Innhold. Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i er de på bokmål.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i 1999-2000 er de på bokmål."

Transkript

1 Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for KAP. I Hovedregler... 2 KAP. II Støtte til søker under 19 år... 9 KAP. III Støtte til søker over 19 år KAP. IV Støtte til særlige grupper KAP. V Støtte til utdanning i land utenfor Norden KAP. VI Forrentning og tilbakebetaling av lån i KAP. VII Inntektsavhengig nedsettelse av terminbeløp for KAP. VIII Ettergivelse av utdanningslån i 1999 for kandidater som har fullført langvarig universitets- og høgskoleutdanning i høstsemesteret 1998 eller i vårsemesteret KAP. IX Ettergivelse av utdanningslån i 1999 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark eller i en av de syv virkemiddelkommunene i Troms og for leger som utøver et yrke som lege i utvalgte kommuner utenfor denne regionen KAP. X Støtte og ettergivelse for statsborgere fra Samveldet av uavhengige stater, KAP. XI land i Sentral- og Øst-Europa og utviklingsland Misligholdte lån som er permanent overført til Statens innkrevingssentral i Lov om utdanningsstøtte til elever og studenter Kapittel I Formål og omfang Kapittel II Utdanningsstøtte Kapittel III Administrasjon Kapittel IV Forskjellige bestemmelser Forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer iht. lov om utdanningsstøtte til elever og studenter Forskrift om tilskudd til dekning av skolepenger til elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler Gruppering av utdanninger som går inn under videregående utdanning og høgre utdanning Klage på behandlingsresultatet Stikkordliste Brosjyrer fra Lånekassen: Stipend og lån til utdanning (bokmål og nynorsk) Stipend og lån til ungdom under 19 år i videregående utdanning (bokmål og nynorsk) Utdanning i utlandet Tilbakebetaling av utdanningslån 1999 Stipend og lån til utenlandske statsborgere (bokmål og engelsk) Forskriftene blir gitt ut vekselvis på bokmål og nynorsk, i er de på bokmål.

2 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 1999 Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i samsvar med lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter med endringer sist ved lov 22. desember 1989 nr. 107, ved lov 20 desember 1991 nr. 86, ved lov 30. april 1993 nr. 41, ved lov 23. juni 1995 nr. 36 og ved lov 18. juni 1998 nr. 40. KAP. I Hovedregler 1 STØTTEFORMER 1.1 Hovedformene for støtte fra Lånekassen er lån og utdanningsstipend. Det kan også tildeles reisestipend Det går fram av kap. II og III hvordan støttebeløpet blir utregnet. 1.2 Det kan tildeles andre former for støtte, se kap. IV og V. 1.3 Ved visse utdanninger kan lån bli ettergitt etter nærmere regler, se kap. VIII. 2 ALDER OG BOFELLESSKAP 2.1 Det gjelder ulike regler for tildeling av støtte til søker over og under 19 år. Som søker under 19 år blir regnet søker som er født i 1981 eller seinere Søker under 19 år som er gift, har vært gift eller har barn å forsørge og som bor sammen med barnet, blir tildelt støtte etter samme regler som søker over 19 år Søker i høgre utdanning som har fylt 18 år før 1. januar 2000, blir tildelt støtte etter samme regler som søker over 19 år Søker født i 1980 som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, blir tildelt støtte etter samme regler som søker under 19 år. Det samme gjelder søker født i 1980 som går et fjerde år i videregående opplæring og har måttet gå et år om igjen på grunn av sykdom Om gruppering av videregående opplæring og høgre utdanning, se side?? og??: eller etter sakkyndig vurdering Søker født i 1979 eller 1980 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, blir tildelt støtte til videregående opplæring etter samme regler som søker under 19 år Søker født i 1980 som tar folkehøgskole som siste år i et fireårig løp blir tildelt utdanningsstipend etter kap. II og annen utdanningsstøtte etter regler og satser i kap. III. Det samme gjelder følgende søkere som tar folkehøgskole direkte etter fullført videregående opplæring: søker som er født i 1979 og som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, søker født i 1979 som har gått fire år i videregående opplæring på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering, søker født i 1978 eller 1979 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring. 2.2 Samboere som har felles barn, blir behandlet som gifte fra og med det semesteret de får barn. 2.3 Registrerte partnere blir behandlet som gifte fra det semesteret partnerskapet blir registrert. 2.4 Søker som har fylt 65 år før 1. januar 2000, kan ikke få støtte. 3 HVA SLAGS UTDANNING DET KAN BLI GITT STØTTE TIL 3.1 Det kan tildeles støtte til videregående opplæring og høgre utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner. Støtte kan også bli tildelt lærlinger som har godkjent lærekontrakt. Til utdanning ved private utdanningsinstitusjoner kan

3 det tildeles støtte dersom utdanningen faglig sett tilfredsstiller de kravene som blir stilt til videregående utdanning i lov av 14. juni privatskulelova, 4 og 5, eller de kravene som blir stilt til eksamensrett i lov av 11. juli privathøyskoleloven, 9. Det kan også tildeles støtte til kompetansegivende utdanning ved studieforbund som er godkjent etter voksenopplæringslovens 10. Det samme gjelder utdanning ved de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene som er godkjent etter voksenopplæringslovens 11. Se punkt Spørsmål om støtte til utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som det tidligere ikke er gitt støtte til, bør skolen ta opp med Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet ett år før det undervisningsåret søknaden gjelder for Det kan gis støtte til ulike forberedende kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen med sikte på å gi bedre grunnlag for opptak i grunnkurs i videregående opplæring Til stipendopphold i utlandet under NORDPLUSordningen kan det gis støtte etter kap. II og III. Til studieopphold i utlandet under ERASMUSordningen og til studieopphold av minimum tre måneders varighet gjennom LEONARDOprogrammet, kan det gis støtte etter kap. V Det kan tildeles støtte til bare en utdanning om gangen. 3.2 Det kan ikke tildeles støtte til utdanning ved militære skoler etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring ulike opplæringskurs som blir igangsatt av eller i samråd med arbeidsmarkedsetaten, når det faglige innholdet ikke utgjør fulltids kompetansegivende utdanning som det kan gis støtte til utdanning ved flyskoler i utlandet utdanning ved læresteder der kostnadene i form av skolepenger, eksamensavgifter, materiell o.l. er svært høge, dersom det ikke er særlig behov for utdanningen søker som er tatt opp i et doktorgradsstudium i Norge etter 15. august Det kan likevel gis støtte til doktorgradsstudium i utlandet og til søker som får støtte etter kap. X, punkt HVORLEDES UTDANNINGEN MÅ VÆRE LAGT OPP 4.1 Utdanningen må til vanlig være lagt opp som reglementert fulltidsutdanning. Utdanning på nivå med videregående skole må ha et undervisningsopplegg på minst 20 timer pr. uke. Til utdanning i regi av Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen kan det gis støtte når undervisningsopplegget er på mer enn 1/3 av timetallet fra et kurs. 4.2 Det kan tildeles støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50% av reglementert fulltidsutdanning. Om rentebelastning på lån som det er skrevet ut betalingsplan for, se kap. VI, punkt Deltidsutdanning på nivå med videregående skole må, i tillegg til 50% av utdanningsprogrammet for fulltidsutdanning, også omfatte minst seks timer undervisning pr. uke For deltidsutdanning blir støttebeløpet regnet til 1/2, 2/3 eller 3/4 av støttebeløpet til fulltidsutdanning. 4.3 Fulltidsutdanning må vare i minst tre måneder. Deltidsutdanning må vare i minst fem måneder. Det kan gjøres unntak når utdanningen har sammenheng med søkerens yrke eller tidligere utdanning. 4.4 Det kan gis støtte til fjernundervisning som er tilrettelagt som fjernundervisning ved norsk lærested og som gir godkjent kompetansegivende utdanning. Fjernundervisningen må være fulgt opp av samlinger eller annen form for oppfølging fra lærestedet hvert semester. Studieopplegg som tilbys som fjernundervisning av et universitet, en vitenskapelig eller en statlig høgskole, må tilsvare studieopplegg godkjent av departementet. Studieopplegg som tilbys som fjernundervisning av en privat høgskole eller en frittstående fjernundervisningsinstitusjon, må være godkjent av departementet. Fjernundervisning som tilbys av en offentlig videregående skole, må være godkjent av fylkeskommunen. Videregående opplæring som tilbys som fjernundervisning av en privat skole eller en frittstående fjernundervisningsinstitusjon, må være godkjent av departementet. Fjernundervisningen må ha et omfang som tilsvarer minimum 50% av fulltidsopplegg.

4 5 STATSBORGERSKAP 5.1 Søkeren må være norsk statsborger Utenlandsk statsborger som på grunn av arbeid i Norge har opparbeidet sosiale rettigheter her som følge av avtalen om europeisk samarbeid (EØSavtalen), kan få støtte til utdanning etter de samme reglene som norsk statsborger, i den grad det følger av avtalen. Det samme gjelder barn, ektefelle, partner etter partnerskapsloven og samboer med felles barn til slik utenlandsk statsborger. Som barn blir her regnet søker under 21 år. 5.2 Statsborger fra annet nordisk land får støtte etter de felles nordiske reglene i punkt Det kan gjøres unntak fra regelen i punkt 5.1 for statsborger fra land utenfor Norden som tar utdanning i Norge, og har kommet til landet av politiske eller humanitære grunner. Søkeren må ha fått asyl i Norge eller ha annen form for oppholdstillatelse har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst tolv måneder like før skoleåret, og har betalt skatt til Norge i denne perioden har tatt utdanning i Norge de tre siste årene med tilfredsstillende faglig framgang uten støtte fra Lånekassen er gift med norsk statsborger, og begge bor i Norge. Se punkt 2.2 og har fått oppholdstillatelse som barn eller barnebarn under 19 år til norsk statsborger som bor i Norge og forsørger søkeren har fått oppholdstillatelse som ektefelle til utenlandsk statsborger eller som barn eller barnebarn under 19 år til utenlandsk statsborger. Det er et vilkår at vedkommende forsørger søkeren, har oppholds- og arbeidstillatelse, bor i og er skattepliktig til Norge har fått oppholdstillatelse under ordningen for utvandrede nordmenn til Kola og deres etterkommere. 5.4 Statsborger over 18 år fra samveldet av uavhengige stater, land i Sentral- og Øst-Europa og utviklingsland som blir tatt opp i et særskilt utdanningsprogram med kvotetildeling ved visse høgskoler/universitet i Norge, kan tildeles støtte. Se kap. X Statsborgere fra utviklingsland som har påbegynt en fulltids yrkesutdanning i undervisningsåret eller tidligere, og fått støtte etter tidligere kap. I, punkt 5.4, kan på visse vilkår få støtte til å fullføre utdanningen. 5.5 Det kan ikke bli gitt støtte til søker som samtidig får støtte fra støtteordningen i et annet land. 5.6 Søker som får eller har fått støtte til et utdanningsprogram fra NORAD eller andre tilsvarende støtteordninger i Norge eller i utlandet, kan ikke få støtte fra Lånekassen. Se likevel kap. X, punkt Det blir ikke tildelt støtte til norskopplæring uten i kombinasjon med annen godkjent utdanning. 6 UTDANNING I ET ANNET NORDISK LAND 6.1 Til utdanning i et annet nordisk land blir det gitt støtte etter de samme regler og kostnadssatser som gjelder for Norge. Det er til vanlig et vilkår at utdanningen har offentlig godkjenning og kommer inn under støtteordningen i studielandet. Det blir ikke gitt støtte til deltidsutdanning Utenlandsk statsborger får ikke støtte til utdanning i et annet nordisk land. Jf. likevel kap. I, punkt Til forberedende språkkurs i Finland og på Island kan det gis språkstipend etter reglene i kap. V. Se kap. V, punkt FELLES NORDISKE REGLER 7.1 Til utdanning i et annet nordisk land kan det til vanlig tildeles støtte fra støtteordningen i hjemlandet. 7.2 Hjemlandet avgjør hvilken utdanning som gir rett til støtte. 7.3 En søker som tar utdanning i et annet nordisk land, kan få støtte fra støtteordningen i studielandet, dersom

5 7.3.1 søkeren har vært bosatt og yrkesaktiv i studielandet i minst 24 måneder like før skoleåret. Omsorg for eget barn under 10 år er likestilt med yrkesaktivitet. Avbrudd i yrkesaktiviteten på grunn av militærtjeneste, sykdom o.a., kan godkjennes søkeren er under 20 år og har fulgt foreldrene sine som er bosatt i studielandet og har varig arbeid der. 7.4 Ekteskap med statsborger fra studielandet gir ikke grunnlag for å gjøre unntak fra reglene i punktene 7.1, 7.2 og Dersom søkeren har vært bosatt i studielandet i 24 måneder og er gift med statsborger fra studielandet, kan det likevel bli gitt støtte fra studielandet. 7.5 Det er et vilkår for tildeling av støtte at søkeren ikke får støtte fra et annet land samtidig. 8 UTDANNING I LAND UTENFOR NORDEN 8.1 Det kan tildeles støtte til studieopphold i land utenfor Norden som varer i minst fire uker, og som er godkjent som et ledd i en høgre utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Søknaden blir behandlet etter kap. V Kurs som varer kortere enn fire uker ved de norske studiesentrene i York (England), Caen (Frankrike) og Kiel (Tyskland) kan godkjennes for tildeling av støtte. Søknaden blir behandlet etter kap. III. 9 KRAV TIL SØKEREN 9.1 Søkeren må være opptatt som elev/student og ha rett til å gå opp til eksamen. Søkeren må være på lærestedet og kunne følge undervisningen. Se likevel punkt 4.4. Dersom søkeren er lenge borte fra undervisningen, kan retten til støtte falle bort. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra kravet om å være på lærestedet. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt Hospitanter kan tildeles støtte når det faglige opplegget gjør det rimelig. 9.2 Låntaker som har fått ettergitt lån etter reglene i kap. VI, punkt 11, og som søker ny støtte, må sende inn dokumentasjon på at helsesituasjonen har bedret seg, slik at søkeren kan gå tilbake til arbeidslivet når utdanningen er gjennomført. Dersom vedtaket er gjort for mindre enn ti år siden, blir det opphevet når søkeren mottar ny støtte. 10 HVOR LANG TID DET KAN TILDELES STØTTE 10.1 Til videregående og høgre utdanning kan det gis støtte for den tid som er fastsatt som norm for utdanningen (normert tid) Det blir gitt støtte for opptil ett undervisningsår om gangen. Undervisningsåret blir regnet fra den datoen undervisningen starter, til den datoen undervisningen (inkl. eksamen) slutter. Støttebeløpet blir til vanlig utregnet på månedsbasis Etter grunngitt søknad kan det tildeles støtte til utvidet undervisningsår når søkeren har reglementert undervisning, eller når det er dokumentert at søkeren sparer inn på normert studietid. Opplegget må vare i minst to uker Lånekassen kontrollerer den faglige framgangen. Det kan ikke tildeles støtte utover normert studietid til å ta om igjen kurs som det er gitt støtte til før, når eksamen er bestått Det kan likevel tildeles støtte til faglig forsinkelse og bedring av karakterer når det blir stilt bestemte krav til karakterer for å fortsette på høgre nivå i utdanningen, eller for å få formell godkjenning av en grad/eksamen Til videregående opplæring kan det tildeles støtte for opptil fire år Dersom søkeren tar en studieretning/studieretninger som gjør at samlet tid i videregående opplæring blir mer enn fire år, kan Lånekassen vurdere å gi støtte i mer enn fire år Det kan til vanlig ikke tildeles støtte i mer enn tre år sammenlagt til folkehøgskole, innføringskurs/forberedende kurs og grunnkurs i videregående skole. Til folkehøgskole alene kan det ikke tildeles støtte i mer enn to år Til kombinasjoner av høgre utdanning kan det tildeles støtte for opptil seks år. Om gruppering av videregående opplæring og høgre utdanning, se side?? og??:

6 Dersom søkeren tar en kombinasjon av utdanninger som varer i mer enn seks år, kan Lånekassen vurdere å tildele støtte i opptil åtte år Til videregående opplæring og høgre utdanning kan det tildeles støtte i tilsammen 11 år. Lånekassen vurderer om det kan tildeles støtte ut over denne tid Ved utregning av tid under punktene blir det sett bort fra utdanning som søkeren har tatt uten støtte fra Lånekassen De tidsrammene som er fastsatt for tildeling av støtte, gjelder bare dersom søkeren ikke tidligere har mottatt støtte til utdanning fra støtteordninger i et annet land. Dersom søkeren har mottatt slik støtte, skal tidsrammene fastsatt under punktene reduseres tilsvarende det tidsrommet det er mottatt støtte fra annet land, og som kommer inn under hvert enkelt punkt. 11 FORSINKELSE OG AVBRUDD 11.1 Når søkeren har fått tildelt støtte for et undervisningsår, må faglige resultater for dette året kunne dokumenteres Dersom utdanningen varer ett år eller mer og søkeren blir forsinket, kan det tildeles støtte i inntil ett år utover normert tid, jf. punkt Det kan bli gitt støtte til forsinkelse med inntil ett år i videregående opplæring og inntil ett år i høgre utdanning. Til videregående opplæring kan det likevel ikke tildeles støtte i mer enn fire år, jf. punkt Det blir til vanlig ikke gitt støtte til forsinkelse ved deltidsutdanning Ved forsinkelse utover ett år kan Lånekassen i særlige tilfelle vurdere å gi redusert støtte. Dette gjelder blant annet funksjonshemmet søker som har støtte fra folketrygden, søker som får barn i utdanningsperioden og søker som på grunn av sykdom blir forsinket ut over ett år En utdanning som det er gitt støtte til, blir regnet som avbrutt dersom denne utdanningen ikke er fullført og søkeren tar til med en ny utdanning. Når støtte til avbrutt utdanning ikke er tilbakeført, skal denne utdanningen telle med ved vurdering av hvor mange år det kan tildeles støtte, jf. punktene 10.4 og Det kan likevel tildeles støtte utover dette på samme vilkår som ved forsinkelse, jf. punktene og Både ved forsinkelse og avbrudd kan lånet bli redusert, jf. punkt Søker som avbryter en utdanning før støtten er utbetalt, kan tildeles støtte fram til avbruddet dersom utdanningen har vart i minst tre måneder. Søker som avbryter utdanningen etter at støtten er utbetalt, kan beholde den tildelte støtten for tiden fram til avbruddet. Se også punktene 15.3 og HØG GJELD 12.1 Det er satt veiledende grenser for lånet slik at gjelden ikke blir høgre enn det Lånekassen finner forsvarlig. Dersom søkeren blir over 45 år når utdanningen er fullført, skal låntildelingen reduseres slik at gjelden kan bli tilbakebetalt før søkeren fyller 65 år. 13 SØKER SOM FÅR STØTTE FRA OFFENTLIG TRYGDEORDNING O.A Søker som får støtte fra offentlig trygdeordning, får reduksjon i tildelingen fra Lånekassen på samme måte som for arbeidsfri inntekt. Se kap. II, punkt 4.6 eller kap. III, punkt Søker som får hjelp til finansiering av attføringstiltak/rehabilitering, eller får utdanningsstøtte fra folketrygden, kan ikke få støtte til bøker, materiell og skolepenger eller reisestipend fra Lånekassen. Se kap. II, punktene og eller kap. III, punktene og Dersom folketrygden yter tilskudd til oppholdsutgifter, blir disse utgiftene ikke dekket av Lånekassen. Dekker folketrygden alle utgifter til skolegangen, kan det ikke bli gitt stipend etter kap. II, punkt Søker som bor i institusjon og får oppholdet dekket av det offentlige, kan få lån til bøker og materiell og til skolepenger etter Lånekassens satser når disse utgiftene ikke blir dekket på annen måte. Søker som avtjener militær-/siviltjeneste kan få støtte etter dette punktet Søker som har søknad til behandling ved trygdekontoret, kan tildeles et avgrenset midlertidig lån når det tar lang tid før søknaden er ferdigbehandlet. Dersom lånet viser seg å være større enn det søkeren har krav på, må differansen betales tilbake med det samme. Det kan kreves at trygdekontoret overfører midler direkte til Lånekassen til dekning av lånet. 14 FORDELING, UTBETALING OG EVENTUELL ANNULLERING AV TILDELT STØTTEBELØP

7 14.1 Lånekassen fastsetter hvordan støttebeløpet skal fordeles og utbetales. For søkere som får støtte utregnet etter kap. II, og som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet vanligvis fordelt med flere terminer over hele støtteperioden, og terminene blir utbetalt en gang pr. måned. Den første støtteterminen i hvert halvår inkluderer 10% av støttebeløpet for resten av halvåret. Dersom det blir gitt lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første støtteterminen hvert halvår. Det samme gjelder lån til dekning av ekstra utgifter til materiell. Dersom det minste ordinære månedsbeløpet til utbetaling er mindre enn kr 500, blir støtte utbetalt samlet hvert halvår. Ved utdanning i utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår. Søkere som får støtte utregnet etter kap. III, og som tar utdanning i Norge, får også utbetalt støttebeløpet hvert halvår. Søkere i høgre utdanning som får støtte utregnet etter kap. II, får likeledes støttebeløpet utbetalt hvert halvår Støttemottakerne får gjeldsbrev/stipendmelding hvert halvår. Gjeldsbrevet/stipendmeldingen gjelder også som utbetalingspapir for første støttetermin/halvår Gjeldsbrevet/stipendmeldingen blir sendt til lærestedet og utlevert der. Lærestedet skal kontrollere at søkeren er i gang med utdanningen før brevet blir utlevert. Gjeldsbrevet/stipendmeldingen skal utleveres bare til søkeren personlig mot legitimasjon og kvittering Gjeldsbrevet/stipendmeldingen skal underskrives av støttemottakeren, og støttebeløpet kan heves i samsvar med den ordningen som Lånekassen fastsetter. Ved å underskrive erkjenner støttemottakeren en gjeld som omfatter det som er tildelt som lån for det aktuelle halvåret, i tillegg til eventuelt tidligere lån Ved månedlig utbetaling blir terminbeløpene for det aktuelle halvåret vanligvis overført den 15. i hver måned til den bank- eller postkontoen som støttemottakeren har oppgitt i søknadsblanketten (kontonummer på 11 siffer). For at overføring til konto skal kunne skje, må gjeldsbrevet/stipendmeldingen være underskrevet, hevet og mottatt i Lånekassen Dersom vilkårene for tildelt støtte endrer seg i støtteperioden, kan Lånekassen stoppe utbetalingene for resten av perioden og annullere resttildelingen. Det gjelder blant annet når støttemottakeren - avbryter utdanningen og ikke lenger har rett til støtte - misligholder pliktene sine mot Lånekassen, jf. kap. I, punktene 15 og Dersom gjeldsbrevet/stipendmeldingen som blir sendt til søkeren gjennom lærestedet ikke er hevet når undervisningsåret/kurset er avsluttet, blir bevilgningen annullert, og søknaden kan ikke tas opp til ny behandling. 15 OPPLYSNINGSPLIKT 15.1 Søkeren plikter straks å melde fra om avbrudd i utdanningen på grunn av sykdom, svangerskap, fødsel, militær-/ siviltjeneste, om endring i faglig plan, økonomiske forhold, sivilstand eller bostedsadresse, og om faglig forsinkelse Lånekassen kan kontrollere at opplysningene fra søkeren er riktige. Lånekassen kan også hente inn opplysninger om søkeren direkte fra lærested, likningskontor, trygdekontor o.a. etter forskrifter fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i samsvar med 16 i lov av 26. april 1985 nr Dersom nye opplysninger viser at tildelt støttebeløp må reduseres, kan Lånekassen omgjøre stipend til lån og kreve tilbakeføring. Se også punkt URETT TILDELT STØTTE / MISLIGHOLD 16.1 Dersom en søker har fått utbetalt eller godskrevet støtte som reglene ikke gir rett til, kan Lånekassen nekte mer støtte, gjøre det stipendet søkeren ikke har rett til om til lån, kreve støttebeløpet tilbakebetalt og beregne renter av lånet også i utdanningstiden. Hele gjelden kan bli sagt opp Dersom søkeren gir uriktige opplysninger om boforhold og mottar støtte som borteboer uten å ha rett til det, kan Lånekassen i tillegg nekte å tildele støtte helt eller delvis. Lånekassen kan etter nærmere regler nekte støtte i like mange semestre som søkeren har mottatt støtte uten å ha rett til det. Denne tiden inngår i beregningen av normert tid, jf. punkt En hjemmeboer som mer enn en gang uriktig oppgir å bo borte, kan nektes ytterligere støtte, jf. punkt En låntaker som misligholder pliktene sine mot Lånekassen, kan bli nektet mer støtte, betalingslettelser etter kap. VI og VII og ettergivelse etter kap. VIII og IX. Se også kap. I,

8 punkt 15 og kap. VI, punkt KOSTNADSSATSER FOR UNDERVISNINGSÅRET Utdanningsstøtte blir utregnet på grunnlag av satsene som er fastsatt i kap. II, III, IV, V og VIII Satsene som er fastsatt for undervisningsåret gjelder for tiden 15. august august Satsene i kap. VI, VII og IX gjelder for kalenderåret Satsene i kap. VIII gjelder for de som tar eksamen høsten 1998 og våren SØKNADSFRISTER 18.1 Søknad om støtte for som kommer inn til Lånekassen etter 15. mars 2000, blir ikke behandlet. Fristen gjelder ikke for kurs som tar til 1. februar 2000 eller seinere Søknad som kommer inn etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet, blir ikke behandlet Dersom søknaden gjelder stipend etter kap. IV, punktene 4,6,7 og 9, må søknaden være innkommet seinest seks måneder etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet Søker som er tilskrevet/varslet om å sende inn opplysninger, må sende inn disse før undervisningsåret/kurset er avsluttet for å få søknaden behandlet Opplysninger om endringer som kommer inn til Lånekassen etter 15. mars 2000 vil ikke kunne føre til ny behandling. Se likevel kap. III, punkt Lånekassen kan gjøre unntak fra fristbestemmelsene dersom resultatet ellers framstår som sterkt urimelig.

9 KAP. II Støtte til søker under 19 år 1 SØKER UNDER 19 ÅR 1.1 Dette kapitlet gjelder søker som er født i 1981 eller seinere. Det gjelder også søker født i 1980 som har fått utsatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering. Videre gjelder det søker født i 1980 som går et fjerde år i videregående opplæring når det er dokumentert at søkeren har måttet gå et år om igjen på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering. Søker født i 1979 eller 1980 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, blir også tildelt støtte til videregående opplæring etter dette kapitlet Søker født i 1980 som tar folkehøgskole som siste år i et fireårig løp får utdanningsstipendet utregnet etter dette kapitlet, mens annen utdanningsstøtte utregnes etter regler og satser i kap. III. Det samme gjelder følgende søkere som tar folkehøgskole direkte etter fullført videregående opplæring: søker født i 1979 som har fått utstatt skolestart eller har tatt et år i grunnskolen om igjen etter sakkyndig vurdering, søker født i 1979 som har gått et fjerde år i videregående opplæring på grunn av sykdom eller etter sakkyndig vurdering og søker født i 1978 eller 1979 som på grunn av særlig opplæringsbehov har fått utvidet rett til videregående opplæring, jf. punkt Søker under 19 år som er gift, har vært gift, eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får støttebeløpet utregnet etter kap. III. Det samme gjelder søker i høgre utdanning som har fylt 18 år før 1. januar GRUNNBELØP 2.1 I utregning av støttebeløpet inngår det et grunnbeløp. For er grunnbeløpet kr pr. måned. 3 TILLEGG VED UTREGNING AV STØTTE 3.1 Søker som ikke bor hos foreldrene, får botillegg når reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er tre timer eller mer pr. dag, eller avstanden er 40 km eller mer Botillegg kan også tildeles når søkeren på grunn av andre særlige forhold må bo utenfor foreldrehjemmet. 3.2 For er botillegget kr pr. måned. 3.3 Tillegg for bøker og materiell blir tildelt med kr 260 pr. måned i videregående opplæring og kr 520 pr. måned i høgre utdanning *. Se også punkt Tillegg for bøker og materiell blir ikke tildelt søker som får disse utgiftene betalt gjennom folketrygden eller gjennom andre ordninger Det blir til vanlig ikke gitt tillegg for bøker og materiell når det blir gitt støtte til forsinkelse. 4 FRADRAG VED UTREGNING AV STØTTE 4.1 Støttebeløpet blir redusert ved behovsprøving etter samlet inntekt og formue til forsørgerne (foreldre/steforeldre). Når fradraget skal utregnes, nytter Lånekassen alminnelig inntekt og nettoformue ved skattelikningen for Inntekt/formue i utlandet eller på Svalbard, som ikke er med i likningen, skal også nyttes Blir det dokumentert at brutto inntekt/formue til forsørgerne i skoleåret er lavere enn i inntektsåret 1997, kan det tas hensyn til dette. Det blir ikke tatt hensyn til en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av økte utgifter Er foreldrene skilt eller separert, nytter Lånekassen likningstallene til den av foreldrene som søkeren bor hos eller sist bodde hos Når søkeren bor utenfor foreldrehjemmet kan Lånekassen se helt eller delvis bort fra inntekt og formue til stemor/stefar når det er lagt fram opplysninger som gjør dette rimelig Dersom barneverntjenesten har omsorgen for en søker som bor utenfor foreldrehjemmet, blir det sett bort fra foreldrenes inntekt og formue. 4.2 Av forsørgernes formue over kr blir det Om gruppering av videregående opplæring og høgre utdanning, se side?? og??:

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364 DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE I henhold til liste Saknr.(2oo!Sb6y&c> Dok.nr. / 1.7 OKT. 2005 Arkivnr. 62. A»o Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200503364

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. februar 2014 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HSSfCH DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Høringsmstansene Saknr.obloQtSD Tiok.m. / 3 NOV 2010 ' ' Arkivnr.^^ SaKsh. "r. Eksp. U.off. Deres ref Vårref 201004732-/AIA Dato 01.11.10

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 11. april 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Mars. 3. Lov nr. 5 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Lånekassens årsmelding 2006

Lånekassens årsmelding 2006 Lånekassens årsmelding 2006 1 Innhold Kort om Lånekassen... 3 Direktøren har ordet:... 5 Lånekassen velger bort papir... 6 Elektronisk samarbeid gir gode resultater... 6 Satser på elektronisk informasjon

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven).

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). DATO: LOV-1997-02-28-19 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE: 1997-05-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-18 fra 2011-07-01

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 93/2 Januar 1993 Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 av Mads Ivar Kirkeberg Avdeling for næringsstatistikk Seksjon for inntekt og lønn INNHOLD Side 900 1. BEREGNING AV DISPONIBELINNTEKT.......

Detaljer

Det norske trygdesystemet

Det norske trygdesystemet Oversikt Det norske trygdesystemet Januar 2014 INNHOLD Side 1. MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN 3 2. FOLKETRYGDENS YTELSER 4 3. FINANSIERING AV FOLKETRYGDEN 4 4. ALDERSPENSJON 5 4.1 Alderspensjon gamle regler

Detaljer

Analyse av utdanningstøtteordningene

Analyse av utdanningstøtteordningene R Analyse av utdanningstøtteordningene Rapport 2013-07 Proba-rapport nr. 2013-07, Prosjekt nr. 11061 ISSN: 1891-8093 AUG/SK, KAL, 20. Januar 2013 Offentlig Rapport 2013-07 Analyse av utdanningstøtteordningene

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer