Barn og unges behov for fysisk aktivitet. Kva konsekvensar får det i dagens samfunn? Sittetid, voksne. Minutter i gjennomsnitt per dag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25.11.2010. Barn og unges behov for fysisk aktivitet. Kva konsekvensar får det i dagens samfunn? Sittetid, voksne. Minutter i gjennomsnitt per dag"

Transkript

1 Per Egil Mjaavatn, NTNU/Nasjonalt råd for fysisk aktivitet: Barn og unges behov for fysisk aktivitet. Kva konsekvensar får det i dagens samfunn? Miljøhelg Sogn og Fjordane fotballkrets Sittetid, voksne. Minutter i gjennomsnitt per dag 1 Portugal (200 min) 10 Canada 2 India 11 Spania 3 Colombia 12 Belgia 4 Kina 13 Sverige 5 Brasil 14 Liauen 6 Australia 15 Norge (350 min) 7 USA 16 Taiwan 8 New Zealand 17 Saudi Arabia 9 Argentina 18 Japan (400 min9 1

2 Aktivitetsnivå Norge USA Prosent av befolkningen ulike aldersgrupper som tilfredsstiller anbefalingene. Helsedirektoratet 09 2

3 Kolle 09 Kolle 09 Norge 2006: 91% av 9 årige gutter og 75% av 9 årige jenter Tilfredsstiller gjeldende anbefalinger om minimum 60 minutter variert daglig fysisk aktivitet. 54% av 15 årige gutter og 50% av 15 årige jenter har et aktivitetsnivå som er i tråd med anbefalingene. Aktivitetsnivået for 9 åringer i Oslo har økt fra 2000 til 2006 med 10% for jentene og 5% for guttene, men både 9 åringene og 15 åringene har økt sin kroppsmasseindeks (BMI). Kondisjonen har gått ned. Både jenter og gutter er generelt mer aktive om hverdagene enn i helgene! 3

4 Vektstatus blant voksne i Norge 2008/2009 N=3276 Vektstatus Menn Kvinner Totalt Undervektig 0,2 1,7 0,9 Normalvektig Overvektig Fedme Når det gjelder fedme er Norge i dag der USA var Når det gjelder overvekt totalt er vi på nesten samme nivå, men det er en større andel overvektige i den norske befolkning enn det er i den hvite befolkning i USA Norsk studie av utviklingen fra : Forekomsten av overvekt og fedme (selvrapportert)blant norske 8. klassinger økte med 57 % og 108 % for guttene og 47 % og 83 % for jentene Fra 1970 til 2010 er andelen barn og unge med fedme i Europa blitt 10 ganger større! Relativt sett størst økning av overvekt blant de yngste. 4

5 Stillesittende aktiviteter foran PCen Norske gutter på topp i Europa mht PC bruk Enorm økning fra 2001 til 05, spesielt blant jentene Tid til TV titting holdt seg forholdsvis stabil Norske tenåringsgutter sitter i snitt 44 t/uke; etter skoletid Gutter 11 år år år Jenter 11 år år år Fysisk utvikling Mye fysisk aktivitet i barndommen er en forutsetning for normal fysisk utvikling. Økt sittetid er en trussel mot barnas fysikk Fysisk inaktivitet er sterkt forbundet med overvekt hos barn. God aerob kapasitet reduserer risikoen for å utvikle en rekke sykdommer i voksen alder. Fysisk aktivitet hele livet med innslag av moderat til intensiv fysisk aktivitet er viktig. 5

6 Fysisk form hos gutter og jenter Diabetes type 2 (Forebyggende)) Tarmkreft Brystkreft Depresjon Muskel skjelettlidelser Sannsynlig Kolle 2009 Levealder Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse Antall brukere av diabetesmedikamenter Koronar hjertesykdom Slag Blodtrykk Sannsynlig Kolesterol Overvekt og sentral fedme Reseptregisteret/Bård Kulseng, St. Olavs hospital 6

7 Psykiske lidelser hos barn og unge 15-20% av alle barn og unge i Norge har psykiske plager som påvirker deres funksjonsnivå. Ca 8% av norske barn og unge har en psykisk lidelse som krever behandling. Høyest andel blant ungdom, lavest blant førskolebarn. For barn under 3 år er forekomsten ukjent. Sosiale ulikheter i helse i Norge forekommer i alle aldersgrupper gjelder for begge kjønn er store uansett mål på sosial status gjelder for mange ulike mål på helse har vedvart over tid, og er kanskje i ferd med å øke danner en gradient: jo høyere sosioøkonomisk status, dess bedre helse er ikke mindre enn i Vest Europa for øvrig De fleste store dødsårsaker er skjevfordelt 7

8 Figur viser dødeligheten blant åringer fordelt på 20 like store inntektsgrupper. Venstre i figuren er lavest inntekt, mens til høyre høyest inntekt. Kolle 2009 Politikernes møte med idretten, Trondheim Levetidsgevinster ved økt fysisk aktivitet FRA INAKTIV 30 ÅRING TIL MEGET FYSISK AKTIV Menn: 7.8 år Kvinner: 7.3 år Antall år uten sykdom, relatert til fysisk aktivitet FRA INAKTIV 30-ÅRING TIL MEGET FYSISK AKTIV Menn: Kvinner: 4.0 år 4.8 år (Sørensen J og Andersen LB, 2006) 8

9 Statens bidrag til å norsk idrett var i kroner. Dertil kommer kommunale tilskudd utenfor statens ramme, private tilskudd, medlemsavgifter og dugnadsinnsats. I Idrettspolitisk dokument for tingperioden slås det fast at det skal være et sentralt mål å fremme god helse i befolkningen. I alderen 6 12 år deltar 75% i organisert idrett. 60% er gutter. I alderen år deltar 40% av guttene og 34% av jentene i organisert idrett. Av budsjettet på 897 millioner kroner ble totalt 19 millioner i 2009 avsatt til idrett og skole og folkehelsearbeid. 11,2 millioner av disse var øremerkede tilskudd fra Helse og Omsorgsdepartementet. 9

10 Kolbjørn Rafoss, Høgskolen i Finnmark: Idrettsanlegg i Nordland En kartlegging og analyse av bruk og brukere i fem treningshaller for fotball Et sentralt spørsmål var om etableringen av hallene førte til økt idrettsdeltakelse. Studiet av det enkelte lokalsamfunn viste at det ikke var noen økning i antall aktive som deltok i fotballkretsenes seriespill. Tendensen var at deltakelsen gikk tilbake etter at hallene var bygd; en nedgang i deltakelse som i hovedsak skyldtes at det ble færre voksne som deltok. Hallene ble i liten grad benyttet til andre idrettsaktiviteter enn fotball Noen flere resultater: 1. Konkurranseaktive kvinner/jenter i aldersgruppen år, disse trente like ofte og deltok i flere idrettsaktiviteter enn sine jevnaldrende menn/gutter. 2. Menn i alderen år, denne gruppen trente oftest i hallene 3. Mannlige bedriftsidrettsutøvere over 36 år. Denne gruppen hadde den lengste sesongen inne i hallene, og brukte i liten grad andre idrettsanlegg. Med økende alder får hallen større betydning som arena for mannlige hallbrukere. Tre av fire svarte at de oftest trente i idrettslag eller bedriftsidrettslag. En stor gruppe En effekt av hallene var en økende prestasjonsorientering blant aldersbestemte utøvere. Dette er en prosess som kan identifiseres med en økende konkurranseorientering og spesialisering. Denne prosessen, eller sportifiseringen, hvor presta sjoner blir målt i en rasjonell ramme, førte til flere aldersbestemte turneringer i vintersesongen og en utvikling i retning av å gjøre fotball til helårsidrett nedover i aldersgruppene. Et tredje kjennetegn på sportifiseringsprosessen var at det i enkelte haller ble etablert seriespill for alders bestemte lag aktive hadde hallen som sin viktigste treningsarena. 10

11 Konklusjon: Anleggene i denne under søkelsen ser ikke ut til å ha noen rekrutterende effekt i den forstand at det er blitt flere aktive. 700 millioner spillemidler årlig til idrettsanlegg for de som fra før er mest aktive? Lengre sesong og økt konkurranseorientering blant barn og unge Fødselsdato for landslagsutøvere % av utøverne. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. håndball langrenn og skøyter fotball Landslag i langrenn, 2009/2010 Petter Northug 6 januar Morten Eilifsen 6 januar Øystein Pettersen 19 januar Astrid Uhrenholdt Jacobsen 22 januar Børre Næss 23 januar Johan Kjølstad 9 mars Celine Brun-Lie 18 mars Marit Bjørgen 21 mars John Kristian Dahl 27 mars Ola Vigen Hattestad 19 april Kristin Størmer Steira 30 april Anders Gløersen 22 mai Eldar Rønning 11 juni Therese Johaug 25 juni Tord Asle Gjerdalen 3 august Simen Østensen 4 august Tore Ruud Hofstad 9 august Marthe Kristoffersen 11 august Martin Johnsrud Sundby 26 september Odd-Bjørn Hjelmeset 6 desember 11

12 Talent er det evne og mulighet eller prestasjonsnivå på et tidlig alderstrinn? Bloom (1985) studerte de 25 beste i verden innen et utvalg idretter. Under 10% hadde et prestasjonsnivå i års alderen av en slik kvalitet at det indikerte de ville bli verdensenere. Høyde-vekt 1.klasse Individuell tilpasning er nødvendig VEKT(kg) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Jente Gutt En individuell tilnærming tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og målsettinger og tilpasser opplegget til individet og ikke omvendt. Ved å gjøre dette legger en til rette for to viktige fundament for fremgang, nemlig motivasjon og kontinuitet. 20,0 15,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 HØYDE (CM) 12

13 Allidrett og aktiv idrett blant åringer.(% aktive) N= Allidrett Ikke allidrett 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn fram til og med 12 år. 2. Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi en opplæring og innføring i flere idretter. Mjaavatn Prestasjonen må ikke settes foran læring. Barneidrettens mål er ikke at barna skal bli best mens de er barn. Gjennom tilbud tilrettelagt i henhold til pkt. 1 og 2, vil man kunne legge et godt grunnlag for framtidig utvikling, enten det gjelder mosjonsnivå eller topp konkurransenivå. Det understrekes at ingen idrett må bli helårsidrett for barn under 10 år. Utarbeiding av helårsplaner er en god sikring for å få til en fornuftig fordeling av flere idretter. 13

14 Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli! Kinesisk turntrener: «Vi har et gammelt ordtak: Vi finner glede i lidelse. Barn kan finne glede i hard trening.» Nå situasjonen for fysisk aktivitet og naturopplevelse i kommunen Registrering av tilbud innen fysisk aktivitet og idrett Organisert idrett Egenorganisert fysisk aktivitet Registrering av eksisterende anlegg Mangler og behov for utbedringer Universell utforming Hvilke aktiviteter som foregår i anlegget Kartlegging av utnyttelsen av anlegget, også uutnyttet kapasitet 14

15 Hvem er fienden i en kampsituasjon? Tobakk tobakksindustrien Kosthold Fast food kjeder, cola/brus fabrikanter osv. Smiley Evne til nytenkning? Barn og unge Eldre Inaktivitet??? Middelaldrende Vi speider mot fremtidens gjøglende spill, mens sangen om nutiden sover. Vi lærer så grundig å glede oss til at vi glemmer å glede oss over. (Piet Hein) Først og fremst skal idrett og fysisk aktivitet være en veg til større livsglede. Livsglede er nøkkelen til livskvalitet. 15

16 16

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 IS-1754 Rapport Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 Heftets tittel: Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer IS-1533Rapport Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer Heftets tittel: Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging

Detaljer

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 62 Høgskolen i Nesna 2005 Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Kolbjørn Hansen Pris kr. 125,-. ISBN 82-7569-118-4 ISSN 0805-3154 Evaluering AKTIV OPPVEKST

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer