Årsmelding Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

2 Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer våren 2014 (foto: Jørund Straand). 1

3 I n n h o l d Avdeling for allmennmedisin i et nøtteskall 3 Ansatte ved Avdelingen 5 Internt finansierte stillinger 5 Eksternt finansierte stillinger 6 Stipendiater 7 Ph.D-stipendiater veiledet fra Avdelingen 7 Postdoktor-stipendiater. mv. 8 AFU-stipendiater mv. veiledet fra Avdelingen 9 Undervisning av legestudenter 10 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 11 Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) 12 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE-Oslo) 13 Kort omtale av Ph.D prosjekt veiledet fra avdelingen 14 Tema 1: Legemidler og infeksjoner 14 Tema 2: Etnisitet, diabetes, svangerskap, vit-d 18 Tema 3: Symptomtilstander, muskel- og skjelettlidelser 21 Tema 4: Ungdomshelse, rus og psykiatri 23 Tema 5: Helsetjeneste- og trygdeforskning 23 Postdoktor prosjekt 24 Forskerprosjekt 27 Publikasjoner A. PhD-avhandlinger 30 B. Vitenskapelige artikler nivå 1 og 2 30 C. Andre publikasjoner 34 D. Publiserte kongressabstrakts 38 Program for forskningmøtene ved avdelingen Diabetes and related health issues in primary care; 43 annual report 2014 Vedlegg: Doktorgrader fra Avdeling for allmennmedisin

4 Avdeling for allmennmedisin i et nøtteskall Avdeling for allmennmedisin (Engelsk: Department of General Practice/Family Medicine) ved Universitetet i Oslo kan kort beskrives som et akademisk brohode for fastlegehelsetjenesten. Avdelingens historie startet i 1968 ved etablering av et eget Institutt for almenmedisin i Frederik Stangsgate. Fra 1990 har vi vært lokalisert i Frederik Holsts hus på området til Ullevål Sykehus. Først ( ) som Seksjon for allmennmedisin ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin og fra 2010 som Avdeling for allmennmedisin ved storinstituttet Institutt for Helse og Samfunn. Ved Institutt for helse og samfunn, er det til sammen seks avdelinger som dekker ulike fagområder. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, professor Jørund Straand ved Avdeling for allmennmedisin. Hovedoppgavene til Avdelingen utgjøres av allmennmedisinsk undervisning for legestudenter og allmennmedisinsk forskning. Legestudiet ved Universitetet i Oslo er under revisjon og en ny studeplan skal anlegges ("Oslo 2014"). Avdelingens del av dette arbeidet er omtalt nærmere i denne årsmeldingen. Avdelingen er vertskap for flere eksternt finansierte virksomheter (figur): Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE Oslo, etablert 2006) er finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) og skal drive med anvendt allmennmedisinsk forskning. Tildelingen i 2014 gikk som før med til å lønne ansatte forskningsveiledere, forskningsadministativ støtte og statistiker. AFE Oslo har egen årsmelding som vil være tilgjengelig på Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP, etablert i 2006) er også finansiert av HOD. ASP er ansvarlig for å utarbeide nasjoinale faglige retningslinjer for antibiotikabruk utenfor sykehus og gjennom forskning og formidling (både overfor fagpersonell og publikum) fremme riktigere antibiotikabruk og mindre antibiotikaresistens. Nærmere omtale av ASP finnes i årsmeldingen. Nasjonal forskerskole for allmennmedisin (NAFALM, fra 2013) er et 8-årig prosjekt (til år 2020) finansiert av Norges Forskningsråd. NAFALM ledes fra Avdelingen. Gjennom NAFALM har forskere i hele landet som 3

5 arbeider med allmennmedisinsk relevante ph.d prosjekt fått et felles møteted med tilbud for den valgfrie del av ph.d-utdanningen. Les mer om NAFALM i denne årsmeldingen. Utover dette består avdelingen av vitenskapelige stillinger finansiert av UiO og stipendiater, se figur på forrige side. Noen nøkkeltall fra året 2014 Utenom de ca 175 praksislærerne (se under), var det i alt i alt 61 personer som hadde ansettelse ved Avdelingen i 2014, de fleste i mindre stillingsbrøker og noen for bare deler av året. Vitenskapelig stab utgjøres av 9.3 årsverk hvorav 4.1 er eksternt finansiert. I tillegg kommer tre postdoktorstipendiater (to tilsatt ved avdelingen). Dessuten har avdelingen 2.2 eksternt finansierte årsverk for administrasjon og forskningsstøtte (statistiker). Videre har vi 2.6 årsverk til faste og midlertidige stillinger knyttet til studentundervisning og faglig koordinering av praksisundervisning i fastlegehelsetjenesten og i sykehjem. Praksisundervisningen som skjer i hele Helsergion Sør Øst, skjøttes av tilsammen rundt 175 allmennleger som er ansatt i 5-20% stillinger som universitetslektorer. Alle disse er også tilknyttet avdelingen. Antall ph.d stipendiater har økt kraftig de senere årene. På tampen av 2014 veiledet ansatte ved avdelingen til sammen: 41 doktorgradsstipendiater (2013: 32), hvorav 25 var ansatt ved avdelingen. 3 (2013: 3) stipendiater ansatt ved avdelingen men som ikke er opptatt i ph.d-programmet. 23 allmennleger med mindre forskningsprosjekt støttet direkte økonomisk av Allmenmedisinsk ForskningUtvalg (AFU) i Legeforeningen. "AFU-stipendiatene" er ikke tilsatt ved Avdelingen, men de representerer en viktig rekrutteringsbase for ph.d stipend. Publikasjonslista for 2014 (tall fra 2013) viser at 3 ph.d kandidater forsvarte sin avhandling som utgikk fra avdelingen (2013: 7) 43 vitenskapelige artikler (2013: 34) ble publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (nivå 1 og 2) 45 andre publikasjoner (bokkapittel, lederartikler, oversiktsartikler, kronikker mv.) (2013: 20) 29 abstracts presentert på nasjonale og internasjonale vitenskapelige kongresser (2013: 47) Hoveddelen av årsmeldingen utgjøres av nærmere omtale av hva som her er oppsummert samt omtale av våre mange forskningsprosjekt. Mer om Avdeling for allmennmedisin (UiO) finnes på våre websider: Avdelingsleder Jørund Straand er ansvarlig for denne årsmeldingen. 4

6 Ansatte ved avdeling for allmennmedisin 2014 Der annet ikke er oppgitt, gjelder opplysningene for 31.des 2014 Internt finansierte, vitenskapelige stillinger Navn Stilling Kommentar/annen stilling Straand, Jørund Professor 50% Avdelingsleder og forskn.leder AFE 50% Brekke, Mette Professor 50% fastlege 50% Rosvold, Elin Olaug Professor 50% leder NAFALM 50% Jenum, Anne Karen Professor 50% Seniorforsker AFE 40%; professor II HiOA 20% Lindbæk, Morten Professor 20% Leder ASP 30%, fastlege 50% Natvig, Bård Professor 50% Selvstendig rådgiver forsikring/trygd 50% Lagerløv, Per Førsteaman. 100% Helsestasjonslege 20% Haavet, Ole Rikard Førsteaman. 50% Fastlege 50%; forsker psykiatriprosjekt 20% Werner, Erik Førsteaman. 50% Fastlege 50%, Seniorforsker Uni Research (Bergen) 20% Bjørner, Trine (vikar) Førsteaman. 20% Fastlege 80% Klovning, Atle (vikar) Førsteaman. 20% Seniorforsker 30% AFE; fastlege 50% Fetveit, Arne (vikar) Førsteaman. 10% Seniorforsker AFE 20%; praksislærer 20%, fastlege 60% 12 personer 5,2 årsverk Midlertidige undervisningsstillinger finansiert av ekstramidler fra HELSAM (til sammen 1.6 årsverk / 9 personer) Navn Univ.lektor % Kommentar/annen stilling Tschudi-Madsen, Hedda 20% Stipendiat, fastlege Skonnord, Trygve 20% Stipendiat, Fastlege Sundseth, Anne-Cathrine 30% Stipendiat, Fastlege Brænd, Anja 20% Stipendiat, Helsestasjonslege Dalbak, Lene 10% Stipendiat AFE Tromsø, Fastlege Tran; Anh Thi 20% Univ.lektor praksisunderv 1-4.sem., fastlege Juel, Niels Gunnar 10% Overlege, fys.med,ous Gjelsvik, Bjørn 20% Forsker, Fastlege Johansen, Inger 10% Fastlege Stillinger knyttet til praksisundervisningen (0.9 årverk årverk vakant) Navn Univ.lektor Kommentar/annen stilling Rognstad, Sture 50% Fastlege 50% Jodalen, Harald 20% Førsteaman semester koordinator; fastlege Ore, Stephan 20% (til ) Univ.lektor sykehjemsmedisin; sykehjemslege Andersen, Rimi 20% (fra ) Univ.lektor sykehjemsmedisin. sykehjemslege (Vakant stilling 60% Koordinatorer 10.sem) Dessuten er ca 170 fastleger tilknyttet avdelingen som universitetslektorer (stillingsbrøker varierende fra 5-20%). De har ansvar for praksisundervisning for legestudenter i 1-2. studieår (ca 28 lektorer) og i 5.studieår (ca 140 lektorer). Aktive deltakere i vårt fagmiljø er dessuten professor Per Hjortdahl som har 100% stilling som undervisningskoordinator for HELSAM (instituttet) og professor emeritus Dag Bruusgaard. 5

7 Eksternt finansierte vitenskapelige stillinger 1 Navn Stilling Annen stilling/kommentar AFE Straand, Jørund Forskn.leder 50% Professor UiO 50% Klovning, Atle Seniorforsker 30% Førsteaman. UiO 20%, fastlege 50% Fetveit, Arne Seniorforsker 20% Univ.lektor UiO 20%, fastlege 60% Jenum, Anne Karen Seniorforsker 40% Professor UiO 50%, prof II HiOA Romøren, Maria Seniorforsker 10% Postdoktor HSØ; fastlegevikar Nøtterøy Reiso, Harald Seniorforsker 10% Rådgiver ved Flåttsenteret og fastlege Arendal Gjelstad, Svein Seniorforsker 40% 10% Seniorforsker ASP; 50% Mediata AS Sundseth, Anne Cathrine Stipendiat 50% Midlertidig stilling fra Skonnord, Trygve Stipendiat 30% Midlertidig stilling fra Kristoffersen, Espen S Forsker 10% Midlertidig stilling fra ASP Lindbæk, Morten Faglig leder 30% Professor UiO 20%, fastlege 50% Gjelstad, Svein Seniorforsker 10% seniorforsker AFE 40%, Mediata AS 50% Grude, Nils Seniorforsker 10% Sykehuset Vestfold 100% NAFALM Rosvold, Elin Olaug leder NAFALM 50% Professor UiO 50% AHUS Haavet, Ole Rikard Forsker 20% 1.amanuensis 50%; fastlege 50% Sum: 15 personer 4.1 årsverk Eksternt finansierte teknisk-, administrative stillinger 1 Janssen, Siri Evju Rådgiver 100% AFE 50%; forskerskolen 50% Jensen, Siri Sr.rådgiver ASP 50% Stipendiat ASP 50% Mdala, Ibrahimu Statistiker AFE 70% 30% Avd. for samfunnsmed. NFR-gaveforsterkningsmidler(kortvarig mellomfinansiering av stipendiater) Østrem, Anette Vit.ass. 50% Tschudi-Madsen, Hedda Stipendiat 30% Skonnord, Trygve Stipendiat 30% frem til Sundseth, Anne-Cathrine Stipendiat 30% frem til Eide, Torunn Bjerve Stipendiat 20% Tidligere støttet med AFU-midler 1 AFE (Allmennmedisinsk ForskningsEnhet); ASP (AntibiotikaSenteret for Primærmedisin); NAFALM (Nasjonal Forskerskole i AllmennMedisin); NFR-gave (gaveforsterkningsmidler fra Norges ForskningsRåd); AHUS (Akershus UniversitetsSykehus frikjøpsmidler knyttet til psykiatriprosjekt) 6

8 Ph.D-stipendiater veiledet fra Avdeling for allmennmedisin stipendiater hvorav 16 har ansettelse andre steder enn ved Avdelingen Navn Stikkord tema Finansiering 2014 Veileder(e) ved Avd: H/M 1 Rognstad, Sture Legemidler/eldre - KTV UiO J.Straand (H), A.Fetveit (M) Sundseth, Anne Cathrine KTV/ Avh.skap l.midler Legat 3 EO Rosvold (H), J.Straand (M) Nyborg, Gunhild Legemidler og eldre KTV AMFF M.Brekke(H), J.Straand (M) Tschudi Madsen, Hedda Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF Kjeldsberg, Mona Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF D.Bruusgaard (H), J:Straand (M), B.Natvig (M) B.Natvig (H), J.Straand (M), D.Bruusgaard (M) Skjeie, Holgeir Akupunktur og spebarnskolikk AMFF M.Brekke (H), A.Fetveit (M) Skonnord, Trygve Akupunktur/uspes korsryggsmerter AFE/UiO Fetveit (H),Klovning &,Brekke (M) Brænd, Anja Legemiddelforsk i allm.pr AMFF A.Klovning (H), J.Straand (M) Eggemoen, Åse Ruth D-vit/gravide (STORK) AMFF AK Jenum/ P.Lagerløv (M) Shakeel, Nilam Svangersk/barseldepr. (STORK) AMFF AK Jenum(H) Danielsen, Sigurd Haugan Antibiotikaforskrivning AMFF S.Gjelstad (H), M.Lindbæk (M) Eliassen, Knut Eirik Flåttbårne sykdommer AMFF/UiO M.Lindbæk (H) Fagan, Mark Antibiotikabruk sykehjem AMFF M.Lindbæk (H) Fidjeland, Heidi Kreftpas i primærhelsetj. AMFF M.Brekke (H) Fossum, Guro Haugen Antibiotika gravide og barn ASP M.Lindbæk (H) Homlong, Lisbeth Helsetjenester hos 15-åringer NFR OR.Haavet (H), EO Rosvold (M) Knutsen, Kirsten Valebjørg D-vitamin UiO P.Lagerløv (H), M.Brekke (M) Næss-Andresen, Marthe- Lise Jern og anemi hos gravide AMFF AK. Jenum (H) Ruud, Sven Eirik Innvandrere og bruk av legevakt AMFF P.Hjortdahl (H), B.Natvig (M) Toftemo, Ingun Vekstmønstre hos barn AMFF P.Lagerløv (H), AK Jenum (M) Vik, Ingvild Ukomplisert cystitt i allm.praksis NFR M.Lindbæk (H), N.Grude (M) Bollestad, Marianne Ukomplisert cystitt i allm.praksis NFR M.Lindbæk (H), N.Grude (M) Aarseth, Guri Legeproduserte tekster AMFF AK Lie (H), B.Natvig (M) 7

9 Vallersnes, Odd Martin Akutte rusmiddelforgiftninger AMFF M.Brekke (H) Karterud, Hilde Nordahl 2 Medisinsk uforklarte symptomer OUS OR.Haavet (H) Fredheim, Terje 2 Psykiatri DNLF OR Haavet (M) Tine Grimholt 2 Psykiatri i allmennmedisin OUS OR Haavet (M) Dalbak, Lene 2 KOLS AMFF J.Straand (M) Waage, Christin Wiegels 2 Postpartum og forebygging (STORK) HSØ AK Jenum (H) Sletner, Line 2 Fødselsvekt og risiko (STORK) NFR/HSØ AK Jenum (M) Sommer, Christine 2 Vekt og metabolsk helse (STORK) HSØ AK Jenum (M) Richardsen, Kåre Rønn 2 Fysisk aktivitet hos gravide (STORK) KHS AK Jenum (H) Lappegard, Øystein 2 Samhandlingsreformen HSØ P.Hjortdahl (H) Østberg, Mette 2 Ungdommer og helse Ekstern P.Hjortdahl (M) Brandrud, Aleidis Skard 2 Kvalitetssystemer i helsevesenet HSØ P.Hjortdahl (M) Thorbjørnsen, Astrid 2 Bedre diab.kontroll med app NFR/HIOA/EU AK Jenum (M) Nordhagen, Hans Petter 2 Fastlegeveiledning fra NAV NAV EO Rosvold (M) Romskaug, Rita 2 The COOP RCT Study. NFR J. Straand (M) Aamland, Aase 2 MUPS og sykemelding AMFF Erik L Werner (H) Løchting, Ida 2 Kognitiv terapi ryggpasienter NFR EL Werner (M) 1 H = hovedveileder; M= medveileder 2 Ansettelse andre steder enn ved Avdeling for allmennmedisin 3 Gidske og Peter Jacob Sørensens Forskningfond Postdoktorstipendiater Kristoffersen, Espen S Medication Overuse Headache UiO Sideutdanning sykehus AHUS Sigurd Høye AB ved ØLI; 60% NFR Redaktør Tidsskriftet 20%, fastlege 20% Maria Romøren 3 IV-prosjektet Vestfold HSØ Seniorforsker AFE 10%, fastlegevikar Stipendiater ansatt hos oss men som ikke er tatt opp i ph.d-programmet: Navn Stikkord tema Lønnsmidler/stilling % Veiledere Jensen, Siri Kulturelle determinanter for AB-bruk ASP, 50% M. Lindbæk Øystein Holmedal Epikondylittstudien AMFF, 20% M Lindbæk Morten Olaussen Epikondylittstudien AMFF, 20% M Lindbæk 8

10 AFU-stipendiater mv. veiledet fra Avdelingen i 2014 Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) i Legefdoreningen er en støtteordning for småskalaforskning/ forsøke-seg-på-forskning for allmennleger (inntil maks. 6 månedsverk i støtte per prosjekt). Helt siden ordningen ble etablert på 1970-tallet, har landets allmennmedisinske akademi forpliktet seg til å veilede AFU-stipendiatene. AFU-stipend innebærer ikke ansettelse ved Avdelingen. AFU-stipend fungerer ofte som rekrutteringsordning for senere Ph.D-forskning. Navn Stikkord tema Lønn Veiledere Mats Foshaug Mykoplasmaprosjekt AFU M Lindbæk Fransesca Fog 1 Legemiddelgjennomgang i sykehjem AFU J Straand, HS Blix, 9 K Engedahl Ingrid Rolfsjord Sykebesøk fra legevakt til sykehjem AFU J Straand Mari Fiske Underernæring hos eldre m/ hj.spl. AFU J Straand, AH Ranhoff Mina Dahli Samarbeid fastlege-psykiater AFU/AHUS OR Haavet, M Brekke Svein Aarseth Ungdommer og fastlegen AFU OR Haavet Stig Bruset Fasteger, foregygging, frisklivssentral AFU S Høye, OR Haavet Jon Arne Holz Ultralyd v/? om ekstrauterint sv.skap AFU A Klovning Susanne Prøsch Terminbestemmelse hos gravide AFU A. Klovning Torunn Bjerve Eide QUALICOPC-studien AFU/AFE Oslo EO Rosvold, J Straand Gry Jerijervi Hvorfor ringer folk fastlegen AFU EO Rosvold Stein Jarle Pedersen Skuldersmerter i allmennpraksis AFU B Natvig, NG Juel, JI Brox Birgitta Skavoll Tyreoidealidelser under/etter sv.skap AFU AK Jenum, E Quikstad Pål Ager-Wick Ultralyddiagnostikk v/lårhalsbrudd AFU A. Klovning, NP Oveland Mona Solberg Akupunktur ved mixed inkontinens Masteroppg. A Klovning, T Alrek Sarah Frandsen Gran STUDPEP-prosjektet Ingen J Frich, M Lindbæk Kim Dysthe Henv.-tekst som kommunikasjon HSØ B Natvig, E Engebretsen Yngvar Dahle Iscjias i allmennpraksis HSØ B Natvig, AJ Haugen, L Grøvle Cahn le Nygård Pasientnær ultralydbruk AHUS A Klovning, M Glasø Tori F Halvorsen Spiseforstyrr. møte lege/pas AFU EO Rosvold, OR Haavet Marit Gjølme Henvisn. til sykehus, nærhet til lege AFU EO Rosvold Tori Seierstad Samhandling fastlege og BUP AFU M Brekke, OR Haavet Bent H Lindberg AB-forskr. kommunal legevakt AFU S Høye 1 Fransesca Fog fikk høsten 2014 innvilget offentlig sektor ph.d (Avd. for allmennmedisin/ Sykehjemsetaten Oslo kommune), ble tatt opp i ph.d-programmet og starter ph.d-prosjektet 2015

11 Undervisning av legestudenter Av professor Mette Brekke, Undervisningsleder, Avdeling for allmennmedisin Undervisningen i 2014 var sterkt preget av den pågående revisjonen av profesjonsstudiet i medisin «Oslo 2014». Dugnadsinnsatsen som Avdeling for allmennmedisin har nedlagt i den forbindelse, har vært betydelig. Som ett av de kliniske hovedfagene, er allmennmedisin inne i alle de åtte modulene som nå skal utgjøre legestudiet ved UiO. Det betyr at vi har vært/er med i åtte planleggingsgrupper. Disse jobber med læringsmål, læringsutbytte og timeplaner for faget. Som undervisningsansvarlig er jeg særdeles fornøyd med at dette arbeidet ser ut til å gå bra men det har ikke vært uten kamp. Kampen har bl.a. dreid seg om hvorvidt «Tidlig pasientkontakt» (praksisbesøk hos fastlege tidlig i studiet) skulle videreføres, hvilket er en hjertesak for oss og verdt å kjempe for. «Tidlig pasientkontakt» er et kvalitetsmål for utdanning av leger å miste dette ville være stikk i strid med alle idealer for framtidas legeutdanning. Nå er «Tidlig pasientkontakt» inne i alle de tre første modulene og omfanget er forblitt uendret og lektorenes arbeidssituasjon er dermed også avklart. Siden allmennmedisin er inne i alle studieår, kan vi satse på spirallæring. Studentene får nå høre om fastlegen, konsultasjonen, kommunikasjon, pasientsentrert metode og betydningen av tillit mellom lege og pasient allerede de første par ukene på studiet (Modul 1). Dette blir tatt opp igjen og videreføres i Modul 2, der de også lærer enkle kliniske undersøkelser. I Modul 3 skal de øve seg på mer spesifikke undersøkelser og mer avansert kommunikasjon. I Modul 4 den første kliniske modulen som inneholder øye og øre-nese-hals og nevrologi - satser vi sterkt på integrert undervisning, sammen med sykehuslegene. Vi har laget en mal for dette og legger arbeid ned i planlegging og forberedelser, og ser fram til å kjøre i gang våren Modulene 5 (psykiatri) og 6 (mor/barn) er under planlegging. I begge moduler får allmennmedisin en mer framtredende plass enn tidligere. Bl.a. er det nå at studentene skal lære av oss om svangerskapsomsorg og prevensjon som naturlig er. Modul 7 er hoved-terminen for allmennmedisin. Her jobber vi med å komprimere og forbedre undervisningen i forkant av praksisperioden. Og i særdeleshet har vi planer om å innføre en ny eksamensform «mappe-eksamen» - i denne modulen. Dette er krevende arbeid, som innebærer å kvalitetssikre praksisperioden som skal danne grunnlag for evalueringen. Selve eksamensperioden i etterkant av praksis vil igjen kreve dugnadsinnsats der alle ansatte vil måtte bli involvert. I Modul 8 den siste, integrerte kliniske modulen som ennå er under planlegging er også allmennmedisin sterkt inne i undervisning og avsluttende eksamen som både er såkalt OSCE-eksamen og klinisk stasjonseksamen i allmennmedisin der vi stiller med våre egne pasienter. Oppsummert: Stor innsats som involverer hele staben. Planlegging utprøving og evaluering skjer fortløpende. Dette gir oss anledning til å se faget som en helhet. «Tidlig pasientkontakt» blir videreført, og vi jobber med å kvalitetssikre praksisperioden i Modul 7 og å lage en god mappe-eksamen. Vi har planer om legevakts-praksis for alle (i Modul 4?) og sykehjems-praksis i Modul 8. Vi er i akutt behov for administrativ hjelp til å holde styr på dette! Og vi trenger stadig flere praksislektorer i Modul 7. Tidligere studidekan Per Brodal har sagt at «Fellesskap rundt undervisning er avgjørende for et godt arbeidsmiljø.» Det har vi! 10

12 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) Av professor Morten Lindbæk, leder av ASP Antibiotikaresistens er fortsatt et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt skyldes økende antall dødsfall i Europa resistente bakterier. Fokuset på One Health, hvor dyrehelse også trekkes inn i resistensperspektivet, har blitt enda tydeligere i I Norge understrekes dette av ESBL i kyllingfileter og MRSA i svinebesetninger. Det skjer fortsatt svært lite når det gjelder å utvikle nye antibiotika. Fordi 90 % av all antibiotika forskrives og brukes utenfor sykehus, er Antibiotikasenterets rolle viktigere enn noensinne for å fremme rasjonell og fornuftig antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Det er gledelig at antibiotikaresistens har kommet høyere på den politiske dagsorden i Norge i ASP deltok i en nasjonal ekspertkomite som i august leverte en rapport til helsemyndighetene. Rapporten omfattet anbefalte tiltak innen både matproduksjon, humanhelse, dyrehelse, og andre miljøtiltak. Rapporten gir grunnlag for økt satsning i 2015 med målsetning om å redusere antibiotikabruken med 30% i norsk humanmedisin. ASP har også vært aktive i fht Stortingetog har deltatt på flere møter og høringer med helsekomiteen og HOD. Diskusjonen er i gang om en lokal organisering av resistensarbeidet i tråd med Sveriges gode erfaringer. Samarbeidet på antibiotikaområdet nasjonalt har blitt styrket i I november ble de første antibiotikadagene arrangert på Gardermoen. Her var alle relevante miljøer representert. ASP har i 2014 videreutviklet det gode samarbeidet med det motsvarende nasjonale antibiotikaenteret for sykehus. Arbeidet med å utvikle en felles nettside er godt i gang. Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er fortsatt en hovedoppgave for ASP. Videre revisjoner vil skje elektronisk og bli implementert fortløpende. ASP har fullført arbeidet med å utvikle en app for smart-telefoner med de nasjonale retningslinjene. Appen er tatt i bruk av mange leger og studenter. En annan viktig oppgave i 2014 var undervisning av norske medisinstudenter i utlandet, spesielt Ungarn og Polen. I regi av Helsedirektoratet har vi deltatt på mange smittevernkonferanser for å styrke implementeringen av de nasjonale retningslinjene. ASP har også arrangert kurs for fastleger om retningslinjene. ASP er representert i redaksjonen for revisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med å implementere E-bug, et pedagogisk verktøy for grunnskolen, er godt i gang og vil bli fullført i 2015 i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Året 2014 har vært preget av konsolidering på forskningsfronten for ASP. Forskergruppen med fokus på infeksjoner, antibiotikabruk og resistens teller i dag 13 forskere fordelt på 14 prosjekter. ASP deltar i et stort EU-prosjekt om influensa som vil starte i ASP har vært godt representert på ulike kongresser i både inn- og utland. Vi har stadig vært synlige i media og har fulgt opp arbeidet med formidling via vår twitterkonto. Antall ansatte i ASP utgjør per i dag (mars 2015) 2.9 årsverk fordelt på 6 personer. Vi har styrket administrasjonen med en person med ansvar for revisjon av retningslinjene og websiden. For 2014 mottok senteret samme tildeling (2 mill NOK) over statsbudsjettet som foregående år. Selv om ASP på tampen av året fikk en ekstrabevilgning på 0.8 mill fra helsedirektoratet, er tildelingen fortsatt mindre enn tilsvarende andre kompetansesentra mottar. Dette begrenser muligheter for nye prosjekter, bl.a. slike som er rettet mot publikum. 11

13 Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) Av professor Elin Olaug Rosvold, leder av NAFALM og adm. rådgiver Siri Evju Janssen Nasjonal forskerskole i allmennmedisin startet opp i 2013, etter å ha fått tildelt 23,8 mill kroner fra Norges forskningsråd for en periode på åtte år. Forskerskolen er et allmennmedisinsk samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt Uni Helse i Bergen. Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for skolen. Skolen er et supplement til den allerede eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene og tilbyr kurs med tydelig allmennmedisinsk vinkling. Rekrutteringen av allmennmedisinske ph.d-studenter til forskerskolen har vært god, og skolen har per i dag 36 studenter fra ulike fagområder. (lege, sykepleie, antropologi, farmasi, samfunnsfag) fordelt på to kull. De forsker på temaer som influensa i allmennpraksis, medisinsk uforklarte plager og sykdommer, svangerskap og barseldepresjon i en multietnisk befolkning, språk i legeerklæringer, og livets slutt i sykehjem. En stor andel av studentene arbeider i klinisk praksis ved siden av sitt ph.d-studium. Skolens hovedaktivitet er NAFALM-seminaret, som markerer starten på Forskerskolen for årets nye studentkull. Her samles alle studentene som er tatt opp på Forskerskolen til egne kurs, fellesaktiviteter og evalueringer. Veilederne slutter seg til gruppen det siste døgnet. Det er også introduksjon til rekken av obligatoriske webseminarer som går gjennom vinteren. Den første vinteren gjennomfører studentene webkurset «Presentere, publisere, disputere». Her lærer de å skrive abstracts og lage postere, og alt er basert på eget prosjekt. I år ble en rekke av disse posterne også presentert på Primærmedisinsk uke. Dette var en fin måte å vise frem forskningsprosjektene til skolens studenter, og vi håper at posterne fra Forskerskolen blir et fast innslag på PMU og Nidaroskongressen i årene fremover. Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har opprettet en pris for forskere på ph.d-nivå. Denne ble utdelt for første gang på PMU 2014 og gikk til NAFALM-student Heidi Fidjeland for poster-presentasjonen "General practitioners experiences with and attitudes to cancer follow-up". Det obligatoriske webkurset for andreårsstudentene er «Den allmennmedisinske kanon». Kurset skal gjøre studentene kjent med sentral litteratur for allmennmedisinske fag og forskning gjennom å lese og diskutere i grupper. Gruppediskusjonene forgår via webseminarene, og studentene forbereder seg til seminarene ved å lese artikler og se en introduksjonsvideo hvor erfarne allmennmedisinske forskere kommenterer artiklene som er pensum. NAFALM-seminaret 2014 fant sted på Sundvolden i september. Her var begge studentkullene og flere av veilederne med. Denne gangen ble det kjørt tre parallelle kurs. Forskerskolen var spesielt glade for å ha professor Stuart Spencer, redaktør i The Lancet, med på laget. Han veiledet studentene om hvordan skrive gode abstracts og var også med på evalueringen av studentenes postere. Kirsti Malterud var ansvarlig for kurset MEDKVAL, Kvalitativ metode i allmennmedisinsk forskning, som ble avholdt i Bergen i mars. Professor Sandra Eldridge fra Queen Mary University of London foreleste på kurset om randomiserte kontrollerte studier i en allmennmedisinsk setting, som ble avholdt i Oslo i november. I 2014 var to av NAFALM-studentene på forskningsopphold utenlands, en ved University of Melbourne i Australia og en ved Stanford i USA. 12

14 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE-Oslo) Av professor Jørund Straand, forskningsleder AFE-Oslo Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Oslo er en faggruppe for anvendt allmennmedisinsk forskning ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Forskningsenhetens basisbemanning er eksternt finansiert over statsbudsjettet via Helsedirektoratet. AFE ble vedtatt opprettet ved landets fire medisinske fakultet i 2006 og driften kom i ved årsskiftet 2006/2007. AFE Oslo er ingen juridisk selvstendig organisasjon og stipendiater får bare unntaksvis midlertidige lønnsmidler via AFE-prosjektet. Stipendiatene har derfor per formalia bare AFE-tilknytning gjennom det at en eller flere veiledere har en stillingsbrøk lønnet fra AFE-prosjektet. Ved AFE Oslo prioriterer vi målrettet arbeid for å styrke infrastrukturen for allmennmedisinsk forskning i Norge. I 2013 ble Nasjonal forskerskole i allmennmedisin etablert etter at vi oppnådde midler fra Forskningsrådet. Administrasjonen av skolen (nærmere omtalt i denne årsmeldingen) er i Oslo. I 2014 har arbeidet med å etablere forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten fortsatt ("Allmenntann-nettverket"). I styringsgruppen sitter Guri Rørtveit (AFE Bergen, leder), Jørund Straand (AFE Oslo), Ivar Espelid (Odont.fak., UiO) og Kristin Klock (Odont, UiB). Svein Gjelstad (AFE Oslo) er med i arbeidsgruppe for allmennmedisin samt i fohold til planlegging av aktuelle IKT-løsninger. Våren 2014 ble arbeidet fulgt opp med et internasjonalt møte i Bergen. På forsommeren forelå sluttdokumentet fra den nasjonale strategiprosessen HelseOmsorg21 samt en evaluering av dette dokumentet fra det internasjonale konsulentbyrået RAND. Begge støttet opp under forslaget om å etablere forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten. Høsten 2014 ga Hdir Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Hordaland et oppdrag om å utrede nødvendige IKT-løsninger for innhenting av forskningsdata i tannhelsetjenesten, i praksiser knyttet til et forskningsnettverk. Norges Forskningsråd (NFR) utlyste i 2014 midler gjennom Infrastruktur-programmet. Prosjektet med forskningsnettverk ble da videreutviklet, og søknad om knapt 180 mill kroner over en prosjektperiode på 5 år ble sendt NFR i oktober Svar på søknaden ventes i juni Det europeiske EU-finansierte forskningsprosjektet QUALICOPC (Quality and costs in primary care) som både kartlegger allmennlegenes kliniske virksomhet og faktorer forbundet med pasienttilfredshet med tjenestene er også et samarbeidsprosjekt mellom de fire AFE-ne. Med dels AFU-midler samt midler fra Avdelingen har Torunn Bjerve Eide jobbet med dette prosjektet i Hun har etablert internasjonalt samarbeid med andre forskere på samme prosjekt, og planlegger å søke om ph.d stipend i De årlige tilskuddene fra HOD/Helsedirektoratet har vært svært begrensede og langt lavere enn forutsatt da AFE-prosjektet ble planlagt. Økningen de siste årene har bare kompensert for generell lønns- og prisstigning. Fordi tildelingen i 2014 var lavere enn forutsatt, har AFE Oslo prioritert lønnsmidler til ansatte framfor nedbemanning. Konsekvensen er at driftsmidler har gått til lønn mens driftsutgifter istedet har vært belastet Avdelingen. 13

15 Kort omtale av våre Ph.D prosjekt Navn på veileder ansatt ved Avdelingen er understreket. TEMA 1: LEGEMIDLER OG INFEKSJONER Antibiotika og infeksjoner Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk av antibiotika Stipendiat: Siri Jensen Veileder: Morten Lindbæk (H) Finansiering: ASP Prosjektet ønsker gjennom en kvalitativ studie å kartlegge om det kan være kulturelle årsaker og forskjeller som ligger til grunn for de store forskjellene i forbruk og resistensutvikling mellom Norge, Frankrike og Polen. Luftveisinfeksjoner og bruk av reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn Stipendiat: Guro Haugen Fossum Veileder: Morten Lindbæk (H), Kari Kværner (M) Finansiering: ASP Målsettingen er å få kartlagt bedre dagens forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos gravide og små barn, og eventuelle sammenhenger med bruk av R-legemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis: epidemiologi og RCT for å sammenligne effekt av ulike antibiotikaregimer ved erytema migrans. Stipendiat: Knut Eirik Eliassen Veileder: Morten Lindbæk (H), Harald Reiso (M), Dag Berild (M) Finansiering: AMFF/UiO Formålet med prosjektet er å skape viten om flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis (epidemiologi, diagnostikk, behandling og komplikasjoner). Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner, RCT. Stipendiat: Ingvild Vik Veileder: Morten Lindbæk (H), Nils Grude (M) Finansiering: AMFF/NFR Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i København og Universitetet i Lund. Formålet er å undersøke om behandling med ibuprofen ved ukomplisert cystitt gir like rask og god bedring av symptomer som behandling med mecillinam. 14

16 Diagnostisering og behandling av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon i allmennpraksis Stipendiat: Marianne Bollestad Veileder: Morten Lindbæk (H), Nils Grude (M) Finansiering: NFR Prosjektet har som mål å bidra til å sikre trygg klinisk praksis ved håndtering av ukompliserte cystitter i allmennpraksis og bidra til å redusere unødig antibiotikabruk og ledsagende antibiotikaresistens utvikling. Delprosjekt 1: det er gjennomført en studie for å vurdere om et spørreskjema kan identifisere kvinner med ukomplisert cystitt og identifisere kvinner med risiko for komplisert infeksjon. Delprosjekt 2: samarbeidsprosjekt med Ingvild Vik, formålet er å undersøke om behandling med ibuprofen ved ukomplisert cystitt gir like rask og god symptomlindring som behandling med mecillinam. Klinisk effekt av pivmecillinambehandling ved ESBL produserende bakterier påvist i urin. Stipendiat: Marianne Bollestad Veiledere: Nils Grude (H), Morten Lindbæk (M), Gunnar Skov Simonsen (M) (UNN/UiT) Medarbeidere: Monica Regine Romstad, SUS; Hans Johnny Schjelderup St Olavs hospital; Yngvar Tveten Sykehuset i Telemark, Ahus, Unilab Telelab, Vestre Viken Finansiering: NFR Dette er et prosjekt som springer ut av ph.d prosjektet til Vik og Bollestad, se over. Prosjektet er imidlertid ikke lagt opp som del av ph.d-prosjektene deres. Mindre studier og kasuistikker har vist klinisk effekt av pivmecillinambehandling (Selexid, Penomax) ved ESBL produserende bakterier påvist i urin. Hensikten med studien er å sammenligne det kliniske og mikrobiologiske utkommet av pivmecillinambehandling av UVI forårsaket av ESBL produserende bakterier E.coli med pivmecillinambehandling av ikke-esbl produserende E.coli UVI. Fastlegen til pasienter der det påvises ESBL produserende bakterier som angitt over vil bli kontaktet direkte av prosjektgruppen for å tilby deltagelse i studien til den enkelte pasient. Oppfølging av pasienten vil bestå i en konsultasjon hos egen lege med utfylling av et registreringsskjema og innlevering av en kontroll urindyrkningsprøve. Bruk av ciprofloksacin i primærhelsetjenesten med fokus på antibiotikabruk på sykehjem Stipendiat: Mark Fagan Veileder: Morten Lindbæk (H), Dag Berild (M), Harald Reiso (M) Finansiering: AMFF Prosjektet består av flere delstudier knyttet til bruk av ciprofloksacin utenfor sykehus Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og utdanningssted Stipendiat: Sigurd Haugan Danielsen Veileder: Svein Gjelstad (H), Morten Lindbæk (M) Finansiering: AMFF Formålet med prosjektet er å se på legesøkningsatferd og antibiotikaforskrivning ved luftveis- og urinveisinfeksjoner, og å se dette i lys av legenes tidligere oppholdsland og utdanningssted. 15

17 Antivirals for influenza-like Illness? An rct of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE (ALIC4E) Stipendiat Nicolay Harbin (tilsetting avtalt fra januar 2015) Norsk prosjektleder Morten Linbæk (hovedveileder) Finansieringskilde EU-midler (7.rammeprogram) EU-finansiert studie i regi av forskningsprosjektet PREPARE (Platform for European Preparedness Against (Re-) emerging Epidemics). Studien har en åpen, adaptiv-plattform med et randomisert design og har som primærmål å fastslå den mest effektive behandlingsmetoden (antiviral vs vanlig behandling) for influensa og influensalignende sykdom. Målgruppen er pasienter 1 år, som presenterer med influensalignende sykdom i primærhelsetjenesten, i perioder med bekreftet høy influensa forekomst. Målet er å få rekruttert 20 legesentre som skal rekruttere 80 pasienter hver influensasesong i 3 år, oppstart høsten Pasientene vil bli randomisert til 3 grupper der den ene gruppen vil motta vanlig influensa behandling, den andre oseltamivir og den tredje nitazoxanid. Studien koordineres fra Belgia (prof. Goosens) Forbedring av allmennlegers forskrivningspraksis Kollegabasert terapiveiledning (KTV) Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter: En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis. (KTV-prosjektet) Stipendiat: Sture Rognstad Veiledere: Jørund Straand (H), Arne Fetveit (M) Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR) Aldring øker i seg selv eldre menneskers sårbarhet overfor legemidler, og legemiddelbivirkninger kan redusere eldre menneskers livskvalitet og helse. Prosjektet ønsker å bruke kollegabasert terapiveiledning (KTV) for å fremme en mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter. Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre: en epidemiologisk undersøkelse blant hjemmeboende eldre og en Delphi-basert konsensusprosess for farmakologisk uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem med påfølgende epidemiologisk prevalensundersøkelse Stipendiat: Gunhild Nyborg Veiledere: Mette Brekke (H), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektets formål er å avdekke og karakterisere omfang av og prediktorer for potensielt uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter (70+ år) i Norge og å utvikle eksplisitte kriterier for uhensiktsmessig legemiddelbruk blant sykehjemsbeboere. 16

18 Kan kvaliteten på forskrivning av vanedannende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? Kollegabasert terapiveiledning (KTV) i allmennpraksis. Stipendiat: Anne C Sundseth Veiledere: Elin O Rosvold (H), Jan C. Frich (M), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektets formål er å kartlegge KTV-metodens effekter på kortere og på lengre sikt for å redusere forskrivning av vanedannende legemidler til eldre pasienter i allmennpraksis. Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people - The COOP Study. A randomised controlled trial Stipendiat: Rita Romskaug Veiledere: Torgeir Bruun Wyller (H), Jørund Straand (M) Finansiering: NFR The overall aim of this trial is to evaluate the effect upon patient-related endpoints of a semi-structured cooperation between geriatrician and family physicians on complex drug regimens in home-dwelling frail elderly patients. Annen legemiddelforskning Diagnostikk og behandling av astma og KOLS i allmennpraksis. Stipendiat: Lene Dalbak Veiledere: Hasse Melbye (H), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektet er et samarbeid mellom AFE Tromsø og AFE Oslo, og et delprosjekt av DIOLUP-studien, Bedre diagnostikk og behandling ved forverring av obstruktive lungesykdommer i allmennpraksis. Prosjektet består av to delprosjekt som begge omhandler obstruktive lungesykdommer, og hensikten er å skaffe mer kunnskap om hvordan man i allmennpraksis kan diagnostisere/ gradere alvorlighetsgrad av astma og KOLS BIMOH- Brief Intervention for medikamentoverforbrukshodepine Stipendiat: Espen Kristoffersen Veileder(e): Christofer Lundquist (H), Jørund Straand (M), Michael B. Russell (M) Finansiering: UiO-stipend I sin PhD-avhandling Brief intervention for Medication-Overuse Headache in primary care har lege og forsker Espen Saxhaug Kristoffersen vist at Brief Intervention (BI), en bestemt adferdrettet intervensjon, er en effektiv behandling av MOH som enkelt kan gjennomføres hos egen fastlege i en konsultasjon. Rundt halvparten av pasientene med MOH ble kvitt sin kroniske hodepine. Espen Kristoffersen disputerte og fikk sommer 2014 innvilget postdoktorstipend (UiO) 17

19 Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet Stipendiat: Anja Lyche Brænd Veileder: Atle Klovning (H), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektet vil gi faktabasert oversikt og innsikt i legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis, som hovedsakelig skjer i regi av farmasøytisk industri. For allmennmedisinfaget er det av verdi å vite om forskningen er relevant for helsetjenesten og for allmennlegers yrkesutøvelse. Kunnskap om hva som faktisk skjer, er relevant bakgrunn for å sikre kvaliteten i allmennmedisinsk forskning og for å utvikle en strategi for klinisk forskning i allmennpraksis der legemiddelutprøvinger utgjør en viktig del. TEMA 2: ETNISITET, DIABETES, SVANGERSKAP, VITAMIN-D Vitamin D-mangel og etnisitet helseeffekter av vitamin D-tilskudd. Stipendiat: Veiledere: Finansiering: Kirsten Valebjørg Knutsen Per Lagerløv (H), Mette Brekke (M) AMFF, UiO Det ble påvist en høy forekomst av Vitamin D-mangel hos pasienter med muskelskjelettsmerter, tretthet og hodepine i en multietnisk allmennpraksis. En RCT-studie ble startet i samarbeid med Avd. for Samfunnsmedisin for å se på effekt av vitamin D-tilskudd primært på muskelkraft og sekundært på muskelsmerter, hodepine og andre helseutfall. Kandidatens 3. artikkel ble publisert høsten Kan ny teknologi (mobil-app) med og uten tilleggsrådgivning av diabetessykepleier bedre metabolsk kontroll og livskvalitet hos pasienter med type 2 diabetes en randomisert kontrollert studie med tre armer (RENEWING HEALTH - REgioNs of Europe WorkINg together for HEALTH) Stipendiat: Medveileder: Finansiering: Astrid Thorbjørnsen Anne Karen Jenum NFR/HiOA/EU I denne norske delen av et stort EU-prosjekt som involverer en rekke land om telemedisinske verktøy, ble det gjennomført en RCT med 3 parallelle armer fra november 2011 til desember

20 Svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo (STORK Groruddalen) Stipendiat: Nilam Shakeel Veiledere: Anne Karen Jenum, Egil Martinsen Finansiering: AMFF Prosjektets mål er å kartlegge forekomst av depresjon i svangerskap/ barseltiden og prediktorer for disse tilstandene, for dermed å kunne optimalisere svangerskaps- og barselomsorgen i primærhelsetjenesten for de aktuelle gruppene, forebygge samspillsproblemer mellom mor og barn som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon og forebygge samlivsproblemer som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon. Prediktorer for og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo (STORK Groruddalen) Stipendiat: Åse Ruth Eggemoen Veiledere: Anne Karen Jenum (H), Per Lagerløv (M) Finansiering: AMFF Dagens retningslinjer for behandling i svangerskapet er mangelfulle på dette punktet, og resultatene fra dette prosjektet vil bidra til å øke kunnskapene om sammenhengen mellom vitamin D-mangel hos gravide og helseutfall for mor og barn. Kandidatens 2. artikkel er innsendingsklar. Jernmangel og anemi under svangerskap og barseltid i en multietnisk befolkning (STORK Groruddalen) Stipendiat Marthe-Lise Næss-Andresen Veiledere Hovedveileder Anne Karen Jenum Medveileder Jens Petter Berg Finansiering AMFF På verdensbasis er jernmangel den hyppigst forekommende ernæringsmangelen og den vanligste årsaken til anemi. Kandidaten ser på forekomst av og prediktorer for jernmangel og anemi under svangerskap og i barseltid i ulike etniske grupper og på helseutfall hos barn av gravide med jernmangel og anemi. Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity (STORK Groruddalen). Stipendiat: Ingun Toftemo Veiledere: Anne Karen Jenum (H), Per Lagerløv (M) Finansiering: AMFF Kandidaten har skrevet en kvalitativ artikkel om synspunkter og erfaringer til foreldre med overvektige barn. Hun har i 2014 samplet inn oppfølgingsdata fra helsestasjonene på barna til mødrene I STORK Groruddalskohorten, og vil skrive to artikler på dette materialet. 19

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Grunnkurs D, Våruka 2016 Elin O. Rosvold, leder Hva er en forskerskole? Forskningsrådet finansierer 15 forskerskoler Formål: Heve kvaliteten på forskerutdanningen

Detaljer

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon?

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Presentasjon av kollegabasert terapiveiledning (KTV-projektet) Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund Straand Allmennmedisinsk

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Hva er en forskerskole? Forskningsrådet

Detaljer

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

intervention study in general practice--the Acuback Study. Den 9. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert smertebehandling; 2013-01-10-2013-01-11

intervention study in general practice--the Acuback Study. Den 9. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert smertebehandling; 2013-01-10-2013-01-11 intervention study in general practice--the Acuback Study. Den 9. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert smertebehandling; 2013-01-10-2013-01-11 21. Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette;

Detaljer

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women A randomized controlled trial Morten Lindbæk, professor, prosjektleder Ingvild Vik, Oslo legevakt Antibiotikasentret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo Årsmeldingen er utarbeidet av Siri Evju Janssen og Jørund

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Sigurd Høye Ph.d.-stipendiat Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Disposisjon Om ASP Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget 8.9.14

Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget 8.9.14 Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Fastlege Stokke legesenter Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Nytt senter og nasjonalt nettverk for riktig antibiotikabrk og overvåkning av resistens-tvikling i PHT Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Morten Lindbæk, professor, leder ASP Seksjon for allmennmedisin,

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Edvard Munch History Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for ASP Arbeidet med implementering av

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

ACUBACK-studien og ACU-WEB: Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter, en randomisert kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis.

ACUBACK-studien og ACU-WEB: Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter, en randomisert kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis. ACUBACK-studien og ACU-WEB: Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter, en randomisert kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis. Trygve Skonnord Fastlege / Spes. allmennmedisin Re legegruppe

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi

Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi AVDELING FOR KLINISK FARMAKOLOGI St. Olavs Hospital HF Visjon «Avdelingen skal bidra til å bedre bruk av legemidler redusere bruk av og øke kunnskap

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Finansiering: 2013-2020 Vert:

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Mental helse Diabetes 2 Hjerte- og karsykdommer BMI kg (høyde x høyde) BMI 74 kg ( 1,73x 1,73) BMI = 24,72 6 Nye kostanbefalinger 2011

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Fagplan - Allmennmedisin

Fagplan - Allmennmedisin Fagplan - Allmennmedisin Innledning 4. semester 8. semester Overordnet mål 5. semester 9. semester 1. semester 6. semester 10. semester 2. semester 7. semester 11.-12. semester Innledning Allmennmedisin

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER

Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikasenteret for primærmedisin Opprettet i 2006 5 ansatte 15 forskere 3 hovedoppgaver Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring

Detaljer

PROGRAM. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

PROGRAM. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin PROGRAM Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin En tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, r og sykehus Tirsdag 8. og onsdag 9. mars 2016 på Thon Hotell Vika Atrium i Oslo

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer a HOK 02.02.2016 Inger Njølstad Leder Tromsøundersøkelsen «Jeg tenker på framtiden til barna og barnebarna mine, ved å delta investerer jeg i helsen

Detaljer

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS)

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) En kvalitativ studie av ungdommers møte med helsevesenet (2014-2017) Regional nettverkskonferanse

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre?

Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre? Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre? Mark Fagan,Tromøy legesenter, Stipendiat HELSAM, UiO No conflict of interest Disposisjon Tar utgangspunkt i egen studier Bakgrunn Diagnostikk

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Sak Sentrale diskusjonspunkter Konklusjon/ oppfølging Ansvarlig/ frist UIO-SAKER OG FELLESSAKER 01/2013 Ansvarlig: EBS/IPG

Sak Sentrale diskusjonspunkter Konklusjon/ oppfølging Ansvarlig/ frist UIO-SAKER OG FELLESSAKER 01/2013 Ansvarlig: EBS/IPG Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Protokoll fra Forskningslederforum (F) Dato: 10.1.2013 Til stede: Forskningsledere: Ingrid Melle, Dag Kvale, Karin Lødrup Carlsen, Leif Gjerstad, Theis

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Fagrådgiver Line Hurup Thomsen, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester Rogaland I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER TREAT-NMD TREAT-NMD er et europeisk nettverk for nevromuskulære sykdommer. Etablert i 2007 som et EU-finansiert network of excellence,

Detaljer

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad Forskergruppe etologi og husdyrmiljø professor

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis

Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis Data fra Elektroniske PasientJournaler (EPJ) Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis Strand Hotel Fevik 110112 Harald Reiso kommuneoverlege, fastlege Arendal kommune Vi taster og taster... Vi

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT Tine Nordgreen Psykologspesialist, PhD Prosjektleder emeistring, Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssykehus Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, UiB PLAN

Detaljer

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT Marie Fjelde Hausken Diabetesforum 30.oktober 2012 Helse Stavanger HF Diabetes Fotteam 3 dager pr. uke Mandag, tirsdag

Detaljer

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Knut-Arne Wensaas Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Dagens tekst Bakgrunn Giardia-utbruddet

Detaljer

Utplassering» i allmennpraksis

Utplassering» i allmennpraksis Utplassering» i allmennpraksis look to Oslo? PRAKSIS-PLASS Oslo 96 Integrering: mellom ulike fagområder, spesielt mellom basalfag og kliniske fag, som et mottrekk mot en tiltakende fragmentering og spesialisering

Detaljer

Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten

Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Ung og utmattet fra teori til praksis 2008 Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Seniorforsker dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk Forskningsenhet Bergen Unifob Helse Egen bakgrunn Allmennpraksis

Detaljer

Handlingsplan for dystoni

Handlingsplan for dystoni Handlingsplan for dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Handlingsplan for dystoni Dystoni er en betegnelse for ulike tilstander som kjennetegnes

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

EXDEM-prosjektet. Elisabeth Wiken Telenius. Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskergruppa Aldring Helse og Velferd

EXDEM-prosjektet. Elisabeth Wiken Telenius. Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskergruppa Aldring Helse og Velferd EXDEM-prosjektet Elisabeth Wiken Telenius Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Forskergruppa Aldring Helse og Velferd Agenda Bakgrunn Design Metode Intervensjon: HIFE Kontroll-aktivitet Prosjektgruppen

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune

Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune Anette Hylen Ranhoff ahranhoff@yahoo.no Overlege i geriatri dr med Førsteamanuensis Universitetet i Bergen

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Dekanmøtet i medisin 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Helseprofesjonsutdanningenes hovedoppqaver Forskningsbasert utdanning for dagens

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo Til stede: Tone Bjørge, Institutt for

Detaljer

Vitamin D-mangel, muskelkraft og smerter hos immigranter

Vitamin D-mangel, muskelkraft og smerter hos immigranter Vitamin D-mangel, muskelkraft og smerter hos immigranter fra et allmennmedisinsk ståsted Seminar om forskningssamarbeid Oslo kommune og Helsam, 27. januar 2012 V/Kirsten Valebjørg Knutsen Stipendiat på

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Tom Øresland, Finn Olav Levy, Lars Gullestad (møter

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppgaver bidra til kompetanseutvikling delta i forskning og etablering av nasjonale forskningsnettverk Bidra i relevant opplæring og undervisning Etablere og drifte faglige nettverk Ha oversikt over behandlingsog

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2011 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2011 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2011 med årsberetning og regnskap Innhold Forord... 3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond... 4 1.1 Opprettelse... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer