Dessverre, så var det slutt igjen, denne gangen for siste gangen, idet 26 medlemmer avsluttet sin lederutdanning med modul D for noen tid siden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dessverre, så var det slutt igjen, denne gangen for siste gangen, idet 26 medlemmer avsluttet sin lederutdanning med modul D for noen tid siden."

Transkript

1 agenda nummer 2 april 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Industrikonferansen 2004 Se side 4 Ett kurs i hodet er bedre enn 10 i katalogen Se side 6 Terje Torp ny leder i avd. Farsund Se side 7 Ledere vil lære mer Se side 14 nordsjøen side 9 Vemodig nedstenging av Edda plattforma Se side 11 Ledere uteksaminert, men vil ikke gi slipp på kurs Dessverre, så var det slutt igjen, denne gangen for siste gangen, idet 26 medlemmer avsluttet sin lederutdanning med modul D for noen tid siden. Disse 26 både lykkelige, utlærte og til dels triste medlemmer og ledere har nå bak seg fire moduler i et totalprogram utviklet spesielt for ledere. Her har man lært alt fra stressmestring, resultat-, menneske- og system- orientering til forandringsog helhetsforståelse slik at det virkelig sitter, også gjennom en mengde praktiske øvelser, hjemmelekser og ledermålinger. Trist skriver jeg, derfor at absolutt alle syntes det var trist at programmet var slutt og at man måtte forlate hverandre. De ba derfor forbundets kurs På trappen til et bedre liv kompetanseansvarlig Bjørn Gravdahl så tynt om flere muligheter, ennå et kurs til om et år osv. noen truslet sogar (i spøk) om utmelding hvis de ikke fikk fortsette i samme gjengen med flere kurs. Jeg har lovet å se på muligheten uten å garantere noe, men faktum er at disse toner er gjenganger for de fleste av forbundets kurs. Det er nesten utrolig hvilket flott miljø forbundets kursdeltagere klarer å bygge opp på rekordtid, noe som selvfølgelig gjør det vanskelig å bryte opp for siste gang. Vi vil håpe at flere av dere praktfulle medlemmer får se hverandre igjen på andre kurs i forbundets regi også jeg vil gjerne se dere igjen lykke til videre. Bjørn Gravdahl, Kurs- Kompetanseansvarlig

2 leder_ side 2 En brutalisering av arbeidslivet? Innebærer gjennomføringen av ny arbeidslivslov, slik forslaget foreligger, en brutalisering av arbeidslivet? Noen har gått meget hardt ut mot lovforslaget. Vi er tilbøyelige å være enige langt på vei. Selvsagt skal man ikke avvise lovforslaget før vi vet mer om hvilke konsekvenser en eventuell gjennomføring av ny arbeidslivslov vil få, men at situasjonen blir tøffere for mange arbeidstakere, synes ganske klar. Lederne er høringsinstans, og en høringskomite er allerede nedsatt for å utrede nærmere hvilken holdning vi skal ha til lovforslaget, og hvilke fordeler og ulemper vi som organisasjon ser for oss. Vi skal derfor ikke forskuttere behandlingen i høringskomiteen, men det må være tillatt å si følgende: Forslagene later iallfall ikke til å bedre forholdene når det gjelder å få ned sykefraværet. Til tross for at det er brukt 1,3 milliarder kroner på den såkalte Inkluderende Arbeidsliv - kampanjen de siste tre årene, er man ikke kommet nærmere målet med å få ned sykefraværet med 20 prosent innen Fortsatt er uføretrygdet her i landet. Utvalget foreslår tvert imot å svekke dagens arbeidervern på mange felter. Annerledes kan vi ikke tolke det når man f.eks. ønsker å åpne for generell adgang til midlertidige ansettelser, utvide arbeidstiden med individuelle avtaler, adgang for arbeidsgiver til å pålegge mer overtid, utvidet helgearbeid og svekkelse av stillingsvernet. Det synes som om lovforslaget har som mål å la hensynet til arbeidstaker nedprioriteres til fordel for arbeidsgivers og bedriftenes behov. Når det er sagt finnes det også positive elementer i forslaget, nemlig at man kan få til en større fleksibilitet i arbeidslivet. Hvis denne fleksibiliteten innebærer å lette situasjonen for arbeidstakerne, er dette positivt. Likevel, slik vi leser utkastet til ny lov så langt, er vi overhodet ikke sikre på at så blir tilfelle. Uansett skal vi gå nøye inn i lovforslaget og komme med vårt endelige syn når komiteen legger frem sitt arbeid. Bedre medlemsservice Med opprettelsen av selskapet KMS a/s (Kunde- og medlemsservice) vil vår medlemsservice bli forbedret. KMS skal ivareta administrative tjenester samt drifte en rekke medlemstilbud, ikke bare for Lederne, men også for andre organisasjoner som kjøper tjenestene. Med opprettelsen av KMS har vi fått opprettet det vi har arbeidet med lenge, nemlig et selskap som skal ta seg av en rekke arbeidsoppgaver som er viktige, men som tar mye tid. Vi vet at mange organisasjoner og bedrifter ønsker å sette ut tjenester i stedet for å arbeide med dem selv. Ved at flere kjøper de samme tjenestene i ett selskap, oppnår man stordriftsfordeler som på sikt vil være lønnsomme for alle. I tillegg vil man kunne innføre nye ordninger som bidrar til at fordelene ved å være medlem hos oss blir ytterligere forbedret. Jan Olav Brekke Forbundsleder innhold_ Leder 2 Norske ideer... 3 Industrikonferansen Minneord til Embret Inge Ellevold 4 Gudmund 60 år 4 Dugnadsinnsats på forbundskontoret 5 Lederne LØFT-er 5 Anders Palm slutter... 6 Ett kurs i hodet er bedre enn... 6 Valgkomiteen ønsker forslag... 6 Terje Torp ny leder i avd. Farsund 7 Til sjøs med Bergensavdelingen 7 Med 120 år i forbundet 8 Nytt styre i avd. Levanger 8 Pågående leder 14 Ledere vil lære mer 14 nordsjøen_ Einmannslugarproblematikken restitusjon og kvalifisert kvile 9 Ektepar med felles livsstil og arbeidsplass på plattform 10 Oljeproduksjon frå Nordflanke på Valhall BP 10 Vemodig nedstenging av Edda plattforma 11 Sokkelkonferanse på Sola med godt innhald og god stemning Region Sokkel 13 Agenda organ for Lederne Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Ansvarlig redaktør: Informasjonsleder Tor Hæhre E-post: Redaksjon: Customer in Focus Design og trykk: prosessen.no Opplag:

3 norske ideer_ side 3 Norske Ideer den framtidsrettede foreningen Leder i avdeling Stord, Jan Roald Nysæther, er styremedlem i foreningen Norske Ideer som konstituerte seg som medlemsforening den 18. april i fjor. Foreningens interimstyre la grunnlaget for fortsatt medlemsvekst ved å vedta foreningens statutter, langsiktig mål og grunnleggende verdier. Norske Ideer har tatt et langt skritt videre i sin utvikling og er nå en medlemsorganisasjon av vanlig, demokratisk type. I motsetning til nittitallets Idéinstitutt har NI i dag en formell struktur som gir alle medlemmer en konkret og direkte mulighet for påvirkning av foreningens mål og aktiviteter. På sitt møte den 18. april i fjor i Oslo vedtok NIs interimstyre statutter, langsiktig mål og grunnleggende verdier for foreningen. Det viktigste på kort sikt er nok at styret fortsetter sitt arbeid - og at NIs første ordinære årsmøte skal holdes innen april neste år. Styret konstituerte seg med følgende medlemmer: Ulf Arne Brurberg (leder, SAS) Svein Erik Einmo (medlem, Den norske Bank) Rasmus Engeland (medlem, Aker Kværner) Liv Linnes (medlem, Borregaard) Jan-Roald Nysæther (medlem, Aker Kværner) Sven Olav Næss (medlem, Statens vegvesen) Morten Rønning (medlem, SAS) Styret vedtok også å inngå en formell avtale med RealKompetanse as om å administrere foreningen og å drive NIs aktiviteter. Norske Ideers langsiktige mål Norske Ideers langsiktige mål er et inkluderende og kreativt samfunn. Det betyr at samtlige norske bedrifter ser nødvendigheten av - og i praksis legger til rette for - utvikling og nyskaping basert på bidrag fra samtlige medarbeidere, at det norske næringslivet aktivt fremmer holdninger som underbygger kreativ innsats og endringsvilje - både internt og i det omgivende samfunnet, og at norske myndigheter og medier stimulerer - og aktivt støtter tiltak for å fremme - kreativ nyskaping gjennom intraprenørskap. NIs grunnleggende verdier Kreativitet er nødvendig I en stadig mer internasjonalisert, mekanisert, automatisert og konkurransepreget situasjon er stadig forbedringer og innovasjon nødvendig for å lykkes. Målrettet kreativitet blir en stadig viktigere betingelse for virksomheters suksess. Alle har noe å bidra med Alle mennesker har evnen til å bidra med kreative og konstruktive forslag til endring og utvikling. En virksomhets intellektuelle kapital omfatter samtlige medarbeideres kompetanse og kreative evner - og krever en dyktig forvaltning for å gi god avkastning. Kreativitet må dyrkes Et positivt arbeidsmiljø er avgjørende om en ønsker å fremme medarbeideres aktive medvirkning i virksomhetens utvikling. En ledelsesholdning til medarbeiderbasert nyskaping er en avgjørende faktor. Bare systematisk innsats gir vedvarende resultater For å omsette gode ideer og forslag fra medarbeidere til endringer som gir gevinst for en virksomhet, kreves det prosedyrer og systemer som sikrer forslagene en kvalifisert evaluering, en god gevinstdeling og en praktisk iverksetting. Norske Ideers langsiktige mål er et inkluderende og kreativt samfunn. Det betyr at samtlige norske bedrifter ser nødvendigheten av - og i praksis legger til rette for - utvikling og nyskaping basert på bidrag fra samtlige medarbeidere, Det betyr også at det norske næringslivet aktivt fremmer holdninger som underbygger kreativ innsats og endringsvilje - både internt og i det omgivende samfunnet, og at norske myndigheter og medier stimulerer - og aktivt støtter tiltak for å fremme - kreativ nyskaping gjennom intraprenørskap. BYGGE OG FORNYE UTVIKLINGS- VERKTØY I BEDRIFTER - Når resultatene teller Norske Ideer tar utgangspunkt i medvirkning og medansvar. Man er overbevist om at det er nøkkelen til framgang, for i dag er det ingen som har råd til å kaste vrak på de verdiene en aktiv, motivert og kunnskapsrik medarbeiderstab representerer. Norske Ideers rådgivere har bakgrunn fra arbeid med kreativitet og kunnskapsledelse, med læring og aktivt medarbeiderskap. Vårt tilbud er å la din bedrift, organisasjon eller etat dra nytte av deres erfaring - slik at du kan bidra til å gjøre din virksomhet mer fleksibel, kunnskapsrik og omstillingsdyktig. Våre rådgivere arbeider spesielt med disse fagfeltene: Fleksibel læring og kunnskapsledelse

4 generelt_ side 4 Industrikonferansen 2004 Minneord til Embret Inge Ellevold Nestleder Norvald Holte: - Industrikonferansen vil sette søkelyset på et meget viktig tema som vi alle er opptatte av. Lederne vil sette søkelyset på norsk industripolitikk ved å arrangere en egen konferanse om dette tema tirsdag 11. mai 2004 i Høyanger. Opplegget for konferansen vil være i nært samarbeid med vår tillitsvalgte på stedet. Bidragsyterne til konferansen vil være politikere, fagforeningsledere, bedriftsleder, tillitsvalgte, media m.flere. I tillegg til å sette fokus på dagens industripolitikk, vil vi også forsøke å få frem hva fagforeningen kan bidra med mot relevante samarbeidsparter, for å sikre arbeidsplasser. Høres dette interessant ut så ikke nøl med å melde deg på til nestleder Norvald Holte, e-post Det var en meget trist beskjed vi fikk 16. februar i år. Embret Inge Ellevold, hans kone og deres voksne datter omkom i en bilulykke på riksvei 3. Plutselig var deres 22-årige sønn den eneste som var igjen av en hel familie. I tillegg var deres datter gift og hadde to små barn. Embret arbeidet hos Gilde Produksjon på Tynset og ble medlem i Lederne i Han var aktiv i avdeling 135 Nord- Østerdal og leder der fra 1997 til Han deltok også for forbundet sentralt med prosjektetkartlegging av nye potensielle Gudmund 60 år Forbundssekretær Gudmund Gulbrandsen fylte 60 år 26. februar. Gudmund begynte i daværende NALF i 1986 da han kom fra stillingen som vedlikeholdsleder i Norske Skog. Først var han forbundssekretær for daværende landsdel Vest, før han overtok ansvaret for direkte medlemmer i avdeling 150 og senere region Sokkel. medlemsbedrifter. I distriktet var han også aktiv tillitsvalgt både som avdelingsleder og varamedlem til kongressen (for Ola Moen). Det var alltid lett å be Embret om hjelp når vi hadde behov for det i Lederne. Som kollega i Lederne vil jeg gjerne få gi uttrykk for vår takknemlighet for alt han har gitt oss som menneske og tillitsvalgt gjennom mange år. Ola Moen

5 generelt_ side 5 Dugnadsinnsats på forbundskontoret Når større arbeidsoppgaver inntrer på forbundskontoret, er hjelpen aldri langt borte. Det er bare å sende ut signalet, så frigjør de som kan seg for å delta. Så også da det for en stund siden skulle sendes ut flere hundre brev til medlemmer og tillitsvalgte. Gjengen på bildet trådte resolutt til og på et par timer var brevene i posten. Underveis i en slik jobb kommer det ofte, i tillegg til brevene, en rekke interessante samtaletemaer på bordet, også noen lattervekkende historier stemningen er upåklagelig. Bjørn Gravdahl Fra venstre Karin, Tom, Inger og Tor Bjørn tok bildet og deltok ellers i dugnaden. Lederne LØFT-er......sier vel de fleste intet som helst. Faktum er at forbundet har skrevet historie med for første gang å ha tilbudt og gjennomført denne type kurs for sine medlemmer. LØFT står for LØsnings- Fokusert Tilnærming og består av flere metoder for å oppnå individuell lederutvikling, teamutvikling og ikke minst konfliktløsning. LØFT-kurs. Rollespill med interesserte tilskuere. 25 deltagere kunne kurset ta, og dette ble også da også det endelige antallet da vi satte i gang kurset. Alle var meget spente på innhold og utbytte av kurset, ikke minst kurs- og kompetanseansvarlig som har stått for innkjøp og igangsetting av dette kurset. Etter presentasjon av metoder, noe teori og praktisk trening, ble det etter hvert klart for oss at dette er et så vidt omfattende tema som fordrer ytterligere tid for at metoden skal sitte i daglig bruk på arbeidsplassen og i situasjoner ellers. Deltagerne ble derfor, under kurset, enige om å anmode om et trinn II av LØFT. Undertegnede tok dette til seg og var så enig, og før dette kurset var slutt på søndag, var et LØFT-II etablert og skal kjøres for 20 av de opprinnelige 25 deltagerne i slutten av april. Dette kurset vil også gi et endelig svar på om dette temaet har kommet i forbundets kursportefølje for å bli, det vil det bli deltagerne som vil være med å avgjøre. Undertegnede har nå sett programmet for del II, og vil se fram til å treffe dere alle igjen under et spennende program også velkommen til JBK & CO, Jon Birger Korsvold og Chris Ottesen som er våre dyktige instruktører under kursene.

6 generelt_ side 6 Anders Palm slutter etter mange år i Ledarna Ledarnas internasjonale sekretær Anders Palm slutter i svenske Ledarna etter mange års innsats. Palm har vært vår svenske søsterorganisasjons representant i CEC, og har også deltatt på landsmøter i Lederne og tidligere NALF. Han har også vært Ledarnas representant i flere fellesnordiske samarbeidsprosjekter. Mange av hans kolleger og forbindelser var tilstede under en mottakelse i Ledarnas lokaler i Stockholm 31. mars, og det vanket mange godord og fine gaver til en trofast medarbeider. Fra Lederne deltok forbundsleder Jan Olav Brekke og informasjonsleder Tor Hæhre. Nordisk forbrødring i forbindelse med at Anders Palm (t.v.) slutter i svenske Ledarna. I midten forbundsleder Jan Olav Brekke og Kim Møller Laursen fra Ledernes Hovedorganisation i Danmark. Ett kurs i hodet er bedre enn 10 i katalogen...og dette har mange tillitsvalgte og medlemmer tatt til seg hittil i år idet vi har meget tilfredsstillende antall påmeldinger til forbundets forskjellige kurs. Det eneste skåret i gleden hittil var at vi ble nødt til å avlyse kurset i forhandlingsteknikk på grunn av for få deltagere. Vi arrangerte jo to kurs av denne kategorien forrige år, begge fulltallige, så kanskje dette markedet er mettet for en stund. Ellers er de fleste kurs utover våren fulltegnet og vel så det. Eksempelvis har vi dobbelt så mange påmeldte som vi kan ta til kurset Presentasjon- og Fremstillingsteknikk i mai. Et kurs til av denne kategorien vil derfor kanskje bli aktuelt til høsten for først og fremst de som er på ventelisen samt noen til. Ellers gjør vi oppmerksom på at det finnes plasser igjen på kurset ARBEIDSRETT som arrangeres juni. Her tar vi opp viktige temaer som arbeidstidsbestemmelser, lover og regler om oppsigelse, avskjed, permitteringer og omstillinger, nær sagt alt hva Arbeidsmiljøloven omhandler som våre tillitsvalgte må vite noe om i sitt verv. For ytterligere informasjon, se våre hjemmesider under Kurs eller katalogen Kurstilbud 2004 som fåes ved henvendelse til forbundskontoret til høsten tilbys også en rekke viktige kurs fra ledelse til opplæring av tillitsvalgte. Bjørn Gravdahl Kurs- kompetanseansvarlig Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater Ledernes valgkomite ønsker forslag på kandidater til vervene som leder og nestleder av forbundet, samt to valgte revisorer med vararepresentanter. Frist for innsendelse av forslag på lederkandidater er 15. mai. Lederne avholder som kjent landsmøte til høsten, og valgkomiteen ønsker derfor forslag på kandidater til ovennevnte verv. Forslag på kandidater kan sendes: Lars Larsen, epost: tlf / / Anbjørn Nordhaug, epost: tlf / / Bjørn Hansen, epost: tlf / / Kjell Solstad, epost: tlf / / Jan Roald Nysæther, epost: tlf / Terje Herland, epost: tlf / /

7 generelt_ side 7 Til sjøs med Bergensavdelingen En tittel som ikke må misforstås. Den gir kun hint om et nylig og meget suksessrikt medlemsmøte om bord på hurtigruten Polarlys ved kai i Bergen. Fra venstre foran, Dagfinn Krosslid, Anders Vere og Alfred Nilsen (20-års jubilanter) Fra venstre bak, nyvalgt avdelingsleder, Terje Torp og forbundssekretær Inge O. Ljostad Terje Torp ny leder i avd. Farsund Ledernes avdeling 116, Farsund og Lyngdal, avholdt sitt årsmøte 4. mars i Sjømannshjemmets ærverdige lokaler i Farsund. Av årsberetningen framgikk det at medlemstallet holder seg stabilt, på tross av at Farsundområdet er berørt av omstruktureringer og nedbemanning i bedriftene. Lederne har lagt bak seg et godt år innen fagforeningsarbeid, hvor utfordringen har vært omstillinger på arbeidsplassen med fokus på enkeltmennesket. Viktige saker som vil bli prioritert i 2004 vil være industriutvikling/nyetablering, krafttilgang/avtaler og kursing av tillitsvalgte og andre medlemmer, spesielt innenfor HMS/ Mobbing på arbeidsplassen. Vi ser meget positivt på oppstart av Bredero og forventer økning i medlemstallet på bedriften. Valgene gikk greit unna, og i det nye styret ble Terje Torp ny leder, Nils Sikveland, nestleder, Odd Sømme, kasserer, Trond Nakkestad, sekretær og Kurt Sivertsen, Arne Skjulestad, Tore Jørg Olsen og Marianne Engsæth, styremedlemmer. På møtet ble tre medlemmer, Dagfinn Krosslid, Anders Vere og Alfred Nilsen, hedret med forbundets diplom og merke for 20-års medlemskap. Bergensavdelingens styre har nok en gang gjennomført et medlemsmøte som det står respekt av, både hva angår nytenking og gjennomføring Medlemsmøter på hurtigruten har etter hvert blitt en tradisjon, og meget vellykket sådan, i avdelingen. Et sekstitalls medlemmer, i alle aldre og fra mange forskjellige bedrifter, gikk denne kvelden om bord i hurtigruten Polarlys og til et velfylt program som besto av så vel faglig innhold som vandring i maritimt miljø og til slutt bespisning. Avdelingen v/olav Sørfonn og avdelingsleder Egil Holgersen ønsket forsamlingen velkommen til de mange fremmøtte. Vår egen forbundssekretær i region Vest, Terje Engebakken, orienterte en del fra forbundet og viste fram våre medlemsfordeler på skjerm, her også medlemmers muligheter til å besøke vår samarbeidspartner Compendia for bl.a. juridisk hjelp. På møtet var også representanter fra Vesta som snakket om samarbeidsavtalen med Lederne og gunstige forsikringsordninger gjennom denne. Billig strøm sto også på programmet gjennom samarbeidsavtaler med forbundet. Til sist tok ansvarlig for kurs og kompetanse i forbundet, Bjørn Gravdahl for seg temaet omstillinger i din bedrift og hva gjør du som ansatt når dette dukker opp. Deltagerne inntok deretter en omfattende og smakfull bufe som man til fulle nøt i vakre omgivelser. Vel blåst, Bergen! måtte tradisjonen opprettholdes.

8 generelt_ side 8 Med 120 år i forbundet Ikke mindre enn tilsammen 120 år i Lederne har disse syv av forbundets modne menn som ballast. Her er det mye kunnskap og erfaring!fra v. Bjørn Gravdahl, Einar Mortensen, Gudmund Gulbrandsen, Terje Engebakken, Svein Hæhre Larsen, Guttorm Nilsen og John Eriksen Foranledningen var at Svein, Jan og Guttorm etter hvert har gått over i pensjonistenes rekker, noe som bare er utrolig, men sant, men ønsket fra mange av oss om fremdeles å holde sterke bånd, førte denne gjengen til Hønefoss, Sveins bosted, for noen timer sammen. Som forventet, denne ettermiddagen og kvelden ble innholdsrik, dialogfylt og uforglemmelig, samt skapte grobunn for fortsettelse. Historiene og selvopplevelsene var mange, og som John hevdet Dette kan man skrive en bok om det er bare å komme i gang! Disse syv modne menn representerer 120 etthundreogtyve års arbeid i forbundets tjeneste og da mener jeg ARBEID, og ikke ansettelse, opptil 200 dagers reisevirksomhet i året på land, til vanns og i luften for å drive medlemsservice som kurs, informasjonsvirksomhet, forhandlinger, deltagelse i medlemsmøter, distriktsmøter, regionsmøter, representasjon i alskens utvalg, alt til fremme av vårt forbund dette er egentlig ikke et arbeid, men en livsstil man må trives med det og ikke minst ha en forståelsesfull familie med seg for å få dette til. Hvem vet, Modne Menn i LEDERNE kan kanskje bli en framtidig og eksklusiv klubb i forbundet? MENN tatt i betraktning av forbundets visjon om flere kvinner inn i forbundet, både som medlemmer, tillitsvalgte og framtidig modne/pensjonerte, skal både navn og sammensetning ta hensyn til dette. Noen synspunkter der ute? mottaes med takk til undertegnede helst via innlegg i Agenda. Bjørn Gravdahl Nytt styre i avd. Levanger Avd.104 Levanger avviklet sitt årsmøte 10 mars på Backlund Hotell. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, ble det valgt nytt styre bestående av følgende: Leder: Kjell A.Røssing N.Leder: Randi Resve Kasserer: Kåre Dullum Sekretær: Jo S.Jakobsen Styresmedl. Robert Svarva Avdelingen bevilget kr til Rødkløverhuset ved Sykehuset Levanger Leder Kjell A.Røssing og nestleder Randi Resve overrakte sjekken på kr. 5000,- til Rødkløverhuset ved en enkel tilstelning inne på sykehuset. Fra v.: Randi Resve og Kjell A.Røssing fra Lederne og Ranveig Hovdal fra Rødkløverhuset til Høyre. Avdelingen delte ut 20 års merke til Frank Lyngstad. Nyvalgt nestleder Randi Resve som gratulerer Frank Lyngstad med 20 årsmerke og diplom.

9 nordsjøen nytt for ledere og teknikere på sokkel nummer 2_2004 Einmannslugarproblematikken restitusjon og kvalifisert kvile Då underteikna på vegne av Lederne var i Stortinget å la fram vårt syn på St.meld. nr , HMS meldinga nytte eg høve til å ta opp einmannslugarproblematikken restitusjon og kvile. Dette temaet vart eg så intervjua om i Stortingsalen etterpå. Intervjuet ligg vedlagt og me har endeleg kome nokre skritt vidare i denne saka. Her fekk også Lederne medhald frå den gong statsråd i Arbeids og Administrasjonsdepartementet, Viktor D. Norman som uttalte fylgjande: Og hun får støtte av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman. For i meldingen om sikkerheten skriver Norman at departementet har fått «en klar forståelse av at innkvarteringsforholdene på innretningene er blitt forverret som følge av innsparinger». Departementet slår fast at «dette går på bekostning av nødvendig hvile for arbeidstakerne, noe som innebærer en sikkerhetsrisiko. Dette gjelder ikke minst for ambulerende entreprenøransatte som gjennomfører modifikasjoner og vedlikehold. Disse arbeidstakerne arbeider ofte i perioder hvor boligkvarterene er hardt belastet». Departementet understreker at alle har krav på å få sove uforstyrret «så langt det er praktisk mulig». Også leiaren i Kommunalkomiteen i Stortingen, Magnhild Meltveit Kleppa hadde stor forståing når det galt denne problemstillinga, der ho sa fylgjande; Komiteens leder Magnhild Meltveit Kleppa er derimot full av forståelse. - En god natts søvn er helt grunnleggende når det er snakk om sikkerhet, sier Kleppa, som likevel ikke vil love skjerping av kravene. Men hun ønsker å finne ut mer om problemet, og hvordan det kan løses. Roma vart ikkje byggja på ein dag og det same gjeld med å leggja forholda til rette med einmannslugarar. Dette har teke tid og dei aller fleste oljeselskapa er no på veg til å få ordna dette ved at dei byggjer om to mannslugarar til einmannslugarar. Nokre leigar inn riggar/plattformar til dømes til overnatting. Dei aller fleste oljeselskapa har over lengre tid forhalde seg til petroleumsregelverket og hatt ei felles forståing om at arbeidstakarane får best restitusjon og kvile ved å byggja om tomannslugarar til einmannslugarar. Eit av dei få oljeselskap som heng etter her og ikkje er i takt med krava til restitusjon og kvile, er Conoco Phillips. I ConocoPhilips har arbeidet med å tilretteleggja for einmannslugarar gått svært tregt og dei er ikkje samde i reglane og tolkingane av reglane i Petroleumsregelverket på dette området. Dette har ConocoPhillips klaga på til styresmaktene. Petroleumstilsynet har no gått ut med varsel om pålegg i høve restitusjon og kvile til ConocoPhillips der Ptil konkluderar med at ConocoPhillips ikkje opererar i samsvar med krav til restitusjon og kvile på innretningane med høg grad av samsoving etter petroleumsregelverket.

10 nordsjøen_ side 10 Ektepar med felles livsstil og arbeidsplass på plattform Ektemakane Leif Godfjell og Wenche Figenschou har hatt sitt arbeid på diverse plattformar for Eurest. Noko som førte til at dei fekk ein felles livsstil. Leif byrja å arbeida på DP2 Frigg i Deretter bar det av garde i fire år på Komplekset på Ekofisk, Phillips, der han har vore det meste av tida. Han har også vore litt på ULA til BP. Totalt har han vore om lag på 10 plattformar. Han likte seg svært godt på Rigmar som låg på Ekofisk, der han var med å starta opp konsepta og var i tillegg med å utforma opplegget der. Leif gjev uttrykk for at han stort sett har trivast svært bra stort sett på alle installasjonane han har vore. Han er forpleiingsleiar på Ekofisk Komplekset. Kona Wenche arbeida i mange år i Fred Olsen, i parfyme avdelinga på Color Line. I 1990 kom ho på at ho også ville prøva Nordsjøen og ho oppdaga då at alt var svært godt tilrettelagt når ein arbeida på plattform. Det vart ein stor overgang frå det å arbeida på eit skip som Color Line til å arbeida på plattform. Etter at ho byrja å arbeida på plattform fekk ho meir fritid, forholda var dessutan betre strukturert og tilretteleggjing. Wenche arbeidar som reinhaldsleiar på Kilo og kan ikkje få fullrosa trivselen nok og fortel at ho trivest kjempegodt. Då ho byrja på plattform var yngste barnet 5 år og eldste barnet 15 år. På den tida hadde familien ei reserve bestemor, Mimmi, som flytta heim til dei ei veka då dei var ute i lag begge to på plattform. Ho var ei fantastisk støtte og var hjå dei i 8 år. Som oftast var den ein ektemaken heime når den andre var ute. Dette medførte at dei såg kanskje kvarandre når den eine var på veg ut, medan den andre var på veg heim. Når begge arbeidar på plattform så får dei ein felles livsstil. Wenche har vore ein del vikar og har dermed kunna fastsetja ein del turar sjølv. Ho har sitt sosiale nettverk heime. Leif har byggja hytta på fjellet og hald no på med hytteprosjekt nr. 2 ved sjøen. Her skal han laga ein spesial bakar omn. Han har gått på bakar omn kurs og kan meddela oss at ein kan laga mange fantastisk produkt som smakar fortreffeleg. Leif ser fram til sommaren når omen er ferdig og han kan varta opp for familie og venner med mange godsaker og delikatesser rykande ferske frå spesial omnen sin. Begge ektemakane trivest svært godt å arbeida på plattform i Nordsjøen og ser for seg enno mange gode arbeidsår ute i havet. Tekst og bilete: Wenche I. Sola Oljeproduksjon frå Nordflanke på Valhall BP No strøymer olja frå den nye plattforma på Nordflanken på Valhallfeltet, som kom i drift i mai Sjølve produksjonen frå dei to flankeplattformene er kobla opp til feltsenteret på Valhall. Flankeplattformene nyttar seg av eksisterande prosesseringsanlegget og eksportleidningane. Både Sør og Nord-flankeplattformene er identisk like og er ubemanna brønnhovudplattformar, som ligg seks kilometer frå Valhall anlegget. Totalt er det utrekna å ta ut om lag 110 millionar fat olje frå dei utvinnbare reserve frå Nords og Sør-Flankeplattformene. Sjølve overstellet er på 2100 tonn, medan understellet er på 2250 tonn og pålane er på 1400 tonn. Planen er å ta opp fat olje dagleg. Her er BP som er operatør med 28,1 % i Valhall. Dei andre partnarane er Shell med 28,1%, Ameranda Hess 28 1% og Total med 15,7% (Tekst og bilete: Wenche I. Sola)

11 nordsjøen_ side 11 Vemodig nedstenging av Edda plattforma Wenche Olsen var forpleiingsleiar på Edda plattforma til ConocoPhillips før den vart stengt ned for godt. Her er det no satt inn solcellepanel og ein treng no i ettertid berre reisa innom eit par gonger i året. Eddaplattforma er no klar til å verta fjerna og brønnane er også sementert. Det var vemodig å pakka ned alt og gjera den klar for nedstenging. Før dei stengte heilt av feira dei dette med kaka og tale til plattformsjefen hausten Wenche byrja i 1991 som vikar Eddaplattforma er no klar til å verta fjerna Wenche Olsen som servicearbeidar med lause skift. Ho har alltid vorte teken godt i mot og har trivest godt på alle installasjonane ho har vore. Når folk ikkje likar seg ute på plattform, så sluttar dei om lag etter eitt til to år. Alder samansetninga på installasjonane med både yngre og eldre gir eit godt arbeidsmiljø i tillegg til at ein utfyllar kvarandre med kunnskap og er innstilla på å læra av kvarandre. Me som har kome unge ut har fått god opp-læring og hjelp av dei med meir som har arbeida der i mange år. Ho trur også det er sunt å har ein arbeidsplass der unge og eldre kan ha eit fint arbeidsmiljø og fungera godt i lag. Det fine eg vart merksam på her ute var at alderen ofte ikkje spelar nokon rolle. Det var ei utfordring å vera ei ung jenta mellom så mange menn i starten, fortel Wenche. Før var det stort sett berre eldre damer og menn som var servicearbeidarar. Fritida ute på plattforma går med til å trena, spela kort og sjå på TV. Og maten kan ho gå god for, den er kjempe god og kan fortelja at alt vert laga for hand og smakar fortreffeleg. Komla står høgt i kurs og er høgdepunktet til middag. Laurdag er det sild og graut, medan sundagen står det svinesteik og pizza på menyen. Wenche kan minnast at dei hadde mykje lott og løye m.a. då ho arbeida på Hotellet på Ekofisk, der dei laga sjokolade og hadde diverse fyll inni, slik som tannkrem, kaviar, kvitlauk, smør, tabasko osv. Sjokoladen såg svært lekker ut, men smaka pyton. Desse spesial produkta var det så berre utvalde personar som fekk prøva. Som seg hør og bør så har også Wenche arbeida ute på plattform i jula og då er det svært travelt. I denne tida er folk så rørande og takksame. Dei tilsette kjøper ei gåve til om lag kr. 30, som dei legg i sekken og deretter så delar ein ut ein pakke til kvar. Alle er svært spente på kva som er inne i pakken ein har fått tildelt. Då ho var på B11 plattforma var det eit forlis frå ein Polsk båt med tømmer, som hadde eit mannskap på seks personar. Uheldigvis så forskyv lasta seg under det stygge uværet. Eit helikopter kom fram til båten og berga mannskapet og tok dei over til plattforma. Vel ombod fekk dei mat, røyk og varme strømper (dei var utan sko). Polakkane var om bord i 5-6 timar før dei vart frakta til land. Wenche fortel at ho hugsar godt fyrste gong ho skulle ut som bakar. På kokka skulen hadde ho lært å baka to brød og no skulle ho plutseleg heilt aleine stå for bakinga av brød til ein heil plattform. Dette medførte at ho fekk store problem med å til eit brukbart resultat. Ingen om bord sa noko om det ho serverte og ho hadde medkjensla med dei som skulle eta det ho hadde baka og minnest at ho sleit svært med å få eit brukbart resultat. Etter 4 5 dagar hadde ho heldigvis funne teken og ho Ein av arbeidstakarane om bord kom bort til henne og sa han var glad at ho endeleg hadde funne gjæren. fått opplæring av ein annan om bord. Ein av arbeidstakarane om bord kom bort til henne og sa at han var glad at ho endeleg hadde funne gjæren. Tidlegare hadde det vore nattbakar, men no hadde dei teke denne stillinga vekk og dette medførte at ho som fersking stod heilt utan hjelp og skulle laga bakarprodukt og elles anna mat om bord til heile plattforma. Livet ute på installasjonar er heilt spesielt og har eit særeige godt miljø og ein spesiell måte å arbeida på. På Edda m.a. var ein svært inkluderande og alle vert t.d. spurt om dei vil vera med å spela kort. Wenche likte seg godt både på Edda og elles også på dei andre installasjonane ho har arbeida på sida Etter Edda bar det over til Statfjordfeltet, der ho er strålar av serviceinnstilling, godt humør og har alltid eit godt glimt i auga. Ein kan berre verta i godt humør når ho er om bord. Men gløym for all del ikkje å takka for maten der ho er. Då vert ho så lei seg og tenkjer var maten så dårleg? Heldigvis så er det ein god tradisjon og skikk og bruk på dei aller fleste installasjonane å takka for maten til forpleiinga. Tekst og bilete av Wenche I. Sola

12 nordsjøen_ side 12 Sokkelkonferanse på Sola med godt innhald og god stemning Forbundssekretær Wenche I. Sola opna sokkelkonferansen, ynskja alle velkomne og var fyrste kvinne ut med sitt foredrag. Ho informerte om aktuelle saker i Sokkel: Løft for forpleiing er avslutta Forpleiingsleiarane i Lederne i Eurest og Universal Sodexho ynskjer å ha eit to dagar kurs der me set fokus på dette temaet i samarbeid med Sokkelkontoret. Meina var å laga til dette i 24. og 25. mai, men dette viste seg å vera ein dårleg dato, slik at dette vert flytta til hausten. Elles vart det orientert om alle trepartsamarbeidsutvala som forbundssekretær Wenche I. Sola er med i på vegne av Lederne. Rusmiddelproblematikk utvalet i OLF: Dei utvala som vart omtala var rusmiddelproblematikkutvalet, som det har vore ein pause i, men her forventar me at OLF skal kalla partane inn att, slik ein kan halda fram med dette arbeidet og ha arbeidstakarmedverknad. Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid er eit utval som er avslutta, men ikkje gløymt. Me ser at desse reglane ikkje vert fylgde i praksis og ser det som viktig å få alle leiarane våre til å fylgja opp her med registrering av alle reelle arbeidstimar og berre føra ei timelista om bord og at det er denne som gjeld når dei skal senda denne vidare til land. Alle medlemmar i Lederne vert oppfordra til å fylgja reglane etter Petroleumsregelverket og me forventar at arbeidsgjevarsida også gjer det same. Det vart også orientert og informert om trepartutvalsarbeid med Petroleumstilsynet, Arbeids og Administrasjonsdepartementet (AAD), OLF, TBL, Rederiforbundet, DSO, OFS, Nopef og Lederne; Arbeidstakarmedverknadutvalet Dette arbeidet har pågått i fleire år og ein held no på med å sluttføra dette arbeidet. Mykje av dette arbeidet har konsentrert seg om HVO/VO området. Lederne har her påpeika at ein bør sjå på totaliteten i høve til arbeidstakarmedverknad og inkludera alle dei ulike partane her. Me ynskjer ikkje noko svekking av Rammeforskrift, RF 6 om tilretteleggjing av arbeidstakarmedverknad. Det vert laga ein sluttrapport som vil vert sendt ut når den er ferdig. Me ser her på moglegheitane om kva som må tilretteleggjast for at folk skal få stå i arbeid.. Utstøyting av arbeidslivet Petroleumstilsynet AAD- Partane. Me ser her på moglegheitene om kva som må tilretteleggjast for at folk skal få stå i arbeid og ikkje vert utstøyte på grunn av helsa eller alder.dette arbeidet vil bli avslutta no til sommaren. Me held på å samlar inn data. Det er også sendt ut data innsamlingsbrev til alle avdelingane med oppfordring om å senda inn data. Svært få har gjort dette og det vart vanskeleg å laga noko på det lita som kom inn her. Lisensutvalet Deltaking i lisensmøta Det var Lederne som tok opp i St.meld.nr HMS meldinga at me ynskjer å delta i Lisensmøta i dei ulike selskap. Dette har OLF liten lyst til å sleppa oss til. Lederne er det einast forbundet som har stått hardast på for å få innpass her. Me veit at mange HMS spørsmål vert lagde i desse møta og at dei er hemmelege. For å vera med aktivt å påverka at HMS delen vert god som mogleg, ynskjer Lederne å delta i desse Lisensuttakutvala. Lederne ynskjer også retten til å peika ut dei som skal vera med i desse møta på vegne av Lederne. Me har mange flinke tillitsvalde m.a. som sit sentralt til og er med i utforminga desse kontraktane. Ein del av desse folka vil også kunne vera nyttige å ha med i t.d. Lisensutvalsmøta. Samsvarsuttaling for flyttbare boreinnretningar (SUT) Samsvarsuttaling for flyttbare boreinnretningar (SUT) utval i OD. Då St.meld.nr var oppe til handsaming i Stortinget i 2002 vart det vedteke at SUT skulle verta ei obligatorisk ordning, mot før ei frivillig ordning. Dette innebar så at OD kalla alle samarbeidspartar inn til eit utvalsarbeid som skulle sjå på korleis dette skulle gjerast i praksis. SUT er ei rettleiande uttaling frå Oljedirektoratet om at ei flyttbar boreinnretning sin tekniske tilstand, søkjaren sin organisasjon og styringssystem er vurdert å vera i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk. Når ein innretning har fått ein SUT, inneber dette at ein får ein diplom, også kalla vognkort til å operera på norsk sokkel. Lederne har i lag med dei andre partane i SUT utvalet vore med å laga SUT retningslinjer, SUT handbok. I tillegg har me og vore med å lagt opp korleis SUT ordninga best mogleg skal kunne verta obligatorisk og strategien omkring dette arbeidet. Forbundssekretær Wenche I. Sola har vore med i dette samarbeidet på vegne av Lederne i lag med forbundssekretærane i OFS, Nopef, DSO, LO Industri og partane i Rederiforbundet, OLF, TBL, OD, Helsestyresmakter og diverse andre styresmakter. Utvalet har lag: Handbok, Rettingslinjer og korleis ein skal praktisera dette i praksis. Dette arbeidet er nett sluttført. Regelverkskompetanse (RVK) Alle tillitsvalde og medlemmar generelt som ikkje har teke RVK regelverkskurs vart oppmoda til å ta dette og for dei som berre har teke ein del vart ein oppmoda til å ta alle kursa her. Etter talet på alvorlege uynskja hendingar har gått opp i dei seinare år valde styresmaktene i lag med partane i petroleumsverksemda å laga til ei HMS Regelverk. RVK er tufta på eit nært og godt samarbeidet med arbeidstakar og arbeidsgjevar sida i lag med styresmaktene Lederne er partnar i dette prosjektet og forbundssekretær Wenche I. Sola har er med i styringsgruppa for RVK og i tillegg vore med i andre utval i høve RVK på lik linje med

13 nordsjøen_ side 13 andre forbundssekretærar i dei andre forbunda. Lederne på banen i K-HVO Forum Underteikna vart invitert til å vera med som observatør på lik linje med forbundssekretærane i OFS og Nopef i dette forumet. I tillegg er også OD observatør her. Dette arbeidet har både vore nyttig, lærerikt og interessant. I tillegg er dette samarbeidet også svært nyttig for våre medlemmar. Forbundssekretær Wenche I. Sola har vore observatør her i lag med dei andre forbundssekretærane i OFS og Nopef. I tillegg har OD vore observatør her. Lederne i Eurest avd. 140 Inkluderande arbeidsliv i praksis pensjonistane er alltid med på turar innanlands og utlandet + årsmøte, noko som er eit godt døme for andre. Ekstern regelverksgruppe for regelverksutvikling (ERR) i Oljedirektoratet PTil ERR er eit trepartsamarbeid mellom styresmakter, arbeidsgjevar og arbeidstakar og er eit forum for helse, miljø og tryggleiksregulering. I dette forumet deltek forbundssekretærane i Lederne, DSO, OFS og Nopef frå arbeidstakarsida. Frå arbeidsgjevarsida deltek Noregs Rederiforbund, OLF og TBL. Medan Oljedirektoratet, Statens forureiningstilsyn og helsestyresmaktene deltek frå styresmaktene. ERR har m.a. til oppgåve å leggja til rette informasjon og ha ein open dialog om rammesetjande verksemd, slik som t.d. regelverksstrategi, regelverksarbeid, industristandardisering og røynsle med bruk av regelverk/rammeverk og tilpassing til EU/EØS-reglar. Formålet med ERR er å bidra til å sikra partane i arbeidslivet påverknadsmoglegheiter i utviklinga av og røynsler med rammeverket, røynsleoverføring mellom ulike aktørar i petroleumsverksemda, felles forståing av ramme verket og bruken av dette hjå ulike aktørar i petroleumsverksemda og betra kvaliteten på ramme verket gjennom deltaking frå ulike aktørar. Ei sentral oppgåve for ERR i det vidare arbeidet vil vera å bidra til samarbeid med vidareutviklinga av dette regelverket og hausta røynsler med bruken av regelverket. Forbundssekretær Wenche I. Sola deltek i dette arbeidet på vegne av Lederne og har eit godt og nyttig samarbeid med dei andre partane i ERR. Lederne har lagt inn fleire lovframlegg seinast i slutten av 2003 og i tillegg framlegg der me fråråda endring av eksisterande lovar i petroleumsregelverket. Kjell Oppebøen frå Kon Kraft - Toppleiarforum, deltok på Ledernes sokkelkonferansen som foredragshaldar. Region Sokkel: Valte kongressdelegatar for 2004: Ove Benjaminson, Lederne Prosafe, avd. 159 Even Rønes, Lederne i Shell, avd. 165 Hege Opdal, Lederne Baker Hughes Inteq, avd. 168 Tor Magne Ege, Lederne i BP, avd. 143 Arild Undheim, Lederne i Statoil, avd. 136 Kongress vara delegater i prioriets rekkjefylgje for 2004: 1) John Dyrnes, Universal Sodexho avd ) Tom Eide, Prosafe avd ) Wilhelm Austevoll, avd. 136 Statoil 4) Bjørg Romfog, avd. 140 Eurest 5) Audun Ingvartsen, avd. 137 Eurest Val vara til forbundsstyremedlem: Region Sokkel Lederne 2004: Hallstein Tonning, Statoil (i staden for John Arne Nilsen, Hydro) Kongressdelegatar for region Sokkel, leiarane, valdt: perioden : 1) Tor Magne Ege, Lederne i BP Amoco avd 143 2) Ove Benjaminson, Lederne i Prosafe avd ) Hege Opdal, Lederne i Baker Hughes Inteq avd ) Ottar Leirgul, Lederne i Eurest avd ) Arild Undheim, Lederne i Statoil avd. 136 Kongress delegatar vara for Region Sokkel, leiarane, i priorites rekkjefylgje: perioden : 1) Gro Mikalsen, Lederne i ConocoPhillips avd ) Tom Eide, Lederne i Prosafe avd ) John Dyrnes, Lederne i Universal Sodexho avd ) Bjørg Romfog, Lederne i Eurest avd ) Bjørn Egeland, Lederne i Statoil avd. 136 Val av forbundstyremedlem: Region Sokkel: Perioden : Halstein Tonning, Statoil Vara: Marianne Husebø, Fabricom avd. 150 Kongress delegatar for Region Sokkel, teknikarane, perioden 2004: Gudmund Olsen, Statoil Vara: Terje Herland, Statoil Arne Reidar Danielsen, ConocoPhillips Vara: Georg Berg, Statoil Nils Helland, Statoil Vara: Steinar Henriksen Werner Frøland, Shell Vara: Knut Johansen, Statoil Kongress delegatar for Region Sokkel: Teknikarane: Perioden : Terje Herland, Statoil Vara: Jan Vidar Gausel, Statoil Werner Frøland, Shell Vara: Knut Johansen, Statoil Arne Reidar Danielsen, ConocoPhillips Vara: Ernst Mathiasen, ConocoPhillips Nils Helland, Statoil Vara: Svein Arvid Olsen, Statoil Val av forbundsstyremedlem, Region Sokkel, teknikarane : Per Helge Ødegård, Statoil Vara: Nils Helland Kongress delegatar for Region avd. 150 for perioden : Vidar Berger, Aker Kværner Vara: Odd Kvalheim, Aker Kværner Jonn Arne Larsen, R&M Isolering Vara: Einar Stene, D&F Henrik Kjærgaard Nilsen, Fabricom Vara: Marianne Husebø, Fabricom Alf Terje Ullebø, Linjebygg Vara: Cato Prytz, Aker AIC

14 generelt_ side 14 Pågående leder Vibecke Smith Nilsen maste en gang i uken, et halvt år, på bedriften Falck før hun fikk jobben som vaktleder. - Man må kjempe for å få den jobben man ønsker seg, sier Smith Nilsen, som nå er godt innarbeidet som vaktleder for Falcks alarmsentral i Kristiansand. For 13 år siden begynte hun i Falck, da som operatør. Det var først da hun og ektemannen flyttet til Kristiansand, at hun begynte som vaktleder. - Hva er din lederstrategi? - En leder skal kunne lytte og tolerere mye. Man skal like alle, selv om man ikke egentlig liker alle. Dessuten bør en leder kunne dele erfaringer og være bestemt. Man må også tåle å ta kritikk, sier Smith Nilsen som er en av få kvinnelige ledere i Falck. Falck opererer alarmer i bedrifter, banker og privathjem. - Vi har hundrevis av signaler hver eneste dag. Heldigvis er det meste falsk alarm. Vibecke Smith Nilsen har folkeskolen, to år folkehøyskole og to års kjemikerutdannelse på CVen. - Jeg ville bli biokjemiker, men jeg er nok litt lat. Da det kom frem at jeg måtte ta artium på ett år, flyttet jeg heller til Kreta. Derfor har jeg fem års livserfaring fra Kreta også, sier hun. - Jeg solgte bilen og flyttet ned og jobbet som guide. Men etter hvert ble livet for enkelt, jeg ville tilbake til Norge. Nå er jeg godt fornøyd med ektemann og to døtre på syv og 11 år. Hun kommer opprinnelig fra Moss, men bor nå i bygda Vennesla utenfor Kristiansand. - Der driver jeg ungdomsklubben Elvis, for de fra 11 år. Det er så viktig at ungdommen har et sted å gå, at de ikke blir gående på gata. Jeg er opptatt av at de føler tilhørighet, sier hun. Vibecke Smith Nilsen har vært medlem av Lederne i 12 år. - Hvorfor er du medlem? - Det er greit å ha en tilhørighet. Dersom organisasjonen hadde vært politisk betinget, hadde jeg ikke gått inn. Det bør være åpent for alle, sier hun bestemt. - Hvilken oppfølging får du fra Lederne? - Både og. Da Falck for et år siden egentlig skulle sentraliseres til Oslo, følte vi ikke at vi fikk den støtten vi kunne trengt. Men det var i en periode der det var sykdom i organisasjonen, så de skal ikke få for hard kritikk. Dessuten har de tatt det igjen etterpå, og vært til stede samme hva det skulle være. - Hvordan opplever du å være en av få kvinnelige ledere? - Det er helt greit. Jeg liker å styre litt, men liker ikke å bli dirigert av andre, sier Smith Nilsen. - Hvordan kan Lederne bli mer attraktive for nye medlemmer? - Det toget har nok allerede gått, er jeg redd. Jeg ble lei meg da vi ikke fikk fusjonert med Norsk Merkantilt Forbund. De har dyktige, karismatiske folk, og det hadde gjort godt med litt nytt blod. Sammen med halve Vennesla, skal familien Smith Nilsen tilbringe påsken på campingplassen Dvergsnestangen i Kristiansand. - Vogna er oppe og teltet er oppe. Nå venter vi bare på været, sier Vibecke Smith Nilsen. Tekst og foto: Hilde Moi Ledere vil lære mer Atter en gang har vi startet opp kurset Bedre Arbeidsledelse med vår samarbeidspartner NIKE Konsult A/S. Også denne gangen er det en rekke medlemmer som har et fire-moduls lederprogram foran seg. Ikke før har vi avsluttet ett program, så starter et nytt, og interessen fra deltagerne er upåklagelig. Deltagere fra mange bransjer og stort sett hele landet møtes til utdanning med to klare fellestrekk de er medlemmer av Lederne og de har stillinger med lederansvar i sine bedrifter. Etter første modul er dommen klar dett vil vi ha mer av, og de neste tre moduler er spekket med interessant stoff for deltagerne. Helt fram til i desember, hvor vi har den siste modulen, skal man jobbe bevisst med lederutvikling både på bedriften mellom samlingene og på selve samlingene. En kontinuerlig ledermåling vil også hjelpe til med å vise utviklingen. Vi setter i gang nytt kurs av dette populære tilbudet, så de som ikke ble med denne gangen har en ny mulighet da vær tidlig ute med påmelding se våre hjemmesider kurs, eller be om kurskatalog 2004 fra forbundskontoret. En spent gjeng under sitt første møte. Instruktører fra NIKE, Mona Arnesen i første rekke til venstre, Odd Leiv Andersen helt til høyre. I helrødt, vår dyktige kurssekretær Hanne Damsgaard

15

16 B-blad Avsender: Lederne, postboks 2523 Solli, 0202 Oslo kontakter_ ADMINISTRASJON Lederne Postboks 2523 Solli, 0202 OSLO Besøksadresse: Drammensvn. 40 Telefon Telefaks Forbundsleder Jan Olav Brekke e-post: mobiltelefon: nestleder Norvald P. Holte e-post mobiltelefon: nestleder Leif Tore Skaalerud epost: mobiltelefon: Informasjonsleder Tor Hæhre e-post: mobiltelefon: Regionkontor Stavanger Skagen 37, Postboks 214, 4001 Stavanger Tlf , faks Regionkontor Trondheim: Tlf , faks FORBUNDSSEKRETÆRENE Egil A. Setså (Nord/Midt-Norge) e-post: mobiltelefon: Mons Petter vei 18 Postboks 33, 8230 Sulitjelma Tlf , faks Terje Engebakken (vest) e-post: mobiltelefon: Inge O. Ljostad (sør) (engasjement) e-post: mobiltelefon: Einar Mortensen (øst) e-post: mobiltelefon: Gudmund Gulbrandsen (sokkel) epost: mobiltelefon: Wenche I. Sola (sokkel) e-post: mobiltelefon: Bjørn Gravdahl (utdanning) e-post: mobiltelefon: KONTORANSATTE Sekretær lønn/regnskap Grethe Bjørke, e-post: Salgs- og markedskonsulent Marit Garmannslund e-post: Sekretær medlemsregister Karin By, e-post: Arkivansvarlig Inger Haave, e-post: Sekretær regnskap Ingunn Søllesvik, Medlemssekretær Christin Lauten, e-post: Sentralbord/kurssekretær Hanne K. Damsgaard epost:

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer agenda www.lederne.no nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36.

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36. NYTT Nr. 2-2013/36. årgang SkL-konferansen Side 4 Årskonferanse for SkL sør og SkL SKD/SITS Side 10 Nytter likestilling? Side 20 Ny YS-leder - En dag med Jorunn Berland Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Ungdomsutvalg i SAFE i ESS. Tar andre klubber utfordringen?

SAFE MAGASINET 01. Ungdomsutvalg i SAFE i ESS. Tar andre klubber utfordringen? SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2009 Ungdomsutvalg

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

UiO med stemplingsur?

UiO med stemplingsur? Nr. 3/2009 Medlemsavis for NTL Universitetet i Oslo UiO med stemplingsur? Les lederen og innlegg på side 12 Norsk Tjene leder Stemplingsur for vitenskapelige - hva så? Kunnskapsdepartementet krever at

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Lederne Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Ledernes kongress på historisk grunn Samarbeid om CO2-rensing Tips til styremedlemmer 04 07 www.lederne.no des Om Lederne Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Demokratiets vugge vakler

Demokratiets vugge vakler www.lederne.no ÅRGANG NR 10104 11 DES 16.000 ledende og betrodde ansatte har hatt kongress Norsk ledelse globalt Hjemmeleksen om söta bror Demokratiets vugge vakler Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Årsmøter landet rundt

Årsmøter landet rundt NYTT Nr. 1-2014/37. årgang Årets lønnsoppgjør Side 4 Fremtidsbildet 2025 Side 7 SkLs kurs og konferanser Side 11 Årsmøter landet rundt Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer