Innhold. Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i er de på bokmål.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i 1999-2000 er de på bokmål."

Transkript

1 Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for KAP. I Hovedregler... 2 KAP. II Støtte til søker under 19 år... 9 KAP. III Støtte til søker over 19 år KAP. IV Støtte til særlige grupper KAP. V Støtte til utdanning i land utenfor Norden KAP. VI Forrentning og tilbakebetaling av lån i KAP. VII Inntektsavhengig nedsettelse av terminbeløp for KAP. VIII Ettergivelse av utdanningslån i 1999 for kandidater som har fullført langvarig universitets- og høgskoleutdanning i høstsemesteret 1998 eller i vårsemesteret KAP. IX Ettergivelse av utdanningslån i 1999 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark eller i en av de syv virkemiddelkommunene i Troms og for leger som utøver et yrke som lege i utvalgte kommuner utenfor denne regionen KAP. X Støtte og ettergivelse for statsborgere fra Samveldet av uavhengige stater, KAP. XI land i Sentral- og Øst-Europa og utviklingsland Misligholdte lån som er permanent overført til Statens innkrevingssentral i Lov om utdanningsstøtte til elever og studenter Kapittel I Formål og omfang Kapittel II Utdanningsstøtte Kapittel III Administrasjon Kapittel IV Forskjellige bestemmelser Forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer iht. lov om utdanningsstøtte til elever og studenter Forskrift om tilskudd til dekning av skolepenger til elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler Gruppering av utdanninger som går inn under videregående utdanning og høgre utdanning Klage på behandlingsresultatet Stikkordliste Brosjyrer fra Lånekassen: Stipend og lån til utdanning (bokmål og nynorsk) Stipend og lån til ungdom under 19 år i videregående utdanning (bokmål og nynorsk) Utdanning i utlandet Tilbakebetaling av utdanningslån 1999 Stipend og lån til utenlandske statsborgere (bokmål og engelsk) Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i er de på bokmål.

2 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 1999 Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i samsvar med lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter med endringer sist ved lov 22. desember 1989 nr. 107, ved lov 20 desember 1991 nr. 86, ved lov 30. april 1993 nr. 41, ved lov 23. juni 1995 nr. 36 og ved lov 18. juni 1998 nr. 40. KAP. I Hovedregler 1 STØTTEFORMER 1.1 Hovedformene for støtte fra Lånekassen er lån og utdanningsstipend. Det kan også tildeles reisestipend Det går fram av kap. II og III hvordan støttebeløpet blir utregnet. 1.2 Det kan tildeles andre former for støtte, se kap. IV og V. 1.3 Ved visse utdanninger kan lån bli ettergitt etter nærmere regler, se kap. VIII. 2 ALDER OG BOFELLESSKAP 2.1 Det gjelder ulike regler for tildeling av støtte til søker over og under 19 år. Som søker under 19 år blir regnet søker som er født i 1981 eller seinere Søker under 19 år som er gift, har vært gift eller har barn å forsørge og som bor sammen med barnet, blir tildelt støtte etter samme regler som søker over 19 år Søker i høgre utdanning som har fylt 18 år før 1. januar 2000, blir tildelt støtte etter samme regler som søker over 19 år Søker født i 1980 som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, blir tildelt støtte etter samme regler som søker under 19 år. Det samme gjelder søker født i 1980 som går et fjerde år i videregående opplæring og har måttet gå et år om igjen på grunn av sykdom Om gruppering av videregående opplæring og høgre utdanning, se side?? og??: eller etter sakkyndig vurdering Søker født i 1979 eller 1980 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, blir tildelt støtte til videregående opplæring etter samme regler som søker under 19 år Søker født i 1980 som tar folkehøgskole som siste år i et fireårig løp blir tildelt utdanningsstipend etter kap. II og annen utdanningsstøtte etter regler og satser i kap. III. Det samme gjelder følgende søkere som tar folkehøgskole direkte etter fullført videregående opplæring: søker som er født i 1979 og som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, søker født i 1979 som har gått fire år i videregående opplæring på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering, søker født i 1978 eller 1979 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring. 2.2 Samboere som har felles barn, blir behandlet som gifte fra og med det semesteret de får barn. 2.3 Registrerte partnere blir behandlet som gifte fra det semesteret partnerskapet blir registrert. 2.4 Søker som har fylt 65 år før 1. januar 2000, kan ikke få støtte. 3 HVA SLAGS UTDANNING DET KAN BLI GITT STØTTE TIL 3.1 Det kan tildeles støtte til videregående opplæring og høgre utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner. Støtte kan også bli tildelt lærlinger som har godkjent lærekontrakt. Til utdanning ved private utdanningsinstitusjoner kan

3 det tildeles støtte dersom utdanningen faglig sett tilfredsstiller de kravene som blir stilt til videregående utdanning i lov av 14. juni privatskulelova, 4 og 5, eller de kravene som blir stilt til eksamensrett i lov av 11. juli privathøyskoleloven, 9. Det kan også tildeles støtte til kompetansegivende utdanning ved studieforbund som er godkjent etter voksenopplæringslovens 10. Det samme gjelder utdanning ved de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene som er godkjent etter voksenopplæringslovens 11. Se punkt Spørsmål om støtte til utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som det tidligere ikke er gitt støtte til, bør skolen ta opp med Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet ett år før det undervisningsåret søknaden gjelder for Det kan gis støtte til ulike forberedende kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen med sikte på å gi bedre grunnlag for opptak i grunnkurs i videregående opplæring Til stipendopphold i utlandet under NORDPLUSordningen kan det gis støtte etter kap. II og III. Til studieopphold i utlandet under ERASMUSordningen og til studieopphold av minimum tre måneders varighet gjennom LEONARDOprogrammet, kan det gis støtte etter kap. V Det kan tildeles støtte til bare en utdanning om gangen. 3.2 Det kan ikke tildeles støtte til utdanning ved militære skoler etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring ulike opplæringskurs som blir igangsatt av eller i samråd med arbeidsmarkedsetaten, når det faglige innholdet ikke utgjør fulltids kompetansegivende utdanning som det kan gis støtte til utdanning ved flyskoler i utlandet utdanning ved læresteder der kostnadene i form av skolepenger, eksamensavgifter, materiell o.l. er svært høge, dersom det ikke er særlig behov for utdanningen søker som er tatt opp i et doktorgradsstudium i Norge etter 15. august Det kan likevel gis støtte til doktorgradsstudium i utlandet og til søker som får støtte etter kap. X, punkt HVORLEDES UTDANNINGEN MÅ VÆRE LAGT OPP 4.1 Utdanningen må til vanlig være lagt opp som reglementert fulltidsutdanning. Utdanning på nivå med videregående skole må ha et undervisningsopplegg på minst 20 timer pr. uke. Til utdanning i regi av Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen kan det gis støtte når undervisningsopplegget er på mer enn 1/3 av timetallet fra et kurs. 4.2 Det kan tildeles støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50% av reglementert fulltidsutdanning. Om rentebelastning på lån som det er skrevet ut betalingsplan for, se kap. VI, punkt Deltidsutdanning på nivå med videregående skole må, i tillegg til 50% av utdanningsprogrammet for fulltidsutdanning, også omfatte minst seks timer undervisning pr. uke For deltidsutdanning blir støttebeløpet regnet til 1/2, 2/3 eller 3/4 av støttebeløpet til fulltidsutdanning. 4.3 Fulltidsutdanning må vare i minst tre måneder. Deltidsutdanning må vare i minst fem måneder. Det kan gjøres unntak når utdanningen har sammenheng med søkerens yrke eller tidligere utdanning. 4.4 Det kan gis støtte til fjernundervisning som er tilrettelagt som fjernundervisning ved norsk lærested og som gir godkjent kompetansegivende utdanning. Fjernundervisningen må være fulgt opp av samlinger eller annen form for oppfølging fra lærestedet hvert semester. Studieopplegg som tilbys som fjernundervisning av et universitet, en vitenskapelig eller en statlig høgskole, må tilsvare studieopplegg godkjent av departementet. Studieopplegg som tilbys som fjernundervisning av en privat høgskole eller en frittstående fjernundervisningsinstitusjon, må være godkjent av departementet. Fjernundervisning som tilbys av en offentlig videregående skole, må være godkjent av fylkeskommunen. Videregående opplæring som tilbys som fjernundervisning av en privat skole eller en frittstående fjernundervisningsinstitusjon, må være godkjent av departementet. Fjernundervisningen må ha et omfang som tilsvarer minimum 50% av fulltidsopplegg.

4 5 STATSBORGERSKAP 5.1 Søkeren må være norsk statsborger Utenlandsk statsborger som på grunn av arbeid i Norge har opparbeidet sosiale rettigheter her som følge av avtalen om europeisk samarbeid (EØSavtalen), kan få støtte til utdanning etter de samme reglene som norsk statsborger, i den grad det følger av avtalen. Det samme gjelder barn, ektefelle, partner etter partnerskapsloven og samboer med felles barn til slik utenlandsk statsborger. Som barn blir her regnet søker under 21 år. 5.2 Statsborger fra annet nordisk land får støtte etter de felles nordiske reglene i punkt Det kan gjøres unntak fra regelen i punkt 5.1 for statsborger fra land utenfor Norden som tar utdanning i Norge, og har kommet til landet av politiske eller humanitære grunner. Søkeren må ha fått asyl i Norge eller ha annen form for oppholdstillatelse har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst tolv måneder like før skoleåret, og har betalt skatt til Norge i denne perioden har tatt utdanning i Norge de tre siste årene med tilfredsstillende faglig framgang uten støtte fra Lånekassen er gift med norsk statsborger, og begge bor i Norge. Se punkt 2.2 og har fått oppholdstillatelse som barn eller barnebarn under 19 år til norsk statsborger som bor i Norge og forsørger søkeren har fått oppholdstillatelse som ektefelle til utenlandsk statsborger eller som barn eller barnebarn under 19 år til utenlandsk statsborger. Det er et vilkår at vedkommende forsørger søkeren, har oppholds- og arbeidstillatelse, bor i og er skattepliktig til Norge har fått oppholdstillatelse under ordningen for utvandrede nordmenn til Kola og deres etterkommere. 5.4 Statsborger over 18 år fra samveldet av uavhengige stater, land i Sentral- og Øst-Europa og utviklingsland som blir tatt opp i et særskilt utdanningsprogram med kvotetildeling ved visse høgskoler/universitet i Norge, kan tildeles støtte. Se kap. X Statsborgere fra utviklingsland som har påbegynt en fulltids yrkesutdanning i undervisningsåret eller tidligere, og fått støtte etter tidligere kap. I, punkt 5.4, kan på visse vilkår få støtte til å fullføre utdanningen. 5.5 Det kan ikke bli gitt støtte til søker som samtidig får støtte fra støtteordningen i et annet land. 5.6 Søker som får eller har fått støtte til et utdanningsprogram fra NORAD eller andre tilsvarende støtteordninger i Norge eller i utlandet, kan ikke få støtte fra Lånekassen. Se likevel kap. X, punkt Det blir ikke tildelt støtte til norskopplæring uten i kombinasjon med annen godkjent utdanning. 6 UTDANNING I ET ANNET NORDISK LAND 6.1 Til utdanning i et annet nordisk land blir det gitt støtte etter de samme regler og kostnadssatser som gjelder for Norge. Det er til vanlig et vilkår at utdanningen har offentlig godkjenning og kommer inn under støtteordningen i studielandet. Det blir ikke gitt støtte til deltidsutdanning Utenlandsk statsborger får ikke støtte til utdanning i et annet nordisk land. Jf. likevel kap. I, punkt Til forberedende språkkurs i Finland og på Island kan det gis språkstipend etter reglene i kap. V. Se kap. V, punkt FELLES NORDISKE REGLER 7.1 Til utdanning i et annet nordisk land kan det til vanlig tildeles støtte fra støtteordningen i hjemlandet. 7.2 Hjemlandet avgjør hvilken utdanning som gir rett til støtte. 7.3 En søker som tar utdanning i et annet nordisk land, kan få støtte fra støtteordningen i studielandet, dersom

5 7.3.1 søkeren har vært bosatt og yrkesaktiv i studielandet i minst 24 måneder like før skoleåret. Omsorg for eget barn under 10 år er likestilt med yrkesaktivitet. Avbrudd i yrkesaktiviteten på grunn av militærtjeneste, sykdom o.a., kan godkjennes søkeren er under 20 år og har fulgt foreldrene sine som er bosatt i studielandet og har varig arbeid der. 7.4 Ekteskap med statsborger fra studielandet gir ikke grunnlag for å gjøre unntak fra reglene i punktene 7.1, 7.2 og Dersom søkeren har vært bosatt i studielandet i 24 måneder og er gift med statsborger fra studielandet, kan det likevel bli gitt støtte fra studielandet. 7.5 Det er et vilkår for tildeling av støtte at søkeren ikke får støtte fra et annet land samtidig. 8 UTDANNING I LAND UTENFOR NORDEN 8.1 Det kan tildeles støtte til studieopphold i land utenfor Norden som varer i minst fire uker, og som er godkjent som et ledd i en høgre utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Søknaden blir behandlet etter kap. V Kurs som varer kortere enn fire uker ved de norske studiesentrene i York (England), Caen (Frankrike) og Kiel (Tyskland) kan godkjennes for tildeling av støtte. Søknaden blir behandlet etter kap. III. 9 KRAV TIL SØKEREN 9.1 Søkeren må være opptatt som elev/student og ha rett til å gå opp til eksamen. Søkeren må være på lærestedet og kunne følge undervisningen. Se likevel punkt 4.4. Dersom søkeren er lenge borte fra undervisningen, kan retten til støtte falle bort. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra kravet om å være på lærestedet. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt Hospitanter kan tildeles støtte når det faglige opplegget gjør det rimelig. 9.2 Låntaker som har fått ettergitt lån etter reglene i kap. VI, punkt 11, og som søker ny støtte, må sende inn dokumentasjon på at helsesituasjonen har bedret seg, slik at søkeren kan gå tilbake til arbeidslivet når utdanningen er gjennomført. Dersom vedtaket er gjort for mindre enn ti år siden, blir det opphevet når søkeren mottar ny støtte. 10 HVOR LANG TID DET KAN TILDELES STØTTE 10.1 Til videregående og høgre utdanning kan det gis støtte for den tid som er fastsatt som norm for utdanningen (normert tid) Det blir gitt støtte for opptil ett undervisningsår om gangen. Undervisningsåret blir regnet fra den datoen undervisningen starter, til den datoen undervisningen (inkl. eksamen) slutter. Støttebeløpet blir til vanlig utregnet på månedsbasis Etter grunngitt søknad kan det tildeles støtte til utvidet undervisningsår når søkeren har reglementert undervisning, eller når det er dokumentert at søkeren sparer inn på normert studietid. Opplegget må vare i minst to uker Lånekassen kontrollerer den faglige framgangen. Det kan ikke tildeles støtte utover normert studietid til å ta om igjen kurs som det er gitt støtte til før, når eksamen er bestått Det kan likevel tildeles støtte til faglig forsinkelse og bedring av karakterer når det blir stilt bestemte krav til karakterer for å fortsette på høgre nivå i utdanningen, eller for å få formell godkjenning av en grad/eksamen Til videregående opplæring kan det tildeles støtte for opptil fire år Dersom søkeren tar en studieretning/studieretninger som gjør at samlet tid i videregående opplæring blir mer enn fire år, kan Lånekassen vurdere å gi støtte i mer enn fire år Det kan til vanlig ikke tildeles støtte i mer enn tre år sammenlagt til folkehøgskole, innføringskurs/forberedende kurs og grunnkurs i videregående skole. Til folkehøgskole alene kan det ikke tildeles støtte i mer enn to år Til kombinasjoner av høgre utdanning kan det tildeles støtte for opptil seks år. Om gruppering av videregående opplæring og høgre utdanning, se side?? og??:

6 Dersom søkeren tar en kombinasjon av utdanninger som varer i mer enn seks år, kan Lånekassen vurdere å tildele støtte i opptil åtte år Til videregående opplæring og høgre utdanning kan det tildeles støtte i tilsammen 11 år. Lånekassen vurderer om det kan tildeles støtte ut over denne tid Ved utregning av tid under punktene blir det sett bort fra utdanning som søkeren har tatt uten støtte fra Lånekassen De tidsrammene som er fastsatt for tildeling av støtte, gjelder bare dersom søkeren ikke tidligere har mottatt støtte til utdanning fra støtteordninger i et annet land. Dersom søkeren har mottatt slik støtte, skal tidsrammene fastsatt under punktene reduseres tilsvarende det tidsrommet det er mottatt støtte fra annet land, og som kommer inn under hvert enkelt punkt. 11 FORSINKELSE OG AVBRUDD 11.1 Når søkeren har fått tildelt støtte for et undervisningsår, må faglige resultater for dette året kunne dokumenteres Dersom utdanningen varer ett år eller mer og søkeren blir forsinket, kan det tildeles støtte i inntil ett år utover normert tid, jf. punkt Det kan bli gitt støtte til forsinkelse med inntil ett år i videregående opplæring og inntil ett år i høgre utdanning. Til videregående opplæring kan det likevel ikke tildeles støtte i mer enn fire år, jf. punkt Det blir til vanlig ikke gitt støtte til forsinkelse ved deltidsutdanning Ved forsinkelse utover ett år kan Lånekassen i særlige tilfelle vurdere å gi redusert støtte. Dette gjelder blant annet funksjonshemmet søker som har støtte fra folketrygden, søker som får barn i utdanningsperioden og søker som på grunn av sykdom blir forsinket ut over ett år En utdanning som det er gitt støtte til, blir regnet som avbrutt dersom denne utdanningen ikke er fullført og søkeren tar til med en ny utdanning. Når støtte til avbrutt utdanning ikke er tilbakeført, skal denne utdanningen telle med ved vurdering av hvor mange år det kan tildeles støtte, jf. punktene 10.4 og Det kan likevel tildeles støtte utover dette på samme vilkår som ved forsinkelse, jf. punktene og Både ved forsinkelse og avbrudd kan lånet bli redusert, jf. punkt Søker som avbryter en utdanning før støtten er utbetalt, kan tildeles støtte fram til avbruddet dersom utdanningen har vart i minst tre måneder. Søker som avbryter utdanningen etter at støtten er utbetalt, kan beholde den tildelte støtten for tiden fram til avbruddet. Se også punktene 15.3 og HØG GJELD 12.1 Det er satt veiledende grenser for lånet slik at gjelden ikke blir høgre enn det Lånekassen finner forsvarlig. Dersom søkeren blir over 45 år når utdanningen er fullført, skal låntildelingen reduseres slik at gjelden kan bli tilbakebetalt før søkeren fyller 65 år. 13 SØKER SOM FÅR STØTTE FRA OFFENTLIG TRYGDEORDNING O.A Søker som får støtte fra offentlig trygdeordning, får reduksjon i tildelingen fra Lånekassen på samme måte som for arbeidsfri inntekt. Se kap. II, punkt 4.6 eller kap. III, punkt Søker som får hjelp til finansiering av attføringstiltak/rehabilitering, eller får utdanningsstøtte fra folketrygden, kan ikke få støtte til bøker, materiell og skolepenger eller reisestipend fra Lånekassen. Se kap. II, punktene og eller kap. III, punktene og Dersom folketrygden yter tilskudd til oppholdsutgifter, blir disse utgiftene ikke dekket av Lånekassen. Dekker folketrygden alle utgifter til skolegangen, kan det ikke bli gitt stipend etter kap. II, punkt Søker som bor i institusjon og får oppholdet dekket av det offentlige, kan få lån til bøker og materiell og til skolepenger etter Lånekassens satser når disse utgiftene ikke blir dekket på annen måte. Søker som avtjener militær-/siviltjeneste kan få støtte etter dette punktet Søker som har søknad til behandling ved trygdekontoret, kan tildeles et avgrenset midlertidig lån når det tar lang tid før søknaden er ferdigbehandlet. Dersom lånet viser seg å være større enn det søkeren har krav på, må differansen betales tilbake med det samme. Det kan kreves at trygdekontoret overfører midler direkte til Lånekassen til dekning av lånet. 14 FORDELING, UTBETALING OG EVENTUELL ANNULLERING AV TILDELT STØTTEBELØP

7 14.1 Lånekassen fastsetter hvordan støttebeløpet skal fordeles og utbetales. For søkere som får støtte utregnet etter kap. II, og som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet vanligvis fordelt med flere terminer over hele støtteperioden, og terminene blir utbetalt en gang pr. måned. Den første støtteterminen i hvert halvår inkluderer 10% av støttebeløpet for resten av halvåret. Dersom det blir gitt lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første støtteterminen hvert halvår. Det samme gjelder lån til dekning av ekstra utgifter til materiell. Dersom det minste ordinære månedsbeløpet til utbetaling er mindre enn kr 500, blir støtte utbetalt samlet hvert halvår. Ved utdanning i utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår. Søkere som får støtte utregnet etter kap. III, og som tar utdanning i Norge, får også utbetalt støttebeløpet hvert halvår. Søkere i høgre utdanning som får støtte utregnet etter kap. II, får likeledes støttebeløpet utbetalt hvert halvår Støttemottakerne får gjeldsbrev/stipendmelding hvert halvår. Gjeldsbrevet/stipendmeldingen gjelder også som utbetalingspapir for første støttetermin/halvår Gjeldsbrevet/stipendmeldingen blir sendt til lærestedet og utlevert der. Lærestedet skal kontrollere at søkeren er i gang med utdanningen før brevet blir utlevert. Gjeldsbrevet/stipendmeldingen skal utleveres bare til søkeren personlig mot legitimasjon og kvittering Gjeldsbrevet/stipendmeldingen skal underskrives av støttemottakeren, og støttebeløpet kan heves i samsvar med den ordningen som Lånekassen fastsetter. Ved å underskrive erkjenner støttemottakeren en gjeld som omfatter det som er tildelt som lån for det aktuelle halvåret, i tillegg til eventuelt tidligere lån Ved månedlig utbetaling blir terminbeløpene for det aktuelle halvåret vanligvis overført den 15. i hver måned til den bank- eller postkontoen som støttemottakeren har oppgitt i søknadsblanketten (kontonummer på 11 siffer). For at overføring til konto skal kunne skje, må gjeldsbrevet/stipendmeldingen være underskrevet, hevet og mottatt i Lånekassen Dersom vilkårene for tildelt støtte endrer seg i støtteperioden, kan Lånekassen stoppe utbetalingene for resten av perioden og annullere resttildelingen. Det gjelder blant annet når støttemottakeren - avbryter utdanningen og ikke lenger har rett til støtte - misligholder pliktene sine mot Lånekassen, jf. kap. I, punktene 15 og Dersom gjeldsbrevet/stipendmeldingen som blir sendt til søkeren gjennom lærestedet ikke er hevet når undervisningsåret/kurset er avsluttet, blir bevilgningen annullert, og søknaden kan ikke tas opp til ny behandling. 15 OPPLYSNINGSPLIKT 15.1 Søkeren plikter straks å melde fra om avbrudd i utdanningen på grunn av sykdom, svangerskap, fødsel, militær-/ siviltjeneste, om endring i faglig plan, økonomiske forhold, sivilstand eller bostedsadresse, og om faglig forsinkelse Lånekassen kan kontrollere at opplysningene fra søkeren er riktige. Lånekassen kan også hente inn opplysninger om søkeren direkte fra lærested, likningskontor, trygdekontor o.a. etter forskrifter fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i samsvar med 16 i lov av 26. april 1985 nr Dersom nye opplysninger viser at tildelt støttebeløp må reduseres, kan Lånekassen omgjøre stipend til lån og kreve tilbakeføring. Se også punkt URETT TILDELT STØTTE / MISLIGHOLD 16.1 Dersom en søker har fått utbetalt eller godskrevet støtte som reglene ikke gir rett til, kan Lånekassen nekte mer støtte, gjøre det stipendet søkeren ikke har rett til om til lån, kreve støttebeløpet tilbakebetalt og beregne renter av lånet også i utdanningstiden. Hele gjelden kan bli sagt opp Dersom søkeren gir uriktige opplysninger om boforhold og mottar støtte som borteboer uten å ha rett til det, kan Lånekassen i tillegg nekte å tildele støtte helt eller delvis. Lånekassen kan etter nærmere regler nekte støtte i like mange semestre som søkeren har mottatt støtte uten å ha rett til det. Denne tiden inngår i beregningen av normert tid, jf. punkt En hjemmeboer som mer enn en gang uriktig oppgir å bo borte, kan nektes ytterligere støtte, jf. punkt En låntaker som misligholder pliktene sine mot Lånekassen, kan bli nektet mer støtte, betalingslettelser etter kap. VI og VII og ettergivelse etter kap. VIII og IX. Se også kap. I,

8 punkt 15 og kap. VI, punkt KOSTNADSSATSER FOR UNDERVISNINGSÅRET Utdanningsstøtte blir utregnet på grunnlag av satsene som er fastsatt i kap. II, III, IV, V og VIII Satsene som er fastsatt for undervisningsåret gjelder for tiden 15. august august Satsene i kap. VI, VII og IX gjelder for kalenderåret Satsene i kap. VIII gjelder for de som tar eksamen høsten 1998 og våren SØKNADSFRISTER 18.1 Søknad om støtte for som kommer inn til Lånekassen etter 15. mars 2000, blir ikke behandlet. Fristen gjelder ikke for kurs som tar til 1. februar 2000 eller seinere Søknad som kommer inn etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet, blir ikke behandlet Dersom søknaden gjelder stipend etter kap. IV, punktene 4,6,7 og 9, må søknaden være innkommet seinest seks måneder etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet Søker som er tilskrevet/varslet om å sende inn opplysninger, må sende inn disse før undervisningsåret/kurset er avsluttet for å få søknaden behandlet Opplysninger om endringer som kommer inn til Lånekassen etter 15. mars 2000 vil ikke kunne føre til ny behandling. Se likevel kap. III, punkt Lånekassen kan gjøre unntak fra fristbestemmelsene dersom resultatet ellers framstår som sterkt urimelig.

9 KAP. II Støtte til søker under 19 år 1 SØKER UNDER 19 ÅR 1.1 Dette kapitlet gjelder søker som er født i 1981 eller seinere. Det gjelder også søker født i 1980 som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering. Videre gjelder det søker født i 1980 som går et fjerde år i videregående opplæring når det er dokumentert at søkeren har måttet gå et år om igjen på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering. Søker født i 1979 eller 1980 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, blir også tildelt støtte til videregående opplæring etter dette kapitlet Søker født i 1980 som tar folkehøgskole som siste år i et fireårig løp får utdanningsstipendet utregnet etter dette kapitlet, mens annen utdanningsstøtte utregnes etter regler og satser i kap. III. Det samme gjelder følgende søkere som tar folkehøgskole direkte etter fullført videregående opplæring: søker født i 1979 som har fått utstatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, søker født i 1979 som har gått et fjerde år i videregående opplæring på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering og søker født i 1978 eller 1979 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, jf. punkt Søker under 19 år som er gift, har vært gift, eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får støttebeløpet utregnet etter kap. III. Det samme gjelder søker i høgre utdanning som har fylt 18 år før 1. januar GRUNNBELØP 2.1 I utregning av støttebeløpet inngår det et grunnbeløp. For er grunnbeløpet kr pr. måned. 3 TILLEGG VED UTREGNING AV STØTTE 3.1 Søker som ikke bor hos foreldrene, får botillegg når reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er tre timer eller mer pr. dag, eller avstanden er 40 km eller mer Botillegg kan også tildeles når søkeren på grunn av andre særlige forhold må bo utenfor foreldrehjemmet. 3.2 For er botillegget kr pr. måned. 3.3 Tillegg for bøker og materiell blir tildelt med kr 260 pr. måned i videregående opplæring og kr 520 pr. måned i høgre utdanning *. Se også punkt Tillegg for bøker og materiell blir ikke tildelt søker som får disse utgiftene betalt gjennom folketrygden eller gjennom andre ordninger Det blir til vanlig ikke gitt tillegg for bøker og materiell når det blir gitt støtte til forsinkelse. 4 FRADRAG VED UTREGNING AV STØTTE 4.1 Støttebeløpet blir redusert ved behovsprøving etter samlet inntekt og formue til forsørgerne (foreldre/steforeldre). Når fradraget skal utregnes, nytter Lånekassen alminnelig inntekt og nettoformue ved skattelikningen for Inntekt/formue i utlandet eller på Svalbard, som ikke er med i likningen, skal også nyttes Blir det dokumentert at brutto inntekt/formue til forsørgerne i skoleåret er lavere enn i inntektsåret 1997, kan det tas hensyn til dette. Det blir ikke tatt hensyn til en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av økte utgifter Er foreldrene skilt eller separert, nytter Lånekassen likningstallene til den av foreldrene som søkeren bor hos eller sist bodde hos Når søkeren bor utenfor foreldrehjemmet kan Lånekassen se helt eller delvis bort fra inntekt og formue til stemor/stefar når det er lagt fram opplysninger som gjør dette rimelig Dersom barneverntjenesten har omsorgen for en søker som bor utenfor foreldrehjemmet, blir det sett bort fra foreldrenes inntekt og formue. 4.2 Av forsørgernes formue over kr blir det Om gruppering av videregående opplæring og høgre utdanning, se side?? og??:

10 regnet 10 % som tillegg til inntekten. 4.3 Fradrag etter forsørgerinntekt og antall søsken Inntekt i 1000 kroner under 19 år. Inntekten settes lik alminnelig inntekt ved skattelikningen i 1997 med eventuelle tillegg etter punkt 4.2. Inntekten rundes ned til nærmeste hele kroner. 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn fradrag i kr pr mnd søsken i utd. 80% osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv Er det flere søsken under 19 år som samtidig er i utdanning med rett til støtte, blir fradraget for hvert barn satt til 80 % av det fradraget som går fram av tabellen. 4.4 Lånekassen kan se helt eller delvis bort fra inntekten/formuen til forsørgerne når det er dokumentert at søkeren av særlig tyngende sosiale grunner ikke kan få tilskudd fra dem, og det ellers er rimelig. Det blir til vanlig ikke tatt hensyn til endrede økonomiske forhold som følge av husbygging, kjøp av bolig o.l.

11 4.5 Støttebeløpet blir redusert på grunnlag av egen arbeidsinntekt i søknadsperioden. Av bruttoinntekt over kr pr. måned går 60% til fradrag. Som arbeidsinntekt blir regnet inntekt av arbeid som ikke går inn i undervisningsplanen. 4.6 Støttebeløpet blir redusert på grunnlag av arbeidsfri inntekt i søknadsperioden. Av slik inntekt går 60 % av bruttobeløpet til fradrag. Som arbeidsfri inntekt regnes blant annet - lønn/alderstillegg under studiepermisjon - lønn for arbeid som går inn i undervisningsplanen - tariffestet lærlinglønn - inntekt av fast eiendom - rente- og aksjeutbytte - trygd og pensjonsytelser - verdien av fri kost og losji eller tilskudd fra skolen til slike utgifter - stipend og lån og andre ytelser til utdanning fra arbeidsgiveren. Om tilskudd til oppholdsutgifter fra folketrygden, se kap. I, punkt Det blir ikke regnet fradrag for stipend/legat til skolepenger som Lånekassen ikke dekker. For stipend og legat til utdanning fra andre enn arbeidsgiver, blir det ellers regnet fradrag på 60 % av beløp ut over kr pr. måned Kommunal eller statlig bostøtte og støtte fra folketrygden til dekning av ekstra utgifter på grunn av sykdom, skade eller lyte, virker ikke inn på støttebeløpet. 4.7 Av søkerens formue over kr ved skattelikningen for 1997, går 2 % pr. måned til fradrag (dvs. 20 % når undervisningsåret varer i ti måneder). Når skattelikningen for 1998 foreligger, kan søkeren be om at formuesansettelsen for dette året legges til grunn. 5 UTREGNING AV UTDANNINGSSTIPENDET 5.1 Det er ikke nødvendig å søke lån for å få utdanningsstipend. 5.2 Grunnlaget for utregning av utdanningsstipend pr. måned (stipendgrunnlaget) er summen av grunnbeløpet i punkt 2, tilleggene i punkt 3 og fradragene i punkt Det kan ikke tildeles utdanningsstipend for de første kr pr. måned av stipendgrunnlaget. For den delen av stipendgrunnlaget som er større enn kr og mindre enn kr 6 200, blir 93% tildelt som stipend (månedssatsen). Månedssatsen blir avrundet oppover til nærmeste hele fem kroner For søker som kan tildeles botillegg, skal månedssatsen være minst kr Dette gjelder ikke for søker som mottar støtte fra folketrygden når støtten er ment å dekke alle nødvendige utgifter til skolegangen For å få fram samlet stipendbeløp må månedssatsen multipliseres med antall måneder i den utdanningsperioden det blir søkt stipend for. 5.4 Lærling som har brutto tarifflønn over kr pr. måned, blir ikke tildelt utdanningsstipend. 5.5 For elev/student i kunstutdanning og for flyktning i videregående opplæring gjelder det særlige regler, se kap. IV, punktene 1 og 2. 6 UTREGNING AV LÅNET 6.1 Tillegg som blir tildelt bare som lån: skolepenger, til vanlig avgrenset til kr pr. undervisningsår. For skolepenger i land utenfor Norden gjelder det særlige regler, se kap. V, punkt nødvendige utgifter til materiell ut over satsene i punkt 3.3. Lånet blir tildelt etter nærmere regler, og det er en forutsetning at materiellet er nødvendig og at utstyret ikke kan dekkes over skolebudsjettet. 6.2 Grunnlaget for utregning av lån er summen av grunnbeløpet i punkt 2, tilleggene i punkt 3 og eventuelle tillegg i punktene og fradragene i punkt 4. Summen må multipliseres med antall måneder i den utdanningsperioden det blir søkt lån for. 6.3 Maksimalt lån blir differansen mellom utregnet grunnlag i punkt 6.2 og utregnet utdanningsstipend i punkt For andre stipend enn utdanningsstipendet vil det gå fram av reglene for hvert stipend om beløpet skal trekkes fra ved utregning av lånet. 7 REISESTIPEND

12 7.1 I tillegg til støttebeløpet kan det bli gitt reisestipend til tre reiser tur-retur for et helt undervisningsår (ti måneder) mellom foreldrehjemmet i Norge og skolestedet. Stipendet blir tildelt som tilskudd etter Lånekassens satser. I disse satsene er det tatt hensyn til de moderasjonsordningene som gjelder pr. 1. januar Det blir gjort et fradrag på kr 900 pr. undervisningsår som søkeren må dekke selv. Søker som bor i foreldrehjemmet, kan ikke få reisestipend. Det samme gjelder søker som får støtte til fjernundervisning etter kap. I, punkt 4.4. Det gjelder særlige regler for reisestipend til land utenfor Norden, se kap. V, punkt Det kan ikke tildeles reisestipend til søker som får dekket reiser gjennom folketrygden eller av andre ordninger. 8 MINSTEBELØP 8.1 Det blir ikke tildelt lån under kr 65 eller stipend alene under kr 35 pr. måned.

13 KAP. III Støtte til søker over 19 år 1 SØKER OVER 19 ÅR 1.1 Dette kapitlet gjelder søker som er født i 1980 eller tidligere. Søker født i 1980 som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, får støttebeløpet utregnet etter kap. II. Det samme gjør søker født i 1980 som går et fjerde år i videregående opplæring når det er dokumentert at søkeren har måttet gå et år om igjen på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering. Søker født i 1979 eller 1980 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, får også støttebeløpet til videregående opplæring beregnet etter kap. II Søker født i 1980 som tar folkehøgskole som siste år i et fireårig løp, får utdanningsstipendet utregnet etter kap. II, mens annen utdanningsstøtte utregnes etter regler og satser i kap. III. Det samme gjelder følgende søkere som tar folkehøgskole direkte etter fullført videregående opplæring: søker som er født i 1979 og som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, søker født i 1979 som har gått fire år i videregående opplæring på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering, søker født i 1978 eller 1979 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, jf. punkt Også søker under 19 år som er gift, har vært gift, eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får støttebeløpet utregnet etter dette kapitlet. Det samme gjelder søker i høgre utdanning som har fylt 18 år før 1. januar Samboere som har felles barn blir behandlet som gifte fra og med det semesteret de får barn. Se kap. I, punkt GRUNNBELØP 2.1 I utregning av støttebeløpet inngår det et grunnbeløp. For er grunnbeløpet kr pr. måned. foreldrene, kan likevel få botillegg. Det samme gjelder gift søker uten barn. 3.2 For er botillegget kr pr. måned. 3.3 Det kan regnes tillegg for bøker og materiell med kr 260 pr. måned i videregående opplæring og kr 520 pr. måned i høgre utdanning *. Se også punkt Tillegg for bøker og materiell blir ikke tildelt søker som får disse utgiftene betalt gjennom folketrygden eller andre ordninger Det blir til vanlig ikke gitt tillegg for bøker og materiell når det blir gitt støtte til forsinkelse. 3.4 Gift søker kan få tillegg for forsørging av barn født i 1984 eller seinere og ektefelle. Det kan regnes opptil kr pr. måned for ektefelle og ett barn, opptil kr pr. måned for det andre barnet, og opptil kr 775 pr. måned for hvert barn mer enn to Forsørgertillegget blir redusert med 60% av ektefellens bruttoinntekt over kr pr. måned. Er begge ektefellene i utdanning som det kan bli gitt støtte til, blir det sett bort fra ektefellens inntekt Det kan ikke regnes forsørgertillegg for ektefelle som er i militær-/siviltjeneste. 3.5 Ektefeller som begge er i utdanning og kan få tildelt støtte, kan hver få forsørgertillegg på opptil kr pr. måned for hvert av de to første barna, og opptil kr 775 pr. måned for hvert barn mer enn to. 3.6 Enslig forsørger kan få forsørgertillegg på opptil kr pr. måned for hvert av de to første barna, og opptil kr 775 pr. måned for hvert barn mer enn to Det kan ikke gis forsørgertillegg for barn som søkeren er pliktig å betale bidrag for. 3 TILLEGG VED UTREGNING AV STØTTE 3.1 Søker som ikke bor sammen med foreldrene, kan få botillegg. Søker som har barn, og som bor hos 4 FRADRAG VED UTREGNING AV STØTTE Om gruppering av videregående opplæring og høgre utdanning, se side?? og??:

14 4.1 Støttebeløpet blir redusert på grunnlag av egen arbeidsinntekt i søknadsperioden. Av brutto inntekt over kr pr. måned går 60 % til fradrag. Som arbeidsinntekt blir regnet inntekt av arbeid som ikke går inn i undervisningsplanen Støttebeløpet kan etter nærmere regler reduseres når søker har hatt inntekt i tidligere støtteperioder som det ikke var gitt fullstendige opplysninger om. 4.2 Støttebeløpet blir redusert på grunnlag av arbeidsfri inntekt i søknadsperioden. Av slik inntekt går 60 % av bruttobeløpet til fradrag. Som arbeidsfri inntekt regnes blant annet - lønn/alderstillegg under studiepermisjon - lønn for arbeid som går inn i undervisningsplanen - tariffestet lærlinglønn - inntekt av fast eiendom - rente- og aksjeutbytte - forsørgertillegg mens ektefellen er i militær- /siviltjeneste - underholdsbidrag ut over minstebidraget - trygde- og pensjonsytelser - trygde- og pensjonsytelser til søkerens barn under 16 år ut over et beløp tilsvarende minstebidrag - verdien av fri kost og losji eller tilskudd fra skolen til slike utgifter - stipend og lån og andre ytelser til utdanning fra arbeidsgiveren. Om tilskudd til oppholdsutgifter fra folketrygden, se kap. I, punkt Det blir ikke regnet fradrag for NORDPLUSstipend, ERASMUS-stipend, LEONARDO-stipend, Fulbright-stipend, eller stipend/legat til skolepenger som Lånekassen ikke dekker. For stipend og legat til utdanning fra andre enn arbeidsgiver blir det regnet fradrag på 60 % av beløp over kr pr. måned. Se likevel punkt Barnetrygd, kontantstøtte, kommunal eller statlig bostøtte og støtte fra folketrygden til å dekke ekstra utgifter på grunn av sykdom, skade eller lyte virker ikke inn på støttebeløpet. 4.3 Av enslig søkers formue over kr ved skattelikningen for 1997, går 2 % pr. måned til fradrag (dvs. 20 % når undervisningsåret varer i ti måneder). Når skattelikningen for 1998 foreligger, kan søkeren be om at formuesansettelsen for dette året legges til grunn. 4.4 Av gift søkers formue (søkers + ektefelles formue) over kr ved skattelikningen for 1997, går 1 % pr. måned til fradrag (dvs. 10 % når undervisningsåret varer i ti måneder). Lånekassen kan likevel se bort fra formue som søkers ektefelle har i særeie. Se likevel punkt 4.3, siste ledd. 5 UTREGNING AV UTDANNINGSSTIPENDET 5.1 Det er ikke nødvendig å søke lån for å få utdanningsstipend. 5.2 Grunnlaget for utregning av utdanningsstipend pr. måned (stipendgrunnlaget) er summen av grunnbeløpet i punkt 2, tilleggene i punkt 3 og fradragene i punkt Det kan ikke tildeles utdanningsstipend for de første kr pr. måned av stipendgrunnlaget. For den delen av stipendgrunnlaget som er større enn kr og mindre enn kr pr. måned, blir det tildelt 97,2 % som stipend (månedssatsen). Månedssatsen blir avrundet oppover til nærmeste hele fem kroner For å få fram samlet stipendbeløp må månedssatsen multipliseres med antall måneder i den utdanningsperioden det blir søkt stipend for. 5.4 For søker i kunstutdanning, for flyktning i videregående opplæring og for kvinnelig søker som får barn, gjelder det særlige regler, se kap. IV, punktene 1, 2 og 4. 6 UTREGNING AV LÅNET 6.1 Støtte til disse utgiftene kan tildeles bare som lån: skolepenger, til vanlig avgrenset til kr pr. undervisningsår. For skolepenger i land utenfor Norden gjelder det særlige regler, se kap. V, punkt nødvendige utgifter til materiell ut over satsene i punkt 3.3. Lånet blir tildelt etter nærmere regler, og det er en forutsetning at materiellet er nødvendig og at utstyret ikke blir dekket over skolebudsjettet utgifter til reise og ekstra losji når søkeren tar studieopphold i utlandet som er godkjent for støtte etter kap. I, punkt Grunnlaget for utregning av lån er summen av grunnbeløpet i punkt 2, tilleggene i punkt 3 og eventuelle tillegg i punktene og fradragene i punkt 4. Summen må multipliseres med antall måneder i den utdanningsperioden det

15 blir søkt lån for. 6.3 Maksimalt lån blir differansen mellom utregnet grunnlag i punkt 6.2 og utregnet utdanningsstipend i punkt For andre stipend enn utdanningsstipendet vil det gå fram av reglene for hvert stipend om stipendet skal trekkes fra ved utregning av lånet. 6.5 Det kan bli gitt tilleggslån etter nærmere regler når søkeren dokumenterer at det har oppstått så ekstraordinære forhold at undervisningsåret ikke kan fullføres uten tilleggslån. hjemsted (i Folkeregisteret etter lov om folkeregistrering) i Norge og skolestedet. Stipendet blir gitt som tilskudd etter Lånekassens satser. I disse satsene er det tatt hensyn til de moderasjonene som gjelder pr. 1 januar Det blir gjort et fradrag på kr 900 pr. undervisningsår som søkeren må dekke selv. Det gjelder særlige regler for reisestipend til land utenfor Norden, se kap. V, punkt 7. Søker som får støtte til fjernundervisning etter kap. I, punkt 4.4, kan ikke få reisestipend Det kan ikke bli gitt reisestipend til søker som får dekket reiser fullt ut av folketrygden eller av andre ordninger. Søker som får reiseutgiftene delvis dekket fra andre ordninger, kan få redusert reisestipend. 7 REISESTIPEND 7.1 I tillegg til støttebeløpet kan borteboende søker få reisestipend til tre reiser tur-retur for et helt undervisningsår (ti måneder) mellom registrert 8 MINSTEBELØP 8.1 Det blir ikke tildelt lån under kr 65 eller stipend alene under kr 35 pr. måned.

16 KAP. IV Støtte til særlige grupper 1 UTDANNINGSSTIPEND TIL KUNSTFAGUTDANNING (KUNSTFAGSTIPEND) 1.1 Støttebeløpet blir utregnet etter reglene i kap. II eller kap. III, men med egne satser for beregning av stipend. 1.2 Det blir ikke gitt stipend for de første kr pr. måned av stipendgrunnlaget. For den delen av stipendgrunnlaget som er større enn kr og mindre enn kr pr. måned, blir det tildelt 100 % som stipend til søker som utdanner seg ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens balletthøgskole - 3 år Den norske Balletthøgskole - 3 år Ballettpedagogisk utdanning ved Høgskolen i Bodø - 3 år Norges Musikkhøgskoles høgre avdeling - 2 år Diplomstudium: Vokal/instrument/komposisjon Hovedfagstudium: Akkompagnement/samspill/ensemblespill, utøving med fordypningsemne, kammermusikk/soloinstrument/korledelse Universitetet i Bergen - 2 år Utøvende musikk med fordypningsemne hovedfag Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens operahøgskole - 3 år Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens kunstakademi - 4 år Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Vestlandets kunstakademi - 4 år Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, billedkunststudiet - 4 år Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens håndverks- og kunstindustriskole - 4 ½ år Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Statens høgskole for kunsthåndverk og design - 4 ½ år Høgskolen i Østfold - 3 år Figurteaterutdanning 1.3 Utdanningsstipend etter punktene kan som unntak bli gitt til utdanning i utlandet som tilsvarer de samme fagområdene som er nevnt der når opptaket er basert på streng utvelgelse og konkurranse. Stipendet kan tildeles i like mange år som for tilsvarende utdanning i Norge. Om kvoteordning i enkelte fagområder, se kap. V, gebyrlisten, bokstav D Utdanningsstipend til kunstfagutdanning kan bli gitt for utdanning i filmregi, scenografi og filmfoto på universitets- eller høgskolenivå etter satsene i punkt Det kan ikke gis utdanningsstipend til hospitanter i kunstfagutdanning. 2 UTDANNINGSSTIPEND TIL FLYKTNING SOM TAR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING (FLYKTNINGSTIPEND) 2.1 Støttebeløpet blir utregnet etter reglene i kap. II eller kap. III, men med egne regler for utregning av stipend. 2.2 Den delen av stipendgrunnlaget som er mindre enn kr pr. måned, blir gitt med 100 % som stipend. 2.3 Stipendet kan bli gitt til utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge, og som tar videregående opplæring her i landet. 2.4 Dersom utdanningen tar til innen tre år etter at søkeren kom til Norge, kan det bli gitt stipend for inntil tre år. Dersom utdanningen tar til innen fire år etter at søkeren kom til Norge, kan det bli gitt stipend for inntil to år. Dersom utdanningen tar til innen fem år etter at søkeren kom til Norge, kan det bli gitt stipend for inntil ett år. Tiden blir regnet fra 1. juli det året flyktningen kom til landet. 3 STIPEND TIL STUDENTER VED NORDISKE INSTITUSJONER 3.1 Etter særlige regler kan det bli gitt stipend til norske studenter ved Nordisk Journalistkursus i Århus og

17 Nordiska Hälsovårdshögskolan i Gøteborg. 3.2 Stipendet kan ikke bli gitt til forskere som har oppholdsstipend eller som har fått støtte av bevilgningen til nordisk forskerstipend. 4 STIPEND TIL KVINNELIG SØKER SOM FÅR BARN 4.1 Kvinnelig søker som får barn i utdanningsperioden, kan få stipend i de tre siste ukene før fødselen og i de 39 første ukene etter fødselen (i alt 42 uker). Kvinnelig søker som adopterer barn under 15 år i utdanningsperioden, kan få stipend i de 39 første ukene etter adopsjonen. Det er et vilkår at søkeren har hatt rett til støtte i de siste seks månedene før fødselen/adopsjonen. Stipendet blir beregnet ut fra den maksimale summen som mor til barnet har krav på - jf. kap. I, III og V. Når mor til barnet har rett til stipend, kan dette bli gitt til faren dersom han har omsorg for barnet og ellers har rett til støtte, eller stipendet kan deles mellom foreldrene. Vilkåret om at søkeren skal ha hatt rett til støtte i de siste seks månedene før fødselen/adopsjonen, gjelder også for faren Når deler av stipendperioden på 42 uker (39 uker ved adopsjon) faller i sommerferien, kan fødselsstipend bli gitt også i sommerferien, til og med 14. august Når kvinnelig søker må ta permisjon fra studiet på grunn av fødsel, kan det bli gitt fødselsstipend i permisjonstida Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 42 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett. Ved flerbarnsadopsjon blir uketallet på 39 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett. 4.2 Søknaden og dokumentasjon på fødselen må være innkommet seinest seks måneder etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet. 5 STIPEND TIL ELEVER FRA NORD-TROMS OG FINNMARK (TILTAKSSTIPEND) 5.1 Ordningen gjelder borteboende elever i videregående utdanning, som er fra tiltakssonen i Nord-Troms (kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy) og Finnmark. Det er et vilkår at søker under 19 år har foreldrehjemmet i tiltakssonen, og at søker over 19 år har registrert bosted (i Folkeregisteret) i tiltakssonen. 5.2 Tiltaksstipend kan tildeles når søkeren har rett til botillegg etter kap. II, punkt 3, kap. III, punkt 3 eller kap. V. 5.3 For er stipendet kr 625 pr. måned. Det kommer i tillegg til eventuelt utdanningsstipend, men inngår som del av det samlede støttebeløpet - jf. kap. II, punktene 5 og 6 og kap. III, punktene 5 og 6, eller kap. V. 6 OMGJØRING AV LÅN TIL STIPEND UNDER SYKDOM 6.1 Søker som blir syk og av den grunn ikke kan følge undervisningen i en del av søknadsperioden, kan få lånet for denne tiden, men ikke for mer enn tre måneder pr. undervisningsår, omgjort til stipend. Sykdomsperioden må dokumenteres. 6.2 Retten til omgjøring gjelder ikke for søker som er syk når undervisningen tar til. Unntak kan gjøres når søkeren er i flerårig utdanning. 6.3 Lån for de første 14 dagene av en sykdomsperiode (karenstid) kan ikke gjøres om til stipend. 6.4 Lån kan gjøres om til stipend bare for sykdomsperioder som faller etter at søknad om lån er kommet inn til Lånekassen. Det samme gjelder for tilleggslån Søknad om omgjøring som kommer inn til Lånekassen før søknad om lån, blir ikke behandlet. 6.5 Søker som har rett til sykepenger eller attføringspenger/rehabiliteringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, kan ikke få omgjort lån til stipend for den tiden de mottar slike ytelser. 6.6 Søknad om omgjøring skal skrives på særskilt blankett (blankett S). 6.7 Søknaden må være kommet inn seinest seks måneder etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet. 7 UTDANNINGSSTØTTE TIL STUDENTER I SOMMERTERMINORDNING MED SOMMERTERMIN I Lånekassen kan gi utdanningsstøtte til studenter som er tatt opp i fag som er omfattet av ordningen med sommerterminer. Hvilke fag/kurs som er omfattet blir fastsatt av Kirke-, utdannings- og

18 forskningsdepartementet. Tilbudet er rettet mot heltidsstudenter. 7.2 Fagene/kursene i sommerterminordningen erstatter de vanlige studieoppleggene slik at f.eks. et kurs med 10 vekttall vil erstatte ett semesters studium - jf. normert tid for ulike grader/eksamener som er fastsatt ved kgl. res. 10. mai 1996, 9. oktober 1998 og 27. november Deltakere i sommerkurs må ta kurs med tilsammen minst 5 vekttall for å få støtte. 7.3 Vanlig støtte (lån og utdanningsstipend) kan tildeles etter reglene i kap. I, II eller III for så mange måneder som undervisningen varer. Det kan likevel ikke tildeles lån etter reglene i kap. I, punkt 8.1.1, jf. kap. III, punkt 6.1.3, til dekning av utgifter til reise og ekstra losji når søkeren tar studieopphold i utlandet selv om oppholdet er godkjent for støtte I tillegg til vanlig støtte kan det tildeles et tilleggslån for den tiden som går ut over 10 måneder for et vanlig undervisningsår. Tilleggslånet, som ikke blir behovsprøvd mot økonomien til søkeren eller foreldrene, er for 1999 på kr pr. måned og kan for 1999 gis med opptil kr for et opplegg på to måneder. 7.4 For å få tilleggslånet må søkeren ellers fylle vilkårene for støtte etter forskriftene i kap. I. 7.5 Søknad om støtte (inklusive tilleggslånet) for sommeren 1999 for de oppleggene som er omfattet av punkt 7.1 skal skrives på blankett A for og bør sendes Lånekassen før kurset er avsluttet. Når søknaden er behandlet, blir utbetalingspapirene sendt til lærestedet og utlevert der på vanlig måte. 8 UTDANNINGSSTØTTE TIL STUDENTER I FORKURS TIL INGENIØRUTDANNING SOMMEREN Lånekassen kan gi utdanningsstøtte til studenter som er tatt opp i forkurs til ingeniørutdanning sommeren Støtten blir gitt etter de satsene og reglene som gjelder for tretermins studieordning nevnt i punkt 7. 9 STØTTE TIL PRIVATISTER 9.1 Søker som ikke er tatt opp ved universitet/høgskole, men som har lov til å følge åpen undervisning og melder seg opp til eksamen i faget det er søkt støtte til, kan få støtte på disse vilkårene: Søkeren må skrive under en bekreftelse på at studiet er fulltidsutdanning. Eksamen må fullføres innen ett år, regnet fra semesterstart Støtte blir gitt som lån. Dersom søkeren fullfører eksamen som tilsvarer minst 15 vekttall på ett år, blir en del av lånet omgjort til utdanningsstipend/reisestipend Dersom eksamen som tilsvarer 15 vekttall ikke blir fullført på ett år, blir lånet satt rentebærende fra den første i måneden etter at lånet har kommet til oppgjør Dersom forsinkelsen skyldes sykdom eller fødsel, og låntakeren har rett til omgjøring av lån til stipend på grunn av sykdom eller fødsel, blir lånet gjort om til utdanningsstipend/reisestipend. Søkeren må selv sende inn dokumentasjon på årsaken til forsinkelsen.

19 KAP. V Støtte til utdanning i land utenfor Norden 1 STATSBORGERSKAP OG TILKNYTNING TIL NORGE 1.1 Søkeren må være norsk statsborger for å få tildelt støtte Det kan gjøres unntak fra kravet om at søkeren må være norsk statsborger når søkeren har rett til støtte til utdanning i Norge etter EØS-avtalen. Se kap. I, punkt Det er et vilkår at søkeren har bodd i Norge eller i et annet nordisk land i en sammenhengende periode på minst to år i løpet av de fem siste årene før utdanningen starter Det kan gjøres unntak når søkeren, en av foreldrene eller søkerens ektefelle er, eller har vært - i norsk utenrikstjeneste - i tjeneste for misjon eller for utviklingsland - i tjeneste som norsk representant for en internasjonal organisasjon eller en offentlig institusjon - i tjeneste i utlandet for norsk næringsliv - bosatt i utlandet på grunn av sykdom Unntak kan også gjøres i andre tilfelle, når sterke rimelighetshensyn tilsier det. 1.3 Det kan ikke bli gitt støtte til søker som samtidig får støtte fra støtteordningen i et annet land. 2 HVA SLAGS UTDANNING DET KAN BLI GITT STØTTE TIL 2.1 Til høgre utdanning i land utenfor Norden kan det bli gitt støtte når utdanningen vil kunne godkjennes som jevngod med eller som del av norsk grad, eller gir yrkeskompetanse i Norge. Utdanningen og lærestedet må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning. Søkeren må selv dokumentere at utdanningen vil kunne godkjennes i norsk grad eller gir yrkeskompetanse når det ikke går fram av generelle regler for godkjenning Dersom utdanningen ikke gir full yrkes- eller utdanningskompetanse, kan det likevel bli gitt støtte til delvis finansiering av utdanningen når søkeren får stipend fra andre som dekker minst 30 % av kostnadene. 2.2 Det kan ikke tildeles støtte til utdanning utenfor Norden som er på nivå med videregående skole i Norge. Støtte kan likevel tildeles til utdanning på nivå med videregående skole i Norge, når søkeren kan få støtte etter punkt til yrkesfaglig opplæring når utdanning innen tilsvarende fagområde ikke finnes i Norge. Det må være godtgjort at utdanningen er faglig tilfredsstillende, og at det er behov for utdanningen her i landet til utdanning ved disse skolene som tilsvarer allmennfaglig studieretning i videregående skole: Atlantic College i Wales (2 år) Lester Pearson College i Canada (2 år) United World College of South East Asia i Singapore (2 år) Li Po Chun United World College i Hong Kong (2 år) The Armand Hammer United World College of the American West i New Mexico i USA (2 år) United World College of the Adriatic i Trieste i Italia (2 år) United World College of Southern Africa i Swaziland (2 år) Mahindra United World College of India (2 år) til elever som har fått opptak gjennom Statens utdanningskontor i Vest-Agder eller Den franske ambassades kulturkontor til disse skolene som tilsvarer allmennfaglig studieretning i videregående skole (elever som tidligere har startet en utdanning ved en av skolene etter direkte opptak, får støtte til å fullføre): Lycée Alienor d Aquitaine i Poitiers i Frankrike (gjelder elever som begynte på utdanningen ved skolen før skoleåret ) Lycée Alain Chartier i Bayeux i Frankrike Lycée Corneille i Rouen i Frankrike Lycée Edouard Herriot i Lyon i Frankrike Lycée Francois Rabelais i Vendee i Frankrike Lycée d enseignement general et technologique Notre Dame i Vendee i Frankrike Lycée Chevrollier i Angers i Frankrike Som et ledd i en forsøksordning kan det gis støtte til elever som er tatt opp i et godkjent utdanningsprogram i land utenfor Norden gjennom et samarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. For er inntil en klasse ved disse skolene med i ordningen: Danielsen videregående skole, Bergen, i samarbeid

20 med Hillcrest Lutheran Academy, Minnesota, Cuyahoga Valley Christian Academy og Mansfield Christian School, Ohio, USA (allmennfag, VKI) Skedsmo videregående skole, Skedsmo, i samarbeid med Russisk-norsk videregående skole, Moskva, Russland (allmennfag, VK2) Sogn videregående skole, Oslo, i samarbeid med The Bournemouth and Poole College of Further Education, Bournemouth, England (elektronikk og frisørfag, VKI) Ulsrud videregående skole, Oslo, i samarbeid med The Bournemouth and Poole College of Further Education, Bournemouth, England (allmennfag, VKI) Heltberg Private Gymnas, Oslo, i samarbeid med The Bournemouth and Poole College of Further Education, Bournemouth, England (allmennfag, VKI) Oslo Handelsgymnasium i samarbeid med Broadlands School, Keynsham/Bristol, England (allmennfag, ett semester, VKI) Lindås gymnas / Internasjonal videregående skole, i samarbeid med disse 7 videregående skolene i og omkring Cardiff, South Glamorgan, Wales (allmennfag, VKI): Barry Boys Comprehensive School Bryn Hafren Comprehensive Girls School Fitzalan High School St. Teilo s Church in Wales High School Cardiff High School Coleg Glan Hafren Whitchurch High School Drottningborg videregående skole, Grimstad, i samarbeid med Lincoln Lutheran High School, Nebraska, USA (allmennfag, VKI) Bergeland videregående skole, Stavanger, i samarbeid med Somerset College of Arts and Technology, England (tegning, form og farge, VKI) Øystese vidaregåande skole, i samarbeid med St. Paul s Lutheran High School, USA (allmennfag, VKI) Det er en forutsetning at utdanningen går inn som en del av en utdanning i videregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet i utlandet ikke skal føre til forsinkelse i utdanningen. 2.3 Støtte kan tildeles til studieopphold av minimum tre måneders varighet gjennom LEONARDOprogrammet. Se kap. I, punkt Det kan gis støtte fra Lånekassen til et begrenset antall elever på yrkesfaglig studieretning som tar utenlandsopphold av kortere eller lengre varighet og som får utdanningen godkjent. Det gis støtte etter denne forskriften til - elever som har fått opptak gjennom Den franske ambassades kulturkontor til yrkesfaglig utdanning ved disse skolene: Lycée Hôtelier i La Rochelle i Frankrike (hotell- og restaurantfag) Lycée Régional d Hôtellerie i Dinard i Frankrike (hotell- og restaurantfag) - en klasse fra Sogn videregående skole, Oslo, til å ta studieopphold i ett semester ved Lycée Polyvalent Regional Hôtelier i Frankrike (VK1 kokkfag) 3 HVORLEDES UTDANNINGEN MÅ VÆRE LAGT OPP 3.1 Utdanningen må være lagt opp som reglementert fulltids undervisning og vare i minst ett fullt semester ved det lærestedet der studenten skal studere. Se likevel kap. I, punktene og Unntak fra kravet om at undervisningen må vare i minst ett fullt semester, kan gjøres når utdanningen har direkte sammenheng med søkerens yrke eller tidligere utdanning. 3.2 Det kan ikke bli gitt støtte til deltidsutdanning. 4 FAGLIG OG ØKONOMISK AVGRENSNING 4.1 Det kan tildeles støtte bare dersom søkeren har generell studiekompetanse i Norge Det kan gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse når det heller ikke i Norge blir stilt krav om slik kompetanse ved opptak til utdanning innen tilsvarende fagområde Det kan ikke tildeles støtte til forutdanning som søkeren tar for å komme inn på et fagstudium. Det kan heller ikke ettertildeles støtte til utdanning som ikke gir rett til støtte, selv om utdanningen blir godskrevet ved opptak i utdanning som gir rett til støtte. Se likevel punkt Det kan ikke tildeles støtte til utdanning ved læresteder der kostnadene ligger på et særlig høgt nivå, med mindre det er særlig behov for utdanningen. 4.4 Det kan ikke tildeles støtte til BTEC, Higher National Diploma eller foundation year ved britiske

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

FORSKRIFTER. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2005 2006 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2005

FORSKRIFTER. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2005 2006 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2005 FORSKRIFTER Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2005 2006 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2005 INNHOLD DEL 1 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2004

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2004 Forskrifter Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2004 2005 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2004 Innhold DEL 1 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

FORSKRIFTER. tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006

FORSKRIFTER. tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006 FORSKRIFTER tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006 INNHOLD TILDELING Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2012 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. februar 2011 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. februar 2014 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2001 2002 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2001

Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2001 2002 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2001 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2001 2002 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2001 1 Innhald Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364 DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE I henhold til liste Saknr.(2oo!Sb6y&c> Dok.nr. / 1.7 OKT. 2005 Arkivnr. 62. A»o Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200503364

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. februar 2014 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. februar 2016 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til Norge

Detaljer

www.lanekassen.no Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2002 2003 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2002

www.lanekassen.no Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2002 2003 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2002 www.lanekassen.no Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2002 2003 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2002 1 2 Innhald Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017 2018 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. mars 2017 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Lånekassen Rådgiverseminar 22.10.2013 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2. Statsborgerskap og

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003 Forskrifter Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003 Innhald Del 1 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. mars 2017 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. august 2017 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver forskriftsbestemmelse:

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver forskriftsbestemmelse: Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 - beordring og frivillig tjeneste i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) Til 3-2, 8-3, 27-2 og 29-1 Beordring skal

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Spesielle ordninger. Lånekassen

Spesielle ordninger. Lånekassen Spesielle ordninger Lånekassen Foreldrestipend Forskriftenes femte del, kapittel 42 - www.lanekassen.no/fodsel Eleven/studenten søker på skjema om foreldrestipend ved fødsel (skjema G), som de finner på

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. juli 2015 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

Alle forslagene har budsjetteffekt og er avhengig av budsjettbehandlingen.

Alle forslagene har budsjetteffekt og er avhengig av budsjettbehandlingen. Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-17 i forbindelse med innføring av elleve måneders utdannings støtte Regjeringen la i forbindelse med revidert

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 1.0 Visjon Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 Hensikten med studiefinansieringen er å fremme lik rett til utdanning uavhengig av kjønn, geografi,

Detaljer

Kvoteordningen 2010-11

Kvoteordningen 2010-11 Kvoteordningen 2010-11 Aktuelle endringer og problemområder i regelverket SiU - møte 02.09.10 Hva skal vi snakke om Startstipendet Støtte ved forsinkelse pga sykdom og fødsel Delstudier Selvfinansierte

Detaljer

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever med ungdomsrett Rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 Det gis støtte til vanlig videregående opplæring i det antall år søkeren

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Endringene i forskriften trer i kraft 10. juni 2014 Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Lånekassen i 2010 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter Kapittel

Detaljer

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap)

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap) 9. Forslag til nye lovbestemmelser Bestemmelser om formål står i 15-1 generelle vilkår står i 15-2 til 15-4 overgangsstønad står i 15-5 til 15-9 stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som er i

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HSSfCH DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Høringsmstansene Saknr.obloQtSD Tiok.m. / 3 NOV 2010 ' ' Arkivnr.^^ SaKsh. "r. Eksp. U.off. Deres ref Vårref 201004732-/AIA Dato 01.11.10

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7

Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7 Lånekassen i 2009 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7 Tildeling av stipend og lån undervisningsåret 2008 2009 8 Tildeling av stipend og lån hovedtall

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Barnebidrag og ektefellebidrag

Barnebidrag og ektefellebidrag Underholdsbidrag Bokmål 2003 Barnebidrag og ektefellebidrag Denne brosjyren gjelder fra 01.10.2003 Innhold Barnebidrag og ektefellebidrag 3 Hvem fastsetter bidraget? 3 Bidragets størrelse 4 Endring 6 Hvor

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av Annen del. Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse Kapittel 11 Rentefritak under utdanning

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

& & & & & &

& & & & & & 23.07.10 &150710101016402& 4264 05.11.10 23.07.10 05.11.10 Stipend og lån til utdanning LÅnekassen sender deg et nytt gjeldsbrev/en ny stipendmelding fordi det manglet underskrift(er) på det du har sendt

Detaljer

Høringsuttalelse Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsuttalelse Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Oslo, 22. januar 2007 Til: Kunnskapsdepartementet Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008 ANSA takker for muligheten til å komme med innspill til høringen fra 18.10.2006

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til 1-2

Detaljer

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012

Forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012 Forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012 Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter Til 2-3 Oppheving av rentebinding

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Fagavdelingen 16.01.2007 200602733 22 72 67 00 18.10.2006 200604373 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 ( )

Ot.prp. nr. 17 ( ) Ot.prp. nr. 17 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. november 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Lånekassen i 2011 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Vilkår for innvilgelse og opphør av stønad etter folketrygdlovens kapittel 15

Vilkår for innvilgelse og opphør av stønad etter folketrygdlovens kapittel 15 Vilkår for innvilgelse og opphør av stønad etter folketrygdlovens kapittel 15 (Disposisjonen omfatter alle ytelsene etter kap. 15, og går således litt utover oppgavens tema, som kun spør om «overgangsstønad».

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET

HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2007-2008 FØRSTE DEL Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-2017 16.01.2016 2016000022 Høringssvar

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,.

2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,. Dok.nr. /j," 2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,. Saksh. JD_eres_æf. Vår ref Dato 200704691-/FRA 19.10.2007 Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter

Detaljer

Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder. Lånekassen

Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder. Lånekassen Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder Lånekassen Lånekassen Dette kan dere gjøre i arbeidsflaten Ulike typer læresteder gjør ulike oppgaver

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie mellom Helse Stavanger HF og Navn (arbeidstaker): Fødselsnummer: Adresse: 1. Bakgrunn og virkeområde

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5 Lånekassen i 2012 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5 Kundeservice i 2012 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for Vår dato Vår referanse Utviklingsavdelingen 13.12.16 201600804 Din dato Din referanse 12.10.16 16/7173- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - forslag til endringer i forskrift om

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om innhenting av opplysninger (FOR-2005-07- 08-826)

Forslag til endring i forskrift om innhenting av opplysninger (FOR-2005-07- 08-826) Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om innhenting av opplysninger (FOR-2005-07- 08-826) 1. BAKGRUNN FOR FORSLAGET Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift om innhenting av opplysninger

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV Kan fylles ut i samarbeid med sosialtjenesten. Ufullstendig søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid. Fødselsnummer: Etternavn, for- og mellomnavn

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200904982-/AIA. Høring - forskrift om tudeling av utdanningsstøtte for tmdervisningsåret 2010-2011

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200904982-/AIA. Høring - forskrift om tudeling av utdanningsstøtte for tmdervisningsåret 2010-2011 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstansene Saknr. ;iocrlo63^dok.nr. f 16 OKT. 2009 Arkivnr. 5^TOO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200904982-/AIA Dato 19.10.2009

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5 Lånekassen i 2013 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5 Kundeservice i 2013 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer