MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget på befaring. Hovedutvalget fortsetter møtet på møterommet i 4. etg. etter befaringen. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 92/13 93/13 94/13 PLAN FOR FOLKEHELSE - INNSPILL BUDSJETT INNSPILL BYGGING AV VEG FRAM TIL FRITIDSEIENDOMMEN GNR. 19, BNR. 52. DISPENSASJONSBEHANDLING. FORHÅNDSVARSEL OM OVERTREDELSESGEBYR NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. oktober Marit Midthaugen Rønningen leder

2 Lnr.: 9677/13 Arkivsaksnr.: 13/2501 Arkivnøkkel.: 140 G10 Saksbehandler: VIH Utskrift til: PLAN FOR FOLKEHELSE - INNSPILL Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Ungdomsrådet/hovedutvalg for levekår/hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk/eldrerådet/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å komme med følgende innspill: NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. oktober Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 Lnr.: 9679/13 Arkivsaksnr.: 13/2503 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: VIH Utskrift til: BUDSJETT INNSPILL Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Ungdomsrådet/hovedutvalg for levekår/hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk/eldrerådet/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å komme med følgende innspill: NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. oktober Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

4 NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 Saksbeh.: Henriette Hovdelien Arkivkode: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/13 Formannskapet Lnr.: 9654/13 Arkivsaksnr.: 13/2433 Arkivnøkkel: 150 Saksbehandler: HHO Utskrift til: BUDSJETT GANGS DRØFTING Sammendrag: Fremskrevet budsjett med rådmannens prioriterte tiltak og kutt, viser at Nordre Land kommune står med en utfordring på kr 11,42 mill. For å kunne drive budsjettprosessen videre er rådmannen avhengig av gode bestillinger fra formannskapets møte 2. oktober inn mot budsjettseminaret. Vedlegg: Regneark med den enkelte enhets rammer Samlet dokument konsekvensjusteringer Samlet dokument nye tiltak Samlet dokument 3 %-kutt Oversikt over investeringene Samlet dokument investeringstiltak Svar på innspill fra K-sak 35/13 Handlingsplan- og økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen presenterer nå en første samlet oversikt over nøkkelopplysningene i forbindelse med budsjettarbeidet i høst, og gir et foreløpig svar på de fleste av formannskapets innspill og bestillinger fra Handlingsplan-seminaret på Spåtind Sport Hotell i mai. Rådmannen vil arbeide videre med dette grunnlaget, fram mot formannskapsmøtet den 2. oktober, og videre fram mot budsjettseminaret 23. og 24. oktober. Det vi ved disse møtepunktene bli gitt utfyllende kommentarer og mer informasjon.

5 Kommunebidraget: Side 2 av 6 Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Bruk av mva-fond Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Bruk av disp.fond Fond Avsetn. til bundne fond Annet Ekstraord. Overført til invest 9500 Etablering av handlingsrom Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk SUM kommunebidrag Skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av Stolp-modellen. Det er der lagt inn en kommunal deflator (veid lønns- og prisvekst) for 2014 på 2,5 %, folketall på 6774 og en skattevekst på 5,2 %. Fra 2014 skal all momsen fra investering tilbake til investeringsregnskapet. Derfor er summene knyttet til dette satt like. Statlig kompensasjonstilskudd ble i 2012 mottatt med ca. kr 2,975 mill. Kompensasjonstilskuddet beregnes utfra husbankens gjennomsnittsrente på et kompensasjonsgrunnlag som årlig reduseres med 1/15-del. Det er gjennom 2013 ikke foretatt investeringer som kommer inn under denne ordningen. Det anbefales derfor at statlige kompensasjonstilskudd for 2014 settes til kr 2,9 mill. Renter på lån er beregnet ut fra dagens lånemasse. Der kommunen har fast rente er dette hensyntatt. Med en gjennomsnittlig rente for 2014 på 2,4 % på flytende lån, blir renteutgiftene for 2014 beregnet til kr 10,5 mill. Det er ikke hensyntatt eventuelle renter på lån som tas opp i En rente på 2,4 % er valgt med bakgrunn i en prognose for renten for utarbeidet av Kommunalbanken. Renteinntektene er holdt på samme nivå som budsjettet for På nåværende tidspunkt fremstår dette som realistiske poster også for 2014-budsjettet. Avdrag på lån er beregnet ut fra dagens lånemasse. Det er ikke hensyntatt eventuelle avdrag på lån som tas opp i Låneopptak i 2013 vil øke avdragsbelastningen i driften og budsjettet må derfor økes til kr 15,066 mill. I kommunebidraget er det lagt opp til en overføring fra drift til investering av inntektene fra utvidelsen av eiendomsskatten til å gjelde alle boliger og fritidsboliger. Med denne overføringen kan kommunen finansiere en vesentlig del av investeringene i 2014 med egne midler. Samtidig har kommunen friske driftsmidler til å kunne bemanne opp heldøgns bemannede omsorgsboliger på Øygardsjordet når de står klare i I kommunebidraget er det lagt inn en kolonne hvor etablering av handlingsrom i tråd med Handlingsplan er lagt inn. Det er her lagt opp til et handlingsrom knyttet til nettodriftsresultat

6 Side 3 av 6 på 0,5 % i 2014, 1 % i 2015, 1,5 % i 2016 og 2 % i Fylkesmannens anbefaling knyttet til sunn kommuneøkonomi er et netto driftsresultat over tid på minst 3 %. Totalt beregnet kommunebidrag for 2014 med disse forutsetningene blir kr 351,958 mill. Næring: Utbytte fra VOKKS er budsjettert på samme nivå som i Inntekter fra salg av konsesjonskraft er redusert med kr. 1,0 mill. sammenlignet med budsjettert inntektsnivå for Det er for 2013 budsjettert med en gjennomsnittlig strømpris på 30,67 øre. Statistikk for 2013 kan tyde på at denne prisen ikke vil nås i 2013, og det er derav naturlig å tro at det for 2014 bør budsjetteres med en lavere strømpris på salg av konsesjonskraft. 50 % av volumet på 38,5965 GWh er solgt for 27,866 øre/kwh. En inntekt fra salg av konsesjonskraft på kr 6,193 mill. tilsvarer en gjennomsnittspris på 26,9 øre/kwh (ved en kjøpspris på kr 10,86 Øre/kWh, noe som tilsvarer OED-prisen for 2013). Lønnspotten: Lønnspotten er avsatt med kr 7,458 mill. inklusive sosiale kostnader (kr 5,6 mill. pluss sosiale kostnader). Med en total lønnsmasse beregnet til kr 280 mill., gir dette en lønnspott tilsvarende en lønnsøkning i 2014 på 3 %. Lønnsoverhenget fra 2013 til 2014 er 1 %. Lønnsoverheng er den delen av lønna som var avtalt året før, men som ikke er utbetalt i inneværende år. Den nye lønna gjelder fra 1. mai. Således får den ikke en kostnad gjennom årets tolv måneder. Dersom man får et tillegg per 1. mai vil overhenget neste år være kostnaden for 4 måneder: Tillegg gitt 1. mai får en kostnad i år 1 for 8 måneder. Kostnaden for år 2 er 4 måneder. Framskrivning: Det er i framskrivningen lagt inn en lønnsvekst på 1,5 % fra budsjettet for 2013 (som framskrivningen tar utgangspunkt i) til budsjettet for Dette er i tråd med resultatet for lønnsoppgjøret for Det er lagt inn en prisstigning i 2013 på 1,5 %. I følge SSB har prisstigningen fra nyttår til september i år vært 1,6 %. Det er i budsjettet for 2014 lagt inn en løpende pensjonsutgift på 17,5 % av alle lønnsutgifter. Tidligere år har denne vært 15,5 %. Dette har vært for lavt, og prosentsatsen økes derfor i tråd med signaler fra KLP om utviklingen i pensjonsutgiftene. Det vil sendere i budsjettprosessen komme oppdaterte budsjetter fra KLP, og denne satsen kan derfor måtte justeres senere i prosessen. For medlemmer i Statens pensjonskasse er satsen 12,25 %. Budsjettet fra SPK blir kjent senere, og denne satsen kan derfor endres litt. Men en eventuell endring her vil ikke utgjøre de store summene. Enhetenes rammer: Forut for handlingsplanseminaret 28. mai kom alle enhetene med innspill knyttet til: - Konsekvensjusteringer - Nye tiltak - Kutt tilsvarende 3 % av rammen Alle innspillene er gjennomgått på nytt av enhetene, og finnes som egne dokumenter som vedlegg til denne saken. Rådmannens vurdering av de ulike tiltakene som enhetslederne har spilt inn, finnes i de samme dokumentene under den enkelte enhet. Rådmannen har utarbeidet en versjon av enhetenes rammer framskrevet etter forutsetningene beskrevet ovenfor, samt at konsekvensjusteringer er innarbeidet. I tillegg er nye tiltak som rådmannen anbefaler innarbeides i budsjettet lagt inn. Kutt i enhetene som ansees som

7 Side 4 av 6 akseptable ut i fra den økonomiske situasjonen kommunen er i, også lagt inn. Hvilke tiltak rådmannen ser å kunne prioritere, er synliggjort i de regnearkene for hver enhet som er vedlagt, ved at summen for tiltaket ligger inne i arket. Basert på dette står Nordre Land kommune med en økonomisk utfordring på kr 12,3 mill. ved inngangen til budsjettprosessen for Investeringer: Det er en omfattende investeringsliste som legges frem for 2014, og for økonomiplanperioden. Listen har gjennomgått en foreløpig prioritering for å sikre at investeringene er tiltak som må gjennomføres, samt at det totale omfanget er av en håndterbar mengde. En komplett liste over investeringsprosjektene som er spilt inn, finnes som vedlegg til saken. I tillegg er investeringsprosjektene beskrevet i dokumentet «Sammenfattet dokument investeringstiltak». Innspill fra handlingsplan- og økonomiplan seminaret: I protokollen fra handlingsplan- og økonomiplanseminaret i mai var det innspill som skulle følges opp av rådmannen. Hvert enkelt punkt er kort besvart i vedlegget Svar på innspill fra K-sak 35/13 Handlingsplan- og økonomiplan Innspillet knyttet til å kutte ut betalt spisepause må det jobbes videre med frem mot budsjettseminaret i slutten av måneden. Vurdering: Ved en framskrivning gjort etter forutsetningene beskrevet ovenfor og en innarbeidelse av kjente konsekvensjusteringer, hadde Nordre Land kommune en utfordring på kr 15,4 mill. Rådmannen har anbefalt nye tiltak tilsvarende kr 1,011 mill. av foreslåtte kr 12,466 mill. inn i budsjettet. Med den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, har rådmannen sett å kunne anbefale kutt summert til kr 3,78 mill. Utvidelsen av eiendomsskatten til å gjelde alle bolig- og fritidseiendommer i tillegg til verker og bruk, er beregnet å gi en inntekt i 2014 på kr 9,5 mill. Rådmannen anbefaler at hele denne inntektsøkningen brukes til å finansiere investeringer i På denne måten vil kommunen kunne finansiere mye av investeringene i 2014 med egne midler og slippe å foreta låneopptak. På denne måten spares kommunen for økte rente- og avdragsutgifter i årene som kommer. Hovedsiktemålet med dette er likevel å sikre at disse midlene ikke bindes opp i løpende drift fra 2014, men at de fra 2015 kan brukes som friske driftsmidler inn i bl.a. bemanningen av heldøgns bemannede omsorgsboliger på Øygardsjordet. Rådmannen vil derfor advare sterkt mot å binde de nye eiendomsskatteinntektene opp i drift fra 2014, og derigjennom gi kommunen en svært krevende utfordring i budsjettet for 2015 når de store omsorgsoppgavene skal fullfinansieres. Rådmannen har i samtlige budsjettprosesser de siste årene understreket betydningen av å styrke kommunens økonomisk handlingsrom. Dette er nå vedtatt av kommunestyret, og nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel. Formannskapet har videre i Handlingsplanseminaret i mai fastsatt konkrete mål for hvordan dette skal følges opp. Rådmannen har i beregningen av kommunebidraget, lagt opp til å følge formannskapets opptrappingsplan, og vil understreke viktigheten av at denne følges. Rådmannen har, ut fra den stramme økonomiske situasjonen fremover, informert samtlige enhetsledere om at det ikke er rom for nye driftstiltak, med mindre de er tvingende nødvendige. Utfordringen blir å klare å videreføre dagens høye og gode tjenestenivå. Rådmannen har derfor anbefalt svært få av de nye tiltakene fra enhetene. Rådmannens vurderinger av tiltakene fra den enkelte enhet, fremgår av dokumentene som er vedlagt saken.

8 Side 5 av 6 I tillegg er regnearkene knyttet til den enkelte enhets rammer vedlagt så man kan se den enhetenes rammer med tiltakene rådmannen har anbefalt. Investeringslisten som foreligger inneholder investeringsbehov som alle enhetene har spilt inn. I mange tilfeller er det Teknisk drift og eiendom eller IKT-avdelingen som er den med best kompetanse til å gjennomføre prosjektet for enhetene. Det er derfor viktig at det blir en politisk prioriteringsdiskusjon før de kan gå i gang med en fullstendig beregning av forventede utgifter for flere av prosjektene. For enkelte av prosjektene må det gjennomføres en mer grundig prisberegning før en eventuell bevilgning kan gis. Rådmannen legger til grunn at budsjettdokumentene så langt kan fungere som et godt grunnlag for formannskapets drøftinger, og for formannskapets bestillinger til rådmannen i den videre prosessen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet ønsker følgende avklaringer til formannskapsmøtet 23. og 24. oktober: NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. september Jarle Snekkestad rådmann Henriette Hovdelien Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 85/13 Behandling: Svein Rønningsveen innvilget permisjon fra kl , etter at saken ble tatt til behandling. Informasjon fra rådmannen: - Budsjett til Kontrollutvalg, GIL og KS-kontingent konsekvensjusteres. - Behov for styrking av lønnspott redusert med kr 2.4 mill., med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. - Økte inntekter fra konsesjonskraftsalg med ca. kr ,-, med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. Forslag fra Arnfinn Eng (BL) (jfr. Sak 83/13 Handlingsplan): - Forslaget om styrking av 50 % styrerressurs i Dokka barnehage prioriteres ikke. Forslag fra Liv Solveig Alfstad (AP): - Det tas inn etablering av 2 KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) på Landmo fra Oversikt over kommunens a-kontoutgifter til Samhandlingsreformen (for 2014) synliggjøres til neste møte.

9 Side 6 av 6 - Overføringer/tilskudd til lag og foreninger reduseres ikke i Reduksjoner i vedlikehold/tilskudd til private og kommunale veger tas ikke inn. - Innføring av halleie i Dokkahallen tas ikke inn. - Vurdere redusert åpningstid i visse barnehager, og kapasitetsutnyttelse i barnehagene (når tas nye avdeling i bruk på Øygardsjordet?). Ønsker oversikt over ledig kapasitet i barnehagene. - Vurdere årsaken til høye grunnskolekostnader pr elev. - Størrelse på avsetning til handlingsrom (kr ,-) og overføring av eiendomsskatteinntekter til investering (kr ,-) vurderes opp i mot samlet kutt-behov senere. Avstemning: I Samtlige forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet ønsker følgende avklaringer til formannskapsmøtet 23. og 24. oktober: - Budsjett til Kontrollutvalg, GIL og KS-kontingent konsekvensjusteres. - Behov for styrking av lønnspott redusert med kr 2.4 mill., med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. - Økte inntekter fra konsesjonskraftsalg med ca. kr ,-, med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. - Forslaget om styrking av 50 % styrerressurs i Dokka barnehage prioriteres ikke. - Det tas inn etablering av 2 KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) på Landmo fra Oversikt over kommunens a-kontoutgifter til Samhandlingsreformen (for 2014) synliggjøres til neste møte. - Overføringer/tilskudd til lag og foreninger reduseres ikke i Reduksjoner i vedlikehold/tilskudd til private og kommunale veger tas ikke inn. - Innføring av halleie i Dokkahallen tas ikke inn. - Vurdere redusert åpningstid i visse barnehager, og kapasitetsutnyttelse i barnehagene (når tas nye avdeling i bruk på Øygardsjordet?). Ønsker oversikt over ledig kapasitet i barnehagene. - Vurdere årsaken til høye grunnskolekostnader pr elev. - Størrelse på avsetning til handlingsrom (kr ,-) og overføring av eiendomsskatteinntekter til investering (kr ,-) vurderes opp i mot samlet kutt-behov senere. Rett utskrift: 11. oktober 2013

10 Lnr.: 9305/13 Arkivsaksnr.: 13/1896 Arkivnøkkel.: GNR. 27/38 Saksbehandler: SOF Utskrift til: Egil Berg, Føllingstadsveg 27, 2819 Gjøvik Kvalkon AS, Biristrandvegen 229, 2837 Biristrand Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 Lillehammer Kistefos Træsliberi AS, postboks 150, 2882 Dokka Anders Sæter, Leitet 14 B, 6650 Surnadal BYGGING AV VEG FRAM TIL FRITIDSEIENDOMMEN GNR. 19, BNR. 52, TILTAKSHAVER EGIL BERG, ANSVARLIG SØKER KVALKON AS. DISPENSASJONSBEHANDLING. FORHÅNDSVARSEL OM OVERTREDELSESGEBYR Sammendrag: Nordre Land kommune mottar den en søknad fra Kvalkon AS om tillatelse til å anlegge veg fram til fritidseiendommen gnr. 19, bnr. 52. Vegen er ca. 1,2 km lang og skal opparbeides fra eksisterende veg på gnr. 27, bnr. 38, over gnr. 19, bnr. 16 og fram til snuplass ved hytte på gnr. gnr. 19, bnr. 52. Kvalkon AS er ansvarlig søker og søker om ansvarsrett for utførelse av tiltaket. Vegen søkes anlagt i LNF-område og tiltaket er også innenfor 100- meters sonen langs vassdrag. Høringsuttalelser er mottatt fra Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Begge høringsinstanser fraråder at dispensasjon blir gitt. Nordre Land kommune mottar den brev fra Egil Berg om at vegen allerede er bygd. Vegen skal også benyttes til skogbruksformål. Ut fra en vurdering av innsparte transportkostnader og adkomstverdi ved skogkultur sett opp mot byggekostnadene på vegen vil nytten for skogbruket kunne svare for inntil 50 % av interessene i vegen. En slik «kombinasjonsveg» vil ikke være vesentlig i strid med hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra og en dispensasjon for bygging av vegen i LNF-område kan innvilges. Vegen er ikke anlagt slik at fri ferdsel langs vannet blir hindret. Kortversjon av forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 og 19-2 godkjennes anlegging av veg slik som omsøkt i søknad mottatt Det foreslås å gi forhåndsvarsel om at det vil kunne bli fattet vedtak om at Kvalkon AS, org.nr , i rollen som ansvarlig søker og ansvarlig utførende, ilegges et overtredelsesgebyr på kr ,- for å ha utført arbeider uten at tillatelse foreligger.

11 I henhold til plan- og bygningslovens 32-8, 3. ledd gis Kvalkon AS frist til 1. november 2013 med å komme med en eventuell uttalelse før vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr fattes. Det foreslås å gi forhåndsvarsel om at det vil kunne bli fattet vedtak om at Egil Berg, i rollen som tiltakshaver, ilegges et overtredelsesgebyr på kr ,- for å ha utført arbeider uten at tillatelse foreligger. I henhold til plan- og bygningslovens 32-8, 3. ledd gis Egil Berg frist til 1. november 2013 med å komme med en eventuell uttalelse før vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr fattes. Saksdokumenter (ikke vedlagt): : Søknad mottas fra Kvalkon AS om tillatelse til å anlegge veg til fritidseiendommen gnr. 19, bnr : Nordre Land kommune, høringsbrev, saken sendes på høring til Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune : Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland : Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune : Nordre Land kommune mottar brev fra Egil Berg. Saksopplysninger: Nordre Land kommune mottar den en søknad fra Kvalkon AS om tillatelse til å anlegge veg fram til fritidseiendommen gnr. 19, bnr. 52. Vegen er ca. 1,2 km lang og skal opparbeides fra eksisterende veg på gnr. 27, bnr. 38, over gnr. 19, bnr. 16 og fram til snuplass ved hytte på gnr. gnr. 19, bnr. 52. Kvalkon AS har undertegnet søknaden som ansvarlig søker og har også søkt om ansvarsrett for utførelsen av terrengarbeidene. Vegen søkes anlagt i LNF-område og tiltaket er også innenfor 100-meters sonen langs vassdrag. Kommunen behandler derfor søknaden som en dispensasjonssøknad fra både LNF-formålet og fra forbud mot tiltak i 100-meters sonen. Eierforhold: Gnr. 27, bnr. 38: Anders Sæter Gnr. 19, bnr. 16: Kistefos Træsliberi AS Gnr. 19, bnr. 52: Egil Berg Egil Berg, eier av fritidseiendommen gnr. 19, bnr. 52, og AS Kistefos Træsliberi, eier av gnr. 19, bnr. 16, har i januar 2013 inngått slik avtale:

12 Dette kartvedlegget er vedlagt avtalen mellom Egil Berg og AS Kistefos Træsliberi:

13 Den sender Nordre Land kommune saken på høring til Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune. Høringsbrevene lyder slik: Den mottok kommunen en søknad om tillatelse til tiltak for opparbeidelse av veg fra eksisterende veg på 27/38 og fram til ny snuplass ved hytte på 19/52 jfr. innsendt kart. Da omsøkt veg skal ligge på annenmanns grunn så er det utarbeidet en avtale mellom tiltakshaver av 19/52 og grunneier av 19/16. Det er ikke lagt ved noe avtale med grunneier av 27/38 ettersom meste av vegen skal ligge på denne eiendommen. Her har grunneier blitt nabovarslet om tiltaket ved at han har signert og krysset av for mottatt varsel og samtykke til tiltaket. For omsøkt område foreligger det ikke godkjent reguleringsplan, slik at det er kommunedelplanens arealdel , vedtatt i kommunestyret den i sak. 22/99 som er overordnet plan, der området er avsatt til LNF-1 område. I tillegg skal tiltaket utføres innenfor 100 meters sonen til vassdrag. Da omsøkt tiltak skal utføres i et LNF-1 område og innenfor 100 meters sonen til vassdrag i kommuneplanens arealdel så blir denne saka sendt på høring/uttale til dere som statlige berørte instanser i sånne saker for å komme med en uttale før endelig behandling av saken. Da det gjelder opparbeidelse av en veg til en fritidseiendom, og det er en veg som kan benyttes av berørte grunneiere til skogsdrift stiller vi spørsmål til om denne saken må behandles med dispensasjon ettersom det er flere som kan benytte vegen? Kommunen ønsker også merknader på andre ting som en må ta hensyn til ved behandling av omsøkt tiltak. Vi håper på en rask tilbakemelding i denne saka. Fylkesmannen i Oppland har i brev av kommet med slik høringsuttalelse: Konklusjon På bakgrunn i hensynet til inngrepsfrie naturområder, strandsone og uheldige presedensvirkninger frarår Fylkesmannen at det gis dispensasjon i saken og ber om å få tilsendt kommunens vedtak så snart det foreligger. Bakgrunn for saken Hytteeier av gnr. 19, bnr. 52 i Nordre Land kommune har søkt om å opparbeide vei frem til eiendommen. Strekning er ikke eksakt oppgitt, men ut i fra grov oppmåling i kart kan det dreie seg om lag 1200 m. Omsøkt tiltak ligger i LNF-område og innenfor større sammenhengende naturområde, som i ifølge kommuneplanens arealdel for Nordre Land , bør sikres mot nye tekniske inngrep som ikke har direkte tilknytning til landbruksnæringa. Fylkesmannens merknader Fylkesmannen gjør oppmerksom på at naturmangfoldlovens prinsipper i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved offentlig beslutningstaking, og at vurderingen skal framgå av beslutningen. Vi ber om at vurderinger etter nml innarbeides i saksutredningen. Omsøkt vei vil føre til reduksjon i inngrepsfrie naturområder (INON). Inngrepsfrie naturområdene forsvinner blant annet gjennom mange små inngrep. Summen av en slik bit-for-bit-nedbygging kan føre til store tap av gjenværende inngrepsfri natur. Regjeringen forventer at hensyn til inngrepsfrie naturområder uten tyngre tekniske

14 inngrep, INON-områder, vektlegges i planleggingen, jfr Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni Tiltaket grenser i tillegg til Mjellvatnet. Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap og vassdragsbelter jf. St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringen miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Veien vil bli liggende godt synlig i terrenget, mellom sti og Mjellvatnet. Fylkesmannen vil videre bemerke at vi savner en vurdering av hvilke presedensvirkninger saken kan få. Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan, og vegen vil være et stort inngrep som kun vil gi veg til ei hytte. Vi mener at en dispensasjon i saken kan gi svært uheldige presedensvirkninger. Dersom det ønskes å lage vei til skogbruksformål minner vi om forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål av 20. desember Oppland fylkeskommune, regionalenheten, har den kommet med følgende høringsuttalelse: Bakgrunn for saken Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å opparbeide vei frem til eiendommen gnr. 19 bnr. 52. Omsøkt tiltak ligger i et større sammenhengende naturområde avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Hensikten med LNF-områder er å sikre arealbruken mot nye tekniske inngrep som ikke har direkte tilknytning til landbruksnæringa og ivaretagelse av natur- og friluftsområder. Merknad fra Regionalenheten Formålet med vegen er, etter det vi kan se, å lage biladkomst til hytteeiendommen. Det kommer ikke klart fram om vegen også skal fungere som skogsbilveg for berørte landbrukseiendommer. Det er ikke angitt hva slags fundamentering og bredde tiltaket er tenkt å ha. Slik vegen er tegnet inn på vedlagte kart mener vi at vegen vil gi et stort terrenginngrep og vil kunne få en uheldig landskapsvirkning. Slik vegen er tegnet inn på kartet vil den dels overlappe og dels gå tett inntil stien som går opp til høyden over vannet. Det er grunn til å tro at etablering av vegen vil forrige opplevelsen av denne toppen som turmål. Vi mener kommunen bør vektlegge hensynet til friluftsliv og de verdier som ligger i dette uberørte området i tilstrekkelig grad. I tilfelle det skulle bli aktuelt å anlegge veg i dette området mener vi kommunen må sette krav til at vegen legges skånsom i terrenget og at vegen ikke legges opp i høyden, men følger høydekurvene rundt denne toppen. I tilfelle kommunen skulle gå inn for dispensasjon må det settes vilkår om bredde på vegen, og plassering og fysisk utstrekning av snuhammeren. En eventuell snuhammer må også prosjekteres og legges på et sted som gir minst mulig terrenginngrep. Tiltaket ligger i nærheten av Mjellvatnet, i stor grad mindre avstand enn 100 meter. Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap og vassdragsbelter jf. St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Vi minner om at vurderinger etter nml skal innarbeides i saksutredningen samt at det må belyses hvilke presedensvirkninger saken kan få. Kulturarvenheten uttaler seg ikke til denne saken.

15 Konklusjon Vi mener at tiltaket vil kunne gi større ulemper enn fordeler, og frarår kommunen fra å gi dispensasjon til dette tiltaket slik saken er opplyst pr. i dag. I tilfelle kommunen går inn for at denne fritidseiendommen skal kunne anlegge adkomstveg ber om at kommunen utreder saken nærmere og mer detaljert før vedtak, og fortrinnsvis sender saken på ny høring. Vi ber om å få et eventuelt vedtak i saken tilsendt for å kunne vurdere å påklage dette. Den mottar Nordre Land kommune brev fra Egil Berg. Brevet lyder slik:

16 Vurdering: Plan- og bygningsloven sier følgende om dispensasjonsbehandling: Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav

17 og forbudet i Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Vurdering av vegen i forhold til landbruksformål og inngrepsfrie naturområder: Det er søkt om bygging av ca meter enkel bilveg langs Mjellvatnet. Det er gjort skriftlig avtale på at vegen skal kunne benyttes til skogbruksformål av Kistefos Træsliberi AS. Den nye vegen er planlagt som en forlengelse av eksisterende skogsbilveg. Den vil dekke et område på ca. 400 dekar. Det er stor andel ungskog i området og relativt liten andel hogstmoden skog. Vegen vil derfor i tillegg til å redusere kostnader ved avvirkning også ha en verdi i forhold til adkomst ved skogkulturtiltak. Ut fra en vurdering av innsparte transportkostnader og adkomstverdi ved skogkultur sett opp mot byggekostnadene på vegen vil nytten for skogbruket kunne svare for inntil 50 % av interessene i vegen. Interessene i vegen vil være knyttet til adkomst til hytta og til skogsdriften i området. Rådmannen mener at skogbruksinteressene vil ha den største økonomiske nytten av vegen, mens hytteadkomsten vil dominere i bruk. Ut fra denne vurderingen vil det være mest riktig å behandle søknaden i henhold til plan- og bygningsloven og som en dispensasjonssak, men at en ved behandling av saken også må trekke inn vurderinger etter forskrift om planlegging og bygging av veger til landbruksformål. Vegen vil berøre randsonen til en INON figur. Figuren er definert som 1-3km fra tekniske inngrep. Innenfor denne figuren er det både eksisterende hytter og traktorveger. Det drives et aktivt skogbruk innenfor området og det ville vært uproblematisk å godkjent en ny traktorveg til skogbruksformål i den omsøkte traseen. Rådmannen mener at det ikke vil ha vesentlig betydning for området som helhet om vegen bygges med en slik at standard at den også kan dekkebehovet som adkomst til ei hytte.

18 Vurdering i forhold til 100-metersbeltet langs vassdrag: I plan- og bygningslovens 1-8 heter det: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Det er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Nordre Land kommune har i sin kommuneplan følgende bestemmelse: BRUK OG VERN AV VASSDRAG: Det er i kommunen ikke tillatt å føre opp anlegg og bebyggelse langs vassdraget nærmere enn 100 m fra strandlinja målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannføring, som angitt i PBL 20-4, annet ledd, pkt. f. Dette er ikke til hinder for at det kan bygges båthus og pumpeanlegg for jordvatning etter tillatelse fra bygningsmyndighetene. Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap og vassdragsbelter (jfr. St.meld. nr. 26 ( ). Problemstillingen i denne saken blir om vegen hindrer allmennhetens tilgjengelighet til Mjellvatnet. Store deler av omsøkt veg ligger i en avstand av mellom 170 meter og 70 meter fra Mjellvatnet. Når vegen nærmer seg tiltakshavers eiendom er vegen tenkt anlagt nærmere Mjellvatnet. Avstanden er her i følge tilsendt situasjonsplan mellom 60 meter og 20 meter. Vegen er ikke tenkt anlagt slik at fri ferdsel langs vannet blir hindret. Vurdering etter 8-12 i naturmangfoldloven: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Kart i forhold til Naturbase, Artsdata, MIS og kulturminnesøk/askeladden er sjekket ut og vegen kommer ikke i konflikt med dokumenterte miljøverdier. Sammenstilt med kommunens base over naturtyper og artsdata vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende. 9. (føre-var-prinsippet) Kunnskapsgrunnlaget om miljøverdiene i området er gode og inngrepet er begrenset i omfang. Det er derfor ikke grunnlag for å vektlegge føre-var prinsippet vesentlig i denne saken. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) Ikke relevant i forhold til inngrepets omfang. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Ikke relevant. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

19 Veganlegget vil benytte stedegne masser og bygges lett i terrenget. Inngrepet vil derfor være relativt begrenset i omfang. Vurdering av presedensfare: Siden vegen er en kombinasjonsveg, privat veg til fritidseiendom og veg som for skogbruket vil kunne svare for inntil 50 % av interessene i vegen, er ikke presedensfaren stor. Det betyr at veger som ønskes bygget kun til adkomst til fritidseiendommer ikke vil bli vurdert i samme kategori som vegen i denne saken. For å redusere faren for at andre tiltakshavere skal utføre arbeider før tillatelse foreligger bruker kommunen muligheten for ileggelse av overtredelsesgebyr. Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr i dette tilfellet blir vurdert senere i denne saken. Konklusjon: Vegen skal også benyttes til skogbruksformål. Ut fra en vurdering av innsparte transportkostnader og adkomstverdi ved skogkultur sett opp mot byggekostnadene på vegen vil nytten for skogbruket kunne svare for inntil 50 % av interessene i vegen. En slik «kombinasjonsveg» vil ikke være vesentlig i strid med hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra og en dispensasjon for bygging av vegen i LNF-område kan innvilges. Fri ferdsel i 100-metersbeltet langs Mjellvatnet blir i dette tilfellet ikke hindret av at vegen blir bygget. Hensynet til inngrepsfrie naturområder blir vurdert å ikke være av en slik viktighet at vegen må tilbakeføres til opprinnelig terreng og vegetasjon. Presedensfaren er ikke stor i denne saken siden vegen er en «kombinasjonsveg» av privat veg og veg til skogbruksformål. Presedensfaren for at andre tiltakshavere skal utføre arbeider før tillatelse foreligger blir forsøkt redusert ved at rådmannen foreslår at det gis forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr. Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr: Plan- og bygningsloven 20-1, 1. ledd, bokstav l: Tiltak som krever søknad og tillatelse Med mindre annet framgår av 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse: l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass Plan- og bygningslovens 32-8, 1. ledd, bokstav b: Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse

20 Etter denne paragrafen kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er «forsettlig eller uaktsom». Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. Bygningsmyndigheten finner at det i dette tilfellet er foretatt en forsettlig eller uaktsom overtredelse av to parter: Kvalkon AS, org.nr , i rollen som ansvarlig søker og ansvarlig utførende, har utført arbeid uten at tillatelse foreligger. Bygningsmyndigheten forventer at et foretak som søker om ansvarsrett er klar over at arbeider ikke kan utføres før det foreligger tillatelse til å starte arbeidet. Tiltakshaver Egil Berg har gitt klarsignal til ansvarlig utførende om at arbeidet kan utføres på et tidspunkt hvor søknaden om tillatelse til tiltaket ikke er behandlet. Bygningsmyndigheten forventer at tiltakshaver er inneforstått med at omsøkte arbeider ikke kan påbegynnes før det er gitt tillatelse til oppstart av arbeidene. Signeringen av søknaden om tillatelse til vegbyggingen: Byggesaksforskriften, 16-1, bokstav a: Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til g. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til g. a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 20-1 og 20-2 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr: 1. inntil kr der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 2. inntil kr der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 3. inntil kr der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. Byggesaksforskriften, 12-4, bokstav a: Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.10.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer