Modul Fag/emne Fagskolepoeng. Modul 2 Petroleum FTP00D Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 4. Modul 7 Petroleum FTP00B Reservoargeologi 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul Fag/emne Fagskolepoeng. Modul 2 Petroleum FTP00D Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 4. Modul 7 Petroleum FTP00B Reservoargeologi 3"

Transkript

1 FORDYPNING: BORING NETTBASERT Modulstruktur Studiet består av moduler som gjennomføres som følger: 1. halvår Modul Fag/emne Fagskolepoeng 52TP00B Modul 2 Petroleum FTP00D Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 4 FTP00I Vedlikeholdsstrategi 3 FTP00F Materiallære 3 FTR00C Norsk kommunikasjon 1 52TP00G Modul 7 Petroleum FTP00B Reservoargeologi 3 FTP00G Brønnvæsker 4 FTR00C Norsk kommunikasjon 1 2. halvår Modul Fag/emne Fagskolepoeng 52TP00A Modul 1 Petroleum FTP00C Brønnplanlegging 5 FTP00E Mekanikk 4 FTR00A Matematikk 1 FTR00B Fysikk 1 52TP00D Modul 4 Petroleum FTR00A Matematikk 3 FTR00B Fysikk 3

2 3. halvår Modul Fag/emne Fagskolepoeng 52TP00F Modul 6 Petroleum FTP00A Produksjon 6 FTP00H Reguleringssystemer 4 FTR00A Matematikk 1 FTR00D Engelsk kommunikasjon 1 52TP00H Modul 8 Petroleum FTP00J Trykkontroll 1 4 FTR00A Matematikk 1 FTR00D Engelsk kommunikasjon 1 4. halvår Modul Fag/emne Fagskolepoeng 52TP00C Modul 3 Petroleum FTR00C Norsk kommunikasjon 4 FTR00D Engelsk kommunikasjon 1 52TP01A Modul 11 Petroleum FTP01A Borekunnskap 3 FTP01C Trykkontroll 2 4 FTP01F Pneumatikk og hydraulikk 3 52TP00E Modul 5 Petroleum FTV51B Valgfag IKT 3 FTV51AJ Valgfag prosjektstyring 4

3 5. halvår Modul Fag/emne Fagskolepoeng 52TP00I Modul 9 Petroleum FTL00A Organisasjon og ledelse 5 FTL00B Markedsføringsledelse 3 FTL00C Økonomistyring 6 52TP01B Modul 12 Petroleum FTP01B Boreteknologi 6 FTP01E Foringsrør 3 6. halvår Modul Fag/emne Fagskolepoeng 52TP01C Modul 13 Petroleum FTP01D Bore og kompletteringsvæsker 3 FTP01G Hydraulisk utstyr 3 52TP01D Modul 14 Petroleum FTV51AE Valgfag IWCF tillegg 3 52TP01E Modul 15 Petroleum FTP99H Hovedprosjekt Petroleum 9 FTR00C Norsk kommunikasjon 3 Beskrivelse av de ulike emnene som inngår i modulene er beskrevet på de følgende sidene.

4 FAG: FTP00A PRODUKSJON 6 fagskolepoeng Rev a) Mål Mål for faget: Studenten skal ha kunnskaper om hydrokarboners egenart samt oppbygging, operasjoner og utstyr i tilknytning til produksjonsbrønner og reservoar. Delmål 1 b) Emner Hydrokarboner Studenten skal kunne: Relatert til planens delmål. a) gjøre rede for grupper av hydrokarboner, gjøre rede for aggregattilstander og faseoverganger, bestemme Z-faktor, viskositet og densitet og kunne beregne formasjonsvolumfaktor. b) vurdere risiko i forbindelse med håndtering av hydrokarboner, blandingsforhold oksygen/hydrokarbon, bruk av nøytralgass, samt kunne forklare vanlige forurensninger i hydrokarboner. c) utføre enkle beregninger med tilstandsligningen.

5 Delmål 2 Produksjonsbrønner Studenten skal kunne: a) gjøre rede for kompletteringer og metoder for produksjonsbrønner. b) gjøre rede for valg av rør, brønnhode og ventiltre til produksjons- og injeksjonsbrønner, samt ha kjennskap til pakninger, sikringsventiler, forankingsprofiler, sirkulasjonsventiler og kompenseringsutstyr.. c) gjøre rede for belastninger som kan oppstå i en produksjonsstreng. Delmål 3 Reservoar Studenten skal kunne: a) forklare strømningsforløp i reservoar, strømningsregimer, strømningsforløp i overflateutstyr, kunne gjøre beregninger av trykkfall gjennom reservoar og i brønn.. b) vurdere årsaker til vansker med produksjon, gjøre rede for drivmekanismer i reservoar og metoder for opprettholdelse av trykk, vurdere preventivt og korrektivt vedlikehold i forbindelse med korrosjon og erosjon, kunne drøfte årsaker til formasjonsskader og hvordan slike kan forhindres.

6 . c) gjøre rede for skader ved sandproduksjon og hvordan slik skade kan forhindres, dannelse av voks og belegg og hvordan brønner kan stimuleres. Delmål 4 Utstyr og operasjoner Studenten skal kunne: a) gjøre rede for bruk av kabelutstyr, kveilerør og trykkrør, kjenne metodene for brønndreping, trekking av rør med tilhørende regler for arbeid på trykksatt brønn, samt gjøre rede for generell brønnsikring.. c) Fagressurser Lærekrefter, faglige nettverk, læremidler etc. Faglærer: Ingeniør eller siv.ingeniør med relevant fagkrets eller personell med realkompetanse innen feltet på tilsvarende nivå. Lærermidler: Vett & Vitens elektronisk læreverk El petroleum. Kompendium av Konrad Berge ( Delmål 1 ) Info CD fra utstyrsleverandører / Kompletteringsutstyr. d) Læringsmåter Forelesning/undervis ning (storgruppe eller normalgruppe), gruppearbeid, Faglærer foreleser grunnleggende deler av emnene i samlinger som avholdes. Det anbefales oppgaver til hvert emne. Studentene arbeider selvstendig eller i grupper med oppgavene, der lærer er tilgjengelig for veiledning ved kontakt.

7 oppgaveløsning (nettstøttet eller med veileder til stede), prosjekt, bedriftsbesøk, gjesteforelesning, studentpresentasjon, læringsoppdrag, laborering, bruk av utstyrssamlinger osv. osv. Utenom samling utarbeider faglærer progresjonsplan for emnene. Its learning og El Petroleum benyttes til å veilede studentene i henhold til disse planene. I de emner der det er relevant arbeider studentene med læringsmål der prosjekt/oppgaver tar utgangspunkt i fagrelatert praksis fra relevante bedrifter. Dette kan gjerne være studentens eget arbeidssted. Generelt vil læringsmåtene preges av tverrfaglighet i forhold til andre fag i henhold til gjeldende modulplan inngår i modulen. e) Studiefasiliteter Klasserom, auditorier og skolens øvrige fasiliteter nyttes. Det er videokanoner på alle klasserom. Selvstudiemulighet, elektronisk kommunikasjon, laboratorier, simulatorer, utstyrssamlinger, kantine, bibliotek. Elektronisk kommunikasjon: It s learning er skolens kommunikasjonskanal mot studentene når de ikke er på skolen. Studentene har tilgang på internett på skolen og må ha tilgang privat utenom undervisningstiden. Faglærer er disponibel utenom forelesingene på telefon og It s learning. f) Arbeidskrav. Innleveringer, mapper osv. Flowing well øvelse på brønnoverhalingssimulator. Innleveringer og lab inngår i studentenes arbeidsmapper. Prøver med obligatorisk deltagelse Arbeidskrav i form av innleveringer av ett eller flere arbeider knyttet til mål i denne planen med innleveringsfrist. Prøver med obligatorisk deltakelse varsles i god tid og samordnes mellom de lærerne som er involvert i modulen. Arbeidskravene samordnes med andre fag i modulen, slik at kravene så langt det er

8 mulig får en tverrfaglig utforming. Arbeidene organiseres i arbeidsmapper innen modulen Det foretas et utvalg til vurderingsmappen i modulen som skal danne grunnlag for modulkarakteren. Følgende inngår i studentens vurderingsmappe: g) Vurdering Vurderingsformer i faget. Alle fire hovedmål vurderes. Alle prøver, innleveringer og lab øvelser må være gjennomført og inngå som en del av arbeidsmappen. Vurderingen tar utgangspunkt i arbeidene som inngår i vurderingsmappen. Modulkarakteren settes på grunnlag av en tverrfaglig og helhetlig vurdering av studentens prestasjoner i modulen.

9 FAG: FTP00B Reservoargeologi 3 fagskolepoeng Rev a) Mål Fremkommer av de godkjente planene (nå døpt fagplaner) Mål for faget: Studenten skal ha generell kunnskap om reservoargeologi for petroleumsvirksomheten. Delmål 1 Jordens geologiske historie og sammenhengen mellom geologi og petroleumsvirksomhet. Studenten skal kunne: a) gjøre rede for teorien om platetektonikk, jordens geologiske historie, samt de ytre kreftene som påvirker jordskorpen. b) gjøre rede for dannelsesmåter for mineraler og bergarter, ulike sedimentasjonsbassenger og sedimentasjon i disse bassengene, samt omdanning og egenskaper til sedimentære bergarter. c) gjøre rede for oljefeller.

10 Delmål 2 Poretrykk og spenningsforhold i bergartene. Studenten skal kunne: a) gjøre rede for normalt poretrykk, unormalt poretrykk, overlagringstrykk og overlagringsspenning. b) gjøre rede for den generelle spenningssituasjonen i bergarten (in situspenninger), fraktureringstrykk, minste hovedspenning, spennings eller trykk gradienter, effektspenning, samt sammenhengen mellom effektspenning og deformasjon av bergarter. Delmål 3 De viktigste parametrene som inngår i en reservoarbeskrivelse. Studenten skal kunne: a) gjøre rede for porøsitet, permeabilitet, reservoarets fuktegenskaper og hvordan strømningen påvirkes. b) gjøre rede for de grunnleggende forskjellene mellom reservoartyper. b) gjøre rede for væskemetning.

11 c) gjøre rede for vann olje og gass olje kontakter og endring av disse. Delmål 4 Metoder og utstyr som benyttes til kartlegging av bergarter og reservoarer. Studenten skal kunne: a) gjøre rede for letemetoder som for eksempel gravimetri, magnetometri og seismikk. b) gjøre rede for slamlogging og ulike loggemetoder, samt vurdering av usikkerheten ved metodene. Delmål 5 Brønntester samt utstyr og metoder som benyttes i forbindelse med en brønntest. Studenten skal kunne: a) gjøre rede for hensikten med ulike tester og gjeldene sikkerhetsregler, samt prosedyrer som brukes ved målinger og prøvetaking. b) gjøre rede for oppbygningen av og virkemåten til teste, overflate

12 brønnutstyret. Delmål 1 b) Emner Platetektonikk og jordens geologiske historie med hovedvekt på Nordsjøens petroleumshistorie. Ytre krefter Relatert til planens delmål. Mineral og bergartsdannelse. Sedimentasjonsbassenger og sedimentasjonsmønster i bassengene. Oljefeller Delmål 2 Normale og unormale poretrykk, overlagringsspenninger. Spenningssituasjonen i bergarter. Delmål 3 Reservoaregenskaper Reservoartyper Væskemetning WOC og GOC og endringer av disse Delmål 4 Letemetoder Loggemetoder Delmål 5 Brønntesting. Måling og prøvetaking i forbindelse med brønntesting. Oppbygging og virkemåten til testeutstyret.

13 Faglærer: Ingeniør, siv.ingeniør, geolog, geofysiker eller personell med realkompetanse innen feltet på tilsvarende nivå. c) Fagressurser Lærekrefter, faglige nettverk, læremidler etc. Lærermidler: Vett og viten elektronisk læreverk.. Faglærer foreleser grunnleggende deler av emnene i samlinger som avholdes. d) Læringsmåter Det anbefales oppgaver til hvert emne. Studentene arbeider selvstendig eller i grupper med oppgavene, der lærer er tilgjengelig for veiledning ved kontakt. Forelesning/undervis ning (storgruppe eller normalgruppe), gruppearbeid, oppgaveløsning (nettstøttet eller med veileder til stede), prosjekt, bedriftsbesøk, gjesteforelesning, studentpresentasjon, læringsoppdrag, laborering, bruk av utstyrssamlinger osv. osv. Tilbyder må vise at metode fremmer mål! Utenom samling utarbeider faglærer progresjonsplan for emnene. Its learning og El Petroleum benyttes til å veilede studentene i henhold til disse planene. I de emner der det er relevant arbeider studentene med læringsmål der prosjekt/oppgaver tar utgangspunkt i fagrelatert praksis fra relevante bedrifter. Dette kan gjerne være studentens eget arbeidssted. Generelt vil læringsmåtene preges av tverrfaglighet i forhold til andre fag i henhold til gjeldende modulplan inngår i modulen. Under veiledning av lærer arbeider studentene med reservoar relaterte mineraler og bergarter i skolens mineral og b.a. samling. Praktiske tester demonstreres på skolens materialprøvestasjon.

14 e) Studiefasiliteter Selvstudiemulighet, elektronisk kommunikasjon, laboratorier, simulatorer, utstyrssamlinger, kantine, bibliotek. Forelesinger: Klasserom, auditorier og skolens øvrige fasiliteter nyttes. Det er montert stasjonære videokanoner i klasserom. It s learning er skolens kommunikasjonskanal mot studentene når de ikke er på skolen. Studentene har tilgang på internett på skolen og må ha tilgang privat utenom skoletiden. f) Arbeidskrav. Innleveringer, mapper osv. Arbeidskrav i form av innleveringer av ett eller flere arbeider knyttet til mål i denne planen med innleveringsfrist. Prøver (2) med obligatorisk deltakelse varsles i god tid og samordnes mellom de lærerne som er involvert i modulen. Arbeidskravene samordnes med andre fag i modulen, slik at kravene så langt det er mulig får en tverrfaglig utforming. Arbeidene organiseres i arbeidsmapper innen modulen Det foretas et utvalg til vurderingsmappen i modulen som skal danne grunnlag for modulkarakteren. g) Vurdering Vurderingen tar utgangspunkt i arbeidene som inngår i vurderingsmappen. Vurderingsformer i faget. Modulkarakteren settes på grunnlag av en tverrfaglig og helhetlig vurdering av studentens prestasjoner i modulen.

15 FAG: FTP00C Brønnplanlegging 5 fagskolepoeng Rev Mål for faget a) Mål Studenten skal ha kunnskaper om design av ulike brønner samt planlegging av boreaktiviteter på grunnlag av informasjon om reservoaret og geologiske forhold. Delmål 1 Planlegging design, hulldimensjon, brønnbaner og spesifikt utstyr ved boring av ulike brønner. Studenten skal kunne: a) gjøre rede for valg av hulldimensjon, valg av foringsrør og settedyp for foringsrør. b) gjøre rede for valg av brønnbane og brønnmål ved leteboring og ved boring av produksjonsbrønner på grunnlag av de geologiske forhold. c) gjøre rede for valg av brønnbane og brønnmål ved boring av injeksjonsbrønner på grunnlag av informasjon om reservoaret og geologiske forhold. d) gjøre rede for aktuelle metoder for boring og metodenes bruksområder. e) gjøre rede for ulike metoder som benyttes for bygging av vertikale, horisontale og flergrensbrønner.

16 Delmål 2 Valg av utstyr og metoder som benyttes ved klargjøring av ulike brønner for produksjon. Studenten skal kunne: a) gjøre rede for ulike metoder som benyttes ved klargjøring av vertikale, horisontale og avviksbrønner for produksjon og injeksjon. b) ulike metoder som benyttes ved klargjøring av flergrensbrønner for produksjon og injeksjon Delmål 3 Vurdering og valg av borestrengens sammensetning i ulike faser av boreoperasjonen. Studentene skal kunne: a) gjøre rede for borestrengens sammensetning ved boring av ulike seksjoner. b) begrunne valg av utstyr i forskjellige situasjoner. c) gjøre rede for hensikten med de enkelte komponentene i borestrengen. d) gjøre rede for funksjon og virkemåte til utstyr som brukes ved ulike styrbare boresystemer. e) gjøre rede for prinsipp og metoder for boring med styrbare nedihulls

17 systemer. f) gjøre rede for utstyr og metoder som benyttes i forbindelse med kjerneboring. g) gjøre rede for utstyr og metoder som benyttes i forbindelse med fiskeoperasjoner. h) gjøre rede for utstyr og metoder som benyttes i forbindelse med boring av flergrensbrønner. Delmål 4 Beregning av krefter og belastninger som borestrengen utsettes for under ulike operasjoner. Studenten skal kunne: a) utføre nødvendige beregninger av belastninger på borestreng og utstyr. b) beregne moment og rotasjonshastighet på borekronen ved bruk av styrbar motor. c) dimensjonere borestreng ut fra gitte kriterier og i henhold til API standard. d) bruke API standard og gjøre rede for belastningstoleranser. Delmål 1: b) Emner Relatert til planens delmål. Hulldimensjoner, foringsrørdimensjoner. Brønnbane og brønnmål ved leteboring, boring av produksjonsbrønner og boring av injeksjonsbrønner på grunnlag av geologiske forhold. Aktuelle metoder for boring og metodenes bruksområde. Ulike metoder som benyttes for bygging av vertikale, horisontale og

18 flergrensbrønner. Delmål 2: Metoder som benyttes ved klargjøring av vertikale, horisontale og avviksbrønner for produksjon og injeksjon. Metoder som benyttes ved klargjøring av flergrensbrønner for produksjon og injeksjon Delmål 3: Begrunne valg av utstyr i forskjellige situasjoner. Hensikten med de enkelte komponentene i borestrengen. Funksjon og virkemåte til utstyr som brukes ved ulike styrbare boresystemer. Prinsipp og metoder for boring med styrbare nedihulls systemer. Utstyr og metoder som benyttes i forbindelse med kjerneboring. Utstyr og metoder som benyttes i forbindelse med fiskeoperasjoner. Utstyr og metoder som benyttes i forbindelse med boring av flergrensbrønner. Delmål 4 Beregning av krefter og belastninger som borestrengen utsettes for under ulike operasjoner. Utføre nødvendige beregninger av belastninger på borestreng og utstyr. Beregne moment og rotasjonshastighet på borekronen ved bruk av styrbar motor. Dimensjonere borestreng ut fra gitte kriterier og i henhold til API standard. Bruke API standard og gjøre rede for belastningstoleranser. Faglærer: Ingeniør eller siv.ingeniør med relevant fagkrets eller personell med realkompetanse innen feltet på tilsvarende nivå.

19 c) Fagressurser Lærerkrefter, faglige nettverk, læremidler etc. d) Læringsmåter Læremidler: Elektronisk læreverk fra Vett og Viten i faget Brønndesign med støtte fra Boreteknologi 1 og Brønnvæsker. Faglærer foreleser grunnleggende deler av emnene i samlinger som avholdes. Det anbefales oppgaver til hvert emne. Studentene arbeider selvstendig eller i grupper med oppgavene, der lærer er tilgjengelig for veiledning ved kontakt. Forelesning/undervis ning (storgruppe eller normalgruppe), gruppearbeid, oppgaveløsning (nettstøttet eller med veileder til stede), prosjekt, bedriftsbesøk, gjesteforelesning, studentpresentasjon, læringsoppdrag, laborering, bruk av utstyrssamlinger osv. osv. Tilbyder må vise at metode fremmer mål! Utenom samling utarbeider faglærer progresjonsplan for emnene. Its learning og El Petroleum benyttes til å veilede studentene i henhold til disse planene. I de emner der det er relevant arbeider studentene med læringsmål der prosjekt/oppgaver tar utgangspunkt i fagrelatert praksis fra relevante bedrifter. Dette kan gjerne være studentens eget arbeidssted. Generelt vil læringsmåtene preges av tverrfaglighet i forhold til andre fag i henhold til gjeldende modulplan inngår i modulen. e) Studiefasiliteter Selvstudiemulighet, elektronisk kommunikasjon, laboratorier, simulatorer, utstyrssamlinger, kantine, bibliotek. Forelesinger: Klasserom, auditorier og skolens øvrige fasiliteter nyttes. Det er montert stasjonære videokanoner på klasserom. Elektronisk kommunikasjon: It s learning er skolens kommunikasjonskanal mot studentene når de ikke er tilstede ved skolen. Studentene har tilgang på internett på skolen og må ha tilgang privat utenom undervisningstiden. Faglærer er disponibel utenom forelesingene på telefon, e post og Its Learning.

20 f) Arbeidskrav. Arbeidskrav i form av innleveringer av ett eller flere arbeider knyttet til mål i denne planen med innleveringsfrist. Prøver med obligatorisk deltakelse varsles i god tid og samordnes mellom de lærerne som er involvert i modulen. Innleveringer, mapper osv. Arbeidskravene samordnes med andre fag i modulen, slik at kravene så langt det er mulig får en tverrfaglig utforming. Arbeidene organiseres i arbeidsmapper innen modulen Det foretas et utvalg til vurderingsmappen i modulen som skal danne grunnlag for modulkarakteren. Vurderingen tar utgangspunkt i arbeidene som inngår i vurderingsmappen. g) Vurdering Vurderingsformer i faget. Modulkarakteren settes på grunnlag av en tverrfaglig og helhetlig vurdering av studentens prestasjoner i modulen.

21 Fag: FTP00D Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS & K) 4 fagskolepoeng Rev a) Mål Mål for faget:. Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om aktuelle lover, myndighetsforskrifter, HMS arbeid og kvalitetssikring. Delmål 1: Lover og forskrifter. Studenten skal kunne redegjøre for følgende sentrale lover og forskrifter som gjelder i petroleumsvirksomheten: a) Petroleumsloven b) Arbeidsmiljøloven c) Forurensingsloven d) Rammeforskriften e) Styringsforskriften f) Opplysningsforskriften g) Innretningsforskriften h) Aktivitetsforskriften Delmål 2:

22 Sikkerhetskultur (HMS kultur). Studenten skal kunne: a) gjøre rede for begrepet sikkerhetsfilosofi, sikkerhetskultur og holdningsskapende atferd. Delmål 3: Barrierer Studenten skal kunne forklare følgende typer barrierer: a) Tekniske, administrative/organisatoriske og menneskelige barrierer Delmål 4: Risikoreduksjon Studenten skal kunne forklare risikobegrep, samt følgende prinsipper for risikoreduksjon: a) ALARP prinsippet (as low as reasonable practicable). b) BAT prinsippet (best available technology). c) Føre var prinsippet. d) Substitusjonsprinsippet. Delmål 5: Menneske, teknikk og organisasjon (MTO) Studenten skal kunne: a) vise tverrfaglig forståelse for HMS arbeidet. b) forklare sammenhengen mellom HMS, forebyggende tiltak, avviksbehandling og korrektive tiltak.

23 Delmål 6: Kvalitet Studenten skal kunne: a) forklare hensikten med kvalitetssikring, avviksregistrering og avviksbehandling. b) forklare oppbygningen for internkontrollsystemer. e) forklare hensikten med dokumentasjonsplikten i internkontrollsystemet. Faget inndeles i følgende emner utfra mål: b) Emner Relatert til planens delmål. 1. Lover og forskrifter Gir en oversikt over relevante myndighetskrav innen fagområdet 2. Sikkerhetskultur Fremme forståelse og holdninger gjennom teori og praktiske caser 3. Barrierer Gjennomgang av teoretisk bakgrunn og innlæring gjennom praktiske caser 4. Risikoreduksjon Gjennomgang av teoretisk bakgrunn og innlæring gjennom praktiske Caser. Må relateres til mål om lover og forskrifter 5. MTO modell Gjennomgang av teoretisk bakgrunn og innlæring gjennom praktiske Caser, samt Ptilsynets granskningsrapporter 6. Kvalitet Gjennomgang av sentrale elementer i kvalitetssikring og Internkontrollsystem 7. Ytre miljø og miljøstyring. Gjennomgang av rutiner for miljøeffektiv drift. c) Fagressurser Lærekrefter, faglige nettverk, læremidler Faglærer: Ingeniør eller siv.ingeniør med relevant fagkrets eller personell med realkompetanse innen feltet på tilsvarende nivå.

24 etc. Læremidler: d) Læringsmåter Forelesning/undervis ning (storgruppe eller normalgruppe), gruppearbeid, oppgaveløsning (nettstøttet eller med veileder til stede), prosjekt, bedriftsbesøk, gjesteforelesning, studentpresentasjon, læringsoppdrag, laborering, bruk av utstyrssamlinger osv. osv. Tilbyder må vise at metode fremmer mål! Vett og Vitens elektroniske læreverk El petroleum Diverse relevante artikler. Faglærer foreleser grunnleggende deler av emnene i samlinger som avholdes. Det anbefales oppgaver til hvert emne. Studentene arbeider selvstendig eller i grupper med oppgavene, der lærer er tilgjengelig for veiledning ved kontakt. Utenom samling utarbeider faglærer progresjonsplan for emnene. Its learning og El Petroleum benyttes til å veilede studentene i henhold til disse planene. I de emner der det er relevant arbeider studentene med læringsmål der prosjekt/oppgaver tar utgangspunkt i fagrelatert praksis fra relevante bedrifter. Dette kan gjerne være studentens eget arbeidssted. Generelt vil læringsmåtene preges av tverrfaglighet i forhold til andre fag i henhold til gjeldende modulplan inngår i modulen. e) Studiefasiliteter Selvstudiemulighet, elektronisk kommunikasjon, laboratorier, simulatorer, utstyrssamlinger, kantine, bibliotek. Forelesinger: Klasserom, auditorier og skolens øvrige fasiliteter nyttes. Alle klasserom er utstyrt med videokanon. Elektronisk kommunikasjon: It s learning er skolens kommunikasjonskanal mot studentene når de ikke er tilstede ved skolen. Studentene har tilgang på internett på skolen og må ha tilgang privat utenom skoletiden. Faglærer er disponibel utenom forelesingene på telefon, e post og It s learning. Elevene oppfordres til å arbeide med faget i grupperom og bibliotek på friperiodene.

25 Følgende inngår i arbeidsmappe: f) Arbeidskrav. Innleveringer, mapper osv. Alle selvstendige oppgavebesvarelser Alle egne bidrag til gruppearbeidsoppgaver Alle presentasjoner som du selv har vært med på Alle forelesningsnotater Alle egne notater som ikke er å anse som kladdearbeid eller skriblerier Arbeidskravene samordnes med andre fag i modulen, slik at kravene så langt det er mulig får en tverrfaglig utforming. Arbeidene organiseres i mapper innen modulen g) Vurdering Vurderingsformer. Vurderingsgrunnlag for modulkarakter: Skriftlige prøver og prosjektrapporter. Presentasjoner og muntlig eksaminering. Modulkarakteren settes på grunnlag av en tverrfaglig og helhetlig vurdering av studentens prestasjoner i modulen.

26 FAG: FTP00E Mekanikk 4 fagskolepoeng Rev Mål for faget: a) Mål Studenten skal kunne utføre beregninger på rør og utstyr knyttet til bore, brønnog prosessutstyr og forstå de operasjonelle konsekvensene av beregningene. Delmål 1 Rørmekanikk Studentene skal kunne: a) utføre kraft, trykk og spenningsberegninger og se disse beregningene i sammenheng med relevante operasjoner innen fagfeltet petroleum. b) utføre beregninger knyttet til oppdrift se disse beregningene i sammenheng med relevante operasjoner innen fagfeltet petroleum. c) utføre likevektsberegninger og beregne krefter på enkle konstruksjoner (bjelker, akslinger, rør etc.) d) utføre beregninger knyttet til dreiemoment på rør, bøyemoment og sammensatte momenter og se disse beregningene i sammenheng med relevante operasjoner innen fagfeltet petroleum. e) beregne og gjøre rede for belastninger og dimensjonere rør ut fra gitte sikkerhetsfaktorer. Delmål 2 Avviksbrønner Studentene skal kunne: a) beregne, dekomponere og gjøre rede for sammensetningen av krefter i

27 forbindelse med avviksbrønner. b) beregne friksjon og friksjonskoeffisienter. c) utføre beregninger knyttet til forlengelse i opphengt borerør, temperaturutvidelse av rør samt buckling. b) Emner Relatert til planens delmål. Generell mekanikk - Kraftbegrepet - Likevektsberegninger, beregning av ukjente reaksjonskrefter - Bøyemomentberegninger - Spenningsbegrepet (strekk/trykk, bøyning, skjær, vridning) - Hooks lov, tøyning, temperaturvirkning på materialer - Materialfasthet, sikkerhet, tillatt spenning, dimensjonering Krefter som virker på rør og utstyr nedsunket i væsker - Virkninger av oppdrift, Arkimedes lov - Beregning av vridningsmomenter - Krefter, momenter og spenninger som virker på utstyr relatert til brønnoperasjoner - Krefter som virker på borekrone i vertikale og avviksbrønner - Krefter, momenter og spenninger som virker på et borerør Krefter som virker i avviksbrønner - sammensetning av krefter på utstyr i en avviksbrønn - beregne friksjonskraft og friksjonskoeffisienter ut fra gitte betingelse

28 c) Fagressurser Lærekrefter, faglige nettverk, læremidler etc. Faglærer: Ingeniør eller siv.ingeniør med relevant fagkrets eller personell med realkompetanse innen feltet på tilsvarende nivå. Læremidler: Mekanikk, Rolf Meek, Yrkesforlaget, Tekniske tabeller, Red. av J. Johannessen, Cappelen, Kompendium: Anvendt mekanikk på bore- og brønnutstyr d) Læringsmåter Faglærer foreleser grunnleggende deler av emnene i samlinger som avholdes. Det anbefales oppgaver til hvert emne. Studentene arbeider selvstendig eller i Forelesning/undervis ning (storgruppe eller normalgruppe), gruppearbeid, oppgaveløsning (nettstøttet eller med veileder til stede), prosjekt, bedriftsbesøk, gjesteforelesning, studentpresentasjon, læringsoppdrag, laborering, bruk av utstyrssamlinger osv. osv. Tilbyder må vise at metode fremmer mål! grupper med oppgavene, der lærer er tilgjengelig for veiledning ved kontakt. Utenom samling utarbeider faglærer progresjonsplan for emnene. Its learning og El Petroleum benyttes til å veilede studentene i henhold til disse planene. I de emner der det er relevant arbeider studentene med læringsmål der prosjekt/oppgaver tar utgangspunkt i fagrelatert praksis fra relevante bedrifter. Dette kan gjerne være studentens eget arbeidssted. Generelt vil læringsmåtene preges av tverrfaglighet i forhold til andre fag i henhold til gjeldende modulplan inngår i modulen. e) Studiefasiliteter Selvstudiemulighet, elektronisk kommunikasjon, laboratorier, simulatorer, utstyrssamlinger, kantine, bibliotek. Forelesinger: Klasserom, auditorier og skolens øvrige fasiliteter nyttes. Det er montert stasjonære videokanoner i klasserom. It s learning er skolens kommunikasjonskanal mot studentene når de ikke er på skolen. Studentene har tilgang på internett på skolen og må ha tilgang privat

29 utenom skoletiden. f) Arbeidskrav. Arbeidskrav i form av innleveringer av ett eller flere arbeider knyttet til mål i denne planen med innleveringsfrist. Prøver med obligatorisk deltakelse varsles i god tid og samordnes mellom de lærerne som er involvert i modulen. Innleveringer, mapper osv. Arbeidskravene samordnes med andre fag i modulen, slik at kravene så langt det er mulig får en tverrfaglig utforming. Arbeidene organiseres i arbeidsmapper innen modulen Det foretas et utvalg til vurderingsmappen i modulen som skal danne grunnlag for modulkarakteren. g) Vurdering Vurderingen tar utgangspunkt i arbeidene som inngår i vurderingsmappen. Vurderingsformer i faget. Modulkarakteren settes på grunnlag av en tverrfaglig og helhetlig vurdering av studentens prestasjoner i modulen.

30 FAG: FTP00F Materiallære 3 fagskolepoeng Rev. pr a) Mål Mål for faget: Studenten skal ha kjennskap til materialegenskaper og kunne vurdere bruksområder av forskjellige materialer som er relevante innen fagfeltet petroleum samt ha kunnskaper om korrosjon og korrosjonsvern. Delmål 1 Materialer. Studentene skal kunne: a) vurdere bruk av ulike ståltyper og metallegeringer i brønnoperasjoner og prosess. b) vurdere bruken av kompositter og nye materialtyper i brønnoperasjoner og prosess. c) utføre enkle destruktive og ikke destruktive tester. d) vurdere materialvalg ut fra gjeldende krav til bruksområder. Delmål 2 Korrosjon. Studentene skal kunne: a) gjøre rede for de kjemiske prinsippene for korrosjon og de ulike korrosjonsformer. b) vurdere ulike metoder for korrosjonsvern på metall.

31 Delmål 3 Standarder. Studentene skal kunne: a) gjøre rede for standarder som NACE, Norsok og API med tanke på valg av materiale til ulike bore og brønnaktiviteter. b) Emner Relatert til planens delmål. Hvordan materialene er oppbygd Legeringer. Deformasjon og varmebehandling Materialprøving Jern og stål Ikkejernmetaller Plastmaterialer, keramer og komposittmaterialer Korrosjon Korrosjonsvern - Materialvalg Riktig konstruksjon for å unngå problem med korrosjon c) Fagressurser Faglærer: Ingeniør eller siv.ingeniør med relevant fagkrets eller personell med realkompetanse innen feltet på tilsvarende nivå. Lærekrefter, faglige nettverk, læremidler etc. Læremidler: Lærebok: Materiallære Arnulf Grøndalen (ISBN , fagbokforlaget) Kompendium: av Trond Hauknes (materialvalg, korrosjonsinhibitorer, riktig konstruksjon ) d) Læringsmåter Forelesning/undervis ning (storgruppe eller normalgruppe), gruppearbeid, oppgaveløsning (nettstøttet eller Faglærer foreleser grunnleggende deler av emnene i samlinger som avholdes. Det anbefales oppgaver til hvert emne. Studentene arbeider selvstendig eller i grupper med oppgavene, der lærer er tilgjengelig for veiledning ved kontakt. Utenom samling utarbeider faglærer progresjonsplan for emnene. Its learning og El

FAGSKOLEN I ROGALAND, STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE

FAGSKOLEN I ROGALAND, STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE FORDYPNING: AUTOMATISERING Innholdsfortegnelse 1. Studiegjennomføring s. 2 2. Læringsplattform og tekniske hjelpemidler tilpasset deltidsstudiet s. 3 3. Skolens opplæringsplan for utdanningstilbudet (fordypning

Detaljer

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole Bli foretrukket - ta teknisk fagskole Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...4 1.3 Opptakskrav...5 1.4 Struktur

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordypning: Maskinteknikk Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for teknikk og industriell

Detaljer

Læreplan for boreriggoperatør.

Læreplan for boreriggoperatør. Læreplan for boreriggoperatør. 1. Generelt Fagskolestudiet for boreriggoperatør har et omfang på 60 fagskolepoeng. Studiet kan som nettstøttet deltid. Studiet er organisert i moduler med både teoretisk

Detaljer

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert.

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

Nasjonal plan for Elkraft

Nasjonal plan for Elkraft Nasjonal plan for Elkraft Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Boreriggoperatør Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Stjørdal fagskole Boreriggoperatør Dato for vedtak: 12. september 2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer