Årsberetning og Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og Regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 109. FORRETNINGSÅR

2 Årsberetning for 2007 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle produkter og tjenester. Banken er selvstendig, og skal dekke behovet for en lokalbank for befolkning og næringsliv i Hjartdal, Notodden og Kongsberg kommuner, samt for privatpersoner med tilknytning til området. Banken har opplevd stor vekst i 2007 i alle 3 avdelinger. Vi har oppnådd planlagt volum på Kongsberg, og har i dag full bredde på tilbudet vårt med både eiendomsmegling og finansmegling. I Notodden har den gode utviklingen fortsatt til tross for skjerpet konkurranse. Også i Hjartdal har vi merket at vi er inne i en høykonjunktur med investeringslyst både i næringsliv og husholdninger. Konkursen i Terra Securities i høst var en stor belastning for banken. Det ble satt spørsmålstegn ved bankenes troverdighet, og var svært uheldig for bankenes renommé. Takket være tilfredse og lojale kunder fikk konkursen liten forretningsmessig konsekvens for banken, men den var en stor belastning for ansatte og styre. STYRETS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET Generelt Regnskapsloven krever at det skal bekreftes om regnskapet er utarbeidet med tanke på fortsatt drift. Dette kan bekreftes. Styret kjenner heller ikke til forhold etter regnskapsårets utgang som det bør tas hensyn til. Resultatregnskapet Driftsresultat før skatt utgjør kr. 17,4 mill. tilsvarende 1,10% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2006 var resultatet før skatt kr. 17,0 mill., tilsvarende 1,24% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet er preget av høy kostnadsvekst både på lønn og administrasjonskostnader, samt høye rentekostnader på grunn av høy markedsrente i andre halvår. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med kr. 1,54 mill. til kr. 35,8 mill. I prosent representerer dette en nedgang fra 2,45% i år 2006 til 2,21% i år Tilsvarende tall i år 2005 var 2,63%. Nedgangen i rentemargin er større enn planlagt, men på grunn av stor volumvekst er renteinntektene i kroner omtrent planlagt Netto renteinntekter (tusen) Rentenetto i % av forvaltningskapital 2,72 2,63 2,45 2,21 Andre inntekter (tusen) (eks. verdipapirer) Andel andre inntekter i % (eks. verdipapirer) 15,6 17,7 20,2 22,2 Kostnadsprosent (eks. verdipapirer) 57,6 63,4 60,5 62,9 Driftsresultat før skatt (tusen) Resultat i % av forvaltningskapital 1,16 1,16 1,24 1,10 Banken har heller ikke i 2007 vært særlig aktive i verdipapirmarkedet, og har derfor i liten grad tatt del i den sterke oppgangen i markedet. Netto verdiendring og gevinst /tap på bankens valuta- og verdipapirer i 2007 ble kr. 227 tusen. I 2006 var tilsvarende tall kr. 292 tusen. Bankens utbytteinntekter ble i år 2007 kr. 1,56 mill, en nedgang på kr. 129 tusen fra året før, og er i hovedsak utbytte på bankens eierandel i Terra Gruppen. Provisjoner og inntekter fra banktjenester, fratrukket provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester, økte fra år 2006 til år 2007 med kr. 1,52 mill. til kr. 8,28 mill. Størst har økningen i 2007 vært på spare og plasseringsområdet. Skadeforsikring er fortsatt det området som gir banken størst provisjonsinntekter. Andre inntekter (eks. verdipapirinntekter) utgjorde 22,2% av totale inntekter i 2007 mot 20,2% i Driftskostnadene ble i 2007 kr. 28,9 mill. mot kr. 26,0 mill. i Banken har også i 2007 betydelige kostnader knyttet til systemutvikling på ny dataplattform. Lønn og sosiale kostnader økte med kr. 1,26 mill., mens Side 2 av 26

3 administrasjonskostnader økte med kr. 1,24 mill. Driftskostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital gikk ned fra 1,88% i 2006 til 1,79% i Kostnadsprosenten i forhold til sum inntekter eks. verdipapirgevinster var 62,9% mot 60,5% i Det er konstatert tap på utlån og garantier i år 2007 på kr. 352 tusen. Netto tap på utlån og garantier (resultateffekt) i år 2007 gir en inntektsføring på kr. 412 tusen mot en inntektsføring på kr. 19 tusen i år Eiendeler, gjeld og egenkapital Banken har hatt 15,9% vekst i forvaltningskapitalen i Dette er mer enn planlagt, noe som skyldes betydelig større vekst i innskudd. Veksten i utlån var på 8,8% mot 12,4% i I tillegg har banken plassert boliglån i Terra Boligkreditt, og ved årsskifte utgjorde denne utlånsporteføljen kr. 230 mill mot kr 83,6 mill i Dersom dette hadde vært lånt ut på bankens balanse ville det gitt en utlånsvekst i 2007 på 19,7% Innskuddene økte med 27,7% mot 10,9% i Innskuddsdekningen var ved årsskifte 89,3% Forvaltningskapital (tusen) Utlån til kunder (tusen) Innskudd fra kunder (tusen) Innskuddsdekning 79,3%% 76,9% 76,0% 89,3% Kjernekapitaldekning 15,4% 15,0% 14,4% 14,5% Kapitaldekning 17,9% 17,2% 14,4% 14,5% Soliditet Bankens egenkapital er i år 2007 tilført kr. 12,0 mill., og utgjør nå kr. 130,4 mill., tilsvarende 7,59% av forvaltningskapitalen pr Tilsvarende tall pr var kr. 118,4 mill. og 8,00%. Etter styrets oppfatning skyldes nedgangen i soliditet en oppblåst forvaltningskapital ved årsskifte. Denne oppblåste forvaltningen kommer av stor innskuddsvekst med tilhørende overskuddslikviditet. Kjernekapitaldekningen og kapitaldekningen var ved årsskifte 14,5% mot 14,4% ved forrige årsskifte. Banken vil i 2008 gå over til å beregne kapitaldekning og kapitalbehov etter Basel II reglene. Det har vært gjort omfattende forberedelser i 2007 både i administrasjon og styre med tanke på denne overgangen, og rapportering iht. de nye reglene vil skje innen 15. mars Banken har en intern målsetting om å holde bankens kapitaldekning på over 15%. Opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån har vært brukt som middel til å sikre kapitaldekningen. I 2006 valgte banken å tilbakebetale et ansvarlig lån på kr. 20 mill. som ikke ble fornyet. Kapitaldekningen sank dermed under bankens interne krav om kapitaldekning på over 15%. På grunn av den høye kjernekapitaldekningen som oppnås gjennom opptjent egenkapital og fondsobligasjoner vurderte styret ved forrige årsskifte at kapitaldekningen var forsvarlig. Med innføring av Basel II fra vil bankens styret gjennom ICAAP beregning ta stilling til om bankens har tilstrekkelig kapitaldekning. Nedskrivning av verdien på utlån og garantier Samlede nedskrivinger utgjør ved årsskifte kr. 8,49 mill. mot kr. 9,17 mill. i år De totale nedskrivingene fordeler seg med kr. 3,59 mill. i gruppevise nedskrivinger og kr. 4,90 mill. i spesifiserte nedskrivinger. Totale nedskrivinger utgjør 0,58% av totale utlån. Misligholdte lån var ved utgangen av året kr. 8,45 mill., eller 0,58% av totale utlån. Ved utgangen av fjoråret var misligholdte lån kr. 14,3 mill. Det er styrets oppfatning at nedskrivingen av verdien på utlånene og garantier er foretatt i henhold til forskriftene, og er tilstrekkelig i forhold til risikoen. Banken har sett det som viktig å vektlegge betjeningsevne og ta høyde for at renten vil gå opp ved innvilging av nye lån. Risikoklassifisering legges til grunn ved nye lånesøknader. Side 3 av 26

4 STYRETS RISIKOVURDERINGER Generelt Gjennom forberedelsene til innføring av Basel II har hele bankens styringssystem vært gjenstand for omfattende fornyelser i Systemet er godt dokumentert, og det rapporteres egen risikorapport til styret hvert kvartal hvor viktige risikoparametere måles opp mot rammeverdier. Risikoområdene deles inn i kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Banken har en ansvarlig for internkontroll som gjennomfører en omfattende og godt dokumentert kontroll. Det utarbeides rapport til ledelsen hvert kvartal, og det utarbeides en egen internkontrollrapport til styret hvert år. Kredittrisiko Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser, for eksempel tilbakebetale et lån på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje. For å holde kontroll med bankens kredittrisiko har banken utarbeidet en egen kredittpolicy og satt rammer for utlånsvirksomheten. Kredittpolicyen inneholder retningslinjer og begrensninger for utlån. Det er laget rammer for utlånsvekst, store engasjementer, andel næringslån og grenser for risikoklassifisering. Det rapporteres kvartalsvis til styret om risiko innenfor kredittområdet. Andelen av misligholdte lån gikk ned fra 1,06% i 2006 til 0,58% i 2007, og den generelle kredittrisikoen er lav. Verdiøkning på boliger og god inntjening i næringslivet er faktorer som er positive for bankens kredittrisiko. Utlånsforskriften gir kun anledning til å nedskrive lån med objektive bevis for at risikoen for tap er økt. Dette har ført til at avsetningene til tap er lave. Markedsrisiko Risikoen for at markedsverdi på bankens verdipapirportefølje og overtatte eiendeler endres. Risikoen for at renten skal utvikle seg i ugunstig retning for banken. Banken har utarbeidet en egen markedspolicy som regulerer bankens eksponering i verdipapirmarkedet og rentemarkedet. Bankens rammedokument har klare rammer for risikoeksponering som omfatter volumbegrensning på egenkapitalinstrumenter, sammensetting og durasjon på obligasjonsporteføljen, og grenseverdi på risikokapitalutnyttelse. Det rapporteres kvartalsvis til styret hvilke verdipapirer banken besitter i forhold til vedtatte begrensninger, samt avkastning på verdipapirer. Banken holder renterisikoen på et minimum ved å følge styringsrenten til Norges Bank eller 3 måneders Nibor rente både for innskudd og utlån. Banken har sikret fastrentelån med rentebytteavtaler for å eliminere renterisikoen. Alle innlån til banken gjøres i flytende rente med kvartalsvis regulering. Banken har fått en stadig større andel av kundeinnskudd knyttet til markedsrente, noe som gjør banken mer sårbar for høy markedsrente. Omløpsaksjer/grunnfondsbevis og aksjefond Banken hadde ved årsskiftet fond til en bokført verdi på kr. 1,8 mill som er definert som omløpsmidler. Fondene er bokført til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Anleggsaksjer Bankens anleggsaksjer utgjorde ved årsskifte kr. 11,3 mill., og er bokført til kostpris eller lavere. Det er styrets oppfatning at bankens markedsrisiko ved årsskifte er lav. Likviditetsrisiko Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine låneforfallsforpliktelser. Banken har utarbeidet egen likviditetspolicy som regulerer bankens likviditetsrisiko. Rammedokumentet har også klare grenser for likviditetsnivået i banken. Det omfatter regulering av innlånenes løpetid og forfallsstruktur, begrensning i store innskudd, nedre grense for bufferlikviditet og likviditetsindikatorene. Banken bruker en likviditetsmodell for å simulere fremtidig likviditetsbehov som oppdateres hver måned. Ukontrollert likviditetsbehov kan i første rekke oppstå som et resultat av at kunder tar ut innskudd. Andelen store kundeinnskudd er høyt. Ved årsskifte utgjør slike innskudd 26,9% av totale innskudd mot 20,6% ved forrige årsskifte. Side 4 av 26

5 Banken har trekkrettigheter i to norske kredittinstitusjoner som benyttes i liten grad. Bankens tilgang på kortsiktig likviditet tilsvarer ved årsskifte 11,2% av totale innskudd. Banken har tatt opp lån både i obligasjonsmarkedet og i andre kredittinstitusjoner. For å minimalisere likviditetsrisikoen forsøker banken å spre forfallstidspunktene for disse lånene og ikke ha for store enkeltlån. På grunn av stor innskuddsvekst og lange løpetider på lån, var banken betydelig overlikvid ved årsskifte. Bankens likviditetssituasjon rapporteres månedlig til styret. Det er styrets oppfatning at likviditetsrisikoen er lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter risiko innen Personal, Økonomi, IT- sikkerhet, Fysisk sikkerhet, Drift, Juridisk sikkerhet, forvaltning, kontroll og Daglig drift. I dette inngår risikoen for at banken kan bli påført tap eller kostnader som følge av: IT-systemer og organisasjon ikke kan behandle transaksjoner på korrekt og tidsriktig måte manglende sikring av omdømme, eiendeler og ressurser m.v. bevisste handlinger fra egne ansatte og/eller utenforstående med sikte på å oppnå urettmessige fordeler manglende sikring av kunders eiendeler eller uaktsomhet ved forvaltning av eiendeler på vegne av andre systemtekniske og manuelle kontroller som ikke fungerer Banken skal til enhver tid ha kontroll på den operasjonelle risikoen, gjennom gode systemer for kvalitetssikring og intern kontroll. Det er styrets oppfatning at den operasjonelle risikoen i banken er lav. ANDRE FORHOLD DISPONERING AV OVERSKUDDET Styret foreslår at overskuddet på kr etter skatt disponeres slik: Overført til Sparebankens fond kr Avsatt til gavemidler kr LOVBEFALT TILLEGGSINFORMASJON Banken hadde ved årsskifte 27 ansatte fordelt på 24,8 årsverk. 2 menn og 4 kvinner har redusert stilling. Omfanget av overtid i banken er lavt, og det er ikke grunnlag for å si at overtid er knyttet til menn eller kvinner. Av de 27 ansatte er 67% kvinner og 33% menn. I bankens ledergruppe er det 6 personer, 2 kvinner og 4 menn. I bankens styre er det 4 kvinner og 1 mann. Gjennomsnittslønn i banken omregnet til 100% stillinger er kr Det er ingen forskjellsbehandling i lønn til personer i samme stillingskategori, og styret ser ikke behov for å iverksette tiltak for å endre bankens forhold til likestilling mellom kjønnene. Det er ansatt 2 nye medarbeidere i Gjennomsnittlig sykefravær var i år 2007 på 2,14%. Arbeidsmiljøet er godt. Vi har egen bedriftshelseavtale med Hjelp24 på Notodden. Sikringsutstyret i banken ble oppgradert i 2007, og det ble gjennomført felles ransøvelse på Notodden i Banken forurenser ikke det ytre miljø. Banken driver ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter, men har gjennom sitt eierskap i Terra Gruppen AS vært med på å finansiere utvikling av banksystemene i SDC Utvikling AS. Side 5 av 26

6 UTSIKTER FOR 2008 Siste halvår av 2007 har vært et urolig år for finansnæringen. Renteuroen knyttet til bankmarkedet i USA og usikkerheten rundt det amerikanske boligmarkedet, har gitt unormalt høy markedsrente og høye innlånskostnader for bankene også i Norge. Den norske renten er nå tilbake på et nivå som er mer normal etter noen år med unormalt lavt rentenivå. Kombinasjonen av høy gjeldsgrad og høyere renter vil på sikt gjøre at bankene vil oppleve større tap på utlån. Det er imidlertid fortsatt optimisme i norsk næringsliv og norske husholdninger, og så lenge kundene har jobb og inntekt vil de aller fleste prioritere å betjene sine lån. Siden vår bank er lite eksponert i verdipapirmarkedet vil en nedgang i dette markedet ikke påvirke banken i noen særlig grad. Vi ser derfor lyst på utsiktene for 2008, og ser at bankens satsing på andre produkter enn utlån og innskudd gir gode resultater og gjør banken mindre sårbar. Styret vil takke bankens ansatte for svært god innsats og positiv innstilling til endringer og utvikling. Takk også til bankens tillitsvalgte for god innsats i 2007, og til kunder og andre samarbeidspartnere for den tillit dere har vist banken gjennom året. Sauland, den / Side 6 av 26

7 RESULTATREGNSKAPET 2007 Notehenv Renteinntekter og lignende inntekter: Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinst Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sert., obl. og andre renteb. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter - 8 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader: Renter og lign. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lign. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lign. kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lign. kostnader på ansvarlig lånekapital note Andre rentekostnader og lign. kostnader note Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter: Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkasting Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter note Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader note Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsm. Netto verdiendring og gev/tap på sert., oblig. og andre rentepap Netto verdiendring og gev/tap på aksjer - 4 Netto verdiendring og gev/tap på valuta og fin. derivater note Sum netto verdiendr. og gev./tap på valuta og verdip. som er omløpsm Andre driftsinntekter: Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader: Lønn m.v. Lønn note Pensjoner note Sosiale kostnader note Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivinger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler: Ordinære avskrivinger note Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Side 7 av 26

8 RESULTATREGNSKAPET 2007 Notehenv Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader note Sum andre driftskostnader: Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån note 2 B Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm. Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst / tap Sum nedskr./rev.av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat note Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer: Overføringer Overført fra gavefond - - Sum overføringer - - Til disposisjon Disponeringer Overført til sparebankens fond note Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer Side 8 av 26

9 BALANSERAPPORT 2007 EIENDELER Notehenv Kontanter og fordringer på sentralbanker note 1C, Utlån til og fordringer på kredittinst. Utlån til og fordr. på kredittinst. uten avtalt løpetid/opps.frist note Utlån til og fordr. på kredittinst. med avtalt løpetid/opps.frist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringer på kunder: Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån note Sum utlån før tapsavsetninger. note 2C,D, Nedskr. individuelle utlån note 2 B Nedskr. på grupper av utlån note 2 B Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligigasjoner og andre renteb. verdipap. med fast avk. Utstedt av det offentlige: Sertifikater og obligasjoner note Utstedt av andre: Sertifikater og obligasjoner note 3, Sum sertif. oblig. og andre renteb. verdipap. med fast avk Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Aksjer, andeler og grunnfondsbevis note Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper note Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Immatrielle eiendeler: Andre immaterielle eiendeler note 5A Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner og inventar Byggninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler note Andre eiendeler: Andre eiendeler note Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser note Andre forskuddsbetalinger og ikke påløpte kostnader 298 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mot. innt SUM EIENDELER Side 9 av 26

10 GJELD OG EGENKAPITAL BALANSERAPPORT 2007 GJELD Notehenv Gjeld til kredittinstitusjoner: Lån og innsk. fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsig.frist Lån og innsk. fra kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsig.frist Sum gjeld til kredittinstitusjonar: note 10, Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder: note 10,11, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer note 10, Annen gjeld: Finansielle derivater note Annen gjeld note 15, Sum annen gjeld: Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser note Utsatt skatt note Andre avsetninger for påløpt kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lån note Annen ansvarlig lånekapital note Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital: Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital note Sum egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital: Poster utenom balansen: Pantstillelse -verdip. deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank note Garantiansvar note 2C,12, I styret for Hjartdal og Gransherad Sparebank Sauland Torhild F. Sisjord Torunn Hovde Kaasa Anne Sætre Kaasa Styreleder Styrets nestleder Godtfred Særsland Bjørg Anni Finnekåsa Øivind Larsen Banksjef Side 10 av 26

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Note 1A: Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og regler fastsatt i regnskapslov, forskrifter om årsregnskap for banker og god regnskapsskikk. Eiendeler som er ment for varig eie eller bruk, går frem av noten til den enkelte balansepost. Regnskapsprinsippene som er benyttet er gjort nærmere rede for under den enkelte note, med henvisning til den enkelte regnskapspost. Bankens regnskapsprinsipp er ikke endret fra i fjor. Alle regnskapstall er i hele 1000, der ikke annet er sagt. Note 1B: Periodisering og inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner er bokført i regnskapet etter hvert som de er opptjent som inntekter, eller påløpt som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne kostnader blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente inntekter blir ført som tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og Grunnfondsbevis blir ført som inntekt i det året de blir mottatt. Gebyr som betaling for utførte tjenester blir bokførte som inntekt når de betales. Note 1C: Valuta Bankens beholdning av utenlandsk valuta er i regnskapet omregnet til norske kroner etter kursen på balansedagen. Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske kroner på transaksjonstidspunktet. Note 2A: Vurderingsprinsipp for utlån Bankens utlånsportefølje vurderes til pålydende for de lånene som ikke er misligholdte og tapsutsatte. Tapsutsatte lån er lån der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap. Banken vurderer risikoen for tap, samt vurderer realisasjonsverdien av de deponerte sikkerhetene som er knyttet til lånet. Banken vurderer et engasjement som misligholdt når restanser er over 90 dager. Banken har fra lagt om regnskapsføringen når det gjelder nedskriving av verdien på lån og garantier i henhold til den nye utlånsforskriften. Lån og garantier skal nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Banken har valgt en forenklet modell for beregning av nedskrivningen. Modellen vår bygger på at vi fortsatt har individuelle nedskrivninger på lån som objektive bevis på økt risiko for tap. Det er ikke endret prinsipp for disse nedskrivningene, men det er avdekket større utlånsvolum som kvalifiserer for nedskrivning. Gruppevise nedskrivninger baserer seg på vurdering av historiske tap på ulike risikoklasser innenfor privat og næring. Det er kun risikoklasse CDE som gir grunnlag for gruppevis nedskrivning. Konstaterte tap i de ulike risikoklassene de siste 3 årene er lagt til grunn for beregningen Note 2B: Mislighold og tap på engasjementer Misligholdte engasjementer Misligholdte lån Nedskr. individuelle lån Netto misligholdte lån Ikke inntektsførte renter Side 11 av 26

12 Øvrige tapsutsatte engasjementer Med øvrige tapsutsatte engasjement menes engasjement som ikke er misligholdt, men der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap Tapsutsatte lån, ikke misligholdt Nedskr. individuelle lån Netto tapsutsatt Ikke inntektsførte renter Endring i nedskrivning individuelle utlån Nedskrivning individuelle lån er avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatt på balansedagen Nedskr. individuelle lån. pr Periodens konst. tap, hvor det tidligere er foretatt nedskr. lån Økte nedskr. individuelle lån i perioden Nye nedskr. på individuelle lån i perioden Tilbakeføring av nedskr. på individuelle lån i perioden = Nedskrivninger individuelle lån pr Endring i Nedskrivning grupper av lån. Nedskriving av grupper på lån skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Etter gjennomgang av de klassifiserte engasjementene er styrets vurdering at nedskrivingen på grupper av lån er tilstrekkelig Nedskr. grupper av lån Periodens endring i nedskriving på grupper av lån = Nedskr. grupper av lån pr Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretning ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet ut fra andre forhold vurderes som tapt Periodens endring i nedskr. individuelle lån Periodens endring i nedskr. på grupper av lån Årets konst. tap på lån som tidligere år er nedskrevet Årets konst. tap på lån som tidligere år ikke er nedskrevet Årets inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Side 12 av 26

13 Note 2C: Utlån og garantier fordelt etter sektor/næring og geografi Utlån fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Totale utlån Mislighold Øvrige tapsutsatte Individuelle nedskr Personmarked Primærnæring Anna næring Off. forvaltning Sum Garantier fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Garantier Personmarked Primærnæring Anna næring Diverse Sum Det er ikke registrert noe mislighold på garantier pr Det er heller ikke ført tapsavsetninger. Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode Utlån Tap Garantier Hjartdal kommune Notodden Kommune Kongsberg Kommune Resten av landet Sum Note 2D: Risikoklassifisering Bankens klassifiseringssystem er utarbeidet av SDC Udvikling. Det er utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for klassifiseringen av kundene. Disse er integrert i klassifiseringssystemet. Systemet klassifiserer etter akkumulerte risikoklasser fra A til E, hvor A er lav risiko og E er høy risiko. Utlån og garantier på både person- og bedriftsmarkedet klassifiseres ved etablering og ved engasjementsendringer. Alle næringslån skal klassifiseres minimum årlig. Klassifisering av boliglån gjøres ved hver vurdering av panteobjektet eller minimum hvert 3. år. Vurderingene knyttet til klassifiseringen er ulik avhengig av om det er nærings- eller personkunder. Banken deler derfor opp sin utlånsportefølje i næringslån og privatlån når det gjelder vurdering av risiko. Nedskrivninger på grupper av lån er ikke fordelt på de ulike risikoklassene. Utlån til privatmarked I klassifiseringssystemet for privatkunder vektlegges 3 dimensjoner. Engasjementene vurderes etter sikkerhet (50%), betalingsevne (30%) og andre faktorer (20%). Side 13 av 26

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2005 107. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003 105. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2003 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Årsrapport 2010 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer