Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget , revidert 19. mars 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007"

Transkript

1 1.0 Visjon Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget , revidert 19. mars 2007 Hensikten med studiefinansieringen er å fremme lik rett til utdanning uavhengig av kjønn, geografi, økonomi, alder, sosial bakgrunn, familieforpliktelser, graviditet, sykdom eller handikap. Det er i så måte essensielt at studiefinansieringen reflekterer den reelle kostnaden ved studier, uavhengig hvor i landet man velger å studere. Videre bør ordningen være designet på en slik måte at den fremmer og belønner studenter som fullfører studier på normert tid. Ordningen må også være så fleksibel at studenter skal kunne fokusere på studiet fullt og helt, dette gjelder også for de som av ulike årsaker trenger spesiell tilrettelegging av studiene. Studiefinansieringen skal samtidig gi alle mulighet til å velge utdanning etter evner og interesser, ikke etter fremtidig forventet inntekt eller forventet gjeld. Hovedprioriteringer av Velferdstinget: At kostnadsnormen på sikt må økes til 2G At studiefinansieringen må gjelde for 11 av årets 12 måneder som en følge av både økt arbeidsintensitet og på grunn av eksamensavvikling i juni. At stipendandelen må økes til 60 % 2.0 Utbetalt støtte 2.1 Kostnadsnorm Kvalitetsreformen forutsetter en innføring av heltidsstudenten. Dette har medført økt arbeidsintensitet og dermed et naturlig behov for økt studiefinansiering. Kostnadsnormen er støttebeløpet en student kan motta, uten spesielle tillegg eller fratrekk. Dette er i studieåret kr pr. måned, ti måneder i året. Beløpet skal i utgangspunktet dekke studentenes behov, slik at man ikke behøver å arbeide ved siden av studiene. Etter Velferdstingets syn er det åpenbart at dagens kostnadsnorm ikke tilfredsstiller denne forutsetningen. Heltidsstudenten skal ikke måtte jobbe ved siden av studiet, og Velferdstinget mener at studenter har rett til utbetaling som alene er stor nok til å dekke utgifter som gir en rimelig god levestandard.

2 På sikt er Velferdstingets mål å knytte kostnadsnormen opp mot folketrygdens grunnbeløp (G), og at utbetalingen skal tilsvare to ganger folketrygdens grunnbeløp (Per dags dato kr ,-). At kostnadsnormen på sikt må økes til 2G. At kostnadsnormen må indeksreguleres hvert år som en fast ordning. 2.2 Øke støtten fra ti til elleve måneder Arbeidsbyrden med innføringen av heltidsstudenten har ikke bare økt betraktelig, men studieåret har også blitt lengre. Studiefinansieringsordningen er derimot ikke utvidet tilsvarende. Dagens studiefinansiering dekker 10 av årets 12 måneder, det vil si fra august t.o.m. mai. For majoriteten av studenter betyr det at de enten må ha oppsparte midler, eller jobb de to siste månedene. For svært mange studenter er det ikke mulig å jobbe i Juni, siden eksamen avvikles sent i denne måneden 1. Det betyr at mange står uten inntektskilde i denne måneden. Studiefinansieringsordningen er derfor ikke i samsvar med Kvalitetsreformens innføring av heltidsstudenten. Som en følge av heltidsstudenten, er tiden til å jobbe om sommeren også blitt kortere. Flere studenter mister dermed muligheten for å spare opp penger til de periodene hvor støtten fra lånekassen ikke strekker til. Vi ønsker derfor at det i tillegg til dagens lån og stipendbeløp utbetales et beløp tilsvarende en måneds studiestøtte i juni. At studiefinansieringen må gjelde for 11 av årets 12 måneder som en følge av arbeidsintensiteten. 3.0 Stipendandel Utdanning er en investering for samfunnet og den enkelte, der utgiftene deles av staten og studenten. Stipendandelen utbetales i dag som lån og 40% av studiestøtten gjøres om til stipend ved bestått eksamen. Dette forutsetter imidlertid at studentene tar et normert antall studiepoeng. Velferdstinget mener at gjeldsbyrden etter endt utdanning er for tung allerede, og at stipendandelen derfor bør økes til 60%. Velferdstinget er fornøyd med konverteringsordningen av studielån til stipend etter bestått eksamen, men ønsker likevel å sikre at grupper og 1 Etter forespørsel fra VPK viste det seg at fakulteter ved Universitetet (HF, Juss, SV og Teologi), NMH og BI avlegger siste eksamen mellom 20 og 30 Juni.

3 enkeltstudenter som av spesielle årsaker ikke kan følge normert studieprogresjon får fritak fra konverteringsordningen. At stipendandelen må økes til 60%. At grupper og enkeltstudenter som av spesielle årsaker ikke kan følge normert studieprogresjon får fritak fra konverteringsordningen. 3.1 Forsørgerstipendet Studenter som får eller har barn skal ha samme mulighet til å studere som studenter uten barn. For at denne muligheten skal oppfylles, må forsørgerstipendet og barnebidraget gjenspeile kostnadene ved å ha barn. At forsørgerstipendet må økes for å dekke det faktiske forbruket til barn i alle aldersgrupper. 3.2 Reisestipendet Valg av studiested skal ikke påvirkes av økte utgifter på transportmidler til og fra hjemsted. Alle studenter, uavhengig av alder, skal ha lik mulighet til å besøke sin familie. Det er også et viktig poeng at offentlige og private institusjoner aksepterer at studenter kan ha flere adresser, for eksempel en folkeregisteradresse og en bostedsadresse. Slik kan studenter være folkeregistrert på sitt egentlige hjem, og ikke av praktiske grunner måtte omregistrere seg til studiestedet. At reisestipendet skal dekke 3 tur-retur reiser fra studiested til folkeregistrert adresse per år. 3.3 Behovsprøving mot inntekt Stipendet blir behovsprøvd mot trygd med en grense på kr og på en grense på over kr. Dette går særlig ut over eneforsørgere som med denne ordningen skal forsørge seg selv og et barn for kr i året. Behovsprøvingen slår også negativt ut for studenter som bor i områder med høye levekostnader og lav studentboligdekning, slik som Oslo. At grensen for mottak av trygd må opp på samme nivå som for inntekt. At grensen for inntekt bør heves til 3G.

4 3.4 Behovsprøving mot formue Behovsprøving mot høy inntekt og formue er et viktig verktøy for å hindre misbruk av Lånekassens støtteordninger. Behovsprøving mot formue kan imidlertid slå svært uheldig ut for studenter som eksempelvis har arvet eiendom. Dette er derimot ingen stor gruppe i studentmassen. Ordningen med behovsprøving bør gjøres så fleksibel at disse ikke blir rammet, samtidig som ordningen opprettholdes slik at den som verktøy mot misbruk fremdeles er reell. At behovsprøvingen mot formue skal opprettholdes, men være så fleksibel at den ikke slår uheldig ut mot enkeltstudenter. 4.0 Avskrivninger av lån etter fullført utdanning Velferdstinget i Oslo mener at det bør gjeninnføres en avskrivningsordning av lån etter fullført høyere grad, samt innføres avskrivningene til studenter som gjennomfører studiet på normert tid. I denne sammenheng er det fordelaktig med to avskrivningssatser, en for fullføring på normert tid og en for fullføring av høyere grad. Dette vil øke studentens incentiv til å fullføre studiet på normert tid, samt øke utdanningsnivået i befolkningen. For de som tok opp lån før kvalitetsreformen fantes det en hovedfagsavskrivning. Det er viktig at overgangsstudenter ikke taper på at denne avskrivningsordningen ble fjernet Veferdstinget mener: At det bør gjeninnføres en avskrivningsordning av lån etter fullført utdanning. At det bør innføres en avskrivningsordning av lån ved fullført utdanning på normert tid. At studenter på gammel ordning får omgjort lån til stipend ved levering. 5.0 Tilbakebetaling Tilbakebetalingsfasen ved mottagelse av studielån er avgjørende for den enkeltes valg mellom å ta høyere utdanning eller ikke. Det er derfor viktig at studielånsrenten ikke begynner å løpe før endt utdanning.

5 Renten på studielånet burde også være meget gunstig og stabil slik at studenter slipper ha bekymringer for fremtidig rentenivå i studietiden. Lav og stabil rente på studielånet fremmer også tanken om lik rett til utdanning siden flere ser på det som et alternativ å investere i høyere utdanning. For å sikre dette mener Velferdstinget at studielånsrenten skal være politisk styrt. Renten på studielånet inneholder også et rentepåslag på ett prosentpoeng, som er en kombinasjon av administrasjonsgebyr og gjeldsforsikringsgebyr. Lånekassen har idag flere særordninger for tilbakebetaling av studielån, ved uførhet og død, ved bosetning i enkelte områder etter endt utdannelse, og i forhold til gjeldsforhandlinger. At studielånsrenten ikke skal begynne å løpe før endt utdanning. At studielånsrenten skal være lav og stabil og politisk styrt. At rentepåslaget må fjernes. At særordninger og ettergivingsordninger er viktig for lik rett til utdanning, og derfor burde opprettholdes og videreutvikles. At Lånekassen skal tilby studentene god tilgjengelighet, positiv kundebehandling og korte behandlingstider, slik at det gjør det lett for studenter og bruke tjenestene de har krav på. At gebyrene dekkes av staten, slik at alle tilbakebetalerne slipper å betale misligholdt gjeld og administrasjon av utdanningsfinansieringen. 6.0 Studieprogresjon I dag kan studenter motta støtte fra Lånekassen i opptil ett år utover normert studieprogresjon, dvs. 60 studiepoeng forsinkelse i løpet av studiene. Dette er for å sikre at alle studenter skal ha mulighet til å fullføre utdannelsen sin, om man skulle møte på problemer som gir utslag på progresjonen. Denne ordningen bør utvides til at studenter på lavere grad kan motta støtte på 60 studiepoeng utover normert tid, og på høyere grad bør man kunne motta støtte for ytterligere 30 studiepoeng. Kravet om studieprogresjon bør ikke gjelde i situasjoner hvor studenten har permisjon. Rettighetene til en student bør tilsvare rettighetene til en ordinær arbeidstaker. At kravet om kun ett års forsinkelse bør utvides, slik at alle kan ha mulighet til å fullføre eget studieløp At kravet om studieprogresjon ikke skal gjelde under permisjon fra studiene, og under omstendigheter hvor en ordinær arbeidstaker vil motta støtte

6 7.0 Sykdom under utdanning Lånekassen gjør om maksimalt fire måneder og to uker av studielånet til sykestipend ved sykdom, under utdanning per undervisningsår. Omgjøringen gis for halve måneder, og ikke for de fjorten første sykedagene. Studenter som blir syke, er i en særlig sårbar økonomisk situasjon, ettersom de ikke har anledning til å arbeide for å spe på den utilstrekkelige studiefinansieringen. Det bør derfor utbetales sykestipend for hele sykdomsperioden, også dersom denne faller i juni og juli. Syke studenter bør oppfordres til å sykmelde seg, slik at de kan få sykepenger for deltidsjobben sin. Studenthelsetjenesten bør ha informasjonsbrosjyrer om dette til sine brukere. I tillegg bør mottagere av sykestipend ha muligheten til et tilleggsstipend som har den intensjon å dekke tapt inntekt fra deltidsjobben, dersom de ikke blir ivaretatt av sykelønnsordningen. For å minske presset på Lånekassen bør samlet støtte ikke overskride 2G i året, regnet som et månedlig gjennomsnitt. Sykdom bør ikke gjøre studieløpet vanskeligere å fullføre, og når sykdom ødelegger et semester bør hele semesteret omgjøres til stipend. At dersom der oppstår sykdom under semesteret skal hele lånet omdannes til sykestipend At sykdom ikke skal gjøre studieløpet i sin helhet vanskeligere å gjennomføre 8.0 Åtte-års-blokken Det opereres med en grense på åtte år med normert studieløp og hvor man kan motta støtte fra Lånekassen. Ved bytte av studieretning er denne grensen lett å overskride. Disse åtte årene inkluderer også støtte for eventuell forsinkelse. Per dags dato gjøres det unntak for studenter med sykdom, barn eller ved redusert funksjonsevne. At studenter bør kunne bytte studieretning og fullføre nytt studie, uten at dette går utover støtten fra lånekassen At åtte-års-blokken må bli mer fleksibel, og utvides fra åtte til ti år. 9.0 Finansiering av studier i utlandet For både studenter, samfunnet og akademia er det nødvendig med internasjonalisering av studieløpet. Etter kvalitetsreformen er studieløpene mer mobile og i den sammenheng står det åpent for delstudier i utlandet.

7 For å muliggjøre adgangen for studentene til å ta delstudier i utlandet må det eksistere en tilfredsstillende studiefinansiering. Studenter må ved mange utenlandske institusjoner betale skolepenger av betydelige beløp. I tillegg til vanlig studielån må studentene ta opp mer lån for å betale disse skolepengene. Dette fører til at disse studentene har opparbeidet seg store lån ved endte studier. Om studiet på lavere grad ikke har tilfredsstillende tilbud i Norge, skal skolepengene dekkes med stipend. Også på høyere grad skal skolepengene dekkes med stipend. At det ikke eksisterer en tilfredsstillende finansiering for å sikre at studenter kan studere ved verdens fremste institusjoner. At alle studenter skal ha mulighet til å studere i utlandet uavhengig av økonomisk situasjon. At lånekassen må øke stipendandelen, slik at skolepenger ved utenlandske universiteter og høgskoler i større grad kan dekkes Etter- og videreutdanning I arbeidslivet er det viktig med fokus på livslang læring og utvidet kunnskap. Stadig flere tar etter- og videreutdanning, enten på deltid eller på heltid. Færre forblir i den samme jobben hele livet, og det stiller nye krav om utdannelse og kunnskap. At studenter i etter- og videreutdanning har rett til støtte fra Lånekassen på lik linje med andre, basert på forskriftene. At det ikke bør være aldersbegrensninger på studiestøtte fra Lånekassen.

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget

Arbeidsprogram for Velferdstinget Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Studiefinansiering for funksjonshemmede

Studiefinansiering for funksjonshemmede Studiefinansiering for funksjonshemmede Fordi det lønner seg En publikasjon fra Unge funksjonshemmede Henvendelser vedrørende denne publikasjon kan rettes til: Denne publikasjonen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

Analyse av utdanningstøtteordningene

Analyse av utdanningstøtteordningene R Analyse av utdanningstøtteordningene Rapport 2013-07 Proba-rapport nr. 2013-07, Prosjekt nr. 11061 ISSN: 1891-8093 AUG/SK, KAL, 20. Januar 2013 Offentlig Rapport 2013-07 Analyse av utdanningstøtteordningene

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt.

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2003 Statens lånekasse for utdanning Innhold 1 RAPPORT FRA STYRET 7 Hovedaktiviteter og prioriteringer 8 Utfordringer og muligheter 8 Hovedtall 9 Bedre tjenestetilbud i 2003 11 Forvaltningen

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer