 har forskningsleder Jørund Straand (AFE Oslo) representert de fire allmennmedisinske forskningsenhetene i Norge i Nasjonal samarbeidsgruppe for helsefaglig forskning (NSG). NSG er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitet og høyskoler, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i likhet med AFE observatørstatus. NSG møtes en gang per halvår, ett av møtene er koblet opp mot et kurs/seminar om et aktuelt tema. Av spesiell relevans for allmennmedisinsk forskning er nasjonale satsningsområder etablert via NSG innen forskning på muskel-skjelettlidelser (fra 2011) og helsetjenesteforskning (fra 2012). Det kan leses mer om NSG på 18

20 Styrearbeid, verv, medlemskap og nettverk for AFE-tilsatte Jørund Straand: Avdelingsleder, Avdeling for allmennmedisin Forskningsleder, Allmennmedisinsk Forskningsenhet Medlem samarbeidsutvalget Oslo kommune UiO (Helsam) Medlem fagrådet for FRIMEDBIO, Forskningsrådet Representant for AFE-ene i Nasjonal Samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Medlem av ekspertgruppe om legemidler i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Prosjektleder for søknad om Nasjonal forskerskole I allmennmedisin Medlem arbeidsgruppe for faglig program for 200-årsjubileet i 2014 for MedFak Medlem av Fagråd for samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Vararep. Fagrådet til Allmennmedisinsk Forskningsutvalg Medlem Norsk forening for allmennmedisin Assosiert medlem i Allmennlegeforeningen Medlem i Det Norske Medicinske Selskap Medlem i Norsk forening for farmakoepidemiologi Medlem i European general Practice Research Workshop Medlem styringsgruppe for å utrede forskningsnettverk i allmennpraksis Arne Fetveit: Redaksjonsmedlem Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Redaksjonsmedlem i nye retningslinjer for kunnskapsbasert håndtering av antikoagulasjonsbehandling Medlem av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) Medlem av undervisningsutvalget på Avdeling for allmennmedisin, UiO. Atle Klovning Medlem av Forskningsrådets programstyre for offentlig initiert forskning innen kreftområdet Referansegruppe for emnebiblioteket i allmennmedisin i Helsebiblioteket (medlem) HelseNord: Tildelingsutvalg innen Helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin (medlem) Fagrevisor ROLI AS. ISO-9001 sertifisering av sykehusdrift (1 dag i året) 19

21 Anne Karen Jenum Medlem av Programstyret for klinisk forskning, The Research Council of Norway, Medlem i Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) på vegne av ALF Medlem av Levekårsutvalget for Groruddalen (Oppnevnt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 7/ sluttført i februar 2011) Medlem av Medisinsk fagråd, Diabetesforbundet, fra 2006, Redaksjonell medarbeider i Tidsskrift for den norske legeforening. Medlem av Legeforeningens referansegruppe for statusrapporten om forebyggende arbeid (2011-dd) Medlem av 1-2 internasjonale paneler for vurdering av forskningskvalitet (tilsvarende NFR) Ekstern ekspert for Kunnskapssenteret til vurdering av prosjektbeskrivelse for kunnskapsoppsummeringen: Effects of organised follow-up on change or risk-related health behaviours (Prosjektnummer 672) Medlem av referansegruppen for SOMAH-prosjektet (Samtaler om mat på helsestasjonen), utgår fra HIA, nå HIOA Medlem av Fagråd for samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus (OUS) 20

22 III. Omtale av forskningsprosjekt ved AFE Oslo Vårt hovedprosjekt: Kollegabasert terapiveiledning (KTV) i allmennpraksis KTV-prosjektet er vårt største forskningsprosjekt, og det har vært operativt siden Planleggingen startet allerede høsten Prosjektleder for KTV er professor Jørund Straand, men både utvikling og gjennomføring av prosjektet har vært en dugnad for store deler av Avdelingen og etter hvert AFE og ASP. Del 1 og 2 av prosjektet er nå avsluttet, men de ulike prosjektene som benytter seg av dataene som ble samlet inn i KTV-1 og KTV-2 går sin gang. Det er dessuten utarbeidet protokoll for et nytt prosjekt, KTV-3. Søknad om midler ble sendt NFR, men denne førte ikke frem. Arbeidet med å videreutvikle KTV-3 har stått stille i 2012 grunnet kapasitet og økonomi. I tillegg til de fire KTV-prosjektene omtalt under, kommer 2 prosjekt forankret ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP): Sigurd Høye sitt prosjekt om bruk av vente og se resept som metode for å redusere bruk av unødvendig antibiotika ved luftveisinfeksjoner og Guro Fossum sitt prosjekt som benytter KTV-materialet for å analysere gravide kvinners antibiotikabruk. 1. Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig antibiotikaforskrivning ved øvre luftveisinfeksjoner: En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis. Forsker: Svein Gjelstad Prosjektstart: Veileder: Morten Lindbæk (ASP), Jørund Straand (AFE) Finansiering: Forskningsrådet Overforbruk av antibiotika ved virale infeksjoner eller for selvhelbredende infeksjoner representerer et globalt helseproblem fordi det fremmer utvikling av antibiotikaresistens. I dette prosjektet kartlegges først allmennlegers forskrivningspraksis av antibiotika for ØLI. Deretter evalueres effekten av en pedagogisk intervensjon for å kvalitetsforbedre forskrivningen. 80 etterutdanningsgrupper i allmennmedisin i Sør-Norge ble rekruttert til en pedagogisk intervensjon der de ble randomisert til å gjennomføre ett av to emnekurs (bedre bruk av antibiotika ved ØLI eller mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre) på den måten at de første er kontrollgruppe for sistnevnte og omvendt. En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis før og etter kurset, samt regionale dagskurs. Utkommemål for evalueringen er forskrivningsrater av antibiotika samt antibiotikafordeling (bredspektret vs. smalspektret) for de ulike diagnosene ett år før sammenlignet med ett år etter intervensjonen. Artikkelen som 21

23 beskriver og analyserer baselinedata fra året før intervensjonen, ble publisert i Journal of Antimicrobial Chemotherapy høsten Artikkelens hovedfunn ble til en landsdekkende nyhetssak etter publisering av Aftenposten desember En artikkel som beskriver effekten av intervensjonen ble innlevert til publisering september 2012, og vil ventelig bli publisert våren Det forventes at Gjelstad vil sluttføre sin ph.d i Dette prosjektet er faglig forankret ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) som, i likhet med AFE, er et eksternt finansiert prosjekt ved Avdeling for allmennmedisin, UiO. Resultater 2012: Gjelstad S, Straand J, Lindbæk M. Er det mulig å forbedre allmennlegers forskrivning av antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner? En randomisert, kontrollert studie (Kollegabasert terapiveiledning). Muntlig presentasjon Forskningsdagen, Primærmedisinsk uke. Oslo: oktober Utposten 2012; 41(7): Gjelstad S, Høye S, Straand J,Brekke M, Dalen I, Lindbæk M. Improving antibiotic prescribing in acute respiratory tract infections. Use of academic detailing in the Rx-PAD study, a clusterrandomized trial from Norwegian general practice. Manuskript innsendt for publisering. 2. Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter: En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis. Forsker: Sture Rognstad Prosjektstart: Veileder: Jørund Straand (AFE), Arne Fetveit (AFE) Finansiering: Forskningsrådet Aldring øker i seg selv eldre menneskers sårbarhet overfor legemidler, og legemiddelbivirkninger kan redusere eldre menneskers livskvalitet og helse. Denne studien tar utgangspunkt i eldredelen av KTV-prosjektet. En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis (basert på data fra Reseptregisteret) før og etter kurset, samt regionale dagskurs. KoKo-ene underviste om legemidler og eldre der mye av fokus var rettet mot eksplisitte kvalitetsindikatorer som representerte enkeltlegemidler eller kombinasjoner av legemidler vi av sikkerhetshensyn anbefalte unngått hos eldre. KoKo-ene ledet ellers prosessen i gruppene. Listen med kvalitetsindikatorene ble relevansvalidert gjennom en postal Delphi konsensusprosess der paneldeltagerne var spesialister I henholdsvis klinisk farmakologi, geriatri og allmennmedisin. Baselinedata fra før intervensjonen ble publisert i 2008, en artikkel om relevansvalideringen av kvalitetsindikatorene ( NorGeP-kriteriene ) ble publisert i Artikkelen som skal se på effekter av den kontrollerte intervensjonen ble sendt inn for publisering desember Arbeidet med siste artikkel i ph.d-avhandlingen, som analyserer prediktorer for endring/ikke endring er startet. Det forventes at dette ph.d-prosjektet vil bli avsluttet i Resultater 2012: Rognstad S, Brekke M, Fetveit A, DalenI, Straand J. Prescription Peer Academic detailing (Rx- PAD) to reduce inappropriate prescribing for elderly patients. Cluster-randomized educational outreach intervention. Manuskript innsendt for publisering. 22

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 6 Årets disputaser 9 Organisering, finansiering, og personell 11 Vitenskapelige

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2008 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Prosjekter 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2009 6. Infrastruktur og intern fagutvikling

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2007 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Oppstart av prosjekter i 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2008 6. Infrastruktur

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien IS-1887 Rapport Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien Forslag til tiltak Heftets tittel: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Bort fra flaska opp på tredemølla Kontroversiell kompetanse FYSIOPRIM: Teori og praksis Lindring av uro i palliativ fase Takstgodkjenning til besvær RIKTIG UTSTYR

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

ÅRSMELDING NAFKAM 2011

ÅRSMELDING NAFKAM 2011 ÅRSMELDING NAFKAM 2011 Innholdsfortegnelse... 1 Refleksjoner over året som er gått... 3 Visjon, mål og funksjoner... 5 Organisering... 8 Finansiering... 9 Regnskap 2011... 9 Generelt om forskning på alternativ

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer