Årsmelding Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

2 Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer våren 2014 (foto: Jørund Straand). 1

3 I n n h o l d Avdeling for allmennmedisin i et nøtteskall 3 Ansatte ved Avdelingen 5 Internt finansierte stillinger 5 Eksternt finansierte stillinger 6 Stipendiater 7 Ph.D-stipendiater veiledet fra Avdelingen 7 Postdoktor-stipendiater. mv. 8 AFU-stipendiater mv. veiledet fra Avdelingen 9 Undervisning av legestudenter 10 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 11 Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) 12 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE-Oslo) 13 Kort omtale av Ph.D prosjekt veiledet fra avdelingen 14 Tema 1: Legemidler og infeksjoner 14 Tema 2: Etnisitet, diabetes, svangerskap, vit-d 18 Tema 3: Symptomtilstander, muskel- og skjelettlidelser 21 Tema 4: Ungdomshelse, rus og psykiatri 23 Tema 5: Helsetjeneste- og trygdeforskning 23 Postdoktor prosjekt 24 Forskerprosjekt 27 Publikasjoner A. PhD-avhandlinger 30 B. Vitenskapelige artikler nivå 1 og 2 30 C. Andre publikasjoner 34 D. Publiserte kongressabstrakts 38 Program for forskningmøtene ved avdelingen Diabetes and related health issues in primary care; 43 annual report 2014 Vedlegg: Doktorgrader fra Avdeling for allmennmedisin

4 Avdeling for allmennmedisin i et nøtteskall Avdeling for allmennmedisin (Engelsk: Department of General Practice/Family Medicine) ved Universitetet i Oslo kan kort beskrives som et akademisk brohode for fastlegehelsetjenesten. Avdelingens historie startet i 1968 ved etablering av et eget Institutt for almenmedisin i Frederik Stangsgate. Fra 1990 har vi vært lokalisert i Frederik Holsts hus på området til Ullevål Sykehus. Først ( ) som Seksjon for allmennmedisin ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin og fra 2010 som Avdeling for allmennmedisin ved storinstituttet Institutt for Helse og Samfunn. Ved Institutt for helse og samfunn, er det til sammen seks avdelinger som dekker ulike fagområder. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, professor Jørund Straand ved Avdeling for allmennmedisin. Hovedoppgavene til Avdelingen utgjøres av allmennmedisinsk undervisning for legestudenter og allmennmedisinsk forskning. Legestudiet ved Universitetet i Oslo er under revisjon og en ny studeplan skal anlegges ("Oslo 2014"). Avdelingens del av dette arbeidet er omtalt nærmere i denne årsmeldingen. Avdelingen er vertskap for flere eksternt finansierte virksomheter (figur): Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE Oslo, etablert 2006) er finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) og skal drive med anvendt allmennmedisinsk forskning. Tildelingen i 2014 gikk som før med til å lønne ansatte forskningsveiledere, forskningsadministativ støtte og statistiker. AFE Oslo har egen årsmelding som vil være tilgjengelig på Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP, etablert i 2006) er også finansiert av HOD. ASP er ansvarlig for å utarbeide nasjoinale faglige retningslinjer for antibiotikabruk utenfor sykehus og gjennom forskning og formidling (både overfor fagpersonell og publikum) fremme riktigere antibiotikabruk og mindre antibiotikaresistens. Nærmere omtale av ASP finnes i årsmeldingen. Nasjonal forskerskole for allmennmedisin (NAFALM, fra 2013) er et 8-årig prosjekt (til år 2020) finansiert av Norges Forskningsråd. NAFALM ledes fra Avdelingen. Gjennom NAFALM har forskere i hele landet som 3

5 arbeider med allmennmedisinsk relevante ph.d prosjekt fått et felles møteted med tilbud for den valgfrie del av ph.d-utdanningen. Les mer om NAFALM i denne årsmeldingen. Utover dette består avdelingen av vitenskapelige stillinger finansiert av UiO og stipendiater, se figur på forrige side. Noen nøkkeltall fra året 2014 Utenom de ca 175 praksislærerne (se under), var det i alt i alt 61 personer som hadde ansettelse ved Avdelingen i 2014, de fleste i mindre stillingsbrøker og noen for bare deler av året. Vitenskapelig stab utgjøres av 9.3 årsverk hvorav 4.1 er eksternt finansiert. I tillegg kommer tre postdoktorstipendiater (to tilsatt ved avdelingen). Dessuten har avdelingen 2.2 eksternt finansierte årsverk for administrasjon og forskningsstøtte (statistiker). Videre har vi 2.6 årsverk til faste og midlertidige stillinger knyttet til studentundervisning og faglig koordinering av praksisundervisning i fastlegehelsetjenesten og i sykehjem. Praksisundervisningen som skjer i hele Helsergion Sør Øst, skjøttes av tilsammen rundt 175 allmennleger som er ansatt i 5-20% stillinger som universitetslektorer. Alle disse er også tilknyttet avdelingen. Antall ph.d stipendiater har økt kraftig de senere årene. På tampen av 2014 veiledet ansatte ved avdelingen til sammen: 41 doktorgradsstipendiater (2013: 32), hvorav 25 var ansatt ved avdelingen. 3 (2013: 3) stipendiater ansatt ved avdelingen men som ikke er opptatt i ph.d-programmet. 23 allmennleger med mindre forskningsprosjekt støttet direkte økonomisk av Allmenmedisinsk ForskningUtvalg (AFU) i Legeforeningen. "AFU-stipendiatene" er ikke tilsatt ved Avdelingen, men de representerer en viktig rekrutteringsbase for ph.d stipend. Publikasjonslista for 2014 (tall fra 2013) viser at 3 ph.d kandidater forsvarte sin avhandling som utgikk fra avdelingen (2013: 7) 43 vitenskapelige artikler (2013: 34) ble publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (nivå 1 og 2) 45 andre publikasjoner (bokkapittel, lederartikler, oversiktsartikler, kronikker mv.) (2013: 20) 29 abstracts presentert på nasjonale og internasjonale vitenskapelige kongresser (2013: 47) Hoveddelen av årsmeldingen utgjøres av nærmere omtale av hva som her er oppsummert samt omtale av våre mange forskningsprosjekt. Mer om Avdeling for allmennmedisin (UiO) finnes på våre websider: Avdelingsleder Jørund Straand er ansvarlig for denne årsmeldingen. 4

6 Ansatte ved avdeling for allmennmedisin 2014 Der annet ikke er oppgitt, gjelder opplysningene for 31.des 2014 Internt finansierte, vitenskapelige stillinger Navn Stilling Kommentar/annen stilling Straand, Jørund Professor 50% Avdelingsleder og forskn.leder AFE 50% Brekke, Mette Professor 50% fastlege 50% Rosvold, Elin Olaug Professor 50% leder NAFALM 50% Jenum, Anne Karen Professor 50% Seniorforsker AFE 40%; professor II HiOA 20% Lindbæk, Morten Professor 20% Leder ASP 30%, fastlege 50% Natvig, Bård Professor 50% Selvstendig rådgiver forsikring/trygd 50% Lagerløv, Per Førsteaman. 100% Helsestasjonslege 20% Haavet, Ole Rikard Førsteaman. 50% Fastlege 50%; forsker psykiatriprosjekt 20% Werner, Erik Førsteaman. 50% Fastlege 50%, Seniorforsker Uni Research (Bergen) 20% Bjørner, Trine (vikar) Førsteaman. 20% Fastlege 80% Klovning, Atle (vikar) Førsteaman. 20% Seniorforsker 30% AFE; fastlege 50% Fetveit, Arne (vikar) Førsteaman. 10% Seniorforsker AFE 20%; praksislærer 20%, fastlege 60% 12 personer 5,2 årsverk Midlertidige undervisningsstillinger finansiert av ekstramidler fra HELSAM (til sammen 1.6 årsverk / 9 personer) Navn Univ.lektor % Kommentar/annen stilling Tschudi-Madsen, Hedda 20% Stipendiat, fastlege Skonnord, Trygve 20% Stipendiat, Fastlege Sundseth, Anne-Cathrine 30% Stipendiat, Fastlege Brænd, Anja 20% Stipendiat, Helsestasjonslege Dalbak, Lene 10% Stipendiat AFE Tromsø, Fastlege Tran; Anh Thi 20% Univ.lektor praksisunderv 1-4.sem., fastlege Juel, Niels Gunnar 10% Overlege, fys.med,ous Gjelsvik, Bjørn 20% Forsker, Fastlege Johansen, Inger 10% Fastlege Stillinger knyttet til praksisundervisningen (0.9 årverk årverk vakant) Navn Univ.lektor Kommentar/annen stilling Rognstad, Sture 50% Fastlege 50% Jodalen, Harald 20% Førsteaman semester koordinator; fastlege Ore, Stephan 20% (til ) Univ.lektor sykehjemsmedisin; sykehjemslege Andersen, Rimi 20% (fra ) Univ.lektor sykehjemsmedisin. sykehjemslege (Vakant stilling 60% Koordinatorer 10.sem) Dessuten er ca 170 fastleger tilknyttet avdelingen som universitetslektorer (stillingsbrøker varierende fra 5-20%). De har ansvar for praksisundervisning for legestudenter i 1-2. studieår (ca 28 lektorer) og i 5.studieår (ca 140 lektorer). Aktive deltakere i vårt fagmiljø er dessuten professor Per Hjortdahl som har 100% stilling som undervisningskoordinator for HELSAM (instituttet) og professor emeritus Dag Bruusgaard. 5

7 Eksternt finansierte vitenskapelige stillinger 1 Navn Stilling Annen stilling/kommentar AFE Straand, Jørund Forskn.leder 50% Professor UiO 50% Klovning, Atle Seniorforsker 30% Førsteaman. UiO 20%, fastlege 50% Fetveit, Arne Seniorforsker 20% Univ.lektor UiO 20%, fastlege 60% Jenum, Anne Karen Seniorforsker 40% Professor UiO 50%, prof II HiOA Romøren, Maria Seniorforsker 10% Postdoktor HSØ; fastlegevikar Nøtterøy Reiso, Harald Seniorforsker 10% Rådgiver ved Flåttsenteret og fastlege Arendal Gjelstad, Svein Seniorforsker 40% 10% Seniorforsker ASP; 50% Mediata AS Sundseth, Anne Cathrine Stipendiat 50% Midlertidig stilling fra Skonnord, Trygve Stipendiat 30% Midlertidig stilling fra Kristoffersen, Espen S Forsker 10% Midlertidig stilling fra ASP Lindbæk, Morten Faglig leder 30% Professor UiO 20%, fastlege 50% Gjelstad, Svein Seniorforsker 10% seniorforsker AFE 40%, Mediata AS 50% Grude, Nils Seniorforsker 10% Sykehuset Vestfold 100% NAFALM Rosvold, Elin Olaug leder NAFALM 50% Professor UiO 50% AHUS Haavet, Ole Rikard Forsker 20% 1.amanuensis 50%; fastlege 50% Sum: 15 personer 4.1 årsverk Eksternt finansierte teknisk-, administrative stillinger 1 Janssen, Siri Evju Rådgiver 100% AFE 50%; forskerskolen 50% Jensen, Siri Sr.rådgiver ASP 50% Stipendiat ASP 50% Mdala, Ibrahimu Statistiker AFE 70% 30% Avd. for samfunnsmed. NFR-gaveforsterkningsmidler(kortvarig mellomfinansiering av stipendiater) Østrem, Anette Vit.ass. 50% Tschudi-Madsen, Hedda Stipendiat 30% Skonnord, Trygve Stipendiat 30% frem til Sundseth, Anne-Cathrine Stipendiat 30% frem til Eide, Torunn Bjerve Stipendiat 20% Tidligere støttet med AFU-midler 1 AFE (Allmennmedisinsk ForskningsEnhet); ASP (AntibiotikaSenteret for Primærmedisin); NAFALM (Nasjonal Forskerskole i AllmennMedisin); NFR-gave (gaveforsterkningsmidler fra Norges ForskningsRåd); AHUS (Akershus UniversitetsSykehus frikjøpsmidler knyttet til psykiatriprosjekt) 6

8 Ph.D-stipendiater veiledet fra Avdeling for allmennmedisin stipendiater hvorav 16 har ansettelse andre steder enn ved Avdelingen Navn Stikkord tema Finansiering 2014 Veileder(e) ved Avd: H/M 1 Rognstad, Sture Legemidler/eldre - KTV UiO J.Straand (H), A.Fetveit (M) Sundseth, Anne Cathrine KTV/ Avh.skap l.midler Legat 3 EO Rosvold (H), J.Straand (M) Nyborg, Gunhild Legemidler og eldre KTV AMFF M.Brekke(H), J.Straand (M) Tschudi Madsen, Hedda Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF Kjeldsberg, Mona Sympt/plager blant pas i allm.pr AMFF D.Bruusgaard (H), J:Straand (M), B.Natvig (M) B.Natvig (H), J.Straand (M), D.Bruusgaard (M) Skjeie, Holgeir Akupunktur og spebarnskolikk AMFF M.Brekke (H), A.Fetveit (M) Skonnord, Trygve Akupunktur/uspes korsryggsmerter AFE/UiO Fetveit (H),Klovning &,Brekke (M) Brænd, Anja Legemiddelforsk i allm.pr AMFF A.Klovning (H), J.Straand (M) Eggemoen, Åse Ruth D-vit/gravide (STORK) AMFF AK Jenum/ P.Lagerløv (M) Shakeel, Nilam Svangersk/barseldepr. (STORK) AMFF AK Jenum(H) Danielsen, Sigurd Haugan Antibiotikaforskrivning AMFF S.Gjelstad (H), M.Lindbæk (M) Eliassen, Knut Eirik Flåttbårne sykdommer AMFF/UiO M.Lindbæk (H) Fagan, Mark Antibiotikabruk sykehjem AMFF M.Lindbæk (H) Fidjeland, Heidi Kreftpas i primærhelsetj. AMFF M.Brekke (H) Fossum, Guro Haugen Antibiotika gravide og barn ASP M.Lindbæk (H) Homlong, Lisbeth Helsetjenester hos 15-åringer NFR OR.Haavet (H), EO Rosvold (M) Knutsen, Kirsten Valebjørg D-vitamin UiO P.Lagerløv (H), M.Brekke (M) Næss-Andresen, Marthe- Lise Jern og anemi hos gravide AMFF AK. Jenum (H) Ruud, Sven Eirik Innvandrere og bruk av legevakt AMFF P.Hjortdahl (H), B.Natvig (M) Toftemo, Ingun Vekstmønstre hos barn AMFF P.Lagerløv (H), AK Jenum (M) Vik, Ingvild Ukomplisert cystitt i allm.praksis NFR M.Lindbæk (H), N.Grude (M) Bollestad, Marianne Ukomplisert cystitt i allm.praksis NFR M.Lindbæk (H), N.Grude (M) Aarseth, Guri Legeproduserte tekster AMFF AK Lie (H), B.Natvig (M) 7

9 Vallersnes, Odd Martin Akutte rusmiddelforgiftninger AMFF M.Brekke (H) Karterud, Hilde Nordahl 2 Medisinsk uforklarte symptomer OUS OR.Haavet (H) Fredheim, Terje 2 Psykiatri DNLF OR Haavet (M) Tine Grimholt 2 Psykiatri i allmennmedisin OUS OR Haavet (M) Dalbak, Lene 2 KOLS AMFF J.Straand (M) Waage, Christin Wiegels 2 Postpartum og forebygging (STORK) HSØ AK Jenum (H) Sletner, Line 2 Fødselsvekt og risiko (STORK) NFR/HSØ AK Jenum (M) Sommer, Christine 2 Vekt og metabolsk helse (STORK) HSØ AK Jenum (M) Richardsen, Kåre Rønn 2 Fysisk aktivitet hos gravide (STORK) KHS AK Jenum (H) Lappegard, Øystein 2 Samhandlingsreformen HSØ P.Hjortdahl (H) Østberg, Mette 2 Ungdommer og helse Ekstern P.Hjortdahl (M) Brandrud, Aleidis Skard 2 Kvalitetssystemer i helsevesenet HSØ P.Hjortdahl (M) Thorbjørnsen, Astrid 2 Bedre diab.kontroll med app NFR/HIOA/EU AK Jenum (M) Nordhagen, Hans Petter 2 Fastlegeveiledning fra NAV NAV EO Rosvold (M) Romskaug, Rita 2 The COOP RCT Study. NFR J. Straand (M) Aamland, Aase 2 MUPS og sykemelding AMFF Erik L Werner (H) Løchting, Ida 2 Kognitiv terapi ryggpasienter NFR EL Werner (M) 1 H = hovedveileder; M= medveileder 2 Ansettelse andre steder enn ved Avdeling for allmennmedisin 3 Gidske og Peter Jacob Sørensens Forskningfond Postdoktorstipendiater Kristoffersen, Espen S Medication Overuse Headache UiO Sideutdanning sykehus AHUS Sigurd Høye AB ved ØLI; 60% NFR Redaktør Tidsskriftet 20%, fastlege 20% Maria Romøren 3 IV-prosjektet Vestfold HSØ Seniorforsker AFE 10%, fastlegevikar Stipendiater ansatt hos oss men som ikke er tatt opp i ph.d-programmet: Navn Stikkord tema Lønnsmidler/stilling % Veiledere Jensen, Siri Kulturelle determinanter for AB-bruk ASP, 50% M. Lindbæk Øystein Holmedal Epikondylittstudien AMFF, 20% M Lindbæk Morten Olaussen Epikondylittstudien AMFF, 20% M Lindbæk 8

10 AFU-stipendiater mv. veiledet fra Avdelingen i 2014 Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) i Legefdoreningen er en støtteordning for småskalaforskning/ forsøke-seg-på-forskning for allmennleger (inntil maks. 6 månedsverk i støtte per prosjekt). Helt siden ordningen ble etablert på 1970-tallet, har landets allmennmedisinske akademi forpliktet seg til å veilede AFU-stipendiatene. AFU-stipend innebærer ikke ansettelse ved Avdelingen. AFU-stipend fungerer ofte som rekrutteringsordning for senere Ph.D-forskning. Navn Stikkord tema Lønn Veiledere Mats Foshaug Mykoplasmaprosjekt AFU M Lindbæk Fransesca Fog 1 Legemiddelgjennomgang i sykehjem AFU J Straand, HS Blix, 9 K Engedahl Ingrid Rolfsjord Sykebesøk fra legevakt til sykehjem AFU J Straand Mari Fiske Underernæring hos eldre m/ hj.spl. AFU J Straand, AH Ranhoff Mina Dahli Samarbeid fastlege-psykiater AFU/AHUS OR Haavet, M Brekke Svein Aarseth Ungdommer og fastlegen AFU OR Haavet Stig Bruset Fasteger, foregygging, frisklivssentral AFU S Høye, OR Haavet Jon Arne Holz Ultralyd v/? om ekstrauterint sv.skap AFU A Klovning Susanne Prøsch Terminbestemmelse hos gravide AFU A. Klovning Torunn Bjerve Eide QUALICOPC-studien AFU/AFE Oslo EO Rosvold, J Straand Gry Jerijervi Hvorfor ringer folk fastlegen AFU EO Rosvold Stein Jarle Pedersen Skuldersmerter i allmennpraksis AFU B Natvig, NG Juel, JI Brox Birgitta Skavoll Tyreoidealidelser under/etter sv.skap AFU AK Jenum, E Quikstad Pål Ager-Wick Ultralyddiagnostikk v/lårhalsbrudd AFU A. Klovning, NP Oveland Mona Solberg Akupunktur ved mixed inkontinens Masteroppg. A Klovning, T Alrek Sarah Frandsen Gran STUDPEP-prosjektet Ingen J Frich, M Lindbæk Kim Dysthe Henv.-tekst som kommunikasjon HSØ B Natvig, E Engebretsen Yngvar Dahle Iscjias i allmennpraksis HSØ B Natvig, AJ Haugen, L Grøvle Cahn le Nygård Pasientnær ultralydbruk AHUS A Klovning, M Glasø Tori F Halvorsen Spiseforstyrr. møte lege/pas AFU EO Rosvold, OR Haavet Marit Gjølme Henvisn. til sykehus, nærhet til lege AFU EO Rosvold Tori Seierstad Samhandling fastlege og BUP AFU M Brekke, OR Haavet Bent H Lindberg AB-forskr. kommunal legevakt AFU S Høye 1 Fransesca Fog fikk høsten 2014 innvilget offentlig sektor ph.d (Avd. for allmennmedisin/ Sykehjemsetaten Oslo kommune), ble tatt opp i ph.d-programmet og starter ph.d-prosjektet 2015

11 Undervisning av legestudenter Av professor Mette Brekke, Undervisningsleder, Avdeling for allmennmedisin Undervisningen i 2014 var sterkt preget av den pågående revisjonen av profesjonsstudiet i medisin «Oslo 2014». Dugnadsinnsatsen som Avdeling for allmennmedisin har nedlagt i den forbindelse, har vært betydelig. Som ett av de kliniske hovedfagene, er allmennmedisin inne i alle de åtte modulene som nå skal utgjøre legestudiet ved UiO. Det betyr at vi har vært/er med i åtte planleggingsgrupper. Disse jobber med læringsmål, læringsutbytte og timeplaner for faget. Som undervisningsansvarlig er jeg særdeles fornøyd med at dette arbeidet ser ut til å gå bra men det har ikke vært uten kamp. Kampen har bl.a. dreid seg om hvorvidt «Tidlig pasientkontakt» (praksisbesøk hos fastlege tidlig i studiet) skulle videreføres, hvilket er en hjertesak for oss og verdt å kjempe for. «Tidlig pasientkontakt» er et kvalitetsmål for utdanning av leger å miste dette ville være stikk i strid med alle idealer for framtidas legeutdanning. Nå er «Tidlig pasientkontakt» inne i alle de tre første modulene og omfanget er forblitt uendret og lektorenes arbeidssituasjon er dermed også avklart. Siden allmennmedisin er inne i alle studieår, kan vi satse på spirallæring. Studentene får nå høre om fastlegen, konsultasjonen, kommunikasjon, pasientsentrert metode og betydningen av tillit mellom lege og pasient allerede de første par ukene på studiet (Modul 1). Dette blir tatt opp igjen og videreføres i Modul 2, der de også lærer enkle kliniske undersøkelser. I Modul 3 skal de øve seg på mer spesifikke undersøkelser og mer avansert kommunikasjon. I Modul 4 den første kliniske modulen som inneholder øye og øre-nese-hals og nevrologi - satser vi sterkt på integrert undervisning, sammen med sykehuslegene. Vi har laget en mal for dette og legger arbeid ned i planlegging og forberedelser, og ser fram til å kjøre i gang våren Modulene 5 (psykiatri) og 6 (mor/barn) er under planlegging. I begge moduler får allmennmedisin en mer framtredende plass enn tidligere. Bl.a. er det nå at studentene skal lære av oss om svangerskapsomsorg og prevensjon som naturlig er. Modul 7 er hoved-terminen for allmennmedisin. Her jobber vi med å komprimere og forbedre undervisningen i forkant av praksisperioden. Og i særdeleshet har vi planer om å innføre en ny eksamensform «mappe-eksamen» - i denne modulen. Dette er krevende arbeid, som innebærer å kvalitetssikre praksisperioden som skal danne grunnlag for evalueringen. Selve eksamensperioden i etterkant av praksis vil igjen kreve dugnadsinnsats der alle ansatte vil måtte bli involvert. I Modul 8 den siste, integrerte kliniske modulen som ennå er under planlegging er også allmennmedisin sterkt inne i undervisning og avsluttende eksamen som både er såkalt OSCE-eksamen og klinisk stasjonseksamen i allmennmedisin der vi stiller med våre egne pasienter. Oppsummert: Stor innsats som involverer hele staben. Planlegging utprøving og evaluering skjer fortløpende. Dette gir oss anledning til å se faget som en helhet. «Tidlig pasientkontakt» blir videreført, og vi jobber med å kvalitetssikre praksisperioden i Modul 7 og å lage en god mappe-eksamen. Vi har planer om legevakts-praksis for alle (i Modul 4?) og sykehjems-praksis i Modul 8. Vi er i akutt behov for administrativ hjelp til å holde styr på dette! Og vi trenger stadig flere praksislektorer i Modul 7. Tidligere studidekan Per Brodal har sagt at «Fellesskap rundt undervisning er avgjørende for et godt arbeidsmiljø.» Det har vi! 10

12 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) Av professor Morten Lindbæk, leder av ASP Antibiotikaresistens er fortsatt et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt skyldes økende antall dødsfall i Europa resistente bakterier. Fokuset på One Health, hvor dyrehelse også trekkes inn i resistensperspektivet, har blitt enda tydeligere i I Norge understrekes dette av ESBL i kyllingfileter og MRSA i svinebesetninger. Det skjer fortsatt svært lite når det gjelder å utvikle nye antibiotika. Fordi 90 % av all antibiotika forskrives og brukes utenfor sykehus, er Antibiotikasenterets rolle viktigere enn noensinne for å fremme rasjonell og fornuftig antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Det er gledelig at antibiotikaresistens har kommet høyere på den politiske dagsorden i Norge i ASP deltok i en nasjonal ekspertkomite som i august leverte en rapport til helsemyndighetene. Rapporten omfattet anbefalte tiltak innen både matproduksjon, humanhelse, dyrehelse, og andre miljøtiltak. Rapporten gir grunnlag for økt satsning i 2015 med målsetning om å redusere antibiotikabruken med 30% i norsk humanmedisin. ASP har også vært aktive i fht Stortingetog har deltatt på flere møter og høringer med helsekomiteen og HOD. Diskusjonen er i gang om en lokal organisering av resistensarbeidet i tråd med Sveriges gode erfaringer. Samarbeidet på antibiotikaområdet nasjonalt har blitt styrket i I november ble de første antibiotikadagene arrangert på Gardermoen. Her var alle relevante miljøer representert. ASP har i 2014 videreutviklet det gode samarbeidet med det motsvarende nasjonale antibiotikaenteret for sykehus. Arbeidet med å utvikle en felles nettside er godt i gang. Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er fortsatt en hovedoppgave for ASP. Videre revisjoner vil skje elektronisk og bli implementert fortløpende. ASP har fullført arbeidet med å utvikle en app for smart-telefoner med de nasjonale retningslinjene. Appen er tatt i bruk av mange leger og studenter. En annan viktig oppgave i 2014 var undervisning av norske medisinstudenter i utlandet, spesielt Ungarn og Polen. I regi av Helsedirektoratet har vi deltatt på mange smittevernkonferanser for å styrke implementeringen av de nasjonale retningslinjene. ASP har også arrangert kurs for fastleger om retningslinjene. ASP er representert i redaksjonen for revisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med å implementere E-bug, et pedagogisk verktøy for grunnskolen, er godt i gang og vil bli fullført i 2015 i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Året 2014 har vært preget av konsolidering på forskningsfronten for ASP. Forskergruppen med fokus på infeksjoner, antibiotikabruk og resistens teller i dag 13 forskere fordelt på 14 prosjekter. ASP deltar i et stort EU-prosjekt om influensa som vil starte i ASP har vært godt representert på ulike kongresser i både inn- og utland. Vi har stadig vært synlige i media og har fulgt opp arbeidet med formidling via vår twitterkonto. Antall ansatte i ASP utgjør per i dag (mars 2015) 2.9 årsverk fordelt på 6 personer. Vi har styrket administrasjonen med en person med ansvar for revisjon av retningslinjene og websiden. For 2014 mottok senteret samme tildeling (2 mill NOK) over statsbudsjettet som foregående år. Selv om ASP på tampen av året fikk en ekstrabevilgning på 0.8 mill fra helsedirektoratet, er tildelingen fortsatt mindre enn tilsvarende andre kompetansesentra mottar. Dette begrenser muligheter for nye prosjekter, bl.a. slike som er rettet mot publikum. 11

13 Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) Av professor Elin Olaug Rosvold, leder av NAFALM og adm. rådgiver Siri Evju Janssen Nasjonal forskerskole i allmennmedisin startet opp i 2013, etter å ha fått tildelt 23,8 mill kroner fra Norges forskningsråd for en periode på åtte år. Forskerskolen er et allmennmedisinsk samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt Uni Helse i Bergen. Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for skolen. Skolen er et supplement til den allerede eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene og tilbyr kurs med tydelig allmennmedisinsk vinkling. Rekrutteringen av allmennmedisinske ph.d-studenter til forskerskolen har vært god, og skolen har per i dag 36 studenter fra ulike fagområder. (lege, sykepleie, antropologi, farmasi, samfunnsfag) fordelt på to kull. De forsker på temaer som influensa i allmennpraksis, medisinsk uforklarte plager og sykdommer, svangerskap og barseldepresjon i en multietnisk befolkning, språk i legeerklæringer, og livets slutt i sykehjem. En stor andel av studentene arbeider i klinisk praksis ved siden av sitt ph.d-studium. Skolens hovedaktivitet er NAFALM-seminaret, som markerer starten på Forskerskolen for årets nye studentkull. Her samles alle studentene som er tatt opp på Forskerskolen til egne kurs, fellesaktiviteter og evalueringer. Veilederne slutter seg til gruppen det siste døgnet. Det er også introduksjon til rekken av obligatoriske webseminarer som går gjennom vinteren. Den første vinteren gjennomfører studentene webkurset «Presentere, publisere, disputere». Her lærer de å skrive abstracts og lage postere, og alt er basert på eget prosjekt. I år ble en rekke av disse posterne også presentert på Primærmedisinsk uke. Dette var en fin måte å vise frem forskningsprosjektene til skolens studenter, og vi håper at posterne fra Forskerskolen blir et fast innslag på PMU og Nidaroskongressen i årene fremover. Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har opprettet en pris for forskere på ph.d-nivå. Denne ble utdelt for første gang på PMU 2014 og gikk til NAFALM-student Heidi Fidjeland for poster-presentasjonen "General practitioners experiences with and attitudes to cancer follow-up". Det obligatoriske webkurset for andreårsstudentene er «Den allmennmedisinske kanon». Kurset skal gjøre studentene kjent med sentral litteratur for allmennmedisinske fag og forskning gjennom å lese og diskutere i grupper. Gruppediskusjonene forgår via webseminarene, og studentene forbereder seg til seminarene ved å lese artikler og se en introduksjonsvideo hvor erfarne allmennmedisinske forskere kommenterer artiklene som er pensum. NAFALM-seminaret 2014 fant sted på Sundvolden i september. Her var begge studentkullene og flere av veilederne med. Denne gangen ble det kjørt tre parallelle kurs. Forskerskolen var spesielt glade for å ha professor Stuart Spencer, redaktør i The Lancet, med på laget. Han veiledet studentene om hvordan skrive gode abstracts og var også med på evalueringen av studentenes postere. Kirsti Malterud var ansvarlig for kurset MEDKVAL, Kvalitativ metode i allmennmedisinsk forskning, som ble avholdt i Bergen i mars. Professor Sandra Eldridge fra Queen Mary University of London foreleste på kurset om randomiserte kontrollerte studier i en allmennmedisinsk setting, som ble avholdt i Oslo i november. I 2014 var to av NAFALM-studentene på forskningsopphold utenlands, en ved University of Melbourne i Australia og en ved Stanford i USA. 12

14 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE-Oslo) Av professor Jørund Straand, forskningsleder AFE-Oslo Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Oslo er en faggruppe for anvendt allmennmedisinsk forskning ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Forskningsenhetens basisbemanning er eksternt finansiert over statsbudsjettet via Helsedirektoratet. AFE ble vedtatt opprettet ved landets fire medisinske fakultet i 2006 og driften kom i ved årsskiftet 2006/2007. AFE Oslo er ingen juridisk selvstendig organisasjon og stipendiater får bare unntaksvis midlertidige lønnsmidler via AFE-prosjektet. Stipendiatene har derfor per formalia bare AFE-tilknytning gjennom det at en eller flere veiledere har en stillingsbrøk lønnet fra AFE-prosjektet. Ved AFE Oslo prioriterer vi målrettet arbeid for å styrke infrastrukturen for allmennmedisinsk forskning i Norge. I 2013 ble Nasjonal forskerskole i allmennmedisin etablert etter at vi oppnådde midler fra Forskningsrådet. Administrasjonen av skolen (nærmere omtalt i denne årsmeldingen) er i Oslo. I 2014 har arbeidet med å etablere forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten fortsatt ("Allmenntann-nettverket"). I styringsgruppen sitter Guri Rørtveit (AFE Bergen, leder), Jørund Straand (AFE Oslo), Ivar Espelid (Odont.fak., UiO) og Kristin Klock (Odont, UiB). Svein Gjelstad (AFE Oslo) er med i arbeidsgruppe for allmennmedisin samt i fohold til planlegging av aktuelle IKT-løsninger. Våren 2014 ble arbeidet fulgt opp med et internasjonalt møte i Bergen. På forsommeren forelå sluttdokumentet fra den nasjonale strategiprosessen HelseOmsorg21 samt en evaluering av dette dokumentet fra det internasjonale konsulentbyrået RAND. Begge støttet opp under forslaget om å etablere forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten. Høsten 2014 ga Hdir Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Hordaland et oppdrag om å utrede nødvendige IKT-løsninger for innhenting av forskningsdata i tannhelsetjenesten, i praksiser knyttet til et forskningsnettverk. Norges Forskningsråd (NFR) utlyste i 2014 midler gjennom Infrastruktur-programmet. Prosjektet med forskningsnettverk ble da videreutviklet, og søknad om knapt 180 mill kroner over en prosjektperiode på 5 år ble sendt NFR i oktober Svar på søknaden ventes i juni Det europeiske EU-finansierte forskningsprosjektet QUALICOPC (Quality and costs in primary care) som både kartlegger allmennlegenes kliniske virksomhet og faktorer forbundet med pasienttilfredshet med tjenestene er også et samarbeidsprosjekt mellom de fire AFE-ne. Med dels AFU-midler samt midler fra Avdelingen har Torunn Bjerve Eide jobbet med dette prosjektet i Hun har etablert internasjonalt samarbeid med andre forskere på samme prosjekt, og planlegger å søke om ph.d stipend i De årlige tilskuddene fra HOD/Helsedirektoratet har vært svært begrensede og langt lavere enn forutsatt da AFE-prosjektet ble planlagt. Økningen de siste årene har bare kompensert for generell lønns- og prisstigning. Fordi tildelingen i 2014 var lavere enn forutsatt, har AFE Oslo prioritert lønnsmidler til ansatte framfor nedbemanning. Konsekvensen er at driftsmidler har gått til lønn mens driftsutgifter istedet har vært belastet Avdelingen. 13

15 Kort omtale av våre Ph.D prosjekt Navn på veileder ansatt ved Avdelingen er understreket. TEMA 1: LEGEMIDLER OG INFEKSJONER Antibiotika og infeksjoner Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk av antibiotika Stipendiat: Siri Jensen Veileder: Morten Lindbæk (H) Finansiering: ASP Prosjektet ønsker gjennom en kvalitativ studie å kartlegge om det kan være kulturelle årsaker og forskjeller som ligger til grunn for de store forskjellene i forbruk og resistensutvikling mellom Norge, Frankrike og Polen. Luftveisinfeksjoner og bruk av reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn Stipendiat: Guro Haugen Fossum Veileder: Morten Lindbæk (H), Kari Kværner (M) Finansiering: ASP Målsettingen er å få kartlagt bedre dagens forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos gravide og små barn, og eventuelle sammenhenger med bruk av R-legemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis: epidemiologi og RCT for å sammenligne effekt av ulike antibiotikaregimer ved erytema migrans. Stipendiat: Knut Eirik Eliassen Veileder: Morten Lindbæk (H), Harald Reiso (M), Dag Berild (M) Finansiering: AMFF/UiO Formålet med prosjektet er å skape viten om flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis (epidemiologi, diagnostikk, behandling og komplikasjoner). Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner, RCT. Stipendiat: Ingvild Vik Veileder: Morten Lindbæk (H), Nils Grude (M) Finansiering: AMFF/NFR Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i København og Universitetet i Lund. Formålet er å undersøke om behandling med ibuprofen ved ukomplisert cystitt gir like rask og god bedring av symptomer som behandling med mecillinam. 14

16 Diagnostisering og behandling av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon i allmennpraksis Stipendiat: Marianne Bollestad Veileder: Morten Lindbæk (H), Nils Grude (M) Finansiering: NFR Prosjektet har som mål å bidra til å sikre trygg klinisk praksis ved håndtering av ukompliserte cystitter i allmennpraksis og bidra til å redusere unødig antibiotikabruk og ledsagende antibiotikaresistens utvikling. Delprosjekt 1: det er gjennomført en studie for å vurdere om et spørreskjema kan identifisere kvinner med ukomplisert cystitt og identifisere kvinner med risiko for komplisert infeksjon. Delprosjekt 2: samarbeidsprosjekt med Ingvild Vik, formålet er å undersøke om behandling med ibuprofen ved ukomplisert cystitt gir like rask og god symptomlindring som behandling med mecillinam. Klinisk effekt av pivmecillinambehandling ved ESBL produserende bakterier påvist i urin. Stipendiat: Marianne Bollestad Veiledere: Nils Grude (H), Morten Lindbæk (M), Gunnar Skov Simonsen (M) (UNN/UiT) Medarbeidere: Monica Regine Romstad, SUS; Hans Johnny Schjelderup St Olavs hospital; Yngvar Tveten Sykehuset i Telemark, Ahus, Unilab Telelab, Vestre Viken Finansiering: NFR Dette er et prosjekt som springer ut av ph.d prosjektet til Vik og Bollestad, se over. Prosjektet er imidlertid ikke lagt opp som del av ph.d-prosjektene deres. Mindre studier og kasuistikker har vist klinisk effekt av pivmecillinambehandling (Selexid, Penomax) ved ESBL produserende bakterier påvist i urin. Hensikten med studien er å sammenligne det kliniske og mikrobiologiske utkommet av pivmecillinambehandling av UVI forårsaket av ESBL produserende bakterier E.coli med pivmecillinambehandling av ikke-esbl produserende E.coli UVI. Fastlegen til pasienter der det påvises ESBL produserende bakterier som angitt over vil bli kontaktet direkte av prosjektgruppen for å tilby deltagelse i studien til den enkelte pasient. Oppfølging av pasienten vil bestå i en konsultasjon hos egen lege med utfylling av et registreringsskjema og innlevering av en kontroll urindyrkningsprøve. Bruk av ciprofloksacin i primærhelsetjenesten med fokus på antibiotikabruk på sykehjem Stipendiat: Mark Fagan Veileder: Morten Lindbæk (H), Dag Berild (M), Harald Reiso (M) Finansiering: AMFF Prosjektet består av flere delstudier knyttet til bruk av ciprofloksacin utenfor sykehus Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og utdanningssted Stipendiat: Sigurd Haugan Danielsen Veileder: Svein Gjelstad (H), Morten Lindbæk (M) Finansiering: AMFF Formålet med prosjektet er å se på legesøkningsatferd og antibiotikaforskrivning ved luftveis- og urinveisinfeksjoner, og å se dette i lys av legenes tidligere oppholdsland og utdanningssted. 15

17 Antivirals for influenza-like Illness? An rct of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE (ALIC4E) Stipendiat Nicolay Harbin (tilsetting avtalt fra januar 2015) Norsk prosjektleder Morten Linbæk (hovedveileder) Finansieringskilde EU-midler (7.rammeprogram) EU-finansiert studie i regi av forskningsprosjektet PREPARE (Platform for European Preparedness Against (Re-) emerging Epidemics). Studien har en åpen, adaptiv-plattform med et randomisert design og har som primærmål å fastslå den mest effektive behandlingsmetoden (antiviral vs vanlig behandling) for influensa og influensalignende sykdom. Målgruppen er pasienter 1 år, som presenterer med influensalignende sykdom i primærhelsetjenesten, i perioder med bekreftet høy influensa forekomst. Målet er å få rekruttert 20 legesentre som skal rekruttere 80 pasienter hver influensasesong i 3 år, oppstart høsten Pasientene vil bli randomisert til 3 grupper der den ene gruppen vil motta vanlig influensa behandling, den andre oseltamivir og den tredje nitazoxanid. Studien koordineres fra Belgia (prof. Goosens) Forbedring av allmennlegers forskrivningspraksis Kollegabasert terapiveiledning (KTV) Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter: En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis. (KTV-prosjektet) Stipendiat: Sture Rognstad Veiledere: Jørund Straand (H), Arne Fetveit (M) Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR) Aldring øker i seg selv eldre menneskers sårbarhet overfor legemidler, og legemiddelbivirkninger kan redusere eldre menneskers livskvalitet og helse. Prosjektet ønsker å bruke kollegabasert terapiveiledning (KTV) for å fremme en mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter. Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre: en epidemiologisk undersøkelse blant hjemmeboende eldre og en Delphi-basert konsensusprosess for farmakologisk uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem med påfølgende epidemiologisk prevalensundersøkelse Stipendiat: Gunhild Nyborg Veiledere: Mette Brekke (H), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektets formål er å avdekke og karakterisere omfang av og prediktorer for potensielt uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter (70+ år) i Norge og å utvikle eksplisitte kriterier for uhensiktsmessig legemiddelbruk blant sykehjemsbeboere. 16

18 Kan kvaliteten på forskrivning av vanedannende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? Kollegabasert terapiveiledning (KTV) i allmennpraksis. Stipendiat: Anne C Sundseth Veiledere: Elin O Rosvold (H), Jan C. Frich (M), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektets formål er å kartlegge KTV-metodens effekter på kortere og på lengre sikt for å redusere forskrivning av vanedannende legemidler til eldre pasienter i allmennpraksis. Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people - The COOP Study. A randomised controlled trial Stipendiat: Rita Romskaug Veiledere: Torgeir Bruun Wyller (H), Jørund Straand (M) Finansiering: NFR The overall aim of this trial is to evaluate the effect upon patient-related endpoints of a semi-structured cooperation between geriatrician and family physicians on complex drug regimens in home-dwelling frail elderly patients. Annen legemiddelforskning Diagnostikk og behandling av astma og KOLS i allmennpraksis. Stipendiat: Lene Dalbak Veiledere: Hasse Melbye (H), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektet er et samarbeid mellom AFE Tromsø og AFE Oslo, og et delprosjekt av DIOLUP-studien, Bedre diagnostikk og behandling ved forverring av obstruktive lungesykdommer i allmennpraksis. Prosjektet består av to delprosjekt som begge omhandler obstruktive lungesykdommer, og hensikten er å skaffe mer kunnskap om hvordan man i allmennpraksis kan diagnostisere/ gradere alvorlighetsgrad av astma og KOLS BIMOH- Brief Intervention for medikamentoverforbrukshodepine Stipendiat: Espen Kristoffersen Veileder(e): Christofer Lundquist (H), Jørund Straand (M), Michael B. Russell (M) Finansiering: UiO-stipend I sin PhD-avhandling Brief intervention for Medication-Overuse Headache in primary care har lege og forsker Espen Saxhaug Kristoffersen vist at Brief Intervention (BI), en bestemt adferdrettet intervensjon, er en effektiv behandling av MOH som enkelt kan gjennomføres hos egen fastlege i en konsultasjon. Rundt halvparten av pasientene med MOH ble kvitt sin kroniske hodepine. Espen Kristoffersen disputerte og fikk sommer 2014 innvilget postdoktorstipend (UiO) 17

19 Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet Stipendiat: Anja Lyche Brænd Veileder: Atle Klovning (H), Jørund Straand (M) Finansiering: AMFF Prosjektet vil gi faktabasert oversikt og innsikt i legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis, som hovedsakelig skjer i regi av farmasøytisk industri. For allmennmedisinfaget er det av verdi å vite om forskningen er relevant for helsetjenesten og for allmennlegers yrkesutøvelse. Kunnskap om hva som faktisk skjer, er relevant bakgrunn for å sikre kvaliteten i allmennmedisinsk forskning og for å utvikle en strategi for klinisk forskning i allmennpraksis der legemiddelutprøvinger utgjør en viktig del. TEMA 2: ETNISITET, DIABETES, SVANGERSKAP, VITAMIN-D Vitamin D-mangel og etnisitet helseeffekter av vitamin D-tilskudd. Stipendiat: Veiledere: Finansiering: Kirsten Valebjørg Knutsen Per Lagerløv (H), Mette Brekke (M) AMFF, UiO Det ble påvist en høy forekomst av Vitamin D-mangel hos pasienter med muskelskjelettsmerter, tretthet og hodepine i en multietnisk allmennpraksis. En RCT-studie ble startet i samarbeid med Avd. for Samfunnsmedisin for å se på effekt av vitamin D-tilskudd primært på muskelkraft og sekundært på muskelsmerter, hodepine og andre helseutfall. Kandidatens 3. artikkel ble publisert høsten Kan ny teknologi (mobil-app) med og uten tilleggsrådgivning av diabetessykepleier bedre metabolsk kontroll og livskvalitet hos pasienter med type 2 diabetes en randomisert kontrollert studie med tre armer (RENEWING HEALTH - REgioNs of Europe WorkINg together for HEALTH) Stipendiat: Medveileder: Finansiering: Astrid Thorbjørnsen Anne Karen Jenum NFR/HiOA/EU I denne norske delen av et stort EU-prosjekt som involverer en rekke land om telemedisinske verktøy, ble det gjennomført en RCT med 3 parallelle armer fra november 2011 til desember

20 Svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo (STORK Groruddalen) Stipendiat: Nilam Shakeel Veiledere: Anne Karen Jenum, Egil Martinsen Finansiering: AMFF Prosjektets mål er å kartlegge forekomst av depresjon i svangerskap/ barseltiden og prediktorer for disse tilstandene, for dermed å kunne optimalisere svangerskaps- og barselomsorgen i primærhelsetjenesten for de aktuelle gruppene, forebygge samspillsproblemer mellom mor og barn som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon og forebygge samlivsproblemer som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon. Prediktorer for og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo (STORK Groruddalen) Stipendiat: Åse Ruth Eggemoen Veiledere: Anne Karen Jenum (H), Per Lagerløv (M) Finansiering: AMFF Dagens retningslinjer for behandling i svangerskapet er mangelfulle på dette punktet, og resultatene fra dette prosjektet vil bidra til å øke kunnskapene om sammenhengen mellom vitamin D-mangel hos gravide og helseutfall for mor og barn. Kandidatens 2. artikkel er innsendingsklar. Jernmangel og anemi under svangerskap og barseltid i en multietnisk befolkning (STORK Groruddalen) Stipendiat Marthe-Lise Næss-Andresen Veiledere Hovedveileder Anne Karen Jenum Medveileder Jens Petter Berg Finansiering AMFF På verdensbasis er jernmangel den hyppigst forekommende ernæringsmangelen og den vanligste årsaken til anemi. Kandidaten ser på forekomst av og prediktorer for jernmangel og anemi under svangerskap og i barseltid i ulike etniske grupper og på helseutfall hos barn av gravide med jernmangel og anemi. Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity (STORK Groruddalen). Stipendiat: Ingun Toftemo Veiledere: Anne Karen Jenum (H), Per Lagerløv (M) Finansiering: AMFF Kandidaten har skrevet en kvalitativ artikkel om synspunkter og erfaringer til foreldre med overvektige barn. Hun har i 2014 samplet inn oppfølgingsdata fra helsestasjonene på barna til mødrene I STORK Groruddalskohorten, og vil skrive to artikler på dette materialet. 19

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 6 Årets disputaser 9 Organisering, finansiering, og personell 11 Vitenskapelige

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Høydepunkter 2010 4. Bemanning 5. Forskningsprosjekter 6. Infrastruktur og intern fagutvikling 7. Nettverksarbeid

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Bort fra flaska opp på tredemølla Kontroversiell kompetanse FYSIOPRIM: Teori og praksis Lindring av uro i palliativ fase Takstgodkjenning til besvær RIKTIG UTSTYR

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2008 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Prosjekter 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2009 6. Infrastruktur og intern fagutvikling

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Helserelatert livskvalitet

Helserelatert livskvalitet 2.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Helserelatert livskvalitet Tariff 2014: Reell streikefare Unge velger korsbåndoperasjon Store endringer i NFF fra 1. juli Ny master i fysioterapi ved HiOA NYHET! Gymna

Detaljer

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 18 Store utfordringer i Finnmark Kongressen 2015 i boks Færre velger alternativt UNN gir gratis fysioterapi Nye grep i fedmefeltet innhold Fondet har gjennom

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Barnetannpleie som brobygger i Nord-Norge s. 2 4 Tannpleieren en viktig folkehelsearbeider s. 6 9 Nøkkelråd og nøkkelhull for sunt kosthold s. 12 13

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer