Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre"

Transkript

1 Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder STAP Inger Heiskel Nestleder STAP Solveig Sommerseth Medlem STAP Daniel Nilsen Takvannsbukt Medlem STAP Hanne Braathen Medlem STSP Birger Sommerseth Medlem STH Geir Varvik Medlem STH Tore Isaksen Medlem STFRP Sten Egil Nystad Medlem STFRP Arvid Lilleng Medlem STFJF Idar Johansen Medlem STFJF Inga-Pirita Viik Medlem STSP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen MEDL STAP Trond Bronken Seppola MEDL STAP Dag-Thore Nerheim MEDL STAP Ann-Monica Esekielsen MEDL STSP Hallgeir Naimak MEDL STH Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Nina Nilsen Trond Bronken Seppola STAP Håvard Gjerseth Ann-Monica Esekielsen STSP Lars Einar Garden Hallgeir Naimak STH Odd Gunnar Rognli Dag Thore Nerheim STAP Merknader

2 Fra administrasjonen/andre møtte: Navn Stilling Ellen-Beate Jensen Lundberg Rådmann Stine Strømsø Helse- og omsorgssjef Hilde Kibsgaard Konstituert driftssjef May-Tove Lilleng Oppvekst- og kultursjef Riitta Leinonen Prosjektmedarbeider Viggo Døhl Økonomisjef Jill Fagerli Fagforbundet Lena Nilsen Sekretær I begynnelsen av møtet var det spørrerunde på 30 minutter. Det blir tatt opp en ekstrasak: Regulering i investeringsplan økonomiplan. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hatteng, 25. september 2013 Solveig Sommerseth Inga-Pirita Viik

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 41/13 Referatsaker Kommunestyret 25. september /571 PS 42/13 Utviklingsplan for grunnskolene /5025 PS 43/13 Vedtekter for Storfjord språksenter 2010/366 PS 44/13 Vedtekter for stiftelsen Nordkalottsenteret 2010/4444 PS 45/13 Beredskapsplan - Nordnesfjellet høringsinnspill 2009/6768 PS 46/13 Ett sykehjem i Storfjord kommune 2013/360 PS 47/13 Avklaring for vaktmestertjenester for eldre og uføre - satser, rett til tjenester og innhold i tjenesten. 2013/1221 PS 48/13 Budsjettregulering- drift og investering 2012/4713 PS 49/13 Rapportering politiske vedtak i Kommunestyret per august Vedtakslogg PS 50/13 Regulering i investeringsplan økonomiplan. 2009/ /4713

4 PS 41/13 Referatsaker Kommunestyret 25. september 2013 Sakene er referert. enstemmig vedtatt. Sakene er referert. PS 42/13 Utviklingsplan for grunnskolene Utviklingsplan for grunnskolene 6-16 Kvalitetsstigen 6-16 tas til etterretning 2. Målene i planen skal gjenspeiles i skolenes handlingsplaner 3. Det skal rapporteres til kommunestyret på kvalitet og oppnådde resultater i den årlige tilstandsrapporten for grunnskolene og i kommunens årsmelding. enstemmig vedtatt. 1. Utviklingsplan for grunnskolene 6-16 Kvalitetsstigen 6-16 tas til etterretning 2. Målene i planen skal gjenspeiles i skolenes handlingsplaner 3. Det skal rapporteres til kommunestyret på kvalitet og oppnådde resultater i den årlige tilstandsrapporten for grunnskolene og i kommunens årsmelding. Saksprotokoll i Storfjord Styret for oppvekst og kultur

5 enstemmig vedtatt. Styret for oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret: 1. Utviklingsplan for grunnskolene 6-16 Kvalitetsstigen 6-16 tas til etterretning 2. Målene i planen skal gjenspeiles i skolenes handlingsplaner 3. Det skal rapporteres til kommunestyret på kvalitet og oppnådde resultater i den årlige tilstandsrapporten for grunnskolene og i kommunens årsmelding. PS 43/13 Vedtekter for Storfjord språksenter 1. Storfjord kommunestyre godkjenner interimsstyret sitt forslag til vedtekter for Storfjord språksenter. 2. Som styre for Storfjord språksenter velges: Forslag fra Høyre ved Geir Varvik: Til styret for Storfjord språksenter velges Hallgeir Naimak, vara Geir Varvik. Forslag fra Senterpartiet ved Inga Viik: Styrerepresentant Språksenteret Hanne Braathen (styreleder), vara Håvard Gjerseth. Forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket ved Solveig Sommerseth: Som styremedlem velges Daniel Takvannsbukt (nestleder), vara Solveig Sommerseth. Det ble først votert over forslag fra Høyre. Forslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslag fra Senterpartiet. Forslag fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket. Forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket ble enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert over punkt 1 i rådmannens innstilling. punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

6 1. Storfjord kommunestyre godkjenner interimsstyret sitt forslag til vedtekter for Storfjord språksenter. 2. Som styre for Storfjord språksenter velges: Hanne Braathen, styreleder. Vararepresentant Håvard Gjerseth. Daniel Takvannsbukt, nestleder. Vararepresentant Solveig Sommerseth. Hallgeir Naimak, medlem. Vararepresentant Geir Varvik. PS 44/13 Vedtekter for stiftelsen Nordkalottsenteret 1. Storfjord kommunestyre godkjenner interimstyret sitt forslag til vedtekter for Stiftelsen Nordkalottsenteret 2. Som styre for Stiftelsen Nordkalottsenteret velges: 3. Storfjord kommunestyre godkjenner vedlagt særavtale som regulerer eier- og driftsforhold. Forslag 2 fra Arbeiderpartiet ved Sigmund Steinnes: Vedr punkt 1 i rådmannens innstilling, endring i vedtektene: Nytt punkt 5 under 4 c i vedtektene: Ved stemmelikhet i styret vil lederen ha dobbelstemme. Forslag 1 fra Arbeiderpartiet ved Sigmund Steinnes: Vedr punkt 1 i rådmannens innstilling, endring i vedtektene: 4 b) Styret skal ha 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ved eventuelle medstiftere utvides styret til 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. 4 c) Punkt 4) Det 5. medlem og 5. varamedlem oppnevnes av eventuelle medstiftere. Forslag fra Senterpartiet ved Hanne Braathen: Representanter i Stiftelsen Nordkalottsenteret: Inga Pirita Viik Varamedlem Inger Heiskel Forslag fra Høyre ved Lars Einar Garden: Til styret for Nordkalottsenteret: Nils Petter Beck Varamedlem Tuula Kultima

7 Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling samt de endringsforslag som gjaldt hvert enkelt punkt. Punkt 1 i rådmannens innstilling samt endringsforslag fra Arbeiderpartiet (forslag 1 og forslag 2) for vedtektene ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i rådmannens innstilling, samt forslag fra Senterpartiet og forslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Storfjord kommunestyre godkjenner interimstyret sitt forslag til vedtekter for Stiftelsen Nordkalottsenteret med endring i 4 b) Styret skal ha 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ved eventuelle medstiftere utvides styret til 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, og endring i 4 c) punkt 4, det 5. medlem og 5. varamedlem oppnevnes av eventuelle medstiftere. Endring/tillegg i 4 c, nytt punkt 5: Ved stemmelikhet i styret vil lederen ha dobbelstemme. 2. Som styre for Stiftelsen Nordkalottsenteret velges: Medlem Inga Pirita Viik Varamedlem Inger Heiskel Medlem Nils Petter Beck Varamedlem Tuula Kultima 3. Storfjord kommunestyre godkjenner vedlagt særavtale som regulerer eier- og driftsforhold. PS 45/13 Beredskapsplan - Nordnesfjellet høringsinnspill Kommunestyret godkjenner beredskapsplanen - Delplan fjellskred Nordnes Formannskapets innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner beredskapsplanen - Delplan fjellskred Nordnes 1. Både ordfører og varaordfører er med i kriseledelsen. 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige praktiske ordninger i planen, som endring av tiltak og oppgaver osv. jfr. øvelsen Barents Rescue. 3. Planen rulleres årlig. 4. Formannskapet anbefaler kommunestyret å godkjenne beredskapsplanen delplan fjellskred Nordnes.

8 Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Tileggsforslag fra Formannskapet: 1. Både ordfører og varaordfører er med i kriseledelsen. 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige praktiske endringer i planen, som endring av tiltak og oppgaver osv. jfr. øvelsen Barents Rescue. 3. Planen rulleres årlig. 4. Formannskapet anbefaler kommunestyret å godkjenne beredskapsplanen delplan fjellskred Nordnes. Rådmannens innstiling med tileggsforslag tas opp til votering. med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret godkjenner beredskapsplanen - Delplan fjellskred Nordnes 1. Både ordfører og varaordfører er med i kriseledelsen. 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige praktiske ordninger i planen, som endring av tiltak og oppgaver osv. jfr. øvelsen Barents Rescue. 3. Planen rulleres årlig. 4. Formannskapet anbefaler kommunestyret å godkjenne beredskapsplanen delplan fjellskred Nordnes. PS 46/13 Ett sykehjem i Storfjord kommune Saken utsettes inntil nye beregninger for oppskyllingshøyder og rapport fra NVE foreligger. Forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket ved Solveig Sommerseth: Saken utsettes. I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber kommunestyret administrasjonen om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang sikt. Kortsiktig løsning legges fram for formannskapet 15. oktober. Forslag fra Høyre ved Geir Varvik: Kommunestyret forholder seg til tidligere vedtak, når kapasitetsutfordringer ved sykehjemsavdelingene oppstår. Kommunen har vedtatt åpning av Skibotn omsorgssenter når det er behov for flere sykehjemsplasser. Utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet ble tatt opp til votering. Forslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 13 mot 3 stemmer.

9 Saken utsettes. I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber kommunestyret administrasjonen om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang sikt. Kortsiktig løsning legges fram for formannskapet 15. oktober. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Hanne Braathen stilte spørsmål til formannskapet ved sin habilitet. Ordfører/formannskap erklærte Hanne Braathen habil i saken. Tilleggsforslag fra Ap. Sigmund Steinnes: Kortsiktig løsning legges frem for Formannskapet 15. oktober. Innstilling fra Styret for helse og sosial med tilleggsforslag tas opp til votering. Innstilling fra Styret for helse og sosial med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstiling til kommunestyret: I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber Stryet for helse og sosial administrasjonen om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang sikt. Kortsiktig løsning legges frem for Formannskapet 15. oktober. Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial Forslag fra Styret for helse og sosial: I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber Stryet for helse og sosial administrasjonen om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang sikt. Forslag fra Styret for helse og sosial enstemmig vedtatt. Styret for helse og sosials innstilling til kommunestyret: I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber Stryet for helse og sosial administrasjonen om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang sikt.

10 PS 47/13 Avklaring for vaktmestertjenester for eldre og uføre - satser, rett til tjenester og innhold i tjenesten. 1. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få tjenester fra vaktmester for eldre og uføre. 2. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 3. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 4. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt. 5. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre: a. Gr. 1: Inntekt under 2 G: kr. 100 pr. time b. Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G: kr. 120 pr. time c. Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G: kr. 150 pr. time d. Gr. 4: Inntekt over 5 G: kr. 240 pr. time 6. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag for satsene. 7. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr gr. 3: kr og gr. 4: kr Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år. 9. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver: a. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden, men at denne må kjøpes klar til bruk. b. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen faller ikke under denne ordningen. c. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp. d. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv. e. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og plenklipper selv. f. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger. Tilleggsforslag til punkt 4 fra Arbeiderpartiet ved Inger Heiskel: Satsene fastsettes årlig i forbindelse med budsjettbehandling. Forslag fra Fremskrittspartiet v/tore Isaksen: Punkt 7 b: Max 10 timer angående enkle, små reparasjoner i bolig. Oppussing av bolig faller ikke under denne ordningen. Det ble først votert over forslag fra Fremskrittspartiet.

11 Forslag fra Fremskrittspartiet falt med 2 mot 14 stemmer. Det ble deretter votert over innstilling fra Styret for helse og sosial. Innstilling fra Styret for helse og sosial ble enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert over tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet. Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 1. Vedtak om vaktmester-tjenester fattes på individuelt grunnlag. 2. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt. 3. Satser for vaktmestertjenester tilsvarer øvrig satser for praktisk bistand (hjemmehjelp) 4. Vaktmester for eldre og uføre prises til 259 kroner pr time, de som benytter færre timer enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket). Satsene fastsettes årlig i forbindelse med budsjettbehandling. 5. Dersom en bruker mottar både vaktmestertjenester og praktisk bistand, skal ikke den samlede betalingen overstige vedtatte satser for praktisk bistand. 6. Inntil 2G: 175 pr måned, 2-3 G 715 kroner pr måned, 3-4 G 1176 pr måned, 4-5 G 1250 pr måned, Over 5 G 2090 pr måned, Selvkost 259 kroner. 7. Følgende tjenester kan utføres: a. Hjelp til å få inn ved i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden, men at denne må kjøpes klar til bruk b. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen faller ikke under denne ordningen. c. Hjelp i forhold til problemer med vann og/eller avløp d. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv. e. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er listet opp, skal det godkjennes av leder for tjenesten, eller den som denne bemyndiger. Styret for helse og sosials innstilling til kommunestyret: 1. Vedtak om vaktmester-tjenester fattes på individuelt grunnlag. 2. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt. 3. Satser for vaktmestertjenester tilsvarer øvrig satser for praktisk bistand (hjemmehjelp) 4. Vaktmester for eldre og uføre prises til 259 kroner pr time, de som benytter færre timer enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket). 5. Dersom en bruker mottar både vaktmestertjenester og praktisk bistand, skal ikke den samlede betalingen overstige vedtatte satser for praktisk bistand. 6. Inntil 2G: 175 pr måned, 2-3 G 715 kroner pr måned, 3-4 G 1176 pr måned, 4-5 G 1250 pr måned, Over 5 G 2090 pr måned, Selvkost 259 kroner. 7. Følgende tjenester kan utføres: a. Hjelp til å få inn ved i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden, men at denne må kjøpes klar til bruk

12 b. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen faller ikke under denne ordningen. c. Hjelp i forhold til problemer med vann og/eller avløp d. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv. e. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er listet opp, skal det godkjennes av leder for tjenesten, eller den som denne bemyndiger. Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre Forslag fra AP v/øistein Nilsen: Saken utsettes. Forslag fra AP enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre Endringsforslag fra plan- og driftsstyret til punkt 7: Gruppe 1 og gruppe 2 beholdes. Gruppe 3 og gruppe 4 endres til: Øvrige grupper betaler vedtatt timepris. og endringsforslaget fra plan- og driftsstyret til punkt 7 ble enstemmig vedtatt. Plan- og driftsstyrets innstilling til kommunestyret: 1. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få tjenester fra vaktmester for eldre og uføre. 2. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 3. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 4. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt. 5. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre: a. Gr. 1: Inntekt under 2 G: kr. 100 pr. time

13 b. Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G: kr. 120 pr. time c. Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G: kr. 150 pr. time d. Gr. 4: Inntekt over 5 G: kr. 240 pr. time 6. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag for satsene. 7. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr Øvrige grupper betaler vedtatt timepris. 8. Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år. 9. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver: a. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden, men at denne må kjøpes klar til bruk. b. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen faller ikke under denne ordningen. c. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp. d. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv. e. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og plenklipper selv. f. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger. Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial Forslag fra Styret for helse og sosial: Saken utsettes til 14. juni 2013 (ekstraordinært møte). Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til 14. juni 2013 (ekstraordinært møte). Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Plan- og driftstyrets innstilling ble tatt opp til votering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 1. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få tjenester fra vaktmester for eldre og uføre.

14 2. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 3. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 4. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt. 5. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre: a. Gr. 1: Inntekt under 2 G: kr. 100 pr. time b. Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G: kr. 120 pr. time c. Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G: kr. 150 pr. time d. Gr. 4: Inntekt over 5 G: kr. 240 pr. time 6. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag for satsene. 7. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr Øvrige grupper betaler vedtatt timepris. 8. Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år. 9. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver: a. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden, men at denne må kjøpes klar til bruk. b. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen faller ikke under denne ordningen. c. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp. d. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv. e. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og plenklipper selv. f. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger. Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd Plan- og driftsstyrets og Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Eldrerådets innstilling: 1. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få tjenester fra vaktmester for eldre og uføre. 2. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 3. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten. 4. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt. 5. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre:

15 a. Gr. 1: Inntekt under 2 G: kr. 100 pr. time b. Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G: kr. 120 pr. time c. Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G: kr. 150 pr. time d. Gr. 4: Inntekt over 5 G: kr. 240 pr. time 6. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag for satsene. 7. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr Øvrige grupper betaler vedtatt timepris. 8. Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år. 9. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver: a. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden, men at denne må kjøpes klar til bruk. b. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen faller ikke under denne ordningen. c. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp. d. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv. e. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og plenklipper selv. f. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger. PS 48/13 Budsjettregulering- drift og investering Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på drifts- og investeringsbudsjettet for 2013: Driftsbudsjett 2013 KONTO TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG Boligtilbud Elvevoll Merinntekt ress.kr.brukere korr. Buds.reg. April korr. Budsj.reg. april BALANSE Investeringsbudsjett 2013 KONTO TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG Nordkalotthuset Ubrukte lånemidler , Veg og kryss Oterbakken

16 Ubrukte lånemidler Hatteng skole, flerbrukshall Ubrukte lånemidler Grunnundersøkelse Hatteng Ubrukte lånemidler Utredn. svømmehall Hatteng Ubrukte lånemidler Vannledning Apaja Ubrukte lånemidler Brannteknisk Hatteng skole Ubrukte lånemidler Nødstrømsagg. Åsen oms Ubrukte lånemidler Skredsikring Ubrukte lånemidler Tilskudd fra NVE Tilbygg Skibotn oms Bruk av lån Mva-kompensasjon BALANSE enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering på drifts- og investeringsbudsjettet for 2013: Driftsbudsjett 2013 KONTO TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG Boligtilbud Elvevoll Merinntekt ress.kr.brukere korr. Buds.reg. April korr. Budsj.reg. april BALANSE Investeringsbudsjett 2013 KONTO TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG Nordkalotthuset Ubrukte lånemidler , Veg og kryss Oterbakken Ubrukte lånemidler Hatteng skole, flerbrukshall Ubrukte lånemidler Grunnundersøkelse Hatteng

17 Ubrukte lånemidler Utredn. svømmehall Hatteng Ubrukte lånemidler Vannledning Apaja Ubrukte lånemidler Brannteknisk Hatteng skole Ubrukte lånemidler Nødstrømsagg. Åsen oms Ubrukte lånemidler Skredsikring Ubrukte lånemidler Tilskudd fra NVE Tilbygg Skibotn oms Bruk av lån Mva-kompensasjon BALANSE Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Viggo møter til saken tas opp til votering. ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på drifts- og investeringsbudsjettet for 2013: Driftsbudsjett 2013 KONTO TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG Boligtilbud Elvevoll Merinntekt ress.kr.brukere korr. Buds.reg. April korr. Budsj.reg. april BALANSE Investeringsbudsjett 2013 KONTO TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG Nordkalotthuset Ubrukte lånemidler , Veg og kryss Oterbakken Ubrukte lånemidler Hatteng skole, flerbrukshall

18 Ubrukte lånemidler Grunnundersøkelse Hatteng Ubrukte lånemidler Utredn. svømmehall Hatteng Ubrukte lånemidler Vannledning Apaja Ubrukte lånemidler Brannteknisk Hatteng skole Ubrukte lånemidler Nødstrømsagg. Åsen oms Ubrukte lånemidler Skredsikring Ubrukte lånemidler Tilskudd fra NVE Tilbygg Skibotn oms Bruk av lån Mva-kompensasjon BALANSE PS 49/13 Rapportering politiske vedtak i Kommunestyret per august Vedtakslogg Rapportering politiske vedtak per august 2013 tas til orientering. enstemmig vedtatt. Rapportering politiske vedtak per august 2013 tas til orientering. PS 50/13 Regulering i investeringsplan økonomiplan. Rådmannen tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på investeringsplan for økonomiplan: Investeringsbudsjett 2014

19 Prosjekt TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG 330 Skibotn Sentrumsplan Skibotn kloakk enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering på investeringsplan for økonomiplan: Investeringsbudsjett 2014 Prosjekt TEKST ØKTEUTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT RED. INNT. ØKTEINNT. BUDSJETT FØR REG 330 Skibotn Sentrumsplan Skibotn kloakk

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 77 21 28 00 eller pr e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer