Styrets Beretning for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets Beretning for 2013"

Transkript

1 SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 99,3 402 I29 Styrets Beretning for 2013 Stvrets sammen$hdns os orqanisering Styret i Sameiet Vestsiden I bestir av folgende samei,re: F Andreas Evensen (styrets leder) Kj til Hognestad Tomm-Erik Johannesseir Anne Karin Nielse'n KnutNordskog Styret har i 2013 hatt 12 styremoter og et informasjonsmote. Styret har organisert sitt arbeid slik at hvert styremedlem har f8tt ansvar for definerte hovedomrider. Utover dette har hvert styrerredlem arbeidet med delegerte saker og konferert lepende med hverandre etter behov ogs6 mellom styre,rnoteire. Samarbeidet i styret har vert godt, og vi har oppnidd konse,nsus i alle vedtak. Styret har ogs8 i2013 hatt et godt sanarbeid med Jarlss Eiendom og Jarlso Drift. I sitt arbeid har styret lagf til grunn de opprinnelige verdier og prinsrpper om at Jarlse skal kunnc bebos av me,nnesker uansett alder og livssituasjon. Bdde styret og sarneieine I beboeme har i 2013 gjort det vi kan for I ta vare pi oyas verdier og skape trygghet, hygge, tivsel, stil og kvditet. Styret har lagt vekt pi at v6rt afteid skal preges av profesjonalitet, frpenhe! ryddighet og losningsorientering. Vi har sstt t drive og forvalte sameiet inne,nfor riunmen av disse verdiene, samtidig som vi har sskt A ivareta den daglige driften av sarneiet pi en kostnadseffektiv mite. Sameiet Vestsiden I har ingen ansatte. Styret er av den oppfatningen at Arsberefiringen for 2013 rned fremlagt resultatregnskap, balanse ogregnskapsnoter glr en rettvisende oversikt over drifte,n og forvaltning,n av Sarnei t Vestsiden I gjennom Det er ilke inntnrffet forhold etter regnskapsirets utlop som er av betydning for vurderingeir av regnskapet. Resnsku for 2013 Regnskapet for er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Driftsinntekte,ne for 2013 utgiorde l<r (mot budsjettert lr ) og Arsoverskuddet kr (mot budsjettert lcr ). Arsoverskuddst er i sln helhet tilfi?rrt egenkapitale,n. Pr utgierr egenkapitalenls ttlsvarqde 92 o/o av totalkanitalen). mens sielden uteisr l<r Bankinnskudd l3 utgien 1r Av dette er lcr plassert pi hoyrentekonto i DNB.

2 Det er i2013 foretatt en del stenre oppgraderinger i anlegget. Styret merer disse represe,nterer eir verdiskning utover rent vedlikehold, og disse er folgelig blitt aktivert i regnskapet pr og avskrives over henholdsvis 5 ir. De aktiverte kostnadene omfatter blant annet oppgradering av grontanlegget og installasjonskostnader for robotgresshippere. Det er aktivert investcringerpi til sammen kr Forretninqsfsrsel os revision Heimtun & Bryr Regnskapskontor AS har forestitt regnskapsforselen i Revisorfirmaet Hotvedt & Co AS har revidert regnskapet. Budsiett for 2014 Styret foreslir at de m6nedlige fellesinnbetalinger fra seksjonseierne i2014 skes med 2 %. Styret mener det er viktig t fortsette oppbyggrngen av et vedlikeholdsfond, slik at sameiet har midler tilgjengelig til i finansiere freurtidige vedlikeholdsarbeider og eventuelle investeringer i bygningsmessige og tekniske anlegg. Milio Sameiets virksomhet forureirser i liten grad det indre og ytre miljo. Nermere om noe av stvrets arbeld i 2013 Styret har arbeidet med mange oppgaver giennom 2013, bide store og smi. Noe,lr oppgaver er i arbeid pi kontinuerlig basis, mens andre avsluttes ett r hv rt som vedtak fattes. Styret har ssld t holde sameierne informert om styrets beslutringer giennom informasjonsskriv og sameierr sterle, Nedenfor er gjengitt noen av oppgavene styret har arbeidet med i Automatisk lys i hovedinngangene / Ledelys i lsmnlngsveier i V4 og V5 Hsst n 2013 besluttet styret t sli av lyset pennaneirt p[ kveldstid i oppgangene for 6 spare shorn og miljoet. Det ble da en utfordring med bessk nde i morke ganger med lysbryter langt unna. Styret besluttet av den grunn 6 investere i automatisk detektor i alle hovedinnganger. Brannvesenet sjel&et ut kravet om nsd.{edelys i mellomgang ne i V4 og V5 i forbindelse med sitt tilsyn i olfober.. Brannveseiret har ingen hjemmel for I kreve dette. Styret vil imidlertid anbefale beboerne I gi til anskaffelse av en oppladbat lommelykt med markeringslys som kan plugges inn i stilkontakten ved utgangsdoren. Bilkjoring/stey Innkjoringen til atriet mellom V3 og V4 ble stengt i2012 ikke minst pi grunn av barna som leker pi lekeomrlda. For I redusere 'turkjoring" i atriet og til klatrestativet i skogen, noe som etter hvert var,n belastring for sameiere med terrasse mot veien - besiuttet styret i 2013 e forsterke skiltingen mellom V5 og V6 med nye skilt og sperresteiner. Nodveirdig $ ning til eiendommene er

3 selvfolgelig tillatt. Styret vurderte ogs[ montering av bom, men trot at dagens losning er det beste alternativet, ogsi kostnadsmessig. Utfordring med stoy fra ta:ri med mer nattestid har ogsi vert et tema. Styret samt involverte har per dags dato ingen endelig losning pi proble'met. Vi oppfordrer alle til & benytte seg av droppunltene som er vedtatt foran alle garasjer, samt at man tar henslm til naboer nattestid. Bordtennls Bordtennisbord ble innkjerpt for felles bruk sist sommer. Dette er plassert ved siden av forballbanen i sommerhalviret. BrannkontrolVgassinstellasj oner Vestfold lnter{<ommunale Brannvesen giennomfente tilsp med sameiets frings- /gassanlegg i oktober. Det ble ved tilsynet ilfte avdel&et awik eller andre forhold som er av betydning for sikkerhetsn ell r adkomsten for anlegget. Det ble imidlertid pipekt at det ikke er tillatt 6 oppbevare brannfarlig stoffer (gass/bensin med mer) i kjeller. Som en del av sameiets HMS-plan og krav fra DSB er det utfsrt kontroll av gass- skapene i den enkelte leiligbet samt kontroll av brannvarslingsanlegg. Til info har Jarlss Eiendom investert i en tank pi 11,5 m3 for gassforbruket pi oya. Forelepig er da Jarlss Eiendom som administr r r tanken og fakturerer de eirkelte sameiene for forbrukg. Buss Sqrret har sendt flere brev til VesMken kollektivhafilj< med anmodning om & etablere et busstopp pi Jarlso. Vestviken kollektiwafikk har sagt at de vil prsve i finne en losning, men at dette bl.a. krever etablering av eir ny busslomme p& nordsideir av brua. Stret folger opp saken. Dyrehold Dyrehold og lufting har vert et omdiskutert teura Alle involverte parter er ni klar over hvordan man tar heirsyn til hverandre og dette synes i gi veldig bra. Fellesareeler Alle reklaurasjoner fra overtagelsen er nl utbedret. Det er nl ca 5 tr side,n overtakelse og "garantiperiode,n" r ute for Vl og V2 og vil utlepe for resten av sanreiet i lop t av Sameiere som har reklanasjonerml derfor folge opp disse overfor utbygger for ikke I risikere foreldelse. f,'ellesmste med styret i Sameiet Vestsiden 2 Det er avholdt et fellesurste hvor man i hovedsak giennomgilft leverandsravtalene som de to sa:neiene har inngfltt. Det var enigha om i samarteide ved innhelrting av anbud fra tjenesteleverandeirer da det er sannsynlig at man sammen kan oppnl bedre betingelser. Utover dette diskuterte man felles utfordringer som f.eks seippellukt, dyrehold, lufting, btndtvang mm. Forsikring og skader

4 Forsikringsavtalen med NEMI er fornyet med tilnermelsesvis salnme premie som for foregiende ir. Det er rapportert atte bygpingsskader i leipet av 2Ol3,hvorav to er meldt til forsikringsselskapet. De owige er skader som utbygger/entrepre,ner har pitatt seg ansvaret for. Grsntarealer Eksisterende styre har definert noe,lr mllsettinger som vi jobber etter: M6lsetting med prsntarealet oi Jarlsg r Vi snsker i opprettholde Jarlss mest mulig likt det parkanlegget vi tok over fre utbyggerne. o Vi onsker I dlrettelegge for aktiviteter som gleder beboerne. o Vi vil tilstrebe et sfl vedlikehotdsfritt grontrnlegg som anlegget tillater. r Vi snsker I oppnl synergier og bedret samhold giennom hensiktmessige avtaler og samarbeld med de endre sameiene pl eya' Skadeomfang 2013 fqa. ru-"i"t overtok arealeire i 2009 si var dette for et parkanlegg i betrakte- Mange flotte planter var valgt og omr&det var en fryd for syet. Ne i ettertid ser vi at en del planter ikj<e har tiit klimast vlrt like godt. Arsaken til dette er at vi har hatt noeir. vintrer i 2011 og2}l2,samt at klimaet f, mer ekstremt enn mill kans$e si for "k"tr. seg nflr valge,ne ble gio4. Det har medfu at vi har hatt vesentlige koshader ifin skader p[ planter og grantzrealene. b"i ft- r,,a"t flo" runder med Strandman (anleggsgarhrer firmaet vi har langtidsavtale med) for i komme opp med losninger som vi vet vil kunne gi varige losninger uten i forringe landskapet. Under er det gjengitt en detaljert oversilt over skadeomfanget og det erstafiringsarbeidet som ble iverksatt i fior sommer:

5 ii[ffi$ '"-;:isi''${g",ffi.{;:*'}- '#*lk-"- '.: 10 potcntlllt ffi i " -,ft.'- l-1._--.*. * e^ 4 Lrubarfiefg,:.. '. I r.laub-rhqr. - '.31,," '*, -,," r! I i_j I t. 'rti.*h lltt"-'-:' :l11:.11l1' -".- --.\#o $WC.*-'- lg!'o.r.at:-:r..,1, - -.,7,ryrpotrtilrars&rro t9l:u:!lns ".,.".:,,.r,\..3ruk - U:. ffiru; \., f :,;- ilbe* 2 Lrsbartlt! d lslsub-riq! '. -, \l \'' '- \- -:,511ft ut!.ubarhei md hvlt Pdcntilli.*ffi)}itt{bH. ',, f; 1.,.- ;t.\i il. :,o.rsba( iti.-. * lro*-.1rr I Y{ '. l. ', 5oy.tddltldo8.vb.rt -*,".\iir '",fffffi ') ]:., ' tt,ln S Tffi,l\r:,:-"-*:i *mff;aile,.*,,,,'{}e 1 ', '1i,f,f,ilil::,r:*'T,,i *' J W'"1 i j' itl: : "- ryidi1. 1;r1 i'$rrd&.*fb,,?.!il \i\, t...'' reiirhrtlrhr*jrdlrar*e* \ 1 ol tt f '- \ r,r*', L?!r i '' t.*1':., etkcjdi*t..ta..'rt r\'.'... * *#ffi':'$.tn,o',*,\ 'i-,,,x\ ii :Hli#.ffio..'.ff,o"'*' rr n *{tt, '. r" rd.;.'ffiftruiseur* lrx.fishrd;irr{4(re.rilfrt d{${tl*'}rtd ---=::- - "- J \, 'vo1 -\\,''* 11 y I *..'..'i, i.n j :j '\ ' 1' ul:&p-..;.i? ily! l8uladrr tlctldnsrbar* Omfanget av disse skadene utgjorde for 2013 ca h ,- I tillegg kom ikke tue gresset seg etter vinteren, selv etter iherdig dugnadsfrisering. Fjerning av tue gresset (ca60-70yovar dsdt og rittent) i atriumet, vask av marmor og giftsproyting av omrflda utgjorde ca kr ,- Kostnadene for skadene og erstatningen av plantene ble bestemt regnskapsmessig avskrevet over 5 ir. Utbedringer Vi har ogsi gjort utbedringer av bedet vest for v6. Vi har lagt ferdigplen pi grusomrfldet i atriumet. Disse kostnadore, kr 72000,- inkl mv4 har varig verdiokning og er derfor regnskapsmessig avskrevet over 5 ir. Robotkliopere Etter en proveperiode utenfor V6 og etter en foresporsel til sameieme, besluttet styret i g[ for robotklipping med en leieordning over 10er. Sa langt er vi meget fornoyd med resultatet. At vi har hatt noe,n driftsproblerner i fsrste sesong ser vi pi som enkle korreksjoner. Noe ogsi Strandman har gitt klare lovnader pd at skal forbedres. Vi har ni tegnet en detaljert avtale som regulerer drift og awik franormalen. Vi hiper dette vil gi tiltenkt effekt og at dere alle vil oppleve disse robotklipperene som iherdige tjenere til felles beste. Kosbradsbildet og besparelsene for i gi for robotklippere er skissert under.

6 6 Robotktipptng :*t#"" Engangskost (gnving, kummer, el arbeid) 1., 2. og 3. Ar 4.,5., og 5. ir Kr AntAr3 Kr Ant lr 3 Kr tl3.l78 avsknves 7.,8.,9., Antlr4 Kr 110.9O4 10 lrs kantklipp etter behov 10m0 Ant ir 10 Kr m\r:r Kr Tot Belop Kr sffi#ffiffiffiffiffi Konvensfonell klipp inkl kantklipp Ant ir 10 Kr m\,, Kr 23o.ooo *t-ffi Belop Kr 1, k#fi*gtr Gjerde og rekkverk Gjerde rundt nordsiden av V3 er ni endelig pi plass (fiemes om vinteren pga broyting). Rekkverk fra Atrium ned til Parkering ved VIA/2 er na satt opp Jarlso Eiendom. Grsnt strppe og Dugnad Det ble besluttet etter hsstmstet at vi ikke arrangerer flere dugnader. Det er rett og slett i snsket fra sameieme. Vi prover likevel i holde kostnadene til uteomridet si lave som mulig. Skal vi betale gartnere for i holde alt gront, tipp topp til enhver tid s[ vil de irlige utgiftene til dette gi i veret. Derfor hiper vi at dere som har litt gronne fugt", kan knipe noen ros r og dra litt ugress nir dette skulle dukke opp. Ugress i forrr av hoyrnol og burot i enga tas gjennom det fulige vedlikeholdet. Ifeis Serviceavtalen med OTIS for sameiets 14 heiser er reforhandlet. Prisen ble redusert med kr dvs. en reduksjon pi 23 o/o.ny treirsavtale er inngatt. Det ble ogsl innhentet tilbud fra Heis-Tek AS, men OTIS kom med det beste tilbudet. Det er OTIS som har levert heise,ne. Hsstmste / informasjon Som vanlig arrangerte styret et uformelt hsstmote 26. septe,rnber Det ble fokusert pi informasjon og dialog med sameierne. Totalt deltok n&rrnere 60 personer pi mote. Vi hor og hiper at sameierene seffer pris pi dette tiltaket. Referat fra mste ligger pi Pi dette nettstedet ligger ogs6 all annen viktig informasjon fra styret. Styret vurderer ogsi andre muligfueter forkommunikasjon med beboerne, deriblant SMS. Ladepunkt el-bil Styret har fremforhandlet en avtale med Pet Installasjon om montering av ladepunkt for el-bil. For den enkelte beboer/garasjeplass er priseir kr 5000 eks mva For montering av slikt ladepunkt kan man kontakte Freddy Johansen hos Pet Installasjon.

7 7 Masternskkel Jarlss Eiendom har forespurt styret om de kan ta hand om mastcmsltkelen til sameiet. Dette har styret tak-ket nei til. Masteingkkel er kun tilgjengelig pe dagtid hos Jarlss Eiendom etter godkjennelse av styret. Alle sarneiere vil bli inforrrert dersom stfet gir tillatelse til at enkelte firmaer som utforer serrice kan benytte masternsllkel dersom ingen er til stede i leiligheten. I si fall skal firmaet legge igien en bekreftelse med opplysninger om hve,m som har vrrt i leiligheten og hvilket arbeid som r fifsrt Oppslagstavler Det er nl montert oppslagstavler i alle oppgangen. Tavleire skal bare be,lryttes til inforrrasjon til sameierne/beboeine samt infofinasjon fra for eksernpel Jarlss Eiendom eller Husvik og Nes Vel. Private oppslag og reklame onsker vi ikke hengt opp. Reklameaviser Onsker du ikke reklame eller gratisaviser i postkassen si merk din postkasse. All reklame og gratisaviser skal i postkassen - ik&e pi gulvet. Renhold Renhotdet i sameiets fellesarealer utfsres av ARKAS. Det har illke kommet klager pi re,nholdet etter at dette firuaet ble angasjert. Det er ni anskaffet matter i 4lle inngangene for I sk&ne gulv og trapper. Mattene vil bli reirset noen ganger i flret. Det er besluttet at garasjene skal vaskes til vireir. Videre vil mannorgulvene i oppgangene bli pole,rt. Dette arbeidet vil av kostnadshensp bli fordelt over eir treirs periode. Skadedyr Det er observert smfrgnagere inne i et av byggene. Avtalen med Anticimex om skadedyrbekje,lnpelse er opprettholdt. Meld fra om dere oppdager skadedyr. Valgkomiteen Valgkomit en harbest&tt av Tore G. Johansen og Sigurd Weraas. De har giort e'n flott jobb, men det har vert vanskelig 6 fii kandidater til styret. Det sittende styret ber alle beboerne om i vurdere sitt kandidatur de neste 8rene. Dette er en spenne,nde og lererik utfordring. Vaktnesterinstruks Styret har videreutviklet insbnrksen for vakhesteren' Vedlikeholdsfond Vedlikeholdsfondet bestir blant annet av innskudd i DNB. Innskudd pfl plasseringskonto i DNB har i 2013 sl<tftalrr til lff VentilasJonsanlegg Det er giennomfent se,lvice pi og skifte av filter i veirtilasjonsanleggene i alle leilighetene.

8 Vindavskjermlng styret har ogsi i2013 mottatt flere ssknader om vindavskjerming/innglassing pa balkonger og teirasser. Flere av disse ssknade,ne trever befaring. Styret har vart opptatt av at innglassingen er i overeirsste,mmelse med kommunens prinsippgod$ennelse og reglene som ble vedtatt pi sameiemstet L5. februar Dessuten mt ikke valgt losning hindre avlufting fra leiligletenes gassinstallasjoner. Det er viktig at sameierne sender ssknad til styret fsr arbeidet utfares. Nir styret har godkjent soknade,lr ml sameier se,lrde ssknad/melding til Tonsberg Kommune. Vindavskjermingen/innglassingen represent f, r hoye koshader, og styret har derfor filtt til en avtale med NEMI. Selskapet har sagt seg villig til I medforsikre godkjente installasjoner under sameiets bygningsforsikring uten tilleggspronie. Egenandelen ved skade er kr (lcr ved natrnskade). Egenandelen mi betales av sameiere,n som har anskaffet installasjonen. SoppeUukt Dette har vert Et gicnnomgiende tema de siste Arene. Man har forsskt i lsse problemet med et luktsaneringsmiddel ute,n sarlig hell. Problernet blir ikke mindre ved at det aktuelle depotet ogsl benyttes av bltsameiet og nering/selskapslokalet som i liten grad sorterer avfallet. Styret har ni besluttet I flytte containeme for bio- og restavfall nord for containe,me for papir- og plastavfall. HApet er at den mest fremtredende vindrefiringen da vil redusere luktproblemst. A$eidet vil bli ntfottfsr vfiren. Utover dette ber vi alle beboere om i va;rc no'ye med kildesortering og dessute,n benytte dobbel biopose i deir varme Arstiden. Generelle hensdllinger til aile fra styret

9 9 Styret mottar fra tid til annen henvendelser fra sameiere om forhold som pivirker deres trivsel. Stl.ret har pa denne bakgnrnn laget noen henstillinger til beboeme i virt sameie. Disse henstillingene er I betrakte som en velment oppfordring slik at vi ALLE skal ha det trivelig her pa oya. ArsakEn til at vi skriver om dette na er at vi har/hatt noe,n situasjoner som vi ikfte snsker og saledes prsv r i begrense i omfang: Bilvask: Dersom du velger 6 vaske bilen pi 6ya, sebruk vaskeplasse,n ved adminbygget. Fellesuttaket for strorn: Fellesuttaket for strsm er for fellesfunlsjoner. Har du ofte behov for strsm i garasjen m[ du legge opp egen kontakt pa din plass. Parkering pl P-plasser ute: Parkeringsplassene pa utsiden av byggene cr primart beregnet for besskende giester. Det er begrenset med plasser og har du behov for a sta parkert ute sa benytt deg av den P-plasse,n som er din egen inngang. Reklame og gratisaviser: Dersom du ikke snsker disse si kast dem i scrpla - il&e pa gulvet. Husk 6 merke postkassen dersom du ikke emsker slike "bilag". Du kan fil slikt merke ved henvendelse til vaktmester, sa legger han det i postkassen din. Forplantning av lyd: Husk at enkelte iruretninger stsyer mer enn du kans\ie tror. Vaskemaskin og tsrketrommel kan med fordel settes pi lyddempefotter (fes pe hvitevarebutil&er). Husk ogsi at noen kanskje har andre dogruytmer enn deg og derav sover nir du er aktiv. Det er lov i snakke med hverandre om slike problemer. Styret tar ikke tak i slike problemer med mindre d* er brudd pa Sameiets vedtekter. Vind og skade: Husk A fottsye godt alt losore pa terrassen. Kastevinder og det den fir med seg, kan lett forarsake store skaderp6. mennesker og materiell. Det er du som er ansvarlig dersom lasorepb terrassen forirsaker skaderpa for eksempel terrasseglass eller snnet. Ege,lrandelen er 15000,-. SporUlek i oppgangene: Det r ikke tillatt i leke ellerbruke rullebretv tilsvarende i oppgangene. Arsaten er st6y og at marmorgulvet fort blir odelagvsrygt, noe som ogsi vanskeliggjen renhold. Skade inne og ute: Vi har til na hatt 4 vannskader gjennom tak og 2 vannskader forenaket av andre forhold. Dersom du opplever slike hendelser si ml du giere flg: Ring forsikringsselskapet virt. Styr* ma ogs& undcrrettes. Rslik, snus og tyggegummi Vi henstiller til alle om i kaste avfall i soppelkasse,ne, IKKE bruk gulvene i garasj dfellesanleggene. Utover disse sake,ne har sbrct eir rekke viktige og mindsp viktige saker i afteid.

10 10 St56et takker alle sameiere og beboerc pi Jarlsg for godt samarbeid og naboskap gje,nnom Spesielt vil vi takke de som arbeid r for fellesskapet gieirnom i arrangere bryggedans, bitturer, aktir{teter og andre tilstelninger. Vi hilper alle sameiere og beboere vil fortsette 6 bidra til ct godt bomiljo for alle pa Jarlso. I styret for SAMEIET VESTSIDEN 1 Tenrsberg, 31. desember 2013 / 27. februar 2014 Tomm-Erik Johannessen Styremedlem il"up,t4,/"- Anne Karin Nielsen Styremedlem ut Nordskog

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler.

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. Tilstede var: Atle Omli, Andreas

Detaljer

HUSORDENSREGLER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE Vedtatt p& ordinzert sameiermote Endret pi ordinart sameiermste 25.3,r#;iJiL;f;ileiermate27.03.01 og ordinert Styret onsker ikke i innfore regler og restriksjoner

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

ffi oddv"rek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002

ffi oddvrek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002 oddv"rek Knutsen as S t at situ to ri se rt e ic n d() nt s ntc g I erl'i rln lr Til Sameierne i Sameiet Rosenborggt. 15 PB. 39 Skoyen 213 Oslo Hotfsveien 22 275 OSLO Telefon: 22 52 12 Telelax 22 5 32

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Vestsiden 2. Referat fra styremøter: 10.04, 22.4, 15.05, 24.05 og 29.06. Styret har jobbet med følgende saker:

Vestsiden 2. Referat fra styremøter: 10.04, 22.4, 15.05, 24.05 og 29.06. Styret har jobbet med følgende saker: Vestsiden 2 Referat fra styremøter: 10.04, 22.4, 15.05, 24.05 og 29.06. Styret har jobbet med følgende saker: Alle dokumenter for sameiet er blitt systematisert og arkivert i "Styrebod" i kjelleren. Møte

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Tilstede var 27 seksjonseiere og - med fullmakt til sammen 27 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for SAMEIET TIEDEMANNSJORDET. Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ARSMOTE 2OO3I SAMEIET ROSENBORGGT. 15 ONSDAG 16. JUNI KL. I8.OO PA FAGERBORGHJEMMET I ROSENBORGGT. 1T. Til behandling foreligger:

INNKALLING TIL ARSMOTE 2OO3I SAMEIET ROSENBORGGT. 15 ONSDAG 16. JUNI KL. I8.OO PA FAGERBORGHJEMMET I ROSENBORGGT. 1T. Til behandling foreligger: K Eiendomsmegling as.:l Til Sameierne i Rosenborggt. 15. Hoffsveien 22, 225 Osto Postboks 39 Skogen 213slo +47 22 6 3 +47?253?68. post@okas.no N 929 285 657 t"1va INNKALLING TIL ARSMOTE 2OO3I SAMEIET ROSENBORGGT.

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Vedtatt av styret 11.05.2005, med endringer av 13.03.2006, 21.12.2007 og 26.11.2008

Vedtatt av styret 11.05.2005, med endringer av 13.03.2006, 21.12.2007 og 26.11.2008 Prosedyrer og Ordensregler Innholdsfortegnelse 1. Formål 2. Forretningsførsel 3. Vaktmester 4. Eierskifter 5. Leieforhold 6. Forsikring 7. Sikkerhet 8. Skilting/nummerering av leilighetene 9. Vann- & avløpsgebyrer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG 1 TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG Revidert ved generalforsamlingen 1977, 1992, 1997, 2000, 2001, 2004, 2006, 2013 og 2015. Trivselsreglene er et tillegg til vedtektene for Nøklevann borettslag,

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ INNLEDNING For å sikre beboernes trivsel er det utarbeidet husordensregler, som retningslinjer for et hyggelig felleskap på Årvollskogen. Styret i Årvollskogen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Info til beboerne november 2015

Info til beboerne november 2015 Info til beboerne november 2015 Da har vil lagt bak oss nok en sommer og etter hvert også det meste av høsten. Som vanlig har det skjedd en del ting i sameiet i løpet av disse månedene. Vi får selvsagt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER ÅRSMØTE 25. FEBRUAR 2011 kl 17.00 på møterom Gjennomsikten på Ilsetra Hotel Dagsorden SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , )

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , ) HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD (Vedtatt: 11.02.1992, revidert: 21.03.1994, XX.04.2003, 30.06.2009) Innhold Ro og orden... 2 Avfall... 2 Trafikk og parkering... 2 Vedlikehold av grøntanlegget

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE På Bera er det 3 boligsameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter Bera Øvre 92 terrasseleiligheter

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie Protokoll for sameiermøte i rækkehus oligsameie Møtedato 15.03.2007 Møtetidspunkt Kl. 17.30 Møtested rækkehus oligsameie i Trimrommet Tilstede var og til sammen 12 seksjonseiere 9 med fullmakt 21 stemmeberettigede

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte Man 6. febr. 2012 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Hans Christian Kruse GB305

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen.

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Bjørnheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjørnheim Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sameiet Vidars gate 10 PROTOKOLL ORDINIERT ANSU gte 2014 Onsdag 19. mars 2014 kl. 18:00 ble det holdt ordinart irsmote i Sameiet Vidars gate 10. Motet ble holdt i vaskerommet, Vidars gate 10,0452 Oslo.

Detaljer

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene.

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene. Husordensregler Innledning Husordensregler har til hensikt å skape gode forhold innen huset og til naboene. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendige, vil det bidra til å sikre beboernes trivsel

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Sameiet Blomsterenga Org.nr. 992 191 929

Sameiet Blomsterenga Org.nr. 992 191 929 Org.nr. 992 191 929 Styringssystem og Internkontroll Rev.: 2 Versjon: 13.01.2015 Side: 1 of 8 Side: 2 av 8 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 DRIFT AV BLOMSTERENGA... 3 2.1 STYRET... 3 2.2 SAMEIERMØTET... 4 2.3

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG 594 1 Øvre Adamstuen borettslag HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.06.1983, 19.06.1984, 16.04.1985, 12.05.1987, 14.05.1991, 22.05.2001 og ekstraordinær

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 401 129 PROTOKOLL FRA SAMEIERMØTE 15.02.2012

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 401 129 PROTOKOLL FRA SAMEIERMØTE 15.02.2012 ÅPNING Knut Chr. Høvik ønsket velkommen på vegne av styret. Det ble kort orientert om hvilke regler som gjelder for avstemming i forbindelse med vedtak (2/3 flertall av fremmøtte ved vedtak om vedtaksendringer

Detaljer

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag Juni TRØANYTT Væretrøa grendelag KONSTITUERING AV NYTT STYRE Leder Anne Mjøsund, Væretrøa 63 Nestleder Bjørn M. Smedsrud Væretrøa 89 Sekretær Gry Skrove, Væretrøa 21 Kasserer Kjell Jenssen, Væretrøa 12

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1. BRUK AV LEILIGHET HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Sist endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013 Sist endret på ordinært sameiermøte 22.04.2014 1.1 Ved Salg/Utleie av seksjonen skal selveieren

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 7.3.2014 Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem.

Tolia Tidende. 31 årgang 7.3.2014 Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem. KRAV FRA BRANNVESENET / FEIEREN NYE PIPER. Det vil bli fyringsforbud for de gamle stålpipene før neste fyringsperiode! Ref Brannvesenet. Piper som ikke har ildsted blir stående ubrukt og fjernet når taket

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 5. april 2017 Kl 19.00 Østheim, Bjerkelundsveien 31-33 Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og felles

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P- HUS FASE 2. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P- HUS FASE 2. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P- HUS FASE 2 Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils- Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette

Detaljer

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling:

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Informerer Mai 2013 Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Leder: Gunstein Strandberg Libakkveien 6 b Nestleder: Brit Magnell Libakkfaret 1 b Styremedlemmer:

Detaljer

1 Sameiet Badebakken 2-34

1 Sameiet Badebakken 2-34 1 Sameiet Badebakken 2-34 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Badebakken 2-34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 Borettslaget eies av andelseierne i felleskap. Vi som bor i borettslag må ta hensyn. Vi trenger regler som kan sikre et godt bomiljø for alle. Ingen regler

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt 1 Åstadryggen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Åstadryggen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Informasjon fra styremøte i Sameiet NJB Utsikten Tr. 1

Informasjon fra styremøte i Sameiet NJB Utsikten Tr. 1 Informasjon fra styremøte i Sameiet NJB Utsikten Tr. 1 Dato: 23. november 2011 Sted. Leiligheten til Håkon Kristiansen Tidspkt.: Klokken 19:00 22:00 Deltagere: - Ove Geir Andheim - Signe Winther - Heidi

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE I vårt nærområde er det 3 sameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter i 7 Y-blokker

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer