DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364"

Transkript

1 DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE I henhold til liste Saknr.(2oo!Sb6y&c> Dok.nr. / 1.7 OKT Arkivnr. 62. A»o Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato Høring Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Utdanninga- og forskningsdepartementet (UFD) sender med dette forskrift om tildeling av utdanningsstøtte på høring. Nytt regelverk om tildeling av utdanningsstøtte skal settes i kraft fra 15. august BAKGRUNN Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven), vedtatt 26. april 2005, jf. Besl.0.nr. 68 ( ), jf. InnstO.nr. 75 ( ) og Otprp. nr. 48 ( ). I lovproposisjonen framgår det at forskriftene til utdanningsstøtteloven ville bli gjennomgått med sikte på forenkling og tilpasning til den nye loven og de administrative endringene som følger av moderniseringen av Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Det framgår videre i proposisjonen at forvaltningslovens normale regler om forhåndsvarsling og mulighet for uttalelse også bør gjelde i forbindelse med utarbeidelse av forskriftene om tildeling av utdanningsstøtte og om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån. Dette er bakgrunnen for at forskriften nå sendes på alminnelig høring. 2. ORIENTERING OM DE ENDRINGER SOM ER FORESLÅTT 2.1 Forslag om deling av forskrift til utdanningsstøtteloven En viktig endring i forhold til gjeldende forskrift, er departementets forslag om å dele forskriften til utdanningsstøtteloven i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte og Postadresse Kontoradresse Telefon * Administrasjons-og Postboks 8119 Dep Akersg. 44 deo.no utviklingsavdelingen 0032 Oslo Internettufd.dep.no Telefon 2224 Org no Telefaks Saksbehandler Ragnhild Skålid

2 forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån. Denne høringen gjelder forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Gjeldende forskrift, fastsatt med hjemmel i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter, inneholder regler om tildeling av utdanningsstøtte for skoleåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for Forskriften består av to forskjellige regelsett med forskjellig virkningstid. Reglene om forrenting og tilbakebetaling av lån trer i kraft fra xx, mens reglene om tildeling av utdanningsstøtte trer i kraft fra xx. Forskriftene er nært knyttet opp mot Stortingets budsjettvedtak i midten av desember, og det har vært praksis å fastsette forskriftene i to omganger: Regelverket om forrentning og tilbakebetaling av lån har blitt fastsatt før nyttår, mens regelverket om tildeling av utdanningsstøtte normalt har blitt fastsatt i løpet av februar. Departementet ser det som hensiktsmessig å videreføre dagens praksis med ulike tidspunkt for fastsettelse og ulik virkeperiode, og ser det i lys av dette som naturlig med en formell deling av forskriftsverket. Endringen innebærer ingen realitetsendringer for brukerne av regelverket. 2.2 Forslag om strukturelle endringer og endringer i språkbruk Det fremmes i denne høringen forslag om til dels betydelige endringer i forskriftsverkets oppbygging, form og språkbruk, av hensyn til forenkling og lesbarhet. Disse endringene innebærer ikke realitetsendringer i ordningene. I forskrift om tildeling av utdanningsstøtte dreier endringsforslagene seg for en stor del om strukturelle forhold. Kapitlene er for en stor del omstrukturert i forhold til tidligere, med sikte på mer logisk oppbygning. Av hensyn til høringsinstansene er det ved hver forskriftsbestemmelse henvisning til tilsvarende bestemmelse i gjeldende regelverk. I den grad forskriftsbestemmelser fra gjeldende regelverk foreslås tatt ut, er dette kommentert. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at også rekkefølgen på kapitlene er endret i forhold til gjeldende forskrift. Endringene innebærer: Regler om støtte til utdanning i land utenfor Norden er flyttet fra kapittel V til kapittel IV Regler om fødselsstipend, sykestipend og flyktningstipend er flyttet fra kapittel IV til kapittel V Regler om støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentralog Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen) er flyttet fra kapittel IX til kapittel VI 2.3 Forslag om endringer i ordningene for tildeling av utdanningstøtte Det fremmes følgende forslag om realitetsendringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, jf. Stprp. nr. l ( ) : Side 2

3 a) Endringer i regelverket for statsborgerskap og tilknytning til Norge, jf. kapittel I punkt 2 b) Innføring av støtte til forsinkelse ved deltidsutdanning, jf. kapittel I punkt c) Utvidelse av grensen for hvor lang tid det kan bli gitt støtte til studenter som tar Ph.d.-utdanning i land utenfor Norden, jf. kapittel I punkt d) Økning i basisstøtten, jf. kapittel III punkt 2.1. e) -< Endring i definisjon av "egen boenhet i huset der foreldrene bor", jf. kapittel III punkt f) Utvidelse av låneadgang for studenter ved private læresteder, jf. kapittel III punkt 8.1 g) Bortfall av ordningen med å se bort fra formue som ektefellen/samboeren har i i særeie, jf. kapittel III punkt h) Endret minstebeløp for stipend og lån, jf. kapittel II punkt 9.1 og kapittel III punkt 9.1 i) Innføring av behovsprøving av forsørgerstipend når begge foreldrene er i utdanning jf. kapittel II punkt 5.1 og kapittel III punkt 5.1 j) Bortfall av bostipend til elever som har vært gift og som bor sammen med foreldrene, jf. kapittel II punkt k) Bortfall av å knytte botidskravet opp mot botid i andre nordiske land ved tildeling av støtte til utdanning utenfor Norden jf. kapittel IV punkt 1.2 1) v Bortfall av krav om behov i Norge ved støtte til yrkesfaglig opplæring i land utenfor Norden når tilsvarende utdanning ikke tilbys i Norge, jf. kapittel IV punkt m) Endring i ordningen med språkstipend for delstudenter jf. kapittel IV punkt n) Bortfall av unntaksordning i reisestipendordning, jf. kapittel IV punkt 9.1 o) Innføring av skolepengestøtte og tilleggsstipend ved forsinkelse på grunn av fødsel, sykdom og funksjonshemming, jf. kapittel IV punkt 8.1 og 8.2 p) Endring i vilkårene for rett til fødselsstipend, jf. kapittel V punkt 1.1 Ytterligere realitetsendringer i ordningene, er omtalt i merknad til den enkelte forskriftsbestemmelse. 2.4 Forvaltningspraksis Lånekassen har hittil utarbeidet nærmere regler til forskriftene. Dette har vært gjort med hjemmel i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter. De nærmere reglene har gitt uttrykk for Lånekassens praksis med hensyn til forvaltning av den enkelte forskriftsbestemmelse. Det har vært en forutsetning at de nærmere reglene verken skal være utvidende eller innsnevrende i forhold til forskriftsbestemmelsens ordlyd. Det har videre vært en forutsetning at de nærmere reglene ikke har gitt uttømmende fortolkning av skjønnsbestemmelser i forskriften. Selv om den formelle hjemmelen for utarbeidelse av slike nærmere regler er tatt ut av ny utdanningsstøttelov, vil Lånekassen fortsatt nedfelle sin praksis i tilgjengelige dokumenter. For å tydeliggjøre at de aktuelle kommentarene ikke er ekstra regler, men Side 3

4 et uttrykk for praksis og forklaringer av forskriftsbestemmelsene, vil de aktuelle kommentarene for fremtiden bli kalt merknader. Lånekassens merknader må ikke forveksles med de merknader som framgår i vedlagte høringsdokumenter. Gjennom den forskriftsrevisjonen som nå er gjennomført, har departementet vurdert det som hensiktsmessig å inkludere en del av Lånekassens nærmere regler i forskriftsbestemmelsene. I den grad dette er gjort, er det presisert i merknaden til forskriftsbestemmelsen. 3. HØRINGEN 3.1 Innholdet i høringen Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte består av seks kapitler: Kap. I Hovedregler Kap. II Støtte til søker som har rett til videregående opplæring Kap. III Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova 3-1 Kap. IV Støtte til utdanning i land utenfor Norden Kap. V Fødselsstipend, sykestipend og flyktningstipend Kap. VI Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen) Samtlige kapitler er gjenstand for høring. Som vedlegg følger departementets forslag med merknader. Merknadene gir opplysninger om realitetsendringer i forhold til gjeldende regelverk, men presiserer også i enkelte tilfeller hvordan bestemmelsen skal forstås, Gjeldende regelverk, for sammenligning med høringsforslaget, finnes på Lånekassens internettsider: 3.2 Budsjettmessige forhold Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Stprp. nr. l ( ), som ble lagt fram 14. oktober. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget. Side 4

5 3.3 Høringsfrist Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte trer i kraft fra 15. august Høringsfrist settes til 14. januar * '. Med hilsen Figerli (e.f.) ekspedisjonssjef ' Raplhild Skålid rådgiver Vedlegg: Høringsinstanser Høringsdokumenter for kapitlene I-VI Forslag om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte Side 5

6 Høringsinstanser Departementene Folkehøgskolerådet Friskoleorganisasjonene Nettverk for private høyskoler Private høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Universiteter og høyskoler Universitets- og høgskolerådet ANSA Samband for norske studenter i utlandet Elevorganisasjonen Norsk studentunion Samskipnadsrådet Studentenes landsforbund Studentsamskipnadene > Datatilsynet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Fylkesmennene Fylkeskommunene Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Riksrevisjonen Samordna opptak Skattedirektoratet Statens innkrevingssentral Statens lånekasse for utdanning Statens ombudsmann for forvaltningen Utdanningsdirektoratet Arbeidsgiverorganisasjonene Arbeidstakerorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Kommunenes sentralforbund Likestillingsombudet Norges forskningsråd Norgesuniversitetet Norsk forbund for fjernundervisning (NFF) Norsk fosterhjemsforening Sametinget Statens råd for funksjonshemmede Studentrettshjelpstiltakene Voksenopplæringsforbundet (VOFO) VOX

7 Forskriftsforslag uten merknader. - Tildeling kapittel l s. l Kapittel I Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte 1 Støtteformer 1.1 Hovedformene for støtte fra Lånekassen er utdanningsstipend og lån. Det kan også bli gitt andre stipend. 1.2 Det går fram av kapittel II og kapittel III hvordan støttebeløpet blir regnet ut. Definisjon av hvem som kommer inn under støtteordningene framgår av kapittel II punkt 1.1 og kapittel III punkt De satsene som er fastsatt for undervisningsåret , gjelder for tiden 15. august august Se likevel egne satser for lån til sommerterminordning og forkurs til ingeniørutdanning sommeren2006 i kapittel IHpunkt 8.l c). 2 Statsborgerskap og tilknytning til Norge 2.1. Søkeren må som hovedregel være norsk statsborger. 2.2 Utenlandsk statsborger som har lovlig opphold i Norge og som tar utdanning i Norge, kan få utdanningsstøtte på samme vilkår som norsk statsborger, dersom han eller hun har fått asyl, beskyttelse eller opphold av humanitære årsaker er gift, samboer med felles barn eller partner med norsk statsborger, og begge bor i Norge har fått arbeids- eller oppholdstillatelse i familiegjenforening med norsk eller utenlandsk statsborger har fått arbeids- eller oppholdstillatelse som barn under 19 år av person som har lovlig arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge. Det er en forutsetning at personens forsørgere bor i og er skattepliktige til Norge har fått oppholdstillatelse etter ordningen for nordmenn som har utvandret til Kola, og etterkommerne deres.

8 Forskriftsforslag uten merknader " Tildeling kapittel I s har vært bosatt i og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før undervisningsåret, og har betalt skatt til Norge i denne perioden. Søkeren må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker i perioden har tatt fulltidsutdanning i Norge de tre siste årene med normert studieprogresjon uten støtte fra Lånekassen. Søker som har tatt deltidsutdanning må ha tatt utdanning tilsvarende tre års fulltidsutdanning Statsborger fra EØS-land som har lovlig opphold i Norge som arbeidstaker, har rett til utdanningsstøtte til utdanning i Norge. Utdanningen han eller hun tar skal ha faglig sammenheng med arbeidet, med mindre personen har blitt ufrivillig arbeidsløs. Barn og ektefelle av EØS-arbeidstakeren som har lovlig opphold i Norge, har de rett til utdanningsstøtte til utdanning i Norge etter samme vilkår som norske statsborgere. 2.4 Statsborger over 18 år fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia som er tatt opp ved høyskole eller universitet i Norge etter de vilkårene som Utdanningsog forskningsdepartementet har fastsatt for kvoteordningen, kan få støtte. Se kapittel VI. 2-5 Utenlandsk statsborger som får eller har fått støtte til et utdanningsprogram fra Norad eller andre tilsvarende støtteordninger i Norge eller i utlandet, eller vedkommendes ektefelle, kan ikke få støtte fra Lånekassen. Se likevel kapittel VI punkt Det gjelder egne regler om statsborgerskap og tilknytning til Norge for støtte til utdanning i utlandet, se kapittel I punkt 6 og kapittel IV punkt l. 3 Status som elev eller student, fravær, alder, sivilstand 3.1 Søkeren må være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til eksamen. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt. Søker som tar utdanning i utlandet, må i tillegg til å ha opptak, også følge undervisningen på lærestedet. 3.2 Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ugyldig fravær på mer enn 20 skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig studiepermisjon i mer enn seks uker, kan ikke få støtte i permisjonstiden.

9 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel I s. 3 Det gjelder egne regler for søker som får barn, se kapittel V punkt l, og for permisjon/fravær under sykdom, se kapittel V punkt Søker som har fylt 65 år før l. januar 2007, kan ikke få støtte. Dersom søkeren blir over 45 år når utdanningen er fullført, skal han få redusert lån, slik at gjelden kan bli betalt tilbake før søkeren fyller 65 år. 3.4 Samboere blir behandlet som gifte dersom de har felles barn. 3.5 Registrerte partnere regnes som gifte i samsvar med lov om registrert partnerskap. 4 Hva slags utdanning det kan bli gitt støtte til 4.1 Det kan bli gitt støtte til: a) videregående opplæring etter opplæringslova ved offentlige utdanningsinstitusjoner b) lærlinger med godkjent lærekontrakt c) grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova 4 A-1 d) ulike kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring etter opplæringslova 3-1 e) utdanning ved folkehøyskoler f) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente læreplaner g) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter friskolelova h) utdanning ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter fagskoleloven i) høyere utdanning ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler j) utdanning ved fjernundervisningsinstitusjoner som tilsvarer videregående opplæring eller høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter fagskoleloven. Fjernundervisningsinstirusjonen som tilbyr utdanningen må være godkjent etter voksenopplæringsloven 11. k) utdanning ved studieforbund som følger offentlig godkjente læreplaner eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter fagskoleloven. Studieforbund som tilbyr utdanningen må være godkjent etter voksenopplæringsloven 10 1) utenlandsk utdanning som tilbys i Norge med særskilt godkjenning for støtterett gitt av departementet m) utdanning i nordiske land etter kapittel I punkt 6 n) utdanning i land utenfor Norden etter kapittel I punkt 5 og kapittel IV

10 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel I s Utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning som til og med studieåret ble godkjent for rett til støtte gjennom Lånekassen kun med hjemmel i forskriftene til utdanningsstøtteloven, må innen utgangen av undervisningsåret ha fått godkjenning etter et av vilkårene i kapittel I punkt 4.1 for at deltakerne i utdanningene fortsatt skal ha støtterett i Lånekassen Det kan bli gitt støtte til kurs ved de norske studiesentrene og instituttene i York, Caen, Kiel, Aten, Roma og St. Petersburg. Det er en forutsetning at kurset er godkjent som en del av en høyere utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Til kurs som varer kortere enn fire uker blir støtte gitt etter kapittel III Når norsk lærested som har fatt høyere.utdanning godkjent for støtte etter kapittel I punkt 4.1, legger hele eller deler av utdanningen sin til utlandet, kan deltakerne få støtte etter de regler og satser som gjelder for studier i Norge Søker som får støtte etter kapittel III til utdanning i Norge som ikke har status som høyere utdanning, jf. punkt 4.1 i), kan få støtte til praksisopphold eller studietur i utlandet. Oppholdet må inngå som en godkjent del av utdanningen i Norge. Praksisoppholdet kan ha en varighet på inntil ett år, men kan likevel ikke overstige halvparten av den samlede varigheten av utdanningen. Det kan bli gitt støtte etter de regler og satser som gjelder for utdanningen i Norge. Det blir ikke gitt ekstra reisestøtte. Søker som får støtte som hjemmeboer til opplæringen i Norge, far støtte som hjemmeboer også under praksisoppholdet Det kan bli gitt støtte til studenter som er tatt opp i forkurs til ingeniørutdanning. 4.2 Det kan ikke bli gitt støtte til a) utdanning ved militære skoler b) etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring c) ulike opplæringskurs som blir satt i gang av, eller i samråd med, Aetat d) utdanning ved flyskoler i utlandet e) Ph.d.-utdanning i Norge. Det kan likevel bli gitt støtte til Ph.d.-utdanning i utlandet og til søker som far støtte etter kapittel VI (kvoteordningen) f) norskopplæring annet enn i kombinasjon med annen godkjent utdanning

11 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel I s. 5 5 Delstudier i land utenfor Norden 5.1 Det kan bli gitt støtte ril studieopphold i land utenfor Norden som varer i minst fire uker, og som er godkjent som en del av en høyere utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Søknaden blir behandlet etter de regler som gjelder for studium i land utenfor Norden i kapittel IV. Når studieoppholdet tas ved et lærested, må utdanningen fylle kravene som er satt i forskriftens kapittel IV punkt Utdanning i et annet nordisk land 6.1 Til utdanning i et annet nordisk land blir det gitt støtte etter de samme reglene og kostnadssatsene som gjelder for utdanning i Norge. Det er til vanlig et vilkår at utdanningen har offentlig godkjenning og kommer inn under støtteordningen i studielandet. Det blir ikke gitt støtte til deltidsutdanning Utenlandsk statsborger som kan få støtte etter kapittel I punkt 2.2 og 2.3, kan få støtte til utdanning i et annet nordisk land i inntil ett år. Utenlandsk statsborger får ikke støtte til å ta en fullstendig fagutdanning i et annet nordisk land. Se likevel kapittel I punkt Til språklig tilretteleggingssemester og forberedende språkkurs i Finland og på Island kan det bli gitt støtte etter reglene i kapittel IV punktene 4 og 5. 7 Hvordan utdanningen må være lagt opp c 7.1 Utdanningen må til vanlig være lagt opp som fulltidsutdanning. Utdanning på nivå med videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst seks timer per uke. Utdanning som ikke har status som høyere utdanning og som heller ikke følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst 20 timer per uke. Når utdanningen tilbys komprimert, er kravet minst seks undervisningstimer per uke. Til opplegg i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen kan det bli gitt støtte når undervisningsopplegget er på mer enn en tredjedel av timetallet for et kurs. 7.2 ' ', Det kan bli gitt støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50 prosent av undervisningsopplegget i fulltidsutdanning.

12 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel I s. 6 Utdanning på nivå med videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst seks timer per uke. Utdanning som ikke har status som høyere utdanning og som heller ikke følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst 10 timer per uke. Når utdanningen tilbys komprimert, er kravet minst seks undervisningstimer per uke Støtte blir gitt ut fra søkerens studiebelastning. For deltidsutdanning blir støttebeløpet regnet til halvparten, to tredjedeler eller tre fjerdedeler av støttebeløpet til fulltidsutdanning Ved kombinasjon av utdanninger kan det ikke bli gitt støtte til mer enn fulltids studiebelastning. 7.3 Utdanning som er godkjent etter kapittel I punkt 4.1 fra og med undervisningsåret må vare i minst ett semester. Til utdanninger som tidligere er godkjent med en varighet på mindre enn ett semester kan det gis støtte bare,til og med undervisningsåret Det kan bli gitt støtte til søker som tar utdanning med kortere varighet enn ett semester når utdanningen har sammenheng med søkerens yrke eller tidligere utdanning. 7.4 Det kan bli gitt støtte til utdanning som er tilrettelagt som fjernundervisning ved et norsk lærested, og som gir godkjent kompetansegivende utdanning. Fjernundervisningen må være lagt opp med oppfølging fra lærestedet hvert semester. Utdanning som blir tilbudt som fjernundervisning må være godkjent etter kapittel I punkt 4.1. Lærestedet har ansvar for å dokumentere omfanget av utdanningen. 7.5 Det kan bare bli gitt støtte til grunnskoleopplæring som søkeren har rett til etter opplæringslova 4A-1 når opplæringen er lagt opp med organisert undervisning ved et lærested. 8 Hvor lang tid det kan bli gitt støtte 8.1 Det kan bli gitt støtte i normert tid for utdanningen. Dersom søkeren har fullført mer utdanning enn normert eller tatt utdanning uten støtte fra Lånekassen etter at han eller hun første gang mottok utdanningsstøtte etter kapittel III,

13 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel l s. 7 kan det bli godtatt tilsvarende tidsbruk utover normert tid i en senere støtteperiode, avgrenset oppover til ett år. 8.2 Søker som tar vanlig videregående opplæring som han eller hun har rett til etter opplæringslova 3-1, kan få støtte i så lang tid som søkeren har denne retten. Søker som tar utdanning tilsvarende vanlig videregående opplæring utenfor Norge, kan fl støtte i opp til fire år, eller i normert tid for utdanningen. Dersom søkeren har fått støtte til vanlig videregående opplæring i Norge, blir støttetiden redusert tilsvarende. Søker som tar grunnskoleopplæring som han eller hun har rett til etter opplæringslova 4A-1, kan få støtte i så lang tid som søkeren har denne retten, men likevel ikke ut over fire år. Søker som tar grunnskoleopplæring uten slik rett, kan få støtte i opp til ett år. 8.3 Det kan bli gitt støtte i opptil åtte år til sammen til høyere utdanning, og til all annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova 3-1. Grunnskoleopplæring eller videregående opplæring for voksen søker med rett etter opplæringslova 4A-1 eller 4A-3 inngår i de åtte årene. Det kan ikke bli gitt støtte i mer enn åtte år selv om søkeren blir forsinket. Det blir gjort unntak for søker som blir forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at han eller hun har fått barn i utdanningsperioden, eller på grunn av redusert funksjonsevne Grensen på åtte år kan bli utvidet med inntil to år for søkere som tar Ph.d.-utdanning i land utenfor Norden. Det kan ikke bli gitt støtte i mer enn ti år selv om søkeren blir forsinket. Det blir gjort unntak for søker som blir forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at han eller hun har fått barn i utdanningsperioden, eller på grunn av redusert funksjonsevne Det kan bli gitt støtte i opp til to år til utdanning ved folkehøyskole. 8.4 Det blir gitt støtte for opptil ett undervisningsår om gangen. Undervisningsåret blir regnet fra den datoen undervisningen starter, og til den datoen undervisningen (inkludert eksamen) slutter. Støttebeløpet blir til vanlig utregnet på månedsbasis Etter søknad kan det bli gitt støtte til utvidet undervisningsår når søkeren har reglementert undervisning, eller når det er dokumentert at søkeren sparer inn på normert studietid. Opplegget må vare i minst to uker.

14 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel I s Tidligere periode med støtte blir regnet med i det antall år det kan bli gitt støtte, selv om gjelden er betalt tilbake eller støtten er tilbakeført. Dersom hele støtten er tilbakeført innen utløpet av støtteperioden, teller perioden ikke med. 8.6 De tidsrammene som er fastsatt for tildeling av støtte, gjelder bare dersom søkeren ikke tidligere har fått støtte til utdanning fra støtteordninger i et annet land. Dersom søkeren har fått slik støtte, skal tidsrammen som er fastsatt under kapittel I punkt 8.3 reduseres tilsvarende. 9 Forsinkelse og avbrudd 9.1 Når søkeren har fatt utdanningsstøtte for et undervisningsår, må faglige resultater for dette året kunne dokumenteres Dersom utdanningen varer ett år eller mer og søkeren blir forsinket, kan det bli gitt støtte i inntil ett år utover normert tid. Dersom søkeren blir mer enn ett år forsinket, må søkeren ta igjen forsinkelsen uten støtte fra Lånekassen. Dersom søkeren blir mer enn ett år forsinket, må søkeren ta igjen forsinkelsen uten støtte fra Lånekassen. Ny støtte blir gitt fra semesteret etter at for mye forsinkelse er tatt inn Ved forsinkelse i mer enn ett år kan Lånekassen i særlige tilfeller vurdere å gi støtte. Det gjelder blant annet søker med redusert funksjonsevne som har støtte fra folketrygden, søker som får barn i utdanningsperioden, og søker som har blitt mer enn ett år forsinket på grunn av sykdom. 9.2 En utdanning som det er gitt støtte til, blir regnet som avbrutt dersom denne utdanningen ikke er fullført. Ved støtte til ny utdanning regnes den avbrutte utdanningen som forsinkelse i utdanningen, se kapittel I, punkt 9. l. Dersom hele støttebeløpet er betalt tilbake innen utløpet av støtteperioden, teller perioden ikke med i vurderingen av hvor mange år det kan bli gitt støtte, se kapittel I punktene 8.2 og Søker som avbryter en utdanning før støtten er utbetalt, kan få støtte fram til avbruddet dersom utdanningen har vart i minst tre måneder. Søker som avbryter utdanningen etter at støtten er utbetalt, kan beholde den støtten som er gitt for tiden fram til avbruddet. Se også kapittel l punktene 12.3 og 13. l.

15 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel I s Støtte fra andre, ny støtte etter tidligere ettergivelse 10.1 Søker som får støtte fra offentlige trygdeordninger, får redusert utdanningsstøtte fra Lånekassen. Se kapittel II punktene 2.2.1, 3.3,4.1.2 og 8.1 og kapittel III punkt Søker som bor i institusjon og får oppholdet dekket av det offentlige, kan ikke få utdanningsstøtte fra Lånekassen. Dette gjelder også søker som avtjener militær eller sivil verneplikt Søker som er forsørget av barnevernet, kan få støtte fra Lånekassen dersom det er dokumentert at han eller hun bor utenfor fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, og kommunens ytelser som skal dekke dette er lavere enn Lånekassens satser. For søker som får støtte etter kapittel II gjelder ikke vilkårene i kapittel II punkt 3.2 i slike tilfeller. Dersom kommunen ikke dekker utgifter til bøker og materiell, kan søkeren få læremiddelstipend etter kapittel II punkt Søker som er forsørget av barnevernet kan få lån til dekning av skolepenger etter kapittel 11 punkt 6.2 eller kapittel III punkt 8.1, dersom dette ikke er dekket av kommunen. Dette gjelder selv om søkeren bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon Utenlandsk statsborger som får eller har fått støtte til et utdanningsprogram fra Norad eller andre tilsvarende støtteordninger i Norge eller i utlandet, eller vedkommendes ektefelle, kan ikke få støtte fra Lånekassen. Se likevel kapittel VTpunkt Søker som samtidig får støtte fra offentlige støtteordninger i et annet land, kan ikke få utdanningsstøtte fra Lånekassen. Det kan gjøres unntak dersom støtteordningen bare omfatter skolepenger. i 10.6 i Låntaker som har fått ettergitt lån etter reglene om ettergivelse på grunn av uførhet etter forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån, kapittel II punkt 5, og som søker om ny støtte, må sende inn dokumentasjon som viser at helsesituasjonen har bedret seg, slik at søkeren kan gå tilbake til arbeidslivet når utdanningen er gjennomført. Dersom vedtaket om ettergivelse er gjort for mindre enn ti år siden, blir det opphevet når søkeren får ny støtte.

16 Forskriftsforslag uten merknader Tildel ing kapittel I s Fordeling, utbetaling og eventuell annullering av tildelt støttebeløp 11.1 For søkere som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet til vanlig fordelt med månedlige utbetalinger over hele støtteperioden. For søkere som får støtte etter kapittel II, inkluderer den første utbetalingen i hvert halvår stipend til dekning av læremidler og 10 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret. For søkere som får støtte etter kapittel III, inkluderer den første utbetalingen 25 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret. Dersom det blir gitt lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første støtteterminen hvert halvår., Dersom det minste ordinære månedsbeløpet til utbetaling er mindre enn kr 500, blir støtten utbetalt samlet hvert halvår. Ved utdanning i utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden til vanlig overført den 15. i hver måned til søkerens konto. For at overføring til konto skal kunne skje, må gjeldsbrevet eller stipendmeldingen være signert og mottatt i Lånekassen, se kapittel I punkt Støttemottakerne får gjeldsbrev eller stipendmelding for støtten. Gjeldsbrevet eller stipendmeldingen skal signeres av støttemottakeren. Ved å signere erkjenner støttemottakeren en gjeld som omfatter det som er tildelt som lån for den aktuelle perioden, i tillegg til eventuelt tidligere lån Søkeren må ha egen konto i norsk bank (kontonummer på 11 siffer) Dersom vilkårene for tildelt støtte endrer seg i støtteperioden, kan Lånekassen stoppe utbetalingene for resten av perioden og annullere resttildelingen. Det gjelder blant annet når støttemottakeren - avbryter utdanningen og ikke lenger har rett til støtte, eller - misligholder pliktene sine mot Lånekassen, se kapittel I punkt Dersom gjeldsbrevet eller stipendmeldingen ikke er signert og mottatt i Lånekassen når

17 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel I s. 11 undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir tildelingen annullert, og søknaden kan ikke bli behandlet på nytt. 12 Opplysningsplikt 12.1 Søkeren plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger til Lånekassen. Søkeren plikter straks å melde fra om endringer i forhold til det som ble opplyst i søknaden, og om avbrudd i utdanningen Lånekassen kan kontrollere at opplysningene fra søkeren er riktige. Lånekassen kan også hente inn opplysninger om søkeren direkte fra lærestedet, likningskontoret, trygdekontoret og andre etter forskrift fastsatt i henhold til lov om utdanningsstøtte Dersom nye opplysninger viser at det tildelte støttebeløpet må reduseres, kan Lånekassen gjøre om stipend til lån og kreve tilbakebetaling. Se også kapittel I punkt Urett tildelt støtte og mislighold 13.1 Dersom en søker forsettlig eller uaktsomt har brutt opplysningsplikten etter kapittel I punkt 12. l, og dermed har fått eller forsøkt å få utbetalt eller godskrevet støtte som forskriftene ikke gir rett til, kan Lånekassen nekte mer støtte, gjøre det stipendet søkeren ikke har rett til om til lån, kreve støttebeløpet tilbakebetalt og regne renter av lånet i utdanningstiden. Hele gjelden kan bli oppsagt, og søkeren kan miste retten til betalingslettelser og ettergivelsen Ved vurderingen av misligholdet legges det i hovedsak vekt på hvor lenge misligholde! har pågått og på størrelsen av uberettiget mottatt støtte. Det kan også legges vekt på andre forhold Dersom en søker har misligholdt betalingspliktene etter forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån, kan Lånekassen gi avslag på søknad om støtte til ny utdanning. 14 Søknadsfrister 14.1 Søknad om støtte for høsten 2006 som kommer inn til Lånekassen etter 15. november 2006, blir ikke behandlet. For kurs i høstsemesteret som starter l. oktober 2006 eller senere, er fristen 15. mars 2007.

18 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel l s. 12 Søknad om støtte for våren 2007 som kommer inn til Lånekassen etter 15. mars 2007, blir ikke behandlet. Fristen gjelder ikke for kurs som starter l. mars 2007 eller senere Søknader som kommer inn etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke behandlet Dersom søknaden gjelder fødselsstipend etter kapittel V punkt l, må søknaden være kommet inn senest tolv måneder etter fødselen Dersom søknaden gjelder sykestipend etter kapittel V punkt 2, må søknaden være kommet inn senest seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet Søker som er bedt om å sende inn opplysninger, må sende inn disse opplysningene før undervisningsåret eller kurset er avsluttet eller så snart de er tilgjengelige, for å få søknaden behandlet Opplysninger om endringer som kommer inn til Lånekassen etter 15. november 2006, vil ikke kunne føre til ny behandling for semesteret. Det samme gjelder for fristen 15. mars Dersom det er særlige forhold som gjør at søknadsfristene ikke kan bli overholdt, kan Lånekassen gjøre unntak fra fristene.

19 Forskriftsforslag uten merknad» Tildeling kapittel II s. l Kapittel II Støtte til søker som har rett til videregående opplæring 1 Hvem som er omfattet av kapitlet 1.1 i Dette kapitlet gjelder for a) søker som tar videregående opplæring som han eller hun har rett til etter opplæringslova 3-1 b) søker som går direkte over i kurs for å få generell studiekompetanse etter avsluttet videregående opplæring c) søker som tar opplæring tilsvarende vanlig videregående opplæring utenfor Norge d) søker som tar ulike kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring som søkeren har rett til etter opplæringslova 3-1 e) søker som tar kurs i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen, se kapittel I punkt 7.1. For søker som tar høyere utdanning, fagskoleutdanning, folkehøyskole og andre utdanninger som er godkjent etter kapittel I punkt 4.1, gjelder reglene i kapittel III. 2 Grunnstipend og læremiddelstipend 2.1 Det blir gitt et behovsprøvd grunnstipend på inntil kr l 730 per måned. 2.2 Det blir gitt et behovsprøvd stipend til læremidler på inntil kr 350 per måned. Stipendet blir utbetalt sammen med første støtteterminen hvert halvår Stipend til bøker og materiell blir ikke gitt til søker som får disse utgiftene betalt gjennom folketrygden eller gjennom andre ordninger. 3Bostipend 3.1 Det blir gitt bostipend som tilskudd til bokostnader med kr per måned når søkeren fyller vilkårene i punkt 3.2. Bostipendet blir ikke behovsprøvd etter kapittel II punktene 7 og Søkere som ikke bor hos foreldrene, får bostipend når reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er tre timer eller mer samlet per dag, eller avstanden er 40 km eller mer Søkere som er gift og/eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får bostipend selv om de bor hos foreldrene.

20 Forskriftsforslag uten merknader Tildeling kapittel II s. 2 c Bostipend kan også bli gitt når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av andre særlige forhold. 3.3 Bostipend blir ikke gitt til søker som mottar overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger, rehabiliteringspenger eller andre stønader som er ment å dekke boutgifter. 4 Reisestipend 4.1 Det kan bli gitt reisestipend til tre reiser tur-retur for et helt skoleår (ti måneder) mellom foreldrehjemmet i Norge og skolestedet. Stipendet blir gitt som tilskudd etter satsene i Lånekassen. Det blir gjort et fradrag på kr 970 per skoleår som søkeren må dekke selv. Reisestipendet blir regnet per måned. Søker som bor i foreldrehjemmet, kan ikke få reisestipend. Søker som får støtte til fjernundervisning etter kapittel I punkt 7.4, kan få reisestipend når det er lagt inn obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget Det gjelder særlige regler for tilskudd til reiser til land utenfor Norden, se kapittel IV punkt Det kan ikke bli gitt reisestipend til søker som får støtte til reiser gjennom folketrygden eller andre ordninger. 5 Forsørgerstipend Søker kan få forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 1991 og senere, som søkeren bor sammen med. Det blir gitt opptil kr l 290 per måned for hvert av de to første barna, og opptil kr 830 per måned for hvert barn flere enn to. Forsørgerstipendet til gift søker blir redusert med 60 prosent av ektefellens bruttoinntekt over kr per måned. Forsørgerstipendet er ikke behovsprøvd etter kapittel II punkt Det kan bare bli gitt forsørgerstipend for barn som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av tiden.

FORSKRIFTER. tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006

FORSKRIFTER. tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006 FORSKRIFTER tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006 INNHOLD TILDELING Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte

Detaljer

FORSKRIFTER. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2005 2006 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2005

FORSKRIFTER. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2005 2006 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2005 FORSKRIFTER Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2005 2006 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2005 INNHOLD DEL 1 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. februar 2011 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2012 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2004

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2004 Forskrifter Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2004 2005 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2004 Innhold DEL 1 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. februar 2014 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. februar 2014 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. februar 2016 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017 2018 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. mars 2017 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2. Statsborgerskap og

Detaljer

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver forskriftsbestemmelse:

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver forskriftsbestemmelse: Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 - beordring og frivillig tjeneste i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) Til 3-2, 8-3, 27-2 og 29-1 Beordring skal

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til Norge

Detaljer

Innhold. Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i 1999-2000 er de på bokmål.

Innhold. Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i 1999-2000 er de på bokmål. Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 1999-2000 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 1999... 2 KAP. I Hovedregler... 2 KAP. II Støtte til søker under 19

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Lånekassen Rådgiverseminar 22.10.2013 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning

Detaljer

2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,.

2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,. Dok.nr. /j," 2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,. Saksh. JD_eres_æf. Vår ref Dato 200704691-/FRA 19.10.2007 Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET

HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2007-2008 FØRSTE DEL Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til 1-2

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HSSfCH DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Høringsmstansene Saknr.obloQtSD Tiok.m. / 3 NOV 2010 ' ' Arkivnr.^^ SaKsh. "r. Eksp. U.off. Deres ref Vårref 201004732-/AIA Dato 01.11.10

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200904982-/AIA. Høring - forskrift om tudeling av utdanningsstøtte for tmdervisningsåret 2010-2011

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200904982-/AIA. Høring - forskrift om tudeling av utdanningsstøtte for tmdervisningsåret 2010-2011 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstansene Saknr. ;iocrlo63^dok.nr. f 16 OKT. 2009 Arkivnr. 5^TOO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200904982-/AIA Dato 19.10.2009

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for Vår dato Vår referanse Utviklingsavdelingen 13.12.16 201600804 Din dato Din referanse 12.10.16 16/7173- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - forslag til endringer i forskrift om

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til

Detaljer

Høringsuttalelse Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsuttalelse Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Oslo, 22. januar 2007 Til: Kunnskapsdepartementet Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008 ANSA takker for muligheten til å komme med innspill til høringen fra 18.10.2006

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Alle forslagene har budsjetteffekt og er avhengig av budsjettbehandlingen.

Alle forslagene har budsjetteffekt og er avhengig av budsjettbehandlingen. Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-17 i forbindelse med innføring av elleve måneders utdannings støtte Regjeringen la i forbindelse med revidert

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Fagavdelingen 16.01.2007 200602733 22 72 67 00 18.10.2006 200604373 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Lånekassen i 2010 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7

Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7 Lånekassen i 2009 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7 Tildeling av stipend og lån undervisningsåret 2008 2009 8 Tildeling av stipend og lån hovedtall

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Lånekassen i 2011 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-2017 16.01.2016 2016000022 Høringssvar

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014.

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. Det kongelige Kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep Oslo, 25.01.2013 0032 Oslo Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. ANSA,

Detaljer

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003 Forskrifter Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003 Innhald Del 1 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5 Lånekassen i 2012 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5 Kundeservice i 2012 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever med ungdomsrett Rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 Det gis støtte til vanlig videregående opplæring i det antall år søkeren

Detaljer

Spesielle ordninger. Lånekassen

Spesielle ordninger. Lånekassen Spesielle ordninger Lånekassen Foreldrestipend Forskriftenes femte del, kapittel 42 - www.lanekassen.no/fodsel Eleven/studenten søker på skjema om foreldrestipend ved fødsel (skjema G), som de finner på

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5 Lånekassen i 2013 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5 Kundeservice i 2013 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

Høyring framlegg til endringar i utdanningsstøttelova og i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høyring framlegg til endringar i utdanningsstøttelova og i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Siri Merete Nedland, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/6697-2 Høyring framlegg til endringar i utdanningsstøttelova og i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Detaljer

www.lanekassen.no Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2002 2003 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2002

www.lanekassen.no Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2002 2003 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2002 www.lanekassen.no Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2002 2003 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2002 1 2 Innhald Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Lånekassen, Modulisprosjektet

Lånekassen, Modulisprosjektet Lånekassen, Modulisprosjektet Erfaringer med regler og bruk av regelverktøyet InRule Jon N. Didriksen, Computas AS jnd@computas.com no.linkedin.com/in/jndidriksen Computas AS 19.04.2013 Modulis-prosjektet

Detaljer

Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder. Lånekassen

Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder. Lånekassen Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder Lånekassen Lånekassen Dette kan dere gjøre i arbeidsflaten Ulike typer læresteder gjør ulike oppgaver

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av Annen del. Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse Kapittel 11 Rentefritak under utdanning

Detaljer

Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 200604428-/IJC 19.06.2008 Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter med

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Utdanningsstøtten skal bidra til

Utdanningsstøtten skal bidra til Lånekassen i 2014 2016 Utdanningsstøtten skal bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjons dyktighet, økonomiske og sosiale forhold å sikre samfunnet

Detaljer

Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2001 2002 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2001

Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2001 2002 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2001 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2001 2002 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2001 1 Innhald Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 1.0 Visjon Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 Hensikten med studiefinansieringen er å fremme lik rett til utdanning uavhengig av kjønn, geografi,

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. mars 2017 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter Kapittel

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012

Forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012 Forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012 Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter Til 2-3 Oppheving av rentebinding

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om innhenting av opplysninger (FOR-2005-07- 08-826)

Forslag til endring i forskrift om innhenting av opplysninger (FOR-2005-07- 08-826) Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om innhenting av opplysninger (FOR-2005-07- 08-826) 1. BAKGRUNN FOR FORSLAGET Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift om innhenting av opplysninger

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7853-11.11.2016 Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Prop. 60 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 60 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 60 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Høring...

Detaljer

Kvoteordningen 2010-11

Kvoteordningen 2010-11 Kvoteordningen 2010-11 Aktuelle endringer og problemområder i regelverket SiU - møte 02.09.10 Hva skal vi snakke om Startstipendet Støtte ved forsinkelse pga sykdom og fødsel Delstudier Selvfinansierte

Detaljer

& & & & & &

& & & & & & 23.07.10 &150710101016402& 4264 05.11.10 23.07.10 05.11.10 Stipend og lån til utdanning LÅnekassen sender deg et nytt gjeldsbrev/en ny stipendmelding fordi det manglet underskrift(er) på det du har sendt

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 ( )

Ot.prp. nr. 17 ( ) Ot.prp. nr. 17 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. november 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. august 2017 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/5790-18.12.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig

Detaljer

F /

F / Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-04-14 13/1119 08.10.2014 Støtteordningen gjennom

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. juli 2015 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Diverse mottakere, jf vedlagt liste Saknr.^6oG)OGfcC>'^Dok.nr. l^ 3 0'JUNI 2009 Arkivnr. S(bO Saksh- XJjOf, Deres ref Vår ref 200804130 Dato 24.06.09

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Se vedlagte adresseliste M DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakm^^/Ot>/lYj(ZBok.m. / Arkivnr. ^ ^^ Eksp. U.off. ^7 JIiL 12010 Saksh. Deres ref Vår ref Dato 201003848-/JMB 23.07.2010

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Til 2-3 og 33-2 Utvidet rett for arbeidstaker fra EØS/EFTA-land og forsørgede familiemedlemmer

Til 2-3 og 33-2 Utvidet rett for arbeidstaker fra EØS/EFTA-land og forsørgede familiemedlemmer Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Til 2-3 og 33-2 Utvidet rett

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4736-16.10.2015 Høring forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Endringene i forskriften trer i kraft 10. juni 2014 Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2.

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4379-22.09.2015 Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

Regelverk for stipend for høyere utdanning

Regelverk for stipend for høyere utdanning Regelverk for stipend for høyere utdanning Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Flere fagfolk

Detaljer

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme forslag om to endringer i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer