MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD"

Transkript

1 Fra Sentralstyret: MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Da Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) ble oppløst i 2001, videreførte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) en dobbeltmedlemskapsavtale med Forskerforbundet (FF). Da FF og NFF etter hvert ble tilhørende hver sin hovedsammenslutning, henholdsvis Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, (UHO), ble det vanskelig å videreføre avtalen om dobbeltmedlemskap. NFF sa derfor opp avtalen fra og med Etter det har 29 medlemmer meldt seg ut hovedsakelig fra Høgskolen i Oslo (HiO). Sentralstyret sendte en forespørsel om å tolke NFFs lover, 10 nr. 3, til NFFs Lovutvalg. I Lovutvalgets sak 10/2003 oppsummerer utvalget at det kan være synspunkter som trekker i ulike retninger når det gjelder forståelsen av 10 nr. 3. Lovutvalget blir imidlertid stående ved at den gjeldende måten å lese bestemmelsen på, må være at det ikke er anledning til å være med i andre organisasjoner som ivaretar inntekts- og arbeidsforhold for fysioterapeuter. Dette innebærer at det er mulig for en fysioterapeut å inneha medlemskap i en annen organisasjon hvis vedkommende i kraft av sin stilling kvalifiserer til dette og at NFF ikke har forhandlingsrett. Dette innebærer også at dobbeltmedlemskapsavtaler, slik som den som forelå med Forskerforbundet, ikke er i tråd med dagens regelverk. I protokollen fra sentralstyremøtet 22. september 2003 (sak 109/03) vedtar Sentralstyret enstemmig at: Sentralstyret fremmer sak for Landsmøtet 2004 vedrørende medlemskap i flere organisasjoner. Individuelle medlemskap i henholdsvis NFF og Forskerforbundet kan opprettholdes inntil avklaring på Landsmøtet NFF ønsker å beholde disse som medlemmer i forbundet fordi de representerer noen av de beste vi har på fagutvikling både i grunn-, etter- og videreutdanningssammenheng. Samtidig utgjør de et utstrakt kontaktnett mot studentene og kan rekruttere mange nye medlemmer, men NFFs medlemskap i UHO vanskeliggjør en dobbeltmedlemskapsavtale med FF. Et alternativ kan derfor være å opprette et faglig medlemskap i NFF. I så fall kan det være en viss fare for at NFF mister flere fullt betalende medlemmer i universitets- og høgskolesektoren, som da vil få mulighet til å velge et rent faglig medlemskap i NFF og få ivaretatt sine inntekts- og arbeidsbetingelser av andre forbund. Forslag fra NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi (sak 1.5) NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi har sendt inn forslag til Landsmøtet 2004 om å gjenopprette dobbeltmedlemskapsavtalen med Forskerforbundet slik at NFFs medlemmer tillates å være samtidig medlem i Forskerforbundet. Sak 1.5 foreslås behandlet sammen med sak 1.6 fordi problemstillingene som berøres i høy grad er de samme. 1

2 Er profesjonsorganisasjoner/-forbund spesielle? Mange av arbeidstakerne med høy utdanning organiserer seg i profesjonsforbund, og det er en tendens til at profesjonsforbundene slutter seg sammen i egne hovedorganisasjoner. Både Akademikerne og UHO er forbeholdt forbund som organiserer arbeidstakere med utdanning ut over et visst nivå, og disse hovedsammenslutningenes tariffpolitikk er klart dominert av interessene til medlemmer med høy utdanning. Mye tyder på at den høye organisasjonstilslutningen innen grupper med høy utdanning henger sammen med at de organiserer seg i yrkes- eller profesjonsforbund. Yrkesorganisering har en tendens til å styrke samholdet og følelsen av tilhørighet til en spesiell yrkesgruppe, og spesielt innen områder som er preget av mange profesjoner og semiprofesjoner vil behovet for tilknytning til en egen gruppe være et sterkt motiv for tilslutning til en arbeidstakerorganisasjon. Ett av særtrekkene til et profesjonsforbund er at det kun organiserer én yrkesgruppe i NFFs tilfelle fysioterapeuter. Profesjonsforbundene har to bein å stå på. Det ene benet er det man vanligvis assosierer med fagforeninger, nemlig ivaretakelsen av medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold. I forhandlinger om inntekts- og arbeidsforhold er det viktig med ett stort forbund hvor fysioterapeutene står samlet og blir sterkere sammen. Sett i sammenheng med store politiske endringer i arbeidslivet, hvor arbeidstakernes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter stadig svekkes, er dette essensielt (for eksempel den nye arbeidslivsloven, den forestående pensjonsreformen, endringer i tjenestemannsloven, økende konkurranseutsetting og omorganisering i offentlig sektor, fleksibilisering av arbeidslivet osv.). Det andre beinet som profesjonsforbundene står på, er fagutviklingen. Medlemmene har en felles interesse i å videreutvikle faget. Fagutviklingen i NFF er i stor grad finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og kursene administreres av fagseksjonen i NFF. Den faglige utviklingen og styrken ivaretas trolig best ved at fysioterapeutene tilhører én sterk organisasjon. Et annet viktig moment i denne saken er tildeling av OU-midler. Forskerforbundet stiller som krav at dobbeltmedlemmer skal innrapporteres hos Forskerforbundet, og dermed innrapporteres som medlemmer i Akademikerne som grunnlag for tildeling av OUmidler. Det vil bety at NFFs partsforhold gjennom UHO vil forringes fordi antall medlemmer innen sektoren gir tariffmessige rettigheter i UHO. Dersom NFF, som et alternativ til dobbeltmedlemskap, ønsker å tilby et rent faglig medlemskap for medlemmer som ønsker å få sine inntekts- og arbeidsforhold ivaretatt av FF, svekker vi da profesjonsforbundet NFF? Eller er det tvert imot slik at vi kan styrke utviklingen av fysioterapifaget ved å knytte til oss flere fysioterapeuter ansatt i akademia? Dette er fysioterapeuter med en tilleggsutdanning på høyt nivå, som har mye å bidra med i kursvirksomheten som kursledere, som er genuint interessert i faget og som har lyst til å bidra inn i eget profesjonsforbund. I deres arbeidsmiljø finnes det få (om noen) fysioterapeuter og sjelden egne tillitsvalgte for NFF. Det er derfor ikke oppsiktsvekkende at fysioterapeutene ønsker å tilhøre et miljø med tillitsvalgte som ivaretar deres inntekts- og arbeidsbetingelser, som innehar kunnskaper om dette miljøet, 2

3 og som tilbyr dem et fellesskap som NFF ikke klarer å tilby dem på deres arbeidsplass. Det flere av disse medlemmene opplyser, er at de ønsker et slikt fellesskap som FF kan tilby, men at hjertet og fagidentiteten fortsatt er knyttet til NFF. Hvis NFF eller UHO beslutter at et rent faglig medlemskap er uforenlig med tilknytningen til hovedorganisasjonen, må NFF innta en holdning til hva forbundet ønsker å gjøre med medlemmer med doble medlemskap (enten NFF og FF, eller NFF og PFF). Det antas at problemstillingen med doble medlemskap ikke utgjør et omfattende problem. Dette fordi nytten ved å betale fullt medlemskap i to forbund trolig ikke forsvares av kostnadene. Hva sier NFFs lover? 2 Formål Norsk Fysioterapeutforbund samler offentlig godkjente fysioterapeuter i Norge i et partipolitisk uavhengig forbund. NFF skal Utvikle fysioterapifaget i samsvar med samfunnsutviklingen og befolkningens behov Fremme kvalitet i utdanningen og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning Ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold og sikre yrkesgruppens posisjon Fremme faglig og fagpolitisk arbeid nasjonalt og internasjonalt. 10 Medlemmers rettigheter og plikter 1. Fulle rettigheter oppnås når medlemskapet trer i kraft. Det innebærer: 1. stemmerett 2. forslagsrett 3. valgbarhet 4. bistand i lønnsforhandlinger og arbeidskonflikter 5. rett til å benytte initialene MNFF 6. rett til å søke godkjenning som spesialist MNFF 7. å motta forbundets tidsskrift 2. Medlemmene plikter å: 1. sette seg inn i NFFs lover og vedtekter 2. følge de vedtak som er truffet i NFFs styrende organer og hjemlet i lover og vedtekter 3. etterkomme forbundets pålegg ved lønns- og arbeidskonflikter 3. Et medlem kan ikke være medlem i andre organisasjoner som ivaretar lønns- og arbeidsforhold for fysioterapeuter. 23 Lovutvalget Lovutvalget er NFFs faste utvalg for arbeid med og tolkning av forbundets lover og vedtekter og skal kontinuerlig vurdere behovet for endringer. Utvalget skal innstille overfor Sentralstyret om forslag til endringer i lover og vedtekter. Utvalget kan søke om juridisk bistand ved behov. Utvalget består av fem medlemmer valgt av landsmøtet. Leder velges særskilt. 3

4 Hva sier vedtektene til Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)? Det som gjør problemstillingen omkring dobbeltmedlemskap problematisk er NFFs medlemskap i UHO, samtidig som FF er medlemmer i Akademikerne. I UHOs vedtekter finnes ikke noe entydig forbud for medlemsorganisasjonene mot å ha dobbeltmedlemskapsavtaler, selv om det åpenbart kan bli problematisk ved arbeidskonflikt å ha medlemmer som tilhører to ulike hovedsammenslutninger. Det nærmeste vi kommer temaet er siste avsnitt i 5 (vår understreking): 3 Medlemmer i UHO UHO er en hovedorganisasjon og skal være en overbygning for selvstendige organisasjoner. Som medlemmer kan representantskapet oppta organisasjoner for arbeidstakere som har utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Som medlemmer kan representantskapet også oppta organisasjoner gjennom en fellesordning, dersom de for øvrig tilfredsstiller kravene til medlemskap (jfr. 4). Fellesordningen får rettigheter og plikter i henhold til vedtektene på linje med de øvrige medlemsorganisasjonene. Før opptak av nye organisasjoner kan skje, må søkeren skriftlig forplikte seg til å ha egne konfliktfond i henhold til styrets vedtak. 4 Betingelser for medlemskap En organisasjon kan være medlem når den har et tilfredsstillende apparat for på egenhånd å ivareta sine medlemmers interesser, samt for å kunne ivareta sine forpliktelser i UHO et ansvarlig styre eget sekretariat eget konfliktfond og har stilt garanti i forbindelse med streik i tråd med styrets vedtak egne vedtekter 5 Medlemsorganisasjonenes forhold Medlemsorganisasjonene og UHO skal holde hverandre gjensidig orientert om spørsmål av felles interesse. Medlemsorganisasjonene skal arbeide for å gjøre hovedorganisasjonens politikk og rolle i organisasjonsmiljøet kjent i medlemsorganisasjonene. Eventuelle forslag til vedtektsendringer i medlemsorganisasjonene og andre forhold som kan komme i konflikt med fortsatt medlemskap i UHO, skal på forhånd legges fram for styret til orientering og eventuelle merknader. Blant UHOs egne medlemsforbund er det (oss bekjent) bare Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) som opererer med et rent faglig medlemskap for ½ kontingent. 4-5 i vedtektene til NETF sier at: Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i NETF kan innvilges selvstendig næringsdrivende og andre medlemmer som ikke kan få sine lønns- og arbeidsforhold ivaretatt av NETF, eller når andre særlige grunner tilsier det. Faglig medlemskap innvilges av Sentralstyret etter søknad. 4

5 Hvert enkelt tilfelle avgjøres altså i Sentralstyret, og det legges vekt på hvorvidt organisasjonen selv (NETF) har et tillitsvalgtapparat på arbeidsstedet. Dersom en anvender NETFs retningslinjer på NFFs medlemmer, så betyr det at våre medlemmer i universitets- og høyskolesektoren eller i forskning trolig ville fått innvilget et faglig medlemskap, mens ansatte på HiO ikke ville fått det. NETF har også hatt en dobbeltmedlemskapsavtale med FF, og opplevde frafall av medlemmer da de sa opp dobbeltmedlemskapsavtalen, men har siden opplevd at de fleste medlemmene har kommet tilbake til NETF som medlemmer. Ellers har verken Sykepleierforbundet eller Utdanningsforbundet noe ønske om å opprette rent faglige medlemskap. Så vidt vi vet har ingen andre medlemsforbund i UHO lagt fram en liknende sak for styret i UHO. Hvordan har organisasjoner utenfor UHO ordnet dette? 1. Den norske jordmorforening (DNJ) DNJ opererer med dobbeltmedlemskap for 12 medlemmer ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Alle medlemmer i DNJ betaler full kontingent, men de 12 medlemmene i universitets- og høgskolesektoren har kun et faglig medlemskap i DNJ. Lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt av FF, som fakturerer DNJ 50 % av ordinært medlemskap i FF (per kr 3 084,-). I noen tilfeller krever lokallaget til FF en kontingent, men denne må i så fall betales av medlemmet selv. DNJ er ikke tilsluttet noen hovedsammenslutning. 2. Norsk Radiografforbund Radiografforbundet sa opp sin dobbeltmedlemskapsavtale med FF med virkning fra Bakgrunn for oppsigelsen var at det ble problematisk å videreføre avtalen da Radiografforbundet ble tatt opp i YS. Det problematiske ligger i at samme medlem da ble tilknyttet to hovedsammenslutninger, med de rettigheter og plikter dette medførte innen tariffarbeid. Gjennom avtalen med FF ble medlemmer i Radiografforbundet innrapportert som grunnlag for tildeling av OU-midler via FF. Innrapportering av medlemmer gjennom FF medførte at Radiografforbundets partsforhold gjennom YS som sammenslutning ble forringet. Dette kunne Radiografforbundet ikke leve med, da antall medlemmer innen sektoren gir tariffmessige rettigheter i YS. Radiografforbundet prøvde å få til en avtale med FF der medlemmene ble registrert via YS, og at de gjennom avtalen med FF "betalte" kostnader for oppfølging av sine dobbeltmedlemmer i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsforhold. En slik løsning ønsket ikke FF, dermed ble avtalen sagt opp. Radiografforbundet opplyser at medlemmene ved høgskolene ønsker en videreføring av avtalen. Forbundet sendte skriv i uke 17 om oppsigelsen av avtalen til de av medlemmene dette gjaldt. Tilbakemeldingen er at de også ønsker medlemskap til eget fagforbund på samme måte som NFFs medlemmer i universitets- og høgskolesektoren ønsker det. De opplyser at flere tidligere dobbeltmedlemmer er misfornøyde med FF, men det har sammenheng med at disse i stor grad er høgskolelærere som ikke prioriteres av FF. 5

6 Radiografforbundet opplyser at de ønsker å åpne for rene faglige medlemskap for medlemmer som ikke har tariffavtaler. Det første faglige medlemskapet skal opp til sentralstyrebehandling, og de skal fastsette kontingent på bakgrunn av innholdet i medlemskapet (kurs, forsikring etc). Radiografforbundet ønsker et eventuelt samarbeid med NFF velkommen for å kunne øve innflytelse på FF på en måte som ivaretar medlemmenes interesser samtidig som medlemskapene i de to hovedsammenslutningene ikke forringes. 3. NITO NITO inngikk i mai 1999 en avtale om dobbeltmedlemskap mellom NITO og FF. Avtalen gir ansatte ved statlige utdanningsinstitusjoner, som sitter i undervisningsstillinger, rett til dobbeltmedlemskap. Organisasjonene vil samarbeide aktivt i alle spørsmål som angår dobbeltmedlemmenes arbeids- og yrkessituasjon. FF ivaretar dobbeltmedlemmenes interesser i alle saker av fagforeningsmessig karakter, så som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring og forhold til eventuell hovedorganisasjon. FF ivaretar også dobbeltmedlemmenes interesser i generelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål, mens NITO ivaretar dobbeltmedlemmenes faglige interesser. NITO vil også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i forskningsog utdanningspolitiske saker knyttet til eget fagområde, eventuelt utarbeiding av lønnsstatistikker med mer. NITO krever inn kontingent for dobbeltmedlemmene. NITO overfører halvparten av den sentrale andelen av FFs ordinære kontingent. Det enkelte medlem må selv dekke FFs eventuelle lokale kontingentandel. 4. Norges Farmaceutiske Forening Norges Farmaceutiske Forenings avtale er en standardavtale med FF på lik linje med radiografforbundets og NITOs avtale med FF. FF betaler kontingent for dobbeltmedlemmene til hovedorganisasjonen og stiller garanti/foretar innkrevning/innbetaling til hovedorganisasjonen i tilfelle konflikt. Ved en eventuell konflikt føres dobbeltmedlemmene på FFs uttakslister. 5. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Forespørsel er sendt til det svenske forbundet, men vi har ikke mottatt svar. 6. Den norske Lægeforening Legeforeningen har valgt å ikke ha rene faglige medlemskap og tillater heller ikke medlemskap i andre organisasjoner. I stedet har de tilpasset forbundet slik at ulike grupperinger i legeforeningen ivaretar interessene til legene. 6

7 Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2004 slutter seg til følgende vedtak fra Sentralstyret: NFF oppretter muligheten for et faglig medlemskap i NFF for fysioterapeuter i Norge som på sin arbeidsplass ikke kan få sine inntekts- og arbeidsforhold ivaretatt av NFF. Det forutsettes medlemskap i annet forbund som ivaretar inntekts- og arbeidsforhold, men ikke annet fysioterapifaglig forbund. Sentralstyret innvilger faglig medlemskap etter individuell søknad. 7

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Energiavtalen KS Bedrift 2010 2012

Energiavtalen KS Bedrift 2010 2012 Energiavtalen KS Bedrift 2010 2012 Hovedavtalen LO - KS Del A og Del C 2010-2013 Til medlemmene i EL & IT Forbundet på overenskomstområdet Energiavtalen KS Bedrift. Tariffoppgjøret 2010 ble grunnet mekling

Detaljer